RIKSDAGENS SVAR 203/2009 rd

RSv 203/2009 rd - RP 208/2009 rd

Regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av vissa lagar i anslutning till ämbetsverksreformen inom trafikförvaltningen samt till lagen om insamling av uppgifter om och sammanställning av statistik över sjötransporter

Ärende

Regeringen har till riksdagen överlämnat sin proposition med förslag till lagar om ändring av vissa lagar i anslutning till ämbetsverksreformen inom trafikförvaltningen samt till lagen om insamling av uppgifter om och sammanställning av statistik över sjötransporter (RP 208/2009 rd).

Beredning i utskott

Kommunikationsutskottet har i ärendet lämnat sitt betänkande (KoUB 23/2009 rd).

Beslut

Riksdagen har antagit följande lagar:

Lag

om ändring av lagen om enskilda vägar

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i lagen av den 15 juni 1962 om enskilda vägar (358/1962) 109 § 2 och 3 mom., sådana de lyder, 109 § 2 mom. i lag 1606/1995 och 109 § 3 mom. i lag 1079/2000, och

ändras 3 § 3 mom., 7 a § 1 mom., 44 § 1 mom., 97, 97 a och 98 a §,

sådana de lyder, 3 § 3 mom. i lag 143/1999, 7 a § 1 mom. i lag 372/1999, 44 § 1 mom. i lag 95/1995, 97 § i nämnda lag 1606/1995 samt 97 a och 98 a § i lag 185/2003, som följer:

3 §

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

På ett detaljplaneområde ska en kommun från den tidpunkt den har blivit skyldig att anlägga en gata, till vilken trafiken på en enskild väg eller en del därav är avsedd att överföras, eller har börjat bygga en sådan gata överta väghållningen i fråga om en sådan gata eller en del därav. En vägdelägare eller ett väglag, då vägdelägarna bildar ett sådant, har rätt att föra frågan om kommunens skyldighet att överta väghållningen till den behöriga närings-, trafik- och miljöcentralen för behandling, och centralen får vid vite ålägga kommunen att fullgöra denna skyldighet.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

7 a §

Om byggandet av en väg betydligt försämrar de naturvärden på grund av vilka ett område har införlivats eller avses bli införlivat i nätverket Natura 2000, som nämns i naturvårdslagen (1096/1996), och om inga hinder för byggandet av vägen annars skulle föreligga, ska den som saken gäller i samråd med den behöriga närings-, trafik- och miljöcentralen försöka finna ett sådant alternativ där olägenheterna blir så små som möjligt på ett område som statsrådet föreslagit för nätverket Natura 2000 eller som införlivats i nätverket. Om det inte är möjligt att till skäliga merkostnader bygga vägen så att detta på ett tillfredsställande sätt tjänar användarens behov, är staten, om så yrkas, skyldig att ersätta olägenheten eller lösa in det område för vilket ansökan om grundande av vägrätt har lämnats in.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

44 §

Meddelande om en vägförrättning ska tillställas vägnämnden eller den myndighet som sköter dess åligganden. När det är fråga om anläggande eller flyttning av en väg, ska den behöriga närings-, trafik- och miljöcentralen underrättas om vägförrättningen och, om vägen skulle komma att leda in på en landsväg eller ett järnvägs- eller kanalområde, även den behöriga myndigheten.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

97 §

Beslut om beviljande eller indragning av statsbidrag fattas av den behöriga närings-, trafik- och miljöcentral inom vars verksamhetsområde vägen eller största delen av vägen ligger. Bestämmelser om att uppgiften kan skötas också inom verksamhetsområdet för fler än en central kan utfärdas genom förordning av statsrådet.

97 a §

Underhållet av enskilda vägar med rätt till statsbidrag kan kontrolleras med hjälp av de kontrollvägar som har valts av Trafikverket. Ett väglag vars väg har valts till kontrollväg är skyldigt att lämna Trafikverket de uppgifter som kontrollen kräver.

98 a §

Besvär över den behöriga närings-, trafik- och miljöcentralens beslut om statsbidrag får anföras hos den förvaltningsdomstol inom vars domkrets vägen eller största delen av den finns. På statsbidrag som avses i denna lag tillämpas i övrigt vad som föreskrivs i statsunderstödslagen (688/2001).

_______________

Denna lag träder i kraft den                                    20     .

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

_______________

Lag

om ändring av vägtrafiklagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i vägtrafiklagen av den 3 april 1981 (267/1981) 39 § 1 mom., 49 § 3 mom. 1 och 4 punkten, 50 § 3 mom., 51 § 1 och 3 mom., 53 §, 66 § 2 mom., 69 § 2 mom., 82 d §, 87 § 4 och 5 mom., 97, 106 a och 106 b §,

av dem 49 § 3 mom. 1 och 4 punkten sådana de lyder i lag 523/2009, 50 § 3 mom. sådant det lyder i lag 1010/2002, 53 § sådan den lyder i lag 343/2006, 66 § 2 mom. och 69 § 2 mom. sådana de lyder i lag 367/2002, 82 d och 97 § sådana de lyder i lag 989/1992, 87 § 4 och 5 mom. sådana de lyder i lag 1091/2002, 106 a § sådan den lyder i lag 1242/1997 och 106 b § sådan den lyder i lag 1594/1995, som följer:

39 §

Ankomst till färja

Utryckningsfordon och fordon i polisens tjänsteuppdrag har rätt att komma ombord på färja och förbindelsefartyg före andra fordon. Den behöriga närings-, trafik- och miljöcentralen kan utfärda närmare bestämmelser om i vilken ordning övriga fordon får komma ombord på färja eller förbindelsefartyg.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

49 §

Personer som reglerar trafiken

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

För säkerställande av trygg och smidig trafik får trafiken regleras också av dem som

1) Trafikverket förordnar att reglera trafiken i plankorsningar mellan väg och järnväg,

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

4) Trafikverket eller polisen förordnar att reglera trafiken vid specialtransporter,

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

50 §

Trafikanordningar

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Trafikverket utfärdar närmare föreskrifter om trafikanordningarnas färg, konstruktion och mått, och det kan bevilja undantag från dessa föreskrifter.

51 §

Uppsättande av trafikanordning

En trafikanordning uppsätts på landsväg av väghållningsmyndigheten. Kommunen uppsätter trafikanordningen på gata, byggnadsplaneväg, torg och annat trafikområde av motsvarande slag. Innan en sådan trafikanordning som är avsedd att vara bestående uppsätts ska kommunen ge polisen tillfälle att avge utlåtande i ärendet.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Beslut om användning av vägmärke som anger tätort fattas av kommunen, efter att i fråga om landsvägar ha hört väghållningsmyndigheten. Vägmärket uppsätts på landsvägar av väghållningsmyndigheten och på andra vägar av kommunen.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

53 §

Leder för gång-, cykel- och mopedtrafik

De behöriga närings-, trafik- och miljöcentralerna samt kommunerna ska i mån av möjlighet ordna behövliga förbindelser för den lätta trafiken genom att för varje kommunikationsled bygga eller med trafikanordning reservera en särskild led för gång-, cykel- och mopedtrafik, gårdsgata, gågata eller en till vägen hörande gångbana och cykelbana.

66 §

Tillstånd att hålla bilskola

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Trafiksäkerhetsverket beviljar tillstånd att hålla bilskola. Tillstånd att hålla bilskola beviljas om sökanden med hänsyn till yrkesskicklighet, tillförlitlighet, solvens och övriga egenskaper anses vara lämplig att hålla bilskola. Om sökanden är en juridisk person, ska den föreståndare som ansvarar för undervisningen i bilskolan i fråga om yrkesskicklighet, tillförlitlighet och övriga egenskaper vara lämplig att hålla bilskola, på behörigt sätt kunna svara för de uppgifter som ålagts föreståndaren, inte vara försatt i konkurs och inte ha begränsad handlingsbehörighet.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

69 §

Övningsbanor

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Kommunikationsministeriet beslutar vilka orter som ska ha övningsbanor och utfärdar närmare bestämmelser om banornas dimensioner, konstruktion och utrustning samt om godkännande av dem. Övningsbanorna godkänns av Trafiksäkerhetsverket.

82 d §

Tillstånd till undantag

Trafiksäkerhetsverket kan av synnerliga skäl medge undantag från de krav i fråga om ålder och hälsa som gäller för körkortstillstånd och körrätt.

87 §

Fordons mått och massa samt lastning av fordon

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Trafiksäkerhetsverket kan bevilja undantag från bestämmelserna om mått och massa för fordon som har registrerats eller tagits i bruk i någon annan stat än en som hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

Genom förordning av kommunikationsministeriet utfärdas bestämmelser om giltighetstiden för undantag som har beviljats av Trafiksäkerhetsverket och vid behov om andra villkor, om iakttagande av ömsesidighet vid beviljande av undantag och om andra förutsättningar för beviljande av undantag.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

97 §

Andra trafikövervakare

En tjänsteman som av kommunikationsministeriet förordnats att övervaka trafiken har i sina tjänsteåligganden samma befogenheter som en polisman har enligt 93—96 §.

En tjänsteman som av Trafikverket förordnats att kontrollera fordons mått, massa och belastning har i dessa tjänsteåligganden samma befogenheter som en polisman har enligt 93, 94 och 96 §. Samma befogenhet har en tullman och en gränsbevakningsman i tjänsteåligganden som hänför sig till trafikövervakning.

106 a §

Ändringssökande

Bestämmelser om sökande av ändring i polisens, den behöriga närings-, trafik- och miljöcentralens eller Trafiksäkerhetsverkets beslut finns i förvaltningsprocesslagen (586/1996), om inte något annat bestäms särskilt. Polisens eller den behöriga närings-, trafik- och miljöcentralens beslut kan dock verkställas trots besvär.

106 b §

Ansökan om rättelse

I beslut som den som mottagit förarexamen har fattat med stöd av denna lag får yrkas rättelse hos Trafiksäkerhetsverket, om inte något annat föreskrivs i lag eller förordning. Rättelseyrkandet ska lämnas inom 30 dagar efter delfåendet av beslutet. Till beslutet ska fogas anvisning om rättelseyrkande.

_______________

Denna lag träder i kraft den                                    20     .

På tillstånd som beviljats och beslut som meddelats av Bilregistercentralens enhet för fordonsförvaltningen eller Fordonsförvaltningscentralen och som är i kraft vid ikraftträdandet av denna lag tillämpas vad som i denna lag föreskrivs om Trafiksäkerhetsverkets tillstånd och beslut. På föreskrifter som meddelats av Vägförvaltningen och som är i kraft vid ikraftträdandet av denna lag tillämpas vad som i denna lag föreskrivs om Trafikverkets föreskrifter, och på tillstånd som beviljats och beslut som meddelats av länsstyrelsen och som är i kraft vid ikraftträdandet av denna lag tillämpas vad som i denna lag föreskrivs om den behöriga närings-, trafik- och miljöcentralens tillstånd och beslut.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

_______________

Lag

om ändring av fartygsregisterlagen

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i fartygsregisterlagen av den 11 juni 1993 (512/1993) 48 § och

ändras 4 § 1 mom. som följer:

4 §

Registermyndigheterna och registerområdena

Fartygsregister förs av Trafiksäkerhetsverket och Statens ämbetsverk på Åland (registermyndighet). Registerområdena är landskapet Åland och det övriga Finland. Statens ämbetsverk på Åland för register över de fartyg som har hemort i landskapet Åland.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

_______________

Denna lag träder i kraft den                                    20     .

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

_______________

Lag

om ändring av lagen om tillsyn över fartygssäkerheten

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen av den 17 mars 1995 om tillsyn över fartygssäkerheten (370/1995) 5 §, 6 § 5 punkten, 9 § 1 mom., 13 § och 18 § 1 mom.,

av dem 5 § sådan den lyder i lag 543/2004 samt 6 § 5 punkten, 13 § och 18 § 1 mom. sådana de lyder i lag 1251/1997, som följer:

5 §

Tillsynsmyndigheter

Trafiksäkerhetsverket utövar tillsyn över efterlevnaden av bestämmelser och föreskrifter om fartygssäkerheten och handhar meddelanden enligt PSC-direktivet samt tillhandahåller och utbyter information.

Tillsynsmyndighet enligt denna lag är den direktör vid Trafiksäkerhetsverket som ansvarar för sjösäkerheten eller en av denne tillförordnad tjänsteman vid Trafiksäkerhetsverket.

Tillsynsmyndigheter kan enbart vara personer som uppfyller kraven i bilaga VII till PSC-direktivet. Tillsynsmyndigheterna ska ha ett av Trafiksäkerhetsverket utfärdat bevis som visar att personen i fråga är bemyndigad att utföra inspektioner. Genom förordning av statsrådet föreskrivs om innehållet i beviset.

6 §

Tillsynsmyndigheternas rättigheter

Tillsynsmyndigheterna har rätt att

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

5) anlita ett av Trafiksäkerhetsverket befullmäktigat klassificeringssällskap vid kontrollen av ledningsarrangemangen med anknytning till fartygets säkra drift och redarens säkerhetsledningssystem,

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

9 §

Myndigheter som är skyldiga att ge handräckning

I frågor som avses i denna lag är hamn-, tull-, gränsbevaknings-, polis-, arbetarskydds- och hälsovårdsmyndigheterna samt försvarsmakten inom respektive verksamhetsområde skyldiga att på begäran ge Trafiksäkerhetsverket nödvändig handräckning.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

13 §

Vite och hot om avbrytande

Trafiksäkerhetsverket kan förena ett åläggande enligt 12 § 2 mom. med vite eller hot om avbrytande. Vite och hot om avbrytande kan föreläggas redaren eller dennes ombud eller båda. Bestämmelser om vite och hot om avbrytande finns i viteslagen (1113/1990).

Har tillsynsmyndigheten grundad anledning att misstänka att redaren försöker kringgå åläggandet genom att ta fartyget ur trafik i Finland, kan Trafiksäkerhetsverket förordna att redaren innan fartyget lämnar finsk hamn ska ställa en säkerhet som motsvarar vitet. Då den åtgärd som tillsynsmyndigheten beslutat om blivit vidtagen ska säkerheten återställas till redaren.

18 §

Rättelseyrkande och besvär

Den som är missnöjd med ett beslut som tillsynsmyndigheten fattat med stöd av denna lag kan framställa ett skriftligt rättelseyrkande. Ändring i beslutet får inte sökas genom besvär. Yrkande på rättelse framställs till den enhet vid Trafiksäkerhetsverket som sköter frågor i anknytning till fartygssäkerhet. Rättelseyrkandet ska behandlas utan dröjsmål.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

_______________

Denna lag träder i kraft den                                    20     .

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

_______________

Lag

om ändring av sjötrafiklagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i sjötrafiklagen av den 20 juni 1996 (463/1996) 2 § 1 mom., 6 § 3 mom., 9 §, 15 § 2 mom., 16 §, 17 § 1 och 2 mom., 18 §, 19 § 2 mom., 21 § 3 mom. samt 22, 23 och 26 §, av dem 22 § sådan den lyder i lag 102/2000, och

fogas till lagen en ny 21 a § som följer:

2 §

Tillämpningsområde

Denna lag tillämpas på farkoster och användningen av dem samt på ordnande av ledningstjänster för kanaltrafiken inom finskt vattenområde och inom Saima kanals arrendeområde.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

6 §

Allmänna krav som gäller den som framför en farkost

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Trafiksäkerhetsverket kan, med beaktande av farkostens storlek, slag, användningsändamål och det område där den färdas, bestämma att den som framför en viss farkosttyp eller en enskild farkost ska ha fyllt 18 år och ha visat sig besitta de kunskaper och den förmåga som Trafiksäkerhetsverket närmare kräver för framförandet av ifrågavarande farkosttyp eller enskilda farkost.

9 §

Krav som gäller farkoster och deras utrustning

I fråga om farkosters konstruktion och deras motorer samt utrustning och tillbehör kan genom förordning av statsrådet utfärdas sådana bestämmelser som anses nödvändiga för säkerheten, den allmänna ordningen eller förebyggandet av olägenheter för miljön.

Trafiksäkerhetsverket kan meddela närmare tekniska föreskrifter om egenskaperna, konstruktionen, slaget, antalet, skicket och användningen i fråga om farkoster och deras motorer samt utrustning och tillbehör.

Trafiksäkerhetsverket kan i enskilda fall av särskilda skäl bevilja undantag från de bestämmelser som gäller farkosters konstruktion, motor, utrustning och tillbehör. Efter att ha förvissat sig om att farkosternas säkerhet har tryggats på annat sätt kan Trafiksäkerhetsverket på begäran av den som arrangerar ett båtsportsevenemang bevilja de farkoster som deltar i evenemanget undantag från bestämmelserna och föreskrifterna om farkosters konstruktion, utrustning och utrustande.

15 §

Regionala förbud och begränsningar

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Beslut om förbud och begränsningar som gäller allmänna farleder fattas av Trafikverket och beträffande andra vattenområden av den behöriga närings-, trafik- och miljöcentralen.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

16 §

Förbud och begränsningar som gäller farkosttyper

Om användningen av en viss motordriven farkosttyp medför särskilt betydande olägenheter för naturen eller den övriga miljön, fisket eller någon annan näring, allmänt nyttjande av naturen för rekreation eller något annat allmänt intresse, kan den behöriga närings-, trafik- och miljöcentralen eller, om det är fråga om en farkost som används för handelssjöfart, Trafiksäkerhetsverket förbjuda eller begränsa användningen av denna farkosttyp på ett visst område.

17 §

Behandlingen av förbuds- och begränsningsärenden

En framställan om att förbud eller begränsningar som avses i 15 och 16 § ska utfärdas kan göras av kommunen eller en kommunmedlem eller av en sådan myndighet, sammanslutning eller ägare till ett vattenområde som berörs av saken. En framställan om utfärdande av förbud eller begränsningar kan också göras av Trafikverket, Trafiksäkerhetsverket eller den behöriga närings-, trafik- och miljöcentralen.

Innan förbud eller begränsningar utfärdas ska den behöriga närings-, trafik- och miljöcentralen, Trafikverket eller Trafiksäkerhetsverket höra den kommun vars område förbudet eller begränsningen gäller samt ge de myndigheter, sammanslutningar, ägare till vattenområden och andra som berörs av saken tillfälle att bli hörda.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

18 §

Ikraftträdande av förbud och begränsningar

Den behöriga närings-, trafik- och miljöcentralen, Trafikverket eller Trafiksäkerhetsverket kan bestämma att dess beslut om förbud eller begränsningar även om det överklagas ska träda i kraft på det sätt som bestäms i beslutet och efter det att beslutet har tillkännagivits. Besvärsinstansen kan dock förbjuda att beslutet verkställs.

19 §

Utmärkning av förbud och begränsningar

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Som förbuds- och begränsningsmärken används sjötrafikmärken som överensstämmer med Trafikverkets beslut.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

21 §

Tillstånd till tävlingar och övningar

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Tillstånd till en tävling eller övning som genomförs på flera kommuners område beviljas av den behöriga närings-, trafik- och miljöcentralen. Tillstånd till tävling eller övning som genomförs på flera centralers område beviljas av den behöriga närings-, trafik- och miljöcentral på vars verksamhetsområde tävlingen eller övningen huvudsakligen genomförs.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

21 a §

Ordnande av ledningstjänster för kanaltrafiken

Trafikverket ansvarar för att ordna ledningstjänster för kanaltrafiken. Trafikverket ingår avtal med en privat tjänsteproducent, som förbinder sig att leverera ledningstjänster för kanaltrafiken inom ett visst verksamhetsområde.

Ledningstjänster för kanaltrafiken ska tillhandahållas jämlikt för alla fartyg.

Vid tillhandahållandet av ledningstjänster ska kraven på god förvaltning iakttas.

På en person som deltar i att tillhandahålla ledningstjänster tillämpas bestämmelserna om straffrättsligt tjänsteansvar när han eller hon utför uppgifter som direkt anknyter till ledningstjänster för kanaltrafiken.

22 §

Sökande av ändring

Besvär över beslut som avses i denna lag får anföras hos förvaltningsdomstolen på det sätt som bestäms i förvaltningsprocesslagen (586/1996). Besvär som gäller ett beslut som en behörig närings-, trafik- och miljöcentral har meddelat med stöd av 15 § 2 mom., 16 § eller 21 § 3 mom. eller som Trafikverket har meddelat med stöd av 15 § 2 mom. eller som Trafiksäkerhetsverket har meddelat med stöd av 16 § behandlas i den förvaltningsdomstol inom vars domkrets största delen av det vattenområde som beslutet gäller är beläget. I övrigt bestäms den behöriga förvaltningsdomstolen enligt den förvaltningsdomstols domkrets där den myndighet vars beslut överklagas har sitt verksamhetsställe.

23 §

Tillsyn

Den allmänna tillsynen över att denna lag iakttas ankommer på Trafikverket. Beträffande förebyggandet och bekämpningen av olägenheter för miljön ankommer den allmänna tillsynen över att lagen iakttas på den behöriga närings-, trafik- och miljöcentralen inom dess verksamhetsområde. Användningen av farkoster på vattenområden övervakas av Trafiksäkerhetsverket, polisen, gränsbevakningsväsendet och tullverket.

26 §

Närmare bestämmelser och föreskrifter

Genom förordning av statsrådet föreskrivs om trafikregler för sjötrafiken och utmärkning av farleder samt om ledning av sjötrafiken och övervakning i anslutning därtill.

Trafikverket meddelar föreskrifter om ledning av sjötrafiken och övervakning i anslutning därtill, trafikregler för sjötrafiken och utmärkning av farleder.

_______________

Denna lag träder i kraft den                                    20     .

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

_______________

Lag

om ändring av lagen om förarexamensverksamhet

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen av den 10 juli 1998 om förarexamensverksamhet (535/1998) 2 § 3 punkten, 3 § 1 och 2 mom., 3 a § 2 mom., 11, 12 och 14 §, 15 § 1 mom. samt 16 och 17 §,

av dem 3 a § 2 mom. sådant det lyder i lag 27/2006 och 11 § sådan den lyder delvis ändrad i sistnämnda lag, som följer:

2 §

Definitioner

I denna lag avses med

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

3) förarexamensmottagare en offentlig eller privat serviceproducent med vilken Trafiksäkerhetsverket har ingått avtal om förarexamensverksamhet.

3 §

Ordnande av förarexamensverksamhet

Trafiksäkerhetsverket svarar för förarexamensverksamheten.

