RIKSDAGENS SVAR 259/2014 rd

RSv 259/2014 rd - RP 313/2014 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av körkortslagen och vissa andra lagar

Ärende

Regeringen har till riksdagen överlämnat sin proposition med förslag till lagar om ändring av körkortslagen och vissa andra lagar (RP 313/2014 rd).

Beredning i utskott

Kommunikationsutskottet har i ärendet lämnat sitt betänkande (KoUB 30/2014 rd).

Beslut

Riksdagen har antagit följande lagar:

Lag

om ändring av körkortslagen

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i körkortslagen (386/2011) 3 § 2 punkten, 23 §, 39 § 1 mom. 5 punkten, 40 § 1 mom. 6 punkten och 97 § 2 mom.,

av dem 3 § 2 punkten sådan den lyder i lag 1081/2012, 23 § sådan den lyder delvis ändrad i lag 1081/2012 samt 39 § 1 mom. 5 punkten och 40 § 1 mom. 6 punkten sådana de lyder i lag 941/2013,

ändras 5 § 2 mom., 6 § 2 mom. 2 punkten samt 4 och 5 mom., 8—16 §, 17 § 1 mom. 2 och 3 punkten samt 2 mom., 18 § 1 mom. 2 punkten samt 2 mom., 21 § 1 och 5 mom., 22 och 24—27 §, det inledande stycket i 28 § 2 mom. och 28 § 3 mom., 29 och 30 §, 31 a § 2 mom., 38 § 3 mom., 42 § 1 mom., 42 a § 1 mom., 43 §, det inledande stycket i 44 § 1 mom., det inledande stycket i 45 § 1 mom. och 45 § 1 mom. 5 punkten, 54 §, det inledande stycket i 59 § 2 mom. och 59 § 2 mom. 1 punkten samt 4 mom., 61 § 2 mom., 62 §, det inledande stycket i 63 § 1 mom. samt 63 § 3 och 4 mom., 64 § 2 mom. 2 punkten, 65 § 2 mom., 70 § 1 mom. 4 punkten, det inledande stycket i 72 § 4 mom., 76 §, 78 § 2 mom. 2 punkten, 84 §, 85 § 1 mom., 88, 89, 91, 91 a och 95 §, 98 § 2 mom., 100 § och 101 § 1 mom.,

av dem 5 § 2 mom., 17 § 2 mom., 18 § 2 mom., 31 a § 2 mom., 64 § 2 mom. 2 punkten, 65 § 2 mom., 76, 91, 91 a och 100 § samt 101 § 1 mom. sådana de lyder i lag 1081/2012, 8, 9, 11, 12, 16, 22, 26, 27, 54, 62 och 84 § sådana de lyder delvis ändrade i lag 1081/2012 samt 42 § 1 mom., 42 a § 1 mom. och 43 § sådana de lyder i lag 941/2013, samt

fogas till lagen nya 8 a—8 d och 15 a §, till 47 § ett nytt 2 mom., till 78 §, sådan den lyder delvis ändrad i lag 1081/2012, ett nytt 5 mom. samt till l06 §, sådan den lyder delvis ändrad i lag 1081/2012, ett nytt 5 mom. som följer:

2 kap.

Körkortskategorier och körrätt

5 §

Ålderskrav

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Av den som genomgår en sådan yrkesutbildning för förare som avses i 6 § i lagen om yrkeskompetens och som ger grundläggande yrkeskompetens samt har ett godkännandedokument enligt 2 mom. i den paragrafen krävs inte den yrkeskompetens för kategorierna C, CE och D som avses ovan i 1 mom. 7 och 9 punkten. För kategorierna C1E, CE, D1 och D krävs det utöver minimiåldern också undervisning inom övningsdelen och fördjupningsdelen enligt 37 § 2 mom. i denna lag.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

6 §

Körrätt

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Körrätt saknas om

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

2) körrättsinnehavaren försummar att uppfylla kravet på alkolås enligt 15 a § 2 mom.,

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Efter körförbud eller temporärt körförbud börjar körrätten på nytt när polisen återlämnar körkortet till innehavaren eller utfärdar ett temporärt körkort för innehavaren.

Ett intyg över förarexamen ger personen rätt att annanstans i Finland än på Åland i sex månader från avlagd förarexamen köra ett fordon som motsvarar den kategori som examen gäller eller ett fordon i en kategori som ingår i examen. Bestämmelserna i denna lag om skyldigheten att ha körkortet med sig och överlämna det, om myndighetens rätt att omhänderta ett körkort och om skyldigheten att lämna körkortet till myndigheten vid körförbud och när körkort lämnas ut tillämpas också på intyg över förarexamen.

8 §

Behörighet i anslutning till körkort, körkortstillstånd och vissa andra tillstånd

Trafiksäkerhetsverket beviljar körkort, körkortstillstånd, undervisningstillstånd, övningstillstånd för motorcykel och trafiklärartillstånd, förnyar körkort och trafiklärartillstånd samt fastställer internationellt körkort. Trafiksäkerhetsverket lämnar ut dupletter av körkort och av andra tillstånd samt återkallar körkortstillstånd.

Polisen meddelar körförbud, temporärt körförbud och andra påföljder samt återkallar tillstånd enligt denna paragraf med undantag av körkortstillstånd. Polisen svarar för övervakningen av körrättsinnehavares körförmåga och hälsotillstånd och kan i anslutning därtill besluta om åtgärder som föranleds av övervakningen på det sätt som föreskrivs särskilt i denna lag.

Trafiksäkerhetsverket kan besluta att ett körkort som visas upp i samband med ansökan om körkortstillstånd eller körkort ska tas om hand för undersökning av dess äkthet, om körkortet misstänks vara förfalskat.

8 a §

Serviceuppgifter i anslutning till beviljande av körkortstillstånd, körkort och vissa andra tillstånd

Trafiksäkerhetsverket får skaffa de tjänster som behövs för att sköta de uppgifter som avses i 8 § 1 mom. av privata eller offentliga serviceproducenter som är verksamma i Finland. I serviceuppgifterna kan ingå att ta emot ansökningshandlingar och att i register införa de uppgifter som krävs för behandlingen av ansökningarna, tillhandahålla rådgivning i fråga om körkorts- och tillståndsförfarandet, förmedla uppgifter till sökanden, lämna ut det ansökta körkortet eller tillståndet, om det inte sänds till sökanden per post, ta emot körkort och tillstånd som ska återlämnas samt att sköta andra motsvarande uppgifter i ansökningsförfarandet. Underleverantörer får inte anlitas för att sköta uppgifter som avses i denna paragraf. De uppgifter som avses i denna paragraf ska skötas i Finland.

På upphandlingen av tjänster tillämpas lagen om offentlig upphandling (348/2007) med undantag av bestämmelserna om underentreprenader. De uppgifter som anges i 1 mom. kan förenas med andra tjänster som Trafiksäkerhetsverket skaffar.

Serviceproducenten ska vara tillförlitlig och ha sådan personal samt sådan teknisk, ekonomisk och operativ beredskap som krävs för att sköta uppgifterna och beredskap att sörja för den datasäkerhet och det dataskydd som uppgifterna förutsätter.

Trafiksäkerhetsverket ska avtala med serviceproducenten om serviceuppgifternas omfattning och andra krav i anslutning till skötseln av dem så att den registeransvariges ansvar för att personuppgifter behandlas lagenligt fullgörs även i serviceproducentens verksamhet och så att kraven på god förvaltning uppfylls även i övrigt. Trafiksäkerhetsverket ska övervaka serviceproducentens verksamhet och verket har rätt att utföra inspektioner på ställen där serviceverksamhet enligt denna paragraf bedrivs. Inspektioner får dock inte utföras i utrymmen som används för boende av permanent natur. Serviceproducenten ska ge information som behövs vid övervakningen samt ordna förhållandena så att tillsyn kan utövas och inspektioner utföras på behörigt sätt.

Bestämmelser om de principer för god förvaltning som ska iakttas vid skötseln av offentliga förvaltningsuppgifter enligt denna paragraf finns i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999), personuppgiftslagen (523/1999), lagen om elektronisk kommunikation i myndigheternas verksamhet (13/2003), förvaltningslagen (434/2003), språklagen (423/2003) och i samiska språklagen (1086/2003). När serviceproducenten och dennes anställda sköter dessa uppgifter ska bestämmelserna om straffrättsligt tjänsteansvar tillämpas på dem. Bestämmelser om skadeståndsansvar finns i skadeståndslagen (412/1974).

8 b §

Avtal om serviceuppgifter

I ett avtal om skötsel av serviceuppgifter som gäller körkortstillstånd, körkort och andra tillstånd ska förutom serviceuppgifternas omfattning enligt 8 a § 4 mom. överenskommas om åtminstone

1) serviceproducentens verksamhetsområde,

2) minimiantalet verksamhetsställen i verksamhetsområdet, deras läge och betjäningstider,

3) de krav som skötseln av serviceuppgifterna ställer på lokaler, datakommunikationsförbindelser, nivån på datasystemet och datasäkerheten samt på anordningar och utrustning och på verksamheten i allmänhet,

4) det förfarande som ska iakttas för att säkerställa att de personer som sköter uppgifterna har tillräcklig yrkesskicklighet,

5) det förfarande som ska iakttas när fordonstrafikregistret används och uppgifter registreras i detta för att skyddet för personuppgifter och omsorgsplikten ska uppfyllas när uppgifter behandlas samt hur det dataskydd och den datasäkerhet som krävs av serviceproducenten ska påvisas,

6) förvaring och arkivering av de dokument som hänför sig till verksamheten,

7) det förfarande som ska iakttas när tillståndsavgifter tas ut och redovisas till Trafiksäkerhetsverket,

8) den ersättning som Trafiksäkerhetsverket betalar till serviceproducenten och hur den ska betalas,

9) avtalsperioden, inledandet av verksamheten och avslutande av avtalet under avtalsperioden,

10) de krav som övervakningen ställer på serviceproducenten och om påföljder av iakttagna brister och försummelser,

11) serviceproducentens skyldighet att anmäla sådana förändringar i skötseln av uppgifterna som kan ha väsentlig inverkan på möjligheten att sköta uppgifterna på behörigt sätt,

12) omständigheter som är behövliga för att uppgifterna ska kunna skötas på behörigt sätt med beaktande av de bestämmelser om datasäkerhet som är förpliktande för myndigheterna.

