RIKSDAGENS SVAR 174/2004 rd

RSv 174/2004 rd - RP 119/2004 rd RP 141/2004 rd

Regeringens proposition med förslag till lag om oljeskyddsfonden och till vissa lagar som har samband med den

Regeringens proposition med förslag till komplettering av regeringens proposition med förslag till lag om oljeskyddsfonden och till vissa lagar som har samband med den (RP 119/2004 rd)

Ärende

Regeringen har till riksdagen överlämnat sin proposition med förslag till lag om oljeskyddsfonden och till vissa lagar som har samband med den (RP 119/2004 rd) och sin proposition med förslag till komplettering av ovannämnda proposition (RP 141/2004 rd).

Beredning i utskott

Miljöutskottet har i ärendena lämnat ett gemensamt betänkande (MiUB 16/2004 rd).

Beslut

Riksdagen har godkänt följande uttalande:

Riksdagen förutsätter att statsrådet, i förekommande fall genom budgetlösningar, ser till att oljeskyddsfondens handlingsförmåga tryggas under alla förhållanden.

Riksdagen har antagit följande lagar:

Lag

om oljeskyddsfonden

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 kap.

Allmänna bestämmelser

1 §

Oljeskyddsfondens syfte

Oljeskyddsfonden är en fond utanför statsbudgeten och förvaltas av miljöministeriet.

Ur oljeskyddsfonden betalas ersättning för oljeskador och för de kostnader som bekämpningen av dem och återställandet av miljön orsakar, så som föreskrivs nedan. Dessutom betalas ersättningar och beviljas bidrag för de kostnader som orsakas av förvärv av bekämpningsmateriel och av upprätthållande av bekämpningsberedskapen.

2 §

Tillämpning av statsunderstödslagen

På de av prövning beroende ersättningar och bidrag som med stöd av denna lag beviljas ur oljeskyddsfonden tillämpas statsunderstödslagen (688/2001), om inte något annat följer av denna lag. Oljeskyddsfonden är en i statsunderstödslagen avsedd statsbidragsmyndighet. Statsunderstödslagens 4—6 kap. iakttas i tillämpliga delar också på de ersättningar som betalas ur oljeskyddsfonden och som den sökande har rätt till enligt denna lag.

3 §

Definitioner

I denna lag avses med

1) olja

a) råolja och därav härledda oljeprodukter,

b) oljehaltiga blandningar,

c) spillolja, och

d) oljigt avfall,

2) avgiftsbelagd olja sådana flytande produkter som faller under tulltariffens positioner 27.07, 27.09 och 27.10.

4 §

Oljeskyddsfondens styrelse och personal

Oljeskyddsfonden har en styrelse som statsrådet tillsätter för tre år i sänder samt personal i statens tjänst.

I styrelsen skall ingå representanter för de med tanke på bekämpningen av oljeskador viktigaste statliga myndigheterna, kommunerna, oljebranschen samt miljöskyddsorganisationerna. Styrelsen kan ha ett arbetsutskott för beredning och handläggning av ärenden.

Bestämmelser om den närmare sammansättningen av styrelsen och arbetsutskottet utfärdas genom förordning av statsrådet.

2 kap.

Oljeskyddsavgift

5 §

Oljeskyddsavgiftens storlek

Till oljeskyddsfonden tas för avgiftsbelagd olja som importeras till eller som transporteras genom Finland ut en oljeskyddsavgift på 0,50 euro för varje fullt ton. Avgiften tas ut till det dubbla beloppet, om oljan transporteras med ett tankfartyg som inte är försett med dubbelbotten som omfattar hela den del av fartyget där lasttankarna är belägna. Är det oklart om oljeskyddsavgiften skall tas ut till förhöjt belopp, skall tullmyndigheterna innan de avgör ärendet inhämta ett utlåtande av behörigt sjöfartsdistrikt. Sjöfartsverket utfärdar vid behov närmare föreskrifter om när ett tankfartyg skall anses vara försett med dubbelbotten.