Trafiksäkerhetsverket ordnar förarexamensverksamhet genom att anskaffa behövliga tjänster hos offentliga eller privata serviceproducenter och genom att sköta uppgifter själv. I de fall där verket är mottagare av examen gäller i fråga om verket vad som bestäms om examensmottagare.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

3 a §

Allmänna krav som gäller ordnande av förarexamensverksamhet

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Trafiksäkerhetsverket bestämmer på vilka orter körprov för förarexamen får ordnas. Vid bestämmandet av orterna ska det beaktas att trafikmiljön med hänsyn till den klass som körprovet gäller är tillräckligt mångsidig för att målen för förarexamen ska uppnås och färdigheterna hos den som avlägger körprovet ska kunna bedömas samt att antalet körprov och antalet körtillståndsprov för förare av fordon som transporterar farliga ämnen är tillräckliga inom respektive klass för tryggandet av examensverksamhetens enhetlighet, kvalitet och utveckling. Inom varje förarexamensmottagares verksamhetsområde ska det dock finnas möjlighet att avlägga förarexamen inom samtliga klasser samt körtillståndsprov för förare av fordon som transporterar farliga ämnen.

11 §

Tillsyn

Trafiksäkerhetsverket utövar tillsyn över en förarexamensmottagares verksamhet.

En förarexamensmottagare är skyldig att lämna Trafiksäkerhetsverket uppgifter som behövs för tillsynen över förarexamensverksamheten.

Trafiksäkerhetsverket har rätt att företa inspektioner på ställen där förarexamensverksamhet enligt denna lag bedrivs. En inspektion får dock inte företas på en hemfridsskyddad plats. Förarexamensmottagaren ska ordna förhållandena så att inspektionerna kan utföras på behörigt sätt och att det arbete som utförs av dem som tar emot förarexamina och körtillståndsprov för förare av fordon som transporterar farliga ämnen kan följas i tillräcklig utsträckning.

Om en förarexamensmottagare inte uppfyller kraven enligt 4—6 § eller annars bryter mot ett avtal enligt 3 § 3 mom. så att en korrekt förarexamensverksamhet äventyras, kan Trafiksäkerhetsverket omedelbart häva avtalet.

12 §

Personregisteruppgifter

Trafiksäkerhetsverket har rätt att trots sekretessbestämmelserna få de uppgifter ur straffregistret som behövs för fastställande av att de tillförlitlighetskrav som ställs på en förarexamensmottagare eller en person som tar emot förarexamina och körtillståndsproven uppfylls samt att ur fordonstrafikregistret få de uppgifter som behövs för ordnande av den förarexamensverksamhet som avses i denna lag.

14 §

Rättelseyrkande och ändringssökande

I beslut som har fattats av en förarexamensmottagare och som gäller förarexamen eller körtillståndsprov får rättelse yrkas hos Trafiksäkerhetsverket. Rättelseyrkandet ska framställas inom 30 dagar från delfåendet av beslutet. Till beslutet ska fogas en anvisning om rättelseyrkande.

Bestämmelser om sökande av ändring i ett beslut som Trafiksäkerhetsverket har fattat i ett ärende som gäller rättelseyrkande eller i egenskap av examensmottagare finns i förvaltningsprocesslagen (586/1996).

15 §

Straffbestämmelser

Den som bedriver förarexamensverksamhet utan något avtal med Trafiksäkerhetsverket ska för olovligt utövande av förarexamensverksamhet dömas till böter eller fängelse i högst sex månader.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

16 §

Avgiften för förarexamen eller körtillståndsprov

För förarexamen och körtillståndsprov uppbärs en avgift till Trafiksäkerhetsverket. Avgiften fastställs enligt lagen om grunderna för avgifter till staten (150/1992).

17 §

Närmare bestämmelser

Närmare bestämmelser om ordnande av förarexamensverksamhet och om Trafiksäkerhetsverkets verksamhet enligt 3 § 2 mom. som mottagare av förarexamina och körtillståndsproven utfärdas genom förordning av statsrådet. Kommunikationsministeriet kan utfärda närmare bestämmelser om förarexamenstjänsternas och körtillståndsprovtjänsternas omfattning, de allmänna förutsättningarna för mottagande av förarexamina och körtillståndsproven, behörighetsvillkoren för den personal som utövar förarexamensverksamhet samt om andra detaljer i ordnandet av förarexamensverksamheten.

_______________

Denna lag träder i kraft den                                    20     .

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

_______________

Lag

om ändring av 6 § i containerlagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i containerlagen av den 23 oktober 1998 (762/1998) 6 § 2 mom. som följer:

6 §

Tillsynsmyndigheter

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Efterlevnaden av denna lag och av bestämmelser som utfärdats med stöd av den övervakas av tull-, gränsbevaknings-, polis- och arbetarskyddsmyndigheterna samt av Trafiksäkerhetsverket, var och en inom sitt verksamhetsområde.

_______________

Denna lag träder i kraft den                                    20     .

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

_______________

Lag

om ändring av lagen om registrering av fordon

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen av den 23 december 1998 om registrering av fordon (1100/1998) 3 § 1 mom., 6 § 4 och 6 punkten, 7 §, 8 § 1 mom., 10, 11 och 14 § samt 15 § 1 mom.,

av dem 8 § 1 mom. sådant det lyder i lag 1018/2003, som följer:

3 §

Anordnande av registreringsverksamhet

Trafiksäkerhetsverket ordnar fordonsregistrering genom att skaffa de tjänster som behövs för verksamheten hos dem som tillhandahåller tjänsterna (avtalsregistrerare) och genom att vid behov sköta uppgifterna själv. Om registreringsverksamhet vid andra myndigheter kan bestämmas särskilt.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

6 §

Avtal om registreringsverksamhet

I ett avtal om registreringsverksamhet skall åtminstone avtalas om

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

4) tillsynen över registreringsuppgifter och andra sätt genom vilka Trafiksäkerhetsverket kan säkerställa att uppgifterna sköts på behörigt sätt,

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

6) den ersättning som Trafiksäkerhetsverket betalar till avtalsregistreraren och om övriga villkor enligt vilka avtalsregistreraren sköter registreringsverksamheten.

7 §

Registreringsavgift

För avtalsregistrerarens registreringsverksamhet uppbärs till Trafiksäkerhetsverket avgifter som fastställs enligt lagen om grunderna för avgifter till staten (150/1992).

8 §

God förvaltning

Avtalsregistreraren ska vid fullgörandet av offentliga förvaltningsuppgifter som avses i denna lag iaktta förvaltningslagen (434/2003). På en person som är anställd hos avtalsregistreraren och utför registreringar tillämpas dock inte 28 § 1 mom. 4 punkten i förvaltningslagen. Avtalsregistrerare och Trafiksäkerhetsverket får sända registreringsintyg som vanlig brevförsändelse.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

10 §

Tillsyn

Trafiksäkerhetsverket utövar tillsyn över avtalsregistrerarens registreringsverksamhet. För tillsynen har verket rätt att företa inspektioner i avtalsregistrerarens lokaler och få uppgifter om handlingar som ansluter sig till registreringsverksamheten.

11 §

Personregisteruppgifter

Trafiksäkerhetsverket har trots sekretessbestämmelserna rätt att få de uppgifter ur straffregistret och fordonstrafikregistret som behövs för att tillförlitlighetskraven på avtalsregistreraren och den som utför registreringar ska kunna utredas och övervakas. Uppgifter om brott får som grund för hävande av avtal lämnas till avtalsregistreraren.

14 §

Sökande av rättelse

Rättelse i avtalsregistrerarens beslut om registrering får yrkas hos Trafiksäkerhetsverket. Ett rättelseyrkande ska framställas inom 30 dagar från delfåendet av beslutet. En anvisning om hur ett rättelseyrkande ska framställas ska bifogas beslutet.

15 §

Straffbestämmelser

Den som bedriver registreringsverksamhet utan avtal med Trafiksäkerhetsverket eller sådan rätt som bestäms i denna lag eller med stöd av den eller vidtar sådana registreringsåtgärder som nämnda avtal inte berättigar till ska dömas för usurpation av tjänstemannabefogenhet enligt 16 kap. 9 § i strafflagen (39/1889).

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

_______________

Denna lag träder i kraft den                                    20     .

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

_______________

Lag

om ändring av 4 § i lagen om undersökning av trafikolyckor på väg och i terräng

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen av den 19 januari 2001 om undersökning av trafikolyckor på väg och i terräng (24/2001) 4 § 3 mom. som följer:

4 §

Delegationen för undersökning av trafikolyckor

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Företrädda i delegationen är kommunikationsministeriet, inrikesministeriet, social- och hälsovårdsministeriet, justitieministeriet, undervisningsministeriet, Trafikverket, Trafiksäkerhetsverket och Trafikförsäkringscentralen. Bestämmelser om andra instanser som är företrädda i delegationen utfärdas genom förordning av statsrådet. Delegationen kan kalla experter.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

_______________

Denna lag träder i kraft den                                    20     .

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

_______________

Lag

om ändring av lagen om radiofrekvenser och teleutrustningar

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen av den 16 november 2001 om radiofrekvenser och teleutrustningar (1015/2001) 17 § 1 mom., 27 § och 35 § 1 mom., av dem 27 § sådan den lyder i lag 46/2005, som följer:

17 §

Uppvisande av behörighets- och kompetensbevis samt bevisens giltighetstid

Den som använder en radiosändare för maritim radiokommunikation eller amatörradiokommunikation ska på begäran uppvisa sitt behörighets- eller kompetensbevis för den företrädare för Kommunikationsverket, polisen, gränsbevakningsväsendet eller Trafiksäkerhetsverket som övervakar att bestämmelserna om bevisen iakttas.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

27 §

Vissa andra myndigheters uppgifter

Polisen och gränsbevakningsväsendet övervakar vid sidan av Kommunikationsverket att 7 § 1 mom. och 15 § 1 mom. iakttas. Trafiksäkerhetsverket övervakar vid sidan av Kommunikationsverket att 15 § 1 mom. och 16 § 1 mom. iakttas. Tullmyndigheterna övervakar vid sidan av Kommunikationsverket att gällande lagstiftning och andra bestämmelser om import av teleutrustning iakttas.

35 §

Handräckning

Kommunikationsverket har rätt att få handräckning av polisen, tullmyndigheterna, gränsbevakningsväsendet och Trafiksäkerhetsverket för övervakningen av iakttagandet av och för verkställigheten av denna lag och de bestämmelser som utfärdats med stöd av den.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

_______________

Denna lag träder i kraft den                                    20     .

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

Lag

om ändring av 104 § i kommunikationsmarknadslagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i kommunikationsmarknadslagen av den 23 maj 2003 (393/2003) 104 § som följer:

104 §

Utlåtande om telekabelplan

Teleföretaget ska inhämta utlåtande om telekabelplanen av kommunen och den behöriga närings-, trafik- och miljöcentralen samt efter behov av andra behöriga myndigheter.

_______________

Denna lag träder i kraft den                                    20     .

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

_______________

Lag

om ändring av lagen om fordonstrafikregistret

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen av den 13 juni 2003 om fordonstrafikregistret (541/2003) 1 § 1 mom., 11 § 1 mom. 8 punkten och 20 § 2 mom.,

av dem 11 § 1 mom. 8 punkten sådan den lyder i lag 588/2005 och 20 § 2 mom. sådant det lyder i lag 403/2005, som följer:

1 §

Fordonstrafikregistret och dess syfte

Det riksomfattande fordonstrafikregistret, nedan registret, förs i syfte att förbättra trafiksäkerheten, minska den olägenhet för miljön som vägtrafiken orsakar och sköta beskattningsuppgifter och bilinteckningar inom vägtrafiken. Registret förs av Trafiksäkerhetsverket (den registeransvarige).

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

11 §

Rätt att få uppgifter från myndigheter

Utan hinder av vad som bestäms om hemlighållande av uppgifter har den registeransvarige rätt att få uppgifter enligt följande:

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

8) från den behöriga närings-, trafik- och miljöcentralen uppgifter om trafiktillstånd och tillstånd att hålla bilskola,

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

20 §

Andra begränsningar av utlämnande av uppgifter

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Om en person har grundad anledning att misstänka att hans eller hennes egen eller familjens hälsa eller säkerhet kan komma att hotas, kan Trafiksäkerhetsverket på skriftlig begäran besluta att personuppgifter som gäller honom eller henne inte får lämnas ut ur registret till andra än myndigheter, Trafikförsäkringscentralen, trafikförsäkringsbolag, besiktningsförrättare, avtalsregistrerare, förarexamensmottagare och till handläggare av kort för färdskrivare vid vägtransporter för skötseln av i lag föreskrivna uppgifter. Detta beslut kan första gången gälla högst fem år. Begränsningens giltighetstid kan förlängas med två år i sänder.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

_______________

Denna lag träder i kraft den                                    20     .

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

_______________

Lag

om ändring av lagen om ett informationssystem för väg- och gatunätet

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen av den 28 november 2003 om ett informationssystem för väg- och gatunätet (991/2003) 4—9 § som följer:

4 §

Administreringen av informationssystemet

För inrättandet av informationssystemet för väg- och gatunätet samt för administreringen, upprätthållandet, informationstjänsten och utlämnandet av uppgifter samt för det tekniska utvecklandet av systemet svarar Trafikverket.

5 §

Inrättandet av informationssystemet

Trafikverket levererar för förvaring i informationssystemet för väg- och gatunätet de uppgifter om allmänna vägars egenskaper som Trafikverket förfogar över. Lantmäteriverket levererar, i enlighet med det avtal som det slutit med Trafikverket, för lagring i systemet uppgifter om de i denna lag avsedda trafikledernas position och de uppgifter om egenskaper som lantmäteriverket förfogar över i fråga om lederna. En kommun kan i enlighet med det avtal som den slutit med Trafikverket för lagring i informationssystemet för väg- och gatunätet leverera uppgifter om gator och de enskilda vägar som kommunen sköter om.

6 §

Upprätthållande av informationssystemet

När de basuppgifter som avses i 5 § har levererats till informationssystemet för väg- och gatunätet och systemet har tagits i bruk, svarar Trafikverket, lantmäteriverket och en kommun för att de uppgifter som behövs för upprätthållandet av informationssystemet levereras till systemet.

Trafikverket levererar till systemet de ändringsuppgifter som gäller allmänna vägar. Lantmäteriverket levererar, i enlighet med det avtal som det slutit med Trafikverket, till systemet de ändringsuppgifter som avser positionen för allmänna och enskilda vägar och för gator samt de ändringsuppgifter som gäller enskilda vägars egenskaper. Kommunerna meddelar eller levererar, i enlighet med det avtal som respektive kommun slutit med Trafikverket, de ändringsuppgifter som gäller gator och de enskilda vägar som kommunen sköter om.

7 §

Utlämnande av uppgifter ur informationssystemet

Trafikverket kan ur informationssystemet lämna ut uppgifter för användning som sådana och för producering av tjänster antingen som ett skriftligt utdrag eller via en teknisk anslutning eller i annan maskinellt bearbetbar form.

8 §

Avgifter

Trafikverket tar ut en avgift för de prestationer och informationstjänster som lämnas ut från informationssystemet för väg- och gatunätet. Avgiftens storlek bestäms i enlighet med grunderna i lagen om grunderna för avgifter till staten (150/1992).

Trafikverket ska dock i fråga om lantmäteriverket och en kommun, som fullgör den i ett avtal angivna underhållsskyldigheten, avgiftsfritt lämna ut uppgifter som är avsedda för annat ändamål än kommersiellt bruk, förutsatt att uppgifterna gäller lantmäteriverkets eller kommunens egen bransch eller eget område. Samma rätt har samkommuner eller andra motsvarande kommunala samarbetsorgan.

9 §

Ansvaret för uppgifterna

Trafikverket ansvarar inte för skada som eventuellt orsakats till följd av brister eller fel beträffande innehållet i uppgifter som lantmäteriverket eller en kommun har levererat till Trafikverket och som detta lämnar ut ur informationssystemet för väg- och gatunätet. Trafikverket korrigerar dock utan dröjsmål och utan ersättning väsentliga fel och brister som konstaterats i den utlämnade uppgiftsmängden.

_______________

Denna lag träder i kraft den                                    20     .

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

_______________

Lag

om ändring av lagen om sjöfartsskydd på vissa fartyg och i hamnar som betjänar dem och om tillsyn över skyddet

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen av den 11 juni 2004 om sjöfartsskydd på vissa fartyg och i hamnar som betjänar dem och om tillsyn över skyddet (485/2004) 2 § 1 punkten, 3 § 2 och 3 mom., rubriken för 4 §, i 4 § det inledande stycket och 9 punkten, 6 § 2 punkten, 13, 14 och 19 § samt 23 § 1 mom.,

av dem 3 § 3 mom. och det inledande stycket i 4 § och 9 punkten sådana de lyder i lag 69/2007 samt 13 och 19 § sådana de lyder delvis ändrade i sistnämnda lag, som följer:

2 §

Definitioner

I denna lag avses med

1) behörig myndighet Trafiksäkerhetsverket, gränsbevakningsväsendet, polisen och tullverket,

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

3 §

En behörig myndighets allmänna uppgifter

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Gränsbevakningsväsendet, polisen och tullverket ska informera Trafiksäkerhetsverket om brister som de observerat i efterlevnaden av de bestämmelser som avses i 1 mom. Trafiksäkerhetsverket ska utan dröjsmål vidta åtgärder för att rätta till bristerna. Om en brist till sin karaktär är sådan att dess avhjälpande kräver snabba åtgärder, kan även en annan behörig myndighet vidta omedelbara åtgärder för att rätta till bristen. Myndigheten ska genast informera Trafiksäkerhetsverket om detta.

Trafiksäkerhetsverket, gränsbevakningsväsendet och tullverket ska informera polisen om de allvarliga brister som de observerat i efterlevnaden av de bestämmelser som avses i 1 mom. med tanke på bedömningen av den skyddsnivå som definieras i kapitel XI-2 regel 1 punkt 1.14 i bilagan till SOLAS-konventionen och i 2 § 5–8 punkten i denna lag.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

4 §

Trafiksäkerhetsverkets särskilda uppgifter

Trafiksäkerhetsverket är den nationella myndighet med ansvar för sjöfartsskyddet och skyddsåtgärderna i hamnar som avses i artikel 2.6 i förordningen om sjöfartsskydd. Utöver detta har Trafiksäkerhetsverket till uppgift att

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

9) utföra övriga uppgifter som i denna lag föreskrivs för Trafiksäkerhetsverket.

6 §

Polisens särskilda uppgifter

Polisen har utöver vad som i övrigt bestäms i denna lag till uppgift att

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

2) informera Trafiksäkerhetsverket om de beslut om ändring av skyddsnivån som polisen fattat, och

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

13 §

Lämnande av uppgifter innan fartyget anlöper hamn

De uppgifter om fartyget som hänför sig till sjöfartsskyddet och som avses i artikel 6 i förordningen om sjöfartsskydd ska tillställas Trafiksäkerhetsverket på det sätt som verket bestämmer.

Trafiksäkerhetsverket får på de villkor som anges i artikel 7 i förordningen om sjöfartsskydd på ansökan medge befrielse från skyldigheten att lämna uppgifter enligt 1 mom.

14 §

Hamninnehavarens informationsskyldighet

Hamninnehavaren ska för bedömningen av skyddsnivån utan dröjsmål informera polisen om alla sådana faktorer som hamninnehavaren fått kännedom om och som kan ha betydelse för det sjöfartsskydd som avses i förordningen om sjöfartsskydd eller i denna lag. På samma gång ska även Trafiksäkerhetsverket, gränsbevakningsväsendet och tullverket informeras.

19 §

Avhjälpande av brister samt tvångsmedel

Om hamninnehavaren inte iakttar bestämmelserna i förordningen om sjöfartsskydd eller bestämmelserna i denna lag ska Trafiksäkerhetsverket, efter att ha hört den som gjort sig skyldig till försummelsen, meddela behövliga anvisningar och förelägganden för avhjälpande av bristerna eller missförhållandena. Verket får fastställa en frist för avhjälpandet av bristerna eller missförhållandena.

Om hamninnehavaren motsätter sig kontroll, inte överlämnar material som avses i 16 eller 17 § eller inte iakttar ett föreläggande som avses i 1 mom. eller underlåter att avhjälpa en brist eller ett missförhållande inom den frist som Trafiksäkerhetsverket fastställt, får verket enligt prövning avbryta arbetet vid hamnanläggningen eller inom hamnskyddsområdet tills felet eller bristen har avhjälpts eller materialet överlämnats. Polisen och hamninnehavaren ska utan dröjsmål informeras om beslutet.

23 §

Förseelse mot sjöfartsskyddet

Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet åsidosätter den informationsskyldighet som avses i 13 § eller inte iakttar ett föreläggande som Trafiksäkerhetsverket meddelat med stöd av 19 § ska, om inte strängare straff för gärningen föreskrivs någon annanstans i lag, för förseelse mot sjöfartsskyddet dömas till böter.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

_______________

Denna lag träder i kraft den                                    20     .

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

_______________

Lag

om ändring av lagen ordnande av utfärdandet av färdskrivarkort

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen av den 9 juli 2004 om ordnande av utfärdandet av färdskrivarkort (629/2004) 2 § 3 punkten, 3 och 4 §, rubriken för 2 kap., 5 § 2 mom. 6 och 7 punkten samt 3 mom., 10—12 §, 13 § 1 och 2 mom., 15 § 1 mom., 16 och 17 § samt 18 § 3 mom. som följer:

2 §

Definitioner

I denna lag avses med

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

3) den som utfärdar färdskrivarkort en offentlig eller enskild instans med vilken Trafiksäkerhetsverket har ingått avtal om utfärdande av färdskrivarkort.

3 §

Behörig myndighet

I Finland svarar Trafiksäkerhetsverket för utfärdande och återkallande av färdskrivarkort samt för meddelanden till kommissionen i enlighet med artikel 12.3 i den rådsförordning som nämns i 1 § och för utbyte av uppgifter om färdskrivarkort med behöriga myndigheter i Euro-peiska unionens medlemsstater och i stater som hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Trafiksäkerhetsverket är även den nationella certifieringsmyndigheten för certifikat i anslutning till färdskrivarkort.

4 §

Utfärdande och återkallande av färdskrivarkort

För utfärdande av färdskrivarkort i Finland svarar Trafiksäkerhetsverket. Verket kan ingå avtal om att utfärdandet av förar- och företagskort överförs på en offentlig eller enskild instans.

Beslut om återkallande av färdskrivarkort fattas av Trafiksäkerhetsverket.