8 c §

Hur ansökningsärenden som gäller körkortstillstånd, körkort och vissa andra tillstånd inleds samt vissa anmälningar

Ansökningar om körkortstillstånd, körkort och andra tillstånd som nämns i 8 § 1 mom. kan ges in elektroniskt eller till en serviceproducent som Trafiksäkerhetsverket anvisar.

Ansökan om tillstånd att driva bilskola eller i denna lag föreskriven anmälan i anslutning till bilskoleverksamhet ges in till Trafiksäkerhetsverket.

Om ett läkarutlåtande som ska fogas till en ansökan enligt 1 mom. förutom anteckning om att de medicinska kraven är uppfyllda innehåller annan information som beskriver sökandens hälsotillstånd, kan bilagan i stället för att överlämnas till serviceproducenten ges in till Trafiksäkerhetsverket efter det att ansökan har inletts.

8 d §

Bedömning av serviceproducentens tillförlitlighet

En serviceproducent kan inte betraktas som tillförlitlig på det sätt som avses i 8 a § 3 mom., om serviceproducenten, eller en medlem eller ersättare i styrelsen eller förvaltningsrådet, verkställande direktören eller en ansvarig bolagsman hos en serviceproducent i bolagsform eller en bolagsman i ett öppet bolag, eller en person som utövar bestämmande inflytande, genom sin verksamhet har visat sig vara uppenbart olämplig att sköta uppgifter som avses i 8 § 1 mom. Serviceproducenten kan åtminstone inte anses vara tillförlitlig, om en ovannämnd person genom en lagakraftvunnen dom under de senaste fem åren har dömts till fängelse eller under de tre senaste åren till böter för ett allvarligt brott mot bestämmelser eller föreskrifter som gäller anställningsförhållande, idkande av näring, bokföring, skuldförhållande, bedrivande av trafik, förarexamensverksamhet, registrering eller besiktning av fordon eller andra bestämmelser eller föreskrifter som gäller trafiksäkerhet och gärningen ska anses visa att personen är uppenbart olämplig att sköta uppgifter som avses ovan.

Serviceproducenten svarar för att de som är anställda hos producenten känner till de krav och det ansvar som hänför sig till skötseln av tillståndsuppgifter enligt 8 § 1 mom. och har förmåga att handla därefter samt för att de är tillförlitliga enligt vad som krävs för skötseln av de tillståndsuppgifter som avses här.

Bestämmelser om rätt för myndigheterna att få straffregisteruppgifter för bedömning av tillförlitligheten finns i straffregisterlagen (770/1993).

9 §

Att ansöka om körkortstillstånd

Det är möjligt att inneha endast ett sådant körkort som är beviljat i en stat som hör till Europeiska unionen (EU-stat) eller till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES-stat) eller i någon annan stat och som godkänns i Finland. Om sökanden har ett sådant körkort, kan körkortstillstånd beviljas endast för att ersätta det med ett körkort som avses i denna lag.

Körkortstillstånd får beviljas tidigast ett år innan sökanden uppfyller ålderskravet för körkortskategorin i fråga. Körkortstillstånd för kategori B kan dock beviljas tidigast två år innan ålderskravet är uppfyllt. För körrätt för fordonskombination enligt 7 § 4 mom. ska den som ansöker om körkortstillstånd ha körrätt för kategori B.

Ansökan får göras elektroniskt eller personligen eller genom ombud. Sökanden ska dock styrka sin identitet när han eller hon ansöker om körkortstillstånd eller när körkortet lämnas ut eller för förarexamensmottagaren vid förarexamen.

En ansökan om körkortstillstånd eller körkort förfaller om den av en orsak som beror på sökanden inte har kunnat behandlas inom ett år efter det att ansökan anlände. Om ansökan förfaller avförs uppgiften om ansökan ur fordonstrafikregistret.

Det som i denna lag föreskrivs om ansökan om körkortstillstånd gäller också ansökan om körkort, om körkortstillstånd inte krävs för körkortet. Närmare bestämmelser om ansökan om körkortstillstånd och körkort får utfärdas genom förordning av statsrådet.

10 §

Bilagor till ansökan

Ansökan ska åtföljas av

1) ett högst sex månader gammalt läkarutlåtande och dessutom ett utlåtande av en specialistläkare, om ett sådant behövs för att behandla ansökan utifrån läkarutlåtandet eller annars av en orsak som kommit till Trafiksäkerhetsverkets kännedom,

2) ett fotografi som uppfyller kraven på passfoto, med undantag av kravet att fotografiet får vara högst sex månader gammalt, om inte ett sådant fotografi används i körkortet som tidigare har registrerats i fordonstrafikregistret eller om fotografiet enligt 31 § inte behöver bifogas ansökan,

3) sökandens namnteckningsprov, som ska kunna digitaliseras, om inte ett namnteckningsprov som registrerats tidigare i fordonstrafikregistret används i körkortet,

4) information om huruvida sökanden har körkort beviljat i någon annan EU- eller EES-stat och en försäkran om att han eller hon inte har körförbud eller hans eller hennes körkort inte har begränsats, omhändertagits eller för viss tid återkallats i någon annan EU- eller EES-stat,

5) sådana upplysningar från en myndighet, arbetsgivaren eller någon annan motsvarande aktör som gäller grunderna för att bevilja körkort och hur behövligt ett körkort är i arbetet, om ansökan gäller körkort för körning enligt 5 § 4 mom.,

6) samtycke från vårdnadshavarna, om minimiåldern för körkortskategorin är 15 eller 16 år och sökanden inte har fyllt 18 år.

Information enligt 1 mom. 1 punkten krävs dock inte om information inte behövs till följd av ett läkarutlåtande eller annars av en orsak som kommit till Trafiksäkerhetsverkets kännedom, om

1) sökanden har giltigt körkort i den grupp som ansökan avser och inget annat följer av bestämmelserna om förnyelse av körkort,

2) sökanden högst två år tidigare vid beväringstjänstgöring inom försvarsmakten har avlagt förarexamen i den kategori som ansökan avser,

3) sökanden har giltigt körkort från någon annan EU- eller EES-stat i den kategori som ansökan avser och inget annat följer av bestämmelserna om förnyelse av körkort.

För körkort i grupp 1 godkänns i stället för läkarutlåtande enligt 1 mom. 1 punkten även en kopia av ett giltigt hälsointyg för unga.

I läkarutlåtandet ska det vid bedömningen av huruvida de medicinska kraven är uppfyllda beaktas särskilt hur stigande ålder inverkar på förarens hälsotillstånd och uppfyllande av de medicinska kraven, om den som ansöker om körkortstillstånd i grupp 1 har fyllt 70 år och den som ansöker om körkortstillstånd i grupp 2 har fyllt 68 år.

Den som ger upplysningar enligt 1 mom. 5 punkten ska enligt bestämmelserna om inlämnande av ansökan i 8 c § 1 mom. underrätta Trafiksäkerhetsverket om sådana förändringar i arbetsuppgifterna som har samband med upplysningarna. Närmare bestämmelser om kraven i anslutning till de upplysningar som ska lämnas enligt 1 mom. 5 punkten och, vid behov, om andra krav enligt 1 mom. utfärdas genom förordning av statsrådet.

Med avvikelse från 2 mom. 3 punkten ska ett läkarutlåtande dock visas upp, om innehavaren av ett körkort i grupp 2 har fyllt 45 år och det har gått minst 5 år sedan körkortet beviljades eller om körkortsinnehavaren har fyllt 70 år och det har gått minst 5 år sedan ett körkort i grupp 1 beviljades eller minst 2 år sedan ett körkort i grupp 2 beviljades.

11 §

Undantag från kravet på körkortstillstånd

Nytt körkortstillstånd behövs inte om

1) någon ansöker om duplett av körkort eller om att ett villkor eller en begränsning enligt 16 § eller yrkeskompetens enligt 3 § 6 punkten ska antecknas på körkortet,

2) någon ansöker om förnyelse av körkort innan körkortets giltighetstid går ut.

Med avvikelse från 1 mom. krävs det körkortstillstånd, om det är fråga om duplett eller förnyelse av körkort utfärdat i någon annan EU- eller EES-stat.

12 §

Förutsättningar för körkortstillstånd

Körkortstillstånd beviljas om

1) sökanden uppfyller de medicinska kraven för körkortstillstånd,

2) sökanden har vanlig vistelseort i Finland eller om han eller hon studerar här och studierna har pågått i minst sex månader,

3) sökanden inte har meddelats körförbud eller temporärt körförbud i Finland eller i någon annan EU- eller EES-stat och hans eller hennes körkort inte heller har begränsats, omhändertagits eller för viss tid återkallats i någon annan EU- eller EES-stat,

4) sökanden uppvisar ett utbildningsintyg, om ett sådant enligt denna lag krävs när avläggande av förarexamen inte förutsätts.

