RIKSDAGENS SVAR 21/2010 rd

RSv 21/2010 rd - RP 102/2009 rd

Regeringens proposition med förslag till lag om justitieförvaltningens riksomfattande informationssystem och lagar som har samband med den

Ärende

Regeringen har till 2009 års riksmöte överlämnat sin proposition med förslag till lag om justitieförvaltningens riksomfattande informationssystem och lagar som har samband med den (RP 102/2009 rd).

Beredning i utskott

Lagutskottet har i ärendet lämnat sitt betänkande (LaUB 2/2010 rd).

Beslut

Nu församlade riksmöte har antagit följande lagar:

Lag

om justitieförvaltningens riksomfattande informationssystem

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 kap.

Allmänna bestämmelser

1 §

Lagens tillämpningsområde

I denna lag föreskrivs om ett riksomfattande informationssystem som betjänar behandlingen och verkställigheten av rättskipningsärenden samt forsknings- och planeringsverksamheten inom justitieministeriets förvaltningsområde, om registrering av uppgifter i systemet, om utlämnande och annan behandling av registrerade uppgifter samt om domstolarnas, åklagarmyndigheternas och rättshjälpsbyråernas skyldighet att ansluta sig och överföra uppgifter till systemet.

2 §

Förhållande till annan lagstiftning

Om inte något annat föreskrivs i denna lag, gäller i fråga om utlämnande av uppgifter ur justitieförvaltningens riksomfattande informationssystem och i fråga om de i systemet införda uppgifternas offentlighet vad som föreskrivs i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999) samt i fråga om annan behandling av personuppgifter som förts in i systemet vad som föreskrivs i personuppgiftslagen (523/1999).

I fråga om straffregistret, skuldsaneringsregistret, konkurs- och företagssaneringsregistret, kungörelseregistret, näringsförbudsregistret och utsökningens informationssystem bestäms särskilt liksom också i fråga om registren i anslutning till verkställighet av bötesstraff samt i fråga om Brottspåföljdsmyndighetens behandling av personuppgifter i samband med verkställighet av straff.

Bestämmelserna i denna lag påverkar inte behandlingen och avgörandet av en begäran om uppgifter som riktats eller överförts till en justitieförvaltningsmyndighet och gäller handlingar som har samband med ett ärende som är eller har varit anhängigt hos myndigheten i fråga och inte heller rätten att få ta del av myndighetens diarium eller av något annat register över sådana ärenden hos myndigheten.

3 §

Definitioner

I denna lag avses med

1) domstol allmänna domstolar, allmänna förvaltningsdomstolar och specialdomstolar,

2) åklagarmyndighet allmänna åklagare enligt lagen om allmänna åklagare (199/1997),

3) justitieförvaltningsmyndighet domstolar, åklagarmyndigheter och rättshjälpsbyråer.

2 kap.

Uppbyggnaden och förvaltningen av informationssystemet

4 §

Informationssystemets allmänna uppbyggnad

Justitieförvaltningens riksomfattande informationssystem består av ett register över avgöranden och meddelanden om avgöranden, ett rikssystem för behandling av diarie- och ärendehanteringsuppgifter samt av ett rapporterings-, statistik- och arkivsystem.

5 §

Skyldighet att ansluta sig till informationssystemet

Justitieförvaltningsmyndigheterna är skyldiga att ansluta sig till justitieförvaltningens riksomfattande informationssystem och att via systemet förmedla meddelanden och information till andra myndigheter enligt vad som föreskrivs i denna lag eller andra lagar och enligt vad som föreskrivs med stöd av dem.

6 §

Skyldighet att överföra information till informationssystemet

Domstolarna ska utan hinder av sekretessbestämmelserna anmäla sina avgöranden eller uppgifter om slutresultatet av dem till det register över avgöranden och meddelanden om avgöranden som hör till justitieförvaltningens riksomfattande informationssystem samt göra sådana anteckningar om avgjorda ärenden som krävs för uppfyllande av den lagstadgade anmälningsskyldigheten, eller på något annat sätt överföra uppgifterna till Rättsregistercentralen för registrering i informationssystemet eller förmedling till någon annan myndighet.

Åklagarna och rättshjälpsbyråerna ska utan hinder av sekretessbestämmelserna föra in sina avgöranden eller uppgifter om dem i registret över avgöranden och meddelanden om avgöranden eller på något annat sätt överföra dem till Rättsregistercentralen för registrering i informationssystemet.

Genom förordning av justitieministeriet föreskrivs om

1) det sätt på vilket information överförs till informationssystemet,

2) tidpunkterna för registrering och annan överföring,

3) registreringsformen och överföringsblanketterna,

4) andra tekniska detaljer som ska iakttas vid registreringen.

7 §

Åtaganden i samband med förvaltningen och utvecklingen av informationssystemet

Rättsregistercentralen är registeransvarig för justitieförvaltningens riksomfattande informationssystem.

Justitieministeriet svarar för utvecklingen av justitieförvaltningens riksomfattande informationssystem och för organiseringen av användarservicen.

De myndigheter som fört in uppgifter i justitieförvaltningens riksomfattande informationssystem är skyldiga att se till att

1) de uppgifter som registrerats motsvarar deras avgöranden och egna registeranteckningar,

2) det i justitieförvaltningens riksomfattande informationssystem har gjorts behövliga anteckningar för korrekt förmedling av uppgifterna, och

3) anteckningarna har gjorts i enlighet med de tekniska krav som den registeransvarige ställt.

3 kap.

Syftet med informationssystemet och systemets innehåll

8 §

Informationssystemets syfte

Syftet med registret över avgöranden och meddelanden om avgöranden är att förmedla information om justitieförvaltningsmyndigheternas avgöranden för verkställighet av avgöranden och för införande i myndighetsregister, utbetalning av arvoden och ersättningar i samband med rättshjälp samt för användning av uppgifter inom åklagarmyndigheternas verksamhet.

Syftet med rikssystemet för behandling av diarie- och ärendehanteringsuppgifter är att förmedla den information till justitieförvaltningsmyndigheterna som behövs för handläggning, utredning och avgörande av ärenden och för tillsyns- och utvecklingsuppgifter samt att informera allmänheten om ärenden som domstolarna behandlar.

Syftet med rapporterings-, statistik- och arkivsystemet är att för justitieministeriet, justitieförvaltningsmyndigheterna och inom förvaltningsområdet verksamma undersöknings- och utredningsenheter producera statistik och annat sådant material om rättsförhållandena som behövs för planering och uppföljning av verksamheten.

9 §

Uppgifter som ska registreras i informationssystemet

I registret över avgöranden och meddelanden om avgöranden registreras justitieförvaltningsmyndigheternas avgöranden eller uppgifter om avgörandenas slutresultat samt information som nämnda myndigheter har anmält till eller registrerat i registret för att uppfylla sin lagstadgade anmälningsskyldighet.

I rikssystemet för behandling av diarie- och ärendehanteringsuppgifter registreras uppgifter om ärenden som behandlas av justitieförvaltningsmyndigheterna samt uppgifter om behandlingen och avgörandena.

I rapporterings-, statistik- och arkivsystemet registreras uppgifter ur domstolarnas, åklagarmyndigheternas, rättshjälpsbyråernas, utsökningsmyndigheternas och Brottspåföljdsmyndighetens ärendehanteringssystem och uppgifter om andra ärenden som de behandlat. Där registreras även uppgifter som gallrats ur registret över avgöranden och meddelanden om avgöranden eller ur rikssystemet för behandling av diarie- och ärendehanteringsuppgifter samt uppgifter som finns i de övriga register som Rättsregistercentralen enligt lag upprätthåller.

I informationssystemet registreras namnet på myndigheten som behandlat ärendet, ärendets och avgörandets identifikationsuppgifter, myndighetens avgörande eller uppgifter om avgörandets slutresultat, uppgifter om avgörandets laga kraft och de uppgifter som behövs för förmedling av informationen.

10 §

Personuppgifter som ska registreras i informationssystemet

I informationssystemet registreras som basuppgifter om en fysisk person i partsställning personens namn och personbeteckning eller, om personbeteckningen inte är känd, födelsetid och födelseort, adress och telefonnummer eller andra kontaktuppgifter samt övriga uppgifter som behövs med tanke på informationssystemets syfte. När det gäller någon annan som har del i saken får endast sådana uppgifter registreras som behövs med tanke på informationssystemets syfte.

