RIKSDAGENS SVAR 168/2006 rd

RSv 168/2006 rd - RP 167/2006 rd

Regeringens proposition med förslag till lag om besvärsnämnden för social trygghet och till vissa lagar som har samband med den

Ärende

Regeringen har till riksdagen överlämnat sin proposition med förslag till lag om besvärsnämnden för social trygghet och till vissa lagar som har samband med den (RP 167/2006 rd).

Beredning i utskott

Social- och hälsovårdsutskottet har i ärendet lämnat sitt betänkande (ShUB 34/2006 rd).

Beslut

Riksdagen har antagit följande lagar:

Lag

om besvärsnämnden för social trygghet

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 kap.

Uppgifter och medlemmar

1 §

Uppgifter och behörighet

Besvärsnämnden för social trygghet (besvärsnämnden) är första besvärsinstans i ärenden som gäller utkomstskydd och som handläggs av Folkpensionsanstalten i enlighet med vad som föreskrivs särskilt i de ifrågavarande förmånslagarna.

Besvärsnämnden tillsätts av statsrådet för fem år i sänder på förslag av social- och hälsovårdsministeriet. Nämnden verkar inom social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde.

2 §

Ordförande och medlemmar

Besvärsnämnden har en ordförande med uppdraget som huvudsyssla och en vice ordförande med uppdraget som huvudsyssla samt fyra vice ordförande med uppdraget som bisyssla.

Dessutom har besvärsnämnden sex medlemmar som är läkare, sex lagfarna medlemmar och tolv medlemmar med kännedom om ändringssökandenas förhållanden samt en personlig suppleant för var och en av dem. Medlemmarna innehar uppdraget som bisyssla. För de personliga suppleanterna gäller det som i lag föreskrivs om besvärsnämndens medlemmar.

3 §

Behörighetsvillkor för medlemmarna

Ordföranden med uppdraget som huvudsyssla och vice ordföranden med uppdraget som huvudsyssla skall ha avlagt examen som medför behörighet för domartjänst och vara förtrogna med socialförsäkringsfrågor. Ordföranden med uppdraget som huvudsyssla skall dessutom ha i praktiken visad ledarförmåga.

Medlemmarna skall vara förtrogna med socialförsäkringsfrågor samt vice ordförandena med uppdraget som bisyssla och de lagfarna medlemmarna dessutom ha avlagt examen som medför behörighet för domartjänst.

De medlemmar som är läkare skall vara legitimerade läkare.

4 §

Uppgifterna för ordförandena med uppdraget som huvudsyssla och hur de utnämns

Statsrådet utnämner ordföranden med uppdraget som huvudsyssla och vice ordföranden med uppdraget som huvudsyssla och beviljar dem tjänstledighet.

Ordföranden med uppdraget som huvudsyssla leder besvärsnämnden och svarar för verksamheten, övervakar att lagtolkningen är enhetlig i nämndens avgöranden och svarar för besvärsnämndens förvaltningsärenden i enlighet med vad som närmare föreskrivs i arbetsordningen. De uppgifter som hör till vice ordföranden med uppdraget som huvudsyssla anges i arbetsordningen.

5 §

När en plats som medlem blir ledig

Det som föreskrivs om innehavare av domartjänst gäller i fråga om medlemmarnas rätt att kvarstå i sitt uppdrag.

Om en plats som vice ordförande med uppdraget som bisyssla eller en plats som medlem blir ledig under mandattiden, förordnas en efterträdare för återstoden av mandattiden.

6 §

Domared och domarförsäkran samt avgångsålder

När ordföranden, vice ordförandena och medlemmarna tillträder sitt uppdrag skall de avlägga domared eller avge domarförsäkran i enlighet med vad som föreskrivs i 1 kap. 6 a och 7 § i rät-tegångsbalken, om de inte har gjort det tidigare.

Ordföranden, vice ordförandena och medlemmarna är skyldiga att avgå vid utgången av den månad under vilken de fyller 68 år.

7 §

Föredragande

Besvärsnämnden skall ha ett tillräckligt antal föredragande.

Föredragandena skall ha avlagt examen som medför behörighet för domartjänst.

2 kap.

Hur ärenden behandlas i besvärsnämnden

8 §

Sektioner

Besvärsnämnden är uppdelad på sektioner. Rättskipningsärenden avgörs på föredragning i en sektion med fem eller tre medlemmar, i en förstärkt sektion eller i plenum. Övriga ärenden avgörs i förvaltningssektionen, om den inte har hänskjutit ärendet till ordföranden med uppdraget som huvudsyssla.

När en sektion behandlar ett ärende där avgörandet i väsentlig grad beror på medicinska aspekter skall en medlem som är läkare delta i behandlingen av ärendet.

9 §

Sektion med fem medlemmar

I en sektion med fem medlemmar är ordföranden eller en vice ordförande för besvärsnämnden ordförande och en lagfaren medlem, en medlem som är läkare och två medlemmar med kännedom om ändringssökandenas förhållanden medlemmar. Ett ärende behandlas i en sektion med fem medlemmar, om det gäller

1) invaliditetspension eller vårdbidrag för pensionstagare enligt folkpensionslagen (347/1956),

2) en förmån enligt lagen om vårdbidrag för barn (444/1969),

3) en förmån enligt lagen om handikappbidrag (124/1988),

4) en förmån enligt lagen om särskilt stöd till invandrare (1192/2002),

5) en dagpenningsförmån enligt sjukförsäkringslagen (1224/2004),

6) rehabiliteringspenning, yrkesinriktad rehabilitering eller medicinsk rehabilitering enligt lagen om Folkpensionsanstaltens rehabiliteringsförmåner och rehabiliteringspenningförmåner (566/2005),

7) ersättning för företagshälsovård eller ersättning för semesterkostnader enligt sjukförsäkringslagen, eller

8) huruvida någon omfattas av bosättningsbaserad social trygghet enligt lagen om tillämpning av lagstiftningen om bosättningsbaserad social trygghet (1573/1993).

Också andra ärenden än de som nämns i 1 mom. skall avgöras i en sammansättning med fem medlemmar, om ärendet är av särskilt stor betydelse för sökandens försörjning eller tilllämpningen av lag.

En sektion är beslutför när ordföranden och minst två andra medlemmar är närvarande, förutsatt att de av medlemmarna som inte är närvarande före sammanträdet skriftligen har meddelat att de förenar sig om föredragandens framställning och även de närvarande medlemmarna intar samma ståndpunkt.

10 §

Sektion med tre medlemmar

När andra ärenden än de som nämns i 9 § behandlas deltar i behandlingen ordföranden eller en av vice ordförandena för besvärsnämnden som ordförande och två lagfarna medlemmar eller en lagfaren medlem och en läkarmedlem. Sektionen är beslutför när ordföranden och en medlem är närvarande, förutsatt att den tredje medlemmen före sammanträdet skriftligen har meddelat att han eller hon förenar sig om föredragandens framställning och även de närvarande medlemmarna intar samma ståndpunkt.

11 §

Förstärkt sektion

Ordföranden eller en vice ordförande för besvärsnämnden eller en sektion kan förordna att ett ärende som behandlas i sektionen eller en fråga som hör till ärendet skall avgöras i en förstärkt sektion för att säkerställa en enhetlig tolkning. Den förstärka sektionen består av ordföranden eller vice ordföranden för besvärsnämnden som ordförande och vice ordförandena med uppdraget som bisyssla samt medlemmarna i den sektion som tidigare har behandlat ärendet som medlemmar.

Den förstärkta sektionen är beslutför när minst två tredjedelar av medlemmarna är närvarande.

12 §

Plenum

Om ett ärende som skall avgöras av besvärsnämnden är av principiell betydelse för tillämpningen av lag i andra liknande fall eller om avgörandet i en sektion skulle komma att avvika från tidigare praxis, kan ordföranden eller en vice ordförande för besvärsnämnden eller sektionen förordna att ärendet skall behandlas i besvärsnämndens plenum.

