RIKSDAGENS SVAR 209/2009 rd

RSv 209/2009 rd - RP 221/2009 rd

Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av lagen om avbytarservice för lantbruksföretagare, lag om avbytarservice för pälsdjursuppfödare, lag om försök med vikariehjälp för renskötare och lag om ändring av 114 § i lagen om pension för lantbruksföretagare

Ärende

Regeringen har till riksdagen överlämnat sin proposition med förslag till lag om ändring av lagen om avbytarservice för lantbruksföretagare, lag om avbytarservice för pälsdjursuppfödare, lag om försök med vikariehjälp för renskötare och lag om ändring av 114 § i lagen om pension för lantbruksföretagare (RP 221/2009 rd).

Beredning i utskott

Social- och hälsovårdsutskottet har i ärendet lämnat sitt betänkande (ShUB 45/2009 rd).

Beslut

Riksdagen har antagit följande lagar:

Lag

om ändring av lagen om avbytarservice för lantbruksföretagare

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen av den 20 december 1996 om avbytarservice för lantbruksföretagare (1231/1996) 6 och 38 §,

av dem 6 § sådan den lyder i lag 1100/2007, samt

fogas till 35 § 2 mom. en ny 2 a-punkt som följer:

6 §

Rätt till semester

En lantbruksföretagare som avses i 4 § har rätt att under ett kalenderår på ansökan få avbytarservice för 26 dagar på grund av semester.

35 §

Kostnader för avbytarservice som berättigar till ersättning av staten

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Såsom kostnader enligt 1 mom. ersätts

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

2 a) den lokala enhetens nettokostnader för av pensionsanstalten godkänt genomförande av läroavtalsutbildning som leder till avbytaryrket, inom ramen för det anslag som anvisas i statsbudgeten för ändamålet,

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

38 §

Betalning och justering av förskott

Pensionsanstalten betalar förskott för kostnader enligt 35 § till en kommun som ingått uppdragsavtal. Pensionsanstalten uppskattar förskottets storlek med beaktande av antalet dagar för vilka avbytarservice lämnats inom den berörda lokala enhetens verksamhetsområde under finansåret före det föregående finansåret och den genomsnittliga kostnaden per dag samt de ändringar som enligt pensionsanstaltens uppskattning väntas ske i dem. Förskottet betalas från och med ingången av finansåret månatligen i lika stora poster senast den 11 varje månad.

Förskotten justeras årligen räknat från den 1 juli. För justeringen ska kommunen varje år senast den 15 juni lämna pensionsanstalten uppgifter om de kostnader enligt bokföringen som orsakats av den avbytarservice som ordnats före utgången av april under finansåret. Samtidigt ska kommunen lägga fram en uppskattning av de kostnader som den under hela finansåret ordnade avbytarservicen ger upphov till.

Om beloppet av de förskott som betalats till kommunen före utgången av april inte avviker väsentligt från det i 2 mom. avsedda beloppet av kostnaderna enligt bokföringen, betalas förskotten fram till utgången av finansåret till det belopp som avses i 1 mom. I övriga fall justeras förskotten så att deras belopp per månad motsvarar det månatliga beloppet av de kostnader enligt bokföringen som avses i 2 mom.

Om det är uppenbart att de kostnader som avbytarservicen orsakar för hela finansåret av särskilda skäl är väsentligt större eller mindre än det enligt 1 mom. betalda förskottet eller det enligt 3 mom. justerade förskottet, kan det förskott som ska betalas till kommunen justeras att motsvara de av pensionsanstalten uppskattade faktiska kostnaderna. Vid behov kan kommunen även betalas ett separat förskott, om kommunen visar att den betalat en enskild kostnad som orsakats av avbytarservice och som varit betydande i förhållande till kommunens förskott.

_______________

Denna lag träder i kraft den                                    20     .

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

_______________

Lag

om avbytarservice för pälsdjursuppfödare

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 kap.

Allmänna bestämmelser

1 §

Lagens tillämpningsområde

Inom ramen för ett anslag som anvisas i statsbudgeten ordnas för pälsdjursuppfödare med stöd av denna lag avbytarservice för semester avgiftsfritt och för extraledighet mot en avgift.

Avbytarservice ordnas utifrån pälsdjursuppfödarens val genom att antingen anvisa honom eller henne en avbytare eller betala ersättning för kostnader som uppstår på grund av avbytartjänst som han eller hon själv ordnar.

2 §

Definitioner

I denna lag avses med

1) pälsdjursuppfödning bedrivande av pälsdjursuppfödning som beskattas enligt lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet (360/1968),

2) pälsdjursuppfödare person som bedriver pälsdjursuppfödning och är skyldig att för denna verksamhet teckna i lagen om pension för företagare (1272/2006) avsedd försäkring och som har en sådan försäkring i kraft eller har lämnat in en ansökan om försäkring,

3) pälsfarm en ekonomiskt självständig enhet som bedriver pälsdjursuppfödning,

4) djurenhet 30 avelsrävar eller finnsjubbar som hålls för avelsändamål eller 60 andra pälsdjur som hålls för avelsändamål,

5) serviceplan en pälsfarmsspecifik plan för ordnande av avbytarservice,

6) LPA Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt som avses i lagen om pension för lantbruksföretagare (1280/2006), och

7) lokal enhet verksamhetsenhet som ansvarar för ordnandet av avbytarservice inom ett visst område.

3 §

Villkor för avbytarservice

Avbytarservice ordnas för en pälsdjursuppfödare som har en betydande uppgiftsandel av de dagliga göromål som hör till skötseln av pälsdjuren. Pälsdjursuppfödningen på pälsfarmen ska omfatta minst fyra djurenheter vid tidpunkten för avbytartjänsten.

Ett villkor för avbytarservice är att pälsdjursuppfödaren har haft i 2 § 2 punkten avsedd försäkring i kraft minst fyra månader utan avbrott och vid tidpunkten för avbytartjänsten inte får full invalidpension som beviljats tills vidare, rehabiliteringsstöd som motsvarar full invalidpension eller arbetslöshetspension.

4 §

Avbytarservicens kvantitet

På förslag av LPA fastställer social- och hälsovårdsministeriet före utgången av det föregående kalenderåret maximiantalet semesterdagar och extraledighetstimmar per pälsdjursuppfödare som kan ordnas under kalenderåret.