2 kap

Utfärdande av färdskrivarkort med stöd av avtal som ingås med Trafiksäkerhetsverket

5 §

Avtal om utfärdande av färdskrivarkort

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

I ett avtal om utfärdande av färdskrivarkort skall avtalas om

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

6) förfaranden vid uttag av avgifter för färdskrivarkort och vid redovisning av avgifterna till Trafiksäkerhetsverket,

7) den ersättning som Trafiksäkerhetsverket betalar till tjänsteproducenten och betalningssättet, och

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Utfärdandet av färdskrivarkort kan kombineras med andra tjänster som Trafiksäkerhetsverket anskaffar.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

10 §

Tillsyn

Trafiksäkerhetsverket utövar tillsyn över den verksamhet som bedrivs av den som utfärdar färdskrivarkort.

Den som utfärdar färdskrivarkort är trots sekretessbestämmelserna skyldig att lämna Trafiksäkerhetsverket de uppgifter verket behöver för tillsynen över verksamheten. Tjänsteproducenten ska utan dröjsmål underrätta verket om sådana förändringar i den egna verksamheten som kan ha väsentlig inverkan på utövandet av verksamheten i anslutning till färdskrivarkortstjänster.

Trafiksäkerhetsverket har rätt att utföra inspektioner på ställen där den som utfärdar färdskrivarkort utövar sin verksamhet. Utfärdaren ska dessutom se till att förhållandena är sådana att en inspektion kan utföras på ett ändamålsenligt sätt. Inspektioner får inte ske på ställen som omfattas av hemfriden.

Om den som utfärdar färdskrivarkort inte uppfyller de krav som föreskrivs i 6–8 §, vägrar att lämna uppgifter som är nödvändiga för Trafiksäkerhetsverkets tillsyn över verksamheten, hindrar eller försöker hindra inspektion av verksamhetsutrymmen eller på något väsentligt sätt bryter mot det avtal som avses i 4 § 1 mom. så att en ändamålsenlig skötsel av utfärdandet av färdskrivarkort äventyras, kan Trafiksäkerhetsverket omedelbart häva avtalet.

11 §

Personregisteruppgifter

Trafiksäkerhetsverket har trots sekretessbestämmelserna rätt att få nödvändiga uppgifter ur straffregistret och fordonstrafikregistret för utredning och övervakning av att de krav som ställs på tillförlitligheten hos den som utfärdar färdskrivarkort är uppfyllda. En uppgift om brott kan som grund för hävande av avtal utlämnas till den som utfärdar färdskrivarkort.

12 §

Tystnadsplikt

Den som utfärdar färdskrivarkort eller en anställd hos denne får inte för utomstående röja sådana uppgifter som de i samband med bedömning av tillförlitlighet enligt 7 § fått om brott begånget av en i nämnda paragraf avsedd person och som Trafiksäkerhetsverket med stöd av 11 § har lämnat ut till tjänsteproducenten.

13 §

Sökande av rättelse och ändringssökande

I ett beslut om färdskrivarkort som fattats av den som utfärdar färdskrivarkort får ändring inte sökas genom besvär. Rättelse av beslutet får yrkas hos Trafiksäkerhetsverket. Rättelseyrkandet ska framställas inom 30 dagar från delfåendet av beslutet. Till ett beslut ska fogas en anvisning om rättelseyrkande.

I ett beslut som Trafiksäkerhetsverket fattat med anledning av ett rättelseyrkande eller i ett beslut som verket i övrigt fattat med stöd av denna lag får ändring sökas på det sätt som föreskrivs i förvaltningsprocesslagen (586/1996).

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

15 §

Straffbestämmelser

Den som utfärdar färdskrivarkort utan avtal med Trafiksäkerhetsverket ska för olagligt utfärdande av färdskrivarkort dömas till böter eller fängelse i högst sex månader.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

16 §

Avgift för färdskrivarkort

För färdskrivarkort tas för Trafiksäkerhetsverket ut en avgift i enlighet med lagen om grunderna för avgifter till staten (150/1992).

17 §

Närmare bestämmelser

Närmare bestämmelser om utfärdande av färdskrivarkort och om de i 4 § 1 mom. avsedda uppgifter som Trafiksäkerhetsverket har i egenskap av tillhandahållare av färdskrivarkortstjänster utfärdas genom förordning av statsrådet.

18 §

Ikraftträdande

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Ett avtal som avses i 5 § 4 mom. kan första gången ingås för kortare tid än tre år, om det är nödvändigt för att utfärdandet av färdskrivarkort senare eventuellt ska kunna kombineras med annat avtal med Trafiksäkerhetsverket om tillhandahållande av tjänster.

_______________

Denna lag träder i kraft den                                    20     .

Bestämmelserna i denna lag om avtal som ingåtts med Trafiksäkerhetsverket gäller också avtal som ingåtts med Fordonsförvaltningscentralen.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

_______________

Lag

om ändring av lagen om säker lastning och lossning av vissa bulkfartyg

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen av den 21 december 2004 om säker lastning och lossning av vissa bulkfartyg (1206/2004) 6 §, 8 § 1 mom. 3 punkten, 10 § 1 mom., 12 §, 14 § 2 och 3 mom., 15—20 §, i 21 § det inledande stycket, 22 § 2 punkten, 23 § 1 mom. samt 24 och 25 § som följer:

6 §

Temporärt verksamhetstillstånd

Trafiksäkerhetsverket kan med avvikelse från kraven i 5 § 1 mom. 4 punkten bevilja nyligen inrättade terminaler temporärt verksamhetstillstånd för högst 12 månader. Terminalen ska dock i sin skriftliga ansökan visa Trafiksäkerhetsverket att den har en plan för genomförande av ett certifierat kvalitetssäkringssystem i enlighet med 5 § 1 mom. 4 punkten.

8 §

Terminalrepresentantens uppgifter

Terminalrepresentanten skall

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

3) utan dröjsmål till fartygets befälhavare och Trafiksäkerhetsverket anmäla uppenbara brister som han eller hon har observerat ombord på bulkfartyget och som kan äventyra säkerheten vid lastning eller lossning av fasta bulklaster, och

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

10 §

Bedömningsorgan och deras uppgifter

Trafiksäkerhetsverket utnämner på ansökan bedömningsorgan med rätt att certifiera terminaloperatörers kvalitetssäkringssystem. Utnämningen gäller tills vidare.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

12 §

Återtagande av ett bedömningsorgans utnämning

Om ett bedömningsorgan inte upprätthåller sin kompetens på det sätt som kompetensen har utvärderats i enlighet med 11 § eller om det beviljar certifikat för en terminaloperatörs kvalitetssäkringssystem som inte uppfyller kraven enligt standarden ISO 9001:2000 eller en likvärdig standard, ska Trafiksäkerhetsverket sätta ut en tid inom vilken bedömningsorganet ska rätta till saken. Verket ska återkalla utnämningen, om bedömningsorganet inte har rättat till saken inom utsatt tid.

14 §

Reparation av skador som uppstått i samband med lastning eller lossning

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Om skadan kan antas försvaga fartygskonstruktionens hållfasthet, minska skrovets vattentäta integritet eller försämra tillförlitligheten hos fartygets väsentliga tekniska system, ska terminalrepresentanten eller befälhavaren informera flaggstatens administration eller ett klassificeringssällskap som denna erkänner och företräds av samt Trafiksäkerhetsverket om saken. Ett beslut om huruvida reparationer krävs omedelbart eller om de kan utföras senare fattas av Trafiksäkerhetsverket med beaktande av ett eventuellt utlåtande från flaggstatens administration eller från den organisation som den erkänner och företräds av samt befälhavarens uppfattning. Om omedelbara reparationer anses nödvändiga, ska de utföras samt befälhavaren och Trafiksäkerhetsverket godkänna dem innan fartyget lämnar hamnen.

För att fatta ett beslut enligt 2 mom. får Trafiksäkerhetsverket anlita en erkänd organisation som avses i rådets direktiv 94/57/EG om gemensamma regler och standarder för organisationer som utför inspektioner och utövar tillsyn av fartyg och för sjöfartsadministrationernas verksamhet i förbindelse därmed, sådant direktivet lyder ändrat och är genomfört i Finland, för att inspektera skadan och ge råd om nödvändigheten att utföra reparationer och om hur brådskande reparationerna är.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

15 §

Övervakning

Iakttagandet av denna lag och de bestämmelser som utfärdats med stöd av den övervakas av Trafiksäkerhetsverket. Verket övervakar regelbundet att kraven enligt 5, 8 och 9 § iakttas. Övervakning sker också genom överraskningsinspektioner under lastning och lossning.

Trafiksäkerhetsverket utför med behövliga intervaller inspektioner av terminaler och bulkfartyg för att säkerställa att terminaloperatörerna iakttar sina skyldigheter enligt 4 § 1 mom.

Trafiksäkerhetsverket lämnar en rapport till Europeiska gemenskapernas kommission om resultatet av övervakning som utförts i enlighet med denna lag. Närmare bestämmelser om rapporten och om att lämna den utfärdas genom förordning av kommunikationsministeriet.

16 §

Rätt att utföra inspektioner

Trafiksäkerhetsverket har rätt att få tillträde till fartyg, områden eller lokaler och andra sådana utrymmen till vilka tillträde behövs för övervakningen enligt denna lag samt rätt att där utföra inspektioner och vidta andra åtgärder som övervakningen kräver. Övervakningen kan dock inte utsträckas till lokaler som omfattas av hemfrid.

17 §

Brister eller missförhållanden som observerats vid lastning eller lossning av fartyg

Om terminaloperatören, terminalrepresentanten eller fartygets befälhavare inte iakttar denna lag, ska Trafiksäkerhetsverket efter förhandlingar med den berörda parten ge lämpliga instruktioner för avhjälpande av bristerna eller missförhållandena. Verket kan sätta ut en tid inom vilken bristerna eller missförhållandena ska vara avhjälpta.

Om terminaloperatören, terminalrepresentanten eller fartygets befälhavare tredskas eller saken inte tål dröjsmål, kan Trafiksäkerhetsverket efter att ha hört berörda parter ålägga den som saken gäller att vidta behövliga åtgärder för att avhjälpa bristen eller missförhållandet. Gäller beslutet ett utländskt fartyg, anses berörd part ha blivit hörd när befälhavaren har hörts i samband med inspektionen.

18 §

Vite och hot om avbrytande

Trafiksäkerhetsverket kan förena ett åläggande enligt 17 § 2 mom. med vite eller hot om avbrytande. Vite och hot om avbrytande kan föreläggas terminaloperatören, terminalrepresentanten eller fartygets befälhavare. Bestämmelser om vite och hot om avbrytande finns i viteslagen (1113/1990).

Har Trafiksäkerhetsverket grundad anledning att misstänka att fartygets befälhavare försöker undvika iakttagandet av beslutet genom att ta fartyget ur trafik i Finland, kan verket förordna att redaren innan fartyget lämnar finsk hamn ska ställa en säkerhet som motsvarar vitet. När den åtgärd som Trafiksäkerhetsverket beslutat om blivit vidtagen ska säkerheten återställas till redaren.

19 §

Förhindrande eller avbrytande av lastning eller lossning av fast bulklast

Trafiksäkerhetsverket ska förhindra eller avbryta lastning eller lossning av fast bulklast, om verket har fått vetskap om omständigheter enligt vilka det är uppenbart att lastningen eller lossningen äventyrar fartygets eller besättningens säkerhet. Bestämmelserna i denna paragraf begränsar dock inte befälhavarens rättigheter och skyldigheter att avbryta lastningen eller lossningen av fartyget enligt kapitel VI regel 7.7 i bilagan till 1974 års SOLAS-konvention.

20 §

Rätt att få information av andra myndigheter

Trafiksäkerhetsverket har trots bestämmelserna om sekretess i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet rätt att av andra myndigheter få sådan information som behövs för övervakningen av att denna lag iakttas.

21 §

Utlämnande av sekretessbelagd information

Trots sekretessen enligt lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet får Trafiksäkerhetsverket lämna ut sekretessbelagd information som verket har fått i samband med skötseln av sina uppgifter enligt denna lag till

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

22 §

Utlämnande av information från bedömningsorgan

Bedömningsorganen är utan hinder av sekretessen enligt lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet skyldiga att

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

2) till Trafiksäkerhetsverket lämna information som behövs för övervakningen enligt denna lag.

23 §

Handräckningsmyndigheter

I frågor som avses i denna lag är hamn-, tull-, gränsbevaknings-, polis-, arbetarskydds- och hälsovårdsmyndigheterna samt försvarsmakten inom sina respektive områden skyldiga att på begäran ge Trafiksäkerhetsverket behövlig handräckning.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

24 §

Ersättning för kostnader

Bestämmelser om när åtgärder samt beviljande av intyg enligt denna lag ska vara avgiftsbelagda och om grunderna för avgifterna finns i lagen om grunderna för avgifter till staten (150/1992). Om det vid inspektioner enligt denna lag konstateras sådana brister som enligt 19 § i denna lag ålägger Trafiksäkerhetsverket att förhindra eller avbryta lastningen eller lossningen av fast bulklast, ska redaren eller dennes representant i Finland eller terminaloperatören ersätta alla kostnader för ytterligare inspektioner.

För Trafiksäkerhetsverkets rådgivning och allmänna övervakning i samband med tillämpningen och iakttagandet av denna lag tas ingen avgift ut.

25 §

Sökande av ändring

Förvaltningsbeslut som Trafiksäkerhetsverket har fattat med stöd av denna lag får överklagas i enlighet med förvaltningsprocesslagen (586/1996). Beslutet ska iakttas trots att ändring har sökts, om inte besvärsmyndigheten bestämmer något annat.

_______________

Denna lag träder i kraft den                                    20     .

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

_______________

Lag

om ändring av lagen om säkerhet och utsläppskrav i fråga om vissa fritidsbåtar

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen av den 5 augusti 2005 om säkerhet och utsläppskrav i fråga om vissa fritidsbåtar (621/2005) 15—19 §, 20 § 1 och 3 mom., 22—24 §, 25 § 1 mom., 26 §, 27 § 1 och 3 mom., 28—30 §, 31 § 1—3 mom., 32 §, 33 § 1 mom., 34 § 2 punkten, 35 § 2 mom., 36 §, 37 § 1 och 2 mom. samt 38 § som följer:

15 §

Marknadstillsyn som utförs av Trafiksäkerhetsverket

Trafiksäkerhetsverket övervakar att produkterna överensstämmer med denna lag och de bestämmelser som utfärdats med stöd av den när de första gången släpps ut på marknaden eller tas i bruk.

16 §

Skyldighet att informera om risker

Om tillverkaren, den auktoriserade representanten eller den som ansvarar för utsläppandet på marknaden får kännedom om eller utifrån de uppgifter som han förfogar över och med stöd av sin yrkesskicklighet borde kunna sluta sig till att en produkt kan äventyra säkerheten eller hälsan för människor eller medföra fara för egendom eller miljön, ska han omedelbart underrätta Trafiksäkerhetsverket om saken. Tillverkaren, den auktoriserade representanten eller den som ansvarar för utsläppandet på marknaden ska samtidigt uppge vilka åtgärder som redan vidtagits med tanke på faran.

Tillverkaren, den auktoriserade representanten eller den som ansvarar för utsläppandet på marknaden ska samarbeta med Trafiksäkerhetsverket för att avvärja faran när verket ber om det.

17 §

Uppgifter som ska lämnas till konsumenterna

Tillverkaren, den auktoriserade representanten eller den som ansvarar för utsläppandet på marknaden ska i sin marknadsföring lämna konsumenter och personer som är jämförbara med konsumenter de uppgifter som behövs för att dessa ska kunna bedöma de faror som är förenade med produkten. Tillverkaren, den auktoriserade representanten eller den som ansvarar för utsläppandet på marknaden ska också säkerställa att uppgifterna lämnas till konsumenterna och personer som kan jämställas med konsumenter i en för dessa begriplig form. Trafiksäkerhetsverket kan kräva att tillverkaren, den auktoriserade representanten eller den som ansvarar för utsläppandet på marknaden på ett lämpligt sätt förser konsumenterna med bruksanvisningar, instruktioner, varningar och andra uppgifter som behövs med tanke på avvärjande eller förebyggande av faror som är förenade med en produkt.

18 §

Rätt till information

Tillverkaren, den auktoriserade representanten och den som ansvarar för utsläppandet på marknaden ska inom den tid som Trafiksäkerhetsverket bestämmer lämna verket de uppgifter som behövs för tillsynen över efterlevnaden av lagen, särskilt till den del uppgifterna är nödvändiga för att produkter ska kunna identifieras och vid behov spåras samt, i den utsträckning det behövs för tillsynen, på verkets yrkande visa upp sin bokföring och korrespondens och sitt lager för inspektion samt ge verket den hjälp det behöver för att utföra uppgiften.

19 §

Inspektionsrätt

Trafiksäkerhetsverket har rätt att få tillträde till ett område eller till en lokal eller ett annat utrymme, om detta behövs med tanke på den övervakning som avses i denna lag, och att där utföra inspektioner och vidta andra åtgärder som övervakningen kräver. Inspektionsrätten utsträcker sig dock inte till utrymmen som omfattas av hemfriden.

20 §

Rätt att ta produkter för undersökning och provning

Trafiksäkerhetsverket har rätt att ta produkter för undersökning och provning, om det behövs med tanke på tillsynen över efterlevnaden av denna lag eller de bestämmelser som utfärdats med stöd av den. Verket kan anlita en utomstående sakkunnig vid undersökning och provning samt vid riskbedömningen.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Om en produkt inte uppfyller kraven i denna lag eller i de bestämmelser som utfärdats med stöd av den, får Trafiksäkerhetsverket ålägga tillverkaren, den auktoriserade representanten eller den som ansvarar för utsläppandet på marknaden att ersätta de nödvändiga och behövliga kostnaderna för anskaffning, undersökning och provning. De kostnader som ska ersättas ska dock stå i rimlig proportion till tillsynsåtgärderna och förseelsens art.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

22 §

Åläggande att korrigera brist

Om Trafiksäkerhetsverket vid tillsynen konstaterar att en produkt, de dokument som gäller den eller de uppgifter som ges om den inte överensstämmer med denna lag eller de bestämmelser som utfärdats med stöd av den, kan verket bestämma att tillverkaren, den auktoriserade representanten eller den som ansvarar för utsläppandet på marknaden ska korrigera bristen inom en tid som verket sätter ut.

23 §

Åläggande om åtgärder för avvärjande, förebyggande eller minskning av fara

Om den fara för människors säkerhet eller hälsa, egendom eller miljön som är förenad med en produkt på ett effektivt sätt kan avvärjas eller förebyggas eller farans omfattning avsevärt minskas genom korrigerings-, rättelse- eller informationsåtgärder, kan Trafiksäkerhetsverket bestämma att tillverkaren, den auktoriserade representanten eller den som ansvarar för utsläppandet på marknaden ska vidta dylika åtgärder inom en tid som Trafiksäkerhetsverket utsätter och på det sätt som verket bestämmer.

Trafiksäkerhetsverket kan också bestämma att en försummad åtgärd vidtas på den försumliges bekostnad eller att verksamheten avbryts eller förbjuds för tillverkaren, den auktoriserade representanten eller den som ansvarar för utsläppandet på marknaden.

24 §

Förbud mot tillverkning, import, utsläppande på marknaden och ibruktagande

Om en produkt är farlig för människors säkerhet eller hälsa, egendom eller miljön eller produkten, de dokument som gäller den eller de uppgifter som ges om den inte överensstämmer med denna lag eller de bestämmelser som utfärdats med stöd av den, kan Trafiksäkerhetsverket förbjuda tillverkaren, den auktoriserade representanten eller den som ansvarar för utsläppandet på marknaden att tillverka eller importera produkten eller att släppa ut den på marknaden eller ta den i bruk. Verket kan samtidigt ålägga tillverkaren, den auktoriserade representanten eller den som ansvarar för utsläppandet på marknaden att effektivt och omedelbart från marknaden dra tillbaka de farliga produkterna eller de produkter som inte stämmer överens med bestämmelserna.

Tillverkaren, den auktoriserade representanten eller den som ansvarar för utsläppandet på marknaden är skyldig att för Trafiksäkerhetsverket inom den tid som verket utsatt lägga fram en utredning om hur han har verkställt det åläggande, som ansluter sig till förbudet enligt denna paragraf, om att dra tillbaka produkterna från marknaden.

25 §

Temporärt förbud mot tillverkning, import, utsläppande på marknaden och ibruktagande

Trafiksäkerhetsverket kan temporärt meddela ett förbud enligt 24 §, om det är uppenbart att produkten kan medföra fara för människors säkerhet eller hälsa, egendom eller miljön eller produkten, de dokument som gäller den eller de uppgifter som ges om den inte överensstämmer med denna lag eller de bestämmelser som utfärdats med stöd av den. Det temporära förbudet är i kraft till dess att slutgiltigt beslut i saken har fattats med stöd av nämnda paragraf. Trafiksäkerhetsverket kan meddela ett temporärt förbud samtidigt med ett åläggande om korrigerings- eller rättelseåtgärd enligt 22 eller 23 § eller bestämma att verksamheten ska avbrytas. Förbudet är då i kraft den tid som satts ut för korrigerings- eller rättelseåtgärden.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

26 §

Åläggande om att en produkt ska förstöras

Om de förbud och ålägganden som avses i 23–25 § inte kan anses tillräckliga, kan Trafiksäkerhetsverket bestämma att en produkt som tillverkaren, den auktoriserade representanten eller den som ansvarar för utsläppandet på marknaden har i sin besittning eller en produkt som med stöd av 27 § lämnats tillbaka till tillverkaren, den auktoriserade representanten eller den som ansvarar för utsläppandet på marknaden ska förstöras eller, om detta inte anses ändamålsenligt, besluta om andra åtgärder beträffande produkten.

27 §

Åläggande om reparation eller byte av en produkt eller om hävning av köp

När Trafiksäkerhetsverket med stöd av 24 § har meddelat ett förbud beträffande en produkt, kan verket ålägga tillverkaren, den auktoriserade representanten eller den som ansvarar för utsläppandet på marknaden att i fråga om sådana produkter som redan släppts ut på marknaden eller tagits i bruk vidta åtgärder genom vilka den fara som hänför sig till produkten kan avvärjas och produktinnehavarens rättsliga ställning tryggas.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Trafiksäkerhetsverket kan meddela ett åläggande enligt 1 mom. även när ett förbud som avses i 24 § inte kan meddelas på grund av att produkterna i fråga inte längre finns hos tillverkaren, den auktoriserade representanten eller den som ansvarar för utsläppandet på marknaden och när det finns vägande skäl att meddela åläggandet.

28 §

Åläggande att lämna information

Om Trafiksäkerhetsverket har meddelat ett förbud enligt 24 eller 25 § eller ett åläggande enligt 27 §, kan verket inom den tid och på det sätt som det bestämmer förelägga tillverkaren, den auktoriserade representanten eller den som ansvarar för utsläppandet på marknaden att informera om förbudet eller åläggandet samt om den risk som är förenad med produkten eller användningen av den. Ett åläggande att lämna information kan meddelas även när ett förbud som avses i 24 § inte kan meddelas på grund av att produkterna i fråga inte längre finns hos tillverkaren, den auktoriserade representanten eller den som ansvarar för utsläppandet på marknaden och när det finns vägande skäl att meddela ett åläggande att lämna information.

