RIKSDAGENS SVAR 180/2014 rd

RSv 180/2014 rd - RP 213/2014 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om upphävande av lagen om klientsamarbete inom rehabiliteringen och till vissa lagar som har samband med den

Ärende

Regeringen har till riksdagen överlämnat sin proposition med förslag till lag om upphävande av lagen om klientsamarbete inom rehabiliteringen och till vissa lagar som har samband med den (RP 213/2014 rd).

Beredning i utskott

Social- och hälsovårdsutskottet har i ärendet lämnat sitt betänkande (ShUB 22/2014 rd).

Beslut

Riksdagen har antagit följande lagar:

Lag

om upphävande av lagen om klientsamarbete inom rehabiliteringen

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 §

Genom denna lag upphävs lagen om klientsamarbete inom rehabiliteringen (497/2003).

2 §

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2015.

Lagens 4 kap. förblir dock i kraft till den 1 oktober 2015.

_______________

Lag

om ändring av 30 § i hälso- och sjukvårdslagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i hälso- och sjukvårdslagen (1326/2010) 30 § 2 mom. som följer:

30 §

Samarbete och hänvisning till annan rehabilitering

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Samordningen av tjänsterna med andra rehabiliteringsgivare fastställs i patientens individuella rehabiliteringsplan.

_______________

Denna lag träder i kraft den                                       20     .

_______________

Lag

om ändring av 4 § i lagen om arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte (189/2001) 4 § 3 mom., sådant det lyder i lag 937/2012, som följer:

4 §

Förhållande till övrig lagstiftning

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Utöver vad som i denna lag bestäms om utarbetandet av en aktiveringsplan och anordnandet av arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte ska lagen om klientens ställning och rättigheter inom socialvården (812/2000), socialvårdslagen (710/1982) och lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice också tillämpas.

_______________

Denna lag träder i kraft den                                    20     .

_______________

Lag

om upphävande av 11 § 4 mom. i lagen om rehabilitering som ersätts enligt lagen om olycksfallsförsäkring

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 §

Genom denna lag upphävs i lagen om rehabilitering som ersätts enligt lagen om olycksfallsförsäkring (625/1991) 11 § 4 mom., sådant det lyder i lag 506/2003.

2 §

Denna lag träder i kraft den                                    20     .

_______________

Lag

om upphävande av 11 § 4 mom. i lagen om rehabilitering som ersätts enligt trafikförsäkringslagen

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 §

Genom denna lag upphävs i lagen om rehabilitering som ersätts enligt trafikförsäkringslagen (626/1991) 11 § 4 mom., sådant det lyder i lag 507/2003.

2 §

Denna lag träder i kraft den                                    20     .

_______________

Lag

om upphävande av 34 a § i lagen om grundläggande utbildning

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 §

Genom denna lag upphävs i lagen om grundläggande utbildning (628/1998) 34 a §, sådan den lyder i lag 508/2003.

2 §

Denna lag träder i kraft den                                    20     .

_______________

Lag

om upphävande av 29 b § i gymnasielagen

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 §

Genom denna lag upphävs i gymnasielagen (629/1998) 29 b §, sådan den lyder i lag 509/2003.

2 §

Denna lag träder i kraft den                                    20     .

_______________

Lag

om upphävande av 39 a § i lagen om yrkesutbildning

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 §

Genom denna lag upphävs i lagen om yrkesutbildning (630/1998) 39 a §, sådan den lyder i lag 510/2003.

2 §

Denna lag träder i kraft den                                    20     .

_______________

Lag

om ändring av 22 § i lagen om kommunala pensioner

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om kommunala pensioner (549/2003) 22 §, sådan den lyder i lag 892/2014, som följer:

22 §

Säkerställande av rehabiliteringsmöjligheterna

Innan pensionsanstalten fattar beslut om invalidpension ska den utreda huruvida den anställda har rätt till rehabilitering enligt 17 § och se till att den anställdas möjligheter till rehabilitering enligt annan lagstiftning har klarlagts. Om den anställda har rätt till rehabilitering enligt 17 §, ska pensionsanstalten i enlighet med 102 § ge ett förhandsbeslut om rätt till rehabilitering. Avslås en ansökan om pension eller arbetspensionsrehabilitering, ska pensionsanstalten se till att sökanden ges information om rehabiliteringsmöjligheterna och att sökanden hänvisas, i samarbete med de instanser som tillhandahåller tjänster, till rehabilitering eller någon annan service som motsvarar hans eller hennes rehabiliteringsbehov.