Körkortkortstillstånd kan beviljas oberoende av 1 mom. 1 punkten, om personen uppfyller kraven då alkolås används. Varje kategori som antecknas i körkortstillståndet ska villkoras med att alkolås ska användas.

När ett körkort utfärdat i någon annan EU- eller EES-stat byts ut krävs inte de upplysningar som avses i 10 § 1 mom. 1 punkten, förutsatt att det inte gäller sådan förnyelse av körkort som enligt denna lag kräver att upplysningar lämnas.

13 §

Avgörande av ansökan om körkortstillstånd

En ansökan om körkortstillstånd ska avgöras utan onödigt dröjsmål.

Vid behov ska det med hjälp av Europeiska unionens körkortsverk kontrolleras huruvida förutsättningarna för körkort är uppfyllda.

14 §

Beviljande av körkortstillstånd

Den som ansöker om körkortstillstånd för kategori CE beviljas också tillstånd för kategori D1E eller DE, om han eller hon har körkort i kategori D1 eller D. Den som ansöker om körkortstillstånd för kategori E i grupp 2 beviljas också tillstånd för kategori BE.

Om ett utländskt körkort ska bytas ut utan krav på ny förarexamen, ska det antecknas på körkortet vem som har beviljat det utbytta körkortet. Bestämmelser om de krav som ska uppfyllas för att körkort ska bytas ut och om sättet att införa uppgifterna på det utbytta körkortet i fordonstrafikregistret, anteckning av uppgifterna på körkortet och anteckning av andra uppgifter på körkortet får utfärdas genom förordning av statsrådet.

Körkortstillstånd gäller i två år.

15 §

Återkallelse av körkortstillstånd

Trafiksäkerhetsverket ska återkalla ett körkortstillstånd, om mottagaren inte längre uppfyller förutsättningarna för beviljande av körkortstillstånd. Körkortstillståndet återkallas dock inte om polisen har meddelat innehavaren körförbud. Har körrätten för någon kategori i körkortstillståndet börjat gälla, ska tillståndet återkallas till den del körrätten ännu inte har börjat gälla.

15 a §

Ändring av körkortskategori

Polisen kan ändra körkortskategorin permanent eller för högst två år till den kategori som körrättsinnehavaren uppfyller förutsättningarna för, om innehavaren inte längre uppfyller de förutsättningar för körkortstillstånd som motsvarar körrättskategorin eller motsvarande krav på ålder.

Polisen kan ändra körrätten för en person med alkolåsövervakad körrätt så att den gäller körning av fordon som hör till en eller flera kategorier under tiden med alkolåsövervakad körrätt och ställa som villkor att alkolås ska användas vid körning. Körrätt för kategorierna i grupp 2 kan fortsätta att gälla även utan körrätt för kategori B, men på körkortet ska då som begränsning antecknas att det är giltigt bara i Finland.

För viss tid ändrad körrätt enligt 1 mom. ska återställas, om körrättsinnehavaren visar för polisen att han eller hon åter uppfyller förutsättningarna för körrätt och polisen återlämnar det körkort som motsvarar körrätten och som är i polisens besittning. Körrätt enligt 2 mom. återställs när den alkolåsövervakade körrätten upphör och polisen återlämnar det körkort som motsvarar den tidigare körrätten och som är i polisens besittning.

Innehavaren av ändrad körrätt enligt 1 och 2 mom. ska överlämna sitt körkort till polisen och ansöka om ett körkort som motsvarar den nya kategorin hos Trafiksäkerhetsverket. I samband med åtgärder som avses i denna paragraf kan polisen utfärda ett temporärt körkort, om inget annat körkort lämnas ut.

16 §

Villkor och begränsningar i körkort

Till ett körkortstillstånd och ett körkort kan utöver villkor och begränsningar enligt 5 § 3 och 4 mom. samt 15 a § 2 mom. också fogas ett villkor om att

1) körrättsinnehavaren vid körning ska använda glasögon eller andra korrigerande linser, hörapparat, alkolås eller protes eller andra ortopediska hjälpmedel, om han eller hon bara genom att använda dem uppfyller föreskrivna medicinska krav eller kan köra ett fordon,

2) det i ett fordon som körs av körrättsinnehavaren ska finnas automatväxel, om inte något annat följer av 7 § 6 mom., eller särskilda manöverorgan godkända av förarexamensmottagaren som innehavaren har använt vid körprovet eller manöverprovet för förarexamen eller vid ett prov på körförmåga som polisen förordnat och därigenom visat att han eller hon kan köra fordonet,

3) körrättsinnehavaren inom utsatt tid ska lämna in ett intyg av en läkare eller en specialistläkare till polisen,

4) körrättsinnehavaren när han eller hon avlägger det första körkortet för bil senast inom två år efter det att han eller hon har fått körrätt för kategori B till Trafiksäkerhetsverket ska ge in ett intyg över erhållen undervisning för övningsdelen och fördjupningsdelen, om han eller hon kör bil efter att tiden gått ut.

Trafiksäkerhetsverket beslutar om villkoren och begränsningarna. Polisen fattar beslut i fråga om ett villkor eller en begränsning eller en ändring som beror på en åtgärd som hör till polisens behörighet med stöd av denna lag. Förarexamensmottagaren uppställer ett villkor eller en begränsning enligt 1 mom. 2 punkten utifrån det fordon som använts i körprovet, manöverprovet eller provet på körförmåga.

Med undantag för 1 mom. 3 och 4 punkten ska villkoren och begränsningarna antecknas på körkortet i anslutning till den körkortskategori som villkoret eller begränsningen gäller.

17 §

Medicinska krav för körkort i grupp 1

För att få körkortstillstånd för kategorierna i grupp 1 ska följande medicinska krav uppfyllas:

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

2) sökandens synfält ska uppfylla minimikraven på synfält i bilaga III till Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/126/EG om körkort, nedan körkortsdirektivet, så att synfältet inte i någon väsentlig grad försämrar hans eller hennes förmåga att riskfritt köra ett fordon som hör till denna grupp,

3) sökanden får inte ha något men, någon sjukdom eller någon kroppsskada som nämns i bilaga III till körkortsdirektivet, och som i väsentlig grad försämrar hans eller hennes förmåga att köra ett fordon i den kategori som avses i detta moment eller, om sökanden har ett men, en sjukdom eller en kroppsskada som påverkar körförmågan, får detta inte i någon väsentlig grad försämra förmågan att köra ett fordon utrustat med automatväxel, alkolås eller särskilda manöverorgan.

Avvikelse kan av särskilda skäl göras från minimikraven i körkortsdirektivet enligt 1 mom. 2 punkten, om kraven i punkten i övrigt uppfylls enligt intyg av en specialistläkare och ett körprov som avläggs vid behov. Trafiksäkerhetsverket meddelar närmare föreskrifter om hur kraven på synfält enligt 1 mom. 2 punkten uppfylls och om undantag från kraven på synfält med stöd av detta moment samt om hur övriga medicinska krav enligt 3 punkten uppfylls. Trafiksäkerhetsverket meddelar närmare föreskrifter om de kontroller som ska göras för att undersöka om de föreskrivna medicinska kraven är uppfyllda och för att bedöma förarens hälsa och om innehållet i kontrollerna så att kraven i körkortsdirektivet och kraven på trafiksäkerhet uppfylls.

18 §

Medicinska krav för körkort i grupp 2

För att få körkortstillstånd för kategorierna i grupp 2 ska följande medicinska krav uppfyllas:

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

2) synfältet i vartdera ögat hos sökanden ska uppfylla minimikraven på synfält i bilaga III till körkortsdirektivet, så att synfältet inte i någon väsentlig grad försämrar hans eller hennes förmåga att riskfritt köra ett fordon som hör till denna grupp,

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Trafiksäkerhetsverket meddelar närmare föreskrifter om hur kraven på synfält enligt 1 mom. 2 punkten och övriga medicinska krav enligt 4 punkten uppfylls. Trafiksäkerhetsverket meddelar närmare föreskrifter om de kontroller som ska göras för att undersöka om de föreskrivna medicinska kraven är uppfyllda och för att bedöma förarens hälsa och om innehållet i kontrollerna så att kraven i körkortsdirektivet och kraven på trafiksäkerhet uppfylls.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

21 §

Anmälan om förares hälsotillstånd

Trots sekretessbestämmelserna är en läkare skyldig att göra en anmälan till polisen, om han eller hon konstaterar att den som ansöker om körkortstillstånd eller en körrättsinnehavare inte längre uppfyller de medicinska kraven i 17 eller 18 § på grund av att hälsotillståndet försämrats och försämringen inte är endast tillfällig eller på grund av att personen fortgående missbrukar berusningsmedel.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Trafiksäkerhetsverket får meddela närmare föreskrifter om anmälan.

22 §

Körkortens giltighetstid

Körkort i grupp 1 utfärdas för femton år i sänder, men högst för en tid som upphör när sökanden fyller 70 år. Därefter utfärdas körkort för fem år i sänder. Körkort utfärdas för fem år också om den som ansöker om körkortstillstånd har fyllt 65 år eller, vid förnyelse av körkort, om sökanden fyller 65 år under giltighetstiden för ett körkort som förnyas. Körkortet ska utfärdas för en kortare tid än vad som föreskrivs i detta moment, om detta förutsätts i ett läkarutlåtande.

