RIKSDAGENS SVAR 200/2010 rd

RSv 200/2010 rd - RP 173/2010 rd

Regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av vissa lagar som gäller Säkerhetsteknikcentralens uppgifter och behörighet

Ärende

Regeringen har till riksdagen överlämnat sin proposition med förslag till lagar om ändring av vissa lagar som gäller Säkerhetsteknikcentralens uppgifter och behörighet (RP 173/2010 rd).

Beredning i utskott

Ekonomiutskottet har i ärendet lämnat sitt betänkande (EkUB 27/2010 rd).

Beslut

Riksdagen har antagit följande lagar:

Lag

om ändring av 31 § i lagen om bekämpning av oljeskador

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om bekämpning av oljeskador (1673/2009) 31 § 3 mom. 3 punkten som följer:

31 §

Bekämpningsmyndigheternas rätt till information

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

I kritiska lägen har de myndigheter som bekämpar oljeskador på land rätt att trots sekretessbestämmelserna avgiftsfritt få uppgifter som behövs för bekämpningen av oljeskador enligt följande:

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

3) uppgifter om arten av företagens verksamhet och mängderna farliga kemikalier och explosiva varor ur det register som avses i 130 § i lagen om säkerhet vid hantering av farliga kemikalier och explosiva varor och som förs av Säkerhets- och kemikalieverket,

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

_______________

Denna lag träder i kraft den                                    20     .

_______________

Lag

om ändring av lagen om underrättelser till Europeiska gemenskapernas kommission om marknadskontrollen av vissa produkter som medför risk

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om underrättelser till Europeiska gemenskapernas kommission om marknadskontrollen av vissa produkter som medför risk (1197/2009) lagens rubrik och 1—5 § som följer:

Lag

om underrättelser till Europeiska kommissionen om marknadskontrollen av vissa produkter som medför risk

1 §

Tillämpningsområde

I denna lag finns bestämmelser om de underrättelser som enligt artikel 12 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/95/EG om allmän produktsäkerhet och enligt artikel 22 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 765/2008 om krav för ackreditering och marknadskontroll i samband med saluföring av produkter och upphävande av förordning (EEG) nr 339/93 ska lämnas till Europeiska kommissionen beträffande marknadskontrollen av produkter som medför allvarlig risk. Lagen innehåller också bestämmelser om de åtgärder som man i Finland ska vidta med anledning av de underrättelser som Europeiska kommissionen skickar till medlemsstaterna med stöd av de nämnda bestämmelserna. Lagen gäller dessutom marknadskontrollsmyndigheternas skyldighet att enligt artikel 23 i nämnda förordning tillhandahålla Europeiska kommissionen vissa uppgifter om produkter som medför en risk.

Denna lag tillämpas inte på underrättelser om sådana åtgärder som omfattas av systemen för informationsutbyte enligt följande EU-rättsakter:

1) Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 178/2002 om allmänna principer och krav för livsmedelslagstiftning, om inrättande av Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet och om förfaranden i frågor som gäller livsmedelssäkerhet,

2) Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/83/EG om upprättande av gemenskapsregler för humanläkemedel, Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/82/EG om upprättande av gemenskapsregler för veterinärmedicinska läkemedel samt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 726/2004 om inrättande av gemenskapsförfaranden för godkännande av och tillsyn över humanläkemedel och veterinärmedicinska läkemedel samt om inrättande av en europeisk läkemedelsmyndighet,

3) rådets direktiv 90/385/EEG om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om aktiva medicintekniska produkter för implantation samt rådets direktiv 93/42/EEG om medicintekniska produkter.

2 §

Underrättelser till Europeiska kommissionen om produkter som medför allvarlig risk

När en marknadskontrollsmyndighet vidtar eller ämnar vidta tvingande åtgärder i syfte att hindra eller begränsa utsläppande på marknaden, saluföring eller användning av en produkt därför att den medför allvarlig risk, ska Europeiska kommissionen underrättas om detta. Europeiska kommissionen ska underrättas också om rekommendationer till och överenskommelser med verksamhetsutövarna beträffande motsvarande åtgärder.

Om konsekvenserna av den allvarliga risk som produkten medför inte går utöver Finlands territorium, ska information om åtgärderna enligt 1 mom. lämnas endast om den ur produktsäkerhetssynpunkt kan ha betydelse för de övriga medlemsstaterna i Europeiska unionen.

3 §

Förfarandet för underrättelse om produkter som medför allvarliga risker

En marknadskontrollsmyndighet som vidtar en åtgärd enligt 2 § ska omedelbart underrätta Säkerhets- och kemikalieverket om åtgärden.

Säkerhets- och kemikalieverket vidarebefordrar de underrättelser som avses i 2 § till Europeiska kommissionen.

Säkerhets- och kemikalieverket tar emot kommissionens underrättelser enligt artikel 12 i det direktiv och artikel 22 i den förordning som nämns i 1 § 1 mom. om andra medlemsstaters åtgärder i syfte att begränsa utsläppande på marknaden, saluföring eller användning av produkter och vidarebefordrar underrättelserna utan dröjsmål till de nationella marknadskontrollsmyndigheter som i Finland är behöriga att utöva tillsyn över produkterna i fråga.

En marknadskontrollsmyndighet ska utan dröjsmål upplysa Säkerhets- och kemikalieverket om huruvida man i Finland har vidtagit åtgärder med anledning av en underrättelse enligt 3 mom. från kommissionen om en åtgärd som vidtagits i någon annan medlemsstat och vilka dessa åtgärder är. Säkerhets- och kemikalieverket ska informera Europeiska kommissionen om upplysningarna.

4 §

Viss annan information till Europeiska kommissionen i anslutning till marknadskontrollen

Utöver underrättelserna om produkter som medför allvarlig risk enligt 2 och 3 § ska marknadskontrollsmyndigheterna förse Europeiska kommissionen med all tillgänglig information om produkter som medför risk på det sätt som föreskrivs i artikel 23 i den förordning som nämns i 1 § 1 mom.

5 §

Sekretessbelagda uppgifter

I fråga om sekretessen för de uppgifter som ingår i underrättelserna enligt denna lag gäller lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999) samt artikel 19 i den förordning och artikel 16 i det direktiv som nämns i 1 § 1 mom. i denna lag. Oberoende av sekretessen får sådana uppgifter om en enskilds eller en sammanslutnings ekonomiska ställning, affärs- eller yrkeshemlighet eller en enskilds personliga förhållanden som erhållits vid fullgörandet av uppgifter enligt denna lag lämnas ut till Säkerhets- och kemikalieverket, en marknadskontrollsmyndighet eller till Europeiska kommissionen.

_______________

Denna lag träder i kraft den                                    20     .

_______________

Lag

om ändring av lagen om krav på ekodesign för och energimärkning av produkter

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om krav på ekodesign för och energimärkning av produkter (1005/2008) 27—30 §, rubriken för 32 §, 32 § 1 mom. och det inledande stycket i 2 mom., 33 § 2 punkten samt 34, 36 och 39 §,

av dem 27 och 30 §, det inledande stycket i 32 § 2 mom. samt 34 § sådana de lyder i lag 1009/2010, som följer:

27 §

Tillsynsmyndighet

Säkerhets- och kemikalieverket övervakar att de energirelaterade produkterna överensstämmer med denna lag och de bestämmelser som utfärdats med stöd av den.

28 §

Säkerhets- och kemikalieverkets rätt att få uppgifter

Säkerhets- och kemikalieverket har rätt att få för tillsynen över efterlevnaden av denna lag nödvändiga uppgifter av tillverkaren, den auktoriserade representanten, importören eller någon annan näringsidkare som har förpliktelser enligt denna lag.

29 §

Säkerhets- och kemikalieverkets inspektionsrätt

Säkerhets- och kemikalieverket har rätt att få tillträde till ett område eller till en lokal eller annat utrymme, om detta behövs med tanke på tillsynen enligt denna lag, att där utföra inspektioner och att vidta andra åtgärder som tillsynen kräver. Tillsynsåtgärderna kan dock utsträckas till sådana lokaler som är avsedda för boende endast om det finns anledning att misstänka att ett brott som avses i 34 kap. 1, 3, 7—9 eller 10 § eller 44 kap. 11 eller 12 § i strafflagen (39/1889) har begåtts.

30 §

Rätt att få en energirelaterad produkt för undersökning och provning

Säkerhets- och kemikalieverket har rätt att få en energirelaterad produkt för undersökning och provning, om det behövs med tanke på tillsynen över efterlevnaden av denna lag eller bestämmelser som utfärdats med stöd av den. Säkerhets- och kemikalieverket kan anlita utomstående sakkunniga vid undersökning och provning samt vid bedömning av överensstämmelse med kraven.