6 §

Betalningsskyldighet

För olja som importeras till eller transporteras genom Finland och som kommer från en medlemsstat i Europeiska gemenskapen är den som tar emot oljan i Finland skyldig att betala oljeskyddsavgift.

För olja som importeras till eller transporteras genom Finland och som kommer från en stat utanför Europeiska gemenskapen är den som hänför oljan till en godkänd tullbehandling skyldig att betala oljeskyddsavgift.

7 §

Uppbörd av avgiften

Tullverket svarar för uppbörden och övervakningen av oljeskyddsavgiften. Tullstyrelsen kan utfärda närmare föreskrifter om förfarandet vid uppbörden av oljeskyddsavgiften.

Avgiften bestäms i de fall som avses i 6 § 1 mom. enligt de bestämmelser som gäller den dag då oljan har tagits emot. I fråga om påförande av avgiften, betalning, sökande av ändring och även i övrigt gäller i tillämpliga delar vad som i lagen om påförande av accis (1469/1994) föreskrivs om registrerade näringsidkare.

Avgiften bestäms i de fall som avses i 6 § 2 mom. enligt de bestämmelser som gäller den dag då oljan första gången har hänförts till en godkänd tullbehandling. I fråga om påförande av avgiften, betalning, sökande av ändring och även i övrigt gäller i tillämpliga delar vad som föreskrivs i tullagen (1466/1994).

8 §

Kapitalgränser

Uttagandet av oljeskyddsavgiften upphör vid utgången av kalendermånaden efter den under vilken kapitalet i oljeskyddsfonden har stigit till 10 miljoner euro. Uttagandet påbörjas på nytt efter utgången av kalendermånaden efter den under vilken fondens kapital har sjunkit under 5 miljoner euro.

Miljöministeriet skall utan dröjsmål informera Tullstyrelsen, om fondens kapital förändras på det sätt som avses i 1 mom.

9 §

Lämnande av uppgifter om avgiften

Utan hinder av vad som i lagen om påförande av accis och i tullagen föreskrivs om sekretess kan tullmyndigheterna till miljöministeriet och oljeskyddsfondens styrelse lämna sådan information om oljeskyddsavgiften som dessa behöver för att fullgöra sina lagstadgade uppgifter.

3 kap.

Ersättningar och bidrag

10 §

Ersättningar för oljeskador samt för kostnader för bekämpning och återställande

Ur oljeskyddsfonden betalas ersättning till den som blivit lidande till följd av en oljeskada samt ersättning för kostnaderna för bekämpningen av oljeskador och återställandet av den oljeförorenade miljön till bekämpningsmyndigheterna och till övriga aktörer som deltagit i bekämpningen av oljeskador och återställandet av miljön, om den som söker ersättning företer en utredning över att

1) ersättningen inte till fullo har kunnat drivas in hos den som enligt någon annan lag är skyldig att betala ersättning för skadan (ersättningsskyldig) och ersättningen inte kan fås från en ansvarsförsäkring som den ersättningsskyldige tagit, eller

2) det inte har kunnat utredas vem som är ersättningsskyldig.

Vad som föreskrivs i denna paragraf gäller också oljeskador inom landskapet Åland.

11 §

Förskottsersättning

Ur oljeskyddsfonden kan förskottsersättning beviljas för skador som avses i 10 § samt för kostnader för bekämpning och återställande också utan den utredning som avses i nämnda paragraf, om det på grund av skadans eller kostnadernas omfattning eller på grund av att ansvarsfrågorna är oklara inte skäligen kan förutsättas att utredningen företes.

För betalning av förskottsersättning skall den sökande förete en utredning över oljeskadan och orsakerna till den samt över orsakerna till att den i 10 § avsedda indrivningen eller utredningen över vem som är ersättningsskyldig inte har inletts. Den slutliga ersättningen beviljas efter det att den sökande har företett en utredning över de slutliga kostnaderna.