Plenum är beslutfört då besvärsnämndens ordförande med uppdraget som huvudsyssla eller vice ordföranden med uppdraget som huvudsyssla såsom ordförande och minst hälften av besvärsnämndens övriga medlemmar är närvarande.

13 §

Förvaltningssektionen

Besvärsnämndens förvaltningsärenden behandlas i förvaltningssektionen. Sektionen består av besvärsnämndens ordförande med uppdraget som huvudsyssla, vice ordföranden med uppdraget som huvudsyssla och vice ordförandena med uppdraget som bisyssla. Ärendena behandlas i enlighet med vad som föreskrivs i besvärsnämndens arbetsordning.

14 §

Behandling av ärenden

Vid behandlingen av ärenden i besvärsnämnden tillämpas förvaltningsprocesslagen (586/1996), om ingenting annat föreskrivs särskilt. Bestämmelserna om extraordinärt ändringssökande i 11 kap. i förvaltningsprocesslagen tillämpas inte på ärenden som hör till besvärsnämndens behörighet.

Besvärsnämnden kan undanröja ett lagakraftvunnet beslut av Folkpensionsanstalten och förordna att ärendet skall behandlas på nytt i enlighet med vad som särskilt bestäms genom lag.

Bestämmelserna i 38 § i förvaltningsprocesslagen om muntlig förhandling i förvaltningsdomstolen på begäran av en enskild part gäller också muntlig förhandling i besvärsnämnden.

Ett beslut av besvärsnämnden delges så att det sänds per post till mottagaren under den adress som han eller hon har uppgett. Sökanden anses ha fått del av beslutet den sjunde dagen efter den dag då beslutet postades under den adress som han eller hon har uppgett, om inte något annat visas.

Ett lagakraftvunnet beslut av besvärsnämnden får verkställas såsom en lagakraftvunnen dom.

Ett beslut av besvärsnämnden är avgiftsfritt.

15 §

Offentlighet vid behandlingen

På behandlingen av ärenden i besvärsnämnden tillämpas lagen om offentlighet vid rättegång (945/1984). Muntlig förhandling skall ske inom stängda dörrar i ärenden i fråga om vilka tystnadsplikt gäller eller om nämnden förordnar att ett ärende skall behandlas inom stängda dörrar på den grunden att en offentlig behandling kan medföra särskild olägenhet för en part.

3 kap.

Särskilda bestämmelser

16 §

Tjänsteåtal

Ordföranden, vice ordförandena och andra medlemmar i besvärsnämnden åtalas för tjänstebrott i Helsingfors hovrätt.

17 §

Rätt att få uppgifter och handräckning

Utan hinder av sekretessbestämmelserna är myndigheter och samfund som utför ett offentligt uppdrag samt försäkrings- och pensionsanstalter skyldiga att på begäran och avgiftsfritt lämna uppgifter som är nödvändiga för behandlingen av ett besvärsärende samt att ge besvärsnämnden handräckning. Samma skyldighet gäller också för legitimerade läkare och andra yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården.

18 §

Finansiering

Kostnaderna för besvärsnämnden betalas av statens medel.

Arvodena för vice ordförandena med uppdraget som bisyssla och för medlemmarna bestäms enligt grunder som fastställts av social- och hälsovårdsministeriet.

19 §

Närmare bestämmelser

Närmare bestämmelser om besvärsnämndens sekreterare, övriga tjänstemän och annan personal i arbetsavtalsförhållande samt om offentliggörande av nämndens avgöranden utfärdas genom förordning av statsrådet.

Närmare bestämmelser om arbetet i besvärsnämnden finns i arbetsordningen som fastställs i besvärsnämndens plenum.

20 §

Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2007.

Socialförsäkringsnämndernas verksamhet upphör när denna lag träder i kraft. Samtidigt ändrar prövningsnämnden namn till besvärsnämnden för social trygghet.

Det som föreskrivs om socialförsäkringsnämnderna och prövningsnämnden någon annanstans i lag gäller besvärsnämnden för social trygghet när denna lag har trätt i kraft.

Åtgärder för att tillsätta tjänsterna och uppdragen i besvärsnämnden för social trygghet och övriga åtgärder som lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

21 §

Övergångsbestämmelser

När denna lag träder i kraft överförs ärenden som är anhängiga i socialförsäkringsnämnderna och prövningsnämnden till besvärsnämnden för social trygghet för behandling och avgörande i enlighet med denna lag.

Föredragande i fast arbetsavtalsförhållande hos socialförsäkringsnämnderna kan övergå till anställning hos besvärsnämnden för social trygghet eller kvarstå i tjänst hos Folkpensionsanstalten.

Ordföranden och annan personal med uppdraget som huvudsyssla i prövningsnämnden får fortsatt anställning hos besvärsnämnden.

Tjänsten som ordförande med uppdraget som huvudsyssla tillsätts tillsvidare från och med den 1 januari 2009.

Medlemmarna och suppleanterna med uppdraget som bisyssla i prövningsnämnden fortsätter sin mandattid ut som medlemmar och suppleanter med uppdraget som bisyssla i besvärsnämnden.

I enlighet med vad som närmare bestäms i de enskilda förmånslagarna undanröjer besvärsnämnden sådana beslut i fråga om vilka en ansökan om undanröjande blir aktuell den 1 januari 2007 eller därefter. Besvärsnämnden undanröjer dock ansökningar om undanröjande som anhängiggjorts i prövningsnämnden före den 1 januari 2007. De ansökningar om undanröjande enligt 14 § 2 mom. som är anhängiga i försäkringsdomstolen när lagen träder i kraft avgörs i försäkringsdomstolen.

Från och med lagens ikraftträdande tillämpas bestämmelserna om besvärsnämndens sammansättning på ärenden som överförs från socialförsäkringsnämnderna eller som är aktuella i prövningsnämnden när denna lag träder i kraft eller som anhängiggörs den 1 januari 2007 eller därefter.

_______________

Lag

om ändring av folkpensionslagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i folkpensionslagen av den 8 juni 1956 (347/1956) 73 § 1 och 2 mom., 73 b och 74 §,

sådana de lyder, 73 § 1 mom., 73 b och 74 § i lag 886/1994 samt 73 § 2 mom. i lag 135/2003, samt

fogas till lagen en ny 39 a § i stället för den 39 a § som upphävts genom lag 639/2003 och en ny 74 a § i stället för den 74 a § som upphävs genom lag 280/1999, som följer:

39 a §

Om den som ansöker om folkpension också har ansökt om pension eller ersättning i någon annan EU- eller EES-stat som tillämpar rådets förordning (EEG) nr 1408/71 om tillämpningen av systemen för social trygghet när anställda, egenföretagare eller deras familjemedlemmar flyttar inom gemenskapen (förordningen om social trygghet), kan folkpension beviljas temporärt för den tid som handläggningen pågår. Om pension eller ersättning från den aktuella staten beviljas retroaktivt, får Folkpensionsanstalten återkräva den folkpension som betalats till för stort belopp från den pension eller ersättning som beviljats retroaktivt i en annan stat. När meddelande om pension från en annan stat har inkommit, fattar Folkpensionsanstalten ett slutligt beslut om folkpensionen.

73 §

Den som är missnöjd med pensionsanstaltens beslut i ett ärende som gäller folkpension eller någon annan förmån enligt denna lag får söka ändring i beslutet genom skriftliga besvär hos besvärsnämnden för social trygghet. Angående besvärsnämnden för social trygghet föreskrivs i lagen  om  besvärsnämnden  för  social  trygghet (     /     ).

Den som är missnöjd med ett beslut av besvärsnämnden för social trygghet får söka ändring genom besvär hos försäkringsdomstolen i enlighet med vad som föreskrivs i förvaltningsprocesslagen (586/1996). I försäkringsdomstolens beslut får ändring inte sökas genom besvär.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

73 b §

Om besvär som anförs hos besvärsnämnden för social trygghet eller försäkringsdomstolen kommit in efter utgången av den tidsfrist som föreskrivs i 73 §, kan besvärsinstansen i fråga trots detta ta upp besvären till prövning, om det finns vägande skäl till förseningen.