5 §

Uppgifter som ingår i avbytarservicen

Vid en semesteravbytartjänst utförs de arbeten som hör till den dagliga skötseln av pälsdjuren på pälsfarmen och som nämns i serviceplanen till den del de hör till den semestrande pälsdjursuppfödarens uppgifter.

Vid en extraledighetsavbytartjänst utförs inom ramen för det disponibla antalet timmar de arbeten som hör till skötseln av pälsdjuren på pälsfarmen och som vid tidpunkten för avbytartjänsten hör till pälsdjursuppfödarens uppgifter.

6 §

Avgift för extraledighet

För extraledighet tas en avgift på fem euro per timme ut av användaren.

7 §

Ersättning för själv ordnad avbytartjänst

En pälsdjursuppfödare betalas ersättning för de kostnader som uppstår till följd av avbytartjänst som han eller hon själv ordnar. Ersättningen är lika stor som pälsdjursuppfödarens kostnader för ordnande av avbytartjänsten, dock högst 20 euro per timme. Ersättningen för avbytartjänst som ordnats för extraledighet betalas minskad med den avgift som tas ut för extraledigheten.

Såsom kostnader för ordnande av avbytartjänst betraktas

1) lön som betalats till en arbetstagare som är anställd av pälsdjursuppfödaren jämte därtill hörande socialskyddsavgifter, och

2) sådan ersättning för arbete som betalats till en serviceproducent som antecknats i förskottsuppbördsregistret.

Maximiantalet timmar som kan ersättas per semesterdag för pälsdjursuppfödaren bestäms enligt antalet djurenheter på pälsfarmen vid tidpunkten för avbytartjänsten. De tio första djurenheterna ökar totalantalet timmar för pälsfarmen med 45 minuter per djurenhet och de därpå följande djurenheterna med 30 minuter per djurenhet. Pälsdjursuppfödaren får ersättning för det antal timmar som motsvarar hans eller hennes uppgiftsandel av det på detta sätt beräknade totalantalet timmar, dock för högst åtta timmar per semesterdag. Av särskilda skäl kan avvikelse göras från maximiantalet timmar.

Ersättning betalas inte om avbytaren varit en person som arbetar på samma pälsfarm som pälsdjursuppfödaren och uppfyller de villkor för avbytarservice som föreskrivs i denna lag.

8 §

Ersättande av service som lämnats utan grund och återbetalning av ersättning som betalats utan grund

Om avbytarservice har lämnats utan grund är den som fått servicen skyldig att ersätta de kostnader som detta gett upphov till för den lokala enheten.

Om ersättning för själv ordnad avbytartjänst har betalats utan grund är den som fått ersättningen skyldig att till den lokala enheten återbetala den överbetalda ersättningen.

Den lokala enheten kan helt eller delvis avstå från återkrav om detta anses skäligt och den ogrundade förmånen inte berott på svikligt förfarande från servicemottagarens, ersättningstagarens eller dennes företrädares sida. Den lokala enheten kan avstå från återkrav även då det belopp som ska återkrävas är litet. Beslut om återkrav ska fattas inom fem år räknat från den dag den ogrundade avbytartjänsten lämnades eller den ogrundade ersättningen betalades.

9 §

Dröjsmålsränta och indrivning utan dom eller beslut

Om en avgift enligt 6 § eller en ersättning enligt 8 § inte har betalats på förfallodagen får en årlig dröjsmålsränta tas ut från förfallodagen på de grunder som föreskrivs i 4 § 1 mom. i räntelagen (633/1982). Den förfallodag som är grund för betalningen av dröjsmålsränta kan infalla tidigast två veckor efter den dag beslutet om avgiften eller återkravet har meddelats.

De i 1 mom. avsedda avgifterna och ersättningarna får jämte dröjsmålsräntor utsökas utan dom eller beslut på det sätt som föreskrivs i lagen om verkställighet av skatter och avgifter (706/2007).

2 kap.

Närmare bestämmelser om avbytartjänster som en lokal enhet ordnar

10 §

Samtidig semester

Pälsdjursuppfödare som arbetar på samma pälsfarm ska hålla sin semester samtidigt om de anlitar avbytarservice som en lokal enhet ordnar.

11 §

Antalet helgdagar som ingår i semester

Om avbytarservice som en lokal enhet ordnar anlitas får det i semestern ingå högst två söndagar eller andra sådana helgdagar för vilka ersättning för söndagsarbete eller motsvarande ersättning enligt det kollektivavtal som binder den lokala enheten kan betalas för avbytararbete som utförs dessa dagar.

12 §

Pälsdjursuppfödarens åtgärder före en avbytartjänst

En pälsdjursuppfödare som anlitar den avbytarservice som en lokal enhet ordnar ska innan han eller hon börjar sin semester

1) vid behov vägleda avbytaren i skötseln av de göromål som hör till avbytartjänsten och ge avbytaren anvisningar om särskilda frågor som hänför sig till behandlingen av pälsdjuren,

2) se till att pälsfarmen uppfyller de krav som skyddet i arbete ställer,

3) skaffa de konsumtionsförnödenheter som pälsfarmens normala förbrukning förutsätter för semestertiden, och

4) meddela avbytaren var denne kan nå uppfödaren eller en företrädare för honom eller henne under semestertiden.

Vad 1 mom. bestämmer om semester tillämpas i mån av möjlighet även på extraledighet.

3 kap.

Sökande och genomförande av avbytarservice samt beslutsfattande

13 §

Ansökan om avbytarservice

Avbytarservice söks hos den lokala enhet inom vars verksamhetsområde pälsdjursuppfödaren i huvudsak bedriver pälsdjursuppfödning. Ansökan ska göras skriftligen per pälsfarm före utgången av oktober det kalenderår som föregår det år under vilket avbytarservicen tas emot. Den lokala enheten ska också pröva ansökningar som inlämnats sedan fristen gått ut om dröjsmålet berott på vägande skäl.

I ansökan ska det uppges om avbytartjänsterna på pälsfarmen ordnas själv eller om den lokala enhetens avbytarservice anlitas. Valet är pälsfarmsspecifikt.

14 §

Bestämmande av uppgiftsandel

Då avbytarservice söks ska i ansökan uppges alla personer som stadigvarande arbetar på pälsfarmen och deras genomsnittliga uppgiftsandelar i procent av de göromål som hör till den dagliga skötseln av pälsdjuren på farmen.