Säkerhets- och kemikalieverket ska ersätta en i 1 mom. avsedd energirelaterad produkt som tas för undersökning och provning enligt gängse pris, om tillverkaren, den auktoriserade representanten, importören eller näringsidkaren kräver det och om produkten inte strider mot denna lag eller bestämmelser som utfärdats med stöd av den.

Om en energirelaterad produkt inte uppfyller kraven i denna lag eller de bestämmelser som utfärdats med stöd av den, får Säkerhets- och kemikalieverket ålägga tillverkaren, den auktoriserade representanten, importören eller näringsidkaren att ersätta de direkta och behövliga kostnaderna för anskaffningen, undersökningen och provningen enligt gängse pris.

32 §

Säkerhets- och kemikalieverkets rätt att få uppgifter och utlämna sekretessbelagda uppgifter

Oberoende av sekretessen enligt lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet har Säkerhets- och kemikalieverket rätt att av andra myndigheter få de uppgifter som behövs för tillsynen enligt denna lag.

Oberoende av sekretessen enligt lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet får Säkerhets- och kemikalieverket lämna ut sådana sekretessbelagda uppgifter som det erhållit vid skötseln av sina uppgifter enligt denna lag till

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

33 §

Besiktningsorganens skyldighet att lämna uppgifter

Utan hinder av sekretessen enligt lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet är besiktningsorganen skyldiga att

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

2) ge Säkerhets- och kemikalieverket sådana uppgifter som behövs för tillsynen.

34 §

Åtgärder när en energirelaterad produkt inte överensstämmer med kraven

Om Säkerhets- och kemikalieverket har anledning att misstänka eller konstaterar att en energirelaterad produkt eller dokumenten och uppgifterna om den inte överensstämmer med kraven i denna lag, har verket rätt att

1) tillfälligt eller permanent begränsa utsläppande på marknaden eller ibruktagande av den energirelaterade produkten,

2) tillfälligt eller permanent förbjuda ibruktagande av den energirelaterade produkten och saluförande, försäljning eller annan överlåtelse av produkten,

3) på det sätt som verket bestämmer kräva att tillverkaren, den auktoriserade representanten, importören eller näringsidkaren avhjälper bristerna i den energirelaterade produkten så att produkten, dokumenten och de uppgifter som ges om den uppfyller de krav som ställs i denna lag och med stöd av den,

4) bestämma att en energirelaterad produkt som innehas av tillverkaren, den auktoriserade representanten, importören eller näringsidkaren ska förstöras, i det fall att det förbud eller den begränsning som avses i 1—3 punkten inte kan anses vara en tillräcklig åtgärd; om det dock inte anses ändamålsenligt att den energirelaterade produkten förstörs, kan Säkerhets- och kemikalieverket bestämma hur det annars ska förfaras med produkten.

Tillverkaren, den auktoriserade representanten, importören eller näringsidkaren ska för Säkerhets- och kemikalieverket inom den tid som verket utsatt lägga fram en utredning om hur det åläggande som fogats till förbudet eller begränsningen enligt 1 mom. 1 och 2 punkten eller kravet enligt 1 mom. 3 punkten har verkställts.

Om Säkerhets- och kemikalieverket har anledning att misstänka att uppgifterna enligt 17 § i energimärken eller informationsblad inte överensstämmer med denna lag, ska verket av den energirelaterade produktens tillverkare, dennes auktoriserade representant, importören eller näringsidkaren kräva en utredning om sanningsenligheten i nämnda uppgifter.

36 §

Administrativa tvångsmedel

Säkerhets- och kemikalieverket kan förena ett förbud eller åläggande som det meddelat med stöd av denna lag med vite eller med hot om tvångsutförande eller avbrytande på det sätt som föreskrivs i viteslagen (1113/1990).

39 §

Sökande av ändring i ett ministeriums och Säkerhets- och kemikalieverkets beslut

Ändring i ett beslut som ett ministerium eller Säkerhets- och kemikalieverket har fattat med stöd av denna lag får sökas genom besvär i enlighet med vad som bestäms i förvaltningsprocesslagen (586/1996). Beslutet ska iakttas trots att det överklagats, om inte besvärsinstansen beslutar något annat.

_______________

Denna lag träder i kraft den                                    20     .

_______________

Lag

om ändring av lagen om anordningar inom räddningsväsendet

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i lagen om anordningar inom räddningsväsendet (10/2007) 24 § och

ändras 8 § 1 mom., 9 § 2 mom., 11 § 1 mom., 12 § 3 mom., 16 § 1 mom., 17—19 §, 21 § 1 mom., 22 § 2 mom. och 23 § 1 mom. som följer:

8 §

Installationsaffärer och handbrandsläckaraffärer

En installationsaffär och handbrandsläckaraffär som utför arbeten som avses i 7 § ska innan verksamheten inleds lämna en anmälan för tillsynsändamål till Säkerhets- och kemikalieverket. Anmälan ska innehålla uppgifter om verksamhetsutövaren, den ansvariga personen samt om verksamheten och instrumenten.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

9 §

Ansvarig person

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Verksamhetsutövaren själv eller en person som är anställd i affären i huvudsyssla kan vara ansvarig person. Den ansvariga personen ska genom utbildning och arbetserfarenhet ha uppnått den specialkompetens som uppdraget kräver. Den ansvariga personen ska visa sin behörighet genom prov som ordnas av Säkerhets- och kemikalieverket eller av någon annan instans med adekvat sakkunskap som Säkerhets- och kemikalieverket har godkänt. Säkerhets- och kemikalieverket utfärdar ett behörighetsintyg för viss tid för den som uppfyller behörighetsvillkoren. Säkerhets- och kemikalieverket kan återkalla behörighetsintyget, om personen inte längre uppfyller behörighetsvillkoren eller i väsentlig omfattning försummar sin omsorgsskyldighet enligt 1 mom.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

11 §

Godkännande av bedömningsorgan och besiktningsorgan

Säkerhets- och kemikalieverket godkänner på ansökan de bedömningsorgan som utför bedömningstjänster i fråga om överensstämmelse för anordningar inom räddningsväsendet och de besiktningsorgan som inspekterar branddetektorer och automatiska släckanläggningar, med undantag för bedömningsorgan som omfattas av tilllämpningsområdet för byggproduktdirektivet.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

12 §

Förutsättningar för godkännande av bedömningsorgan och besiktningsorgan

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bedömningsorganet och besiktningsorganet ska underrätta Säkerhets- och kemikalieverket om sådana förändringar i sin verksamhet som kan påverka uppfyllandet av förutsättningarna för godkännande.

16 §

Myndighetsregister

Säkerhets- och kemikalieverket ska för de uppgifter det har enligt denna lag föra ett register över de installationsaffärer och handbrandsläckaraffärer som gjort anmälan med stöd av denna lag samt över de bedömnings- och besiktningsorgan som det har godkänt. Dessutom ska Säkerhets- och kemikalieverket föra ett register över behörighetsintyg som utfärdas med stöd av denna lag och över de ansvariga personer som avses i 9 §.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

17 §

Tillsyn

Säkerhets- och kemikalieverket utövar tillsyn över att denna lag följs och över bedömnings- och besiktningsorganens verksamhet.

Den lokala räddningsmyndigheten ska göra anmälan till Säkerhets- och kemikalieverket om den vid brandsyn eller annan verksamhet upptäcker allvarliga brister i anordningar inom räddningsväsendet eller i installationsaffärers eller besiktningsorgans verksamhet.

18 §

Förbud och tvångsmedel

Om en sådan anordning inom räddningsväsendet som avses i 4 § 1 punkten inte uppfyller de krav som ställs på den i denna lag eller i bestämmelser som utfärdats med stöd av den och detta medför en uppenbar säkerhetsrisk kan Säkerhets- och kemikalieverket

1) helt och hållet eller för viss tid förbjuda försäljning eller annan överlåtelse av anordningen,

2) kräva att anordningen ändras så att den uppfyller kraven,

3) ålägga tillverkaren, importören, försäljaren eller någon annan överlåtare som avses i 2 § 1 mom. att offentligt inom en utsatt tid informera om en risk med anordningen eller själv informera om detta på tillverkarens eller importörens bekostnad.

Om en installationsaffär eller en handbrandsläckaraffär som avses i 2 § inte längre uppfyller de villkor eller krav för verksamheten som anges i 8—10 § eller handlar i strid med förpliktande beslut, ska Säkerhets- och kemikalieverket ge affären en tillräckligt lång frist för att avhjälpa bristen. Om bristen inte avhjälps inom utsatt tid, kan Säkerhets- och kemikalieverket vid väsentlig förseelse förbjuda installationsaffären eller handbrandsläckaraffären att fortsätta med sin verksamhet i enlighet med denna lag.