74 §

Om ett lagakraftvunnet beslut av Folkpensionsanstalten grundar sig på en felaktig eller bristfällig utredning eller uppenbart står i strid med lag, kan besvärsnämnden för social trygghet på yrkande av en part eller Folkpensionsanstalten undanröja beslutet och bestämma att ärendet skall behandlas på nytt. Besvärsnämnden för social trygghet skall bereda parterna tillfälle att bli hörda innan ärendet avgörs. I beslutet kan ändring sökas i enlighet med vad som föreskrivs i 73 §.

Om ett lagkraftvunnet beslut som besvärsnämnden för social trygghet eller försäkringsdomstolen fattat på grundval av denna lag grundar sig på en felaktig eller bristfällig utredning eller uppenbart står i strid med lag, kan försäkringsdomstolen på yrkande av en part eller Folkpensionsanstalten undanröja beslutet och bestämma att ärendet skall behandlas på nytt. Försäkringsdomstolen skall bereda parterna tillfälle att bli hörda innan ärendet avgörs.

Om Folkpensionsanstalten yrkar på att ett beslut skall undanröjas, kan den avbryta utbetalningen av en förmån eller betala ut förmånen i enlighet med sitt yrkande till dess ärendet har avgjorts på nytt.

Ansökan om att ett beslut skall undanröjas skall lämnas in inom fem år från det att beslutet vann laga kraft. Av särskilt vägande skäl kan ett beslut undanröjas även på ansökan som gjorts efter utgången av den föreskrivna tiden.

Om ny utredning framkommer i ett ärende som gäller beviljande av förvägrad förmån eller utökande av redan beviljad förmån, skall pensionsanstalten pröva ärendet på nytt. Pensionsanstalten kan utan hinder av ett tidigare lagakraftvunnet beslut bevilja en förvägrad förmån eller utöka en redan beviljad förmån. Besvärsnämnden för social trygghet och försäkringsdomstolen kan tillämpa motsvarande förfarande när de behandlar ärenden som gäller ändringssökande. I beslutet kan ändring sökas enligt 73 §.

74 a §

Om en part som har varit försäkrad i två eller flera EU-stater är missnöjd med ett beslut som Folkpensionsanstalten har meddelat med stöd av denna lag, kan han eller hon överklaga beslutet efter att ha fått ett sammanfattande meddelande i enlighet med artikel 48 i rådets förordning (EEG) nr 574/72 om tillämpningen av förordningen om social trygghet åtföljt av pensionsbesluten från alla EU-stater. Ett beslut som gäller förutsättningarna för erhållande av invaliditetspension får dock överklagas i enlighet med vad som föreskrivs i denna lag.

_______________

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2007.

_______________

Lag

om ändring av sjukförsäkringslagen

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i sjukförsäkringslagen av den 21 december 2004 (1224/2004) 17 kap. 6—8 § och

ändras 17 kap. 1 § 1 och 2 mom., 2 § 1 och 3 mom. samt 4 § och 20 kap. 4 § som följer:

17 kap.

Ändringssökande

1 §

Rätt att söka ändring

Den som är missnöjd med Folkpensionsanstaltens beslut får söka ändring i det genom besvär hos besvärsnämnden för social trygghet, och den som är missnöjd med ett beslut av besvärsnämnden för social trygghet får söka ändring genom besvär hos försäkringsdomstolen.

I försäkringsdomstolens beslut får ändring inte sökas genom besvär.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

2 §

Besvärstid och försenade besvär

Ett beslut av Folkpensionsanstalten och besvärsnämnden för social trygghet beslut delges så att det sänds per post till mottagaren under den postadress som han eller hon har uppgivit. Ändringssökanden anses ha fått del av beslutet den sjunde dagen efter den då beslutet postades under den adress han eller hon uppgivit, om inte något annat visas.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Även om besvär som anförs hos besvärsnämnden för social trygghet eller försäkringsdomstolen kommit in efter utgången av föreskriven tid, kan besvären tas upp till prövning, om det finns vägande skäl till förseningen.

4 §

Undanröjande av beslut

Om ett lagakraftvunnet beslut av Folkpensionsanstalten grundar sig på en felaktig eller bristfällig utredning eller uppenbart står i strid med lag, kan besvärsnämnden för social trygghet på yrkande av den som saken gäller eller Folkpensionsanstalten undanröja beslutet och bestämma att ärendet skall behandlas på nytt. Besvärsnämnden för social trygghet skall bereda parterna tillfälle att bli hörda innan ärendet avgörs. I beslutet kan ändring sökas i enlighet med vad som föreskrivs i 1 och 2 §.

Om ett lagakraftvunnet beslut av besvärsnämnden för social trygghet eller försäkringsdomstolen grundar sig på en felaktig eller bristfällig utredning eller uppenbart står i strid med lag, kan försäkringsdomstolen på yrkande av den som saken gäller eller Folkpensionsanstalten undanröja beslutet och bestämma att ärendet skall behandlas på nytt. Försäkringsdomstolen skall bereda parterna tillfälle att bli hörda innan ärendet avgörs.

Om Folkpensionsanstalten yrkar på att ett beslut skall undanröjas, kan den avbryta utbetalningen av en förmån eller betala ut den i enlighet med sitt yrkande till dess ärendet har avgjorts på nytt.

Ansökan om att ett beslut skall undanröjas skall lämnas in inom fem år från det att beslutet vann laga kraft. Av särskilt vägande skäl kan ett beslut undanröjas också på ansökan som gjorts efter utgången av den föreskrivna tiden.

Om ny utredning framkommer i ett ärende som gäller beviljande av förvägrad förmån eller utökande av redan beviljad förmån, skall Folkpensionsanstalten pröva ärendet på nytt. Folkpensionsanstalten kan utan hinder av ett tidigare lagakraftvunnet beslut bevilja en förvägrad förmån eller utöka en redan beviljad förmån. Besvärsnämnden för social trygghet och försäkringsdomstolen kan tillämpa motsvarande förfarande när de behandlar ärenden som gäller ändringssökande. Ändring i beslutet får sökas så som bestäms i 1 och 2 §.

20 kap.

Särskilda bestämmelser

4 §

Avgiftsfria beslut

Beslut av Folkpensionsanstalten och en besvärsinstans enligt denna lag är avgiftsfria.

_______________

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2007.

Ett beslut som besvärsnämnden för social trygghet har fattat i enlighet med denna lag och genom vilket nämnden har avgjort besvär över ett beslut av socialförsäkringsnämnden får inte överklagas hos försäkringsdomstolen.

_______________

Lag

om ändring av 33 och 37 § i familjepensionslagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i familjepensionslagen av den 17 januari 1969 (38/1969) 37 § 2 mom., sådant det lyder i lag 104/1990, och

fogas till lagen en ny 33 § i stället för den 33 § som upphävts genom lag 947/1992, som följer:

33 §

Om den som ansöker om kompletteringsbelopp till efterlevandepension också har ansökt om pension eller ersättning i någon annan EU- eller EES-stat som tillämpar rådets förordning (EEG) nr 1408/71 om tillämpningen av systemen för social trygghet när anställda, egenföretagare eller deras familjemedlemmar flyttar inom gemenskapen, kan kompletteringsbeloppet beviljas temporärt för den tid som handläggningen pågår. Om pension eller ersättning från den aktuella staten beviljas retroaktivt, får Folkpensionsanstalten återkräva det kompletteringsbelopp till efterlevandepension som betalats till för stort belopp från den pension eller ersättning som beviljas retroaktivt i en annan stat. När meddelande om pensionen eller ersättningen från en annan stat har inkommit, fattar Folkpensionsanstalten ett slutligt beslut om kompletteringsbeloppet till efterlevandepensionen.