I registret över avgöranden och meddelanden om avgöranden får det om fysiska personer i partsställning antecknas endast sådana enligt 11 § i personuppgiftslagen känsliga uppgifter som ska registreras i domstolars diarie- eller andra dokumentregister eller som framgår av en justitieförvaltningsmyndighets avgörande och behövs för verkställighet av en dom, för registrering i myndighetsregister eller för fullgörande av andra justitieförvaltningsmyndigheters lagstadgade uppgifter.

4 kap.

Användning och utlämnande av uppgifter

11 §

En myndighets rätt att använda uppgifter som den registrerat

När justitieförvaltningsmyndigheterna sköter sina lagstadgade uppgifter får de utan hinder av sekretessbestämmelserna använda sådana uppgifter som de registrerat i justitieförvaltningens riksomfattande informationssystem när uppgifterna används i det syfte som de har registrerats för.

12 §

En justitieförvaltningsmyndighets rätt att använda uppgifter som registrerats av en annan justitieförvaltningsmyndighet

En justitieförvaltningsmyndighet får utan hinder av sekretessbestämmelserna med hjälp av teknisk anslutning söka och använda uppgifter som en annan justitieförvaltningsmyndighet har fört in i registret över avgöranden och meddelanden om avgöranden eller i rikssystemet för behandling av diarie- och ärendehanteringsuppgifter, om

1) myndigheten enligt lag måste beakta uppgifterna när den utreder och avgör ett anhängigt ärende,

2) uppgifterna behövs för diarieanteckningar om ett ärende eller annars för att ordna behandlingen av ett anhängigt ärende,

3) uppgifterna överlämnas till Riksåklagarämbetet för att detta ska kunna utföra sina lagstadgade tillsyns- och utvecklingsuppgifter.

Högsta domstolen, högsta förvaltningsdomstolen och Riksåklagarämbetet får med hjälp av teknisk anslutning söka och för planering och övervakning av domstols- och åklagarverksamheten använda information som åklagarmyndigheterna och domstolarna har registrerat i rapporterings-, statistik- och arkivsystemet.

Det föreskrivs särskilt om en domstols rätt att av en annan domstol få tillgång till sekretessbelagda rättegångshandlingar som den behöver för att säkerställa en enhetlig rättspraxis.

13 §

Rättsregistercentralens rätt att använda uppgifter som överförts till rapporterings-, statistik- och arkivsystemet

Rättsregistercentralen får i enskilda fall utan hinder av sekretessbestämmelserna använda information som gallrats ur registret över avgöranden och meddelanden om avgöranden eller ur rikssystemet för behandling av diarie- och ärendehanteringsuppgifter och överförts till rapporterings-, statistik- och arkivsystemet, om uppgifterna behövs för att kontrollera riktigheten av uppgifter som ska förmedlas eller registreras eller för avgörande av ärenden som hör till Rättsregistercentralens behörighet, om det föreskrivs i lag att ett avgörande får grundas på sådan information.

14 §

Beslut om utlämnande av uppgifter

Rättsregistercentralen beslutar om utlämnande av uppgifter ur justitieförvaltningens riksomfattande informationssystem.

Rättsregistercentralen får överföra behandlingen av en begäran om uppgifter till den myndighet som saken gäller, om begäran avser ett ärende som varit anhängigt eller behandlats hos en viss åklagarmyndighet, en rättshjälpsbyrå eller en domstol eller om begäran avser anteckningar vars offentlighet domstolen har begränsat med stöd av 16 § 3 mom.

15 §

Utlämnande av uppgifter

Utöver vad som föreskrivs i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet får Rättsregistercentralen utan hinder av sekretessbestämmelserna, i kreditupplysningssyfte ur registret över avgöranden och meddelanden om avgöranden lämna ut sådana uppgifter om betalningsförsummelser som enligt lag får föras in i kreditupplysningsregistret till den som bedriver kreditupplysningsverksamhet, till kreditinstitut och försäkringsanstalter och till andra som behöver informationen för beviljande och övervakning av krediter.

Sådana personuppgifter som har samband med brottsliga gärningar och straff och som har antecknats i registret över avgöranden och meddelanden om avgöranden och i rikssystemet för behandling av diarie- och ärendehanteringsuppgifter får lämnas ut för beslut och bedömningar som avser en person endast om den som ber om informationen har rätt att få dessa uppgifter ur straffregistret, om inte något annat uttryckligen föreskrivs i lag.

Rättsregistercentralen får utan hinder av sekretessbestämmelserna sammanställa material ur justitieförvaltningens riksomfattande informationssystem i enlighet med vad som föreskrivs i 21 § i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet.

16 §

Utlämnande av uppgifter med stöd av den allmänna rätten till information

Rättsregistercentralen får utan hinder av vad som i 24 § 1 mom. 28 punkten i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet föreskrivs om sekretessbelagda uppgifter, ur rikssystemet för behandling av diarie- och ärendehanteringsuppgifter lämna ut basuppgifter om rättegångar och andra diarieuppgifter från domstolar, om

1) de uppgifter som begäran avser är offentliga hos domstolen enligt bestämmelserna om rättegångens offentlighet,

2) domstolen inte i enlighet med 3 mom. har begränsat rätten att få uppgifter ur det riksomfattande systemet, och

3) sökkriteriet inte är ett personnamn eller någon annan personlig identifieringsuppgift.

I 16 § i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet föreskrivs om utlämnande av uppgifter i form av kopior och i elektronisk form.

En förvaltningsdomstol kan begränsa rätten att lämna ut sådana uppgifter ur rikssystemet för behandling av diarie- och ärendehanteringsuppgifter som förvaltningsdomstolen registrerat där om en part eller någon annan som har del i saken. En allmän domstol kan på motsvarande sätt begränsa rätten att lämna ut uppgifter som den registrerat i systemet om asylsökande eller om målsägande i brottmål.

Domstolen kan lämna ut uppgifter som avses i 1 mom. på det sätt som Rättsregistercentralen beslutat. Uppgifter kan lämnas ut också på så sätt att allmänheten under övervakning av domstolspersonal tillåts läsa dokument på en dator i domstolens lokaler.

17 §

Utlämnande av uppgifter i elektronisk form

Utöver vad som föreskrivs någon annanstans i lag kan Rättsregistercentralen med hjälp av teknisk anslutning eller annars på elektronisk väg lämna ut uppgifter ur justitieförvaltningens riksomfattande informationssystem enligt följande:

1) ur registret över avgöranden och meddelanden om avgöranden uppgifter till myndigheter för verkställighet av justitieförvaltningsmyndigheters avgöranden eller för registrering i myndighetsregister,

2) ur registret över avgöranden och meddelanden om avgöranden samt ur rikssystemet för behandling av diarie- och ärendehanteringsuppgifter uppgifter som justitiekanslern och riksdagens justitieombudsman behöver för laglighetskontroll av justitieförvaltningsmyndigheterna, för planering av kontrollverksamheten eller för behandling av anhängiga ärenden,

3) ur registret över avgöranden och meddelanden om avgöranden i sådana fall som avses i 15 § 1 mom. uppgifter till den som regelbundet behöver information för beviljande och övervakning av krediter eller till den som bedriver kreditupplysningsverksamhet.

Rättsregistercentralen får utan hinder av sekretessbestämmelserna sammanställa och till en hovrätt på dess begäran lämna ut sådant informationsmaterial ur registret över avgöranden och meddelanden om avgöranden som hovrätten behöver för sina tillsynsuppgifter enligt hovrättslagen (56/1994).

Rättsregistercentralen får för redaktionella syften, också i form av kopior, elektroniska upptagningar eller genom teknisk anslutning, till medierna lämna ut sådana basuppgifter om rät-tegångar och andra diarieuppgifter ur rikssystemet för behandling av diarie- och ärendehanteringsuppgifter som är offentliga hos domstolen och vars utlämnande domstolen inte har begränsat med stöd av 16 § 3 mom. Uppgifter får i enlighet med vad som föreskrivs ovan lämnas ut om ärenden som inom en månad efter utlämnandet tas upp till muntlig förhandling eller förvaltningsdomstolen ordnar syneförrättning i, eller om ärenden som har blivit anhängiga månaden före den då uppgifterna lämnades ut eller vars behandlingsskeden medierna följer, enligt vad de registrerat i informationsförmedlingssystemet.

5 kap.

Särskilda bestämmelser

18 §

Gallring av uppgifter

Rättsregistercentralen ska gallra personuppgifter

1) ur registret över avgöranden och meddelanden om avgöranden inom ett år från det att det till en myndighet har översänts registreringsmeddelanden som ska förmedlas till en annan myndighet samt anteckningar om avgöranden eller slutresultatet av avgöranden inom fem år efter det att ett lagakraftvunnet avgörande har givits i ärendet,

2) ur rikssystemet för behandling av diarie- och ärendehanteringsuppgifter inom ett år från det att ärendet har avgjorts.