Om ett bedömningsorgan eller ett besiktningsorgan inte längre uppfyller kraven i 12 § eller inte följer villkoren i ett beslut som avses i 11 § eller i övrigt i väsentlig grad handlar i strid med författningarna, ska Säkerhets- och kemikalieverket ge organet en tillräckligt lång frist för att rätta till saken. Säkerhets- och kemikalieverket kan återkalla godkännandet om organet inte avhjälper bristen inom utsatt tid.

19 §

Tillsynsmyndighetens befogenheter

För tillsynen över att denna lag och de bestämmelser och föreskrifter som utfärdats med stöd av den iakttas har Säkerhets- och kemikalieverket rätt att få tillträde till en plats där sådana anordningar inom räddningsväsendet som avses i 4 § 1 punkten tillverkas, lagras, säljs och används och till en plats där anordningar som avses i 7 § 1 mom. har installerats eller underhålls. Tillsynsåtgärder får dock inte vidtas på en plats som skyddas av hemfriden eller ett sådant objekt som är i försvarsmaktens besittning och som ska hållas hemligt med hänsyn till rikets säkerhet.

Oberoende av sekretessbestämmelserna har Säkerhets- och kemikalieverket rätt att av den som tillverkar, importerar, säljer eller i övrigt överlåter en anordning inom räddningsväsendet och som avses i 2 § 1 mom. eller som innehar en sådan anordning samt av tull-, arbetarskydds-, räddnings- och konsumentskyddsmyndigheterna liksom av en installationsaffär och en handbrandsläckaraffär som avses i 4 § samt av ett bedömningsorgan eller besiktningsorgan få de uppgifter som är nödvändiga för tillsynen över att denna lag och de bestämmelser och föreskrifter som utfärdats med stöd av den iakttas. Rätten att få upplysningar gäller dock inte sådana försvarsmaktens uppgifter som ska hållas hemliga med hänsyn till rikets säkerhet.

Om en i 2 mom. avsedd tillverkare, importör, säljare eller annan överlåtare trots uppmaning försummar sin plikt att lämna uppgifter till Säkerhets- och kemikalieverket eller om det förekommer betydande brister i dem och uppgifterna inte kan fås omedelbart på något annat sätt, har Säkerhets- och kemikalieverket rätt att förbjuda att anordningen tillverkas, saluförs, säljs och i övrigt överlåts tills det kan säkerställas att anordningen överensstämmer med kraven.

Säkerhets- och kemikalieverket har rätt att till gängse pris som provexemplar få ett behövligt antal anordningar som saluförs. Om anordningen inte uppfyller kraven enligt denna lag eller de bestämmelser och föreskrifter som utfärdats med stöd av den, har Säkerhets- och kemikalieverket rätt att hos den finska tillverkare eller den importör som släpper ut anordningen på den finska marknaden ta ut anskaffningspriset för anordningen samt de kostnader som orsakats av provning och besiktning av anordningen, eller om en finsk tillverkare eller importör inte påträffas, hos den näringsutövare av vilken Säkerhets- och kemikalieverket anskaffat anordningen.

21 §

Sökande av ändring

I ett förvaltningsbeslut som Säkerhets- och kemikalieverket fattat med stöd av denna lag får ändring sökas genom besvär i enlighet med förvaltningsprocesslagen (586/1996). Beslutet ska iakttas trots att det har överklagats, om inte besvärsmyndigheten bestämmer något annat.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

22 §

Tystnadsplikt

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Säkerhets- och kemikalieverket samt ett bedömningsorgan och ett besiktningsorgan har rätt att oberoende av sekretessbestämmelserna lämna upplysningar även till utländska offentliga organ som övervakar produktsäkerheten, om detta behövs för att den risk som produkterna medför ska kunna undvikas.

23 §

Vite och handräckning

Säkerhets- och kemikalieverket kan förena ett förbud och ett föreläggande som meddelats med stöd av denna lag med vite. I fråga om vite gäller vad som föreskrivs i viteslagen (1113/1990).

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

_______________

Denna lag träder i kraft den                                    20     .

_______________

Lag

om ändring av lagen om säkerhet vid hantering av farliga kemikalier och explosiva varor

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om säkerhet vid hantering av farliga kemikalier och explosiva varor (390/2005) 23 § 1 och 2 mom., 24 § 1 mom., 25 §, 27 § 1 mom., 29 § 3 mom., 30 § 2 mom., 31 § 2 mom., det inledande stycket till 33 § 1 mom., 37 § 2 mom., 38 § 2 mom., 50 § 3 mom., 55 § 1 och 3 mom., 56 § 3 mom., 58 §, 60 § 1 mom., 61 § 3 mom., 65 § 3 mom., 73 § 1 och 2 mom., 74 § 3 mom., 93 § 3 mom., 94 § 2 mom., 95 § 3 mom., 98 § 2 mom., 99 §, 100 § 2 mom., 105 och 106 §, 107 § 1 och 3 mom., rubriken för 108 § och 108 § 1 mom., 112 och 113 §, 115 § 1 mom., 2 mom. 1 punkten och 4 mom., 116 §, 130 § 1 och 3 mom. samt 135 §,

av dem 106 § sådan den lyder delvis ändrad i lag 1030/2009 samt 113 § och 115 § 2 mom. 1 punkten sådana de lyder i lag 1030/2009, som följer:

23 §

Tillståndsplikt

Omfattande industriell hantering och upplagring av en farlig kemikalie får utövas endast med tillstånd av Säkerhets- och kemikalieverket. Verksamhetsutövaren ska ansöka om ovan avsett tillstånd hos Säkerhets- och kemikalieverket. I ansökan ska ingå uppgifter och utredningar om den planerade verksamheten och säkerhetsarrangemangen.

Om flera verksamhetsutövare är verksamma på samma plats och en del av dem bedriver omfattande industriell hantering och upplagring och en del bedriver liten industriell hantering och upplagring, och om verksamhetsutövarnas verksamhet bildar en funktionell helhet, beviljar Säkerhets- och kemikalieverket tillstånd och fattar beslut på basis av anmälan.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

24 §

Anmälningsskyldighet

Liten industriell hantering och upplagring av farliga kemikalier får bedrivas endast om en anmälan om detta görs. Verksamhetsutövaren ska göra anmälan till räddningsmyndigheten, om inte anmälan med stöd av 23 § 2 mom. ska göras till Säkerhets- och kemikalieverket. I anmälan ska ingå uppgifter och utredningar om den planerade verksamheten och säkerhetsarrangemangen.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

25 §

Beviljande av tillstånd och behandling av anmälan

En förutsättning för att det tillstånd som avses i 23 § ska beviljas är att verksamhetsutövaren har visat att verksamheten uppfyller säkerhetskraven enligt 2 kap. Till tillståndet kan fogas villkor som behövs för att dessa krav ska uppfyllas. Efter att ha fått en sådan ändringsanmälan som avses i 23 § 3 mom. kan Säkerhets- och kemikalieverket ställa sådana villkor för verksamheten som behövs för att säkerhetskraven enligt 2 kap. ska uppfyllas.

Efter att ha fått en sådan anmälan som avses i 24 § 1 och 2 mom. fattar ifrågavarande tillsynsmyndighet beslut i saken och kan i beslutet ställa sådana villkor som behövs för att säkerhetskraven enligt 2 kap. ska uppfyllas.

