RIKSDAGENS SVAR 191/2004 rd

RSv 191/2004 rd - RP 167/2004 rd

Regeringens proposition med förslag till lag om permanent och temporär ändring av lagen om utkomststöd

Ärende

Regeringen har till riksdagen överlämnat sin proposition med förslag till lag om permanent och temporär ändring av lagen om utkomststöd (RP 167/2004 rd).

Beredning i utskott

Social- och hälsovårdsutskottet har i ärendet lämnat sitt betänkande (ShUB 35/2004 rd).

Beslut

Riksdagen har antagit följande lag:

Lag

om ändring och temporär ändring av lagen om utkomststöd

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen av den 30 december 1997 om utkomststöd (1412/1997) 11 § 2 mom. och 17 § 1 mom., av dem 11 § 2 mom. sådant det lyder delvis ändrat i lag 1294/2002, samt

fogas till 15 § ett nytt 3 mom., varvid det nuvarande 3 mom. blir 4 mom. samt till 11 §, sådan den lyder delvis ändrad i sistnämnda lag, temporärt ett nytt 3 mom., som följer:

11 §

Inkomster som skall beaktas

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Som inkomster beaktas dock inte

1) förvärvsinkomster som skall anses ringa och understöd,

2) regelbundna inkomster för ett barn under 18 år, till den del dessa inkomster är större än de utgifter som enligt 7 § skall beaktas för barnets del,

3) inkomster till den del dessa motsvarar utgifter för arbetsresor och övriga av arbetet förorsakade utgifter,

4) moderskapsunderstöd enligt lagen om moderskapsunderstöd (477/1993), vårdbidrag till pensionstagare enligt folkpensionslagen (347/1956), handikappbidrag enligt lagen om handikappbidrag (124/1988) eller vårdbidrag för barn enligt lagen om vårdbidrag för barn (444/1969),

5) ersättning för uppehälle enligt lagen om utkomstskydd för arbetslösa eller lagen om offentlig arbetskraftsservice samt ersättning för uppehälle enligt 24 a § i lagen om rehabiliteringspenning (611/1991), och inte heller

6) sådana ersättningar och inkomster som avses i 8 §.

Som inkomster beaktas inte, utöver det som föreskrivs i 2 mom., minst 20 procent av förvärvsinkomsterna, dock högst 150 euro per månad.

15 §

Tiden för vilken utkomststöd fastställs

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

En sådan förvärvsinkomst som inte var känd när beslutet om utkomststöd fattades kan i efterhand beaktas såsom inkomst, om utkomststöd söks under de två första kalendermånaderna som följer på beslutet och det inte kan anses oskäligt att beakta inkomsten. Då stödet beviljas skall den sökande underrättas om möjligheten att beakta inkomsten i fråga retroaktivt.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

17 §

Skyldighet att lämna uppgifter och anmälningsskyldighet

Den som ansöker om utkomststöd, en familjemedlem och den gentemot honom eller henne försörjningspliktige samt vid behov deras vårdnadshavare och intressebevakare skall lämna organet alla tillgängliga nödvändiga uppgifter som inverkar på utkomststödet. På lämnandet av uppgifter tillämpas bestämmelserna i 11—13 § i lagen om klientens ställning och rättigheter inom socialvården (812/2000).

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

_______________

Denna lag träder i kraft den 1 april 2005. Bestämmelserna i 11 § 3 mom. tillämpas vid beviljande av utkomststöd för tiden före den 1 januari 2007.

_______________

Helsingfors den 9 december 2004

​​​​