37 §

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Den som är missnöjd med ett beslut av besvärsnämnden för social trygghet får söka ändring hos försäkringsdomstolen också i de fall som avses i 18 § 1 mom.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

_______________

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2007.

_______________

Lag

om ändring av lagen om vårdbidrag för barn

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen av den 4 juli 1969 om vårdbidrag för barn (444/1969) 8 b § 1 och 2 mom., 8 d och 8 e §, sådana de lyder i lag 891/1994, som följer:

8 b §

Den som är missnöjd med Folkpensionsanstaltens beslut i ett ärende som gäller vårdbidrag för barn får söka ändring i beslutet genom skriftliga besvär hos besvärsnämnden för social trygghet. Angående besvärsnämnden för social trygghet föreskrivs i lagen om besvärsnämnden för social trygghet (     /     ).

Den som är missnöjd med ett beslut av besvärsnämnden för social trygghet får söka ändring i beslutet genom skriftliga besvär hos försäkringsdomstolen. I försäkringsdomstolens beslut får ändring inte sökas genom besvär.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

8 d §

Har besvär som anförs hos besvärsnämnden för social trygghet eller försäkringsdomstolen inkommit efter utgången av den tid som föreskrivs i 8 b §, kan besvärsinstansen i fråga trots detta ta upp besvären till prövning, om det finns vägande skäl till förseningen.

8 e §

Om ett lagakraftvunnet beslut av Folkpensionsanstalten grundar sig på en felaktig eller bristfällig utredning eller uppenbart står i strid med lag, kan besvärsnämnden för social trygghet på yrkande av den som saken gäller eller Folkpensionsanstalten undanröja beslutet och bestämma att ärendet skall behandlas på nytt. Besvärsnämnden för social trygghet skall bereda parterna tillfälle att bli hörda innan ärendet avgörs. I beslutet kan ändring sökas i enlighet med vad som föreskrivs i 8 b §.

Om ett lagakraftvunnet beslut av besvärsnämnden för social trygghet eller försäkringsdomstolen grundar sig på en felaktig eller bristfällig utredning eller uppenbart står i strid med lag, kan försäkringsdomstolen på yrkande av den som saken gäller eller Folkpensionsanstalten undanröja beslutet och bestämma att ärendet skall behandlas på nytt. Försäkringsdomstolen skall bereda parterna tillfälle att bli hörda innan ärendet avgörs.

Om Folkpensionsanstalten yrkar på att ett beslut skall undanröjas, kan den avbryta utbetalningen av en förmån eller betala ut förmånen i enlighet med sitt yrkande till dess ärendet har avgjorts på nytt.

Ansökan om att ett beslut skall undanröjas skall lämnas in inom fem år från det att beslutet vann laga kraft. Av särskilt vägande skäl kan ett beslut undanröjas även på ansökan som gjorts efter utgången av den föreskrivna tiden.

Om ny utredning framkommer i ett ärende som gäller beviljande av förvägrad förmån eller utökande av redan beviljad förmån, skall Folkpensionsanstalten pröva ärendet på nytt. Folkpensionsanstalten kan utan hinder av ett tidigare lagakraftvunnet beslut bevilja en förvägrad förmån eller utöka en redan beviljad förmån. Besvärsnämnden för social trygghet och försäkringsdomstolen kan tillämpa motsvarande förfarande när de behandlar ärenden som gäller ändringssökande. I beslutet kan ändring sökas enligt 8 b §.

_______________

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2007.

_______________

Lag

om ändring av lagen om handikappbidrag

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen av den 5 februari 1988 om handikappbidrag (124/1988) 7 § 1 och 2 mom., 7 b och 7 c §, sådana de lyder i lag 890/1994, som följer:

7 §

Den som är missnöjd med Folkpensionsanstaltens beslut i ett ärende som gäller handikappbidrag får söka ändring i beslutet genom skriftliga besvär hos besvärsnämnden för social trygghet. Angående besvärsnämnden för social trygghet föreskrivs i lagen om besvärsnämnden för social trygghet (     /     ).

Den som är missnöjd med ett beslut av besvärsnämnden för social trygghet får söka ändring i beslutet genom skriftliga besvär hos försäkringsdomstolen. I försäkringsdomstolens beslut får ändring inte sökas genom besvär.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

7 b §

Har besvär som anförs hos besvärsnämnden för social trygghet eller försäkringsdomstolen inkommit efter utgången av den tid som föreskrivs i 7 §, kan besvärsinstansen i fråga trots detta ta upp besvären till prövning, om det finns vägande skäl till förseningen.

7 c §

Om ett lagakraftvunnet beslut av Folkpensionslagen grundar sig på en felaktig eller bristfällig utredning eller uppenbart står i strid med lag, kan besvärsnämnden för social trygghet på yrkande av en part eller Folkpensionsanstalten undanröja beslutet och bestämma att ärendet skall behandlas på nytt. Besvärsnämnden för social trygghet skall bereda parterna tillfälle att bli hörda innan ärendet avgörs. I beslutet kan ändring sökas i enlighet med vad som föreskrivs i 7 §.

Om ett lagakraftvunnet beslut av besvärsnämnden för social trygghet eller försäkringsdomstolen grundar sig på en felaktig eller bristfällig utredning eller uppenbart står i strid med lag, kan försäkringsdomstolen på yrkande av en part eller Folkpensionsanstalten undanröja beslutet och bestämma att ärendet skall behandlas på nytt. Försäkringsdomstolen skall bereda parterna tillfälle att bli hörda innan ärendet avgörs.

Om Folkpensionsanstalten yrkar på att ett beslut skall undanröjas, kan den avbryta utbetalningen av en förmån eller betala ut förmånen i enlighet med sitt yrkande till dess ärendet har avgjorts på nytt.

Ansökan om att ett beslut skall undanröjas skall lämnas in inom fem år från det att beslutet vann laga kraft. Av särskilt vägande skäl kan ett beslut undanröjas även på ansökan som gjorts efter utgången av den föreskrivna tiden.

Om ny utredning framkommer i ett ärende som gäller beviljande av förvägrad förmån eller utökande av redan beviljad förmån, skall Folkpensionsanstalten pröva ärendet på nytt. Pensionsanstalten kan utan hinder av ett tidigare lagakraftvunnet beslut bevilja en förvägrad förmån eller utöka en redan beviljad förmån. Besvärsnämnden för social trygghet och försäkringsdomstolen kan tillämpa motsvarande förfarande när de behandlar ärenden som gäller ändringssökande. I beslutet kan ändring sökas enligt 7 §.

_______________

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2007.

_______________

Lag

om ändring av 55 och 58 § i lagen om Folkpensionsanstaltens rehabiliteringsförmåner och rehabiliteringspenningförmåner

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen av den 15 juli 2005 om Folkpensionsanstaltens rehabiliteringsförmåner och rehabiliteringspenningförmåner (566/2005) 55 § 1 och 3 mom. samt 58 § som följer:

55 §

Överklagande

Den som är missnöjd med Folkpensionsanstaltens beslut får överklaga det genom besvär hos besvärsnämnden för social trygghet och den som är missnöjd med ett beslut av besvärsnämnden för social trygghet får överklaga det genom besvär hos försäkringsdomstolen. Försäkringsdomstolens beslut får inte överklagas genom besvär.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

När beslut som avses i 1 mom. överklagas skall besvärsskriften lämnas in till Folkpensionsanstalten inom 30 dagar efter att ändringssökanden fick del av beslutet. Ett beslut av Folkpensionsanstalten eller besvärsnämnden för social trygghet delges så att det sänds per post till mottagaren under den postadress som han eller hon har uppgett. Sökanden anses ha fått del av beslutet den sjunde dagen efter den dag då beslutet postades under den adress som han eller hon har uppgett, om inte något annat visas. Även om besvär som anförs hos besvärsnämnden för social trygghet eller försäkringsdomstolen kommit in efter utgången av föreskriven tid, kan besvären tas upp till prövning, om det finns vägande skäl till förseningen.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

58 §

Undanröjande av beslut

Om ett lagakraftvunnet beslut av Folkpensionsanstalten grundar sig på en felaktig eller bristfällig utredning eller uppenbart står i strid med lag, kan besvärsnämnden för social trygghet på yrkande av en part eller Folkpensionsanstalten undanröja beslutet och bestämma att ärendet skall behandlas på nytt. Besvärsnämnden för social trygghet skall bereda parterna tillfälle att bli hörda innan ärendet avgörs. I beslutet kan ändring sökas i enlighet med vad som föreskrivs i 55 §.