27 §

Inspektion av produktionsanläggningar

Säkerhets- och kemikalieverket ska övervaka det tekniska genomförandet av en produktionsanläggning där omfattande industriell hantering och upplagring av farliga kemikalier bedrivs och av de objekt som avses i 23 § 2 mom. samt att deras verksamhetsprinciper, verksamhetssätt och ledningssystem stämmer överens med kraven och fungerar. Säkerhets- och kemikalieverket ska systematiskt och periodiskt inspektera de övervakade produktionsanläggningarna i den omfattning som deras verksamhet förutsätter, om verket inte har godkänt andra metoder som lämpar sig för övervakningen av produktionsanläggningen med hjälp av vilka verket kan försäkra sig om att det som avses ovan stämmer överens med kraven och fungerar.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

29 §

Ansvarig person för industriell hantering och upplagring av farliga kemikalier

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Den ansvariga personen ska visa sin kompetens vid ett prov som ordnas av Säkerhets- och kemikalieverket. Personen i fråga ges ett intyg över godkänt prov.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

30 §

Åtgärder för förebyggande av storolyckor orsakade av farliga kemikalier

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Säkerhetsrapporten ska tillställas Säkerhets- och kemikalieverket för bedömning av om åtgärderna i produktionsanläggningen är tillräckliga.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

31 §

Framläggande av säkerhetsrapporten

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Med Säkerhets- och kemikalieverkets samtycke kan verksamhetsutövaren begränsa de uppgifter som i säkerhetsrapporten ges allmänheten och som verksamhetsutövaren anser vara affärs- eller yrkeshemligheter eller annars med fog konfidentiella.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

33 §

Ansökan om fastställande av ett område som upplagsområde

Utöver vad som föreskrivs i 23 § ska för ett upplagsområde där två eller flera verksamhetsutövare som bedriver omfattande upplagring av farliga kemikalier är verksamma, verksamhetsutövarna se till att det hos Säkerhets- och kemikalieverket ansöks om att det fastställs att området ska vara upplagsområde för farliga kemikalier, om

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

37 §

Krav som gäller överföringen av farliga kemikalier

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

För byggandet av ett sådant rörsystem som avses i 1 mom. krävs byggnadstillstånd av Säkerhets- och kemikalieverket. En förutsättning för att tillstånd ska beviljas är att de säkerhetskrav som föreskrivs i 2 kap. uppfylls. I övrigt gäller i fråga om tillståndsförfarandet och beviljandet av tillstånd 23 och 25 §.

38 §

Besiktningar av rörsystem

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Säkerhets- och kemikalieverket kan godkänna att rörsystemets skick i stället för genom periodiska besiktningar övervakas enligt verksamhetsutövarens eget besiktningssystem. En förutsättning för godkännande är att iakttagandet av besiktningssystemet garanterar motsvarande säkerhetsnivå som de periodiska besiktningarna.

50 §

Visande av överensstämmelse med kraven

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Den ansökan som avses i 2 mom. ska riktas till Säkerhets- och kemikalieverket.

55 §

Installations-, service- och besiktningsrörelsers behörighet

Installation och service av förbrukningsanordningar för naturgas, flytgas, oljeeldningsaggregat och gasrörsystem av plast samt besiktning av underjordiska oljecisterner som avses i 54 § får utföras endast av en installations-, service- och besiktningsrörelse som godkänts av Säkerhets- och kemikalieverket.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

En installations-, service- och besiktningsrörelse ska ansöka om godkännande enligt 1 mom. hos Säkerhets- och kemikalieverket. I ansökan ska ingå en utredning om att de krav som föreskrivs i 2 mom. uppfylls. Säkerhets- och kemikalieverket kan ställa villkor som gäller uppfyllandet av de krav som ställs på rörelserna.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

56 §

Ansvarig person för en installations-, service- och besiktningsrörelse

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Den ansvariga personen ska visa sin kompetens vid ett prov som ordnas av Säkerhets- och kemikalieverket eller av ett bedömningsorgan som godkänts av verket. Personen i fråga ges ett intyg över godkänt prov.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

58 §

Tillståndsplikt för tillverkning och upplagring av explosiva varor

Tillverkning och upplagring av explosiva varor får bedrivas endast med tillstånd av Säkerhets- och kemikalieverket, om inte något annat föreskrivs nedan.

Verksamhetsutövaren ska ansöka om ett sådant tillstånd som avses i 1 mom. hos Säkerhets- och kemikalieverket. I ansökan ska ingå uppgifter och utredningar om den planerade verksamheten och säkerhetsarrangemangen.

Verksamhetsutövaren ska ansöka om tillstånd hos Säkerhets- och kemikalieverket för sådana ändringar i verksamheten enligt 1 mom. som är väsentliga med tanke på säkerheten.

Genom förordning av statsrådet föreskrivs närmare om tillståndsförfarandet för tillverkning och upplagring av explosiva varor när verksamheten inleds och i ändringssituationer, om sökande av tillstånd samt om de uppgifter och utredningar som ska ingå i ansökan.

60 §

Inspektion av tillverkning och upplagring av explosiva varor

Säkerhets- och kemikalieverket ska övervaka det tekniska genomförandet av en produktionsanläggning som bedriver tillståndspliktig tillverkning och upplagring av explosiva varor samt att dess verksamhetsprinciper, verksamhetssätt och ledningssystem stämmer överens med kraven och fungerar. Säkerhets- och kemikalieverket ska systematiskt och periodiskt inspektera de övervakade produktionsanläggningarna i den omfattning som deras verksamhet förutsätter, om verket inte har godkänt andra metoder som lämpar sig för övervakningen av produktionsanläggningen med hjälp av vilka verket kan försäkra sig om att det som avses ovan stämmer överens med kraven och fungerar.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

61 §

Ansvarig person för tillverkning och upplagring av explosiva varor

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Den ansvariga personen ska visa sin kompetens vid ett prov som ordnas av Säkerhets- och kemikalieverket. Personen i fråga ges ett intyg över godkänt prov.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

65 §

Ansvarig person för handel med explosiva varor

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Den ansvariga personen ska visa sin kompetens vid ett prov som ordnas av Säkerhets- och kemikalieverket. Personen i fråga ges ett intyg över godkänt prov. Intyget gäller i 10 år.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

73 §

Importtillstånd för explosiva varor

Explosiva varor får importeras från ett land utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet endast med tillstånd av Säkerhets- och kemikalieverket.

Tillstånd till import av explosiva varor söks hos Säkerhets- och kemikalieverket. I ansökan ska ingå uppgifter om de explosiva varor som avses att importeras, de explosiva varornas användningsändamål samt en utredning om hur de explosiva varorna kommer att upplagras.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

74 §

Överföring av explosiva varor

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Överföringsintyg beviljas i Finland en fysisk eller juridisk person som är verksam inom branschen för explosiva varor och som har gjort en anmälan till Säkerhets- och kemikalieverket för registrering och som har rätt att förvärva explosiva varor. Överföringsintyget eller en kopia av det ska på begäran visas för tillsynsmyndigheterna.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

93 §

Skyldigheter för verksamhetsutövare som tillverkar eller importerar fyrverkeripjäser

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

En verksamhetsutövare som avses i 1 mom. ska göra en anmälan till Säkerhets- och kemikalieverket innehållande en utredning om huruvida de krav som föreskrivs i 1 mom. uppfylls samt om de förfaranden och medel som står till buds för att skyldigheterna i 2 mom. ska uppfyllas. Säkerhets- och kemikalieverket kan ställa villkor som gäller uppfyllandet av de krav som har ställts på en verksamhetsutövare.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

94 §

Arrangör av fyrverkerier

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

En arrangör av ett fyrverkeri ska till Säkerhets- och kemikalieverket göra en anmälan i vilken en utredning ska ges om att de krav om vilka föreskrivs i 1 mom. uppfyllts. Arrangerandet av ett fyrverkeri får inte påbörjas förrän Säkerhets- och kemikalieverket har bedömt att kraven uppfylls. Säkerhets- och kemikalieverket kan ställa villkor som gäller uppfyllandet av de krav som har ställts på arrangören av ett fyrverkeri.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

95 §

Ansvarig person för verksamhet som avser fyrverkeripjäser

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Den ansvariga personen ska visa sin kompetens vid ett prov som ordnas av Säkerhets- och kemikalieverket. Personen i fråga ges ett intyg över godkänt prov.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

98 §

Skyldighet att anmäla en olycka som omfattar kemikalier eller explosiva varor

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Räddningsmyndigheten ska underrätta Säkerhets- och kemikalieverket om en anmälan om en olycka vid liten industriell hantering eller upplagring av farliga kemikalier.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

99 §

Undersökning av en olycka som omfattar kemikalier eller explosiva varor

Säkerhets- och kemikalieverket ska undersöka en allvarlig olycka som har skett i en av verket övervakad produktionsanläggning eller vid överföring av en kemikalie, om detta behövs för att reda ut orsaken till olyckan eller förebygga olyckor.

Säkerhets- och kemikalieverket kan också undersöka andra olyckor inom sitt verksamhetsområde, om detta behövs för att reda ut orsaken till olyckan eller förebygga olyckor.

Räddningsmyndigheten kan på motsvarande sätt undersöka en olycka som har skett i en av myndigheten övervakad produktionsanläggning. Säkerhets- och kemikalieverket kan vid behov också undersöka en olycka som har skett i en sådan produktionsanläggning.

Angående undersökning av storolyckor föreskrivs särskilt.