Den lokala enheten ska bestämma pälsdjursuppfödarens uppgiftsandel i enlighet med det meddelande som avses i 1 mom. om inte den föreslagna uppgiftsandelen står i uppenbar strid med de faktiska omständigheterna. Efter det att uppgiftsandelen har bestämts kan den bara på synnerligen vägande skäl ändras på grundval av ett nytt meddelande av pälsdjursuppfödaren.

15 §

Serviceplan

För genomförande av avbytarservice ska den lokala enheten tillsammans med pälsdjursuppfödaren göra upp en serviceplan för pälsfarmen. Om pälsfarmen anlitar den avbytarservice som den lokala enheten ordnar uppgörs serviceplanen i samband med ett besök på farmen som personalen inom den lokala enhetens förvaltning genomför.

I serviceplanen antecknas åtminstone

1) antalet och typ i fråga om de djur som avses i 2 § 4 punkten samt de arbetsmetoder som tillämpas vid skötseln av dem,

2) de arbeten som hör till den dagliga skötseln av pälsdjuren och en uppskattning av den totala arbetstid som arbetena kräver,

3) de personer som stadigvarande arbetar på farmen,

4) de på farmen arbetande pälsdjursuppfödarnas uppgiftsandelar av de arbeten som hör till den dagliga skötseln av pälsdjuren, och

5) en uppskattning av omfattningen av en avbytardag för pälsdjursuppfödarna.

Om den lokala enhetens avbytarservice anlitas ska åtminstone följande uppgifter dessutom antecknas i serviceplanen:

1) när besök på farmen har gjorts och vem som deltagit i besöket,

2) tidpunkten för följande planerade besök,

3) den kompetensnivå som avbytararbetena på farmen förutsätter,

4) de farmspecifika behoven av att utveckla avbytarservicen, och

5) under besöket på farmen konstaterade viktiga arbetarskyddsfaktorer som berör avbytarnas arbetsförhållanden samt den lokala enhetens krav på åtgärder gällande dem.

Serviceplanen ska ses över på pälsdjursuppfödarens eller den lokala enhetens initiativ, om det sker förändringar i servicebehovet eller förhållandena. Om den lokala enhetens avbytarservice anlitas ska serviceplanen dock alltid ses över i samband med besök på farmen som görs minst vart tredje år.

16 §

Tidpunkten för avbytartjänst som den lokala enheten ordnar

Pälsdjursuppfödare som anlitar avbytarservice som en lokal enhet ordnar ska i ett så tidigt skede som möjligt lämna den lokala enheten ett förslag till tidpunkt för avbytartjänsten. Förslag som berör semester ska göras per pälsfarm senast två månader före den planerade tidpunkten för avbytartjänsten.

Om den lokala enheten inte kan ordna avbytartjänsten vid den tidpunkt pälsdjursuppfödaren föreslår ska enheten reservera honom eller henne möjlighet att föreslå en ny tidpunkt. Den lokala enheten ska fastställa tidpunkten för avbytartjänsten och meddela pälsdjursuppfödaren om den i ett så tidigt skede som möjligt. Tidpunkten för en semester ska meddelas senast en månad innan semestern börjar, om inte pälsdjursuppfödaren samtycker till en kortare anmälningstid.

Om pälsdjursuppfödaren på grund av sjukdom eller annan godtagbar orsak inte kunnat hålla sin semester vid den tidpunkt som den lokala enheten fastställt, kan semestern helt eller delvis framskjutas till en senare tidpunkt under samma år. En semester kan även framskjutas att hållas före utgången av april året därpå om detta är möjligt inom ramen för det anslag som anvisats i statsbudgeten för det föregående året. Uppfödaren ska göra en skriftlig framställan om överföring av semester till den lokala enheten före utgången av det år under vilket semestern inte kunde hållas.

17 §

Ansökan om ersättning för själv ordnad avbytartjänst

Ersättning för själv ordnad avbytartjänst söks hos den lokala enheten. Till ansökan ska fogas avbytarens redogörelse för avbytartjänsten.

Av ansökan jämte bilagor ska framgå

1) tidpunkten för avbytartjänsten,

2) om det är fråga om avbytartjänst för semester eller extraledighet,

3) vilka uppgifter avbytaren utfört,

4) kostnaderna för avbytartjänsten,

5) antalet djurenheter vid tidpunkten för avbytartjänsten, och

6) övriga uppgifter som behövs för ersättande av kostnaderna.

Ersättning ska sökas inom två månader efter det att avbytartjänsten upphört. Ersättning kan beviljas även om ansökan inte lämnats in inom utsatt tid om det är oskäligt att vägra ersättning på grund av att ansökan inlämnats för sent.

18 §

Beslutsfattande

Den lokala enheten beslutar om lämnande av avbytarservice, ersättning som betalas för själv ordnad avbytartjänst, avgift som tas ut av en servicemottagare, servicemottagares skyldighet att ersätta de kostnader som orsakats av avbytarservice som lämnats utan grund och återkrav av ersättning som betalats utan grund. Beslut delges en part på det sätt som föreskrivs i 59 § i förvaltningslagen (434/2003).

4 kap.

Bestämmelser om förvaltning

19 §

Allmän ledning, styrning och övervakning

Den allmänna ledningen, styrningen och övervakningen av avbytarservicen för pälsdjursuppfödare ankommer på social- och hälsovårdsministeriet.

20 §

Verkställighet

LPA svarar för ordnande av den lokala förvaltningen av avbytarservicen för pälsdjursuppfödare. Den lokala förvaltningen ska ordnas så att det finns tillgång till service enligt denna lag inom de områden där behov av service förekommer.

Den lokala förvaltningen kan ordnas så att LPA med en kommun ingår ett i 2 § 2 mom. i kommunallagen (365/1995) avsett avtal (uppdragsavtal) genom vilket kommunen förbinder sig att vara lokal enhet enligt denna lag och att sköta de uppgifter som hör till en lokal enhet inom sitt eget område eller därutöver även i andra kommuner eller delar av kommuner.

Inom de områden där service inte har ordnats i enlighet med 2 mom. ska LPA fullgöra de uppgifter som ankommer på en lokal enhet enligt denna lag.

21 §

Uppdragsavtal

En kommun som ingått ett uppdragsavtal ska ha en ansvarsperson som förordnats att svara för förvaltningsuppgifterna enligt denna lag samt ett behövligt antal andra anställda.

Åtminstone följande punkter ska ingå i uppdragsavtalet:

1) den lokala enhetens verksamhetsområde,

2) var den lokala enhetens verksamhetsställe är beläget,

3) hur länge avtalet gäller, och

4) hur avtalet sägs upp.