_______________

Denna lag träder i kraft den                                    20     .

_______________

Lag

om upphävande av 54 § 2 mom. i lagen om Folkpensionsanstaltens rehabiliteringsförmåner och rehabiliteringspenningförmåner

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 §

Genom denna lag upphävs 54 § 2 mom. i lagen om Folkpensionsanstaltens rehabiliteringsförmåner och rehabiliteringspenningförmåner (566/2005).

2 §

Denna lag träder i kraft den                                    20     .

_______________

Lag

om ändring av 53 § i lagen om pension för arbetstagare

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om pension för arbetstagare (395/2006) 53 § som följer:

53 §

Hänvisning till rehabilitering

Avslås en ansökan om invalidpension eller arbetspensionsrehabilitering, ska pensionsanstalten se till att arbetstagaren ges information om andra rehabiliteringsmöjligheter och hänvisas till annan rehabilitering eller någon annan ser-vice som motsvarar hans eller hennes rehabiliteringsbehov, i samarbete med dem som tillhandahåller sådana tjänster.

_______________

Denna lag träder i kraft den                                    20     .

_______________

Lag

om ändring av 50 § i lagen om pension för företagare

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om pension för företagare (1272/2006) 50 § som följer:

50 §

Information och hänvisning till rehabilitering

Avslås en ansökan om invalidpension eller arbetspensionsrehabilitering, ska pensionsanstalten se till att företagaren ges information om andra rehabiliteringsmöjligheter och hänvisas till annan rehabilitering eller någon annan service som motsvarar hans eller hennes rehabiliteringsbehov, i samarbete med dem som tillhandahåller sådana tjänster.

_______________

Denna lag träder i kraft den                                    20     .

_______________

Lag

om ändring av 51 § i lagen om statens pensioner

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om statens pensioner (1295/2006) 51 §, sådan den lyder i lag 468/2010, som följer:

51 §

Hänvisning till rehabilitering

Avslås en ansökan om invalidpension eller arbetspensionsrehabilitering, ska den kommunala pensionsanstalten se till att arbetstagaren ges information om andra rehabiliteringsmöjligheter och hänvisas till annan rehabilitering eller någon annan service som motsvarar hans eller hennes rehabiliteringsbehov, i samarbete med dem som tillhandahåller sådana tjänster.

_______________

Denna lag träder i kraft den                                    20     .

_______________

Lag

om ändring av 13 § i folkpensionslagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i folkpensionslagen (568/2007) 13 § 2 mom. som följer:

13 §

Säkerställande av rehabilitering

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Om en pensionsansökan avslås ska Folkpensionsanstalten tillsammans med dem som tillhandahåller rehabilitering och andra tjänster se till att sökanden informeras om rehabiliteringsmöjligheterna och hänvisas till rehabilitering eller någon annan service som motsvarar hans eller hennes rehabiliteringsbehov.

_______________

Denna lag träder i kraft den                                    20     .

_______________

Lag

om ändring av 53 § i lagen om sjömanspensioner

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om sjömanspensioner (1290/2006) 53 § som följer:

53 §

Information och hänvisning till rehabilitering

Avslås en ansökan om invalidpension eller arbetspensionsrehabilitering, ska pensionskassan se till att arbetstagaren ges information om andra rehabiliteringsmöjligheter och hänvisas till annan rehabilitering eller någon annan service som motsvarar hans eller hennes rehabiliteringsbehov, i samarbete med dem som tillhandahåller sådana tjänster.

_______________

Denna lag träder i kraft den                                    20     .

_______________

Lag

om ändring av 17 § i socialvårdslagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i socialvårdslagen (710/1982) 17 § 3 mom., sådant det lyder i lag 500/2003, som följer:

17 §

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Om en klient inom socialvården behöver sådan rehabilitering som enligt vad som bestäms inte hör till socialvårdens uppgifter eller som det inte är ändamålsenligt att ordna som socialservice, ska socialvården se till att klienten ges information om övriga rehabiliteringsmöjligheter och efter behov, i samarbete med dem som ordnar rehabilitering, hänvisas till hälso- och sjukvårds-, arbetskrafts- eller undervisningsmyndigheterna, till Folkpensionsanstalten eller till någon annan som tillhandahåller tjänster.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

_______________

Denna lag träder i kraft den                                    20     .

_______________

Helsingfors den 25 november 2014

​​​​​​​