100 §

Godkännande av ett besiktningsorgan

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Säkerhets- och kemikalieverket godkänner andra besiktningsorgan än sådana som avses i 1 mom.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

105 §

Verksamhetsutövarens skyldighet att vidta åtgärder

Om en fara som anknyter till en produkt som avses i 5 kap. eller en explosiv vara vid sedvanliga och förutsägbara användningsförhållanden effektivt kan avvärjas eller förebyggas eller farans omfattning avsevärt minskas med hjälp av reparations-, rättelse- eller informationsåtgärder, kan Säkerhets- och kemikalieverket ålägga verksamhetsutövaren att vidta dylika åtgärder inom en tidsfrist och på ett sätt som verket bestämmer.

106 §

Förbjudande av en produkt eller en explosiv vara

Om en produkt som avses i 5 kap. eller en explosiv vara inte uppfyller bestämmelserna i denna lag eller vid sedvanliga och förutsägbara användningsförhållanden kan äventyra människors säkerhet eller orsaka fara för miljön eller egendom, ska Säkerhets- och kemikalieverket förbjuda verksamhetsutövaren att tillverka den, att släppa ut den på marknaden, att saluföra, sälja eller annars överlåta den i samband med näringsverksamhet. Om det är fråga om en pyroteknisk artikel ska Säkerhets- och kemikalieverket dessutom återta sitt godkännande.

Säkerhets- och kemikalieverket kan i samband med ett beslut om förbud ålägga verksamhetsutövaren att effektivt och omedelbart från marknaden avlägsna de produkter eller explosiva varor som avses i 1 mom.

Om de åtgärder som avses i 1 och 2 mom. inte kan anses tillräckliga, kan Säkerhets- och kemikalieverket förordna att en produkt som avses i 5 kap. eller en explosiv vara som verksamhetsutövaren har i sin besittning eller en produkt eller explosiv vara som med stöd av 107 § har returnerats till verksamhetsutövaren ska förstöras eller, om detta inte anses ändamålsenligt, förordna hur det annars ska förfaras med produkten eller den explosiva varan.

Säkerhets- och kemikalieverket har rätt att vidta de åtgärder som avses i 1 och 2 mom., om den som på marknaden har släppt ut en produkt som avses i 5 kap. eller en explosiv vara inte lägger fram dokument som visar att produkten eller varan stämmer överens med kraven.

Verksamhetsutövaren ska inom en tid som Säkerhets- och kemikalieverket sätter ut ge verket en utredning om på vilket sätt det förbud som avses i 1 mom. eller ett förordnande som har fogats till det med stöd av 2 eller 3 mom. har verkställts.

107 §

Kompletterande åtgärder för avvärjande av skaderisk

När Säkerhets- och kemikalieverket med stöd av 106 § har meddelat ett beslut om förbud, kan verket ålägga verksamhetsutövaren att vidta åtgärder som gäller sålda eller på annat sätt i samband med näringsverksamhet överlåtna produkter som avses i 5 kap. eller explosiva varor, med stöd av vilka en skaderisk som anknyter till dessa kan avvärjas samt produktens eller den explosiva varans innehavares rättsliga ställning tryggas.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Säkerhets- och kemikalieverket kan meddela ett sådant åläggande som avses i 1 mom. också när ett sådant beslut om förbud som avses i 106 § inte kan meddelas på grund av att produkterna eller de explosiva varorna inte längre är i verksamhetsutövarens besittning och det finns vägande skäl att meddela ett åläggande.

108 §

Verksamhetsutövarens skyldighet att informera om Säkerhets- och kemikalieverkets förbud och ålägganden

Om Säkerhets- och kemikalieverket har meddelat ett förbud som avses i 106 § eller ett åläggande som avses i 107 §, kan verket förelägga verksamhetsutövaren att inom en tidsfrist som verket ställer och på det sätt som det bestämmer informera om förbudet eller åläggandet, om den risk som är förknippad med produkten eller den explosiva varan eller med användningen av dem och om rättigheterna enligt 107 §.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

112 §

Utnämning av en ny ansvarig person

Om Säkerhets- och kemikalieverket konstaterar att en ansvarig person som avses i denna lag sköter sin uppgift bristfälligt på ett sådant sätt att detta kan medföra fara, kan verket ålägga verksamhetsutövaren att utse en ny ansvarig person som uppfyller kompetenskraven.

113 §

Återkallande av godkännande av ett besiktningsorgan

Om ett besiktningsorgan inte längre uppfyller de förutsättningar som anges i 101 § eller inte följer de villkor som har ställts i det beslut som avses i 100 § eller annars handlar väsentligt i strid med bestämmelserna, ska arbets- och näringsministeriet och på motsvarande sätt Säkerhets- och kemikalieverket ge besiktningsorganet en tillräckligt lång frist för att rätta till saken. Arbets- och näringsministeriet och på motsvarande sätt Säkerhets- och kemikalieverket ska återkalla sitt godkännande om besiktningsorganet inte har avhjälpt bristen inom utsatt tid.

115 §

Tillsynsmyndigheter

Säkerhets- och kemikalieverket övervakar att denna lag följs till den del denna uppgift inte i 2—4 mom. har ålagts någon annan myndighet.

Räddningsmyndigheterna övervakar att denna lag följs, när det är fråga om

1) liten industriell hantering och upplagring eller förvaring av farliga kemikalier, om inte övervakningen på basis av 23 § 2 mom. ankommer på Säkerhets- och kemikalieverket,

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Utöver Säkerhets- och kemikalieverket övervakar också tullmyndigheten att bestämmelserna om import och överföring av explosiva varor följs.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

116 §

Styrning och förenhetligande av tillsynen

Säkerhets- och kemikalieverket styr och förenhetligar räddningsmyndigheternas och polisens verksamhet vid tillsynen av att bestämmelserna i denna lag följs.

130 §

Register

Säkerhets- och kemikalieverket för med tanke på tillsynen över och utvecklingen av hanteringen av farliga kemikalier och explosiva varor register över de tillsynsobjekt som hör till denna lags tillämpningsområde.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Räddningsmyndigheten ska för registrering tillställa Säkerhets- och kemikalieverket uppgifter om de anmälningspliktiga objekt där farliga kemikalier upplagras och hanteras industriellt.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

135 §

Förteckning över standarder som anknyter till denna lag

Säkerhets- och kemikalieverket offentliggör en förteckning över de standarder vilka, om de följs, medför att kraven i de bestämmelser som utfärdats med stöd av denna lag anses uppfyllda samt håller denna förteckning tillgänglig för allmänheten.

_______________

Denna lag träder i kraft den                                    20     .

_______________

Lag

om ändring av lagen om kosmetiska produkter

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om kosmetiska produkter (22/2005) 4 § 2 mom. samt 12 och 16 §, sådana de lyder i lag 1220/2009, som följer:

4 §

Tillsyn

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

För att möjliggöra snabb och adekvat medicinsk behandling kan Säkerhets- och kemikalieverket kräva att näringsidkaren lämnar Giftinformationscentralen detaljerade uppgifter om en kosmetisk produkts sammansättning för att användas i medicinskt syfte.

12 §

Registreringsanmälan

En finländsk tillverkare, en finländsk näringsidkare för vilken en kosmetisk produkt tillverkas samt en finländsk importör som första gången släpper ut en importerad kosmetisk produkt på marknaden i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet ska innan produkten släpps ut på marknaden lämna in en registreringsanmälan till Säkerhets- och kemikalieverket.

Närmare bestämmelser om inlämnande av registreringsanmälan utfärdas genom förordning av arbets- och näringsministeriet.

16 §

Skydd av affärshemligheter

En finländsk tillverkare, en finländsk näringsidkare för vilken en kosmetisk produkt tillverkas samt en finländsk importör som första gången släpper ut en kosmetisk produkt på marknaden i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet kan genom att åberopa skydd av affärshemligheter hos Säkerhets- och kemikalieverket ansöka om tillstånd att låta bli att ange en eller flera beståndsdelar i den förteckning över beståndsdelar som avses i 10 § 1 mom. 8 punkten. Tillstånd kan beviljas i synnerhet om den beståndsdel som ansökan gäller ännu inte är allmänt känd och dess funktion inte är beskriven i branschlitteraturen och om ett angivande av beståndsdelen i förteckningen över beståndsdelar skulle leda till att det vore lätt att reproducera beståndsdelen till förfång för den sökande.