12 §

Skador som ersätts

Den ersättning som betalas till den som blivit lidande till följd av en oljeskada bestäms beroende på fallet genom tillämpning av antingen lagen om ersättning för miljöskador (737/1994) eller 10 kap. i sjölagen (674/1994). Till den skadelidande betalas emellertid inte sådan förhandsersättning som avses i 9 § i lagen om ersättning för miljöskador, och oljeskyddsfonden har inte en sådan inlösningsskyldighet som avses i 10 § i nämnda lag.

13 §

Kostnader för bekämpning och återställande

Sådana kostnader för bekämpning av och återställande efter en oljeskada som berättigar till i 10 § avsedd ersättning är

1) kostnader för de nödvändiga åtgärder som någon har vidtagit för att avvärja en oljeskada som hotar honom,

2) kostnader och skador orsakade av bekämpningsåtgärder enligt lagen om förhindrande av vattnens förorening, förorsakad av fartyg (300/1979) eller enligt lagen om bekämpande av oljeskador som uppkommer på land (378/1974),

3) skäliga kostnader för återställande av oljeförorenad miljö, samt

4) kostnader för nödvändiga utredningar för bekämpningsåtgärder eller för återställande enligt 2 och 3 punkten.

Kostnader för bekämpning som avses i 1 mom. 2 punkten är löner för personer som anställts tillfälligt för bekämpningsåtgärderna och för den ordinarie bekämpningspersonalen, kostnader för att anskaffa, använda och transportera förnödenheter som behövs i bekämpningsarbetet och andra liknande extra kostnader på grund av bekämpningen samt värdet av eller värdeminskningen på de förnödenheter, anläggningar, utrustningar och andra motsvarande bruksföremål som förbrukats eller fördärvats under bekämpningsarbetet.

14 §

Begränsning i fråga om ersättningstagaren

De i 12 och 13 § avsedda ersättningarna betalas inte till den ersättningsskyldige och inte heller till den i vars besittning den olja som orsakat skadan eller risken för sådan var då olyckan inträffade eller på vars uppdrag oljan transporterades då olyckan inträffade.

15 §

Av prövning beroende ersättning för sanering av oljeförorenad mark och oljeförorenat grundvatten

De kostnader som orsakas eller har orsakats av sanering av oljeförorenad mark eller oljeförorenat grundvatten, av utredning av saneringsbehovet och av planeringen av saneringsåtgärderna kan helt eller delvis ersättas ur oljeskyddsfonden.

Ersättning kan beviljas om det inte kan utredas vem som orsakat föroreningen eller om denne inte anträffas, eller om han inte kan svara för kostnaderna för saneringen, och om den som innehar det förorenade området inte skäligen kan åläggas att sanera området.

Till ansökan om ersättning skall fogas en skriftlig försäkran av den som äger fastigheten om att han förbinder sig att på yrkande av oljeskyddsfonden återbetala den ersättning jämte ränta som beviljats för kostnaderna för sanering av det förorenade markområdet, om fastigheten säljs inom tio år efter det att saneringen har gjorts.

16 §

Regressrätt

Rätten för den som fått ersättning ur oljeskyddsfonden att få ersättning av den ersättningsskyldige, övergår på fonden till den del ersättning har betalats. Oljeskyddsfondens styrelse har rätt att av särskilda orsaker helt eller delvis avstå från att återkräva ersättningen.

17 §

Ersättning för anskaffning av bekämpningsmateriel och för upprätthållande av bekämpningsberedskapen

Ur oljeskyddsfonden betalas ersättning till det lokala räddningsväsendet i enlighet med den fastställda plan för bekämpning av oljeskador som avses i lagen om förhindrande av vattnens förorening, förorsakad av fartyg och i lagen om bekämpande av oljeskador som uppkommer på land för

1) kostnader för anskaffning av bekämpningsmateriel; en förutsättning för att en enskild anskaffning av materiel för mer än 85 000 euro skall ersättas är att oljeskyddsfondens styrelse på förhand har godkänt anskaffningen,

2) kostnader för upprätthållande av bekämpningsberedskapen.