22 §

Den lokala enhetens skyldighet att ordna avbytarservice

En lokal enhet ska ordna avbytarservice för en pälsdjursuppfödare som bedriver pälsdjursuppfödning huvudsakligen inom dess verksamhetsområde och som i sin i 13 § avsedda ansökan har anmält att han eller hon anlitar den avbytarservice som den lokala enheten ordnar.

På begäran kan den lokala enheten ordna avbytarservice även för en pälsdjursuppfödare som har anmält att han eller hon själv ordnar sina avbytartjänster.

Den lokala enheten kan ordna avbytarservice genom att

1) anlita avbytare som är anställda hos den, eller

2) köpa tjänster av en offentlig eller privat serviceproducent.

23 §

LPA:s uppgifter

Utöver vad som i övrigt bestäms om LPA:s uppgifter i denna lag ska LPA

1) ge de kommuner som fungerar som lokala enheter anvisningar om tillämpningen av denna lag för att säkerställa en enhetlig tillämpningspraxis,

2) övervaka att uppdragsavtalen följs,

3) ge pälsdjursuppfödare allmän information om avbytarservice,

4) bedriva statistikverksamhet som hänför sig till ansvarsområdet enligt denna lag, och

5) fullgöra andra uppgifter som främjar ett effektivt genomförande av avbytarservice enligt denna lag.

5 kap.

Ersättande av kostnader

24 §

Statens ersättning för förvaltningskostnader

De kommuner som ingått uppdragsavtal och LPA betalas årligen skälig ersättning av statens medel för de kostnader som skötseln av den lokala förvaltningen orsakat. På LPA:s framställning fastställer statsrådet årligen före utgången av september ersättningens totalbelopp för det följande kalenderåret. Ersättningen betalas till LPA i samband med den ersättning som avses i 32 § i lagen om avbytarservice för lantbruksföretagare (1231/1996).

Ersättningens storlek per lokal enhet bestäms på grundval av antalet avbytta semesterdagar inom den lokala enhetens verksamhetsområde under det år som föregår det föregående kalenderåret. LPA betalar ersättningen till en kommun som ingått uppdragsavtal i tolv lika stora poster i samband med den ersättning som avses i 34 § i lagen om avbytarservice för lantbruksföretagare.

LPA betalas årligen en skälig ersättning av statens medel för andra förvaltningskostnader än de som avses i 1 mom. när de orsakar LPA av uppgifterna enligt denna lag. På LPA:s framställning beslutar social- och hälsovårdsministeriet årligen om ersättningens belopp och betalar ersättningen till LPA i samband med den ersättning som avses i 31 § i lagen om avbytarservice för lantbruksföretagare.

25 §

Statens ersättning för kostnaderna för avbytarservice

De kostnader som avbytarservicen enligt denna lag orsakar LPA och som med avseende på en ändamålsenlig skötsel av verksamheten kan anses nödvändiga betalas årligen av statens medel till LPA inom ramen för det anslag som anvisas i statsbudgeten och minskade med de avgifter som tas ut för extraledighet och andra inkomster som hänför sig till en lokal enhets uppgifter enligt denna lag.

Såsom kostnader enligt 1 mom. ersätts

1) kostnaderna för avlöning av och övriga förmåner till de avbytare som är anställda hos den lokala enheten till högst det belopp som gällande kollektivavtal för avbytare och andra för arbetsgivaren förpliktande avtal förutsätter,

2) ersättningar för själv ordnade avbytartjänster,

3) kostnaderna för avbytartjänster som den lokala enheten köpt till högst det belopp som motsvarande utgifter för avlöning av och andra förmåner till avbytare som är anställda hos den lokala enheten ger upphov till och som ersätts enligt 1 punkten,

4) resekostnader som uppgörande och översyn av serviceplanen orsakat,

5) kostnaderna för kompletterande fackutbildning för avbytare som är anställda hos den lokala enheten,

6) skadestånd som anknyter till skötsel av uppgifter enligt denna lag, när de inte är förvaltningsuppgifter, och som den lokala enheten ådömts betala enligt domstols beslut eller som den lokala enheten frivilligt betalat på grund av att dess skadeståndsskyldighet är uppenbar, och

7) andra nödvändiga kostnader som orsakas av ordnande av service enligt denna lag.

26 §

Grunderna för ersättning som betalas till kommuner som ingått uppdragsavtal

LPA sörjer för att kostnaderna enligt 25 § ersätts till en kommun som har ingått uppdragsavtal. Resekostnader för uppgörande och översyn av en serviceplan ersätts till den del de uppstått av uppdrag som utförts i enlighet med LPA:s anvisningar. Kostnaderna för kompletterande fackutbildning för avbytare som är anställda hos den lokala enheten ersätts om det är fråga om kompletterande utbildning som LPA har godkänt.

LPA ska på kommunens begäran på förhand avgöra om kostnaderna ska anses nödvändiga och om ersättning av staten därmed ska betalas för dem inom ramen för det anslag som anvisas i statsbudgeten. Beslutet binder LPA då denna i sinom tid behandlar ett ärende som gäller ersättning av staten.

27 §

Betalning av förskott till kommuner som ingått uppdragsavtal

LPA betalar förskott för kostnader enligt 25 § till en kommun som ingått uppdragsavtal. LPA bestämmer förskottets storlek med beaktande av antalet avbytta semesterdagar inom den lokala enhetens verksamhetsområde under året före det föregående kalenderåret och den genomsnittliga kostnaden per avbytt semesterdag inom enhetens verksamhetsområde samt de förändringar som enligt dess uppskattning kommer att ske i dem. Förskottet betalas månatligen från och med ingången av kalenderåret i lika stora poster senast den 11 varje månad.

Om det är uppenbart att de kostnader som avbytarservicen orsakar för hela kalenderåret av särskilda skäl är väsentligt större eller mindre än förskottet enligt 1 mom., kan förskottet justeras att motsvara de av LPA uppskattade faktiska kostnaderna.

Kommunen kan dessutom vid behov betalas en särskild förskottsavgift, om kommunen visar att den betalat en enskild kostnad som orsakats av avbytarservice och som varit betydande i förhållande till det förskott som kommunen fått.