Om Säkerhets- och kemikalieverket godkänner en ansökan, meddelar verket den sökande ett registreringsnummer under vilket beståndsdelen anges i förteckningen över beståndsdelar. Ett tillstånd som beviljas för skydd av affärshemligheter gäller i fem år. Säkerhets- och kemikalieverket kan på ansökan förlänga tillståndets giltighetstid med högst tre år, om grunderna för beviljande av tillståndet fortfarande föreligger. Säkerhets- och kemikalieverket kan återkalla ett tillstånd, om grunderna för beviljande av tillstånd inte längre föreligger eller om särskilda folkhälsoskäl kräver att tillståndet återkallas. Säkerhets- och kemikalieverket ska motivera sitt beslut att inte godkänna en ansökan om tillstånd samt sitt beslut att återkalla ett tillstånd.

Säkerhets- och kemikalieverket underrättar Europeiska kommissionen och Europeiska unionens andra medlemsstater om tillstånd som verket beviljat, beslut att inte bevilja tillstånd samt beslut om förlängning av tillstånd och återkallande av tillstånd.

Närmare bestämmelser om ansökningar om tillstånd som beviljas för skydd av affärshemligheter och om behandlingen av ansökningar utfärdas genom förordning av arbets- och näringsministeriet.

_______________

Denna lag träder i kraft den                                    20     .

_______________

Lag

om ändring av lagen om konsumtionsvarors och konsumenttjänsters säkerhet

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om konsumtionsvarors och konsumenttjänsters säkerhet (75/2004) 8 § 1 mom., 14 § 1 mom., 15 § 2 mom., 20 § 2 mom., 23 § 1 mom. 1 punkten, 24 § 2 mom., 25 och 26 §, 27 § 1 och 3 mom. samt 28 § 1 och 3 mom., sådana de lyder i lag 1217/2009, som följer:

8 §

Säkerhets- och kemikalieverket utövar tillsyn över efterlevnaden av denna lag och de bestämmelser och beslut som har utfärdats med stöd av den samt planerar, styr och utvecklar övervakningen. Säkerhets- och kemikalieverket ska också lämna de underrättelser till Europeiska kommissionen som avses i Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/95/EG om allmän produktsäkerhet.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

14 §

Säkerhets- och kemikalieverket ska utarbeta ett riksomfattande övervakningsprogram för att styra och samordna verkställandet av tillsynen enligt denna lag. I programmet ska definieras de kontroller som ska utföras och kontrollfrekvenser i fråga om olika typer av kontrollobjekt samt presenteras en riksomfattande provtagningsplan. I programmet ska också fastställas grunderna för riskanalys i fråga om olika typer av kontrollobjekt samt metoderna för uppföljning av genomförandet av programmet.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

15 §

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

I den kommunala tillsynsplanen ska hänsyn tas till det riksomfattande övervakningsprogram som Säkerhets- och kemikalieverket utarbetat. En översyn av tillsynsplanen ska göras vart tredje år och även annars då detta anses behövligt.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

20 §

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Staten ersätter de kostnader kommunen orsakas av utförandet av sådana kontroller, provtagningar, undersökningar och utredningar inom produktsäkerhetstillsynen som enligt lag uteslutande hör till Säkerhets- och kemikalieverkets uppgifter och som Säkerhets- och kemikalieverket har styrt till kommunen.

23 §

Om en konsumtionsvara eller konsumenttjänst är farlig för hälsa eller egendom, kan

1) Säkerhets- och kemikalieverket eller någon annan myndighet som avses i 12 § förbjuda en näringsidkare att tillverka eller utföra, saluföra, sälja eller på annat sätt i samband med näringsverksamhet överlåta den samt förbjuda annan tjänsteleverantör att överlåta den för att användas av personer som kan jämställas med konsumenter; Säkerhets- och kemikalieverket eller någon annan myndighet som avses i 12 § kan samtidigt ålägga näringsidkaren att på ett effektivt sätt omedelbart dra tillbaka de farliga konsumtionsvarorna från marknaden samt ålägga en näringsidkare eller annan tjänsteleverantör som tillhandahåller tjänsten i fråga att se till att farliga konsumenttjänster inte i fortsättningen tillhandahålls konsumenter,

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

24 §

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

I de fall där regionförvaltningsverket eller den kommunala tillsynsmyndigheten inte enligt 23 § 2 mom. har rätt att meddela förbud enligt 1 mom. i den paragrafen, ska verket eller myndigheten underrätta Säkerhets- och kemikalieverket om det temporära förbud som den har meddelat enligt 1 mom. i denna paragraf inom 14 dagar från det att förbudet meddelades.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

25 §

Om en konsumtionsvara eller konsumenttjänst kan medföra allvarlig fara för hälsan, kan Säkerhets- och kemikalieverket och tullmyndigheten förutom att meddela förbud enligt 23 § dessutom förbjuda export eller transport genom landet av konsumtionsvaran eller en vara som används i samband med konsumenttjänsten.

Säkerhets- och kemikalieverket kan meddela ett förbud enligt 1 mom. även temporärt, om det är uppenbart att konsumtionsvarorna eller de andra varor som avses i momentet kan medföra omedelbar fara för hälsan.

26 §

Om de förbud och ålägganden som nämns i 22—25 § inte kan anses tillräckliga, kan Säkerhets- och kemikalieverket eller tullmyndigheten eller en i 12 § avsedd annan myndighet bestämma att en vara som en näringsidkare eller annan tjänsteleverantör har i sin besittning eller en vara som konsumenten har lämnat tillbaka till näringsidkaren med stöd av 27 eller 28 § ska förstöras eller, om detta inte anses ändamålsenligt, besluta om andra åtgärder beträffande varan.

27 §

Då Säkerhets- och kemikalieverket eller en i 12 § avsedd annan myndighet med stöd av 23 § har meddelat ett förbud beträffande en konsumtionsvara, kan verket eller myndigheten ålägga en näringsidkare att i fråga om sådana konsumtionsvaror som konsumenten redan har i sin besittning vidta åtgärder genom vilka den fara som hänför sig till konsumtionsvaran kan avvärjas och konsumentens rättsliga ställning tryggas.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Säkerhets- och kemikalieverket eller en i 12 § avsedd annan myndighet kan meddela ett åläggande enligt 1 mom. även om ett förbud som avses i 23 § inte kan meddelas på grund av att de ifrågavarande konsumtionsvarorna inte längre finns hos näringsidkaren och om det finns vägande skäl att meddela åläggandet.

28 §

Då Säkerhets- och kemikalieverket eller en i 12 § avsedd annan myndighet med stöd av 23 § har meddelat ett förbud beträffande en konsumenttjänst, kan verket eller myndigheten ålägga en näringsidkare eller annan tjänsteleverantör att i fråga om sådana konsumenttjänster som konsumenten redan har i sin besittning vidta åtgärder genom vilka den fara som hänför sig till konsumenttjänsten kan avvärjas och konsumentens rättsliga ställning tryggas.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Säkerhets- och kemikalieverket eller en i 12 § avsedd annan myndighet kan meddela ett åläggande enligt 1 mom. även om ett förbud som avses i 23 § inte kan meddelas på grund av att konsumenttjänsterna i fråga inte längre utförs av näringsidkaren eller tjänsteleverantören och om det finns vägande skäl att meddela åläggandet.

_______________

Denna lag träder i kraft den                                    20     .

_______________

Lag

om ändring av 69 § i räddningslagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i räddningslagen (468/2003) 69 § 3 mom., sådant det lyder i lag 1683/2009, som följer:

69 §

Åtgärdsregister

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Uppgifterna i registret får trots sekretessbestämmelserna utlämnas till en nödcentral, en räddningsmyndighet, Konsumentverket samt Säkerhets- och kemikalieverket för räddningsverksamhet eller tillsyn, till Finlands miljöcentral och närings-, trafik- och miljöcentralerna för bekämpning av oljeskador och fartygskemikalieolyckor och beredskap inför dem samt till andra myndigheter och forskningsinstitut för undersökning av olyckor eller vetenskaplig forskning, vid behov även genom teknisk anslutning. Räddningsinstitutet får använda uppgifterna i registret för att göra upp statistik. Åtgärdsregistret får användas för statistikföring, förutsatt att inga personer kan identifieras i statistiken. Bestämmelser om utlämnande av uppgifter finns i övrigt i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999).

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

_______________

Denna lag träder i kraft den                                    20     .

_______________

Lag

om ändring av 2 § i lagen om ädelmetallarbeten

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om ädelmetallarbeten (1029/2000) 2 § 4 och 5 punkten som följer:

2 §

Definitioner

I denna lag avses med

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

4) ministerium arbets- och näringsministeriet,

5) tillsynsmyndighet Säkerhets- och kemikalieverket,

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

_______________

Denna lag träder i kraft den                                    20     .