Om materielen för bekämpning av oljeskador inte enligt den fastställda bekämpningsplanen uteslutande är avsedd för bekämpning av oljeskador, ersätts kostnaderna för anskaffning och drift enbart till den del som motsvarar användningen av materielen för bekämpning av oljeskador enligt bekämpningsplanen. En större andel av anskaffningskostnaderna än vad som motsvarar bruket av materielen för bekämpning av oljeskador kan dock ersättas ur oljeskyddsfonden, om detta är motiverat för att bekämpningsberedskapen skall bli tillräcklig.

Ur oljeskyddsfonden kan, inom ramen för dispositionsplanen för fondmedlen, beviljas ersättning i förskott för de kostnader som upprätthållandet av bekämpningsberedskapen orsakar under ett kalenderår. Den slutliga ersättningen beviljas efter det att en utredning över de faktiska slutliga kostnaderna har företetts.

18 §

Av prövning beroende ersättning för anskaffning av bekämpningsmateriel och för upprätthållande av bekämpningsberedskap

Ur oljeskyddsfonden kan staten beviljas ersättning för sådana kostnader för anskaffning av materiel för bekämpning av fartygsoljeskador och för upprätthållande av bekämpningsberedskap som avses i lagen om förhindrande av vattnens förorening, förorsakad av fartyg.

Ur oljeskyddsfonden kan dessutom ersättning för kostnader för anskaffning av materiel för bekämpning av fartygsoljeskador beviljas landskapet Åland.

19 §

Av prövning beroende bidrag

Ur oljeskyddsfonden kan bidrag beviljas

1) det lokala räddningsväsendet eller kommunen för uppförande eller hyrande av en lagerbyggnad avsedd för förvaring av oljebekämpningsmateriel,

2) sådan ägare av en hamn, inrättning eller ett varv som avses i 14 § i lagen om förhindrande av vattnens förorening, förorsakad av fartyg, för anskaffning av materiel för bekämpning av oljeskador,

3) för annan verksamhet som är nödvändig för bekämpning av oljeskador eller för upprätthållande av bekämpningsberedskapen.

20 §

Ansökan om ersättning eller bidrag

Bestämmelser om den ansökan som gäller ersättningar och bidrag enligt denna lag, de utredningar som krävs för behandlingen av ansökan och om det övriga ansökningsförfarandet utfärdas genom förordning av statsrådet.

21 §

Beslut om ersättningar och bidrag

Beslut om ersättningar och bidrag ur oljeskyddsfonden fattas av fondens styrelse. Styrelsen kan till arbetsutskottet överföra rätten att fatta beslut om ersättningar som uppgår till högst 10 000 euro.

Angående behandlingen av ärenden i styrelsen och i arbetsutskottet samt om styrelsens och arbetsutskottets beslutförhet föreskrivs genom förordning av statsrådet.

4 kap.

Förvaltningen av oljeskyddsfonden

22 §

Styrelsens uppgifter

Oljeskyddsfondens styrelse har i uppgift att besluta om ärenden som är betydelsefulla och vittsyftande med tanke på fondens verksamhet och ekonomi samt att se till att tillsynen över fondens bokföring och finansförvaltning sköts på ett ändamålsenligt sätt. Närmare bestämmelser om styrelsens uppgifter vid förvaltningen av fonden utfärdas genom förordning av statsrådet.

Lönerna till styrelsen och fondens personal samt övriga förvaltningsutgifter betalas ur oljeskyddsfonden.

23 §

Bokföring, betalningsrörelse och bokslut

På oljeskyddsfondens bokföring, betalningsrörelse, övriga redovisning och bokslut tillämpas lagen om statsbudgeten (423/1988) och med stöd av den utfärdade bestämmelser.

Miljöministeriet sköter fondens bokföring och fastställer årligen fondens bokslut före utgången av april samt beslutar om åtgärder som bokslutet ger anledning till.