I fråga om gallring av uppgifter ur rapporterings-, statistik- och arkivsystemet tillämpas vad som föreskrivs i personuppgiftslagen eller bestäms med stöd av den.

I fråga om arkivering av uppgifter som gallrats ur informationssystemet gäller vad som föreskrivs i arkivlagen (831/1994) eller bestäms med stöd av den.

19 §

Rätt till insyn och rättelse av uppgifter

En justitieförvaltningsmyndighet behandlar och avgör en registrerades begäran om rätt till insyn och korrigering av uppgifter endast om ärendet har behandlats och avgjorts av myndigheten i fråga och denna myndighet registrerat uppgifterna om ärendet i justitieförvaltningens riksomfattande informationssystem.

Rättsregistercentralen kan överföra en registrerads begäran om rätt till insyn eller rättelse av sina personuppgifter till den justitieförvaltningsmyndighet som har fört in uppgifterna om den registrerade i registret över avgöranden och meddelanden om avgöranden eller i rikssystemet för behandling av diarie- och ärendehanteringsuppgifter.

Utan hinder av vad som i 27 § i personuppgiftslagen föreskrivs om rätten till insyn i register som används för statistik och vetenskaplig forskning har den registrerade rätt till insyn, om Rättsregistercentralen med stöd av 13 § i denna lag har använt uppgifter som överförts till rapporterings-, statistik- och arkivsystemet vid behandling av ärenden som berör den registrerade.

I fråga om registrerades rätt till insyn tillämpas i övrigt vad som föreskrivs i personuppgiftslagen.

6 kap.

Ikraftträdande

20 §

Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den                                    20     .

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

21 §

Övergångsbestämmelser

Det informationssystem som avses i denna lag ska uppfylla kraven enligt denna lag inom fem år efter det att lagen trätt i kraft.

Utan hinder av vad som föreskrivs någon annanstans i lag kan justitieministeriet besluta att en justitieförvaltningsmyndighet får ansluta sig till justitieförvaltningens riksomfattande informationssystem senare än vid den tidpunkt som anges i 1 mom., dock senast sju år efter det att denna lag har trätt i kraft.

_______________

Lag

om domstolars skyldighet att informera om vissa avgöranden

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 §

Domstolarnas skyldighet att tillkännage avgöranden i brottmål

Domstolarna ska tillkännage sina avgöranden där åtalet förkastats genom att föra in uppgifterna om avgörandena i registret över avgöranden och meddelanden om avgöranden i justitieförvaltningens riksomfattande informationssystem för uppdatering av förundersökningsmyndigheternas informationssystem.

Genom förordning av justitieministeriet bestäms den tidpunkt då uppgifter om avgöranden ska börja föras in i enlighet med 1 mom. På registreringen ska tillämpas lagen om justitieförvaltningens riksomfattande informationssystem (     /20     ) och vad som föreskrivs med stöd av den.

2 §

Anmälningsskyldighet i fråga om brottmål som gäller tjänstemän och tjänsteinnehavare

En domstol som har dömt en statstjänsteman eller kommunal tjänsteinnehavare för brott ska underrätta den myndighet som tjänstemannen eller tjänsteinnehavaren lyder under om sitt avgörande genom att sända en kopia av avgörandet till myndigheten. Domstolen ska också sända justitiekanslern och riksdagens justitieombudsman kopior av avgöranden som avses ovan och likaså av avgöranden där åtal mot en tjänsteman eller tjänsteinnehavare har förkastats.

Vid behov föreskrivs det genom förordning av justitieministeriet om förfarandet för underrättelse av de myndigheter som avses i 1 mom. genom registrering av uppgifter om avgörandena i registret över avgöranden och meddelanden om avgöranden i justitieförvaltningens riksomfattande informationssystem eller genom överföring av uppgifterna till Rättsregistercentralen för förmedling till dessa myndigheter. På registrering och överföring av uppgifter tillämpas lagen om justitieförvaltningens riksomfattande informationssystem och vad som föreskrivs med stöd av den.

3 §

Registrering av uppgifter för anteckning i befolkningsdatasystemet

Domstolarna uppfyller sin anmälningsskyldighet enligt lagen om befolkningsdatasystemet och Befolkningsregistercentralens certifikattjänster (661/2009) genom att överföra uppgifter till Rättsregistercentralen för förmedling till befolkningsdatasystemet.

Genom förordning av justitieministeriet kan det föreskrivas att domstolarna uppfyller sin anmälningsskyldighet enligt 1 mom. genom att föra in uppgifter om sina avgöranden i registret över avgöranden och meddelanden om avgöranden i justitieförvaltningens riksomfattande informationssystem för förmedling till befolkningsdatasystemet. På registrering och överföring av uppgifter tillämpas lagen om justitieförvaltningens riksomfattande informationssystem och vad som föreskrivs med stöd av den.

4 §

Domstolarnas skyldighet att underrätta och lämna information om avgöranden som utgör utsökningsgrund

Domstolarna är skyldiga att underrätta utsökningsmyndigheterna om domar, om beslut om säkringsåtgärder och om andra utsökningsgrunder genom att registrera uppgifter om dem i registret över avgöranden och meddelanden om avgöranden i justitieförvaltningens riksomfattande informationssystem för att med hjälp av teknisk anslutning förmedlas till utsökningsmyndigheterna. På registreringen tillämpas lagen om justitieförvaltningens riksomfattande informationssystem och vad som föreskrivs med stöd av den.

Utan hinder av vad som i lag föreskrivs om parters rätt att få av domstolen bestyrkta kopior av domstolsavgöranden, ges den som har väckt ett ärende en bestyrkt papperskopia av avgörandet endast på begäran, om uppgifter om avgörandet förmedlas i enlighet med 1 mom. Domstolen ska på lämpligt sätt tillkännage att det inte behöver fogas någon utsökningsgrund till en utsökningsansökan, om ansökan görs innan fem år förflutit från det att domstolen meddelade det avgörande som utgör utsökningsgrund.

Vad som föreskrivs ovan i denna paragraf påverkar inte skyldigheten att betala expeditionsavgift.

Genom förordning av justitieministeriet bestäms den tidpunkt då domstolen blir anmälningsskyldig enligt 1 mom.

5 §

Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den                                    20     .

Till dess att högsta domstolen ansluter sig till justitieförvaltningens riksomfattande informationssystem överför den uppgifter som avses i denna lag genom att sända kopior av sina avgöranden till Rättsregistercentralen för förmedling till andra myndigheter eller deras datasystem, om det inte genom förordning av justitieministeriet föreskrivs något annat om överföringen.

_______________

Lag

om ändring av 24 § i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen av den 21 maj 1999 om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999) 24 § 1 mom. 28 punkten som följer:

24 §

Sekretessbelagda myndighetshandlingar

Om inte något annat föreskrivs särskilt, är följande myndighetshandlingar sekretessbelagda:

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

28) en förvaltningsmyndighets handlingar och register med uppgifter om en dömd, en häktad eller en person som annars berövats sin frihet, om det inte är uppenbart att utlämnandet av uppgifter inte äventyrar personens framtida utkomst, anpassning i samhället eller säkerhet, och om det finns grundad anledning att lämna ut uppgiften; sekretessbelagda är också uppgifter som registrerats i straffregistret och bötesregistret samt i justitieförvaltningens riksomfattande informationssystem,

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

_______________

Denna lag träder i kraft den                                    20     .

_______________

Lag

om ändring av militära rättegångslagen

I enlighet med riksdagens beslut

fogas till militära rättegångslagen av den 25 mars 1983 (326/1983) en ny 28 a § som följer:

28 a §

Uppgifter om straff och andra straffrättsliga påföljder som en domstol påfört i militära rättegångsärenden samt ersättningar som utdömts till staten, ska registreras av domstolen i registret över avgöranden och meddelanden om avgöranden i justitieförvaltningens riksomfattande informationssystem för förmedling till militärmyndigheterna. På registreringen tillämpas lagen om justitieförvaltningens riksomfattande informationssystem (     /20     ) och vad som föreskrivs med stöd av den.

_______________

Denna lag träder i kraft den                                    20     .

Till dess att högsta domstolen ansluter sig till justitieförvaltningens riksomfattande informationssystem överför den uppgifter som avses i 28 a § genom att sända kopior av sina avgöranden till Rättsregistercentralen för förmedling till militärmyndigheterna, om det inte genom förordning av justitieministeriet föreskrivs något annat om överföringen.