_______________

Lag

om ändring av 2 § i lagen om tryckbärande anordningar

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om tryckbärande anordningar (869/1999) 2 § 4 punkten, sådan den lyder i lag 1333/2009, som följer:

2 §

I denna lag avses med

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

4) tillsynsmyndighet Säkerhets- och kemikalieverket; i fråga om tryckbärande anordningar i fartyg avses med tillsynsmyndighet, med undantag för de fall som avses i 5, 16 och 17 §, Trafiksäkerhetsverket vid sidan av Säkerhets- och kemikalieverket; i fråga om militära tryckbärande anordningar och tryckbärande anordningar som är fast installerade i objekt som är i försvarsministeriets eller försvarsmaktens besittning och ska hemlighållas med tanke på landets försvar avses med tillsynsmyndighet, med undantag för de fall som avses i 5, 16 och 17 §, huvudstaben,

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

_______________

Denna lag träder i kraft den                                    20     .

_______________

Lag

om ändring av containerlagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i containerlagen (762/1998) 7 §, 8 § 1 mom., det inledande stycket i 9 § 1 mom. och 9 § 1 mom. 2 punkten, 12 §, 15 § 2 mom. och 18 § som följer:

7 §

Säkerhets- och kemikalieverkets och besiktningsorganens uppgifter och rättigheter

Ett av Säkerhets- och kemikalieverket godkänt besiktningsorgan godkänner en containertyp eller en enskild container och övervakar de prov som utförs på containrarna samt godkänner på framställan av den som äger en container ett besiktningsprogram för containern så som bestäms närmare genom förordning.

Säkerhets- och kemikalieverket övervakar besiktningsorganets verksamhet.

Säkerhets- och kemikalieverket och besiktningsorganet har rätt att av den som tillverkat, äger, hyr eller annars innehar en container eller av dennes företrädare få den information som behövs för de uppgifter som avses i denna lag och i bestämmelser som utfärdats med stöd av den. Rätten att få information gäller även sådan information och sådana handlingar som behövs för skötseln av uppgifterna och som annars skulle vara sekretessbelagda på grund av att de gäller enskild affärsverksamhet eller yrkesutövning eller en enskild persons ekonomiska ställning.

Säkerhets- och kemikalieverket och besiktningsorganet har rätt att oberoende av tystnadsplikten enligt 19 § av tillsynsmyndigheten få den information som de behöver för att sköta sina uppgifter.

8 §

Förutsättningar för godkännande av besiktningsorgan

Säkerhets- och kemikalieverket kan godkänna en tillförlitlig, sakkunnig och oberoende sökande som besiktningsorgan. Sökanden ska också kunna säkerställa att verksamheten är av tillräckligt hög kvalitet och att kunderna bemöts lika samt sörja för behörig datasekretess. Sökanden får inte bedriva planering, tillverkning eller reparation av containrar och inte heller äga containrar eller bedriva containertrafik.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

9 §

Återkallande av godkännande av besiktningsorgan

Säkerhets- och kemikalieverket kan återkalla ett godkännande som det gett ett besiktningsorgan, om

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

2) besiktningsorganet inte längre uppfyller de allmänna förutsättningarna för godkännande eller villkoren i Säkerhets- och kemikalieverkets beslut om godkännande och om organet inte inom utsatt tid har avhjälpt bristerna i dessa,

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

12 §

Omprövning av besiktningsorgans beslut

Man får begära omprövning av ett avslagsbeslut som ett besiktningsorgan har fattat i ett ärende som gäller godkännande av en container för ibruktagande och godkännande av ett besiktningsprogram samt av ett beslut om återkallande av godkännande av en container hos Säkerhets- och kemikalieverket. Begäran om omprövning ska göras inom 30 dagar från delfåendet av beslutet. Till beslutet ska fogas en anvisning om hur man begär omprövning.

15 §

Containrar som medför uppenbar fara för säkerheten

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

För utförande av undersökningar kan tillsynsmyndigheten anmäla saken till ett av Säkerhets- och kemikalieverket godkänt besiktningsorgan, som bedömer containerns konstruktion och skick samt vid behov låter utföra undersökningar. Den som tillverkat, äger, hyr eller annars innehar containern har inte rätt att få ersättning för de kostnader som dessa åtgärder åsamkar honom.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

18 §

Ändringssökande

Bestämmelser om sökande av ändring i beslut som tillsynsmyndigheten meddelat med stöd av denna lag, i Säkerhets- och kemikalieverkets beslut om godkännande och beslut om återkallande av godkännande samt i beslut som meddelats med anledning av omprövningsbegäran enligt 12 § finns i förvaltningsprocesslagen (586/1996).

_______________

Denna lag träder i kraft den                                    20     .

_______________

Lag

om ändring av 6 § i lagen om godkännande av vissa bestämmelser i och tillämpning av konventionen om förbud mot utveckling, produktion, innehav och användning av kemiska vapen samt om deras förstöring

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om godkännande av vissa bestämmelser i och tillämpning av konventionen om förbud mot utveckling, produktion, innehav och användning av kemiska vapen samt om deras förstöring (346/1997) 6 §, sådan den lyder i lag 485/2007, som följer:

6 §

Handräckning

Polisen, de tillsynsmyndigheter som nämns i kemikalielagen (744/1989), Säkerhets- och kemikalieverket samt i fråga om import och export av kemikalier tullverket och gränsbevakningsväsendet ska ge handräckning för tillsynen över att denna lag samt de bestämmelser som utfärdats med stöd av den följs samt för verkställigheten av dem.

_______________

Denna lag träder i kraft den                                    20     .

_______________

Lag

om ändring av lagen om leksakers säkerhet

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om leksakers säkerhet (287/1997) 15 § 1 mom., 20 § 1 mom., 22 § 1 mom., 25 § 1 mom. och 34 §,

sådana de lyder, 15 § 1 mom., 20 § 1 mom., 22 § 1 mom. och 25 § 1 mom. i lag 1221/2009 samt 34 § delvis ändrad i lag 1221/2009, som följer:

15 §

Leksaker ska anses uppfylla i denna lag föreskrivna krav på mekaniska och fysikaliska egenskaper, om de uppfyller kraven på leksakers mekaniska och fysikaliska egenskaper i en harmoniserad standard vars referensnummer har publicerats i Europeiska unionens officiella tidning. Säkerhets- och kemikalieverket ger information om de hänvisningar i standarden vilka avser normer som publicerats endast på andra språk än finska och svenska.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

20 §

Leksaker ska anses uppfylla i denna lag föreskrivna krav på antändningsegenskaper, om de uppfyller kraven på antändningsegenskaper i en harmoniserad standard vars referensnummer har publicerats i Europeiska unionens officiella tidning. Säkerhets- och kemikalieverket ger information om de hänvisningar i standarden vilka avser normer som publicerats endast på andra språk än finska och svenska.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

22 §

Leksaker ska anses uppfylla i denna lag föreskrivna krav på kemiska egenskaper om de uppfyller kraven på kemiska egenskaper i en harmoniserad standard vars referensnummer har publicerats i Europeiska unionens officiella tidning. Säkerhets- och kemikalieverket ger information om de hänvisningar i standarden vilka avser normer som publicerats endast på andra språk än finska och svenska.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

25 §

Leksaker ska anses uppfylla i denna lag föreskrivna krav på elektriska egenskaper om de uppfyller kraven på elektriska egenskaper i en harmoniserad standard vars referensnummer har publicerats i Europeiska unionens officiella tidning. Säkerhets- och kemikalieverket ger information om de hänvisningar i standarden vilka avser normer som publicerats endast på andra språk än finska och svenska.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

34 §

Om det med tanke på hälsan är behövligt, ska information ges om de risker som användningen av en leksak medför och om hur risken kan avvärjas. Detta gäller i synnerhet leksaker som kan medföra risker för barn som är under tre år. Leksakerna ska anses uppfylla kraven i denna lag beträffande märkning av åldersgränser om de uppfyller kraven på märkning av åldersgränser i en harmoniserad standard vars referensnummer har publicerats i Europeiska unionens officiella tidning. Säkerhets- och kemikalieverket ger information om de hänvisningar i standarden vilka avser normer som publicerats endast på andra språk än finska och svenska.

Vid behov ska en minimiålder för den som använder leksaken uppges eller en rekommendation ges om att leksaken ska användas endast under uppsikt av den person som ser till barnet.

_______________

Denna lag träder i kraft den                                    20     .

_______________

Lag

om ändring av 4 § i elsäkerhetslagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i elsäkerhetslagen (410/1996) 4 § 7 och 8 punkten, sådana de lyder, 4 § 7 punkten i lag 1465/2007 och 8 punkten i lag 220/2004, som följer:

4 §

I denna lag och i de stadganden och bestämmelser som utfärdats med stöd av den avses med

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

7) ministerium arbets- och näringsministeriet,

8) elsäkerhetsmyndighet Säkerhets- och kemikalieverket,

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

_______________

Denna lag träder i kraft den                                    20     .