29 §

Åtgärder som gäller med CE-märkning försedda farliga produkter eller produkter som inte överensstämmer med kraven

Om Trafiksäkerhetsverket konstaterar att en produkt som har försetts med CE-märkning, när den är korrekt konstruerad, tillverkad, i förekommande fall installerad, underhållen och används på avsett sätt, kan äventyra människors säkerhet eller hälsa, egendom eller miljön, ska verket vidta behövliga åtgärder som avses i 24 och 25 § för att dra tillbaka sådana produkter från marknaden eller för att förbjuda eller begränsa deras utsläppande på marknaden och ibruktagande. Verket ska omedelbart underrätta Europeiska gemenskapernas kommission om sina åtgärder och ange motiven till dem.

Om en produkt som har försetts med CE-märkning inte stämmer överens med kraven, ska Trafiksäkerhetsverket vidta åtgärder gentemot den tillverkare, auktoriserade representant eller för utsläppandet på marknaden ansvarige som har anbringat CE-märkningen. Trafiksäkerhetsverket ska omedelbart underrätta Europeiska gemenskapernas kommission samt övriga stater som hör till Europeiska unionen och Europeiska ekonomiska samarbetsområdet om sina åtgärder och ange motiven till dem.

30 §

Åtgärder som gäller felaktig CE-märkning

Om CE-märkningen har anbringats på ett felaktigt sätt är tillverkaren, den auktoriserade representanten eller den som ansvarar för utsläppandet på marknaden skyldig att vidta åtgärder för att på det sätt som Trafiksäkerhetsverket ålägger få CE-märkningen att stämma överens med de bestämmelser som gäller märkningen.

Om den skyldighet som avses i 1 mom. inte fullgörs, ska Trafiksäkerhetsverket vidta behövliga åtgärder enligt 29 §.

31 §

Vite

Ett förbud eller åläggande som Trafiksäkerhetsverket har meddelat med stöd av denna lag ska förenas med vite, om detta inte av särskilda skäl är onödigt.

Trafiksäkerhetsverket kan förena lämnandet av uppgifter enligt 17 § samt den skyldighet att lämna uppgifter och visa upp handlingar och lager som anges i 18 § med vite.

Vite som avses i 1 och 2 mom. döms ut av förvaltningsdomstolen på ansökan av Trafiksäkerhetsverket.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

32 §

Tillsynsavgifter

Trafiksäkerhetsverket kan bestämma att tillverkaren, den auktoriserade representanten eller den som ansvarar för utsläppandet på marknaden ska betala verket en avgift enligt det självkostnadsvärde som avses i lagen om grunderna för avgifter till staten (150/1992) för de inspektioner som har varit nödvändiga efter det att verket har vidtagit sådana tillsynsåtgärder som avses i 22—30 § i denna lag. Närmare bestämmelser om avgiften utfärdas genom förordning av kommunikationsministeriet.

33 §

Erhållande av information av en annan myndighet och utlämnande av sekretessbelagda uppgifter

Trafiksäkerhetsverket och tullmyndigheten har trots bestämmelserna om sekretess i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet rätt att av andra myndigheter få sådana uppgifter som behövs för tillsynen enligt denna lag.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

34 §

Uppgifter som anmälda organ skall lämna ut

Anmälda organ ska trots bestämmelserna om sekretess i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet lämna

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

2) Trafiksäkerhetsverket sådana uppgifter som behövs för tillsynen enligt denna lag.

35 §

Allmän styrning och tillsyn

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Trafiksäkerhetsverket övervakar efterlevnaden av denna lag och de bestämmelser, föreskrifter och beslut som utfärdats med stöd av den.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

36 §

Handräckning

Polisen ska lämna Trafiksäkerhetsverket och tullmyndigheten handräckning vid utförandet av uppgifter som föreskrivs i denna lag eller med stöd av den. För att handräckning ska lämnas förutsätts det att Trafiksäkerhetsverket eller tullmyndigheten hindras i sin tjänsteutövning.

37 §

Ändringssökande

Ett beslut som Trafiksäkerhetsverket har fattat med stöd av 22–30 § ska iakttas trots att det överklagats, om inte besvärsmyndigheten beslutar något annat.

Ändring i ett avgiftsbeslut som Trafiksäkerhetsverket har fattat med stöd av 32 § får sökas på det sätt som föreskrivs i lagen om grunderna för avgifter till staten.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

38 §

Rättelseförfarande och ändringssökande i fråga om beslut av anmälda organ

I beslut som anmälda organ fattat om intyg över överensstämmelse, EG-typintyg eller bedömning av kvalitetssystem får ändring inte sökas genom besvär. Rättelse i beslut av ett organ får sökas hos Trafiksäkerhetsverket inom 30 dagar från delfåendet. Till beslutet ska fogas anvisning om rättelseyrkande.

I ett beslut som Trafiksäkerhetsverket har gett i ett rättelseförfarande får ändring sökas på det sätt som föreskrivs i förvaltningsprocesslagen.

_______________

Denna lag träder i kraft den                                    20     .

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

_______________

Lag

om ändring av lagen om fartygstrafikservice

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen av den 5 augusti 2005 om fartygstrafikservice (623/2005) 2 § 4 punkten, 11 § 2 och 3 mom., 12 § 2 mom., 13 § 2 mom., 15 § 1 mom., i 15 § 2 mom. det inledande stycket, 15 § 4 mom., 25 §, 26 § 1 mom., 27 §, 28 § 2 och 3 mom. och 31 § som följer:

2 §

Definitioner

I denna lag avses med

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

4) VTS-myndighet Trafikverket,

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

11 §

Behörighet för VTS-operatörer och arbetsplatsutbildning

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Den som har ett giltigt, av Trafiksäkerhetsverket beviljat behörighetsintyg för VTS-operatörer och som har genomgått arbetsplatsutbildning för VTS-operatörer får vara VTS-operatör. VTS-myndigheten gör i behörighetsintyget en anteckning om genomgången arbetsplatsutbildning.

VTS-myndigheten ska ha en plan för arbetsplatsutbildningen som ska innehålla en beskrivning av den utbildningshelhet som ges samt definitioner på de kunskaper och färdigheter ämnesområdesvis som en person som genomgått en utbildningsperiod med godkänt resultat ska ha.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

12 §

Behörighetsintyg för VTS-operatörer

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Trafiksäkerhetsverket antecknar i ett behörighetsintyg den fartygstrafikservice som innehavaren av behörighetsintyget är berättigad att tillhandahålla.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

13 §

Behörighet för VTS-chefer

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Den som har ett giltigt, av Trafiksäkerhetsverket beviljat behörighetsintyg för VTS-operatörer, har genomgått grundutbildningen för VTS-chefer och i behövlig utsträckning behärskar finska, svenska och engelska får vara VTS-chef. Trafiksäkerhetsverket gör i behörighetsintyget en anteckning om grundutbildning som genomgåtts med godkänt resultat.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

15 §

Återkallande av behörighetsintyg för VTS-operatör

Trafiksäkerhetsverket ska återkalla behörighetsintyget för en VTS-operatör, om han eller hon inte längre i fråga om kunskaper och färdigheter uppfyller kraven för erhållande av behörighetsintyg.

Trafiksäkerhetsverket kan, efter att ha undersökt saken, återkalla ett behörighetsintyg, om

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

I de fall som avses i 1 och 2 mom. kan Trafiksäkerhetsverket ålägga innehavaren av behörighetsintyget att genast tillställa den behöriga myndigheten sitt intyg.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

25 §

Godkännande av utbildningsprogram

VTS-myndigheten ska ha ett utbildningsprogram för uppgifter inom fartygstrafikservicen. Ett utbildningsprogram ska omfatta åtminstone fartygstrafikservicens grunder, kommunikation, de bestämmelser och föreskrifter som ska tillämpas i uppgifterna samt hantering av undantagssituationer.

26 §

VTS-behörighetsregister

Trafiksäkerhetsverket ska föra ett personregister (VTS-behörighetsregister) som utnyttjas i övervakningen av behörigheten hos VTS-operatörer och VTS-chefer samt i den uppföljning av serviceuppgifterna som hänför sig till övervakningen.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

27 §

Förteckning över läroanstalter

Trafiksäkerhetsverket ska föra en förteckning över de läroanstalter som ger grundutbildning för VTS-operatörer och VTS-chefer.

28 §

Tillsyn

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Trafiksäkerhetsverket och VTS-myndigheten övervakar iakttagandet av denna lag och de bestämmelser och föreskrifter som utfärdats med stöd av den.

Iakttar inte ett fartyg denna lag, de beslut och föreskrifter som meddelats med stöd av lagen, bestämmelserna i internationella avtal eller beslut av Internationella sjöfartsorganisationen (IMO), ska Trafiksäkerhetsverket eller VTS-myndigheten anmäla detta till fartygets flaggstat, om brottet mot bestämmelserna är klart och allvarligt.

31 §

Ändringssökande

I förvaltningsbeslut som den behöriga myndigheten, Trafiksäkerhetsverket och VTS-myndigheten har fattat med stöd av denna lag får ändring sökas genom besvär på det sätt som föreskrivs i förvaltningsprocesslagen (586/1996). Beslutet ska iakttas trots att ändring har sökts, om inte besvärsmyndigheten bestämmer något annat.

_______________

Denna lag träder i kraft den                                    20     .

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

_______________

Lag

om ändring av lagen om fartygs isklasser och isbrytarassistans

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen av den 22 december 2005 om fartygs isklasser och isbrytarassistans (1121/2005) 4—12 § och

fogas till lagen en ny 10 a § som följer:

4 §

Isklassbestämmelser och motsvarighetsförteckning

Trafiksäkerhetsverket utfärdar närmare bestämmelser om de krav som gäller fartygs konstruktion, maskineffekt och övriga isgångsegenskaper, om metoder för bestämmande av isklass och om skillnaderna mellan de olika isklasserna.

Trafiksäkerhetsverket fastställer en förteckning över vilka finska isklasser de godkända klassificeringssällskapens klassbeteckningar motsvarar och utfärdar närmare föreskrifter i ärendet.

5 §

Godkännande av isklass som bestämts genom alternativt förfarande

Trafiksäkerhetsverket kan godkänna att ett fartygs isklass bestäms på annat än i 4 § 1 mom. avsett sätt, om fartyget är så konstruerat att dess isgångsförmåga motsvarar isgångsförmågan hos ett fartyg i samma isklass.

6 §

Godkännande av reglerna i Europeiska unionens medlemsstater, Turkiet och stater som hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet

Ett fartyg som har godkänts enligt isklasskraven i en annan medlemsstat i Europeiska unionen, i Turkiet eller i en stat som hör till Europeiska frihandelssammanslutningen och som är part i avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet likställs med fartyg som uppfyller de isklassbestämmelser som Trafiksäkerhetsverket har utfärdat med stöd av 4 § 1 mom., förutsatt att fartyget är lika säkert som ett fartyg som uppfyller isklassbestämmelserna i Finland.

7 §

Bestämmande och fastställande av isklass

Ett fartygs isklass bestäms på basis av den klassbeteckning som ett godkänt klassificeringssällskap utfärdat för fartyget och den motsvarighetsförteckning som fastställts av Trafiksäkerhetsverket med stöd av 4 § 2 mom. Verket gör på basis av redarens anmälan en anteckning om fartygets isklass i sitt isklassregister.

Om ett fartyg saknar klassbeteckning utfärdat av ett godkänt klassificeringssällskap, fastställer Trafiksäkerhetsverket fartygets isklass på redarens ansökan med hjälp av den metod som avses i 4 § 1 mom. eller 5 § eller i överensstämmelse med isklassbestämmelserna i en stat som avses i 6 §. Redaren ska ge verket de uppgifter och utredningar som behövs för fastställande av isklass. Trafiksäkerhetsverket utfärdar närmare föreskrifter om de uppgifter och utredningar som behövs. Verket gör en anteckning om isklass i sitt isklassregister.

Anteckningen om ett fartygs isklass i isklassregistret är i kraft så länge fartygets klassbeteckning eller de omständigheter som utgör grund för fastställande av isklassen inte förändras. Om fartygets klassbeteckning eller de omständigheter som utgör grund för fastställande av fartygets isklass förändras, ska redaren underrätta Trafiksäkerhetsverket, som gör en anteckning om fartygets nya isklass i isklassregistret eller vid behov fastställer en ny isklass för fartyget med stöd av 2 mom. och gör en anteckning om det i isklassregistret.

8 §

Isklass som avviker från isklassbestämmelserna

Om det finns grundad anledning att misstänka att ett fartygs isklass eller isgångsegenskaper väsentligt avviker från vad som förutsätts i de bestämmelser som nämns i 4 §, kan Trafiksäkerhetsverket för bestämmande av fartygets isklass begära tilläggsuppgifter och utredningar eller göra en inspektion på fartyget och på basis av uppgifterna och utredningarna eller resultatet av inspektionen bestämma fartygets isklass. Inspektionsrätten utsträcker sig dock inte till utrymmen som omfattas av hemfriden.

Redaren ska utan dröjsmål tillställa Trafiksäkerhetsverket de uppgifter och utredningar som avses i 1 mom.

9 §

Återkallande av isklass och fastställande av ny isklass

Om ett fartyg har skadats eller konstruktionens skick av någon annan orsak har blivit sämre, ska Trafiksäkerhetsverket vid behov återkalla den isklass som fastställts för fartyget och fastställa en ny lägre isklass som motsvarar fartygets förmåga att gå i is och konstruktionens skick.

Redaren ska till Trafiksäkerhetsverket anmäla en isskada eller en annan skada som försämrar fartygets skick.

10 §

Isbrytarassistans

Trafikverket sörjer för tillgången till isbrytarassistans på finskt vattenområde då isförhållandena kräver det. Assistansen omfattar de hamnar som Trafikverket utsett till vinterhamnar och andra platser som Trafikverket bestämmer särskilt. I hamnområdena svarar respektive hamn för assistansen.

Trafikverket sörjer för tillgången till isbrytarassistans även utanför finskt vattenområde, om assistans till eller från finska hamnar behövs för att trygga Finlands utrikeshandel eller om den baserar sig på ett samarbetsavtal med en annan stat.

Trafikverket kan av säkerhetsskäl eller på grund av prioriteringar i trafiken begränsa isbrytarassistansen i fråga om ett område eller en hamn. Trafikverket beslutar om begränsningar i assistansen utifrån väderleks- och isförhållandena samt fartygets isklass och dödvikt. Trafikverket kan även beakta fartygets maskineffekt och den lastmängd fartyget transporterar, om särskilt svåra isförhållanden kräver det.

Trafikverket kan på ansökan i enskilda fall bevilja ett fartyg rätt till isbrytarassistans till en hamn eller ett område till vilka assistansen har begränsats enligt 3 mom., om

1) isförhållandena tillfälligt är lättare,

2) det är fråga om en specialtransport, brådskande fall av energiförsörjning eller risk för att produktionen i en fabrik kan stanna upp,

3) fartyget i övrigt vore berättigat till assistans men dess dödvikt ligger högst fem procent under föreskriven dödvikt, eller

4) fartygets resa redan har börjat den dag då begränsningarna i assistansen höjdes och fartygets ankomst inte blir väsentligt försenad från den tidpunkt då de tidigare begränsningarna i assistansen var i kraft.

10 a §

Isbrytningstjänster

Trafikverket ska beställa de isbrytningstjänster som behövs inom hela landet. Vid upphandlingsförfarandet tillämpas lagen om offentlig upphandling (348/2007).

Trafikverket kan ålägga en leverantör av isbrytningstjänster med betydande marknadsinflytande att tillhandahålla isbrytningstjänster i en situation då tjänsterna inte kan ordnas genom upphandlingsförfarande.

När tjänsteleverantören tillhandahåller de isbrytningstjänster som avses i 2 mom. ska de principer som avses i fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen och som tillämpas på tjänster av allmänt ekonomiskt intresse följas när ersättningen för tjänsterna bestäms.

11 §

Avgifter för beslut

För beslut som Trafiksäkerhetsverket fattat om fastställande av ett fartygs isklass och beslut som Trafikverket fattat om en avvikelse enligt 10 § 4 mom. tas en avgift ut enligt vad som föreskrivs i lagen om grunderna för avgifter till staten (150/1992).

12 §

Ändringssökande

Ändring i beslut som Trafiksäkerhetsverket och Trafikverket har fattat med stöd av denna lag får sökas på det sätt som föreskrivs i förvaltningsprocesslagen (586/1996).

Ändring i avgift som tas ut för Trafiksäkerhetsverkets beslut om fastställande av isklass och Trafikverkets beslut om avvikelse enligt 10 § 4 mom. får sökas enligt 11 b § i lagen om grunderna för avgifter till staten.

_______________

Denna lag träder i kraft den                                    20     .

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

_______________

Lag

om ändring av lagen om farledsavgift

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen av den 22 december 2005 om farledsavgift (1122/2005) 3 § 2 mom., 9 § och 25 § 3 mom. som följer:

3 §

Behöriga myndigheter

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Trafiksäkerhetsverket ska trots sekretessbestämmelserna ge tullmyndigheterna uppgifter, utredningar, utlåtanden och annat material som behövs för tillämpningen av denna lag. Verket ska vid behov ge tullmyndigheterna även annan handräckning.

9 §

Fastställande av nettodräktighet

Om ett fartyg inte har något mätbrev, om den dräktighet som anges i mätbrevet inte motsvarar fartygets faktiska dräktighet eller om fartyget enligt gällande mätningsregler för fartyg inte är berättigat att använda den nettodräktighet som anges i mätbrevet, fastställer Trafiksäkerhetsverket den nettodräktighet för fartyget som används vid uträknandet av farledsavgiften i enlighet med gällande mätningsregler för fartyg.

25 §

Ändringssökande

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

I beslut som Trafiksäkerhetsverket har fattat med stöd av 9 § får ändring sökas på det sätt som föreskrivs i förvaltningsprocesslagen (586/1996).

_______________

Denna lag träder i kraft den                                    20     .

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

_______________

Lag

om ändring av lagen om tillsynsavgift för flygtrafiken

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen av den 29 december 2005 om tillsynsavgift för flygtrafiken (1249/2005) 3, 5 och 6 §, 7 § 3 mom., 11 och 14 §, 15 § 1 mom., 17 § 2 mom. och 20 § som följer:

3 §

Behörig myndighet

Uttag av och tillsyn över avgiften sköts av Trafiksäkerhetsverket, som kan meddela närmare föreskrifter om betalningsförfarande och bokföring samt fastställa formuläret för den deklarationsblankett som behövs för att fastställa avgiften.

5 §

Den betalningsskyldiges deklarationsskyldighet

Den betalningsskyldige ska avge en skriftlig deklaration till Trafiksäkerhetsverket för föregående kalenderår senast den 31 januari. Deklarationen ska innehålla de uppgifter som behövs för att fastställa avgiften.

6 §

Påförande av avgiften

Trafiksäkerhetsverket fastställer avgiften utan dröjsmål på grundval av deklarationen och andra utredningar som det har fått.

7 §

Betalning av avgiften

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Om den betalningsskyldige inte har betalat avgiften inom utsatt tid eller har betalat den till lägre belopp än vad som fastställts i avgiftsbeslutet, ska Trafiksäkerhetsverket utan dröjsmål ålägga den betalningsskyldige att betala den obetalda avgiften.

11 §

Betalningsställen

I fråga om betalningsställen, betalningskostnader, överföring av avgifter som penninginrättningar mottagit till Trafiksäkerhetsverket, ersättning till penninginrättningar för dataöverföring och dröjsmålsränta på grund av en penninginrättnings försummelse att överföra avgifterna tillämpas 7, 12 och 14 § i lagen om skatteuppbörd (609/2005).

14 §

Rättelseyrkande

Rättelse i ett avgiftsbeslut får sökas hos Trafiksäkerhetsverket. Rättelseyrkande i ett ärende som gäller påförande av avgift ska framställas inom tre år från ingången av kalenderåret efter det år då avgiften påfördes, dock senast 60 dagar efter delfåendet av beslutet.

15 §

Sökande av ändring hos förvaltningsdomstolen

Trafiksäkerhetsverkets beslut med anledning av ett rättelseyrkande får överklagas genom besvär hos Helsingfors förvaltningsdomstol. Rätt att för statens del överklaga Trafiksäkerhetsverkets beslut har den direktör vid verket som ansvarar för administrativa ärenden.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

17 §

Sökande av ändring hos högsta förvaltningsdomstolen

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Besvären ska anföras inom 30 dagar från delfåendet av förvaltningsdomstolens beslut. Besvärsskriften ska inom besvärstiden inlämnas till högsta förvaltningsdomstolen. Besvärsrätt för statens del har den direktör vid Trafiksäkerhetsverket som ansvarar för administrativa ärenden.

20 §

Informationsskyldighet

Den betalningsskyldige ska på begäran för Trafiksäkerhetsverket eller en av denna förordnad sakkunnig och ojävig person för granskning visa sitt bokföringsmaterial och övriga för påförande av avgifter och övervakning av betalning nödvändiga uppgifter i begärd form.

_______________

Denna lag träder i kraft den                                    20     .

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

_______________

Lag

om ändring av lagen om kommersiell godstransport på väg

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen av den 21 juli 2006 om kommersiell godstransport på väg (693/2006) 3 §, 8 § 1 mom. 2 punkten, 11 § 1 mom. och i 11 § 2 mom. det inledande stycket, 12 §, 15 § 1 mom., 17 och 21 §, 22 § 1 och 3 mom., 27 § och 31 § 1 mom.,

av dem 3 § sådan den lyder delvis ändrad i lag 1231/2006, som följer:

3 §

Tillståndsmyndigheter

Gemenskapstillstånd, förartillstånd, inrikes trafiktillstånd och tillstånd för trafiktraktor beviljas av den behöriga närings-, trafik- och miljöcentralen, men i landskapet Åland dock av Statens ämbetsverk på Åland.

Tullen beviljar bilateralt tillstånd samt transittillstånd och Trafiksäkerhetsverket tillstånd som utfärdats för tredjeland, CEMT-tillstånd och sådana transporttillstånd som avses i 22 §.