_______________

Lag

om ändring av militära disciplinlagen

I enlighet med riksdagens beslut

fogas till militära disciplinlagen av den 25 mars 1983 (331/1983) en ny 50 a § som följer:

50 a §

Uppgifter om disciplinstraff som en domstol påfört ska registreras av domstolen i registret över avgöranden och meddelanden om avgöranden i justitieförvaltningens riksomfattande informationssystem för förmedling till militärmyndigheterna. På registreringen tillämpas lagen om justitieförvaltningens riksomfattande informationssystem (     /20     ) och vad som föreskrivs med stöd av den.

_______________

Denna lag träder i kraft den                                    20     .

Till dess att högsta domstolen ansluter sig till justitieförvaltningens riksomfattande informationssystem överför den uppgifter som avses i 50 a § genom att sända kopior av sina avgöranden till Rättsregistercentralen för förmedling till militärmyndigheterna, om det inte genom förordning av justitieministeriet föreskrivs något annat om överföringen.

_______________

Lag

om ändring av straffregisterlagen

I enlighet med riksdagens beslut

fogas till straffregisterlagen av den 20 augusti 1993 (770/1993) en ny 2 a § samt till lagens 4 § 1 mom., sådant det lyder delvis ändrat i lag 141/2001, en ny 1 a-punkt som följer:

Straffregistrets ändamål och innehåll

2 a §

Domstolen ska göra anmälan om sina avgöranden som avses i 2 § genom att registrera uppgifter om dem i registret över avgöranden och meddelanden om avgöranden i justitieförvaltningens riksomfattande informationssystem. På registreringen tillämpas lagen om justitieförvaltningens riksomfattande informationssystem (      /20     ) och vad som föreskrivs med stöd av den.

4 §

Ur straffregistret kan oberoende av den sekretessplikt som föreskrivs i 3 § eller i någon annan lag lämnas ut uppgifter om personer

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

1 a) till Institutet för hälsa och välfärd för sinnesundersökning eller bedömning av en misstänkt eller åtalad,

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

_______________

Denna lag träder i kraft den                                    20     .

Till dess att högsta domstolen ansluter sig till justitieförvaltningens riksomfattande informationssystem överför den uppgifter som avses i 2 a § genom att sända kopior av sina avgöranden till Rättsregistercentralen, om det inte genom förordning av justitieministeriet föreskrivs något annat om överföringen.

_______________

Lag

om ändring av 106 § i vägtrafiklagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i vägtrafiklagen av den 3 april 1981 (267/1981) 106 §, sådan den lyder i lag 989/1992, som följer:

106 §

Anmälan om avgöranden som gäller trafikbrott

Den myndighet som ansvarar för fordonstrafikregistret ska underrättas om straff eller körförbud som meddelats för trafikbrott vid framförande av motordrivet fordon. Polisen ska dessutom underrätta den registeransvarige om temporära körförbud som polisen utfärdat samt om återlämnande av körkort när ett körförbud eller ett temporärt körförbud har upphört.

Justitieförvaltningsmyndigheterna ska registrera uppgifter som avses i 1 mom. i registret över avgöranden och meddelanden om avgöranden i justitieförvaltningens riksomfattande informationssystem för förmedling till den som ansvarar för fordonstrafikregistret. På registreringen tillämpas lagen om justitieförvaltningens riksomfattande informationssystem (     /20     ) och vad som föreskrivs med stöd av den.

_______________

Denna lag träder i kraft den                                    20     .

Till dess att högsta domstolen ansluter sig till justitieförvaltningens riksomfattande informationssystem överför den uppgifter som avses i 106 § genom att sända kopior av sina avgöranden till Rättsregistercentralen för förmedling till den som ansvarar för fordonstrafikregistret, om det inte genom förordning av justitieministeriet föreskrivs något annat om överföringen.

_______________

Lag

om ändring av 4 § i lagen om verkställighet av böter

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen av den 9 augusti 2002 om verkställighet av böter (672/2002) 4 § som följer:

4 §

Meddelanden om verkställighet

Den myndighet som bestämmer påföljder som verkställs i den ordning som föreskrivs i denna lag ska göra anmälan till Rättsregistercentralen om sina avgöranden och Statskontoret ska göra anmälan till Rättsregistercentralen om ersättningar som kontoret betalat med stöd av brottsskadelagen.

Justitieförvaltningsmyndigheterna gör anmälan om sina avgöranden genom att registrera uppgifter om dem i registret över avgöranden och meddelanden om avgöranden i justitieförvaltningens riksomfattande informationssystem. På registreringen tillämpas lagen om justitieförvaltningens riksomfattande informationssystem (      /20     ) och vad som föreskrivs med stöd av den.

Genom förordning av statsrådet föreskrivs närmare om innehållet i och tidpunkten för andra än justitieförvaltningsmyndigheters meddelanden.

_______________

Denna lag träder i kraft den                                    20     .

Till dess att högsta domstolen ansluter sig till justitieförvaltningens riksomfattande informationssystem överför den uppgifter som avses i 4 § genom att sända kopior av sina avgöranden till Rättsregistercentralen, om det inte genom förordning av justitieministeriet föreskrivs något annat om överföringen.

_______________

Lag

om ändring av lagen om samhällstjänst

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i lagen av den 12 december 1996 om samhällstjänst (1055/1996) 13 § 2 mom., sådant det lyder i lag 138/2001, samt

fogas till lagen en ny 13 a § som följer:

13 a §

Verkställighetsmeddelanden

Domstolen ska föra in uppgifter som behövs för verkställighet av domar i registret över avgöranden och meddelanden om avgöranden i justitieförvaltningens riksomfattande informationssystem. På registreringen tillämpas lagen om justitieförvaltningens riksomfattande informationssystem (     /20     ) och vad som föreskrivs med stöd av den.

_______________

Denna lag träder i kraft den                                    20     .

Till dess att högsta domstolen ansluter sig till justitieförvaltningens riksomfattande informationssystem överför den uppgifter som avses i 13 a § genom att sända kopior av sina avgöranden till Rättsregistercentralen, om det inte genom förordning av justitieministeriet föreskrivs något annat om överföringen.

_______________

Lag

om ändring av lagen om ungdomsstraff

I enlighet med riksdagens beslut

fogas till lagen av den 21 december 2004 om ungdomsstraff (1196/2004) en ny 2 a § som följer:

2 a §

Domstolens meddelande om ungdomsstraff

Domstolen ska göra anmälan till Brottspåföljdsmyndigheten om avgöranden där domstolen har dömt ut ungdomsstraff. Anmälan görs genom att föra in uppgifter om avgörandena i registret över avgöranden och meddelanden om avgöranden i justitieförvaltningens riksomfattande informationssystem. På registreringen tilllämpas lagen om justitieförvaltningens riksomfattande informationssystem (     /20     ) och vad som föreskrivs med stöd av den.

_______________

Denna lag träder i kraft den                                    20     .

Till dess att högsta domstolen ansluter sig till justitieförvaltningens riksomfattande informationssystem överför den uppgifter som avses i 2 a § genom att sända kopior av sina avgöranden till Rättsregistercentralen för förmedling till Brottspåföljdsmyndigheten, om det inte genom förordning av justitieministeriet föreskrivs något annat om överföringen.

_______________

Lag

om ändring av fängelselagen

I enlighet med riksdagens beslut

fogas till 2 kap. i fängelselagen av den 23 september 2005 (767/2005) en ny 1 a § som följer:

2 kap.

Inledande av verkställighet

1 a §

Verkställighetshandlingar och domstolens anmälningsskyldighet

Som verkställighetshandling i fråga om en dom fungerar en utskrift ur registret över avgöranden och meddelanden om avgöranden i justitieförvaltningens riksomfattande informationssystem. När det gäller fängelsestraff som överförts från ett annat land för verkställighet i Finland är det justitieministeriets eller Brottspåföljdsmyndighetens beslut som är verkställighetshandling för domen.

Domstolen ska föra in uppgifter som behövs för verkställighetshandlingen i registret över avgöranden och meddelanden om avgöranden i justitieförvaltningens riksomfattande informationssystem. På registreringen tillämpas lagen om justitieförvaltningens riksomfattande informationssystem (     /20     ) och vad som föreskrivs med stöd av den. Om domstolen när den avgör ett ärende förordnar att den dömde ska häktas eller hållas häktad, kan domstolen i stället för att registrera detta i informationssystemet anteckna uppgifterna i fångpasset. Fångpasset fungerar då som en temporär verkställighetshandling.

_______________

Denna lag träder i kraft den                                    20     .

