RIKSDAGENS SVAR 24/2011 rd

RSv 24/2011 rd - RP 33/2011 rd

Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av hälsoskyddslagen

Ärende

Regeringen har till riksdagen överlämnat sin proposition med förslag till lag om ändring av hälsoskyddslagen (RP 33/2011 rd).

Beredning i utskott

Social- och hälsovårdsutskottet har i ärendet lämnat sitt betänkande (ShUB 4/2011 rd).

Beslut

Riksdagen har antagit följande lag:

Lag

om ändring av hälsoskyddslagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i hälsoskyddslagen (763/1994) 20 a § 3 mom. och 49 a §, sådana de lyder i lag 24/2006, och

fogas till 32 §, sådan den lyder i lagarna 1223/2002 och 164/2008, ett nytt 3 mom. som följer:

20 a §

Förebyggande av sjukdomar som sprids med hushållsvatten

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Närmare bestämmelser om utredning av och anmälan om epidemier förorsakade av hushållsvatten utfärdas genom förordning av statsrådet.

32 §

Närmare bestämmelser om bostäder, allmänna områden och inrättningar

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Närmare bestämmelser om utredning av och anmälan om epidemier förorsakade av sådant badvatten som avses i 29 § 1 mom. får utfärdas genom förordning av statsrådet.

49 a §

Undersökningslaboratorier

De för myndigheterna avsedda undersökningar som förutsätts i denna lag och i bestämmelser som utfärdats med stöd av den ska utföras i ett laboratorium som Livsmedelssäkerhetsverket har godkänt.

Ett laboratorium som utför undersökningar ska ha ett skriftligt kvalitetssystem och kunna påvisa tillförlitligheten hos de bestämningar det har gjort. Laboratoriet ska dessutom ha den sakkunskap och tekniska beredskap som behövs för undersökningarna.

Livsmedelssäkerhetsverket godkänner laboratorier på ansökan. Ett villkor för att ett laboratorium ska godkännas är att det uppfyller de krav som ställs i 2 mom. Innan ett laboratorium godkänns ska Livsmedelssäkerhetsverket be om ett utlåtande av Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården, Institutet för hälsa och välfärd eller Strålsäkerhetscentralen. Närmare bestämmelser om villkoren för godkännande av undersökningslaboratorier utfärdas genom förordning av statsrådet.

Ett godkänt laboratorium ska meddela Livsmedelssäkerhetsverket om det sker betydande ändringar i verksamheten, om verksamheten avbryts och om verksamheten upphör. Ett godkänt laboratorium ska utan dröjsmål underrätta uppdragsgivaren om undersökningsresultat som tyder på en sanitär olägenhet och sända de mikrobstammar som isolerats från provet till Institutet för hälsa och välfärd.

_______________

Denna lag träder i kraft den                         20    .

_______________

Helsingfors den 11 oktober 2011

​​​​