Körkort för kategorier i grupp 2 utfärdas för fem år i sänder, men högst för en tid som upphör när sökanden fyller 70 år. Därefter utfärdas körkort för två år i sänder. Körkort utfärdas dock för två år, om den som ansöker om körkortstillstånd har fyllt 68 år eller, vid förnyelse av körkort, om sökanden fyller 68 år under giltighetstiden för ett körkort som förnyas. Körkortet ska utfärdas för en kortare tid än vad som föreskrivs i detta moment, om detta förutsätts i ett läkarutlåtande.

Ett nytt körkort ska utfärdas för en tidsperiod som inte överstiger tiderna enligt 1 eller 2 mom., om den behörighet körkortet ger utvidgas under giltighetstiden. Om ett nytt körkort utfärdas därför att en anteckning som avses i 11 § 1 mom. 3 punkten görs på körkortet, är det giltigt till samma datum som det ursprungliga körkortet.

Körkortet är giltigt under den bestämda tid som avses i 1 och 2 mom. från och med det att den handling som avses i 6 § 1 mom. lämnas ut eller, om förarexamen inte avläggs, från och med det att förutsättningarna för att lämna ut körkortet uppfylls. Närmare bestämmelser om kraven på giltighetstiden utfärdas vid behov genom förordning av statsrådet.

24 §

Förutsättningar för att lämna ut körkort

Körkort lämnas ut till en sökande

1) som har körkortstillstånd, om det krävs enligt 11 §,

2) som uppfyller det föreskrivna ålderskravet,

3) som har avlagt förarexamen med godkänt resultat för den aktuella kategorin av körkortstillstånd.

Förarexamen enligt 1 mom. 3 punkten krävs dock inte om

1) en körrättsinnehavare för motorcykel som har haft körkort för berörda kategori i minst två år visar att han eller hon har fått den utbildning som krävs för att höja körkortskategorin för motorcykel till följande kategori,

2) sökanden har ett giltigt körkort i samma kategori utfärdat i en annan EU- eller EES-stat förutsatt att inget annat följer av bestämmelserna om förnyelse av körkort,

3) sökanden har något annat giltigt utländskt körkort som med stöd av denna lag kan bytas ut mot ett finländskt körkort utan krav på ny förarexamen.

Att sökanden uppfyller kravet i 1 mom. 3 punkten ska visas genom intyg över förarexamen som får vara avlagd högst två år tidigare när det gäller examen i en körkortskategori i grupp 1 eller högst ett år tidigare när det gäller examen i en körkortskategori i grupp 2. Också motsvarande intyg över avlagd förarexamen i försvarsmakten eller på Åland ska godkännas.

Med avvikelse från 3 mom. får examen för kategorierna C, CE och D som har avlagts i försvarsmakten under beväringstjänsten dock vara avlagd högst tre år tidigare.

Närmare bestämmelser om huruvida fristerna för visande av att förutsättningarna för utlämnande uppfylls och om andra förutsättningar för att körkort ska lämnas ut får utfärdas genom förordning av statsrådet. Närmare bestämmelser om den undervisning som avses i 2 mom. 1 punkten och dess minimimängd utfärdas genom förordning av statsrådet.

På ett körkort som utfärdas på grundval av ett körkort enligt 2 mom. 2 och 3 punkten ska det uppges vem som har utfärdat det utbytta körkortet. Bestämmelser om de krav som ska uppfyllas för att körkort ska bytas ut och om uppgifter på det gamla körkortet som ska föras in i fordonstrafikregistret och uppgifter som ska antecknas på körkortet får utfärdas genom förordning av statsrådet.

25 §

Hinder för att lämna ut körkort

Ett körkort får inte lämnas ut om

1) körkortstillståndet har återkallats,

2) det efter beviljat körkortstillstånd kommer fram omständigheter som hindrar att tillstånd beviljas,

3) den som har körkortstillstånd har meddelats körförbud eller temporärt körförbud.

Om sökanden redan har körkort ska han eller hon återlämna det när det nya lämnas ut, om inte något annat föreskrivs. Om sökanden inte återlämnar sitt tidigare i Finland, på Åland eller i utlandet utfärdade körkort, är han eller hon skyldig att uppge hur körkortet har förkommit, förstörts eller försvunnit. Körkortet ska återlämnas till Trafiksäkerhetsverket, om det senare kommer till rätta.

26 §

Utlämnande av körkort

Körkortet sänds till sökanden per post. Trafiksäkerhetsverket lämnar ut körkortet, om det inte kan skickas per post på grund av att myndigheten måste få sökandens gamla körkort eller av någon annan orsak som hänför sig till dokumentsäkerhet eller till utförande av någon uppgift enligt denna lag. Närmare bestämmelser om vilka körkort som ska sändas per post, förfarandet vid postning och andra krav på postningen samt återlämnande av sökandens gamla körkort till myndigheten får utfärdas genom förordning av statsrådet.

Om ett körkort utfärdat i någon annan EU- eller EES-stat återlämnas när ett körkort lämnas ut, ska det återlämnas till utfärdaren och skälen för detta anges.

Närmare bestämmelser om bevarande av ett återlämnat körkort och om återlämnande av ett körkort som avses i 2 mom. till utfärdaren vid utlämnande av körkort får utfärdas genom förordning av statsrådet.

27 §

Förnyelse av körkort

Ansökan om förnyelse av körkort för den tid som anges i 22 § ska göras enligt vad som föreskrivs om ansökan om körkortstillstånd i 9 § 3 mom. Ansökan ska åtföljas av

1) ett fotografi som avses i 10 § 1 mom. 2 punkten, om det behövs enligt den punkten,

2) ett namnteckningsprov som avses i 10 § 1 mom. 3 punkten, om det behövs enligt den punkten,

3) ett läkarutlåtande, om den som ansöker om förnyelse av ett körkort i grupp 1 har fyllt 70 år eller fyller 70 år under körkortets giltighetstid eller om den som ansöker om förnyelse av ett körkort för kategorier i grupp 2 har fyllt 45 år eller fyller 45 år under körkortets giltighetstid eller om ett sådant behövs för att behandla ansökan utifrån ett läkarutlåtande som visats upp eller av någon orsak som annars kommit till tillståndsmyndighetens kännedom.

I läkarutlåtanden enligt 1 mom. 3 punkten för dem som ansöker om förnyelse av ett körkort i grupp 1 ska det vid bedömningen av huruvida de medicinska kraven uppfylls särskilt beaktas hur stigande ålder inverkar på hälsan när det gäller körförmågan och möjligheterna att uppfylla de medicinska kraven. Detta krävs dock inte när ett sådant körkort i grupp 1 förnyas som gäller tills innehavaren fyller 70 år, om ansökan om förnyelse görs före giltighetstidens utgång. I ett läkarutlåtande som ska fogas till förnyelse av ett körkort i grupp 2 ska ovan avsedda verkningar av stigande ålder beaktas om sökanden har fyllt 68 år eller fyller 68 år under körkortets giltighetstid.

Om förnyelse söks och beslut fattas inom sex månader innan giltighetstiden för körkortet går ut, är körkortet i kraft den tid som föreskrivs i 22 § från den sista dagen av körkortets giltighetstid. Det körkort som ska förnyas kan i Finland, med undantag för Åland, godkännas som bevis på körrätt under högst tre månader från utgången av den giltighetstid som är antecknad på körkortet. Om giltighetstiden för det körkort som ska förnyas har gått ut när ansökan enligt 1 mom. lämnas in, tillämpas på körrättens uppkomst 6 § 1 mom. om körrättens uppkomst eller 29 § om utlämnande av temporärt körkort. Om det då har gått mer än två år från det att giltighetstiden för ett körkort i grupp 1 löpte ut, eller mer än ett år från det att giltighetstiden för ett körkort i grupp 2 löpte ut, förutsätter erhållande av körrätt ny förarexamen.

Närmare bestämmelser om förnyelse av körkort för kategorier i grupp 2, med avvikelse från 3 mom., får utfärdas genom förordning av statsrådet i syfte att samordna giltighetstiden för körkortet och yrkeskompetensen för lastbils- och bussförare.

28 §

Duplett av körkort

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Ansökan om duplett av körkort ska göras om

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

I ansökan ska uppges orsaken till att man ansöker om en duplett och till ansökan ska vid behov fogas fotografi och namnteckningsprov. Om ett förkommet eller stulet körkort senare hittas, ska det överlämnas till Trafiksäkerhetsverket. När det behövs ska innehavaren lägga fram en tillförlitlig redogörelse för en namnändring eller en ny personbeteckning. Ansökan ska göras senast tre månader efter ändringen.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

29 §

Temporärt körkort

Av särskilda skäl kan Trafiksäkerhetsverket lämna ut ett temporärt körkort som motsvarar körkortstillståndet eller någon kategori i tillståndet, om förutsättningarna för att lämna ut körkort uppfylls och inget annat motsvarande körkort lämnas ut. Temporärt körkort får lämnas ut också om nytt körkortstillstånd inte krävs eller om ansökan gäller duplett av körkort.

Polisen kan under de förutsättningar som anges i 1 mom. utfärda ett temporärt körkort i samband med en åtgärd som hör till polisens behörighet enligt denna lag, om körrättens uppkomst eller dess fortsatta giltighet kräver det.

Temporärt körkort utfärdas för högst tre månader och det gäller endast i Finland, om inte något annat följer av internationella avtal. Ett temporärt körkort får inte lämnas ut till någon som har ansökt om tillfälligt körkort.