Till dess att högsta domstolen ansluter sig till justitieförvaltningens riksomfattande informationssystem överför den uppgifter som avses i 1 a § 2 mom. genom att sända kopior av sina avgöranden till Rättsregistercentralen för förmedling till Brottspåföljdsmyndigheten, om det inte genom förordning av justitieministeriet föreskrivs något annat om överföringen. Verkställighetshandling för en påföljd som högsta domstolen dömt ut är i detta fall en kopia av högsta domstolens avgörande.

_______________

Lag

om ändring av 2 kap. 2 § i häktningslagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i häktningslagen av den 23 september 2005 (768/2005) 2 kap. 2 § 1 mom. som följer:

2 kap.

Ankomst till ett fängelse

2 §

Intagning i fängelse

Intagning av en häktad i fängelse grundar sig på ett häktningsförordnande som utfärdats av en domstol. Genom förordning av justitieministeriet föreskrivs vid behov om domstolens skyldighet att göra anmälan om häktningsförordnandet till Brottspåföljdsmyndigheten genom att registrera uppgifter om förordnandet i registret över avgöranden och meddelanden om avgöranden i justitieförvaltningens riksomfattande informationssystem eller genom att överföra uppgifterna till Rättsregistercentralen för förmedling till Brottspåföljdsmyndigheten. På registreringen och överföringen tillämpas lagen om justitieförvaltningens riksomfattande informationssystem (     /20     ) och vad som föreskrivs med stöd av den.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

_______________

Denna lag träder i kraft den                                    20     .

_______________

Lag

om ändring av 9 § i lagen om besöksförbud

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen av den 4 december 1998 om besöksförbud (898/1998) 9 § 3 mom. som följer:

9 §

Meddelanden om domen

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

En dom genom vilken besöksförbud har meddelats, upphävts eller ändrats ska omedelbart av domstolen anmälas till det register som avses i 15 §. Av anmälan ska framgå de i 8 § 1 mom. 1—4 punkten nämnda omständigheterna som gäller domen i ärendet samt innehållet i avgörandet. Genom förordning av justitieministeriet föreskrivs vid behov om domstolens skyldighet att göra anmälan till registret i fråga genom registrering av uppgifter om avgörandet i registret över avgöranden och meddelanden om avgöranden i justitieförvaltningens riksomfattande informationssystem eller genom överföring av uppgifterna till Rättsregistercentralen för förmedling till det register som avses i 15 §. På registreringen och överföringen tillämpas lagen om justitieförvaltningens riksomfattande informationssystem (     /20     ) och vad som föreskrivs med stöd av den.

_______________

Denna lag träder i kraft den                                    20     .

_______________

Lag

om ändring av lagen om skuldsanering för privatpersoner

I enlighet med riksdagens beslut

fogas till lagen av den 25 januari 1993 om skuldsanering för privatpersoner (57/1993) en ny 87 a § som följer:

87 a §

Domstolens anmälningsskyldighet

Domstolen ska för registrering i skuldsaneringsregistret anmäla sina avgöranden i skuldsaneringsärenden till Rättsregistercentralen.

Genom förordning av justitieministeriet föreskrivs vid behov om domstolens skyldighet att göra anmälan genom registrering av uppgifter om sina avgöranden i registret över avgöranden och meddelanden om avgöranden i justitieförvaltningens riksomfattande informationssystem. På registreringen tillämpas lagen om justitieförvaltningens riksomfattande informationssystem (     /20     ) och vad som föreskrivs med stöd av den.

_______________

Denna lag träder i kraft den                                    20     .

_______________

Lag

om ändring av jaktlagen

I enlighet med riksdagens beslut

fogas till jaktlagen av den 28 juni 1993 (615/1993) en ny 78 a § som följer:

78 a §

Domstolens meddelande om jaktförbud

Domstolen ska göra anmälan till den som ansvarar för jägarregistret och till polisen på den persons hemort som meddelats jaktförbud om sitt beslut att utfärda jaktförbud.

Genom förordning av justitieministeriet föreskrivs vid behov om domstolens skyldighet att göra anmälan genom registrering av uppgifter om sina avgöranden i registret över avgöranden och meddelanden om avgöranden i justitieförvaltningens riksomfattande informationssystem eller genom överföring av uppgifterna till Rättsregistercentralen för förmedling till den som ansvarar för jägarregistret och till polisen på den persons hemort som meddelats jaktförbud. På registreringen och överföringen tillämpas lagen om justitieförvaltningens riksomfattande informationssystem (     /20     ) och vad som föreskrivs med stöd av den.

_______________

Denna lag träder i kraft den                                    20     .

_______________

Lag

om ändring av 55 § i djurskyddslagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i djurskyddslagen av den 4 april 1996 (247/1996) 55 § 3 mom., sådant det lyder i lag 300/2006, som följer:

55 §

Djurhållningsförbud

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Om någon har meddelats djurhållningsförbud, ska domstolen göra anmälan om avgörandet till Livsmedelssäkerhetsverket. Genom förordning av justitieministeriet föreskrivs vid behov om domstolens skyldighet att göra anmälan till Livsmedelssäkerhetsverket genom registrering av uppgifter om sina avgöranden i registret över avgöranden och meddelanden om avgöranden i justitieförvaltningens riksomfattande informationssystem eller genom överföring av uppgifterna till Rättsregistercentralen för förmedling till Livsmedelssäkerhetsverket. På registreringen och överföringen tillämpas lagen om justitieförvaltningens riksomfattande informationssystem (     /20     ) och vad som föreskrivs med stöd av den.

_______________

Denna lag träder i kraft den                                    20     .

_______________

Lag

om ändring av 18 och 23 § i handelsregisterlagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i handelsregisterlagen av den 2 februari 1979 (129/1979) 18 § 3 mom. samt

fogas till 23 § ett nytt 2 mom. som följer:

18 §

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Då en domstol eller annan myndighet förordnat att en näringsidkares verksamhet ska upphöra, ska den utan dröjsmål tillställa registermyndigheten meddelande om detta för anteckning i registret. Genom förordning av justitieministeriet föreskrivs vid behov om domstolens skyldighet att göra anmälan om sina avgöranden till registermyndigheten genom att registrera uppgifter om avgörandena i registret över avgöranden och meddelanden om avgöranden i justitieförvaltningens riksomfattande informationssystem eller genom att överföra uppgifterna till Rättsregistercentralen för förmedling till registermyndigheten. På registreringen och överföringen tillämpas lagen om justitieförvaltningens riksomfattande informationssystem (     /20     ) och vad som föreskrivs med stöd av den.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

23 §

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Genom förordning av justitieministeriet föreskrivs vid behov om domstolens skyldighet att göra anmälan om avgöranden som avses i 1 mom. till registermyndigheten genom att registrera uppgifter om avgörandena i registret över avgöranden och meddelanden om avgöranden i justitieförvaltningens riksomfattande informationssystem eller genom att överföra uppgifterna till Rättsregistercentralen för förmedling till registermyndigheten. På registreringen och överföringen tillämpas lagen om justitieförvaltningens riksomfattande informationssystem och vad som föreskrivs med stöd av den.

_______________

Denna lag träder i kraft den                                    20     .

_______________

Lag

om ändring av 60 § i föreningslagen

I enlighet med riksdagens beslut

fogas till 60 § i föreningslagen av den 26 maj 1989 (503/1989), sådan paragrafen lyder i lag 1177/1994, ett nytt 2 mom. som följer:

60 §

Anmälningsplikt för domstolarna

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Genom förordning av justitieministeriet föreskrivs vid behov om domstolens skyldighet att göra anmälan om sina avgöranden till patent- och registerstyrelsen genom att registrera uppgifter om avgörandena i registret över avgöranden och meddelanden om avgöranden i justitieförvaltningens riksomfattande informationssystem eller genom att överföra uppgifterna till Rättsregistercentralen för förmedling till patent- och registerstyrelsen. På registreringen och överföringen tillämpas lagen om justitieförvaltningens riksomfattande informationssystem (     /20     ) och vad som föreskrivs med stöd av den.

_______________

Denna lag träder i kraft den                                    20     .

_______________

Lag

om ändring av 22 § i lagen om stiftelser

I enlighet med riksdagens beslut

fogas till 22 § i lagen av den 5 april 1930 om stiftelser (109/1930), sådan paragrafen lyder i lagarna 1172/1994, 248/2001 och 146/2004, ett nytt 4 mom. som följer:

22 §

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Genom förordning av justitieministeriet föreskrivs vid behov om domstolens skyldighet att göra anmälan om sina avgöranden som avses i 2 och 3 mom. till patent- och registerstyrelsen genom att registrera uppgifter om avgörandena i registret över avgöranden och meddelanden om avgöranden i justitieförvaltningens riksomfattande informationssystem eller genom att överföra uppgifterna till Rättsregistercentralen för förmedling till patent- och registerstyrelsen. På registreringen och överföringen tillämpas lagen om justitieförvaltningens riksomfattande informationssystem (     /20     ) och vad som föreskrivs med stöd av den.