Om ett lagakraftvunnet beslut av besvärsnämnden för social trygghet eller försäkringsdomstolen grundar sig på en felaktig eller bristfällig utredning eller uppenbart står i strid med lag, kan försäkringsdomstolen på yrkande av en part eller Folkpensionsanstalten undanröja beslutet och bestämma att ärendet skall behandlas på nytt. Försäkringsdomstolen skall bereda parterna tillfälle att bli hörda innan ärendet avgörs.

Om Folkpensionsanstalten yrkar på att ett beslut skall undanröjas, kan den avbryta utbetalningen av en förmån eller betala ut förmånen i enlighet med sitt yrkande till dess ärendet har avgjorts på nytt.

Ansökan om att ett beslut skall undanröjas skall lämnas in inom fem år från det att beslutet vann laga kraft. Av särskilt vägande skäl kan ett beslut undanröjas även på ansökan som gjorts efter utgången av den föreskrivna tiden.

Om ny utredning framkommer i ett ärende som gäller beviljande av en förvägrad förmån eller utökande av en redan beviljad förmån, skall Folkpensionsanstalten pröva ärendet på nytt. Folkpensionsanstalten kan utan hinder av ett tidigare lagakraftvunnet beslut bevilja en förvägrad förmån eller utöka en redan beviljad förmån. Besvärsnämnden för social trygghet och försäkringsdomstolen kan tillämpa motsvarande förfarande när de behandlar ärenden som gäller ändringssökande. I beslutet kan ändring sökas enligt 55 §.

_______________

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2007.

_______________

Lag

om ändring av barnbidragslagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i barnbidragslagen av den 21 augusti 1992 (796/1992) 15 § 1 mom., 15 b och 15 c §, sådana de lyder i lag 335/1997, som följer:

15 §

Ändringssökande

Den som är missnöjd med Folkpensionsanstaltens beslut får söka ändring i det hos besvärsnämnden för social trygghet och den som är missnöjd med ett beslut av besvärsnämnden för social trygghet får söka ändring hos försäkringsdomstolen. I försäkringsdomstolen beslut får ändring inte sökas genom besvär. Angående besvärsnämnden för social trygghet föreskrivs i lagen  om     besvärsnämnden     för  social  trygghet (     /     ).

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

15 b §

Besvär som inkommit för sent

Har besvär som anförs hos besvärsnämnden för social trygghet eller försäkringsdomstolen kommit in efter utgången av den tid som föreskrivs i 15 § kan besvären upptas till prövning, om det finns vägande skäl till förseningen.

15 c §

Undanröjande av beslut

Om ett lagakraftvunnet beslut av Folkpensionsanstalten grundar sig på en felaktig eller bristfällig utredning eller uppenbart står i strid med lag, kan besvärsnämnden för social trygghet på yrkande av den som saken gäller eller Folkpensionsanstalten undanröja beslutet och bestämma att ärendet skall behandlas på nytt. Besvärsnämnden för social trygghet skall bereda parterna tillfälle att bli hörda innan ärendet avgörs. I beslutet kan ändring sökas i enlighet med vad som föreskrivs i 15 §.

Om ett lagakraftvunnet beslut av besvärsnämnden för social trygghet eller försäkringsdomstolen grundar sig på en felaktig eller bristfällig utredning eller uppenbart står i strid med lag, kan försäkringsdomstolen på yrkande av den som saken gäller eller Folkpensionsanstalten undanröja beslutet och bestämma att ärendet skall behandlas på nytt. Försäkringsdomstolen skall bereda parterna tillfälle att bli hörda innan ärendet avgörs.

Om Folkpensionsanstalten yrkar på att ett beslut skall undanröjas, kan den avbryta utbetalningen av en förmån eller betala ut förmånen i enlighet med sitt yrkande till dess ärendet har avgjorts på nytt.

Ansökan om att ett beslut skall undanröjas skall lämnas in inom fem år från det att beslutet vann laga kraft. Av särskilt vägande skäl kan ett beslut undanröjas även på ansökan som gjorts efter utgången av den föreskrivna tiden.

Om ny utredning framkommer i ett ärende som gäller beviljande av förvägrad förmån eller utökande av redan beviljad förmån, skall Folkpensionsanstalten pröva ärendet på nytt. Folkpensionsanstalten kan utan hinder av ett tidigare lagakraftvunnet beslut bevilja en förvägrad förmån eller utöka en redan beviljad förmån. Besvärsnämnden för social trygghet och försäkringsdomstolen kan tillämpa motsvarande förfarande när de behandlar ärenden som gäller ändringssökande. I beslutet kan ändring sökas enligt 15 §.

_______________

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2007.

Ett beslut som besvärsnämnden för social trygghet har fattat i enlighet med denna lag och genom vilket nämnden har avgjort besvär över ett beslut av socialförsäkringsnämnden får inte överklagas hos försäkringsdomstolen.

_______________

Lag

om ändring av lagen om moderskapsunderstöd

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen av den 28 maj 1993 om moderskapsunderstöd (477/1993) 11 § 1 mom., 12 a och 13 §, sådana de lyder i lag 338/1997, som följer:

11 §

Ändringssökande

Den som är missnöjd med Folkpensionsanstaltens beslut får söka ändring i det hos besvärsnämnden för social trygghet och den som är missnöjd med ett beslut av besvärsnämnden för social trygghet får söka ändring hos försäkringsdomstolen. I försäkringsdomstolens beslut får ändring inte sökas genom besvär. Angående besvärsnämnden för social trygghet föreskrivs i lagen  om     besvärsnämnden     för  social  trygghet (     /     ).

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

12 a §

Besvär som inkommit för sent

Har besvär som anförs hos besvärsnämnden för social trygghet eller försäkringsdomstolen kommit in efter utgången av den tid som föreskrivs i 11 § kan besvären upptas till prövning, om det finns vägande skäl till förseningen.

13 §

Undanröjande av beslut

Om ett lagakraftvunnet beslut av Folkpensionsanstalten grundar sig på en felaktig eller bristfällig utredning eller uppenbart står i strid med lag, kan besvärsnämnden för social trygghet på yrkande av den som saken gäller eller Folkpensionsanstalten undanröja beslutet och bestämma att ärendet skall behandlas på nytt. Besvärsnämnden för social trygghet skall bereda parterna tillfälle att bli hörda innan ärendet avgörs. I beslutet kan ändring sökas i enlighet med vad som föreskrivs i 11 §.

Om ett lagakraftvunnet beslut av besvärsnämnden för social trygghet eller försäkringsdomstolen grundar sig på en felaktig eller bristfällig utredning eller uppenbart står i strid med lag, kan försäkringsdomstolen på yrkande av den som saken gäller eller Folkpensionsanstalten undanröja beslutet och bestämma att ärendet skall behandlas på nytt. Försäkringsdomstolen skall bereda parterna tillfälle att bli hörda innan ärendet avgörs.

Om Folkpensionsanstalten yrkar på att ett beslut skall undanröjas, kan den avbryta utbetalningen av en förmån eller betala ut förmånen i enlighet med sitt yrkande till dess ärendet har avgjorts på nytt.

Ansökan om att ett beslut skall undanröjas skall lämnas in inom fem år från det att beslutet vann laga kraft. Av särskilt vägande skäl kan ett beslut undanröjas även på ansökan som gjorts efter utgången av den föreskrivna tiden.