Formuläret för blanketten för temporärt körkort fastställs av Trafiksäkerhetsverket. Om det inte finns något fotografi av innehavaren på körkortet, ska innehavaren vid körning medföra en giltig och tillförlitlig identitetshandling. Det temporära körkortet ska återlämnas när det nya körkortet eller dupletten lämnas ut.

30 §

När körkortstillstånd och andra tillstånd förfaller samt förstörande av körkort

Ett körkortstillstånd förfaller två år efter den dag då det beviljades till den del ett körkort eller ett temporärt körkort som motsvarar den kategori som antecknats i tillståndet inte har lämnats ut.

Trafiksäkerhetsverket får förstöra ett körkort om det inte har lämnats ut inom tre år från det att körkortstillstånd beviljades. Ett tidigare körkort som återlämnas samtidigt som ett körkort lämnas ut kan förstöras om inte något annat föreskrivs i 26 § eller 6 kap.

Om ett körkortstillstånd har förfallit, ska sökanden ansöka om nytt tillstånd och visa att förutsättningarna uppfylls. Närmare bestämmelser om förstörande av körkort får utfärdas genom förordning av statsrådet.

31 a §

Serviceuppgifter som gäller körkort och andra tillstånd

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Trafiksäkerhetsverket utövar tillsyn över serviceproducentens verksamhet. Verket ska med iakttagande av 8 b § avtala med serviceproducenten om serviceuppgifternas omfattning och andra krav på serviceuppgifterna så att kraven på god förvaltning uppfylls. Serviceproducenten ska vara tillförlitlig och ha sådan teknisk, ekonomisk och operativ beredskap som krävs för att sköta uppgifterna och beredskap att sörja för den datasäkerhet som uppgifterna förutsätter.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

38 §

Förutsättningar för att få börja i bilskola

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Den som börjar i förarutbildning för kategori E ska ha körkort för dragbil.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

42 §

Beviljande av undervisningstillstånd

I ett undervisningstillstånd ska tillståndsinnehavaren, eleven och körrättskategorin anges. I ett undervisningstillstånd för kategori AM ska dessutom anges den fordonstyp som tillståndet ger innehavaren rätt att ge förarutbildning för.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

42 a §

Undervisningstillståndets giltighetstid

Undervisningstillstånd för kategori B beviljas för två år och det beviljas tidigast ett år innan eleven uppnår minimiåldern för körkortet. Tillståndet löper ut när den elev som anges i tillståndet har avlagt förarexamen för kategori B med godkänt resultat.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

43 §

Undervisning med undervisningstillstånd

Vid undervisning med undervisningstillstånd ska bestämmelserna om utbildning vid bilskola tillämpas på innehållet i undervisningen och på föraren. På inledande av undervisningen tillämpas 38 §.

Körundervisningen ska ges med ett fordon i den kategori eller, i kategori AM, med ett fordon av den typ körrätten ska gälla för. Ett fordon som används för körundervisning under den grundläggande utbildningen för kategori B ska ha föreskrivna manöverorgan för läraren och det ska ha godkänts som undervisningsfordon i en ändringsbesiktning. Godkännande som undervisningsfordon för körundervisning för andra kategorier krävs endast om det ska ha manöverorgan för läraren. Närmare bestämmelser om de krav som ställs på fordon som används vid undervisning med undervisningstillstånd och andra krav som gäller undervisningstillstånd utfärdas genom förordning av statsrådet.

44 §

Återkallelse av undervisningstillstånd

Polisen ska återkalla ett undervisningstillstånd, om

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

45 §

Övningstillstånd för motorcykel

Trafiksäkerhetsverket beviljar övningstillstånd för övningskörning utan lärare med en bestämd motorcykel för motorcykelkörkort, om

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

5) sökanden inte har körförbud eller temporärt körförbud och inte har haft körförbud under en tid av fem år före tillståndsbeslutet.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

47 §

Vem som betraktas som förare vid körundervisning

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Överskridning av tidsfristen enligt 16 § 1 mom. 4 punkten eller körförbud som meddelats på grund av överträdelse av villkoret i den punkten utgör inte hinder för undervisning enligt 1 mom. 5 punkten i denna paragraf.

54 §

Förutsättningar för att delta i förarexamen

Förutsättningar för att delta i förarexamen är att

1) den som deltar i körprov eller, om endast manöverprov avläggs i stället för körprov, deltar i manöverprov, ska ha körkortstillstånd för examenskategorin och inte har körförbud eller temporärt körförbud,

2) den som deltar i examen uppfyller det föreskrivna ålderskravet,

3) den som deltar i examen för grupp 2 har körrätt för kategori B.

Dessutom förutsätts det att den som deltar i examen

1) har fått förarutbildning för examenskategorin eller, när det är fråga om examen för kategori B, den grundläggande utbildningen,

2) har gällande yrkeskompetens för lastbils- eller bussförare med kompletterande förarutbildning,

3) uppfyller kravet på gällande körrätt eller övningskörning, eller

4) har eller tidigare har haft körkort i samma kategori.

Körkortstillstånd enligt 1 mom. 1 punkten krävs inte och körförbud som meddelats tills vidare utgör inte hinder för att avlägga examen, om polisen har ålagt deltagaren att avlägga nytt körprov. Om en person har meddelats körförbud tills vidare på den grunden att han eller hon inte längre uppfyller hälsokraven för körkortstillstånd, utgör körförbudet inte heller hinder för avläggande av examen för att återfå körrätten, om en läkare förutsätter eller rekommenderar det enligt det läkarutlåtande som företes. Med avvikelse från 1 mom. 2 punkten är det tillåtet att delta i teoriprov en månad innan ålderskravet uppfylls, om det för att avlägga förarexamen och få intyg över förarexamen också krävs ett körprov enligt 53 § 1 mom.

Om tidsfristen enligt 16 § 1 mom. 4 punkten har gått ut utan att ett intyg över erhållen undervisning för övningsdelen och fördjupningsdelen har getts, krävs ett intyg för att en examen som gäller körrätt för bil ska kunna avläggas. Körförbud som meddelats på grund av överträdelse av villkoret i den nämnda punkten utgör ett hinder för att avlägga en examen som gäller körrätt för bil.

Genom förordning av statsrådet utfärdas i fråga om respektive kategorier närmare bestämmelser om kraven för att få delta i förarexamen och om anmälan till examen samt om kraven på den förarexamen och det körprov som ska avläggas för att körrätten ska förbli i kraft, kunna förnyas och för att ett utländskt körkort ska kunna bytas ut.

59 §

Körkort och andra körtillstånd eller körrättigheter för moped utfärdade i någon annan EU- eller EES-stat

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Körrätt saknas och körkort godtas inte om

1) innehavaren av ett körkort har körförbud i Finland eller någon annan EU- eller EES-stat eller om körkortet i övrigt innehåller begränsningar eller har omhändertagits eller för viss tid återkallats i en annan EU- eller EES-stat,

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Om ett körkort enligt 1 mom., dock inte ett temporärt körkort, har förkommit, stulits eller förstörts, ges en innehavare som är varaktigt bosatt i Finland eller som studerat här minst sex månader på ansökan ett nytt motsvarande körkort med iakttagande av bestämmelserna om ansökan om körkortstillstånd. I ansökan ska uppges orsaken till att körkort söks. Trafiksäkerhetsverket ska underrätta den utfärdande myndigheten om att körkortet har ersatts med ett finländskt körkort. Om körkortet senare hittas, ska det överlämnas till Trafiksäkerhetsverket, som ska återlämna det till den utfärdande myndigheten.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

61 §

Annat utländskt körkort

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Trafiksäkerhetsverket kan i enlighet med intyg från utrikesministeriet på ansökan bevilja körkortstillstånd för erhållande av ett körkort i Finland som motsvarar ett utländskt körkort och utan att kräva ny förarexamen lämna ut det nya körkortet enligt 24 § 2 mom. 3 punkten till en utlänning som hör till personalen vid en utländsk stats diplomatiska representation i Finland, vid ett konsulat under ledning av en utsänd konsul och vid en internationell organisations verksamhetsställe i Finland, om denne har kommit till Finland för det uppdraget samt till en sådan persons familjemedlem.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

62 §

Skyldighet att lämna in körkortet i samband med att det byts ut

Om ett utländskt körkort enligt 59 eller 60 § byts ut till ett finländskt körkort, ska det utländska körkortet lämnas in till Trafiksäkerhetsverket. Detta gäller också körkort enligt 59 § som förnyas i enlighet med denna lag.

Trafiksäkerhetsverket ska återlämna ett körkort utfärdat i en annan EU- eller EES-stat till utfärdaren och samtidigt ange skälen för detta.

Andra utländska körkort än de som avses i 2 mom. ska på begäran återlämnas till innehavaren, när han eller hon flyttar från Finland och lämnar in sitt finländska körkort till Trafiksäkerhetsverket. Bestämmelser om att återlämna andra utländska körkort till utfärdaren enligt 2 mom. får utfärdas genom förordning av statsrådet.

63 §

Tillfälligt körkort

Trafiksäkerhetsverket kan bevilja tillfälligt körkort med rätt att köra i Finland enligt följande:

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Tillfälligt körkort utfärdas för viss tid, högst ett år, men dock högst för så lång tid som det ursprungliga körkortet är i kraft. Ett tillfälligt körkort enligt 1 mom. 1 punkten får dock utfärdas för längre tid eller dess giltighetstid förlängas, om det ursprungliga körkortet är i kraft. Trafiksäkerhetsverket ska omhänderta det ursprungliga körkortet när det tillfälliga körkortet lämnas ut bara om det behövs av de skäl som anges i 1 mom. 1 b-punkten.