28 §

Det slutliga beloppet av den ersättning som staten betalar till kommuner som ingått uppdragsavtal

En kommun som ingått uppdragsavtal ska före utgången av april året efter kalenderåret ge LPA en redovisning över de kostnader enligt bokföringen som ordnande av avbytarservicen orsakat. LPA kan av grundad anledning bevilja en kommun förlängning av den tid inom vilken redovisningen ska lämnas in. Om redovisning inte lämnas inom utsatt tid går kommunen miste om sin rätt till ersättning av staten för kalenderåret i fråga.

Om redovisningen visar att de förskott som kommunen betalats för kalenderåret i fråga överstiger beloppet av de kostnader enligt bokföringen som avbytarservicen orsakat, ska kommunen återbetala det överbetalda beloppet till LPA före utgången av juli det år under vilket redovisningen inkommit till LPA.

Om redovisningen visar att de förskott som kommunen betalats för kalenderåret i fråga inte räcker till för att täcka kostnaderna för avbytarservicen, ska LPA inom ramen för det anslag som anvisats i statsbudgeten betala skillnaden mellan de faktiska kostnaderna och förskotten i form av en slutpost före utgången av augusti det år under vilket redovisningen inkommit till LPA.

29 §

Avbrytande av betalning

Om en kommun som ingått uppdragsavtal i sin verksamhet inte iakttar gällande bestämmelser och föreskrifter eller om missförhållanden annars yppar sig i den och om rättelse inte kan åstadkommas genom förhandlingar mellan kommunen och LPA, kan LPA betala ut förskotten till nedsatt belopp, avbryta utbetalningen av förskotten eller låta bli att betala en slutpost.

30 §

Betalning av ersättning till LPA för kostnaderna för avbytarservice

På framställning av LPA betalar social- och hälsovårdsministeriet ut den ersättning som avses i 25 § till LPA i månatliga poster senast den 10 varje månad.

Om det sammanlagda beloppet av de poster som enligt 1 mom. betalats ut under året överstiger det sammanlagda beloppet av de kostnader för ordnande av avbytarservice under året i fråga som berättigar till ersättning av staten, får den överskjutande delen användas för kostnaderna för ordnande av avbytarservice under det följande året.

31 §

LPA:s redogörelser för kostnaderna för avbytarservice

LPA ska till social- och hälsovårdsministeriet

1) månatligen inlämna uppgift om det belopp som betalats som förskott till de kommuner som ingått uppdragsavtal och, i fall som avses i 20 § 3 mom., det belopp LPA själv har använt för ordnande av avbytarservice, och

2) före utgången av året efter kalenderåret inlämna en totalredovisning över kostnaderna för avbytarservice enligt 25 § och över användningen av den ersättning av staten som betalats för dem.

6 kap.

Sökande av ändring

32 §

Rättelseyrkande

I ett beslut som en i 20 § 2 mom. avsedd lokal enhet fattat med stöd av 18 § får ändring inte sökas genom besvär. Om en part är missnöjd med ett beslut har han rätt att inom 14 dagar från det han fick del av beslutet yrka på att LPA rättar det. Rättelseyrkandet ska skriftligen lämnas till den lokala enheten inom nämnda tid.

Den lokala enheten ska rätta sitt beslut om den till alla delar godkänner rättelseyrkandet. I övriga fall ska den lokala enheten utan dröjsmål sända rättelseyrkandet, sitt utlåtande och handlingarna i ärendet till LPA.

33 §

Besvär

LPA:s beslut får överklagas genom besvär hos Vasa förvaltningsdomstol på sätt som föreskrivs i förvaltningsprocesslagen (586/1996). Besvärsskriften ska inom besvärstiden lämnas in till LPA.

LPA ska rätta sitt beslut om den till alla delar godkänner besvären. I övriga fall ska LPA utan dröjsmål och senast inom 30 dagar från besvärstidens utgång sända besvärsskriften, sitt utlåtande och handlingarna i ärendet till Vasa förvaltningsdomstol.

Förvaltningsdomstolens beslut får överklagas genom besvär hos högsta förvaltningsdomstolen om denna beviljar besvärstillstånd.

34 §

Avgörande av meningsskiljaktigheter som beror på uppdragsavtalet

Meningsskiljaktigheter som berör uppdragsavtalet eller ersättande av kostnader till en kommun som ingått uppdragsavtal och om vilka överenskommelse inte kan nås mellan LPA och den kommun som ingått uppdragsavtalet avgörs som ett förvaltningstvistemål av Vasa förvaltningsdomstol. Ett förvaltningstvistemål som gäller ersättande av kostnaderna för den lokala förvaltningen ska anhängiggöras inom sex månader från den tidpunkt den lokala enheten fått besked av LPA om ersättningens storlek. Ett förvaltningstvistemål som gäller ersättande av de kostnader för ordnande av avbytarservice ska anhängiggöras inom sex månader från den tidpunkt den lokala enheten fått ett på granskning av redovisningen baserat meddelande av LPA om storleken på de kostnader för avbytarservice som berättigar till ersättning av staten.

7 kap.

Särskilda bestämmelser

35 §

Pälsdjursuppfödares anmälningsskyldighet

En pälsdjursuppfödare ska meddela den lokala enheten sådana uppgifter om sig själv och sin pälsfarm som kan inverka på ordnande av avbytarservice för honom eller henne eller på erhållande av eller storleken på en ersättning som betalas för avbytartjänst som han eller hon själv ordnar.

De uppgifter som avses i 1 mom. ska pälsdjursuppfödaren också meddela LPA i fall där LPA i enlighet med 20 § 3 mom. fullgör de uppgifter som ankommer på en lokal enhet eller då LPA behandlar ett ärende på grundval av rättelseyrkande.

36 §

Sekretess och utlämnande av uppgifter

På de lokala enheternas och LPA:s verksamhet i ärenden som hänför sig till verkställigheten av denna lag tillämpas lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999), i fråga om LPA:s verksamhet dock bara till den del LPA utövar i 4 § 2 mom. i nämnda lag avsedd offentlig makt.

Trots vad som sägs i 14 § i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet beslutar den lokala enheten om utlämnande av uppgifter ur en handling den förfogar över som hänför sig till avbytarservice enligt denna lag.

Utöver det som bestäms i 24 § 1 mom. 20 punkten i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet är också sådana handlingar och uppgifter i dem sekretessbelagda som hänför sig till verkställigheten av denna lag och som gäller en pälsdjursuppfödares ekonomiska ställning.