_______________

Lag

om ändring av 36 a § i elmarknadslagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i elmarknadslagen (386/1995) 36 a §, sådan den lyder i lag 1172/2004, som följer:

36 a §

Underhållsstopp vid kraftverk

Kraftverksinnehavaren ska underrätta elmarknadsmyndigheten om planerade underhållsstopp under perioden mellan den 1 december och 28 februari vid kraftverk med en effekt på minst 100 megavoltampere och separat elproduktion. Anmälan ska göras minst sex månader före den planerade tidpunkten för underhållsstoppet. Genom förordning av statsrådet utfärdas närmare bestämmelser om de uppgifter som ska ingå i anmälan och om anmälningsförfarandet.

Elmarknadsmyndigheten får bestämma att tidpunkten för ett underhållsstopp vid ett kraftverk enligt 1 mom. ska infalla utanför perioden mellan den 1 december och 28 februari, om det finns grundad anledning att misstänka att tillgången på el inte skulle motsvara efterfrågan på el i Finland vid den tidpunkt som anmälts för underhållsstoppet. Beslut om flyttning av underhållsstoppet ska fattas senast tre månader före den tidpunkt då underhållsstoppet enligt anmälan ska inledas. Beslut om flyttning får inte fattas, om en flyttning av underhållsstoppet skulle medföra risk för tekniska fel i kraftverket eller äventyra säkerheten vid drift av kraftverket. Före ett beslut om flyttning ska elmarknadsmyndigheten höra Säkerhets- och kemikalieverket och, om underhållsstoppet gäller ett kärnkraftverk, Strålsäkerhetscentralen. Ett beslut om flyttning ska iakttas även om det överklagats, om inte besvärsmyndigheten har förbjudit att beslutet verkställs eller bestämt att verkställigheten ska avbrytas.

Elmarknadsmyndigheten kan förena ett beslut enligt 2 mom. med vite.

_______________

Denna lag träder i kraft den                                    20     .

_______________

Lag

om ändring av lagen om transport av farliga ämnen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om transport av farliga ämnen (719/1994) 13 d § 1 mom., 13 g § 1 och 3 mom., 13 i §, 16 a § 1 mom., det inledande stycket i 2 mom. och 2 mom. 5 punkten samt 4 och 5 mom., 16 b § 2 mom. och 23 a § 1 mom.,

sådana de lyder, 13 d § 1 mom., 13 g § 1 och 3 mom., 13 i §, 16 a § 1 mom., det inledande stycket i 16 a § 2 mom. och 2 mom. 5 punkten samt 4 och 5 mom. och 16 b § 2 mom. i lag 124/2001 samt 23 a § 1 mom. i lag 215/2005, som följer:

13 d §

Erkännande av besiktningsorgan

Ministeriet, Säkerhets- och kemikalieverket eller Strålsäkerhetscentralen erkänner ett besiktningsorgan att utföra uppgifter som avses i 13 c § 1 och 2 mom. enligt vad som bestäms närmare genom förordning av statsrådet. I beslutet om erkännande anges besiktningsorganets uppgifter samt fastställs omfattningen av den tillsyn som ska utövas över besiktningsorganet och andra arrangemang som ansluter sig till tillsynen. Erkännande kan meddelas för viss tid. I beslutet kan också uppställas andra krav, begränsningar och villkor som gäller organets verksamhet och som säkerställer att uppgifterna utförs på behörigt sätt.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

13 g §

Tillsyn över besiktningsorgan

Den myndighet som har i uppgift att erkänna ett besiktningsorgan övervakar besiktningsorganets verksamhet. Den tillsyn som ankommer på ministeriet sköts med bistånd av Säkerhets- och kemikalieverket. När verket sköter denna uppgift har det de rättigheter som tillkommer tillsynsmyndigheten enligt 16 §.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Besiktningsorganet ska regelbundet visa den myndighet som övervakar organet att organet uppfyller de krav som ställs för erkännande. Bestämmelser om den rapport som gäller besiktningsorganets verksamhet och om Säkerhets- och kemikalieverkets uppgifter i anslutning till tillsynen utfärdas vid behov genom förordning av statsrådet.

13 i §

Registrering

En transportabel tryckbärande anordning som kan orsaka avsevärd fara för människan, miljön eller egendom kan registreras i ett register som förs av Säkerhets- och kemikalieverket på det sätt som bestäms genom förordning av kommunikationsministeriet.

16 a §

Myndighetstillsyn över förpackningar och tankar

Säkerhets- och kemikalieverket övervakar att transportabla förpackningar och tankar överensstämmer med kraven.

Om Säkerhets- och kemikalieverket konstaterar att en transportabel tryckbärande anordning som hållits i oklanderligt skick och som används för det ändamål som den konstruerats för kan orsaka fara för människors säkerhet eller för egendom under transporten eller vid annan användning, kan verket

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

5) ålägga verksamhetsidkaren att ersätta kostnaderna för provning och undersökning, om Säkerhets- och kemikalieverket använder sig av någon av de rättigheter som avses i 1—4 punkten.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Säkerhets- och kemikalieverket ska underrätta Europeiska kommissionen om åtgärder genom vilka verket begränsar eller förbjuder utsläppande på marknaden, transport eller användning av en transportabel tryckbärande anordning eller agerar så att anordningen dras bort från marknaden eller tas ur trafik.

Om en transportabel tryckbärande anordning som inte överensstämmer med kraven har försetts med märkning om överensstämmelse enligt 13 b § 3 mom., ska Säkerhets- och kemikalieverket vidta adekvata åtgärder mot den som har gjort märkningen samt informera Europeiska kommissionen samt de stater som hör till Europeiska unionen och Europeiska ekonomiska samarbetsområdet om saken.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

16 b §

Märkning om överensstämmelse som saknar grund

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Om den skyldighet som anges i 1 mom. inte fullgörs, ska Säkerhets- och kemikalieverket vidta de åtgärder som avses i 16 a §.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

23 a §

Undantag

När det gäller andra förpackningar och tankar än förpackningar och tankar avsedda för transport av radioaktiva ämnen kan Säkerhets- och kemikalieverket i enskilda fall på ansökan för att främja säkerheten vid transporter och på de villkor som verket anser behövliga bevilja undantag från de bestämmelser och föreskrifter som utfärdats med stöd av denna lag.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

_______________

Denna lag träder i kraft den                                    20     .

_______________

Lag

om ändring av avfallslagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i avfallslagen (1072/1993) det inledande stycket i 57 § 2 mom., 58 § 1 mom. och 65 §,

sådana de lyder, det inledande stycket i 57 § 2 mom. i lag 277/2008 samt 58 § 1 mom. och 65 § i lag 1583/2009, som följer:

57 §

Förbud, begränsningar och andra bestämmelser

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Om en produkt eller dess märkningar inte uppfyller de krav som föreskrivs i denna lag eller med stöd av den, kan miljöministeriet eller, i fråga om elektriska och elektroniska produkter eller batterier eller ackumulatorer, Säkerhets- och kemikalieverket

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

58 §

Vite samt hot om tvångsutförande och hot om avbrytande

Miljöministeriet, närings-, trafik- och miljöcentralen eller den kommunala miljövårdsmyndigheten kan förena ett förbud eller en föreskrift som meddelas på grundval av denna lag eller en bestämmelse som utfärdats med stöd av den eller Närings-, trafik- och miljöcentralen i Birkaland för iakttagande av bestämmelserna om producentansvar eller Finlands miljöcentral ett förbud eller en föreskrift som meddelas på grundval av avfallstransportförordningen eller Säkerhets- och kemikalieverket ett förbud eller en föreskrift som meddelas enligt 57 § 2 mom. med vite eller med hot om att den försummade åtgärden vidtas på den försumliges bekostnad eller att verksamheten avbryts eller förbjuds.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

65 §

Försäljning av lös egendom som är föremål för hot om tvångsutförande

Om det har bestämts att ett hot om tvångsutförande som gäller lös egendom ska verkställas och om egendomen har värde i pengar, har miljöministeriet, den kommunala miljövårdsmyndigheten, närings-, trafik- och miljöcentralen och Säkerhets- och kemikalieverket rätt att bortföra sådan egendom för återvinning eller sälja den för att täcka de kostnader som tvångsutförandet vållar. Eventuellt överskott ska återbäras till ägaren.

_______________

Denna lag träder i kraft den                                    20     .

_______________

Helsingfors den 23 november 2010