Det tillfälliga körkortet ska medföras i fordonet tillsammans med det ursprungliga körkortet, om det inte har antecknats på kortet att Trafiksäkerhetsverket har omhändertagit det ursprungliga körkortet.

64 §

Körförbud

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Polisen ska meddela en körrättsinnehavare körförbud om

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

2) han eller hon bryter mot ett villkor enligt 16 § 1 mom. 4 punkten, inte har lämnat in läkarutlåtande enligt 20 § 4 mom. eller 112 § 3 mom. inom den lagstadgade tidsfristen eller inte inom den tid som polisen satt ut lämnat in ett i 20 § 1 mom. avsett läkarutlåtande eller ett i 3 mom. avsett utlåtande av en optiker eller intyg över ny förarexamen, nytt körprov eller nytt prov på körförmåga som avlagts med godkänt resultat,

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

65 §

Körförbud på grundval av återkommande förseelser

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

En innehavare av körrätt för bil ska trots 1 mom. meddelas körförbud, om han eller hon tre gånger inom två år eller två gånger inom ett år från det att han eller hon fick den första körrätten för bil gör sig skyldig till en gärning enligt 1 mom. Detsamma gäller också sådana innehavare av körrätt för motorcykel som inte har körrätt för bil, i två år efter det att körrätten för motorcykel började.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

70 §

Temporärt körförbud

En polisman har rätt att meddela en körrättsinnehavare temporärt körförbud och omhänderta körkortet eller, om körkortet ännu inte har lämnats ut, intyget över förarexamen i följande fall:

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

4) om det är uppenbart att körrättsinnehavarens körförmåga på grund av sjukdom eller men eller av någon annan liknande orsak har försämrats så mycket att detta vid fortsatt körning skulle orsaka väsentlig fara för den övriga trafiken och det därför inte kan anses vara en tillräcklig åtgärd att utreda hans eller hennes hälsotillstånd i enlighet med 20 § 1 mom.,

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

72 §

Längden på temporärt körförbud

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Polisen ska utan dröjsmål återlämna körkortet eller ge ett temporärt körkort och underrätta körrättsinnehavaren om att körrätten fortbestår, om

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

76 §

När körrätt förfaller

Vid körförbud som gäller tills vidare förfaller körrätten inom fem år efter det att beslutet meddelats, förutsatt att den som meddelats körförbudet inte tidigare på ansökan har fått tillbaka sitt körkort.

I samband med en åtgärd som hör till polisens behörighet med stöd av denna lag kan polisen bestämma att körrätten förfaller eller begränsa dess omfattning. Trafiksäkerhetsverket har samma behörighet på grundval av körrättsinnehavarens ansökan.

78 §

Utbildningsansvarig föreståndare

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Trafiksäkerhetsverket godkänner en person som utbildningsansvarig föreståndare enligt följande kriterier:

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

2) han eller hon har avlagt den till specialyrkesexamen för trafiklärare hörande examensdel som gäller ledarskap och företagande inom undervisningsverksamheten,

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Det utbildningskrav som avses i 2 mom. 2 punkten uppfylls också av en sökande som har ett beslut enligt lagen om erkännande av yrkeskvalifikationer (1093/2007) om en motsvarande behörighet som grundar sig på bevis på formella kvalifikationer och som förvärvats i en annan EU- eller EES-stat. Beslutet fattas av Trafiksäkerhetsverket.

84 §

Undervisningspersonal

En bilskollärare ska ha trafiklärartillstånd och körrätt för det fordon som används i körundervisningen.

Undervisning för körkort för motorcykel får ges av innehavare av trafiklärartillstånd som i samband med specialyrkesexamen för trafiklärare har avlagt examensdelen för motorcykelundervisning och som under minst tre år har haft den körrätt för motorcykel som motsvarar undervisningskategorin eller en högre kategori. I kategori A gäller den föreskrivna tiden körrätt utan begränsning av den körda motorcykelns effekt. Undervisning för körkort för en kategori i grupp 2 får ges av innehavare av trafiklärartillstånd som i samband med specialyrkesexamen har avlagt examensdelen för utbildare av lastbils- eller bussförare och som i minst tre år har haft den körrätt för lastbil eller buss som motsvarar undervisningskategorin eller en högre kategori.

Trafiklärartillståndet kan i fråga om annan undervisning än körundervisning ersättas med pedagogisk utbildning och praktisk erfarenhet om det finns särskilda skäl för det. Den förarexamensmottagare som utövar tillsyn över bilskolan godkänner behörigheten innan undervisningen inleds. Dessutom får även den som uppfyller förutsättningarna för beviljande av undervisningstillstånd för undervisning för mopedkörkort i kategori AM ge teoriutbildning och körundervisning för mopedkörkort i kategori AM.

Den som genomgår en med undervisnings- och kulturministeriets tillstånd ordnad utbildning som förbereder för specialyrkesexamen för trafiklärare får med avvikelse från kravet på trafiklärartillstånd arbeta som lärare vid en bilskola om han eller hon har tillstånd för undervisningspraktik och, när det gäller undervisning enligt 2 mom., om studeranden har inlett studier för att avlägga den berörda examensdelen.

Bilskolan ska ha en uppdaterad förteckning där det framgår vem som är utbildningsansvarig föreståndare och vilka andra lärare det finns och deras behörighet för undervisning. Innan en lärare börjar undervisa ska han eller hon visa sin undervisningsbehörighet för den förarexamensmottagare som utövar tillsyn över bilskolan. Behörigheten behöver inte visas om förarexamensmottagaren redan har godkänt behörigheten i enlighet med 3 mom.

På bilskollärare tillämpas lagen om kontroll av brottslig bakgrund hos personer som arbetar med barn (504/2002).

85 §

Undervisningslokaler, undervisningsmaterial och undervisningsredskap

Teoriundervisning ska ges i bilskolans undervisningslokaler som ska godkännas av förarexamensmottagaren innan de börjar användas. Kravet gäller inte den undervisning inom övningsdelen och fördjupningsdelen som ges för kategori B. Vid undervisning för kategorier i grupp 2 gäller kravet på godkännande bara undervisningslokaler på det huvudsakliga driftstället. Undervisningen kan också ordnas gemensamt av bilskolor. Bilskolans undervisningslokal och andra undervisningslokaler ska vara lämpliga för undervisningen. Genom förordning av statsrådet får närmare bestämmelser utfärdas om kraven på undervisningslokaler och undervisning som bilskolorna ordnar gemensamt samt om ordnandet av undervisningen i övrigt.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

88 §

Trafiklärartillstånd

Ett trafiklärartillstånd ger rätt att ge förarutbildning för körkort för kategori B. Tillståndshavaren får också ge undervisning för körkort för lätt fyrhjuling i kategori AM. Vid undervisning enligt 84 § 2 mom. ska tillståndshavaren dessutom uppfylla kraven enligt det momentet.

Förutsättningarna för trafiklärartillstånd är att

1) sökanden har fyllt 23 år,

2) sökanden har slutfört de obligatoriska examensdelar som gäller arbetsuppgifterna i en bilskola och arbetet som trafiklärare inom specialyrkesexamen för trafiklärare,

3) sökanden har körrätt för kategori B och har haft den i minst tre år,

4) sökanden uppfyller de medicinska kraven för körkortstillstånd i grupp 2,

5) sökanden inte ska anses olämplig som trafiklärare på grund av sina personliga egenskaper,

6) sökanden inte har körförbud.

En sökande ska inte anses vara lämplig som trafiklärare på grund av sina personliga egenskaper, om

1) han eller hon under de fem senaste åren har gjort sig skyldig till rattfylleri, grovt rattfylleri, grovt äventyrande av trafiksäkerheten eller en gärning enligt 23 kap. 1 § i strafflagen (39/1889) som tyder på allvarlig likgiltighet för trafiksäkerheten eller under denna tid har haft körförbud på grund av gärningarna,

2) han eller hon under det senaste året annars har meddelats körförbud eller har haft körförbud på grund av andra trafikbrott,

3) han eller hon under de senaste fem åren gjort sig skyldig till brott mot liv och hälsa eller brott som annars tyder på våldsamt uppträdande, sexualbrott eller något annat motsvarande brott och gärningen visar att sökanden är uppenbart olämplig att vara trafiklärare,

4) han eller hon utifrån uppgifter i ett av polisens register i övrigt genom sin livsstil eller sina personliga egenskaper har visat sig vara uppenbart olämplig som trafiklärare.

Det utbildningskrav som avses i 2 mom. 2 punkten uppfylls också av en sökande som har ett beslut enligt lagen om erkännande av yrkeskvalifikationer om en sådan behörighet som grundar sig på bevis på formella kvalifikationer och som förvärvats i en annan EU- eller EES-stat. Beslutet fattas av Trafiksäkerhetsverket.

89 §

Beviljande och förnyelse av trafiklärartillstånd

Till en ansökan om beviljande av trafiklärartillstånd ska fogas ett intyg över att de examensdelar som avses i 88 § 1 mom. 2 punkten har avlagts eller ett beslut enligt 4 mom. i den paragrafen samt ett läkarintyg, om sökanden inte har körkort för en kategori i grupp 2. I det läkarutlåtande som fogas till ansökan ska konsekvenserna enligt 10 § 4 mom. av stigande ålder beaktas när sökanden har fyllt 68 år.