37 §

Rätt att få uppgifter

På begäran av en lokal enhet eller LPA är skattemyndigheter, Folkpensionsanstalten, Pensionsskyddscentralen, pensionsstiftelser, pensionskassor och andra pensionsanstalter skyldiga att trots sekretessbestämmelserna avgiftsfritt till dessa lämna ut uppgifter som de förfogar över och som gäller pälsdjursuppfödares företagsverksamhet, pensionsförsäkrings giltighet och beviljade pensioner samt andra uppgifter som är nödvändiga för ordnande av avbytarservice för pälsdjursuppfödare eller genomförande av tillhörande åtgärder eller för kontroll av uppgifter som lämnats ut till en lokal enhet eller LPA för verkställigheten av denna lag.

Utan hinder av sekretessbestämmelserna har LPA i egenskap av uppdragsgivare dessutom rätt att av en lokal enhet avgiftsfritt få alla de uppgifter som är nödvändiga för verkställandet av dess uppdrag enligt denna lag och som den lokala enheten förfogar över.

38 §

LPA:s rätt att använda uppgifter som lämnats i andra ärenden

LPA har rätt att vid behandlingen av ett ärende enligt denna lag i enskilda fall använda uppgifter som den fått för skötseln av sina övriga uppdrag, om det är uppenbart att dessa uppgifter påverkar lämnandet av avbytarservice eller ersättning enligt denna lag och uppgifterna enligt lag ska beaktas vid beslutsfattandet och LPA också annars separat har rätt till dessa uppgifter. Den som ansöker om avbytarservice ska på förhand underrättas om att uppgifterna eventuellt kommer att användas.

39 §

Justering av belopp med lönekoefficient

De belopp som anges i denna lag justeras årligen vid ingången av januari med den lönekoefficient som avses i 96 § 1 mom. i lagen om pension för arbetstagare (395/2006). De belopp som anges i denna lag motsvarar nivån för lönekoefficienten för 2010.

8 kap.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

40 §

Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den                                    20     .

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

41 §

Övergångsbestämmelser som gäller avbytarservicens kvantitet samt ordnande av och ansökan om avbytarservice

Trots bestämmelserna i 4 § om fastställande av maximiantalet semesterdagar är antalet semesterdagar per pälsdjursuppfödare högst 14 under 2010.

Trots bestämmelserna i 4 § om fastställande av maximiantalet extraledighetstimmar fastställer social- och hälsovårdsministeriet före utgången av mars 2010 det högsta antalet extraledighetstimmar för den extraledighet som ordnas för pälsdjursuppfödare 2010. Under 2010 ordnas extraledighet tidigast från och med den 1 april.

Trots bestämmelserna i 13 § 1 mom. om ansökningstiden för avbytarservice ska ansökan om avbytarservice som ordnas 2010 göras senast den 31 januari 2010.

42 §

Övergångsbestämmelse som gäller kostnaderna för den lokala förvaltningen

Trots bestämmelserna i 24 § 1 mom. är 2010 års totalbelopp av den ersättning av staten som betalas för kostnaderna för skötseln av den lokala förvaltningen 182 000 euro.

Trots bestämmelserna i 24 § 2 mom. bestäms storleken på den ersättning per lokal enhet som betalas för 2010 på grundval av antalet pälsdjursuppfödare som är verksamma inom den lokala enhetens område och som beviljats avbytarservice genom beslut som fattats före den 1 april 2010. Under perioden januari—juni betalas ersättningen i form av månatliga förskott, men så att förskottet för januari betalas samtidigt med förskottet för februari. Förskottets belopp är 17 euro per månad per sådan pälsfarm inom den lokala enhetens verksamhetsområde där det enligt LPA:s bedömning finns minst en pälsdjursuppfödare som uppfyller villkoren för avbytarservice.

Trots bestämmelserna i 24 § 2 mom. bestäms storleken på den ersättning per lokal enhet som betalas för 2011 på grundval av antalet sådana pälsdjursuppfödare som är verksamma inom den lokala enhetens område och som beviljats avbytarservice för 2011 genom beslut som fattats före den 1 april 2011. Under perioden januari—juni betalas ersättningen i form av månatliga förskott. Förskottets belopp bestäms enligt antalet pälsdjursuppfödare som är verksamma inom den lokala enhetens område och som beviljats avbytarservice genom beslut som fattats före den 1 april 2010.

43 §

Övergångsbestämmelse som gäller förskotten för kostnaderna för avbytarservice

Trots bestämmelserna i 27 § 1 mom. är förskottets storlek 2010 under perioden januari—juni 250 euro per månad per sådan pälsfarm inom den lokala enhetens verksamhetsområde där det enligt LPA:s bedömning finns minst en pälsdjursuppfödare som uppfyller villkoren för avbytarservice, och förskottet för januari betalas samtidigt med förskottet för februari. Från och med juli bestäms förskottets belopp enligt antalet pälsdjursuppfödare som är verksamma inom den lokala enhetens område och som beviljats avbytarservice genom beslut som fattats före den 1 april 2010 samt på grundval av LPA:s uppskattning av hur stor den genomsnittliga kostnaden för en semesterdag blir i den lokala enheten under 2010.

Trots bestämmelserna i 27 § 1 mom. bestäms förskottets storlek under perioden januari—juni 2011 på grundval av antalet pälsdjursuppfödare som är verksamma inom den lokala enhetens område och som beviljats avbytarservice genom beslut som fattats före den 1 april 2010 samt på grundval av LPA:s uppskattning av hur stor den genomsnittliga kostnaden för en semesterdag blir i den lokala enheten under 2011. Från och med juli bestäms förskottets belopp enligt antalet pälsdjursuppfödare som är verksamma inom den lokala enhetens område och som beviljats avbytarservice för 2011 genom beslut som fattats före den 1 april 2011 samt på grundval av LPA:s uppskattning av hur stor den genomsnittliga kostnaden för en semesterdag blir i den lokala enheten under 2011.

_______________

Lag

om försök med vikariehjälp för renskötare

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 §

Lagens tillämpningsområde

Ordnande av vikariehjälp för renskötare genomförs på försök på det sätt som föreskrivs i denna lag. Under försökstiden kan ersättning för kostnader orsakade av vikariehjälp betalas till renskötare inom ramen för ett anslag som anvisas i statsbudgeten.

2 §

Renskötare

Med renskötare avses i denna lag en person som är skyldig att teckna en försäkring enligt 10 § i lagen om pension för lantbruksföretagare (1280/2006) och har nämnda försäkring i kraft eller har lämnat in en ansökan om en sådan.