24 §

Revision

Statens revisionsverk verkställer årligen revision av oljeskyddsfonden.

Revisorerna skall granska fondens förvaltning, bokföring och bokslut. Revisorerna skall för varje räkenskapsperiod avge en revisionsberättelse, vilken skall innehålla ett utlåtande särskilt om

1) huruvida bokslutet är upprättat i enlighet med de bestämmelser och föreskrifter som gäller för upprättande av bokslut,

2) huruvida bokslutet ger riktiga och tillräckliga uppgifter om resultatet av fondens verksamhet och om dess ekonomiska ställning,

3) huruvida fondens förvaltning och verksamhet har skötts i enlighet med gällande bestämmelser och föreskrifter,

4) fastställande av bokslutet, samt om

5) disponering av fondens resultat på det sätt som styrelsen förslagit; när revisionen har verkställts skall revisorerna i bokslutet göra en anteckning om detta, vilken skall innehålla en hänvisning till revisionsberättelsen samt ett utlåtande om huruvida bokslutet har upprättats i enlighet med god bokföringssed.

Om en revisor under räkenskapsperioden finner att det finns skäl till betydande anmärkning i fråga om fondens förvaltning och ekonomi, skall fondens styrelse och miljöministeriet omedelbart underrättas om saken.

Fondens styrelse och personal är skyldiga att vid behov bistå revisorn vid verkställandet av revisionen.

5 kap.

Särskilda bestämmelser

25 §

Överföring av medel från statsbudgeten

Om oljeskyddsfondens medel inte räcker till för sådana ersättningar som skall betalas ur fonden och som mottagaren har rätt till, kan de behövliga medlen överföras från statsbudgeten till oljeskyddsfonden. Då tillräckliga medel influtit till fonden intäktsförs de medel som erhållits av staten tillbaka till statsbudgeten.

Miljöministeriet skall göra en framställning om överföring av medel från statsbudgeten till oljeskyddsfonden, om behov föreligger enligt 1 mom. Ministeriet sköter också om att de medel som erhållits av staten intäktsförs tillbaka till statsbudgeten.

En del av de medel som inflyter som oljeavfallsavgifter kan i statsbudgeten överföras till oljeskyddsfonden så som närmare föreskrivs i 7 § i lagen om oljeavfallsavgift (894/1986).

26 §

Synenämnd

Den regionala miljöcentralen skall för utredning av frågor som gäller ersättning för oljeskador och för andra förberedande utredningar tillsätta en synenämnd, om skadorna eller bekämpningskostnaderna kan beräknas stiga till över 20 000 euro och om utredningen av skadan kräver det. En synenämnd skall tillsättas också då oljeskyddsfondens styrelse begär det. Kostnaderna för synenämnden betalas ur oljeskyddsfonden.

Angående synenämndens uppgifter och sammansättning föreskrivs genom förordning av statsrådet.

27 §

Sökande av ändring

I ett beslut av oljeskyddsfondens styrelse får ändring inte sökas genom besvär. En part som är missnöjd med ett beslut får yrka på rättelse av beslutet inom 30 dagar från delfåendet. I ett beslut med anledning av ett rättelseyrkande får ändring sökas genom besvär så som föreskrivs i förvaltningsprocesslagen (586/1996).

28 §

Tjänsteansvar och tillämpningen av bestämmelserna om allmän förvaltning

På ordföranden i oljeskyddsfondens styrelse eller en medlem eller suppleant tillämpas bestämmelserna om straffrättsligt tjänsteansvar då dessa sköter sina uppgifter enligt denna lag.

På oljeskyddsfondens och dess styrelses verksamhet tillämpas vad som föreskrivs i förvaltningslagen (434/2003), språklagen (423/2003) och lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999).

29 §

Straffbestämmelse

Angående straff för lagstridigt undandragande av oljeskyddsavgift och för försök därtill föreskrivs i 29 kap.1—3 § i strafflagen (39/1889).