Om ny utredning framkommer i ett ärende som gäller beviljande av förvägrad förmån eller utökande av redan beviljad förmån, skall Folkpensionsanstalten pröva ärendet på nytt. Folkpensionsanstalten kan utan hinder av ett tidigare lagakraftvunnet beslut bevilja en förvägrad förmån eller utöka en redan beviljad förmån. Besvärsnämnden för social trygghet och försäkringsdomstolen kan tillämpa motsvarande förfarande när de behandlar ärenden som gäller ändringssökande. I beslutet kan ändring sökas enligt 11 §.

_______________

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2007.

Ett beslut som besvärsnämnden för social trygghet har fattat i enlighet med denna lag och genom vilket nämnden har avgjort besvär över ett beslut av socialförsäkringsnämnden får inte överklagas hos försäkringsdomstolen.

_______________

Lag

om ändring av militärunderstödslagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i militärunderstödslagen av den 20 augusti 1993 (781/1993) 19 § 1 mom., 20 a och 21 §, sådana de lyder i lag 339/1997, som följer:

19 §

Ändringssökande

Den som är missnöjd med Folkpensionsanstaltens beslut får söka ändring i beslutet hos besvärsnämnden för social trygghet och den som är missnöjd med ett beslut av besvärsnämnden för social trygghet får söka ändring hos försäkringdomstolen. I försäkringdomstolens beslut får ändring inte sökas genom besvär. Angående besvärsnämnden för social trygghet föreskrivs i lagen  om     besvärsnämnden     för  social  trygghet (     /     ).

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

20 a §

Besvär som inkommit för sent

Har besvär som anförs hos besvärsnämnden för social trygghet eller försäkringsdomstolen kommit in efter utgången av den tid som föreskrivs i 19 §, kan besvärsinstansen ifråga trots detta ta upp besvären till prövning, om det finns vägande skäl till förseningen.

21 §

Undanröjande av beslut

Om ett lagakraftvunnet beslut av Folkpensionsanstalten grundar sig på en felaktig eller bristfällig utredning eller uppenbart står i strid med lag, kan besvärsnämnden för social trygghet på yrkande av den som saken gäller eller Folkpensionsanstalten undanröja beslutet och bestämma att ärendet skall behandlas på nytt. Besvärsnämnden för social trygghet skall bereda parterna tillfälle att bli hörda innan ärendet avgörs. I beslutet kan ändring sökas i enlighet med vad som föreskrivs i 19 §.

Om ett lagakraftvunnet beslut av besvärsnämnden för social trygghet eller försäkringsdomstolen grundar sig på en felaktig eller bristfällig utredning eller uppenbart står i strid med lag, kan försäkringsdomstolen på yrkande av den som saken gäller eller Folkpensionsanstalten undanröja beslutet och bestämma att ärendet skall behandlas på nytt. Försäkringsdomstolen skall bereda parterna tillfälle att bli hörda innan ärendet avgörs.

Om Folkpensionsanstalten yrkar på att ett beslut skall undanröjas, kan den avbryta utbetalningen av en förmån eller betala ut förmånen i enlighet med sitt yrkande till dess ärendet har avgjorts på nytt.

Ansökan om att ett beslut skall undanröjas skall lämnas in inom fem år från det att beslutet vann laga kraft. Av särskilt vägande skäl kan ett beslut undanröjas även på ansökan som gjorts efter utgången av den föreskrivna tiden.

Om ny utredning framkommer i ett ärende som gäller beviljande av förvägrad förmån eller utökande av redan beviljad förmån, skall Folkpensionsanstalten pröva ärendet på nytt. Folkpensionsanstalten kan utan hinder av ett tidigare lagakraftvunnet beslut bevilja en förvägrad förmån eller utöka en redan beviljad förmån. Besvärsnämnden för social trygghet och försäkringsdomstolen kan tillämpa motsvarande förfarande när de behandlar ärenden som gäller ändringssökande. I beslutet kan ändring sökas enligt 19 §.

_______________

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2007.

Ett beslut som besvärsnämnden för social trygghet har fattat i enlighet med denna lag och genom vilket nämnden har avgjort besvär över ett beslut av socialförsäkringsnämnden får inte överklagas hos försäkringsdomstolen.

_______________

Lag

om ändring av lagen om stöd för hemvård och privat vård av barn

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen av den 20 december 1996 om stöd för hemvård och privat vård av barn (1128/1996) 22 § 1 mom. samt 22 b och 22 c §, sådana de lyder i lag 337/1997, som följer:

22 §

Ändringssökande

Den som är missnöjd med Folkpensionsanstaltens beslut får söka ändring i det hos besvärsnämnden för social trygghet och den som är missnöjd med ett beslut av besvärsnämnden för social trygghet får söka ändring hos försäkringsdomstolen. I försäkringsdomstolens beslut får ändring inte sökas genom besvär. Angående besvärsnämnden för social trygghet föreskrivs i lagen  om     besvärsnämnden     för  social  trygghet (     /     ).

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

22 b §

Besvär som inkommit för sent

Har besvär som anförs hos besvärsnämnden för social trygghet eller försäkringsdomstolen kommit in efter utgången av den tid som föreskrivs i 22 § kan besvären upptas till prövning, om det finns vägande skäl till förseningen.

22 c §

Undanröjande av beslut

Om ett lagakraftvunnet beslut av Folkpensionsanstalten grundar sig på en felaktig eller bristfällig utredning eller uppenbart står i strid med lag, kan besvärsnämnden för social trygghet på yrkande av den som saken gäller eller Folkpensionsanstalten undanröja beslutet och bestämma att ärendet skall behandlas på nytt. Besvärsnämnden för social trygghet skall bereda parterna tillfälle att bli hörda innan ärendet avgörs. I beslutet kan ändring sökas i enlighet med vad som föreskrivs i 22 §.

Om ett lagakraftvunnet beslut av besvärsnämnden för social trygghet eller försäkringsdomstolen grundar sig på en felaktig eller bristfällig utredning eller uppenbart står i strid med lag, kan försäkringsdomstolen på yrkande av den som saken gäller eller Folkpensionsanstalten undanröja beslutet och bestämma att ärendet skall behandlas på nytt. Försäkringsdomstolen skall bereda parterna tillfälle att bli hörda innan ärendet avgörs.

Om Folkpensionsanstalten yrkar på att ett beslut skall undanröjas, kan den avbryta utbetalningen av en förmån eller betala ut förmånen i enlighet med sitt yrkande till dess ärendet har avgjorts på nytt.

Ansökan om att ett beslut skall undanröjas skall lämnas in inom fem år från det att beslutet vann laga kraft. Av särskilt vägande skäl kan ett beslut undanröjas även på ansökan som gjorts efter utgången av den föreskrivna tiden.

Om ny utredning framkommer i ett ärende som gäller beviljande av förvägrad förmån eller utökande av redan beviljad förmån, skall Folkpensionsanstalten pröva ärendet på nytt. Folkpensionsanstalten kan utan hinder av ett tidigare lagakraftvunnet beslut bevilja en förvägrad förmån eller utöka en redan beviljad förmån. Besvärsnämnden för social trygghet och försäkringsdomstolen kan tillämpa motsvarande förfarande när de behandlar ärenden som gäller ändringssökande. I beslutet kan ändring sökas enligt 22 §.

_______________

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2007.

Ett beslut som besvärsnämnden för social trygghet har fattat i enlighet med denna lag och genom vilket nämnden har avgjort besvär över ett beslut av socialförsäkringsnämnden får inte överklagas hos försäkringsdomstolen.