Dessutom förutsätts det att personen äger minst 50 sådana inräknade renar som avses i 5 § i renskötsellagen (848/1990). Äganderätten och antalet renar baserar sig på den senast fastställda renlängd som avses i 30 § i renskötsellagen och står till förfogande vid den tidpunkt vikariehjälpen utförs. Ändringar som skett efter fastställandet av renlängden beaktas bara om renbeteslagets styrelse har fastställt ändringen före den tidpunkt vid vilken vikariehjälpen utförs.

3 §

Övriga definitioner

I denna lag avses med

1) renskötselarbete sådant arbete med renskötsel som ska försäkras enligt lagen om pension för lantbruksföretagare,

2) familjemedlem make samt person som inte fyllt 18 år och som varaktigt lever i renskötarens hushåll och är släkt med renskötaren eller dennes make i rätt nedstigande led, och

3) make äkta make samt person som fortgående lever i gemensamt hushåll med renskötaren under äktenskapsliknande förhållanden.

4 §

Villkor för betalning av ersättning

En renskötare kan få ersättning för de kostnader som han har på grund av att han skaffar sig en vikarie för att utföra renskötselarbeten då behovet av vikariehjälp beror på arbetsoförmåga hos honom som föranletts av sjukdom eller olycksfall. Efter sju vikariehjälpsdagar i följd krävs det att arbetsoförmågan påvisas med ett läkarintyg för att kostnaderna ska ersättas. Ersättning för kostnaderna kan dock inte betalas till en renskötare som vid den tidpunkt vikariehjälpen utförs får full invalidpension som beviljats tillsvidare, rehabiliteringsstöd som motsvarar full invalidpension eller arbetslöshetspension.

Kostnaderna kan ersättas om de orsakats av skötande av sådana vid tidpunkten för vikariehjälpen nödvändiga renskötselarbeten som renskötaren haft för avsikt att själv utföra för egen, en familjemedlems eller renbeteslagets räkning.

Ersättning betalas inte om

1) en familjemedlem till renskötaren varit vikarie,

2) renskötaren hade haft möjlighet att låta en familjemedlem utföra det arbete som vikarien utfört,

3) annat offentligt finansieringsstöd beviljats för arbetet,

4) arbetet hör till renskötarens uppgifter då han eller hon är i anställnings- eller uppdragsförhållande till renbeteslaget,

5) arbetet hänför sig till ett förtroende- eller förvaltningsuppdrag som renskötaren fullgör eller annat motsvarande uppdrag, eller

6) arbetet består av sådant arbete för förädling av renprodukt som inte är nödvändigt med tanke på produktens hållbarhet.

5 §

Ersättningens belopp

Före utgången av det föregående kalenderåret fastställer social- och hälsovårdsministeriet maximiantalet vikariehjälpstimmar per renskötare som ersätts under kalenderåret.

Ersättningen är lika stor som renskötarens kostnader för ordnande av vikariehjälpen, dock högst 17 euro per timme.

Såsom kostnader för ordnande av vikariehjälp betraktas

1) lön som betalats till en arbetstagare som är i anställningsförhållande till renskötaren jämte därtill hörande socialskyddsavgifter, och

2) ersättning för arbete som betalats till en serviceproducent som antecknats i förskottsuppbördsregistret.

Det belopp som anges i 2 mom. justeras årligen vid ingången av januari med den lönekoefficient som avses i 96 § 1 mom. i lagen om pension för arbetstagare (395/2006). Det belopp som anges i denna lag motsvarar nivån för lönekoefficienten för 2010.

6 §

Ansökan om ersättning

Ersättning söks hos Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt (LPA) som avses i lagen om pension för lantbruksföretagare.

Ersättning ska sökas inom två månader efter det att den vikariehjälpsperiod som är grund för kostnaderna har upphört, dock senast den 31 december 2012. Till ansökan ska fogas en utredning över vikariehjälpen av den person som varit vikarie.

Av ansökan jämte bilagor ska framgå

1) tidpunkten för vikariehjälpen,

2) vilka uppgifter som ingått i vikariehjälpen,

3) kostnader som ordnandet av vikariehjälpen orsakat, och

4) övriga uppgifter som behövs för ersättande av kostnaderna.

7 §

Utlåtanden

En i 19 § i renskötsellagen avsedd renvärd ska ge sitt utlåtande till LPA av vilket det i nödvändig omfattning framgår renvärdens bedömning av om villkoren för ersättande av kostnaderna uppfylls. Utlåtandet ges av renvärden i det renbeteslag i vilket den renskötare som anlitat vikariehjälpen är delägare. Renskötaren ska meddela renvärden om ordnandet av vikariehjälpen genast efter att behovet av vikariehjälp framkommit.

LPA kan begära utlåtande av renbeteslagets styrelse, om en ansökan om ersättning för kostnader står i strid med renvärdens utlåtande eller om det i övrigt är nödvändigt för att ärendet ska kunna utredas.

8 §

Beslutsfattande och betalning av ersättning

Efter att ha fått nödvändiga utredningar och utlåtanden ska LPA avgöra en ansökan utan dröjsmål.

Beslutet kan meddelas i form av datorutskrifter eller annars åtminstone delvis färdigtryckta handlingar. I så fall kan beslutet undertecknas maskinellt. Beslutet delges en part på det sätt som föreskrivs i 59 § i förvaltningslagen (434/2003).

LPA betalar ersättningen till det konto i en penninginrättning i Finland som ersättningstagaren har uppgett.

9 §

Återbetalning av ersättning som betalats utan grund

Om ersättning har betalats utan grund är den som fått ersättningen skyldig att återbetala den överbetalda ersättningen till LPA.

LPA kan helt eller delvis avstå från återkrav om detta anses skäligt och återbetalningen av den ogrundade ersättningen inte kan anses ha berott på ersättningstagarens eller dennes företrädares svikliga förfarande. LPA kan avstå från återkrav även då det belopp som ska återkrävas är litet. Beslut om återkrav ska fattas inom fem år räknat från den dag den ogrundade ersättningen betalades.

Om en fordran som fastställts genom ett beslut om återkrav inte har betalats på förfallodagen får en årlig dröjsmålsränta tas ut från förfallodagen på de grunder som föreskrivs i 4 § 1 mom. i räntelagen (633/1982). Den förfallodag som är grund för betalningen av dröjsmålsräntan kan infalla tidigast två veckor efter den dag beslutet om återkrav har meddelats.

