RIKSDAGENS SVAR 174/2002 rd

RSv 174/2002 rd - RP 87/2002 rd

Regeringens proposition med förslag till lagar om ett informationssystem för arbetskraftsförvaltningens kundbetjäning, om upphävande av 6 kap. och 21 § 2 mom. lagen om arbetskraftsservice och om ändring av 24 § lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet

Ärende

Regeringen har till riksdagen överlämnat sin proposition med förslag till lagar om ett informationssystem för arbetskraftsförvaltningens kundbetjäning, om upphävande av 6 kap. och 21 § 2 mom. lagen om arbetskraftsservice och om ändring av 24 § lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (RP 87/2002 rd).

Beredning i utskott

Arbetsmarknads- och jämställdhetsutskottet har i ärendet lämnat sitt betänkande (ApUB 7/2002 rd).

Beslut

Riksdagen har antagit följande lagar:

Lag

om ett informationssystem för arbetsförvaltningens kundbetjäning

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 §

Lagens syfte

Syftet med denna lag är att skydda den personliga integriteten vid utnyttjandet av den offentliga arbetskraftsservicen.

Vid behandlingen av personuppgifter i informationssystemet för arbetsförvaltningens kundbetjäning skall personuppgiftslagen (523/1999) tillämpas, om inte något annat föreskrivs i denna lag.

2 §

Register för den offentliga arbetskraftsservicen

För främjande av enskilda kunders yrkesmässiga utveckling och placering i arbete samt för att betjäna arbetsgivarna upprätthåller arbetskraftsmyndigheten ett sådant informationssystem för arbetsförvaltningens kundbetjäning som innehåller ett register över enskilda kunder, ett arbetsgivarregister och ett register över anordnare av arbetskraftspolitisk vuxenutbildning.

Informationssystemet är ett enhetligt riksomfattande informationssystem som upprätthålls med hjälp av automatisk databehandling och vars uppgifter används gemensamt av arbetskraftsmyndigheterna. I registren kan också ingå manuellt förda kartotek, handlingar samt datafiler som i övrigt upprätthålls separat från det enhetliga informationssystemet.

3 §

Registeransvarig

Arbetsministeriet bär som registeransvarig ansvar för att det informationssystem som behövs för upprätthållande av den offentliga arbetskraftsservicens register är allmänt funktionsdugligt och för enhetligheten i registerfunktionerna. Arbetskraftsbyråerna sköter de övriga uppgifter som ålagts den registeransvarige, om inte arbetsministeriet bestämmer något annat.

4 §

De olika registrens informationsinnehåll

I registret över enskilda kunder kan för kundbetjäningen införas följande uppgifter som gäller en enskild kund:

1) identifieringsuppgifter, däribland personbeteckningen, för en enskild kund,

2) basuppgifter som har samband med kundrelationen till arbetskraftsbyrån,

3) uppgifter som gäller kundens arbetsmarknadsfärdigheter,

4) uppgifter om anvisningar,

5) uppgifter om beslut om sysselsättning,

6) uppgifter om hälsotillståndet och övriga uppgifter som krävs för yrkesinriktad rehabilitering,

7) arbetskraftspolitiska utlåtanden,

8) uppgifter om rörlighetsunderstöd,

9) uppgifter om hälsotillståndet och övriga uppgifter som krävs för yrkesvals- och karriärplaneringsservice, samt

10) uppgifter om uppföljning och utbetalning i fråga om anslag för arbetskraftspolitiska åtgärder.

I arbetsgivarregistret kan för arbetsgivarservicen införas följande uppgifter om en arbetsgivarkund:

1) uppgifter för identifiering av arbetsgivaren,

2) beskrivning,

3) kontaktuppgifter,

4) arbetsplatser,

5) placeringsmöjligheter och beslut om sysselsättning, samt

6) uppgifter om anvisningar.

I registret över anordnare av arbetskraftspolitisk vuxenutbildning kan följande uppgifter som gäller kundbetjäningen införas:

1) uppgifter för identifiering av utbildningsproducenten,

2) kontaktuppgifter,

3) upphandlingsavtal för utbildningsproducenten,

4) information om kurser, samt

5) uppgifter om hänvisning till en kurs.

I de olika registren kan införas även andra uppgifter som behövs med tanke på syftet med behandlingen men som inte är personuppgifter.

5 §

Registrering, utplånande och arkivering av uppgifter

Om en personuppgift som införs i ett register har erhållits på något annat sätt än av den som registreras, skall i registret antecknas varifrån uppgiften har erhållits och vem som har antecknat den.