8 §

Förutsättningar för tillstånd

Tillstånd för bedrivande av trafik skall beviljas en sökande som

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

2) har ett av Trafiksäkerhetsverket utfärdat intyg över yrkesskicklighet,

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

11 §

Prov

Trafiksäkerhetsverket svarar för ordnandet av ett prov som till sitt innehåll och sin struktur överensstämmer med direktivet om rätt att yrkesmässigt bedriva transporter. Genom provet säkerställs det att den som deltar uppfyller de krav på yrkesskicklighet som ställts i direktivet. Verket kan anlita en utomstående expert för att utarbeta provuppgifterna och ordna provtillfället.

Trafiksäkerhetsverket ska godkänna att en person som inte har fullföljt en trafikföretagarkurs deltar i provet, om han eller hon

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

12 §

Intyg

Trafiksäkerhetsverket utfärdar ett sådant intyg som avses i artikel 10.3 i direktivet om rätt att yrkesmässigt bedriva transporter till en person som har blivit godkänd i det prov som ordnas av verket eller som har ett sådant examensintyg inom logistikbranschen från en teknisk yrkeshögskola som omfattar de ämnesområden som förutsätts i direktivet om rätt att yrkesmässigt bedriva transporter.

När gemenskapstillstånd ansöks för bedrivande av godstrafik på landsväg i en annan stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet än Finland utfärdar polisen på hemorten ett sådant intyg över gott anseende som avses i artikel 8 i direktivet om rätt att yrkesmässigt bedriva transporter. Ett sådant intyg över solvens som avses i artikel 9 i direktivet utfärdas i sådana fall av ett kreditinstitut eller av en revisor eller revisionssammanslutning som Centralhandelskammaren eller en handelskammare har godkänt och ett sådant intyg över yrkesskicklighet som avses i artikel 10 i direktivet av den behöriga närings-, trafik- och miljöcentralen, om personen i fråga första gången har fått rätt att bedriva godstrafik före den 2 oktober 1999 och i annat fall av Trafiksäkerhetsverket.

15 §

Trafikansvarig

Juridiska personer ska alltid i sin tjänst som trafikansvarig ha en av den behöriga närings-, trafik- och miljöcentralen godkänd fysisk person som uppfyller kraven och som faktiskt och varaktigt sköter denna uppgift, svarar för att trafiken sköts i enlighet med bestämmelserna och tillståndsvillkoren och företräder företaget i kontakterna med de myndigheter som beviljar trafiktillstånd och övervakar trafiken.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

17 §

Tillståndsansökan

Ansökan om tillstånd ska göras skriftligen hos den behöriga närings-, trafik- och miljöcentral inom vars verksamhetsområde sökanden har sin hemort. Ansökan ska innefatta de uppgifter som tillståndsmyndigheten har begärt och som behövs för behandlingen av ansökan.

Om sökanden inte har någon hemort i Finland, ska tillståndet sökas hos Nylands närings-, trafik- och miljöcentral och den trafikansvarige ska sända sina kontaktuppgifter till centralen.

21 §

Temporärt återkallande av tillstånd för ett bestämt fordon eller kopia av gemenskapstillstånd

Om tillståndshavaren eller en person i tillståndshavarens tjänst eller en förare som tillståndshavaren i övrigt anlitar har dömts för upprepade och allvarliga förseelser mot bestämmelser som gäller trafik- eller fordonssäkerhet, kan den behöriga närings-, trafik- och miljöcentralen för viss tid, högst tre månader, återkalla ett tillstånd för ett bestämt fordon eller en kopia av gemenskapstillstånd som avses i denna lag. Antalet tillstånd eller kopior av gemenskapstillstånd som återkallas bestäms utifrån det totala antalet tillstånd och kopior som tillståndshavaren har samt utifrån antalet förseelser och hur allvarliga de är. Om återkallande av tillstånd eller kopia är oskäligt kan centralen ge tillståndshavaren enbart en varning.

22 §

Internationella transporter

En lastbil och tung släpvagn som registrerats i utlandet eller som registrerats i Finland men uthyrts till utlandet ska ha ett transporttillstånd som beviljas av Trafiksäkerhetsverket, om inte något annat följer av internationella överenskommelser eller Europeiska gemenskapernas lagstiftning.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Trafiksäkerhetsverket kan i enskilda fall av tvingande skäl befria sådana fordon eller transporter som det inte avtalats om i internationella överenskommelser från kravet på transporttillstånd.

27 §

Lämnande av uppgifter

En trafikidkare ska på begäran lämna den behöriga närings-, trafik- och miljöcentralen sådana uppgifter om trafiken och ekonomin som gäller ett tillstånd.

En trafikidkare ska på begäran lämna tullen och Trafiksäkerhetsverket sådana uppgifter om trafiken och ekonomin som gäller ett transporttillstånd.

31 §

Rättelseyrkande och ändringssökande

I Trafiksäkerhetsverkets beslut om tillåtelse att delta i provet som avses i 11 § och i underkända provprestationer får ändring inte sökas genom besvär. Rättelse i beslut som gäller tillåtelse att delta i provet och rättelse i provprestationer får sökas hos Trafiksäkerhetsverket. Till beslutet ska fogas anvisningar om framställande av rättelseyrkande. Rättelseyrkandet ska framställas skriftligen inom 30 dagar från den dag då personen i fråga fick kännedom om avslaget. I 2 mom. bestäms om sökande av ändring i verkets beslut med anledning av rättelseyrkandet.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

_______________

Denna lag träder i kraft den                                    20     .

På tillstånd och intyg som utfärdats av den tidigare behöriga myndigheten samt på andra sådana beslut som myndigheten fattat och som är i kraft när denna lag träder i kraft tillämpas vad som i denna lag föreskrivs om Trafiksäkerhetsverkets och den behöriga närings-, trafik- och miljöcentralens tillstånd, intyg och beslut.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

_______________

Lag

om ändring av lagen om trafikföretagarutbildning för vägtrafik

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen av den 21 juli 2006 om trafikföretagarutbildning för vägtrafik (694/2006) 2 § 1 mom., 4 §, 6 § 1 mom. 4 punkten och 2 och 3 mom. samt 7 och 8 § som följer:

2 §

Tillståndspliktig verksamhet

För meddelande av trafikföretagarutbildning krävs tillstånd av Trafiksäkerhetsverket.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

4 §

Ansökan om tillstånd för trafikföretagarutbildning

Tillstånd för trafikföretagarutbildning ska sökas skriftligen hos Trafiksäkerhetsverket. Ansökan ska innehålla de uppgifter som tillståndsmyndigheten har begärt och som behövs för behandlingen av ansökan.

6 §

Återkallande av tillstånd för trafikföretagarutbildning

Trafiksäkerhetsverket kan återkalla ett tillstånd för trafikföretagarutbildning helt eller för viss tid

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

4) om tillståndshavaren utan godtagbar orsak upprepade gånger underlåter att ordna de kurser som denne uppgett för Trafiksäkerhetsverket.

Trafiksäkerhetsverket kan i stället för att återkalla tillståndet tilldela tillståndshavaren en varning, om det med beaktande av trafikföretagarutbildningens syfte och målsättning skulle vara oskäligt att tillståndet återkallas eller om tillståndshavaren redan har avhjälpt bristerna.

Trafiksäkerhetsverket ska på begäran av tillståndshavaren återkalla tillståndet.

7 §

Övervakning av trafikföretagarutbildningen

Trafiksäkerhetsverket övervakar ordnandet av trafikföretagarutbildning. Verket har rätt att inspektera platser där tillståndshavarna ger trafikföretagarutbildning enligt denna lag. Inspektioner får dock inte utföras på platser som omfattas av hemfriden.

8 §

Ändringssökande

Ändring i beslut som Trafiksäkerhetsverket har meddelat med stöd av denna lag får sökas på det sätt som föreskrivs i förvaltningsprocesslagen (586/1996). Trafiksäkerhetsverket kan i sitt beslut bestämma att beslutet ska iakttas innan det har vunnit laga kraft. Besvärsmyndigheten kan dock förbjuda verkställigheten tills besvären har avgjorts.

_______________

Denna lag träder i kraft den                                    20     .

På tillstånd som beviljats och beslut som meddelats av Fordonsförvaltningscentralen och som är i kraft vid denna lags ikraftträdande tillämpas vad som i denna lag föreskrivs om Trafiksäkerhetsverkets tillstånd och beslut.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

_______________

Lag

om ändring av lagen om farkostregistret

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen av den 10 november 2006 om farkostregistret (976/2006) 9 § 3 mom., 20 § 1 mom. 1 och 2 punkten och 27 § 2 mom. som följer:

9 §

Registreringsbevis

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Trafiksäkerhetsverket fastställer en mall för registreringsbeviset.

20 §

Utlämnande av offentliga uppgifter i elektronisk form

Offentliga personuppgifter och andra uppgifter i registret får lämnas ut via teknisk anslutning eller på annat sätt i elektronisk form

1) till polisen när den fullgör uppgifter enligt 1 § i polislagen (493/1995) och till tullverket, gränsbevakningsväsendet, Nödcentralsverket och Trafiksäkerhetsverket för räddnings- och tillsynsverksamheten,

2) till försvarsmakten, gränsbevakningsväsendet, Trafiksäkerhetsverket och Nödcentralsverket för beredskapsplanering,

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

27 §

Avstående från åtgärder

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Om en förseelse uppenbart är sådan som anges i 1 mom., kan Trafiksäkerhetsverket, polisen, gränsbevakningsväsendet eller tullverket utan att vidta andra åtgärder ge den skyldige en anmärkning.

_______________

Denna lag träder i kraft den                                    20     .

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

_______________

Lag

om ändring av lagen om taxitrafik

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen av den 2 mars 2007 om taxitrafik (217/2007) 5 §, 6 § 1 mom. 3 punkten, 8 § 2 och 3 mom., 12 § 1 och 3 mom., 13 § 2 mom., 14 §, 15 § 1 och 3 mom., 19—22 § samt 25 och 29 §,

av dem 6 § 1 mom. 3 punkten, 12 § 3 mom. och 19 § sådana de lyder i lag 482/2009 och 22 § sådan den lyder delvis ändrad i sistnämnda lag, som följer:

5 §

Tillståndsmyndighet

Taxitillstånd beviljas på ansökan av den behöriga närings-, trafik- och miljöcentral inom vars verksamhetsområde den huvudsakliga stationsplatsen för trafiken finns.

6 §

Förutsättningar för beviljande av taxitillstånd

Om inte något annat följer av 19 § beviljas taxitillstånd en sökande som

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

3) har genomgått en företagarkurs i taxitrafik som förutsätter yrkeskompetens, om Trafiksäkerhetsverket utfärdat ett intyg till sökanden över godkänt företagarprov för taxitrafik,

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

8 §

Företagarkurs

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Trafiksäkerhetsverket svarar för det kursprov som visar att taxitrafiksföretagarna är yrkeskompetenta. Verket kan anlita en utomstående expert för att utarbeta provuppgifterna och ordna provtillfället.

Den som underkänns i provet kan söka rättelse hos Trafiksäkerhetsverket. Rättelseyrkande ska framställas inom 30 dagar från delfåendet av beslutet. Bestämmelser om sökande av ändring i Trafiksäkerhetsverkets beslut finns i 27 §.

12 §

Skyldighet att bedriva taxitrafik och skyldighet att anmäla jour

Innehavaren av ett taxitillstånd är skyldig att bedriva trafik i enlighet med taxitillståndet. Tillståndshavaren kan med den behöriga närings-, trafik- och miljöcentralens samtycke avbryta bedrivandet av trafik för högst tre månader, om tillståndshavarens sjukdom hindrar honom eller henne från att arbeta som taxiförare och om det inte finns andra förare tillgängliga. Den behöriga närings-, trafik- och miljöcentralen kan på tillståndshavarens begäran av grundad anledning förlänga trafikavbrottet utöver tre månader, om tillståndshavaren är fortsatt sjuk och på grund av sin sjukdom eller av någon annan orsak inte förmått arbeta som taxiförare eller anställa en förare i sitt ställe.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Innehavare av taxitillstånd som bedriver trafik i landsbygdskommuner och på sådana stationsplatser vars avstånd från kommuncentrum är minst 20 kilometer eller vars tillstånd har beviljats med stöd av 10 § 4 mom. och som inte omfattas av ett fastställt körschema ska när tillståndet söks och därefter minst en gång om året till en närings-, trafik- och miljöcentral anmäla jourer eller avtalade jourturer under sådana veckodagar och tider på dygnet då efterfrågan är liten.

13 §

Körschema

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Den behöriga närings-, trafik- och miljöcentralen fattar beslut om körschemat på förslag av innehavarna av taxitillstånden. Förslaget till körschema kan också göras av en sammanslutning som företräder innehavarna av taxitillstånd. När körschemat planeras och beslutet fattas ska tillståndshavarna behandlas opartiskt och så att deras rätt att bedriva trafik inte begränsas.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

14 §

Samtrafik

I syfte att förbättra tillgången på taxitjänster kan den behöriga närings-, trafik- och miljöcentralen på eget initiativ eller på initiativ av tillståndshavarna eller en sammanslutning som företräder innehavarna av taxitillstånd förenhetliga stationsplatserna för taxitillstånden i två eller flera kommuner så att stationsplatserna för samtliga taxitillstånd är antingen helt eller delvis gemensamma. Den behöriga närings-, trafik- och miljöcentralen kan också bestämma att en beställningscentral ska förmedla beställningar också till sådana taxibilar som efter att de har fått en körning har avlägsnat sig från sin stationsplats och ännu inte hunnit återvända till den.

15 §

Beställningscentral

En beställningscentral ska göra en anmälan till den behöriga närings-, trafik- och miljöcentralen innan verksamheten inleds.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Den behöriga närings-, trafik- och miljöcentralen kan förbjuda en beställningscentral att inleda eller bedriva verksamheten, om beställningsförmedlingen inte har ordnats så att den fungerar dygnet runt eller om mottagande av förbeställningar inte har ordnats, om det har uppdagats allvarliga och väsentliga förseelser eller försummelser vid bedrivandet av beställningsförmedlingen eller om beställningscentralen vägrar förmedla beställningar till innehavare av taxitillstånd som bedriver trafik utanför körskiftet, när detta är tekniskt möjligt. Förbudet gäller till dess bristerna har avhjälpts. Den behöriga närings-, trafik- och miljöcentralen kan förena ett åläggande med vite på det sätt som bestäms i viteslagen (1113/1990).

19 §

Maximiantal taxitillstånd

Den behöriga närings-, trafik- och miljöcentralen fastställer årligen maximiantalet taxitillstånd per kommun. I beslutet om maximiantal bestäms det också hur många tillstånd som ska förenas med krav på fordonets tillgänglighet och hur många tillstånd som ska beviljas för en ansluten kommuns område.

Den behöriga närings-, trafik- och miljöcentralen ska fastställa maximiantalen tillstånd till en sådan nivå att de inte heller vid tidpunkter när efterfrågan är som störst begränsar tillgången på taxitjänster eller försämrar kvaliteten på tjänsterna. Vid fastställandet av maximiantalen ska centralen använda de uppgifter som den har skaffat och erhållit genom uppföljningen av efterfrågan och tillgång enligt 20 §. Centralen kan också utnyttja uppgifterna för ett mindre eller större område än en kommun, om det behövs med tanke på tillgången på taxitjänster.

20 §

Uppföljning av efterfrågan och tillgång på taxitjänster

Den behöriga närings-, trafik- och miljöcentralen har till uppgift att inom sitt område följa förändringar i efterfrågan och tillgång på taxitjänster och hur lönsamheten i branschen utvecklas. Centralen ska också följa responsen från konsumenterna i fråga om tillgång och kvalitet samt huruvida tillgången är tillräcklig med tanke på näringslivets och kommunernas transportbehov.

Den behöriga närings-, trafik- och miljöcentralen ska samla in och följa upp åtminstone följande uppgifter som inverkar på efterfrågan: befolkningsutvecklingen, invånarnas inkomstnivå, tätortsgrad, självförsörjningsgrad i fråga om arbetstillfällen, gatu- och vägnätets längd, antalet vårdplatser, antalet serveringstillstånd, antalet passagerarterminaler och kollektivtrafikens volym. Centralen ska samla in och följa upp åtminstone följande uppgifter som inverkar på tillgången: antalet gällande taxitillstånd, taxitrafikens omsättning och körningar per bil uttryckt i kilometer, taxiföretagens storlek och antalet beställningar som beställningscentralerna har förmedlat och inte förmedlat.

21 §

Närings-, trafik- och miljöcentralens tillsynsuppgifter

Den behöriga närings-, trafik- och miljöcentralen ska regelbundet och minst en gång om året kontrollera att en innehavare av ett taxitillstånd och den som är trafikansvarig hos en juridisk person fortfarande uppfyller de villkor för beviljande av tillstånd som föreskrivs i 6 § 1 mom. 2 och 5 punkten.

Den behöriga närings-, trafik- och miljöcentralen ska minst en gång om året kontrollera att innehavaren av taxitillståndet bedriver trafik.

22 §

Återkallande av taxitillstånd

Den behöriga närings-, trafik- och miljöcentralen ska återkalla ett taxitillstånd för viss tid eller helt och hållet, om tillståndshavaren inte längre uppfyller förutsättningarna för erhållande av tillstånd.

Den behöriga närings-, trafik och miljöcentralen ska också återkalla ett taxitillstånd, om det vid bedrivandet av trafiken har uppdagats allvarliga och väsentliga förseelser eller försummelser som hänför sig till överlåtelse av taxitillståndet, tillgången på service, skyldigheten att bedriva taxitrafik, försummelse att fullgöra anmälningsskyldigheten i 12 §, prissättningen eller prisinformationens korrekthet, brott mot tystnadsplikten eller behandling av kundresponsen eller någon med dessa jämförbar underlåtenhet att iaktta de kvalitetsnormer som det föreskrivs om i 17 §.

Den behöriga närings-, trafik- och miljöcentralen ska återkalla ett taxitillstånd, om trafiken inte har inletts senast vid den tidpunkt som fastställts i taxitillståndet, om bedrivandet av trafik har upphört eller om tillståndshavaren anhåller om att tillståndet ska återkallas.

En i 11 § 2 mom. avsedd överlåtares tillstånd ska återkallas, när beslutet om beviljande av tillstånd till förvärvaren har vunnit laga kraft, eller om det framgår att ansökan om tillstånd inte har gjorts inom den föreskrivna tiden på sex månader.

Den behöriga närings-, trafik- och miljöcentralen ska i de fall som avses i 1 och 2 mom. i stället för att återkalla taxitillståndet ge tillståndshavaren en varning, om ett återkallande av tillståndet skulle vara oskäligt och de brister, förseelser eller försummelser som har framkommit kan rättas till eller är ringa.

Om grunden för återkallande av tillståndet eller för varningen är sådan att den kan rättas till, ska den behöriga närings-, trafik- och miljöcentralen innan tillståndet återkallas eller varningen ges bereda tillståndshavaren möjlighet att inom en utsatt tid rätta till bristen eller försummelsen. Den utsatta tiden får inte vara kortare än tre månader.

25 §

Utlämnande av uppgifter till närings-, trafik- och miljöcentralen

Innehavaren av ett taxitillstånd är trots affärs- eller yrkeshemlighet skyldig att på begäran av den behöriga närings-, trafik- och miljöcentral som avses i 5 § lämna ut uppgifter till centralen om sin årliga omsättning och antalet körda kilometer samt uppgifter som behövs för beviljande och återkallande av trafiktillstånd och tillsynen över trafiken.

En beställningscentral är skyldig att på begäran av närings-, trafik- och miljöcentralen inom sitt verksamhetsområde samla in och trots affärs- eller yrkeshemlighet till centralen lämna ut uppgifter om antalet förmedlade beställningar och beställningar som inte förmedlats samt för tillsynen nödvändiga uppgifter om de innehavare av taxitillstånd som hör till beställningscentralen.

De uppgifter som avses i 1 och 2 mom. ska lämnas ut utan dröjsmål, i den form som myndigheten begär och avgiftsfritt. Om uppgifterna inte lämnas ut på begäran och inte trots uppmaning lämnas inom en skälig, minst en månad lång tid, kan den behöriga närings-, trafik- och miljöcentralen ålägga innehavaren av taxitillståndet eller beställningscentralen att rätta till sin försummelse. Den behöriga närings-, trafik- och miljöcentralen kan förena ett åläggande med vite på det sätt som bestäms i viteslagen.

29 §

Uppgifter i personregister

Den behöriga närings-, trafik- och miljöcentralen har rätt att trots sekretessbestämmelserna få uppgifter ur straffregistret, bötesregistret, fordonstrafikregistret, utsökningsregistret och skatteförvaltningens datasystem om de som ansöker om taxitillstånd, innehavare av taxitillstånd och trafikansvariga för behandlingen av ärenden som gäller beviljande och återkallande av taxitillstånd. Centralen har dessutom rätt att få uppgifter ur dessa register för de kontroller som nämns i 21 § 1 mom.

_______________

Denna lag träder i kraft den                                    20     .

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

_______________

Lag

om ändring av lagen om yrkeskompetens för lastbils- och bussförare

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen av den 16 mars 2007 om yrkeskompetens för lastbils- och bussförare (273/2007) 7 § 1 mom., 10 § 1 mom., 12 § 2 mom., 13 § 1 och 3 mom., 15 § 2 och 5 mom., 20 § 5 mom., 23 §, 24 § 3 mom., 26 § 2 och 3 mom. samt 27 § som följer:

7 §

Fortbildning

För upprätthållande och komplettering av yrkeskompetensen ges förare fortbildning i de undervisningsämnen i utbildningen för grundläggande yrkeskompetens som är viktiga för förarens uppgifter. Fortbildningen omfattar dock alltid undervisning som främjar ett tryggt, ekonomiskt och miljövänligt körsätt. Trafiksäkerhetsverket fastställer ett utbildningsprogram för fortbildningen.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

10 §

Utbildningscentrum

Som utbildningscentrum för utbildning för grundläggande yrkeskompetens kan godkännas en utbildningsanordnare som har av undervisningsministeriet med stöd av 8 § i lagen om yrkesutbildning (630/1998) eller med stöd av 4 § i lagen om yrkesinriktad vuxenutbildning (631/1998) beviljat tillstånd att ordna yrkesutbildning eller av Trafiksäkerhetsverket beviljat tillstånd att hålla bilskola och meddela förarundervisning för erhållande av körrätt för lastbil eller buss eller fordonskombinationer av dessa. Ett utbildningscentrum som har godkänts för utbildning för grundläggande yrkeskompetens har också rätt att ordna fortbildning, om Trafiksäkerhetsverket har godkänt det utbildningsprogram som används för fortbildningen.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

12 §

Godkännande av utbildningscentrum

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Undervisningsministeriet godkänner sådana i 10 § 1 mom. avsedda utbildningscentrum som har i paragrafen avsett tillstånd att ordna yrkesutbildning. Övriga i 10 § 1 mom. nämnda utbildningscentrum som ordnar utbildning för grundläggande yrkeskompetens samt de utbildningscentrum som avses i paragrafens 2 och 3 mom. godkänns av Trafiksäkerhetsverket.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

13 §

Tillsynen över utbildningscentrum

Den myndighet som godkänner ett utbildningscentrum svarar för tillsynen över utbildningscentrumet och den undervisning som meddelas vid det. Undervisningsministeriet kan ge uppdraget till utbildningsstyrelsen. Trafiksäkerhetsverket kan förena uppdraget att utöva tillsyn över ett utbildningscentrum med mottagandet och övervakningen av det prov som avses i 15 § genom att skaffa de nödvändiga tjänsterna på det sätt som föreskrivs i 2 mom. i nämnda paragraf.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Genom förordning av statsrådet kan det föreskrivas om Trafiksäkerhetsverkets uppgifter när det ordnar de tjänster som avses i 1 mom.

