RIKSDAGENS SVAR 216/2009 rd

RSv 216/2009 rd - RP 234/2009 rd

Regeringens proposition med förslag till lag om temporär ändring av 4 § i lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner

Ärende

Regeringen har till riksdagen överlämnat sin proposition med förslag till lag om temporär ändring av 4 § i lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner (RP 234/2009 rd).

Beredning i utskott

Social- och hälsovårdsutskottet har i ärendet lämnat sitt betänkande (ShUB 48/2009 rd).

Beslut

Riksdagen har antagit följande lag:

Lag

om temporär ändring av 4 § i lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner

I enlighet med riksdagens beslut

ändras temporärt i lagen av den 24 juli 1998 om finansiering av arbetslöshetsförmåner (555/1998) 4 § 2 mom., sådant det lyder i lag 345/2009, som följer:

4 §

Finansiering av inkomstrelaterad dagpenning

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

För tilläggsdagar enligt 6 kap. 9 § i lagen om utkomstskydd för arbetslösa betalas inte statsandel. Som arbetslöshetsförsäkringsfondens andel betalas till arbetslöshetskassan för dessa dagpenningar 94,5 procent av utgifterna.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

_______________

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2010 och gäller till och med den 31 december 2010.

Denna lag tillämpas på finansiering av inkomstrelaterade dagpenningar som betalas ut 2010.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

_______________

Helsingfors den 8 december 2009

​​​​