RIKSDAGENS SVAR 25/2011 rd

RSv 25/2011 rd - RP 43/2011 rd

Regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner och av lagen om tillämpning av Europeiska unionens lagstiftning om samordning av de sociala trygghetssystemen

Ärende

Regeringen har till riksdagen överlämnat sin proposition med förslag till lagar om ändring av lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner och av lagen om tillämpning av Europeiska unionens lagstiftning om samordning av de sociala trygghetssystemen (RP 43/2011 rd).

Beredning i utskott

Social- och hälsovårdsutskottet har i ärendet lämnat sitt betänkande (ShUB 5/2011 rd).

Beslut

Riksdagen har antagit följande lagar:

Lag

om ändring av lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner (555/1998) 10 §, sådan den lyder delvis ändrad i lagarna 1301/2002 och 1026/2010, samt

fogas till lagen en ny 5 §, i stället för den 5 § som upphävts genom lag 1189/2009, som följer:

5 §

Finansiering av återbetalning av inkomstrelaterad dagpenning som betalats av bosättningslandet

De arbetslöshetsdagpenningar som betalats till en medlem i en löntagarkassa och som arbetslöshetsförsäkringsfonden återbetalat i enlighet med artiklarna 65.6 och 65.7 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 883/2004 om samordning av de sociala trygghetssystemen (grundförordningen) finansieras så att för varje dagpenning betalas i statsandel till arbetslöshetsförsäkringsfonden en andel som motsvarar grunddagpenningen enligt 6 kap. 1 § i lagen om utkomstskydd för arbetslösa. Arbetslöshetsförsäkringsfonden finansierar den andel av arbetslöshetsdagpenningen som överstiger grunddagpenningen.

10 §

Arbetslöshetsförsäkringsfondens uppgifter

Arbetslöshetsförsäkringsfonden har till uppgift att

1) finansiera de förmåner som avses i 1 § till den del staten och de enskilda arbetslöshetskassorna inte svarar för dem,

2) styra, utveckla och övervaka verkställigheten av uppbördsförfarandet i fråga om premier,

3) fastställa och ta ut den självriskpremie som avses i 8 a kap.,

4) sköta arbetslöshetsförsäkringsfondens tillgångar så att de ger intäkter och så att tillgångarna tryggas,

5) sköta återbetalningar och återkrav som avses i artiklarna 65.6 och 65.7 i grundförordningen beträffande arbetslöshetsdagpenningar som betalats till personer som varit medlemmar i en arbetslöshetskassa.

Arbetslöshetsförsäkringsfonden har rätt att ta lån för att fullgöra sina förpliktelser. Om arbetslöshetsförsäkringsfondens skulder överstiger dess tillgångar, har statsrådet rätt att utan krav på motsäkerhet ställa statlig proprieborgen som säkerhet för betalningen av de lån som fonden tagit och för uppfyllande av lånevillkoren. Statsrådet får ställa villkor för den borgen det ställt. Arbetslöshetsförsäkringsfonden får med Finansinspektionens samtycke ta lån i syfte att trygga sin likviditet.

_______________

Denna lag träder i kraft den                         20    .

Lagen tillämpas dock redan från och med den 1 maj 2010.

Åtgärder som krävs för verkställigheten av denna lag får vidtas innan lagen träder i kraft.

_______________

Lag

om ändring av lagen om tillämpning av Europeiska unionens lagstiftning om samordning av de sociala trygghetssystemen

I enlighet med riksdagens beslut

fogas till lagen om tillämpning av Europeiska unionens lagstiftning om samordning av de sociala trygghetssystemen (352/2010) en ny 6 a § som följer:

6 a §

Utsedd behörig institution i vissa ärenden som gäller återbetalning av arbetslöshetsförmåner

I grundförordningens artikel 1 q led iii avsedd behörig institution som utses av den behöriga myndigheten är arbetslöshetsförsäkringsfonden, när bestämmelserna i artiklarna 65.6 och 65.7 i grundförordningen och i artikel 70 i tilllämpningsförordningen tillämpas i ärenden som gäller det inkomstrelaterade systemet inom arbetslöshetsförsäkringen.

_______________

Denna lag träder i kraft den                         20    .

Åtgärder som krävs för verkställigheten av denna lag får vidtas innan lagen träder i kraft.

_______________

Helsingfors den 26 oktober 2011

​​​​