15 §

Prov

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Trafiksäkerhetsverket svarar för anordnandet och övervakningen av prov i anslutning till utbildning som ges vid de utbildningscentrum som det godkänt. Verket kan ordna uppgiften att ta emot och övervaka proven samt att utfärda det intyg som avses i 5 § 3 mom. så att uppgiften sköts i anslutning till förarexamina, genom att skaffa de behövliga tjänsterna av privata eller offentliga serviceproducenter genom avtal som ingås med dem i enlighet med 4 § 1 mom. i lagen om ordnande av utfärdandet av färdskrivarkort (629/2004). På verksamhet som utförs enligt avtal tillämpas bestämmelserna om krav som ställs på verksamheten och ordnandet av den i 4—12 och 16 § i lagen om förarexamensverksamhet (535/1998).

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Genom förordning av statsrådet kan det föreskrivas om Trafiksäkerhetsverkets uppgifter när det ordnar de tjänster som avses i 2 mom.

20 §

Beviljande av yrkeskompetensbevis

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Trafiksäkerhetsverket beviljar yrkeskompetensbevis samt duplettexemplar. Verket kan ingå avtal om skötseln av beviljande av bevis och de registreringsuppgifter som avses i 23 § med en privat eller offentlig serviceproducent med iakttagande i tillämpliga delar av vad som föreskrivs om avtal om utfärdande av färdskrivarkort och andra krav för verksamheten i 2 kap. och 16 § i lagen om ordnande av utfärdandet av färdskrivarkort. Genom förordning av statsrådet kan det föreskrivas om Trafiksäkerhetsverkets uppgifter när det ordnar tjänsterna.

23 §

Anmälan av uppgifter om yrkeskompetens till registret

I lagen om fordonstrafikregistret (541/2003) föreskrivs om införande av uppgifter som gäller yrkeskompetens i fordonstrafikregistret. Den som utfärdar intyg enligt 5 § 3 mom. eller 7 § 3 mom. i denna lag, den som enligt 12 och 14 § fattar beslut om godkännande av utbildningscentrum eller om återkallande av godkännande, den som enligt 20 eller 21 § fattar beslut om beviljande eller återkallande av yrkeskompetensbevis för förare eller duplettexemplar samt ett utbildningscentrum ska till Trafiksäkerhetsverket anmäla de nödvändiga uppgifter som ska lagras i registret. Genom förordning av statsrådet bestäms närmare om anmälan och anmälningsförfarandet.

Trafiksäkerhetsverket kan förena uppgiften att ta emot anmälan enligt 1 mom. och att införa uppgifterna i registret med mottagandet och övervakningen av prov enligt 15 § genom att skaffa de tjänster som behövs så som föreskrivs i 2 mom. i nämnda paragraf. Verket kan också ordna registreringen av uppgifter i anslutning till beviljandet av yrkeskompetensbevis i enlighet med 20 § 5 mom.

Genom förordning av statsrådet kan det föreskrivas om Trafiksäkerhetsverkets uppgifter när det ordnar de tjänster som avses i 2 mom.

24 §

Straffbestämmelser

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Den som beviljar yrkeskompetensbevis för förare utan avtal med Trafiksäkerhetsverket, ska för olagligt beviljande av yrkeskompetensbevis för förare dömas till böter.

26 §

Rättelse och sökande av ändring

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

I beslut som ett av Trafiksäkerhetsverket godkänt utbildningscentrum har fattat med stöd av denna lag och i beslut som fattats av en provmottagare eller den som beviljar yrkeskompetensbevis enligt avtal med Trafiksäkerhetsverket får ändring inte sökas genom besvär. Rättelse av sådana beslut får sökas hos Trafiksäkerhetsverket. Rättelseyrkande ska framställas skriftligen inom 30 dagar från delfåendet av beslutet. Bestämmelser om sökande av ändring i Trafiksäkerhetsverkets beslut med anledning av ett rättelseyrkande finns i 3 mom.

I beslut som Trafiksäkerhetsverket har fattat med anledning av ett rättelseyrkande eller i övrigt med stöd av denna lag liksom i beslut om återkallande av yrkeskompetensbevis för förare som fattats av polisen får ändring sökas genom besvär på det sätt som föreskrivs i förvaltningsprocesslagen. Ett beslut om återkallande av yrkeskompetensbevis kan verkställas även om det överklagas.

27 §

Handräckning

Trafiksäkerhetsverket samt den som sköter tillsynsuppgifter i enlighet med 13 § har rätt att få handräckning av polisen vid tillsynen över att denna lag och bestämmelser som utfärdats med stöd av den iakttas.

_______________

Denna lag träder i kraft den                                    20     .

Bestämmelserna i denna lag om avtal som ingåtts med och beslut som fattats av Trafiksäkerhetsverket gäller också avtal som ingåtts med och beslut som fattats av Fordonsförvaltningscentralen.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

_______________

Lag

om ändring av 4 § i lagen om godkännande av byggprodukter för trafikleder och allmänna områden

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen av den 17 augusti 2007 om godkännande av byggprodukter för trafikleder och allmänna områden (797/2007) 4 § som följer:

4 §

Bemyndigande att utfärda föreskrifter

Trafikverket har rätt att bestämma att användning av CE-märkta produkter är obligatorisk i den situation som avses i 3 § i fråga om produkter som används för byggande av trafikleder som är i dess besittning. Kommunikationsverket har samma rätt i fråga om produkter som används för byggande av telekablar.

_______________

Denna lag träder i kraft den                                    20     .

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

_______________

Lag

om ändring av 3 och 17 § i lagen om förbättrande av konkurrenskraften för fartyg som används för sjötransport

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen av den 21 december 2007 om förbättrande av konkurrenskraften för fartyg som används för sjötransport (1277/2007) 3 § 8 punkten och 17 § som följer:

3 §

Definitioner

I denna lag avses med

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

8) stödmyndighet Trafikverket,

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

17 §

Stödmyndighetens rätt att få uppgifter

Stödmyndigheten har trots sekretessbestämmelserna och andra begränsningar av tillgången till information rätt att

1) av Skatteförvaltningen för utredning och kontroll av beloppet av stöd som avses i denna lag få behövliga uppgifter om övervakningsdeklarationer som lämnats till Skatteförvaltningen och de belopp som betalats enligt dessa samt de skatteuppgifter som är nödvändiga för fullgörandet av den övervakningsuppgift som stödmyndigheten har enligt denna lag,

2) av Sjömanspensionskassan för utredning och kontroll av beloppet av stöd som avses i denna lag få uppgifterna per fartyg om de pensionsförsäkringsavgifter som betalats till Sjömanspensionskassan,

3) av tullverket för utredning och kontroll av beloppet av stöd som avses i denna lag få uppgifter om fartygens rutter,

4) av Trafiksäkerhetsverket för utredning och kontroll av förutsättningarna för inskrivning i handelsfartygsförteckningen och beviljande av stöd enligt denna lag få uppgifter om fartygs besiktning och bemanning och om fartygsregisteranteckningar som gäller fartygen.

Stödmyndigheten har rätt att få de uppgifter som avses i 1 mom. 4 punkten via en teknisk anslutning ur de datasystem med uppgifter av detta slag som Trafiksäkerhetsverket har.

Stödmyndigheten har rätt att få de uppgifter som avses i 1 mom. avgiftsfritt.

_______________

Denna lag träder i kraft den                                    20     .

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

_______________

Lag

om ändring av 8 § i lagen om alkolåsövervakad körrätt

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen av den 26 juni 2008 om alkolåsövervakad körrätt (439/2008) 8 § 1 mom. som följer:

8 §

Behandling av uppgifterna om användning av alkolåset

Den övervakade ska med 60 dagars mellanrum föra de fordon som är försedda med alkolås för avläsning av alkolåsets minne till en representant som har befullmäktigats av alkolåstillverkaren och anmälts till Trafiksäkerhetsverket.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

_______________

Denna lag träder i kraft den                                    20     .

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

_______________

Lag

om ändring av 14 § i lagen om flyttning av fordon

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen av den 5 december 2008 om flyttning av fordon (828/2008) 14 § 2 mom. som följer:

14 §

Verkställighet och närmare bestämmelser

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Den behöriga närings-, trafik- och miljöcentralen kan med stöd av ett avtal ge kommunen i uppgift att sköta sådana offentliga uppgifter som enligt denna lag ankommer på centralen eller själv överta offentliga uppgifter som enligt denna lag ankommer på kommunen.

_______________

Denna lag träder i kraft den                                    20     .

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

_______________

Lag

om ändring av lagen om yrkeskompetens för taxiförare

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen av den 18 september 2009 om yrkeskompetens för taxiförare (695/2009) 5 § 1 mom., 6 § 2 mom., 7 § 3 mom., 12 § 2 mom., 23 § 1 mom., 26 § 1 mom., 28 § 2 mom., 31 § 1 mom. samt 33, 34, 38 och 39 § som följer:

5 §

Hälsa

En taxiförare ska uppfylla hälsokraven för körkortstillstånd för fordon av klass C och D och även i övrigt ha sådana förutsättningar med avseende på hälsan som behövs för att sörja för passagerarnas säkerhet och för att hjälpa dem. Trafiksäkerhetsverket kan av särskilda skäl bevilja undantag från hälsokraven för körtillstånd för taxiförare.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

6 §

Utbildning

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

I undervisningen ska ett av Trafiksäkerhetsverket fastställt utbildningsprogram följas. I fråga om utbildningsprogrammet föreskrivs genom förordning av statsrådet.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

7 §

Prov

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Trafiksäkerhetsverket ansvarar för anordnandet och övervakningen av provet.

12 §

Fortbildning

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

I fortbildningen ska ett av Trafiksäkerhetsverket fastställt utbildningsprogram följas. Bestämmelser om fortbildningens minimiomfattning och om genomförandet av den samt om utbildningsprogrammet utfärdas genom förordning av statsrådet.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

23 §

Blankett för körtillstånd och medförande av körtillstånd

Körtillstånd ges på Trafiksäkerhetsverkets blankett. Kommunikationsministeriet fastställer formuläret för blanketten efter att ha hört inrikesministeriet. Bestämmelser om körtillståndsblankettens datainnehåll och andra krav utfärdas genom förordning av statsrådet.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

26 §

Utbildningstillstånd

För ordnande av utbildning och fortbildning för taxiförare krävs ett utbildningstillstånd. Utbildningstillståndet beviljas av Trafiksäkerhetsverket. Ett utbildningstillstånd beviljas för fem år.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

28 §

Skyldigheter för innehavare av utbildningstillstånd

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Innehavare av utbildningstillstånd ska förvara de handlingar som gäller ordnandet av utbildning och dem som genomgått utbildning så länge intyget över genomgången utbildning kan användas för att ansöka om körtillstånd. Uppgifter får lämnas till Trafiksäkerhetsverket och, för behandling av ett ansökningsärende, till polisen. När tiden för förvaring löpt ut ska personuppgifterna om dem som genomgått utbildningen utplånas. Närmare bestämmelser om tiden för förvaring av handlingarna kan utfärdas genom förordning av statsrådet.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

31 §

Tillsyn

Trafiksäkerhetsverket ansvarar för tillsynen över innehavarna av utbildningstillstånd.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

33 §

Anmälan av uppgifter om yrkeskompetens för taxiförare till registret

I fråga om införande av uppgifter som gäller yrkeskompetens för taxiförare i fordonstrafikregistret bestäms i lagen om fordonstrafikregistret (541/2003). Den som utfärdar det intyg över genomgången utbildning som avses i 6 § 3 mom. och 12 § 3 mom. i denna lag eller det intyg över avlagt prov som avses i 7 § 2 mom. och den polis som fattar beslut om körtillstånd för taxiförare eller dess duplettexemplar ska till Trafiksäkerhetsverket anmäla de nödvändiga uppgifter som ska införas i registret. Närmare bestämmelser om anmälan och anmälningsförfarandet utfärdas genom förordning av statsrådet.

34 §

Skötsel av vissa myndighetsuppgifter

Trafiksäkerhetsverket kan sköta anordnandet och övervakningen av det prov för taxiförare som avses i 7 § 3 mom. samt den tillsyn över innehavare av utbildningstillstånd som avses i 31 § i anslutning till mottagandet av förarexamina genom att skaffa de nödvändiga tjänsterna av privata eller offentliga serviceproducenter genom avtal som ingås med dem. På avtalen tillämpas bestämmelserna om avtal i lagen om ordnande av utfärdandet av färdskrivarkort (629/2004). På verksamhet som utförs enligt avtal tillämpas bestämmelserna om krav som ställs på verksamheten och ordnandet av den i 4—12 och 16 § i lagen om förarexamensverksamhet (535/1998).

Trafiksäkerhetsverket kan förena uppgiften att ta emot anmälan enligt 33 § och att införa uppgifterna i registret så att uppgiften sköts i samband med den uppgift att anordna prov som avses i 1 mom.

Bestämmelser om Trafiksäkerhetsverkets uppgifter när det ordnar de tjänster som avses i denna paragraf kan utfärdas genom förordning av statsrådet.

38 §

Rättelse och sökande av ändring

I beslut som en av Trafiksäkerhetsverket godkänd innehavare av utbildningstillstånd har fattat med stöd av denna lag och i beslut som fattats av en provmottagare enligt avtal med Trafiksäkerhetsverket får ändring inte sökas genom besvär. Rättelse i sådana beslut får sökas hos Trafiksäkerhetsverket. Rättelseyrkande ska framställas skriftligen inom 30 dagar från delfåendet av beslutet.

I beslut som Transporsäkerhetsverket har fattat med anledning av ett rättelseyrkande eller i ett beslut som verket i övrigt har fattat med stöd av denna lag liksom i beslut som fattats av polisen med stöd av denna lag får ändring sökas genom besvär på det sätt som föreskrivs i förvaltningsprocesslagen (586/1996). Ett beslut om återkallande av ett körtillstånd för taxiförare kan verkställas även om det överklagas.

39 §

Handräckning

Trafiksäkerhetsverket samt den som sköter tillsynsuppgifter i enlighet med 34 § har rätt att få handräckning av polisen vid tillsynen över att denna lag och bestämmelser som utfärdats med stöd av den iakttas.

_______________

Denna lag träder i kraft den                                    20     .

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

_______________

Lag

om ändring av 74 § i inkomstskattelagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i inkomstskattelagen av den 30 december 1992 (1535/1992) i 74 § 1 mom. det inledande stycket och 2 punkten, sådana de lyder, det inledande stycket i lag 1165/2000 och 2 punkten i lag 561/2004, som följer:

74 §

Sjöarbetsinkomst

Med sjöarbetsinkomst avses löneinkomst i pengar eller pengars värde för arbete som ombord på ett fartyg med en bruttodräktighet om minst 100 registerton i samband med fartygets trafik utförs i anställning hos en redare eller någon annan därmed jämställbar, av Skatteförvaltningen bestämd arbetsgivare som sköter fartygets trafik, under förutsättning att

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

2) fartyget tillhör Trafikverket eller en redare som handlar för verkets räkning eller någon annan redare och används på havsområden i uppdrag som beställts av en myndighet,

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

_______________

Denna lag träder i kraft den                                    20     .

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

_______________

Lag

om ändring av 7 § i statstjänstemannalagen

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i statstjänstemannalagen av den 19 augusti 1994 (750/1994) 7 § 1 mom. 14 punkten, sådan den lyder i lag 281/2000, och

ändras 7 § 1 mom. 13 punkten, sådan den lyder i nämnda lag 281/2000, som följer:

7 §

Till följande tjänster kan endast finska medborgare utnämnas:

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

13) tjänster som direktör som lyder direkt under Trafiksäkerhetsverkets eller Trafikverkets generaldirektör.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

_______________

Denna lag träder i kraft den                                    20     .

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

_______________

Lag

om ändring av 12 a § i lagen om accis på flytande bränslen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen av den 29 december 1994 om accis på flytande bränslen (1472/1994) 12 a §, sådan den lyder i lag 1305/2007, som följer

12 a §

Tullmyndigheten har rätt att för accisbeskattning av flygbensin och flygpetroleum och tillsyn däröver få behövlig information av Trafiksäkerhetsverket.

_______________

Denna lag träder i kraft den                                    20     .

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

_______________

Lag

om ändring av bilskattelagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i bilskattelagen av den 29 december 1994 (1482/1994) 14 § 2 mom., 30 § 2 mom., 46 § 1 mom., 47 § 1, 2 och 4 mom., 50 § 1 och 3 mom., 51 § 3 och 4 mom., 52 § 1 mom., 54 § 2 och 3 mom., 55 § 1 mom., 67 § 1 och 4 mom., 69 § 2 mom., 70 § 2 mom., 71 § 4 mom., 73 och 78 §, 79 § 1 mom., 84 § och 86 § 3 mom.,

sådana de lyder, 14 § 2 mom., 30 § 2 mom., 47 § 2 och 4 mom., 51 § 3 och 4 mom., 54 § 2 och 3 mom., 79 § 1 mom., 84 § och 86 § 3 mom. i lag 413/1997, 73 § delvis ändrad i sistnämnda lag, 46 § 1 mom. och 47 § 1 mom. i lag 5/2009, 50 § 1 och 3 mom., 55 § 1 mom. och 78 § i lag 248/2008, 52 § 1 mom. i lag 1097/2002, 67 § 1 mom. i lag 266/2003, 67 § 4 mom., 69 § 2 mom., 70 § 2 mom. och 71 § 4 mom. i lag 267/2008 samt 73 § i nämnda lagar 413/1997 och 248/2008, som följer:

14 §

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Trafiksäkerhetsverket verkställer debitering som avses i 1 mom. när ett registrerat fordon ändras.

30 §

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Trafiksäkerhetsverket verkställer debitering som avses i 1 mom.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

46 §

Har konstruktionen, äganderätten eller användningssyftet i fråga om ett fordon som enligt denna lag är skattefritt eller berättigar till nedsatt skatt ändrats så att fordonet eller dess användningssyfte inte längre motsvarar förutsättningarna för skattefrihet eller nedsatt skatt, är den som ägde fordonet då konstruktionen eller användningssyftet ändrades skyldig att inom en månad göra anmälan om detta till Trafiksäkerhetsverket. Anmälan ska också göras om fordon som avses i 28 eller 51 §.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

47 §

Om ett fordon för vilket skatt inte ska betalas enligt denna lag eller för vilket nedsatt skatt ska betalas, anmäls eller borde anmälas för registrering såsom något annat fordon än ett som är skattefritt enligt denna lag eller som beskattas enligt en lägre skattesats, ska bilskatten av Trafiksäkerhetsverket debiteras den som är skattskyldig enligt 5 § 1 mom.

Om ett fordon som berättigar till nedsatt skatt enligt 28 § 1 mom. anmäls eller borde anmälas till fordonsregistret för annan användning än sådan som berättigar till nedsatt skatt enligt nämnda lagrum, ska bilskatten av Trafiksäkerhetsverket påföras den ägare som har använt fordonet så som bestäms i 28 § eller hans rättsinnehavare.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Innan skatten debiteras ska Trafiksäkerhetsverket bereda den skattskyldige tillfälle att ge utredning i saken. Om den betalningsskyldige inte inom en utsatt skälig tid har gett utredning, ska Trafiksäkerhetsverket debitera skatten.

50 §

Om tullverket ska uppbära eller har uppburit skatt, kan Tullstyrelsen av särskilda skäl på ansökan och på de villkor den bestämmer nedsätta eller helt avlyfta sådana bilskatter, förseningsräntor, skattetillägg, dröjsmålsräntor, restavgifter samt räntor med anledning av uppskov som betalts eller ska betalas. Om Trafiksäkerhetsverket ska påföra eller har påfört skatten, avgör Skatteförvaltningen ansökan.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Om tullverket har debiterat skatt, kan Tullstyrelsen av särskilda skäl på ansökan och på de villkor som finansministeriet bestämmer bevilja uppskov med betalningen av skatten. Skatteförvaltningen kan bevilja uppskov med betalningen av skatt som Trafiksäkerhetsverket debiterat. Finansministeriet kan överta avgörandet av ett uppskovsärende. Ministeriet bestämmer då uppskovsvillkoren i sitt beslut med anledning av ansökan.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

51 §

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Den som med stöd av 1 eller 2 mom. återfått skatt ska, om fordonet överlåts för något annat än i 1 eller 2 mom. avsett bruk, betala i denna lag avsedd skatt och anmäla överlåtelsen till Trafiksäkerhetsverket med iakttagande av 46 §.

Trafiksäkerhetsverket ska efter att ha mottagit en anmälan enligt 3 mom. påföra fordonets överlåtare skatten, varvid 47 och 48 § ska iakttas i tillämpliga delar.

52 §

Har användningen av ett fordon förbjudits med stöd av denna lag, kan det tulldistrikt som påfört skatten eller Trafiksäkerhetsverket, på ansökan och på de villkor som distriktet eller verket bestämmer, av särskilda skäl för en bestämd tid eller helt och hållet återkalla användningsförbudet. Ansökan kan göras av fordonets ägare eller innehavare.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

54 §

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Trafiksäkerhetsverket har i andra fall än de som nämns i 1 mom. hand om sådan bilbeskattning som efter den första registreringen eller det första ibruktagandet av ett fordon ska verkställas på grund av ändring av fordonets konstruktion eller användningssyfte eller äganderätten till fordonet samt skattens debitering med stöd av 3 §.

Den allmänna ledningen av och tillsynen över bilbeskattningen ankommer på Tullstyrelsen. Skatteförvaltningen har dock hand om den allmänna ledningen av och tillsynen över den bilbeskattning som ankommer på Trafiksäkerhetsverket.