_______________

Denna lag träder i kraft den                                    20     .

_______________

Lag

om ändring av företagsinteckningslagen

I enlighet med riksdagens beslut

fogas till företagsinteckningslagen av den 24 augusti 1984 (634/1984) en ny 35 a § som följer:

35 a §

Domstolens anmälningsskyldighet

Högsta domstolen och hovrätten ska utan dröjsmål sända registermyndigheten kopior av sina avgöranden i besvärsärenden som gäller företagsinteckning. Hovrätten ska också uppge om dess avgörande har överklagats.

Genom förordning av justitieministeriet föreskrivs vid behov om domstolens skyldighet att göra anmälan om sina avgöranden till registermyndigheten genom registrering av uppgifter om dem i registret över avgöranden och meddelanden om avgöranden i justitieförvaltningens riksomfattande informationssystem eller genom överföring av uppgifterna till Rättsregistercentralen för förmedling till registermyndigheten. På registreringen och överföringen tillämpas lagen om justitieförvaltningens riksomfattande informationssystem (     /20     ) och vad som föreskrivs med stöd av den.

_______________

Denna lag träder i kraft den                                    20     .

_______________

Lag

om ändring av 70 § i patentlagen

I enlighet med riksdagens beslut

fogas till 70 § i patentlagen av den 15 december 1967 (550/1967) ett nytt 2 mom. som följer:

70 §

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Genom förordning av justitieministeriet föreskrivs vid behov om domstolens skyldighet att göra anmälan om sina avgöranden till patentmyndigheten genom att registrera uppgifter om avgörandena i registret över avgöranden och meddelanden om avgöranden i justitieförvaltningens riksomfattande informationssystem eller genom att överföra uppgifterna till Rättsregistercentralen för förmedling till patentmyndigheten. På registreringen och överföringen tillämpas lagen om justitieförvaltningens riksomfattande informationssystem (     /20     ) och vad som föreskrivs med stöd av den.

_______________

Denna lag träder i kraft den                                    20     .

_______________

Lag

om ändring av 49 § i varumärkeslagen

I enlighet med riksdagens beslut

fogas till 49 § i varumärkeslagen av den 10 januari 1964 (7/1964), sådan paragrafen lyder i lag 1715/1995, ett nytt 2 mom. som följer:

49 §

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Genom förordning av justitieministeriet föreskrivs vid behov om domstolens skyldighet att göra anmälan om sina avgöranden till de myndigheter som avses i 1 mom. genom att registrera uppgifter om avgörandena i registret över avgöranden och meddelanden om avgöranden i justitieförvaltningens riksomfattande informationssystem eller genom att överföra uppgifterna till Rättsregistercentralen för förmedling till de myndigheter som avses i 1 mom. På registreringen och överföringen tillämpas lagen om justitieförvaltningens riksomfattande informationssystem (     /20     ) och vad som föreskrivs med stöd av den.

_______________

Denna lag träder i kraft den                                    20     .

_______________

Lag

om ändring av 44 § i mönsterrättslagen

I enlighet med riksdagens beslut

fogas till 44 § i mönsterrättslagen av den 12 mars 1971 (221/1971), sådan paragrafen lyder i lag 718/1995, ett nytt 2 mom. som följer:

44 §

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Genom förordning av justitieministeriet föreskrivs vid behov om domstolens skyldighet att göra anmälan om sina avgöranden till registermyndigheten genom att registrera uppgifter om avgörandena i registret över avgöranden och meddelanden om avgöranden i justitieförvaltningens riksomfattande informationssystem eller genom att överföra uppgifterna till Rättsregistercentralen för förmedling till registermyndigheten. På registreringen och överföringen tillämpas lagen om justitieförvaltningens riksomfattande informationssystem (     /20     ) och vad som föreskrivs med stöd av den.

_______________

Denna lag träder i kraft den                                    20     .

_______________

Lag

om ändring av 45 § i lagen om nyttighetsmodellrätt

I enlighet med riksdagens beslut

fogas till 45 § i lagen av den 10 maj 1991 om nyttighetsmodellrätt (800/1991) ett nytt 2 mom. som följer:

45 §

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Genom förordning av justitieministeriet föreskrivs vid behov om domstolens skyldighet att göra anmälan om sina avgöranden till registermyndigheten genom att registrera uppgifter om avgörandena i registret över avgöranden och meddelanden om avgöranden i justitieförvaltningens riksomfattande informationssystem eller genom att överföra uppgifterna till Rättsregistercentralen för förmedling till registermyndigheten. På registreringen och överföringen tillämpas lagen om justitieförvaltningens riksomfattande informationssystem (     /20     ) och vad som föreskrivs med stöd av den.

_______________

Denna lag träder i kraft den                                    20     .

_______________

Lag

om ändring av 44 § i lagen om ensamrätt till kretsmönster för integrerade kretsar

I enlighet med riksdagens beslut

fogas till 44 § i lagen av den 11 januari 1991 om ensamrätt till kretsmönster för integrerade kretsar (32/1991) ett nytt 2 mom. som följer:

44 §

Underrättelse till registermyndigheten

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Genom förordning av justitieministeriet föreskrivs vid behov om domstolens skyldighet att göra anmälan om sina avgöranden till registermyndigheten genom att registrera uppgifter om avgörandena i registret över avgöranden och meddelanden om avgöranden i justitieförvaltningens riksomfattande informationssystem eller genom att överföra uppgifterna till Rättsregistercentralen för förmedling till registermyndigheten. På registreringen och överföringen tillämpas lagen om justitieförvaltningens riksomfattande informationssystem (     /20     ) och vad som föreskrivs med stöd av den.

_______________

Denna lag träder i kraft den                                    20     .

_______________

Lag

om ändring av 3 kap. 5 § i utsökningsbalken

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i utsökningsbalken av den 15 juni 2007 (705/2007) 3 kap. 5 § 2 mom. som följer:

3 kap.

Allmänna bestämmelser om förfarandet

5 §

Bifogande av utsökningsgrunden

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Ett avgörande som det förmedlats uppgifter om till utsökningsmyndigheten i enlighet med 4 § i lagen om domstolars skyldighet att informera om vissa avgöranden (     /20     ) behöver inte fogas till ansökan. Om inte utmätningsmannen bestämmer något annat, behöver inte heller en dom, ett beslut om säkringsåtgärder eller, om så bestäms genom förordning av justitieministeriet, en utsökningsgrund av annat slag bifogas ansökan, om utsökningsärendet tidigare har varit anhängigt på den grunden.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

_______________

Denna lag träder i kraft den                                    20     .

_______________

Lag

om upphävande av 74 § i lagen om pensionsstiftelser

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 §

Genom denna lag upphävs 74 § i lagen av den 29 december 1995 om pensionsstiftelser (1774/1995).

2 §

Denna lag träder i kraft den                                    20     .

_______________

Lag

om ändring av 19 § i lagen om behandling av personuppgifter vid verkställighet av straff

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen av den 24 maj 2002 om behandling av personuppgifter vid verkställighet av straff (422/2002) i 19 § 1 mom. det inledande stycket samt 1 och 4 punkten som följer:

19 §

Rätt att få uppgifter av andra myndigheter

Utöver vad som bestäms någon annanstans i lag och utan hinder av bestämmelserna om sekretess har Brottspåföljdsmyndigheten rätt att av andra myndigheter erhålla uppgifter vilka gäller en dömd, en fånge, den som intagits i en straffanstalt eller den som avtjänar samhällspåföljd och vilka behövs för verkställighet av straff, förvaring i rannsakningsfängelse eller för skötseln av någon annan uppgift som ankommer på nämnda myndighet enligt följande:

1) ur det i justitieförvaltningens riksomfattande informationssystem ingående registret över avgöranden och meddelanden om avgöranden uppgift om meddelandet av ett avgörande som gäller personen i fråga,

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

4) ur det i justitieförvaltningens riksomfattande informationssystem ingående rikssystemet för behandling av diarie- och ärendehanteringsuppgifter uppgifter om vilket skede ett åtalsärende som gäller personen befinner sig i,

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

_______________

Denna lag träder i kraft den                                    20     .