30 §

Närmare bestämmelser om verkställigheten

Närmare bestämmelser om verkställigheten av denna lag kan utfärdas genom förordning av statsrådet.

6 kap.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

31 §

Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den 1                   200   .

Genom denna lag upphävs lagen av den 24 maj 1974 om oljeskyddsfonden (379/1974) jämte ändringar.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

32 §

Övergångsbestämmelser

På ersättningar som beviljats innan denna lag träder i kraft tillämpas de bestämmelser som gällde då ersättningarna beviljades.

Om behandlingen av en ersättningsansökan pågår då denna lag träder i kraft, tillämpas på behandlingen de bestämmelser som gällde då ansökan blev anhängig.

Den direktion för oljeskyddsfonden som har tillsatts innan denna lag träder i kraft fortsätter till utgången av sin mandatperiod såsom i 4 § avsedd styrelse för oljeskyddsfonden.

_______________

Lag

om ändring av lagen om bekämpande av oljeskador som uppkommer på land

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i lagen av den 24 maj 1974 om bekämpande av oljeskador som uppkommer på land (378/1974) 1 a §, 5 § 4 mom., 7 § 3 mom. och 8 § 3 mom.,

sådana de lyder, 1 a § i lag 90/1983, 5 § 4 mom. i lag 936/2001 samt 7 § 3 mom. och 8 § 3 mom. i lag 740/1985, samt

ändras 2 § 4 mom., 3 §, 4 § 1 mom., 5 § 1—3 mom., 6 § 1 mom. och 8 § 1 mom.,

av dem 2 § 4 mom., 5 § 1—3 mom., 6 § 1 mom. och 8 § 1 mom. sådana de lyder i lag 694/2000, som följer:

2 §

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

I fråga om bekämpande av oljeskador som uppkommer på land gäller dessutom i tillämpliga delar vad som i räddningslagen (468/2003) bestäms om det lokala räddningsväsendet, samarbetet mellan dessa, räddningsväsendets beredskap och räddningsverksamheten.

3 §

Den som observerar eller får veta att oljeskada uppkommit, är skyldig att utan dröjsmål meddela detta till nödcentralen samt i mån av möjlighet till den i vars besittning eller förvar oljan är.

4 §

Den som i sin besittning eller sitt förvar har olja som orsakat skada eller risk för skada är skyldig att vidta sådana bekämpningsåtgärder som med hänsyn till omständigheterna skäligen kan krävas av honom, samt att utan dröjsmål informera nödcentralen om skadan eller risken för skada.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

5 §

Den högsta ledningen och övervakningen av bekämpningen av oljeskador som avses i denna lag ankommer på miljöministeriet. Finlands miljöcentral styr och övervakar det allmänna organiserandet och utvecklandet av bekämpningen. Den regionala miljöcentralen styr och övervakar organiserandet av bekämpningen av oljeskador och deltar vid behov själv i bekämpningen.

Det lokala räddningsväsendet skall inom sitt område handha bekämpningen av oljeskador. Det lokala räddningsväsendet kan komma överens om hur bekämpningen skall ordnas i samråd med de i 4 § 2 mom. avsedda oljeupplagrarna. Det lokala räddningsväsendet skall ha en plan för bekämpning av oljeskador om vars innehåll föreskrivs genom förordning av statsrådet. Bekämpningsplanen skall föras till den regionala miljöcentralen för fastställelse.

De kommunala myndigheterna och verken skall delta i bekämpningen av oljeskador och vid behov ha hand om efterbehandlingen. Den plan för bekämpning av oljeskador som avses i 2 mom. skall ange vilka kommunala myndigheter och verk som deltar i efterbehandlingen.