55 §

Vid beskattning som avses i 54 § 1 mom. bevakar tullverkets tullombud statens fördel. Vid den bilbeskattning som ankommer på Trafiksäkerhetsverket bevakas statens fördel av Skatteförvaltningens Enhet för bevakning av skattetagarnas rätt.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

67 §

Är saken av synnerlig vikt för sökanden kan Tullstyrelsen eller Trafiksäkerhetsverket på ansökan meddela förhandsavgörande om hur denna lag ska tillämpas vid beskattningen av sökandens fordon. Förhandsavgörande ges dock inte i fråga om beskattningsvärdet.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Ärenden som gäller förhandsavgörande ska i Tullstyrelsen, Trafiksäkerhetsverket, förvaltningsdomstolen och högsta förvaltningsdomstolen behandlas som brådskande. I ett beslut genom vilket det bestäms att förhandsavgörande inte meddelas får ändring inte sökas genom besvär.

69 §

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Rätt att på statens vägnar söka ändring i tulldistriktets beslut har tullombudet vid tulldistriktet och i Trafiksäkerhetsverkets beslut den i 55 § nämnda Enheten för bevakning av skattetagarnas rätt.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

70 §

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Besvärsrätt på statens vägnar över tulldistriktets beslut har tullombudet vid tulldistriktet och över Trafiksäkerhetsverkets beslut Enheten för bevakning av skattetagarnas rätt som avses i 55 §. Besvärsrätt över Tullstyrelsens beslut har tullombudet vid Tullstyrelsen.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

71 §

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Besvär ska anföras inom 60 dagar från delfåendet av förvaltningsdomstolens utslag. Besvärsskriften ska inom besvärstiden lämnas in till högsta förvaltningsdomstolen eller den förvaltningsdomstol som har fattat beslutet. Besvärsrätt på statens vägnar har tullombudet vid Tullstyrelsen. I fråga om beslut som fattats av Trafiksäkerhetsverket förs statens talan av Enheten för bevakning av skattetagarnas rätt som avses i 55 §.

73 §

Har bilskatt genom förvaltningsdomstolens utslag avlyfts eller nedsatts, ska distriktstullkammaren eller Trafiksäkerhetsverket, oberoende av att ändring söks, betala den överbetalda skatten till den skattskyldige.

Har högsta förvaltningsdomstolen med anledning av besvär som anförts av tullombudet eller Enheten för bevakning av skattetagarnas rätt ändrat förvaltningsdomstolens utslag, ska en kopia av högsta förvaltningsdomstolens utslag lämnas in till distriktstullkammaren eller Trafiksäkerhetsverket, som utan dröjsmål ska debitera den skattskyldige det överbetalda beloppet.

78 §

Om tullombudet eller Enheten för bevakning av skattetagarnas rätt anser att den skattskyldige bör påföras skatt, ska distriktstullkammaren eller Trafiksäkerhetsverket på begäran av dessa fatta beslut i saken.

79 §

För tillsynen över att bilskatten har betalats ska den som sköter fordonsregistreringsärenden, den som förrättar besiktning och polisen, om det i registret eller i användning upptäcks ett fordon för vilket skatt uppenbarligen inte har betalats eller som i fråga om konstruktion, användningssyfte eller äganderätt har ändrats så att skatt eventuellt ska betalas för fordonet, anmäla detta till tullmyndigheten eller Trafiksäkerhetsverket.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

84 §

Den som inte enligt detta kapitel har lämnat uppgifter eller visat upp material kan av Tullstyrelsen eller Trafiksäkerhetsverket vid vite åläggas att fullgöra sin skyldighet.

86 §

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Tullstyrelsen, Skatteförvaltningen eller Trafiksäkerhetsverket kan även bestämma att handlingar för statistiska eller vetenskapliga utredningar ska göras tillgängliga för personer eller myndigheter som bedriver forskning på området. Likaså kan länsrättens och högsta förvaltningsdomstolens beslut publiceras i oförändrad eller förkortad form, dock med utelämnande av parternas namn. Uppgifterna får inte lämnas vidare eller användas utan skattemyndighetens tillstånd för något annat syfte än det för vilket de har lämnats, om inte något annat bestäms.

_______________

Denna lag träder i kraft den                                       20     .

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

_______________

Lag

om ändring av banskattelagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i banskattelagen av den 27 juni 2003 (605/2003) 3 och 6—8 §, 9 § 3 mom., 12 § 2 mom., 16 § 1 och 2 mom., 17 §, 19 § 2 mom. och 22 § som följer:

3 §

Behörig myndighet

Trafikverket sköter verkställandet och övervakningen av beskattningen. Trafikverket kan meddela mera detaljerade föreskrifter om beskattningsförfarandet, bokföringen och skattedeklarationen.

6 §

Befrielse från skatt

I syfte att främja ibruktagandet av nya järnvägstransporter eller användningen av lågtrafikerade banavsnitt kan Trafikverket på de villkor den bestämmer, på ansökan helt eller delvis befria en skattskyldig från skatt. Befrielsen kan beviljas för sammanlagt högst tio år.

7 §

Deklarationsskyldighet

Den skattskyldige ska avge en skriftlig deklaration till Trafikverket för varje skatteperiod senast den 20 i den kalendermånad som följer närmast efter skatteperioden. Skattedeklarationen ska innehålla de uppgifter som behövs för påförande av skatt.

8 §

Påförande av skatt

Trafikverket ska utan dröjsmål fastställa skattebeloppet på basis av skattedeklarationen och andra utredningar som det har fått.

9 §

Betalning av skatt

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Om den skattskyldige inte har betalat banskatt inom utsatt tid eller till ett mindre belopp än vad som fastställts i beskattningsbeslutet, ska Trafikverket utan dröjsmål ålägga den skattskyldige att betala den obetalda skatten.

12 §

Betalningsställen

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Penninginstituten ska dagligen betala in under dagen mottagna skattemedel på Trafikverkets konto senast vardagen efter betalningsdagen.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

16 §

Sökande av ändring hos förvaltningsdomstol

Ändring i Trafikverkets beslut får sökas genom besvär hos Helsingfors förvaltningsdomstol. Den tjänsteman vid Trafikverket som verkets generaldirektör särskilt förordnat har besvärsrätt på statens vägnar i Trafikverkets beslut. Besvärsskriften ska inom besvärstiden lämnas in till Trafikverket.

I ärenden som gäller påförande av banskatt är besvärstiden tre år räknat från ingången av kalenderåret efter det år då skatten påfördes, dock alltid minst 60 dagar från delfåendet av beslutet. Besvärstiden för den tjänsteman vid Trafikverket som på statens vägnar har besvärsrätt är 30 dagar från det att beslutet fattades.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

17 §

När besvär förfaller

Om Trafikverket enligt framställt yrkande rättar eller annars korrigerar sitt beslut på det sätt som avses i 13 §, förfaller besvären.

Till den del de yrkanden som framställts i besvären inte ger anledning att rätta eller korrigera beslutet ska Trafikverket avge utlåtande med anledning av besvären och utan dröjsmål sända de handlingar som uppkommit i ärendet till Helsingfors förvaltningsdomstol.

19 §

Sökande av ändring hos högsta förvaltningsdomstolen

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Besvär ska anföras inom 60 dagar från delfåendet av förvaltningsdomstolens beslut. Besvärsskriften ska inom besvärstiden lämnas in till högsta förvaltningsdomstolen eller Helsingfors förvaltningsdomstol. Besvärsrätt för statens del har den tjänsteman vid Trafikverket som ansvarar för ärenden som gäller banskatt.

22 §

Skyldighet att lämna uppgifter

Den skattskyldige ska på begäran för Trafikverket eller för en av denna utsedd sakkunnig och ojävig person för granskning visa upp sitt bokföringsmaterial och andra för beskattningen nödvändiga uppgifter i begärd form.

_______________

Denna lag träder i kraft den                                    20     .

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

_______________

Lag

om ändring av bränsleavgiftslagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i bränsleavgiftslagen av den 30 december 2003 (1280/2003) 11 § 2 mom., 13 §, 14 § 3 mom., 15 § 1 och 3 mom., 18 § 2 mom., 19 § 1 mom., 20 § 2 och 3 mom., 21 § 1 mom., 22 och 25 §, 29 § 1 mom. samt 30 och 31 §,

av dem 19 § 1 mom. sådant det lyder i lag 1211/2006 och 20 § 3 mom. sådant det lyder i lag 250/2008, som följer:

11 §

Betalning av bränsleavgift på förhand

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bränsleavgift som betalas på förhand ska betalas in på Trafiksäkerhetsverkets bankkonto. I samband med betalningen ska uppges fordonets registreringstecken samt den tid för vilken dagsavgiften betalas. Kvitto över betald bränsleavgift ska medföras i fordonet under körning.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

13 §

Förbud att föra ut fordon ur landet

Ett fordon för vilket bränsleavgift ska uppbäras får inte föras ut ur landet förrän bränsleavgiften är betald. Trafiksäkerhetsverket eller Statens ämbetsverk på Åland kan dock tillåta att ett fordon förs ut ur landet, om godtagbar säkerhet har uppställts för betalningen av bränsleavgiften.

14 §

Betalning av bränsleavgift

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Trafiksäkerhetsverket kan sända den avgiftsskyldige en betalningspåminnelse om bränsleavgift som har förfallit till betalning. Betalningspåminnelse sänds dock inte, om det finns särskilda skäl för att avstå från att sända den.

15 §

Myndigheter

Debitering av bränsleavgift verkställs av Trafiksäkerhetsverket. I fråga om fordon som är eller borde vara registrerade i landskapet Åland handhar Statens ämbetsverk på Åland de uppgifter som ankommer på Trafiksäkerhetsverket. Trafiksäkerhetsverket behandlar dock även sådana i 30 och 31 § avsedda ärenden om bränsleavgiftsbefrielse respektive avgiftslättnad eller betalningsuppskov som gäller fordon som är registrerade i landskapet Åland samt förhandsavgöranden som gäller fordon som är registrerade i landskapet Åland.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Om det konstateras att bränsleavgiftsgrundande bränsle används i ett fordon, ska tillsynsmyndigheten anmäla detta till Trafiksäkerhetsverket respektive Statens ämbetsverk på Åland för påförande av bränsleavgift.

18 §

Offentlighet och utlämnande av uppgifter som gäller bränsleavgift

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Trafiksäkerhetsverket kan utfärda intyg över att bränsleavgift för ett fordon inte är obetald. För uppgifterna tas ut en avgift enligt lagen om grunderna för avgifter till staten (150/1992).

19 §

Förhandsavgörande

Trafiksäkerhetsverket kan på ansökan meddela förhandsavgörande om tillämpningen av bestämmelser som gäller bränsleavgift. Förhandsavgörande ges den för vilken det är viktigt att veta hur lagen tillämpas på hans fordon, och meddelas för en tid om högst två år. För meddelande av förhandsavgörande tas ut en avgift enligt lagen om grunderna för avgifter för vissa förhandsbeslut (1209/2006).

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

20 §

Bränsleavgiftsrättelse till skattetagarens fördel

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Trots den tid som föreskrivs i 1 mom. får Trafiksäkerhetsverkets beslut som gäller ändring av bränsleavgift rättas inom 60 dagar räknat från den dag då den som har rätt att söka ändring fick kännedom om verkets beslut.

Den avgiftsskyldige eller Skatteförvaltningens Enhet för bevakning av skattetagarnas rätt har rätt att hos Trafiksäkerhetsverket ansöka om rättelse i verkets beslut inom den tid som föreskrivs i 23 §.

21 §

Efterdebitering

Om bränsleavgift vid debitering enligt 8 § 3 mom. helt eller delvis har lämnats odebiterad eller utan grund har återbetalts med anledning av att anmälan eller annan uppgift eller handling inte har lämnats in eller är bristfällig eller oriktig, påför Trafiksäkerhetsverket den odebiterade eller återbetalade bränsleavgiften.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

22 §

Bränsleavgiftsrättelse till den avgiftsskyldiges fördel

Om bränsleavgift har debiterats till ett alltför stort belopp, kan den avgiftsskyldige inom den tid som anges i 20 § yrka rättelse hos Trafiksäkerhetsverket. Rättelseyrkandet ska göras skriftligt. Verket kan även på eget initiativ rätta debiteringen till den avgiftsskyldiges fördel.

25 §

Räntebetalningsskyldighet på grund av ändringssökande

Om bränsleavgift har avlyfts eller sänkts på grund av ändringssökande eller rättelse, ska till vederbörande återbetalas det överskjutande beloppet jämte årlig ränta från avgiftsbetalningsdagen till återbetalningsdagen enligt 22 § i lagen om skatteuppbörd (609/2005). Om bränsleavgift med anledning av ändringssökande påförs eller avgiftsbeloppet höjs, driver Trafiksäkerhetsverket in bränsleavgiften jämte förseningsränta enligt lagen om skattetillägg och förseningsränta.

29 §

Återbetalning av grundlös prestation

Den som visar att den har betalat bränsleavgift av misstag har rätt att på ansökan återfå det betalda beloppet från Trafiksäkerhetsverket. Som misstag betraktas inte att bränsleavgift har betalats för att undvika att användningen av fordonet förhindras eller under sådana omständigheter där detta syfte kan anses vara uppenbart.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

30 §

Befrielse från bränsleavgift

Trafiksäkerhetsverket har rätt att på grund av fordonets stora omfång eller få användningstillfällen eller av något annat liknande särskilt skäl, på ansökan och på de villkor som centralen bestämmer, bevilja befrielse från betalning av bränsleavgift. Befrielse kan beviljas endast om fordonets användningsområde är något annat än ordinarie vägtrafik och fordonet inom detta användningsområde inte i någon högre grad står i konkurrensförhållande till dieseldrivna fordon som är avsedda för vägtrafik.

31 §

Avgiftslättnad och uppskov med betalningen

Trafiksäkerhetsverket kan av särskilda skäl på ansökan och på de villkor som det bestämmer helt eller delvis bevilja befrielse från bränsleavgift och förseningsränta samt ränta som ska betalas på grund av uppskov. Finansministeriet kan överta avgörandet av ett ärende av principiell betydelse.

Trafiksäkerhetsverket kan av särskilda skäl på ansökan bevilja uppskov med betalningen av bränsleavgift på de villkor som finansministeriet bestämmer. Finansministeriet kan överta avgörandet av ett uppskovsärende.

_______________

Denna lag träder i kraft den                                    20     .

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

_______________

Lag

om ändring av fordonsskattelagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i fordonsskattelagen av den 30 december 2003 (1281/2003) 7 §, 8 § 2 mom., 11 § 3 mom., 15 och 16 §, 18 § 1 mom., 19 § 2 mom., 21 § 1 och 2 mom., 23 § 1 mom., 25 §, 26 § 1, 3 och 4 mom., 30 § 1 mom., 31 § 1 mom., 32 § 2 mom., 33 §, 36 § 1 och 3 mom., 46 § 2 mom., 47 § 1 mom., 48 § 1 mom., 49 §, 52 § 3 mom., 56 § 1 och 2 mom., 57 §, 58 § 2 mom., 59 § 4 mom., 61 § 1 mom. och 63 § 2 mom.,

av dem 18 § 1 mom. sådant det lyder i lag 1235/2004, 31 § 1 mom. sådant det lyder i lag 235/2007 och 48 § 1 mom. sådant det lyder i lag 1210/2006, som följer:

7 §

Överföring av skattskyldighet

En skattskyldig kan genom avtal överföra skattskyldigheten på en annan person. Ett sådant avtal ska upprättas skriftligt på en blankett som fastställts av Trafiksäkerhetsverket. Den som övertar skattskyldigheten svarar för skatten enligt de grunder som gäller för den som ursprungligen var skattskyldig. Om det är uppenbart att överföring av skattskyldighet har skett i syfte att undgå skattebetalning, kan skatten debiteras som om överföringen inte hade skett.

Trafiksäkerhetsverket kan på de villkor som det bestämmer godkänna eller förkasta överföring av skattskyldighet. Om den som övertagit skattskyldigheten inte betalar skatten på föreskrivet sätt, kan Trafiksäkerhetsverket bestämma att den som överfört skattskyldigheten och den som övertagit skattskyldigheten solidariskt ska svara för skatten.

8 §

När skattskyldigheten inträder och upphör

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Om tidpunkten för skattskyldighetens begynnande inte kan utredas i sådana fall som avses i 5 § 2 mom., kan skattskyldighetens begynnande fastställas enligt uppskattning till tidigast 12 månader före den dag då Trafiksäkerhetsverket fick kännedom om att fordonet använts på det sätt som avses i 5 § 2 mom.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

11 §

Drivkraftsskatt

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

En lastbil som är utrustad för dragning av släpvagn anses användas för dragning av släpvagn, om inte annat anmäls. Om en lastbil som är utrustad för dragning av släpvagn inte används för dragning av släpvagn, ska fordonets ägare eller innehavare anmäla detta i samband med lastbilens första registrering eller omregistrering eller innan användningen av släpvagn upphör. På motsvarande sätt ska det på förhand anmälas om en lastbil, för vilken gjorts anmälan om upphörande av användning av släpvagn, börjar användas för dragning av släpvagn. Anmälan ska göras på fastställd blankett vid ett besiktningsställe som utför registrering eller till Trafiksäkerhetsverket.

15 §

Debitering av fordonsskatt

Fordonsskatt debiteras utan dröjsmål, när skatteperioden har börjat eller när en sådan ändring av fordonets beskaffenhet som påverkar beskattningen eller någon annan uppgift som behövs för beskattningen har antecknats i registret eller på annat sätt kommit till Trafiksäkerhetsverkets kännedom. Debiteringen verkställs utan att den skattskyldige blir hörd.

16 §

Uppbörd av skatt vid åtagande att svara för skatten

Om den som överlåtit fordonet har försummat att göra registreringsanmälan och överlåtarens i 6 § avsedda skatt inte har debiterats hos överlåtaren, uppbärs skatten i första hand såsom åtagen skatt hos den mottagare som har registrerat fordonet i sitt namn. På beloppet av den åtagna skatten tillämpas då inte bestämmelserna i 62 § om det minsta belopp som påförs. Debiteringen verkställs utan att mottagaren blir hörd. Om mottagaren meddelar Trafiksäkerhetsverket att han inte åtar sig att svara för skatten, återtas debiteringen. Skatten uppbärs därefter hos överlåtaren och mottagaren utgående från den tid fordonet varit i överlåtarens respektive mottagarens ägo.

Om i 1 mom. avsedd skatt inte har betalats senast på förfallodagen, kan Trafiksäkerhetsverket debitera skatten hos den som överlåtit fordonet. Mottagaren kan dock efter debiteringen genom anmälan till Trafiksäkerhetsverket åta sig att svara för skatten.

18 §

Betalning av skatt i rater och tillägg för betalningssätt

Skattebelopp som ska debiteras kan av Trafiksäkerhetsverket på den skattskyldiges begäran före den första förfallodagen i en skatteperiod delas upp för betalning i två eller fyra rater. Till beloppet av varje rat läggs då ett betalningssättstillägg på 3 euro per rat. Betalningssättet tillämpas tills den skattskyldige begär ändring av betalningssättet. Begäran ska framställas före skatteperiodens början.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

19 §

Skatteuppbörd i vissa fall

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

I fall som avses i 1 mom. rättas debiteringen av skatt. Rättelse görs utan ansökan, om Trafiksäkerhetsverket känner till grunden för rättelsen. Betald skatt återbärs till den skattskyldige på det sätt som föreskrivs i 32 §.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

21 §

Sändning av debetsedel och annat meddelande eller beslut

Trafiksäkerhetsverket sänder debetsedel, annat meddelande eller beslut under den adress som anmälts till fordonsregistret eller den adress för fakturering av fordonsskatt som skriftligen anmälts till Trafiksäkerhetsverket. Om inte annat visas, anses delgivningen av en handling ha skett den sjunde dagen efter det att verket har lämnat handlingen till befordran av posten eller någon annan avtalspartner som handhar liknande uppgifter.

Om den skattskyldige inte har fått någon debetsedel, ska han begära en sådan av Trafiksäkerhetsverket så att skatten kan betalas på förfallodagen.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

23 §

Förfallodagar

Skatten förfaller till betalning när 42 dagar har förflutit från skatteperiodens början eller från beskattningsbeslutet, beroende på vilken av dessa tidpunkter som infaller senare. Som förfallodag för debitering enligt 18 § 3 mom. kan Trafiksäkerhetsverket fastställa även någon annan dag.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

25 §

Betalningspåminnelse

Trafiksäkerhetsverket kan sända den avgiftsskyldige en betalningspåminnelse om skatt som har förfallit till betalning. Betalningspåminnelse sänds dock inte, om det finns särskilda skäl för att avstå från att sända den.

26 §

Periodisering av skatteuppbörden

Trafiksäkerhetsverket kan som periodbeskattad godkänna en skattskyldig som dagligen under 12 månader i genomsnitt bedöms svara för skatten för minst 50 fordon. Som periodbeskattad kan av särskilda skäl godkännas även en skattskyldig som svarar för ett mindre antal fordon än detta.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Trafiksäkerhetsverket kan på de villkor som det bestämmer avtala med en periodbeskattad om

1) uppgifter i debetsedeln,

2) skattens förfallodag,

3) beskattningsperiodens längd,

4) säkerhet för tryggande av skattefordran,

5) minimibeloppet för den skatt som ska debiteras, och

6) andra frågor som är nödvändiga vid verkställandet av periodbeskattningen.

Om en periodbeskattad inte iakttar avtalsvillkoren eller om avtalsförutsättningarna på annat sätt upphör, kan Trafiksäkerhetsverket häva avtalet utan att höra den skattskyldige. Efter det att avtalet har hävts debiteras fordonsskatten fordonsvis på det sätt som föreskrivs i denna lag.

30 §

Återbäring av grundlös prestation

Den som visar att han har betalat fordonsskatt av misstag har rätt att hos Trafiksäkerhetsverket ansöka om att återfå det betalda beloppet. Som misstag betraktas inte att skatt har betalats för att undvika att användningen av fordonet förhindras eller under omständigheter där detta syfte kan anses vara uppenbart.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

31 §

Överföring av skatteåterbäring

Om Trafiksäkerhetsverket ska både återbära skatt till en skattskyldig och debitera denne, överför verket utan att höra den skattskyldige återbäringen för att användas som betalning för skatten. Överföring kan göras även om den skatt för vars betalning återbäringen överförs inte har förfallit till betalning. Om det inte finns någon skatt att debitera, överförs återbäringen i väntan på följande debitering.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

32 §

Betalning av återbäring

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Har ansökan om återbäring inte gjorts inom 12 månader efter det att återbäringsgrunden har uppstått, betalas skatteåterbäringen utan särskild ansökan om skatten har betalats av den skattskyldige. Har någon annan än den skattskyldige betalat den skatt som ska återbäras, ska betalaren skriftligen ansöka om skatteåterbäring hos Trafiksäkerhetsverket.