Sådana uppgifter som gäller en enskild kund och baserar sig på kundens egen beskrivning samt arbetskraftspolitiska utlåtanden även som arbetsplatsanvisningar och placeringsanvisningar samt uppgifter om kontakter och om förändringar i sysselsättningssituationen skall utplånas ur informationssystemet efter två år. När två år har förflutit efter att arbetssökandens senaste arbetssökningsperiod har löpt ut skall uppgifterna om de planer som gäller honom eller henne utplånas. Alla uppgifter om den enskilda kunden skall utplånas när fem år har förflutit från den dag då kundrelationen upphörde. En uppgift utplånas inte om den behövs för skötseln av ett uppdrag som baserar sig på lag eller på grund av ett ärende som är anhängigt.

Bestämmelser om arkivering av uppgifter finns i arkivlagen (831/1994).

6 §

Beviljande av användningsrättigheter och utlämnande av sekretessbelagda personuppgifter

Arbetsministeriet eller, med arbetsministeriets tillstånd, arbetskraftsbyrån kan bevilja den som står i ett uppdragsförhållande till arbetskraftsmyndigheten rätt att använda informationssystemet för arbetsförvaltningens kundbetjäning.

Arbetsministeriet beslutar om beviljande av tillstånd enligt 28 § lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999) att lämna ut sekretessbelagda uppgifter ur informationssystemet för arbetsförvaltningens kundbetjäning för statistikföring, vetenskaplig forskning eller myndigheters planerings- eller utredningsarbete.

7 §

Samtycke till utlämnande av uppgifter till arbetsgivarkunder

Av en arbetssökande kund begärs ett skriftligt samtycke till att uppgifter som är nödvändiga för besättande av arbetsplatser får utlämnas till arbetsgivarkunder. I registret över enskilda kunder görs en anteckning om kunden har gett sitt samtycke eller inte.

Nödvändiga uppgifter för att besätta en arbetsplats är

1) namn och kontaktuppgifter, modersmål, övriga språkkunskaper och medborgarskap, samt

2) uppgifter om utbildning och examina samt nödvändig information om deras innehåll och vitsord, arbetshistoria utgående från uppgifterna i arbetsintyg, fullgjord värnplikt, specialkunnande samt arbets- och utbildningsönskemål och den arbetssökande kundens egenhändigt uppgjorda jobbsökarpresentation för arbetsgivare.

Uppgifter om en arbetssökande kunds hälsotillstånd får lämnas ut till en arbetsgivarkund bara om den arbetssökande gett sitt uttryckliga skriftliga samtycke. Endast sådana uppgifter om hälsotillståndet får utlämnas som är nödvändiga för besättandet av en ledig arbetsplats eller uppfyllandet av särskilda krav beträffande hälsotillståndet inom branschen i fråga eller för att sysselsätta en arbetssökande kund med nedsatt arbetsförmåga.

8 §

Självbetjäningsfiler, allmänna broschyrer och kataloger

Arbetskraftsmyndigheten upprätthåller datafiler som lämpar sig för användning av kunderna själva och som innehåller uppgifter om lediga arbetsplatser och utbildningsmöjligheter och erbjuder de arbetssökande kunderna en möjlighet att lägga ut sina jobbsökarpresentationer i den offentliga nätservice som ingår i informationssystemet för arbetsförvaltningens kundbetjäning.

Arbetskraftsmyndigheten kan på arbetssökande kunders uttryckliga skriftliga begäran till arbetsgivarkundernas förfogande sammanställa allmänna broschyrer och kataloger om arbetssökande kunder. I dessa kan de uppgifter som avses i 7 § 2 mom. meddelas.

9 §

Närmare bestämmelser

Närmare bestämmelser om verkställigheten av denna lag kan vid behov utfärdas genom förordning av arbetsministeriet.

10 §

Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den                        20   .

Genom denna lag upphävs förordningen den 17 december 1993 om ett datasystem för arbetskraftsservicen (1254/1993).

_______________

Lag

om upphävande av 6 kap. och 21 § 2 mom. lagen om arbetskraftsservice

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 §

Genom denna lag upphävs i lagen den 26 november 1993 om arbetskraftsservice (1005/1993) 6 kap. och 21 § 2 mom., sådana de lyder, 6 kap. jämte ändringar samt 21 § 2 mom. i lag 690/1995.

2 §

Denna lag träder i kraft den                        20   .

_______________

Lag

om ändring av 24 § lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 21 maj 1999 om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999) 24 § 1 mom. 25 punkten som följer:

24 §

Sekretessbelagda myndighetshandlingar

Om inte något annat föreskrivs särskilt, är följande myndighetshandlingar sekretessbelagda:

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

25) handlingar som innehåller uppgifter om en klient hos socialvården eller en enskild kund hos arbetsförvaltningen samt de förmåner eller stödåtgärder eller den socialvårdsservice eller den service för arbetsförvaltningens enskilda kunder denne erhållit eller uppgifter om en persons hälsotillstånd eller handikapp, den hälsovård eller rehabilitering som denne har erhållit eller uppgifter om någons sexuella beteende eller inriktning,

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

_______________

Denna lag träder i kraft den                        20   .

_______________

Helsingfors den 22 november 2002

​​​​​​​