_______________

Lag

om ändring av lagen om tillämpning av lagstiftningen om bosättningsbaserad social trygghet

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen av den 30 december 1993 om tillämpning av lagstiftningen om bosättningsbaserad social trygghet (1573/1993) 13 § 1 mom. samt 13 b och 14 §, sådana de lyder i lag 635/2004, som följer:

13 §

Ändringssökande

Den som är missnöjd med Folkpensionsanstaltens beslut får söka ändring i det hos besvärsnämnden för social trygghet och den som är missnöjd med ett beslut av besvärsnämnden för social trygghet hos försäkringsdomstolen. I försäkringsdomstolens beslut får ändring inte sökas genom besvär.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

13 b §

Besvär som inkommit för sent

Har besvär som anförs hos besvärsnämnden för social trygghet eller försäkringsdomstolen kommit in efter utgången av den tid som föreskrivs i 13 § kan besvären upptas till prövning, om det har funnits vägande skäl till förseningen.

14 §

Undanröjande av beslut

Om ett lagakraftvunnet beslut av Folkpensionsanstalten grundar sig på en felaktig eller bristfällig utredning eller uppenbart står i strid med lag, kan besvärsnämnden för social trygghet på yrkande av den som saken gäller eller Folkpensionsanstalten undanröja beslutet och bestämma att ärendet skall behandlas på nytt. Besvärsnämnden för social trygghet skall bereda parterna tillfälle att bli hörda innan ärendet avgörs. I beslutet kan ändring sökas i enlighet med vad som föreskrivs i 13 §.

Om ett lagakraftvunnet beslut av besvärsnämnden för social trygghet eller försäkringsdomstolen grundar sig på en felaktig eller bristfällig utredning eller uppenbart står i strid med lag, kan försäkringsdomstolen på yrkande av den som saken gäller eller Folkpensionsanstalten undanröja beslutet och bestämma att ärendet skall behandlas på nytt. Försäkringsdomstolen skall bereda parterna tillfälle att bli hörda innan ärendet avgörs.

Om Folkpensionsanstalten yrkar på att ett beslut skall undanröjas, kan den temporärt tillämpa lagstiftningen om social trygghet i enlighet med sitt yrkande till dess ärendet har avgjorts på nytt.

Ansökan om att ett beslut skall undanröjas skall lämnas in inom fem år från det att beslutet vann laga kraft. Av särskilt vägande skäl kan ett beslut undanröjas även på ansökan som gjorts efter utgången av den föreskrivna tiden.

Om ny utredning framkommer i ett ärende som gäller tillämpning av lagstiftningen om social trygghet eller tiden för tillämpningen, skall Folkpensionsanstalten pröva ärendet på nytt. Folkpensionsanstalten kan utan hinder av ett tidigare lagakraftvunnet beslut tillämpa lagstiftningen om social trygghet till personens fördel. Besvärsnämnden för social trygghet och försäkringsdomstolen kan tillämpa motsvarande förfarande när de behandlar ärenden som gäller ändringssökande. I beslutet kan ändring sökas enligt 13 §.

_______________

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2007.

_______________

Lag

om ändring av lagen om särskilt stöd till invandrare

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen av den 20 december 2002 om särskilt stöd till invandrare (1192/2002) 27 § 1 och 2 mom. samt 29 och 30 §, av dem 30 § sådan den lyder delvis ändrad i lag 1320/2003, som följer:

27 §

Ändringssökande

Den som är missnöjd med Folkpensionsanstaltens beslut i ett ärende som gäller särskilt stöd får söka ändring i beslutet genom skriftliga besvär hos besvärsnämnden för social trygget. Angående besvärsnämnden för social trygghet föreskrivs i lagen om besvärsnämnden för social trygghet (     /     ).

Den som är missnöjd med ett beslut av besvärsnämnden för social trygghet får söka ändring i beslutet genom skriftliga besvär hos försäkringsdomstolen. I försäkringsdomstolens beslut får ändring inte sökas genom besvär.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

29 §

Besvär som inkommit för sent

Har besvär som anförs hos besvärsnämnden för social trygghet eller försäkringsdomstolen inkommit efter utgången av den tid som föreskrivs i 27 §, kan besvärsinstansen ifråga trots detta ta upp besvären till prövning, om det finns vägande skäl till förseningen.

30 §

Undanröjande av beslut och rättelse av sakfel

Om ett lagakraftvunnet beslut av Folkpensionsanstalten grundar sig på en felaktig eller bristfällig utredning eller uppenbart står i strid med lag, kan besvärsnämnden för social trygghet på yrkande av den som saken gäller eller Folkpensionsanstalten undanröja beslutet och bestämma att ärendet skall behandlas på nytt. Besvärsnämnden för social trygghet skall bereda parterna tillfälle att bli hörda innan ärendet avgörs. I beslutet kan ändring sökas enligt 27 §.

Om ett lagakraftvunnet beslut av besvärsnämnden för social trygghet eller försäkringsdomstolen grundar sig på en felaktig eller bristfällig utredning eller uppenbart står i strid med lag, kan försäkringsdomstolen på yrkande av den som saken gäller eller Folkpensionsanstalten undanröja beslutet och bestämma att ärendet skall behandlas på nytt. Försäkringsdomstolen skall bereda parterna tillfälle att bli hörda innan ärendet avgörs.

Om Folkpensionsanstalten yrkar på att ett beslut skall undanröjas, kan den avbryta utbetalningen av en förmån eller betala ut förmånen i enlighet med sitt yrkande till dess ärendet har avgjorts på nytt.

Ansökan om att ett beslut skall undanröjas skall lämnas in inom fem år från det att beslutet vann laga kraft. Av särskilt vägande skäl kan ett beslut undanröjas även på ansökan som gjorts efter utgången av den föreskrivna tiden.

Om ny utredning framkommer i ett ärende som gäller beviljande av en förvägrad förmån eller utökande av en redan beviljad förmån, skall Folkpensionsanstalten pröva ärendet på nytt. Folkpensionsanstalten kan utan hinder av ett tidigare lagakraftvunnet beslut bevilja en förvägrad förmån eller utöka en redan beviljad förmån. Även besvärsnämnden för social trygghet och försäkringsdomstolen kan tillämpa motsvarande förfarande när de behandlar ärenden som gäller ändringssökande. I beslutet kan ändring sökas enligt 27 §.

Om ett beslut av Folkpensionsanstalten grundar sig på en klart felaktig eller bristfällig utredning eller på uppenbart oriktig tillämpning av lag eller om det har skett ett fel i förfarandet då beslutet fattades, kan Folkpensionsanstalten undanröja sitt felaktiga beslut och avgöra ärendet på nytt.

Ett beslut får rättas till en parts fördel eller nackdel. Rättelse av ett beslut till en parts nackdel förutsätter att parten samtycker till att beslutet rättas.

_______________

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2007.

_______________

Lag

om ändring av 53 d § i lagen om olycksfallsförsäkring

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen av den 20 augusti 1948 om olycksfallsförsäkring (608/1948) 53 d §, sådan den lyder i lagarna 893/1994 och 681/2005, som följer:

53 d §

Om ett lagakraftvunnet beslut som en försäkringsanstalt har meddelat på grundval av denna lag grundar sig på en felaktig eller bristfällig utredning eller uppenbart står i strid med lag, kan besvärsnämnden för olycksfallsärenden på yrkande av en part eller försäkringsanstalten undanröja beslutet och bestämma att ärendet skall behandlas på nytt. Besvärsnämnden för olyckfallsärenden skall bereda parterna tillfälle att bli hörda innan ärendet avgörs. I beslutet kan ändring sökas i enlighet med vad som föreskrivs i 53 a §.

Om ett lagakraftvunnet beslut som besvärsnämnden för olycksfallsärenden eller försäkringsdomstolen har meddelat på grundval av denna lag grundar sig på en felaktig eller bristfällig utredning eller uppenbart står i strid med lag, kan försäkringsdomstolen på yrkande av en part eller försäkringsanstalten undanröja beslutet och bestämma att ärendet skall behandlas på nytt. Försäkringsdomstolen skall bereda parterna tillfälle att bli hörda innan ärendet avgörs.