33 §

Kvittning

Om de förutsättningar för kvittning som anges i lagen om skatteuppbörd är uppfyllda och kvittning kan anses vara ändamålsenlig, kan kvittning verkställas mellan skatter som uppbärs av Trafiksäkerhetsverket och skatter som uppbärs av någon annan myndighet. På kvittningsförfarandet tillämpas bestämmelserna i lagen om skatteuppbörd.

36 §

Förfarande vid ansökan om skattebefrielse

Ansökan om skattebefrielse på grundval av handikapp ska göras skriftligt hos Trafiksäkerhetsverket.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Skattebefrielse kan beviljas utan ansökan, om Trafiksäkerhetsverket känner till grunden för skattebefrielsen.

46 §

Skatterättelse till skattetagarens fördel

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Utan hinder av den tid som föreskrivs i 1 mom. kan Trafiksäkerhetsverkets beslut som gäller ändring av beskattning rättas inom 60 dagar räknat från den dag då den som har rätt att söka ändring fick kännedom om verkets beslut.

47 §

Efterbeskattning

Om ett fordon helt eller delvis har lämnats obeskattat eller skatt har återburits utan grund med anledning av att anmälan eller annan uppgift eller handling inte har lämnats in eller är bristfällig eller oriktig, påför Trafiksäkerhetsverket den odebiterade eller återburna skatten för betalning.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

48 §

Förhandsavgörande

Trafiksäkerhetsverket kan på ansökan meddela förhandsavgörande om tillämpningen av bestämmelser som gäller fordonsskatt. Förhandsavgörande ges den för vilken det är viktigt att veta hur lagen tillämpas på hans fordon, och meddelas för en tid om högst två år. För meddelande av förhandsavgörande tas ut en avgift enligt lagen om grunderna för avgifter för vissa förhandsbeslut (1209/2006).

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

49 §

Rättelse till den skattskyldiges fördel

Om fordonsskatt har debiterats till ett alltför stort belopp, kan den som saken gäller inom den tid som anges i 46 § yrka rättelse hos Trafiksäkerhetsverket. Rättelseyrkandet ska göras skriftligt. Trafiksäkerhetsverket kan även på eget initiativ rätta debiteringen till den skattskyldiges fördel.

52 §

Ränta som skall betalas med anledning av ändringssökande

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Om skatt påförs eller skattens belopp höjs med anledning av ändringssökande, driver Trafiksäkerhetsverket in skatten jämte förseningsränta enligt lagen om skattetillägg och förseningsränta.

56 §

Myndigheter

Skatteuppbördsmyndighet i fråga om fordonsskatten är Trafiksäkerhetsverket, dock så att tullverket är skatteuppbördsmyndighet i fråga om den fasta skatten och konsumtionsskatten. Skatteuppbördsmyndighet i landskapet Åland är Statens ämbetsverk på Åland, på vilket tillämpas vad som i denna lag föreskrivs om Trafiksäkerhetsverket.

Verkställandet av skattedebiteringen samt skatteuppbörden och andra åtgärder i anslutning till beskattningen liksom behandlingen av ansökningsärenden och andra ärenden som gäller fordonsbeskattningen handhas av Trafiksäkerhetsverket och tullverket samt, i fråga om fordon som är registrerade i landskapet Åland, av Statens ämbetsverk på Åland. Trafiksäkerhetsverket behandlar dock även sådana ärenden om skatteuppskov och skattelättnad som gäller skatter som uppbärs av Statens ämbetsverk på Åland.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

57 §

Tillsyn

Tillsynen över fordonsbeskattningen ankommer på Trafiksäkerhetsverket samt polis-, gränsbevaknings- och tullmyndigheterna. De myndigheter som anges i lag ska se till att ett fordonsskattepliktigt fordon inte används i trafik eller förs ut ur landet, om skatt som förfallit till betalning inte har betalats för fordonet. Trafiksäkerhetsverket kan ge andra myndigheter anvisningar om tillsynen.

58 §

Användningsförbud

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Trafiksäkerhetsverket kan av synnerligen vägande skäl helt eller för en bestämd tid återkalla ett användningsförbud eller bestämma att användningsförbud inte ska tillämpas på fordonet. Användning av fordonet kan tillåtas endast

1) om en domstol har beslutat om inledning av skuldsanering eller skuldreglering i fråga om den som lämnat skatten obetald, eller

2) om det kan anses att fordonets ägare eller innehavare inte har känt till och inte har kunnat känna till att skatten är obetald och det med beaktande av omständigheterna kan anses vara oskäligt att förbjuda att fordonet används.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

59 §

Besiktning av fordon

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Om Trafiksäkerhetsverket har fattat ett i 58 § 2 mom. avsett beslut om återkallande av användningsförbud, kan fordonet besiktigas under den tid beslutet är i kraft, trots att skatten är obetald.

61 §

Skattelättnad

Trafiksäkerhetsverket kan av särskilda skäl på ansökan och på de villkor som det bestämmer helt eller delvis bevilja befrielse från eller uppskov med betalning av fordonsskatt som betalats eller ska betalas jämte därpå beräknad ränta. Trafiksäkerhetsverket eller finansministeriet har rätt att av andra skattemyndigheter få uppgifter som behövs för att avgöra ett skattelättnadsärende. Tullstyrelsen avgör ansökningar om skattebefrielse eller skatteuppskov som gäller i 38 § avsedd fast skatt och konsumtionsskatt. Uppskov med betalning av skatt beviljas på de villkor som finansministeriet bestämt.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

63 §

Offentlighet och utlämnande av uppgifter som gäller fordonsskatt

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Trafiksäkerhetsverket kan utfärda intyg över att fordonsskatt för fordonet inte är obetald. För uppgifterna tas avgift ut enligt lagen om grunderna för avgifter till staten (150/1992).

_______________

Denna lag träder i kraft den                                    20     .

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

_______________

Lag

om ändring av lagen om grunderna för avgifter för vissa förhandsbeslut

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen av den 22 december 2006 om grunderna för avgifter för vissa förhandsbeslut (1209/2006) 1 § 2 mom., 5 § och 8 § 1 mom. som följer:

1 §

Tillämpningsområde

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Denna lag tillämpas också på sådana ansökningar som Tullstyrelsen eller Trafiksäkerhetsverket behandlar och som avser Tullstyrelsens eller Trafiksäkerhetsverkets förhandsavgöranden.

5 §

Fastställande av fasta avgifter

De beslutsavgifter samt behandlingsavgifter som Skatteförvaltningen och Tullverket tar ut fastställs genom förordning av finansministeriet. De avgifter som Trafiksäkerhetsverket tar ut fastställs genom förordning av kommunikationsministeriet.

8 §

Sökande av ändring i en avgift

En betalningsskyldig som anser att ett fel inträffat i en avgift som fastställts av Skatteförvaltningen eller Trafiksäkerhetsverket kan inom sex månader från avgiftens fastställande yrka ändring hos den myndighet som påfört avgiften. I ett beslut som meddelats med anledning av ett rättelseyrkande får ändring sökas genom besvär hos den förvaltningsdomstol inom vars domkrets myndigheten som påfört avgiften är belägen. Besvärstiden är 30 dagar räknat från det då ändringssökanden har tagit del av beslutet som meddelats med anledning av rättelseyrkandet. I förvaltningsdomstolens beslut får ändring inte sökas genom besvär.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

_______________

Denna lag träder i kraft den                                    20     .

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

_______________

Lag

om ändring av 8 § i lagen om nödcentraler

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen av den 18 februari 2000 om nödcentraler (157/2000) 8 § 1 mom. 4 och 7 punkten som följer:

8 §

Rätt att få uppgifter ur register

En anställd vid nödcentralsverket har för skötseln av uppgifter som enligt lag ankommer på nödcentralerna rätt att utan hinder av sekretessbestämmelserna för att säkerställa de förberedande åtgärderna i anslutning till ett uppdrag eller skyddet i arbete eller för att stödja enheten i fråga, avgiftsfritt få behövliga uppgifter på det sätt som överenskommits med den behöriga registeransvariga. I detta syfte kan fås

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

4) ur närings-, trafik- och miljöcentralernas datasystem för trafiktillstånd uppgifter som behövs vid övervakningen av tillståndspliktig trafik,

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

7) uppgifter ur Trafiksäkerhetsverkets fordonstrafikregister för behandling av ärenden som gäller körrätt och trafiktillstånd samt för kontroll av personuppgifter,

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

_______________

Denna lag träder i kraft den                              20     .

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

_______________

Lag

om ändring av 23 och 24 a § i territorialövervakningslagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i territorialövervakningslagen av den 18 augusti 2000 (755/2000) 23 § 2 mom. och 24 a §, sådana de lyder i lag 1251/2005, som följer:

23 §

Territorialövervakningsmyndigheterna

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Trafikverket är på sitt verksamhetsområde territorialövervakningsmyndighet, och det jämställs med de i 1 mom. avsedda territorialövervakningsmyndigheterna, om inte något annat bestäms nedan i denna lag.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

24 a §

Territorialövervakningsuppgifter som ska skötas av utsedda leverantörer av flygtrafikledningstjänster

När kommunikationsministeriet i enlighet med vad som bestäms i luftfartslagen utser en leverantör av flygtrafikledningstjänster kan ministeriet kräva att den utsedda tjänsteleverantören biträder territorialövervakningsmyndigheterna genom att sköta territorialövervakningsuppgifter enligt denna lag inom sitt eget verksamhetsområde. Kommunikationsministeriet och försvarsministeriet kommer sinsemellan överens om de grunder enligt vilka de territorialövervakningsuppgifter som sköts av utsedda leverantörer av flygtrafikledningstjänster ska organiseras i praktiken. En leverantör av flygtrafikledningstjänster kan inte tilldelas en uppgift som innebär betydande utövning av offentlig makt.

En i 1 mom. avsedd leverantör av flygtrafikledningstjänster ska meddela militär- och gränsbevakningsmyndigheterna om territorieförseelser och territoriekränkningar eller hot om sådana samt med de medel som står till buds vidta åtgärder för att förhindra territorieförseelser och territoriekränkningar.

_______________

Denna lag träder i kraft den                                    20     .

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

_______________

Lag

om ändring av 6 § i räddningslagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i räddningslagen av den 13 juni 2003 (468/2003) 6 § 1 mom. 8 punkten som följer:

6 §

Andra myndigheters uppgifter

Skyldiga att delta i räddningsverksamheten och befolkningsskyddet enligt vad som bestäms om deras uppgifter i författningarna om respektive verksamhetsområde eller i övrig lagstiftning är vid sidan av räddningsmyndigheterna

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

8) kommunikationsministeriet, Meteorologiska institutet, Trafiksäkerhetsverket, Trafikverket, Kommunikationsverket,

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

_______________

Denna lag träder i kraft den                                    20     .

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

_______________

Lag

om ändring av sjömanslagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i sjömanslagen av den 7 juni 1978 (423/1978) 4 § 3 mom., 70 § 2 mom. och 78 § 3 mom.,

av dem 4 § 3 mom. sådant det lyder i lag 1361/2006 och 70 § 2 mom. sådant det lyder i lag 1006/1986, som följer:

4 §

Arbetsavtalets form och innehåll

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Om arbetstagaren under avtalets giltighetstid flyttar från ett fartyg till ett annat ska Trafiksäkerhetsverket underrättas om detta enligt vad som föreskrivs i lagen om registrering av fartygspersonal (1360/2006).

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

70 §

Anmärkningar och anmälningar

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

När kommissionen har behandlat ett ärende som gäller fartygets befälhavare, ska detta anmälas hos arbetsgivaren samt vid behov även hos Trafiksäkerhetsverket.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

78 §

Rätt att yrka besiktning

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Har ovan avsedd besiktning förrättats utomlands ska befälhavaren utan dröjsmål sända meddelande om detta till Trafiksäkerhetsverket.

_______________

Denna lag träder i kraft den                                    20     .

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

_______________

Lag

om ändring av 2 § i lagen om tryckbärande anordningar

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen av den 27 augusti 1999 om tryckbärande anordningar (869/1999) 2 § 4 punkten, sådan den lyder i lag 731/2008, som följer:

2 §

I denna lag avses med

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

4) tillsynsmyndighet Säkerhetsteknikcentralen; i fråga om tryckbärande anordningar i fartyg avses med tillsynsmyndighet, med undantag för de fall som avses i 5, 16 och 17 §, Trafiksäkerhetsverket vid sidan av Säkerhetsteknikcentralen; i fråga om militära tryckbärande anordningar och tryckbärande anordningar som är fast installerade i objekt som är i försvarsministeriets eller försvarsmaktens besittning och ska hemlighållas med tanke på landets försvar avses med tillsynsmyndighet, med undantag för de fall som avses i 5, 16 och 17 §, huvudstaben,

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

_______________

Denna lag träder i kraft den                                    20     .

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

_______________

Lag

om ändring av lagen om registrering av fartygspersonal

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen av den 22 december 2006 om registrering av fartygspersonal (1360/2006) 5 §, i 6 § det inledande stycket i 1 mom. samt 2 mom., 7 §, 8 § 2 mom., 10 § 2 mom. och 11 § som följer:

5 §

Sjömansregistret

För att uppgifter om fartygspersonalens anställningsförhållanden ska kunna registreras på ett tillförlitligt sätt ska Trafiksäkerhetsverket föra ett sjömansregister över sjömansbefattningen för dem som arbetar ombord på ett finskt fartyg.

En finsk medborgare som vill att sådana uppgifter om hans eller hennes sjömansbefattningar som enligt 2 § inte annars införs i sjömansregistret antecknas i det, ska lägga fram en tillförlitlig utredning om dem för Trafiksäkerhetsverket.

6 §

Uppgifter som skall registreras i sjömansregistret

Redaren ska lämna Trafiksäkerhetsverket följande uppgifter för registrering i sjömansregistret:

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Trafiksäkerhetsverket ska efter att ha fått de uppgifter som avses i 1 mom. föra in dem i sjömansregistret utan ogrundat dröjsmål.

7 §

Fullgörande av redarens anmälningsskyldighet

Redaren eller dennes företrädare ska utan dröjsmål lämna Trafiksäkerhetsverket de uppgifter som avses i 6 §, dock senast 14 dagar från arbetsavtals- eller tjänsteförhållandets eller något annat avtalsförhållandes början eller slut eller från en händelse som avses i 6 § 1 mom. 4—6 punkten.

Med Trafiksäkerhetsverkets samtycke får dock sjömännens tider i sjötjänst meddelas Trafiksäkerhetsverket månadsvis. Uppgifter som gäller flottning i inre fart får lämnas Trafiksäkerhetsverket en gång per seglationssäsong. Meddelandena får sändas till verket på elektronisk väg.

8 §

Behandling av uppgifter i sjömansregistret

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Trafiksäkerhetsverket har rätt att ta ut en avgift för utdrag ur sjömansregistret. Avgiften fastställs i enlighet med lagen om grunderna för avgifter till staten (150/1992). Trafiksäkerhetsverket får ta ut ersättning för lämnande av information om den som ber om uppgiften endast om det har förflutit mindre än ett år sedan vederbörande senast fick ett utdrag med sina uppgifter ur registret.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

10 §

Ändringssökande och behörig domstol

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Ändring i Trafiksäkerhetsverkets beslut får sökas genom besvär hos Helsingfors förvaltningsdomstol. I fråga om ändringssökande gäller i övrigt det som föreskrivs i förvaltningsprocesslagen (586/1996).

11 §

Tillsyn

Trafiksäkerhetsverket övervakar att uppgifter lämnas i enlighet med denna lag och att skyldigheten att göra upp ett fartygspersonalregister fullgörs.

_______________

Denna lag träder i kraft den                                    20     .

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

_______________

Lag

om ändring av 15 § i trafikförsäkringslagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i trafikförsäkringslagen av den 26 juni 1959 (279/1959) 15 § 4 mom., sådant det lyder i lag 1130/1999, som följer:

15 §

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Försäkring som ska finnas i samband med ett sådant förflyttningstillstånd för fordon som beviljas av Trafiksäkerhetsverket, en avtalsregistrerare enligt 3 § i lagen om registrering av fordon (1100/1998) eller tullverket beviljas av Trafikförsäkringscentralen.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

_______________

Denna lag träder i kraft den                                    20     .

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

_______________

Lag

om ändring av 3 § i lagen om ett register över läkarundersökningar av sjömän

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen av den 22 januari 1999 om ett register över läkarundersökningar av sjömän (25/1999) 3 § 2 mom. som följer:

3 §

Utlämnande av uppgifter ur registret

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Trafiksäkerhetsverket har rätt att ur registret få uppgifter som behövs för ett beslut om arbetstagarens duglighet för skeppsarbete. Dessutom har verket och arbetarskyddsmyndigheterna rätt att ur registret få andra uppgifter än sådana som gäller en enskild arbetstagares hälsa.

_______________

Denna lag träder i kraft den                                    20     .

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

_______________

Lag

om ändring av 139 § i lagen om sjömanspensioner

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen av den 22 december 2006 om sjömanspensioner (1290/2006) 139 § 4 punkten som följer:

139 §

Anmälningar som krävs för ordnandet och skötseln av pensionsskydd

För ordnandet och skötseln av pensionsskydd skall arbetsgivaren anmäla sina identifieringsuppgifter till pensionskassan och göra en månadsanmälan till pensionskassan separat för var och en av de arbetstagare som varit anställd hos arbetsgivaren under kalendermånaden. Månadsanmälan till pensionskassan skall göras senast den 10 dagen i den andra kalendermånaden efter arbetsmånaden och i anmälan skall i enlighet med pensionskassans anmälningsförfarande uppges

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

4) arbetstagarens tjänsteställning i Trafiksäkerhetsverkets sjömansregister vid utgången av månaden.

_______________

Denna lag träder i kraft den                                    20     .

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

_______________

Lag

om ändring av lagen om inteckning i bil

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen av den 15 december 1972 om inteckning i bil (810/1972) det inledande stycket i 1 § 1 mom., 3 § 2 mom., 6 § 2 mom., 8 och 12 §, 15 § 2 och 3 mom., 16—19 §, 20 § 2 mom. och 21 § 2 mom.,

av dem det inledande stycket i 1 § 1 mom. sådant det lyder i lag 5/1977 och 15 § 2 mom. sådant det lyder i lag 130/2004, som följer:

1 §

Med stöd av denna lag kan till säkerhet för fullgörande av en skriftlig förbindelse på ett visst belopp intecknas en i Trafiksäkerhetsverkets register införd

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

3 §

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Inteckningsärenden behandlas av Trafiksäkerhetsverket.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

6 §

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Inteckningen ska förnyas inom tio år från den dag då den blivit fastställd, annars förfaller den. Den som ansöker om förnyelse av en inteckning ska visa upp förbindelsen i original för Trafiksäkerhetsverket.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

8 §

Den som önskar döda en inteckning helt eller delvis, på grund av att skuldförbindelsen är fullgjord eller på annat sätt har upphört att gälla eller på grund av att sökanden annars är berättigad att förfoga över förbindelsen, är skyldig att visa upp förbindelsen i original för Trafiksäkerhetsverket, som kan döda inteckningen genom anteckning i registret.

12 §

Inteckningsärendena ska utan dröjsmål tas upp till behandling och avgöras i den ordning de lämnats in till Trafiksäkerhetsverket, och varje ärende ska slutbehandlas den dag det inkommit.

Om ett ärende har lämnats in till Trafiksäkerhetsverket innan det har fastställts att ett annat ärende som gäller samma bil har blivit registrerat, ska ansökningarna behandlas och avgöras som om de skulle ha lämnats in till Trafiksäkerhetsverket samtidigt.

15 §

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Den som verkställer utmätning och beslag, den som meddelar skingringsförbud eller boförvaltaren ska utan dröjsmål till Trafiksäkerhetsverket sända uppgifter för att de anteckningar som avses i 1 mom. ska kunna göras i registret.

Om en utredning om att utmätning, kvarstad, skingringsförbud eller konkurs har återgått, förfallit eller annars upphört att gälla visas upp för Trafiksäkerhetsverket ska även detta antecknas i registret.

16 §

En bil i vilken en inteckning har fastställts eller i fråga om vilken en ansökan om inteckning har lämnats in till Trafiksäkerhetsverket får inte avföras ur registret så länge inteckningen är i kraft.

17 §

I fråga om gravationsbevis som utfärdats av Trafiksäkerhetsverket gäller i tillämpliga delar vad som bestäms om gravationsbevis för fastigheter och om inteckningsregister.

18 §

När en bil säljs genom utmätning ska auktionsförrättaren före auktionens början skaffa ett gravationsbevis för bilen från Trafiksäkerhetsverket och, om inteckningshavarens boningsort är känd, underrätta honom eller henne om auktionen.

Om en förbindelse för vilken en inteckning har beviljats som säkerhet är ställd på innehavaren eller om den genom överlåtelse har kommit i en annan persons besittning, kan förbindelsens innehavare meddela Trafiksäkerhetsverket att han innehar förbindelsen, om han vill ha sådan information som det har föreskrivits att inteckningshavaren i vissa situationer har rätt att få.

19 §

Ändring i Trafiksäkerhetsverkets beslut i ett ärende som avses i denna lag får sökas genom besvär hos Helsingfors hovrätt.

Missnöjesanmälan ska lämnas in till Trafiksäkerhetsverket inom åtta dagar och besvärsskriften till samma myndighet inom trettio dagar från det att beslutet utfärdades, i annat fall tas besvären inte upp till prövning. Trafiksäkerhetsverket ska utan dröjsmål lämna in besvärsskriften samt protokollet i ärendet och övriga handlingar som hör till ärendet jämte verkets eget utlåtande till hovrätten.

20 §

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Hovrätten ska så snart som möjligt skicka en kopia av sitt beslut till Trafiksäkerhetsverket och samtidigt återsända de handlingar som hör till ärendet.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

21 §

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

En anteckning som görs på detta sätt har samma verkan som om Trafiksäkerhetsverket på anmälan eller ansökan omedelbart hade gjort en anteckning i registret.

_______________

Denna lag träder i kraft den                                    20     .

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

_______________

Lag

om ändring av 6 kap. 3 § i tvångsmedelslagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i tvångsmedelslagen av den 30 april 1987 (450/1987) 6 kap. 3 § 2 mom. som följer:

6 kap

Andra tvångsmedel

3 §

Rusmedelsprov

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Tull- och gränsbevakningsmän samt tjänstemän som av Trafiksäkerhetsverket har förordnats att övervaka trafiken har i detta uppdrag samma behörighet som en polisman enligt 1 mom.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

_______________

Denna lag träder i kraft den                                    20     .

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.