RIKSDAGENS SVAR 175/2004 rd

RSv 175/2004 rd - RP 168/2004 rd

Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av socialvårdslagen

Ärende

Regeringen har till riksdagen överlämnat sin proposition med förslag till lag om ändring av socialvårdslagen (RP 168/2004 rd).

Beredning i utskott

Social- och hälsovårdsutskottet har i ärendet lämnat sitt betänkande (ShUB 30/2004 rd).

Beslut

Riksdagen har antagit följande lag:

Lag

om ändring av socialvårdslagen

I enlighet med riksdagens beslut

fogas till socialvårdslagen av den 17 september 1982 (710/1982) en ny 53 § i stället för den 53 § som upphävts genom lag 736/1992, som följer:

53 §

Kommunen skall sörja för att socialvårdspersonalen beroende på grundutbildningens längd, hur krävande arbetet är och befattningsbeskrivningen i tillräcklig utsträckning deltar i den kompletterande utbildning som ordnas för den. Social- och hälsovårdsministeriet kan vid behov genom förordning meddela närmare bestämmelser om den kompletterande utbildningens innehåll, art och omfattning samt om ordnande, uppföljning och utvärdering av utbildningen.

_______________

Denna lag träder i kraft den                     2005 .

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

_______________

Helsingfors den 30 november 2004