_______________

Lag

om ändring av 8 § i lagen om utlänningsregistret

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen av den 19 december 1997 om utlänningsregistret (1270/1997) 8 § 1 mom. 1 punkten, sådan den lyder i lag 618/2007, som följer:

8 §

Externa datakällor

Den registeransvarige har utan hinder av sekretessbestämmelserna rätt att för utlänningsregistret få sådan information som är nödvändig för utförande av de uppgifter som föreskrivs för den i lag enligt följande:

1) uppgifter om bötesstraff som utlänningar dömts till och som införts i bötesregistret och om verkställigheten av dem samt ur det i justitieförvaltningens riksomfattande informationssystem ingående rikssystemet för behandling av diarie- och ärendehanteringsuppgifter uppgifter om brott som utlänningar misstänks ha begått och som är eller har varit anhängiga hos åklagarmyndigheterna eller vid domstol samt ur registret över avgöranden och meddelanden om avgöranden uppgifter om brottmålsavgöranden som gäller utlänningar och om avgöranden som gäller underhållsskyldighet som sökanden påförts vid domstol liksom även uppgift om avgörandenas laga kraft i de ovan nämnda ärendena, om sådan information kan fås,

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

_______________

Denna lag träder i kraft den                                    20     .

_______________

Lag

om ändring av 8 och 22 § i lagen om säkerhetsutredningar

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen av den 8 mars 2002 om säkerhetsutredningar (177/2002) 8 § 1 mom. 3 punkten och 2 mom. samt 22 §, av dem 8 § 1 mom. 3 punkten och 8 § 2 mom. sådana de lyder i lag 595/2005, som följer:

8 §

Genomförande av en säkerhetsutredning

En säkerhetsutredning kan enbart bygga på registeruppgifter i

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

3) bötesregistret eller i det i justitieförvaltningens riksomfattande informationssystem ingående rikssystemet för behandling av diarie- och ärendehanteringsuppgifter om brottmål som är eller har varit anhängiga hos åklagarmyndigheterna eller vid domstol eller i registret över avgöranden och meddelanden om avgöranden om avgöranden i brottmål,

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Uppgifter i brottsanmälningsindex i informationssystemet för polisärenden och i brottsanmälningsindex i undersöknings- och handräckningsregistret i gränsbevakningsväsendets funktionella informationssystem får användas bara om det inte finns skäl att misstänka att brottsanmälan är ogrundad. När uppgifter av detta slag används ska det kontrolleras vilket skede av behandlingen ärendet befinner sig i.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

22 §

Genomförande av en begränsad säkerhetsutredning

En begränsad säkerhetsutredning kan bygga enbart på registeruppgifter i datasystemet för polisärenden, straffregistret, bötesregistret eller i det i justitieförvaltningens riksomfattande informationssystem ingående rikssystemet för behandling av diarie- och ärendehanteringsuppgifter om brottmål som är eller har varit anhängiga hos åklagarmyndigheterna eller vid domstol, i registret över avgöranden och meddelanden om avgöranden om avgöranden i brottmål eller i straffdataregistret och säkerhetsdataregistret vilka förs av huvudstaben.

_______________

Denna lag träder i kraft den                                    20     .

_______________

Lag

om ändring av 13 och 21 § i lagen om behandling av personuppgifter i polisens verksamhet

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen av den 22 augusti 2003 om behandling av personuppgifter i polisens verksamhet (761/2003) 13 § 2 mom. 3 punkten och 21 § som följer:

13 §

Polisens rätt att få uppgifter ur vissa register

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Utan hinder av sekretessbestämmelserna har polisen rätt att enligt avtal med den registeransvarige genom teknisk anslutning eller i maskinläsbar form få följande uppgifter:

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

3) ur bötesregistret de uppgifter om bötesstraff och verkställigheten av dem som införts i registret, ur Brottspåföljdsmyndighetens verkställighetsregister uppgifter om personer som avtjänar eller har avtjänat fängelsestraff, av justitieförvaltningsmyndigheterna uppgifter om personer som efterlysts samt ur det i justitieförvaltningens riksomfattande informationssystem ingående rikssystemet för behandling av diarie- och ärendehanteringsuppgifter uppgifter om brottmål som är eller har varit anhängiga hos åklagarmyndigheterna eller vid domstol och ur registret över avgöranden och meddelanden om avgöranden uppgifter om avgöranden i brottmål och om avgörandenas laga kraft, om sådan information kan fås,

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

21 §

Säkerhetsutredningar

När skyddspolisen gör i lagen om säkerhetsutredningar avsedda normala säkerhetsutredningar och omfattande säkerhetsutredningar har den rätt att använda uppgifter ur informationssystemet för polisärenden, informationssystemet för förvaltningsärenden och skyddspolisens funktionella informationssystem samt rätt att få uppgifter ur bötesregistret om de bötesstraff och verkställigheten av dem som införts i registret samt ur det i justitieförvaltningens riksomfattande informationssystem ingående rikssystemet för behandling av diarie- och ärendehanteringsuppgifter uppgifter om brottmål som är eller har varit anhängiga hos åklagarmyndigheterna eller vid domstol och ur registret över avgöranden och meddelanden om avgöranden uppgifter om avgöranden i brottmål. I fråga om skyddspolisens rätt att få andra uppgifter som den kan använda vid normala säkerhetsutredningar och omfattande säkerhetsutredningar gäller vad som särskilt föreskrivs.

När polisen gör en begränsad säkerhetsutredning har den rätt att använda uppgifter som finns i informationssystemet för polisärenden samt rätt att ur bötesregistret få de uppgifter om bötesstraff och verkställigheten av dem som införts i registret samt ur i det justitieförvaltningens riksomfattande informationssystem ingående rikssystemet för behandling av diarie- och ärendehanteringsuppgifter uppgifter om brottmål som är eller har varit anhängiga hos åklagarmyndigheterna eller vid domstol och ur registret över avgöranden och meddelanden om avgöranden uppgifter om avgöranden i brottmål liksom även andra uppgifter som polisen har rätt att få för detta ändamål av andra myndigheter enligt vad som bestäms någon annanstans i lag.

_______________

Denna lag träder i kraft den                                    20     .

_______________

Lag

om ändring av 6 och 22 § i lagen om fullgörande av polisuppgifter inom försvarsmakten

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen av den 3 november 1995 om fullgörande av polisuppgifter inom försvarsmakten (1251/1995) 6 § 1 mom. 2 punkten och 22 §, av dem 22 § sådan den lyder i lag 179/2002, som följer:

6 §

Rätt att få uppgifter ur vissa myndigheters register

Huvudstaben har rätt att utan hinder av sekretessplikten få sådana uppgifter som den behöver för skötseln av de åligganden som anges i 1 §

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

2) för brottsutredning och säkerhets- och tillsynsuppgifter ur bötesregistret de uppgifter om bötesstraff och verkställigheten av dem som införts i registret, ur det i justitieförvaltningens riksomfattande informationssystem ingående rikssystemet för behandling av diarie- och ärendehanteringsuppgifter uppgifter om brottmål som är eller har varit anhängiga hos åklagarmyndigheterna eller vid domstol och ur registret över avgöranden och meddelanden om avgöranden uppgifter om avgöranden i brottmål och om avgörandenas laga kraft, om sådan information kan fås,

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

22 §

Säkerhetsutredningar

När huvudstaben gör i lagen om säkerhetsutredningar avsedda normala säkerhetsutredningar och omfattande säkerhetsutredningar har den rätt att använda uppgifter i straffdataregistret och säkerhetsdataregistret vilka förs av huvudstaben samt rätt att ur bötesregistret få de uppgifter om bötesstraff och verkställigheten av dem som införts i registret samt rätt att få uppgifter som finns i det i justitieförvaltningens riksomfattande informationssystem ingående rikssystemet för behandling av diarie- och ärendehanteringsuppgifter om brottmål som är eller har varit anhängiga hos åklagarmyndigheterna eller vid domstol samt uppgifter i registret över avgöranden och meddelanden om avgöranden om avgöranden i brottmål. I fråga om huvudstabens rätt att få andra uppgifter som den kan använda i normala säkerhetsutredningar och omfattande säkerhetsutredningar gäller vad som särskilt föreskrivs.

När huvudstaben gör en begränsad säkerhetsutredning har den rätt att använda uppgifter som finns i informationssystemet för polisärenden samt rätt att ur bötesregistret få de uppgifter om bötesstraff och verkställigheten av dem som införts i registret samt rätt att få uppgifter som finns i det i justitieförvaltningens riksomfattande informationssystem ingående rikssystemet för behandling av diarie- och ärendehanteringsuppgifter om brottmål som är eller har varit anhängiga hos åklagarmyndigheterna eller vid domstol, samt uppgifter i registret över avgöranden och meddelanden om avgöranden om avgöranden i brottmål liksom även de övriga uppgifter som polisen har rätt att få för detta ändamål av andra myndigheter enligt vad som bestäms någon annanstans i lag.