Till ansökan om förnyelse av trafiklärartillstånd ska fogas ett läkarutlåtande enligt 1 mom. om sökanden fyller 45 år så som anges i 27 § 1 mom. 3 punkten under den giltighetstid som antecknats i det tillstånd som förnyas och om sökanden inte har körkort i grupp 2. I det läkarutlåtande som fogas till ansökan ska beaktas konsekvenserna enligt 2 mom. i den paragrafen av stigande ålder, om sökanden har fyllt 68 år eller under den giltighetstid som antecknats i det tillstånd som förnyas fyller 68 år.

Trafiklärartillstånd beviljas och förnyas för fem år i sänder. Om sökanden har fyllt 68 år eller under den giltighetstid som antecknats i det trafiklärartillstånd som förnyas fyller 68 år, beviljas och förnyas tillståndet för två år i sänder.

Dupletter av ett trafiklärartillstånd ges med iakttagande av bestämmelserna om dupletter av körkort. Bestämmelser om medförande av tillstånd finns i 32 §.

91 §

Tillstånd för undervisningspraktik

Tillstånd för undervisningspraktik beviljas för undervisningspraktik för kategori B, om studeranden har blivit godkänd i den examensdel inom specialyrkesexamen för trafiklärare som gäller arbetsuppgifterna i en bilskola och om studeranden uppfyller förutsättningarna för beviljande av trafiklärartillstånd enligt 88 § 2 mom., med undantag av 1 och 2 punkten.

En förutsättning för att undervisningspraktiken ska kunna utvidgas till att gälla undervisning enligt 84 § 2 mom. eller för att tillstånd ska kunna beviljas för annan praktik är att

1) studeranden avlagt de obligatoriska examensdelarna inom specialyrkesexamen eller redan innehar ett trafiklärartillstånd,

2) studeranden har inlett utbildning som förbereder för en valfri examensdel som motsvarar undervisningen eller har hänvisats till ett examenstillfälle för examensdelen utan den förberedande utbildningen,

3) studeranden har körrätt som motsvarar undervisningen enligt nämnda moment.

Praktikanten ska ha fyllt 21 år.

91 a §

Beviljande av tillstånd för undervisningspraktik

Tillstånd för undervisningspraktik beviljas av en sådan innehavare av tillstånd att ordna utbildning som avses i 84 § 4 mom., om tillståndet omfattar specialuppgiften att ordna trafiklärarutbildning.

En utbildningsanordnare enligt 1 mom. har rätt att av polisen i det distrikt där sökandens hemkommun finns få utlåtande om sökandens lämplighet som innehavare av trafiklärartillstånd. De uppgifter som gäller förutsättningen enligt 88 § 2 mom. 5 punkten och som behövs för lämplighetsprövning av studerande får behandlas bara av dem som bereder och fattar beslut om antagning av studerande och återkallelse av studierätt. Dessa uppgifter ska förvaras åtskilda från andra personuppgifter, och de ska avföras ur registret så snart det inte längre finns någon grund enligt personuppgiftslagen för att bevara dem.

95 §

Sökande av ändring

Omprövning av ett beslut som en förarexamensmottagare meddelat i samband med skötseln av uppgifter som föreskrivs i denna lag får begäras hos Trafiksäkerhetsverket. Bestämmelser om omprövningsförfarandet finns i förvaltningslagen.

Beslut som Trafiksäkerhetsverket fattat med anledning av en begäran om omprövning och andra beslut som verket fattat får överklagas genom besvär hos förvaltningsdomstolen på det sätt som föreskrivs i förvaltningsprocesslagen (586/1996). Om en sökande beviljas körkort eller något annat tillstånd enligt denna lag i enlighet med ansökan utan att villkor eller begränsningar ställs, ska sökanden utöver körkortet eller tillståndet inte meddelas något annat beslut eller ges besvärsanvisning.

Ett beslut som polisen fattat med stöd av denna lag får överklagas genom besvär hos förvaltningsdomstolen på det sätt som föreskrivs i förvaltningsprocesslagen. Trots besvär kan ett beslut som polisen fattat med stöd av denna lag verkställas.

Ett beslut av förvaltningsdomstolen i ett ärende som gäller återkallelse av tillstånd att driva bilskola och återkallelse av trafiklärartillstånd får överklagas genom besvär på det sätt som föreskrivs i förvaltningsprocesslagen. Andra beslut av förvaltningsdomstolen får överklagas genom besvär endast om högsta förvaltningsdomstolen beviljar besvärstillstånd.

98 §

Internationellt körkort

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Internationella körkort fastställs av Trafiksäkerhetsverket.

100 §

Fastställande av blanketter för läkarutlåtande

Trafiksäkerhetsverket fastställer formuläret för läkarutlåtande enligt denna lag, optikerutlåtande enligt 20 § 3 mom. och anmälningar enligt 21 §, med undantag av hälsointyg för unga.

101 §

Anmälan till fordonstrafikregistret

Trots sekretessbestämmelserna ska polisen till fordonstrafikregistret anmäla uppgift om

1) ändrade villkor och begränsningar i körkort,

2) ändrad körkortskategori,

3) återkallat trafiklärartillstånd,4) körförbud eller temporärt körförbud eller någon annan påföljd som gäller körrätten, återlämnat körkort efter utgången av körförbud eller temporärt körförbud och att körkortet tagits om hand av polisen eller inte erhållits,

5) återkallat undervisnings- och övningstillstånd.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

106 §

Övergångsbestämmelser om körkort

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Ett körkort som utfärdats i en annan EU- eller EES-stat än Finland i enlighet med de bestämmelser som gällde innan denna lag trädde i kraft enligt 102 § 1 mom. erkänns ömsesidigt så länge körkortet är i kraft, dock högst till och med den 18 januari 2033. Om en person uppfyller förutsättningarna enligt 12 § för beviljande av körkortstillstånd förnyas körkortet med iakttagande av 27 § på ansökan som ett körkort i enlighet med denna lag.

_______________

Denna lag träder i kraft den                         20    .

Bestämmelserna i 5 § 2 mom., 38 § 3 mom., 54 § 1 och 2 mom., det inledande stycket i 59 § 2 mom. och 59 § 2 mom. 1 punkten, 70 § 1 mom. 4 punkten, 78 § 2 mom. 2 punkten och 5 mom., 84 §, 85 § 1 mom., 88 §, 89 § 1—3 mom., 91 och 91 a § samt 106 § 5 mom. i denna lag träder dock i kraft den                         20    .

Om en ansökan om körkort eller tillstånd enligt 8 § 1 mom. eller någon annan ansökan enligt denna lag som lämnats in till polisen före denna lags ikraftträdande och beträffande vilken behörigheten att behandla den överförs från polisen till Trafiksäkerhetsverket vid lagens ikraftträdande, inte har avgjorts före ikraftträdandet, ska polisen efter ikraftträdandet sända ansökningshandlingarna till Trafiksäkerhetsverket för behandling.

Efter ikraftträdandet av denna lag ges en sådan innehavare av gällande kortvarig körrätt som inte har meddelats körförbud eller temporärt körförbud ett nytt körkort för samma kategori på grundval av uppgifterna i fordonstrafikregistret. Körkortet är i kraft i enlighet med 22 § från den dag som anges ovan i 1 mom. Till körkortet fogas ett villkor enligt 16 § 1 mom. 4 punkten om att innehavaren ska lämna in ett intyg över erhållen undervisning inom utsatt tid från det att han eller hon fått en kortvarig körrätt. Bestämmelser om straff för underlåtelse att iaktta villkoret finns i 93 §. Den som får körkort är under två år efter det att han eller hon fått kortvarig körrätt underkastad en strängare övervakning av förseelser hos nya förare i enlighet med 65 § 2 mom. Det kortvariga körkortet ska returneras till Trafiksäkerhetsverket i det returkuvert som sänts med körkortet.

Blanketter enligt det formulär som social- och hälsovårdsministeriet fastställt med stöd av 100 § i körkortslagen i enlighet med de bestämmelser som gällde före denna lags ikraftträdande får under ett år efter ikraftträdandet användas för läkarutlåtanden och läkarintyg och optikerutlåtanden enligt denna lag samt för läkares anmälningar enligt 21 § utöver de blanketter som fastställts med stöd av denna lag. I övrigt tillämpas de tidsfrister som föreskrivs i denna lag på utlåtandena. Ett hälsointyg för unga ska vara giltigt.

Om en specialyrkesexamen för trafiklärare har avlagts med stöd av lagen om yrkesinriktad vuxenutbildning (631/1998) i enlighet med de grunder för specialyrkesexamen för trafiklärare som gavs 2010, ger ett trafiklärartillstånd som grundar sig på yrkesexamen rätt att alltjämt ge undervisning för körkort för moped i kategori AM.

_______________

Lag

om ändring av lagen om yrkeskompetens för lastbils- och bussförare

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i lagen om yrkeskompetens för lastbils- och bussförare (273/2007) 24 § 3 mom., sådant det lyder i lag 1315/2009,

ändras 6 § 2 mom., 11 § 4 mom. 15, 20—22 §, 23 § 2 mom. och 26 §,

av dem 11 § 4 mom. och 22 § sådana de lyder i lag 1083/2012, 15 § sådan den lyder delvis ändrad i lagarna 1315/2009 och 389/2011, 20 § sådan den lyder delvis ändrad i lagarna 532/2008, 1315/2009 och 1083/2012, 21 § sådan den lyder delvis ändrad i lag 389/2011, 23 § 2 mom. sådant det lyder i lag 1315/2009 samt 26 § sådan den lyder delvis ändrad i lag 1315/2009, samt

fogas till lagen nya 20 a—20 e § som följer:

6 §

Förvärvande av grundläggande yrkeskompetens i samband med yrkesutbildning för förare

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

En studerande får under en sådan utbildning som avses i 1 mom. framföra ett fordon eller en fordonskombination i Finland, om studeranden har körrätt för fordonet eller fordonskombinationen samt ett godkännandedokument som utbildningscentrumet har gett. Bestämmelser om förarens minimiålder finns i 8 och 9 §. Genom förordning av statsrådet utfärdas närmare bestämmelser om godkännandedokumentet och framförande av fordon.