Om försäkringsanstalten yrkar på att ett beslut skall undanröjas, kan den avbryta utbetalningen av en förmån eller betala ut förmånen i enlighet med sitt yrkande till dess ärendet har avgjorts på nytt.

Ansökan om att ett beslut skall undanröjas skall lämnas in inom fem år från det att beslutet vann laga kraft. Av särskilt vägande skäl kan ett beslut undanröjas även på ansökan som gjorts efter utgången av den föreskrivna tiden.

I fråga om extraordinärt ändringssökande gäller dessutom 31 kap. i rättegångsbalken.

_______________

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2007. Lagen tillämpas på ansökningar som anhängiggörs den 1 januari 2007 eller därefter. De ansökningar om undanröjande som är anhängiga i försäkringsdomstolen när lagen träder i kraft avgörs i försäkringsdomstolen.

_______________

Lag

om ändring av 7 och 8 § i lagen om ersättning till lantbruksföretagare för självrisktiden enligt sjukförsäkringslagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen av den 17 januari 1991 om ersättning till lantbruksföretagare för självrisktiden enligt sjukförsäkringslagen (118/1991) 7 § 1 och 3 mom. och 8 § 2 mom.,

av dem 7 § 3 mom. sådant det lyder i lag 137/2003 och 8 § sådan den lyder delvis ändrad i sistnämnda lag, samt

fogas till 7 §, sådan den lyder delvis ändrad i sistnämnda lag, ett nytt 4 mom. som följer:

7 §

I beslut av lantbruksföretagarnas pensionsanstalt får ändring sökas genom skriftliga besvär hos den besvärsnämnd för olycksfallsärenden som avses i 53 § i lagen om olycksfallsförsäkring senast den trettionde dagen efter den då ändringssökanden fick del av beslutet.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

I ett beslut av besvärsnämnden för olycksfallsärenden får ändring sökas genom skriftliga besvär hos försäkringsdomstolen inom den besvärstid som föreskrivs i 1 mom.

En besvärsskrift som avses i 1 och 3 mom. skall lämnas in till lantbruksföretagarnas pensionsanstalt. I fråga om behandlingen av besvär vid lantbruksföretagarnas pensionsanstalt och inlämnande av besvär till besvärsinstansen gäller 53 c § i lagen om olycksfallsförsäkring.

8 §

Om ett beslut som gäller en förvägrad ersättning eller utökande av en redan beviljad ersättning rättas på grundval av ny utredning tillämpas 53 e § i lagen om olycksfallsförsäkring.

Om ett lagakraftvunnet beslut som meddelats på grundval av denna lag grundar sig på en felaktig eller bristfällig utredning eller uppenbart står i strid med lag, tillämpas 53 d § i lagen om olycksfallsförsäkring på undanröjande av beslutet.

_______________

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2007. Lagen tillämpas på ansökningar som anhängiggörs den 1 januari 2007 eller därefter. De ansökningar om undanröjande som är anhängiga i försäkringsdomstolen när lagen träder i kraft avgörs i försäkringsdomstolen.

_______________

Lag

om ändring av 140 § i lagen om pension för arbetstagare

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen av den 19 maj 2006 om pension för arbetstagare (395/2006) 140 § 1 och 2 mom., och

fogas till 140 § ett nytt 4 mom. som följer:

140 §

Undanröjande av ett lagakraftvunnet beslut

Om ett lagakraftvunnet beslut som en pensionsanstalt gett med stöd av denna lag grundar sig på en felaktig eller bristfällig utredning eller är uppenbart lagstridigt, kan besvärsnämnden för arbetspensionsärenden på yrkande av parten eller pensionsanstalten undanröja beslutet och förordna ny behandling av ärendet. Detsamma gäller på yrkande av parten eller Pensionsskyddscentralen i fråga om ett lagakraftvunnet beslut som Pensionsskyddscentralen meddelat med stöd av denna lag. Besvärsnämnden för arbetspensionsärenden skall ge parterna tillfälle att bli hörda innan ärendet avgörs. Ett sådant beslut får överklagas i enlighet med vad som föreskrivs i 128—130 §.

Om ett lagakraftvunnet beslut som besvärsnämnden för arbetspensionsärenden eller försäkringsdomstolen gett med stöd av denna lag grundar sig på en felaktig eller bristfällig utredning eller är uppenbart lagstridigt, kan försäkringsdomstolen på yrkande av parten eller pensionsanstalten undanröja beslutet och förordna ny behandling av ärendet. Försäkringsdomstolen skall ge parterna tillfälle att bli hörda innan ärendet avgörs.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Ansökan om undanröjande av ett beslut skall göras inom fem år från det att beslutet vann laga kraft. Av särskilt vägande skäl kan ett beslut undanröjas även på ansökan som gjorts efter utgången av den föreskrivna tiden.

_______________

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2007.

_______________

Lag

om ändring av lagen om bostadsbidrag

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen av den 4 juni 1975 om bostadsbidrag (408/1975) 20 § 1 mom. samt 21 a och 22 §, sådana de lyder i lag 340/1997, som följer:

20 §

Den som är missnöjd med Folkpensionsanstaltens beslut får söka ändring i det hos besvärsnämnden för social trygghet och den som är missnöjd med ett beslut av besvärsnämnden för social trygghet får söka ändring hos försäkringsdomstolen. I försäkringsdomstolens beslut får ändring inte sökas genom besvär. Angående besvärsnämnden för social trygghet föreskrivs i lagen  om     besvärsnämnden     för  social  trygghet (     /     ).

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

21 a §

Har besvär som anförs hos besvärsnämnden för social trygghet eller försäkringsdomstolen kommit in efter utgången av den tid som föreskrivs i 20 §, kan besvärsinstansen ifråga trots detta ta upp besvären till prövning, om det finns vägande skäl till förseningen.

22 §

Om ett lagakraftvunnet beslut av Folkpensionsanstalten grundar sig på en felaktig eller bristfällig utredning eller uppenbart står i strid med lag, kan besvärsnämnden för social trygghet på yrkande av den som saken gäller eller Folkpensionsanstalten undanröja beslutet och bestämma att ärendet skall behandlas på nytt. Besvärsnämnden för social trygghet skall bereda parterna tillfälle att bli hörda innan ärendet avgörs. I beslutet kan ändring sökas i enlighet med vad som föreskrivs i 20 §.

Om ett lagakraftvunnet beslut som besvärsnämnden för social trygghet eller försäkringsdomstolen meddelat på grundval av denna lag grundar sig på en felaktig eller bristfällig utredning eller uppenbart står i strid med lag, kan försäkringsdomstolen på yrkande av den som saken gäller eller Folkpensionsanstalten undanröja beslutet och bestämma att ärendet skall behandlas på nytt. Försäkringsdomstolen skall bereda parterna tillfälle att bli hörda innan ärendet avgörs.

Om Folkpensionsanstalten yrkar på att ett beslut skall undanröjas, kan den avbryta utbetalningen av en förmån eller betala ut förmånen i enlighet med sitt yrkande till dess ärendet har avgjorts på nytt.

Ansökan om att ett beslut skall undanröjas skall lämnas in inom fem år från det att beslutet vann laga kraft. Av särskilt vägande skäl kan ett beslut undanröjas även på ansökan som gjorts efter utgången av den föreskrivna tiden.

Om ny utredning framkommer i ett ärende som gäller beviljande av förvägrad förmån eller utökande av redan beviljad förmån, skall Folkpensionsanstalten pröva ärendet på nytt. Folkpensionsanstalten kan utan hinder av ett tidigare lagakraftvunnet beslut bevilja en förvägrad förmån eller utöka en redan beviljad förmån. Besvärsnämnden för social trygghet och försäkringsdomstolen kan tillämpa motsvarande förfarande när de behandlar ärenden som gäller ändringssökande. I beslutet kan ändring sökas enligt 20 §.

_______________

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2007. Lagen tillämpas på ansökningar som anhängiggörs den 1 januari 2007 eller därefter.

_______________

Helsingfors den 22 november 2006