_______________

Denna lag träder i kraft den                                    20     .

_______________

Lag

om ändring av 96 § i värnpliktslagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i värnpliktslagen av den 28 december 2007 (1438/2007) 96 § 1 mom. 6 och 11 punkten som följer:

96 §

Rätt att få uppgifter av en myndighet, en sammanslutning och en privatperson

Utöver det som bestäms i någon annan lag har den registeransvarige, för utförande av de uppdrag som föreskrivs för den i 91 §, rätt att utan hinder av sekretessbestämmelserna få uppgifter som är nödvändiga för värnpliktsregistret som följer:

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

6) för bedömning av den värnpliktiges lämplighet för utbildning och uppgifter enligt 38 §, för bedömning av den värnpliktiges lämplighet för placering eller för bedömning av förutsättningarna för belöning och befordran av den värnpliktige, ur bötesregistret de uppgifter om bötesstraff och verkställigheten av dem som införts i registret, ur det i justitieförvaltningens riksomfattande informationssystem ingående rikssystemet för behandling av diarie- och ärendehanteringsuppgifter uppgifter om brottmål som är eller har varit anhängiga hos åklagarmyndigheterna eller vid domstol och ur registret över avgöranden och meddelanden om avgöranden uppgifter om avgöranden i brottmål och om avgörandenas laga kraft, om sådan information kan fås,

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

11) ur Brottspåföljdsmyndighetens verkställighetsregister uppgifter om värnpliktiga som förvaras i en straffanstalt och som är uppbådspliktiga eller ska förordnas till tjänst och om tidpunkten för deras frigivning med tanke på ordnandet av uppbådet och tjänstgöringen,

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

_______________

Denna lag träder i kraft den                                    20     .

_______________

Lag

om ändring av 22 § i lagen om behandling av personuppgifter vid gränsbevakningsväsendet

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen av den 15 juli 2005 om behandling av personuppgifter vid gränsbevakningsväsendet (579/2005) 22 § 1 mom. 12 punkten som följer:

22 §

Gränsbevakningsväsendets rätt att få uppgifter ur vissa register och informationssystem

Utöver vad som föreskrivs i gränsbevakningslagen eller i någon annan lag har gränsbevakningsväsendet utan hinder av sekretessbestämmelserna rätt att för att utföra sina uppdrag och föra sina personregister ur vissa register få nödvändiga uppgifter enligt följande:

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

12) för upprätthållande av gränssäkerheten, förundersökning, annan undersökning, räddningsuppdrag och uppdrag som avses i lagen om sjöfartsskydd samt för påförande av påföljdsavgift och oljeutsläppsavgift för transportörer, ur bötesregistret de uppgifter om bötesstraff och verkställigheten av dem som införts i registret, ur det i justitieförvaltningens riksomfattande informationssystem ingående rikssystemet för behandling av diarie- och ärendehanteringsuppgifter uppgifter om brottmål som är eller har varit anhängiga hos åklagarmyndigheterna eller vid domstol och ur registret över avgöranden och meddelanden om avgöranden uppgifter om avgöranden i brottmål och om avgörandenas laga kraft, om sådan information kan fås,

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

_______________

Denna lag träder i kraft den                                    20     .

_______________

Lag

om ändring av 28 § i tullagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i tullagen av den 29 december 1994 (1466/1994) 28 § 1 mom. 6 punkten som följer:

28 §

Utan hinder av sekretessbestämmelserna har tullmyndigheten rätt att, även med hjälp av en teknisk anslutning, få uppgifter som behövs för skötseln av tullverkets åligganden enligt överenskommelse med den registeransvarige

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

6) ur bötesregistret de uppgifter om bötesstraff och verkställigheten av dem som införts i registret, ur Brottspåföljdsmyndighetens verkställighetsregister uppgifter om personer som avtjänar eller har avtjänat fängelsestraff samt ur det i justitieförvaltningens riksomfattande informationssystem ingående rikssystemet för behandling av diarie- och ärendehanteringsuppgifter uppgifter om brottmål som är eller har varit anhängiga hos åklagarmyndigheterna eller vid domstol och ur registret över avgöranden och meddelanden om avgöranden uppgifter om avgöranden i brottmål och om avgörandenas laga kraft, om sådan information kan fås.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

_______________

Denna lag träder i kraft den                                    20     .

_______________

Lag

om ändring av 48 § i luftfartslagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i luftfartslagen av den 22 december 2009 (1194/2009) 48 § 1 mom. som följer:

48 §

Trafiksäkerhetsverkets rätt att få upplysningar

För bedömning av förutsättningarna för att bevilja, förnya och återkalla ett tillstånd har Trafiksäkerhetsverket trots sekretessbestämmelserna rätt att av förundersökningsmyndigheterna få uppgifter om ärenden där tillståndssökanden eller tillståndshavaren misstänks för äventyrande av trafiksäkerheten vid luftfart eller för användning av berusningsmedel vid luftfart eller i sådana uppgifter inom markorganisationen som påverkar flygsäkerheten eller där tillståndssökanden eller tillståndshavaren konstateras ha gjort sig skyldig till grovt äventyrande av trafiksäkerheten och rattfylleri vid framförande av ett motordrivet fordon, ur det i justitieförvaltningens riksomfattande informationssystem ingående rikssystemet för behandling av diarie- och ärendehanteringsuppgifter uppgifter om åtalsprövning och rättegång som avser nämnda brott samt ur straffregistret och bötesregistret information om straff som dömts ut för nämnda gärningar och andra påföljder för dem.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

_______________

Denna lag träder i kraft den                                    20     .

_______________

Lag

om ändring av lagen om offentlighet vid rättegång i allmänna domstolar

I enlighet med riksdagens beslut

fogas till lagen av den 30 mars 2007 om offentlighet vid rättegång i allmänna domstolar (370/2007) en ny 34 a § som följer:

34 a §

Utlämnande av sekretessbelagda rättegångshandlingar till en annan domstol och för behandling av ett benådningsärende

En domstol kan till en annan domstol lämna ut sådana sekretessbelagda rättegångshandlingar som den andra domstolen behöver för att säkerställa rättskipningens enhetlighet vid prövningen av avgörandet i ett ärende som domstolen behandlar.

En domstol ska på begäran av den tjänsteman vid justitieministeriet som behandlar benådningsärenden lämna ut sekretessbelagda rättegångshandlingar för behandling och avgörande av ett benådningsärende.

_______________

Denna lag träder i kraft den                                    20     .

_______________

Lag

om ändring av lagen om offentlighet vid rättegång i förvaltningsdomstolar

I enlighet med riksdagens beslut

fogas till lagen av den 30 mars 2007 om offentlighet vid rättegång i förvaltningsdomstolar (381/2007) en ny 9 a § som följer:

3 kap.

Rättegångshandlingarna

9 a §

Utlämnande av sekretessbelagda rättegångshandlingar till en annan domstol

En förvaltningsdomstol kan till en annan förvaltningsdomstol lämna ut sådana sekretessbelagda rättegångshandlingar som den andra förvaltningsdomstolen behöver för att säkerställa rättskipningens enhetlighet vid prövningen av avgörandet i ett ärende som domstolen behandlar.

_______________

Denna lag träder i kraft den                                    20     .

_______________

Lag

om ändring av rubriken för och 1 § i lagen om rättsregistercentralen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen av den 17 november 1995 om rättsregistercentralen (1287/1995) lagens rubrik samt 1 § som följer:

Lag

om Rättsregistercentralen

1 §

Ställning och uppgifter

Rättsregistercentralen är underställd justitieministeriet.

Rättsregistercentralen ska enligt vad som särskilt föreskrivs i lag

1) vara registeransvarig för de informationssystem och register som finns inom justitieförvaltningen samt förmedla information från justitieförvaltningsmyndigheterna till andra myndigheter,

2) sköta verkställighetsuppgifter som gäller böter, förverkandepåföljder, avgifter och fordringar samt föra statens talan i dessa uppgifter.

Rättsregistercentralen kan på uppdrag av enheter inom justitieministeriets förvaltningsområde sköta registerföringen i fråga om register som används för forskningsändamål och sköta uppgifter som har samband med registren.

_______________

Denna lag träder i kraft den                                    20     .

_______________

Helsingfors den 2 mars 2010

​​​​​​​