Fordran som fastställts genom ett beslut om återkrav får jämte dröjsmålsräntor utsökas utan dom eller beslut på det sätt som föreskrivs i lagen om verkställighet av skatter och avgifter (706/2007).

10 §

Sökande av ändring

LPA:s beslut får överklagas genom besvär hos Rovaniemi förvaltningsdomstol på sätt som föreskrivs i förvaltningsprocesslagen (586/1996). Besvärsskriften ska inom besvärstiden lämnas in till LPA.

LPA ska rätta sitt beslut om den till alla delar godkänner besvären. I övriga fall ska LPA utan dröjsmål och senast inom 30 dagar från besvärstidens utgång sända besvärsskriften, sitt utlåtande och handlingarna i ärendet till Rovaniemi förvaltningsdomstol.

Förvaltningsdomstolens beslut får överklagas hos högsta förvaltningsdomstolen om denna beviljar besvärstillstånd.

11 §

Allmän ledning, styrning och övervakning samt verkställighet

Den allmänna ledningen, styrningen och övervakningen av försöket med vikariehjälp ankommer på social- och hälsovårdsministeriet. LPA svarar för verkställigheten av försöket.

12 §

Statens ersättning för kostnaderna för vikariehjälpen

Ersättning för kostnaderna för betalning av ersättningar enligt 4 § betalas till LPA av statens medel inom ramen för det anslag som anvisas i statsbudgeten. Ersättningen betalas årligen som förskott i två lika stora poster i januari och juli så att förskottet står till LPA:s disposition den första bankdagen månaden i fråga. Social- och hälsovårdsministeriet kan av särskilda skäl betala förskottet med avvikelse från vad som föreskrivs ovan om LPA:s beredskap att betala i denna lag avsedda ersättningar annars äventyras.

Social- och hälsovårdsministeriet fastställer senast den 25 juni varje år det slutliga beloppet på statens ersättning för det föregående kalenderåret. LPA ska för detta ändamål tillställa ministeriet en utredning över kostnaderna för det föregående året senast den 20 den månad som föregår fastställandet.

Om de förskott som betalats till LPA under det föregående kalenderåret överstiger det slutliga beloppet på statens ersättning används det överskjutande beloppet för kostnaderna för det innevarande året. Om förskotten för 2012 tillsammans med det anslag som eventuellt överförts från det föregående året överstiger det slutliga beloppet av statens ersättning ska LPA återbetala det överbetalda beloppet till staten.

13 §

Statens ersättning för förvaltningskostnader

LPA betalas årligen skälig ersättning av statens medel för de förvaltningskostnader som skötseln av uppgifterna enligt denna lag orsakat LPA.

På LPA:s framställning beslutar social- och hälsovårdsministeriet årligen om den i 1 mom. avsedda skäliga ersättningens belopp och betalar ersättningen till LPA i samband med den ersättning som avses i 31 § i lagen om avbytarservice för lantbruksföretagare (1231/1996).

14 §

Renskötares anmälningsskyldighet

En renskötare ska meddela LPA sådana uppgifter om sig själv, sin familj och sitt renskötselarbete som kan inverka på erhållandet av ersättning enligt denna lag eller beloppet av en ersättning som ska betalas.

15 §

Sekretess och utlämnande av uppgifter

På LPA:s verksamhet i ärenden som hänför sig till verkställigheten av denna lag tillämpas lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999) till den del LPA utövar i 4 § 2 mom. i nämnda lag avsedd offentlig makt.

Utöver vad som bestäms i 24 § 1 mom. 20 punkten i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet är också sådana handlingar och uppgifter i dem sekretessbelagda som hänför sig till verkställigheten av denna lag och som gäller en renskötares ekonomiska ställning.

Utöver det som bestäms i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet har LPA rätt att, utan hinder av sekretessbestämmelserna och andra begränsningar som gäller erhållande av uppgifter, till skatteförvaltningen lämna ut uppgifter som behövs för beskattningen, som grundar sig på verkställigheten av denna lag och som gäller betalda ersättningar, ersättningstagare och kostnader som är grund för ersättning.

16 §

Rätt att få uppgifter

På LPA:s begäran är ett renbeteslag och en renvärd samt skattemyndighet, Pensionsskyddscentralen, Folkpensionsanstalten, pensionsstiftelser och andra pensionsanstalter skyldiga att utan hinder av sekretessbestämmelserna avgiftsfritt lämna ut uppgifter som de förfogar över och som gäller renskötares företagsverksamhet och pensioner som beviljats honom eller henne samt andra uppgifter som är nödvändiga för att ett ärende som behandlas ska kunna avgöras eller för att därtill hörande åtgärder ska kunna genomföras eller för kontroll av uppgifter som lämnats ut till LPA för verkställigheten av denna lag.

17 §

LPA:s rätt att använda uppgifter som lämnats i andra ärenden

LPA har rätt att vid behandlingen av ett ärende enligt denna lag i enskilda fall använda uppgifter som den fått för skötseln av sina övriga uppdrag, om det är uppenbart att dessa uppgifter inverkar på ersättning enligt denna lag och uppgifterna enligt lag ska beaktas vid beslutsfattandet och LPA också annars separat har rätt till dessa uppgifter. Den som ansöker om ersättning ska på förhand underrättas om att uppgifterna eventuellt kommer att användas.

18 §

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

Denna lag träder i kraft den                                    20     . Lagen tillämpas på vikariehjälp som utförts 2010—2012.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

Trots bestämmelserna i 5 § 1 mom. om fastställande av maximiantalet vikariehjälpstimmar är antalet vikariehjälpstimmar per renskötare högst 40 under 2010.

_______________

Lag

om ändring av 114 § i lagen om pension för lantbruksföretagare

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen av den 22 december 2006 om pension för lantbruksföretagare (1280/2006) 114 § 1 mom. 9 punkten som följer:

114 §

Lantbruksföretagarnas pensionsanstalts uppgifter

Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt har till uppgift att sköta

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

9) avbytarservice för lantbruksföretagare enligt lagen om avbytarservice för lantbruksföretagare (1231/1996), avbytarservice för pälsdjursuppfödare enligt lagen om avbytarservice för pälsdjursuppfödare ( / ) och försöket med vikariehjälp för renskötare enligt lagen om försök med vikariehjälp för renskötare ( / ), och

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

_______________

Denna lag träder i kraft den                                    20     .

_______________

Helsingfors den 3 december 2009