6 §

I denna lag avsedda oljeskadebekämpningsmyndigheter är den regionala miljöcentralen, den lokala räddningsmyndigheten inom räddningsväsendet och den räddningsledare som leder bekämpningsarbetet.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

8 §

Är oljeskadan eller risken för dess utbredning så stor att den personal eller de redskap som oljeskadebekämpningsmyndigheterna har till sitt förfogande inte är tillräckliga för dess effektiva bekämpande eller förhindrande, har bekämpningsmyndigheterna rätt att beordra den som har bekämpningsredskap eller bekämpningsförnödenheter eller personal, som är förtrogen med deras användning, att ställa dessa till bekämpningsmyndigheternas förfogande.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

_______________

Denna lag träder i kraft den 1                    200   .

Det lokala räddningsväsendet skall före utgången av 2006 utarbeta en plan för bekämpning av oljeskador inom sitt verksamhetsområde.

_______________

Lag

om ändring av lagen om förhindrande av vattnens förorening, förorsakad av fartyg

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i lagen av den 16 mars 1979 om förhindrande av vattnens förorening, förorsakad av fartyg (300/1979) 16 § 4 mom., 18 § 3 mom. och 19 a § 2 mom.,

sådana de lyder, 16 § 4 mom. i lag 933/2003 samt 18 § 3 mom. och 19 a § 2 mom. i lag 739/1985, samt

ändras 12 §, 13 § 4 punkten, 15 §, 18 § 1 mom., 19 § och 27 b § 3—5 mom.,

sådana de lyder, 12 § i lagarna 489/2000 och 935/2001, 13 § 4 punkten i lag 204/1987, 15 § och 27 b § 3—5 mom. i nämnda lag 489/2000, 18 § 1 mom. i nämnda lag 739/1985 samt 19 § i nämnda lagar 204/1987 och 489/2000 samt i lag       /      , som följer:

12 §

Den högsta ledningen och övervakningen av bekämpningen av oljeskador, förorsakade av fartyg (fartygsoljeskador) ankommer på miljöministeriet. Finlands miljöcentral skall allmänt organisera och utveckla bekämpningen av oljeskador. Den regionala miljöcentralen styr och övervakar organiserandet av bekämpningen av fartygsoljeskador och deltar vid behov i bekämpningen.

Det lokala räddningsväsendet skall inom sitt område handha bekämpningen av fartygsoljeskador så som föreskrivs i denna lag. Det lokala räddningsväsendet kan i samråd med en i 14 § avsedd ägare av en hamn eller inrättning eller ett varv komma överens om hur bekämpningen av fartygsoljeskador organiseras. Det lokala räddningsväsendet skall ha en plan för bekämpning av fartygsoljeskador, om detta inte är uppenbart onödigt med hänsyn till de lokala förhållandena. Bekämpningsplanen skall föras till den regionala miljöcentralen för fastställelse. I fråga om innehållet i planen föreskrivs genom förordning av statsrådet.

De kommunala myndigheterna och verken skall delta i bekämpningen av fartygsoljeskador och vid behov ha hand om efterbehandlingen. Den plan för bekämpning av fartygsoljeskador som avses i 2 mom. skall ange vilka kommunala myndigheter och verk som deltar i efterbehandlingen.

13 §

De myndigheter för oljeskadebekämpning som avses i denna lag är

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

4) den lokala räddningsmyndigheten inom räddningsväsendet och den räddningsledare som är ledare för bekämpningen av fartygsoljeskador.

15 §

Anses det nödvändigt att förlägga oljebekämpningsmateriel eller oljebekämpningsförnödenheter på de ställen som nämns i 14 § i större mängd än vad ägaren av en hamn, en inrättning eller ett varv skäligen kan åläggas att anskaffa, eller att förlägga bekämpningsmateriel eller bekämpningsförnödenheter på andra än de här avsedda ställena, skall Finlands miljöcentral sköta anskaffningarna på statens vägnar.

Finlands miljöcentral kan överlåta den bekämpningsmateriel och de förnödenheter som anskaffats i den regionala miljöcentralens, Rederiverkets, försvarsmaktens, gränsbevakningsväsendets eller någon annan statlig myndighets ägo eller besittning, eller i det lokala räddningsväsendets besittning eller i en sådan hamns, inrättnings eller ett sådant varvs besittning som avses i 14 §. Mottagaren är skyldig att sörja för förvaringen och underhållet av bekämpningsmaterielen och förnödenheterna samt för att de vid behov utan dröjsmål kan användas för bekämpning av oljeskador.

