RIKSDAGENS SVAR 175/2009 rd

RSv 175/2009 rd - RP 154/2009 rd

Regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av lagen om olycksfallsförsäkring för lantbruksföretagare, 114 och 115 § i lagen om pension för lantbruksföretagare samt 1 § i lagen om införande av lagen om pension för lantbruksföretagare

Ärende

Regeringen har till riksdagen överlämnat sin proposition med förslag till lagar om ändring av lagen om olycksfallsförsäkring för lantbruksföretagare, 114 och 115 § i lagen om pension för lantbruksföretagare samt 1 § i lagen om införande av lagen om pension för lantbruksföretagare(RP 154/2009 rd).

Beredning i utskott

Social- och hälsovårdsutskottet har i ärendet lämnat sitt betänkande (ShUB 39/2009 rd).

Beslut

Riksdagen har antagit följande lagar:

Lag

om ändring av lagen om olycksfallsförsäkring för lantbruksföretagare

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen av den 23 december 1981 om olycksfallsförsäkring för lantbruksföretagare (1026/1981) 13 § 3 mom. samt 15 § 2 och 3 mom.,

sådana de lyder, 13 § 3 mom. i lag 1287/2006, 15 § 2 mom. i lag 1172/2007 och 15 § 3 mom. i lag 992/2008, samt

fogas till 17 §, sådan den lyder i lag 1043/1998 samt i nämnda lagar 1287/2006 och 992/2008, nya 5—7 mom., varvid det nuvarande 5 mom. blir 8 mom., som följer:

13 §

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Till de i 1 mom. avsedda skäliga förvaltningskostnaderna räknas även de kostnader som orsakas av skötseln av uppgifter enligt 115 § i lagen om pension för lantbruksföretagare och enligt 17 § 5 mom. i denna lag.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

15 §

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

I grundskyddsandelen anses av totalkostnaderna 13,4 procent utgöra utgifter för dagpenning enligt sjukförsäkringslagen (1224/2004) och 6,6 procent sjukvårdsutgifter enligt samma lag, 6,7 procent pensionsutgifter eller motsvarande utgifter enligt folkpensionslagen (568/2007), 0,9 procent familjepensionsutgifter enligt folkpensionslagen samt 9,4 procent pensionsutgifter enligt lagen om pension för lantbruksföretagare.

Lantbruksföretagarnas och stipendiaternas försäkringspremieandel är 33,5 procent och statens andel 29,5 procent av de totala kostnaderna.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

17 §

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt kan i syfte att utreda förutsättningarna enligt 4 mom. använda de i 144 § i lagen om pension för lantbruksföretagare avsedda uppgifter som registreras i gårdsbesöksregistret för företagshälsovården för lantbruksföretagare. Om ett i 4 mom. avsett arbetsplatsbesök inte har gjorts inom fyra år sedan föregående arbetsplatsbesök, ska Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt för utredning av saken kontakta den i 7 § i lagen om företagshälsovård avsedda producent av företagshälsovårdstjänster som svarar för att ifrågavarande arbetsplatsbesök görs. Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt kan se till att arbetsplatsbesöket görs av en sakkunnig inom lantbruket, om producenten av företagshälsovårdstjänster ger ett uppdrag i ärendet. På arbetsplatsbesök som avses i detta moment tillämpas också vad som i 4 mom. bestäms om nedsättning av försäkringspremie.

En i 5 mom. avsedd sakkunnig inom lantbruket som avlägger arbetsplatsbesök ska vara en sådan sakkunnig som avses i 3 § 1 mom. 5 punkten i lagen om företagshälsovård. Den utredning över arbetsförhållandena som upprättas med anledning av arbetsplatsbesöket ska tillställas den i 7 § i lagen om företagshälsovård avsedda producent av företagshälsovårdstjänster med vilken lantbruksföretagaren har ingått ett avtal om företagshälsovårdstjänster. På arbetsplatsbesöket tillämpas också vad som i 114 § i lagen om pension för lantbruksföretagare bestäms om utlämnande av uppgifter till Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt för gårdsbesöksregistret för företagshälsovården för lantbruksföretagare.

I fråga om ersättande av kostnader för arbetsplatsbesök enligt 5 mom. tillämpas vad som bestäms i sjukförsäkringslagen och i lagen om ersättning av statens medel för vissa kostnader för lantbruksföretagares företagshälsovård (859/1984).

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

_______________

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2010.

_______________

Lag

om ändring av 114 och 115 § i lagen om pension för lantbruksföretagare

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen av den 22 december 2006 om pension för lantbruksföretagare (1280/2006) 114 § 1 mom. 10 punkten samt 115 § 1 mom. 5 punkten som följer:

114 §

Lantbruksföretagarnas pensionsanstalts uppgifter

Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt har till uppgift att sköta

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

10) uppgifter i anslutning till i lagen om företagshälsovård (1383/2001) avsedd företagshälsovård för lantbruksföretagare, på det sätt som föreskrivs i denna lag samt i lagen om olycksfallsförsäkring för lantbruksföretagare.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

115 §

Uppgifter som hänför sig till företagshälsovården för lantbruksföretagare

Lantbruksföretagarnas pensionsanstalts uppgifter enligt 114 § 1 mom. 10 punkten är att

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

5) bidra till att företagshälsovården för lantbruksföretagare är effektiv och ge förslag till utvecklande av verksamheten.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

_______________

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2010.

_______________

Lag

om ändring av 1 § i lagen om införande av lagen om pension för lantbruksföretagare

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen av den 22 december 2006 om införande av lagen om pension för lantbruksföretagare (1281/2006) 1 § som följer:

1 §

Lagen om pension för lantbruksföretagare (1280/2006) träder i kraft den 1 januari 2007. Den tillämpas från och med ikraftträdandet på sådan lantbruksföretagarverksamhet som avses i den. Åtgärder som verkställigheten av lagen om pension för lantbruksföretagare förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

Är en person då lagen om pension för lantbruksföretagare träder i kraft försäkrad enligt lagen om pension för arbetstagare (395/2006) för samma arbete som enligt bestämmelsen om sambor i 5 § i lagen om pension för lantbruksföretagare borde försäkras i enlighet med lagen om pension för lantbruksföretagare, försäkras lantbruksföretagaren enligt lagen om pension för lantbruksföretagare från ingången av månaden efter den under vilken försäkringsansökan inkommit och fram till dess försäkras han eller hon enligt lagen om pension för arbetstagare.

Lagen om pension för lantbruksföretagare tillämpas också på sådan pension enligt lagen om pension för lantbruksföretagare (467/1969) som beviljats före den 1 januari 2007. Om de bestämmelser som gällde när lagarna om ändring av lagen om pension för lantbruksföretagare (637/2003 och 893/2004) samt lagen om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i lagen om ändring av lagen om pension för lantbruksföretagare (894/2004) trädde i kraft dock har iakttagits vid bestämmande av pension som beviljats före den 1 januari 2007, iakttas vad som föreskrivs i de nämnda lagarna.

_______________

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2010.

_______________

Helsingfors den 17 november 2009