RIKSDAGENS SVAR 188/2014 rd

RSv 188/2014 rd - RP 223/2014 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner

Ärende

Regeringen har till riksdagen överlämnat sin proposition med förslag till lag om ändring av lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner (RP 223/2014 rd).

Beredning i utskott

Social- och hälsovårdsutskottet har i ärendet lämnat sitt betänkande (ShUB 25/2014 rd).

Beslut

Riksdagen har antagit följande lag:

Lag

om ändring av lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner (555/1998) 18 § 1—5 mom., 24 § 1 mom. och 24 a § 3 mom.,

sådana de lyder, 18 § 1—4 mom., 24 § 1 mom. och 24 a § 3 mom. i lag 970/2013 samt 18 § 5 mom. i lag 626/2012, som följer:

18 §

Arbetslöshetsförsäkringspremiernas belopp

Löntagares arbetslöshetsförsäkringspremie för 2015 är 0,65 procent av lönen. Arbetsgivares arbetslöshetsförsäkringspremie är graderad enligt det lönebelopp som arbetsgivaren betalar så att premien år 2015 är 0,80 procent av lönen för ett lönebelopp upp till 2 025 500 euro och 3,15 procent för den överskjutande delen av lönen.

För 2015 är löntagares arbetslöshetsförsäkringspremie för delägare i företag 0,24 procent av lönen och arbetsgivares arbetslöshetsförsäkringspremie för delägare i företag 0,80 procent av lönen.

För 2015 är arbetslöshetsförsäkringspremien för statliga affärsverk 0,80 procent av det sammanlagda lönebelopp som betalas av affärsverket för affärsverksamhet för ett lönebelopp upp till 2 025 000 euro och 2,10 procent för den överskjutande delen av lönen.

För 2015 är arbetslöshetsförsäkringspremien för universitet som avses i 1 § i universitetslagen (558/2009) 0,80 procent av lönen för ett lönebelopp upp till 2 025 000 euro och 2,35 procent för den överskjutande delen av lönen.

Ändringarna i löntagares och arbetsgivares arbetslöshetsförsäkringspremier ska fördela sig jämnt mellan arbetsgivares genomsnittliga arbetslöshetsförsäkringspremie och löntagares arbetslöshetsförsäkringspremie. Också självriskpremien beaktas i arbetsgivarens genomsnittliga premie. Arbetsgivares arbetslöshetsförsäkringspremie ska graderas så att premien för den del av lönebeloppet som inte överstiger 2 025 000 euro är en fjärdedel av premien för den del av lönebeloppet som överstiger 2 025 000 euro. Denna fjärdedel uttrycks i fulla hundradelar av en procentenhet avrundad till närmaste fem hundradelar. Löntagares arbetslöshetsförsäkringspremie är dock alltid minst 0,10 procent av lönen.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

24 §

Betalningsskyldighet

En i 12 § avsedd arbetsgivare vars lönebelopp som utgör grund för arbetslöshetsförsäkringspremien under det år som föregår uppsägningsåret samt statens bokföringsenhet eller affärsverk vars motsvarande lönebelopp är minst 2 025 000 euro är skyldiga att betala självriskpremie för utkomstskyddet för arbetslösa, om

1) den arbetslöshet som beror på att anställningsförhållandet har sagts upp eller arbetstagaren permitterats fortsätter så att personen i fråga blir berättigad till tilläggsdagar enligt 6 kap. 9 § 1 mom. i lagen om utkomstskydd för arbetslösa, eller

2) den rätt till arbetslöshetsdagpenning för en person som beror på att anställningsförhållandet sagts upp och som börjat efter uppnådd 60 års ålder fortsätter efter det att personen i fråga har fyllt 63 år eller han eller hon har börjat få ålderspension efter att ha fyllt 62 år och arbetslöshetsdagpenningen har fortsatt ända till övergången till ålderspension.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

24 a §

Självriskpremiens belopp

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Full självriskpremie är 90 procent av den förmånsutgift som avses i 1 och 2 mom. Full självriskpremie uppbärs om företagets lönebelopp enligt 24 § 1 mom. är minst 32 400 000 euro. Om lönebeloppet är mindre, sjunker självriskpremien lineärt så att ingen självriskpremie uppbärs om lönebeloppet är högst 2 025 000 euro.

_______________

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2015.

_______________

Helsingfors den 2 december 2014

​​​​