18 §

Om olja har kommit ut i vattnet från ett fartyg eller om fara för oljeläckage hotar då ett fartyg stöter på grund eller får maskinfel eller något annat haveri inträffar, skall fartygets befälhavare eller, om det är fråga om i 14 § avsedda hamnars, inrättningars eller varvs område, ägaren omedelbart informera om oljeskadan eller hotet om en sådan till den behöriga sjöräddningscentralen, sjöräddningsundercentralen eller nödcentralen, samt vidta sådana omedelbara bekämpningsåtgärder som han skäligen kan förutsättas vidta. Myndigheterna för bekämpning av oljeskador skall i brådskande ordning vidta alla sådana nödvändiga åtgärder för att avvärja skada eller begränsa den för vilka kostnaderna eller skadorna inte står i uppenbart missförhållande till de ekonomiska och andra värden som är hotade.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

19 §

Har en fartygsoljeskada uppkommit eller föreligger det risk för sådan på öppen fjärd eller inom den ekonomiska zonen, skall Finlands miljöcentral förordna om bekämpningen och tillsätta en ledare för bekämpningsarbetet. Finlands miljöcentral kan dessutom åta sig ansvaret för att bekämpningsarbetet utförs och tillsätta en ledare för bekämpningsarbetet, om en skada har inträffat eller risk för skada föreligger annanstans, inom flera lokala räddningsväsendens områden, eller om skadan eller risken är så stor att det lokala räddningsväsendet inte rimligen kan förutsättas ensam sörja för bekämpningsarbetet, eller om bekämpningsåtgärderna i sådana fall blir långvariga, eller om det annars finns särskild anledning till detta.

I de fall som avses i 1 mom. ställer Finlands miljöcentral behövlig personal samt behövliga redskap och förnödenheter till förfogande för ledaren för bekämpningsarbetet. I dessa fall är det lokala räddningsväsendet och den i 14 § avsedda ägaren av en hamn, en inrättning eller ett varv skyldiga att också utanför sitt område på begäran ställa sina bekämpningsredskap och sina bekämpningsförnödenheter samt den personal som behövs för att använda dem till förfogande för ledaren för bekämpningsarbetet.

Den regionala miljöcentralen deltar vid behov i bekämpningen av en fartygsoljeskada.

27 b §

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Det lokala räddningsväsendet är skyldigt att på begäran ge handräckning till den myndighet som bekämpar fartygskemikalieolyckor. Om bekämpningen av olyckan kräver det skall det lokala räddningsväsendet snabbt vidta de åtgärder som bekämpningsberedskapen kräver redan innan begäran om handräckning har framställts.

Vad som i 13, 15, 18, 19 och 19 a § föreskrivs om bekämpningen av fartygsoljeskador gäller i tillämpliga delar också bekämpningen av fartygskemikalieolyckor. Det lokala räddningsväsendet är skyldigt att också utanför sitt område på begäran av ledaren för bekämpningsarbetet till dennes förfogande ställa sina bekämpningsredskap och sina bekämpningsförnödenheter samt den personal som behövs för användningen av dem för att bekämpa fartygskemikalieolyckor.

För handräckning vid bekämpning av fartygskemikalieolyckor och för skador orsakade av bekämpningen betalas full ersättning av statens medel. I fråga om den som har fått ersättning av staten går hans rätt att få ersättning av den som är ansvarig för skadan över till staten till den del ersättning har betalats till honom.

_______________

Denna lag träder i kraft den 1                      200   .

Det lokala räddningsväsendet skall före utgången av 2006 för sitt område utarbeta en plan för bekämpning av fartygsoljeskador.

_______________

Helsingfors den 30 november 2004