11 §

Undervisningspersonal och undervisningsmaterial

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Trots vad som föreskrivs i 2 mom. får den som studerar inom en utbildning som avses i 84 § 4 mom. i körkortslagen som ett led i den förberedande utbildningen för specialyrkesexamen för trafiklärare inom den examensdel som gäller yrkeskompetensutbildning inom transportbranschen vara lärare inom utbildning för grundläggande yrkeskompetens, om han eller hon har tillstånd för undervisningspraktik enligt 91 § i körkortslagen och uppfyller övriga krav på undervisningspraktik.

15 §

Prov

För anordnande och övervakning av prov i anslutning till utbildning som ges vid de utbildningscentrum som är godkända av undervisnings- och kulturministeriet samt för utfärdande av det intyg som avses i 5 § 3 mom. svarar under utbildningsstyrelsens tillsyn de organ med ansvar för planeringen och genomförandet av yrkesprov som avses i 25 a § i lagen om yrkesutbildning eller de examenskommissioner som avses i 7 § i lagen om yrkesinriktad vuxenutbildning.

Trafiksäkerhetsverket svarar för anordnandet och övervakningen av prov i anslutning till utbildning som ges vid de utbildningscentrum som det godkänt. Också försvarsmakten kan ordna och övervaka prov som hänför sig till utbildning enligt 10 § 3 mom.

Den som bedömer prov ska ha den sakkunskap och det yrkeskunnande som uppgiften kräver. Bestämmelser om behörighetsvillkoren för den som bedömer prov får vid behov utfärdas genom förordning av statsrådet.

Företrädare för den i 1 och 2 mom. nämnda myndigheten har rätt att få följa med prov för att säkerställa att de genomförs och förlöper på behörigt sätt.

20 §

Behörighet i anslutning till yrkeskompetensbevis

Trafiksäkerhetsverket beviljar yrkeskompetensbevis för förare samt duplettexemplar. Trafiksäkerhetsverket kan på ansökan återkalla yrkeskompetensbevis för förare.

Trafiksäkerhetsverket svarar för tillverkningen av yrkeskompetensbevis.

Yrkeskompetensbevis återkallas av polisen.

20 a §

Serviceuppgifter i anslutning till yrkeskompetensbevis

Trafiksäkerhetsverket får skaffa de tjänster som behövs för att sköta de uppgifter som avses i 20 § 1 och 2 mom. av privata eller offentliga serviceproducenter som är verksamma i Finland. I serviceuppgifterna enligt 20 § 1 mom. kan ingå att ta emot ansökningshandlingar och att i register införa de uppgifter som krävs för behandlingen av ansökningarna, tillhandahålla rådgivning i fråga om tillståndsförfarandet, förmedla uppgifter till sökanden, lämna ut det ansökta yrkeskompetensbeviset, om det inte sänds till sökanden per post, ta emot bevis som ska återlämnas samt att sköta andra motsvarande uppgifter i ansökningsförfarandet. Underleverantörer får inte anlitas för att sköta uppgifter enligt detta moment i anslutning till beviljande av yrkeskompetensbevis. De uppgifter som avses i 20 § 1 mom. ska skötas i Finland.

På upphandlingen av tjänster tillämpas lagen om offentlig upphandling (348/2007) med undantag av bestämmelserna om underentreprenader. De uppgifter som anges i 1 mom. kan förenas med andra tjänster som Trafiksäkerhetsverket skaffar.

Serviceproducenten ska vara tillförlitlig och ha sådan personal samt sådan teknisk, ekonomisk och operativ beredskap som krävs för att sköta uppgifterna och beredskap att sörja för den datasäkerhet och det dataskydd som uppgifterna förutsätter.

Trafiksäkerhetsverket ska avtala med serviceproducenten om serviceuppgifternas omfattning och andra krav i anslutning till skötseln av dem så att den registeransvariges ansvar för att personuppgifter behandlas lagenligt fullgörs även i serviceproducentens verksamhet och så att kraven på god förvaltning uppfylls även i övrigt. På det avtal som ingås med serviceproducenten om skötseln av uppgifter som avses i 20 § 1 mom. tillämpas vad som i körkortslagen bestäms om avtal när vissa tillståndsuppgifter sköts som serviceuppgifter. Trafiksäkerhetsverket ska övervaka serviceproducentens verksamhet och verket har rätt att utföra inspektioner på ställen där serviceverksamhet enligt denna paragraf bedrivs. Inspektioner får dock inte utföras i utrymmen som används för boende av permanent natur. Serviceproducenten ska ge information som behövs vid övervakningen samt ordna förhållandena så att tillsyn kan utövas och inspektioner utföras på behörigt sätt.

Bestämmelser om de principer för god förvaltning som ska iakttas vid skötseln av offentliga förvaltningsuppgifter enligt denna paragraf finns i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999), personuppgiftslagen (523/1999), lagen om elektronisk kommunikation i myndigheternas verksamhet (13/2003), förvaltningslagen (434/2003), språklagen (423/2003) och i samiska språklagen (1086/2003). När serviceproducenten och dennes anställda sköter dessa uppgifter ska bestämmelserna om straffrättsligt tjänsteansvar tillämpas på dem. Bestämmelser om skadeståndsansvar finns i skadeståndslagen (412/1974).

20 b §

Hur ansökningsärenden som gäller yrkeskompetensbevis inleds

Ansökningar om yrkeskompetensintyg för förare kan ges in elektroniskt eller till en serviceproducent som Trafiksäkerhetsverket anvisar.

20 c §

Serviceuppgifter i anslutning till mottagning och övervakning av prov

Trafiksäkerhetsverket kan ordna uppgiften att ta emot och övervaka prov som avses i 15 § 2 mom. samt att utfärda det intyg som avses i 5 § 3 mom. så att uppgiften sköts i anslutning till förarexamensverksamheten eller separat från den, genom att skaffa de behövliga tjänsterna av privata eller offentliga serviceproducenter med iakttagande av vad som i lagen om förarexamensverksamhet (535/1998) föreskrivs om skötsel av förarexamensverksamheten som en serviceuppgift.

20 d §

Beviljande av yrkeskompetensbevis

Yrkeskompetensbevis för förare beviljas sökande som har förvärvat grundläggande yrkeskompetens eller genomgått fortbildning enligt denna lag och som har den i Finland giltiga körrätt som är en förutsättning för yrkeskompetens. Yrkeskompetensbevis beviljas för en tid som upphör samtidigt som yrkeskompetensen.

Bestämmelser om utfärdande av duplettexemplar av yrkeskompetensbevis och om ersättande av bevis som har utfärdats i någon annan EU- eller EES-stat än Finland eller i landskapet Åland med yrkeskompetensbevis för förare enligt denna lag eller med en motsvarande anteckning i körkortet i enlighet med denna lag utfärdas genom förordning av statsrådet.

Innan det dokument som avses i 18 § 1 mom. lämnas ut, kan en förare av särskilda skäl och för en bestämd tid ges ett tillfälligt dokument för att påvisa yrkeskompetensen. Det tillfälliga dokumentet godkänns som bevis för yrkeskompetensen endast i Finland med undantag för Åland. Genom förordning av statsrådet utfärdas närmare bestämmelser om tillfälliga dokument.

Yrkeskompetensbevis för förare kan sändas till sökanden per post. På sändande av yrkeskompetensbevis tillämpas då bestämmelserna i körkortslagen och med stöd av den om sändande av körkort till sökanden per post. Genom förordning av statsrådet utfärdas närmare bestämmelser om beviljande av beviset och förfarandet vid beviljande.

20 e §

Bedömning av serviceproducentens tillförlitlighet

En serviceproducent kan inte betraktas som tillförlitlig på det sätt som avses i 20 a § 3 mom., om serviceproducenten, eller en medlem eller ersättare i styrelsen eller förvaltningsrådet, verkställande direktören eller en ansvarig bolagsman hos en serviceproducent i bolagsform eller en bolagsman i ett öppet bolag, eller en person som utövar bestämmande inflytande, genom sin verksamhet har visat sig vara uppenbart olämplig att sköta uppgifter som avses i 20 § 1 mom. Serviceproducenten kan åtminstone inte anses vara tillförlitlig, om en ovannämnd person genom en lagakraftvunnen dom under de senaste fem åren har dömts till fängelse eller under de tre senaste åren till böter för ett allvarligt brott mot bestämmelser eller föreskrifter som gäller anställningsförhållande, idkande av näring, bokföring, skuldförhållande, bedrivande av trafik, förarexa-mensverksamhet, registrering eller besiktning av fordon eller andra bestämmelser eller föreskrifter som gäller trafiksäkerhet och gärningen ska anses visa att personen är uppenbart olämplig att sköta uppgifter som avses ovan.

Serviceproducenten svarar för att de som är anställda hos producenten känner till de krav och det ansvar som hänför sig till skötseln av tillståndsuppgifter enligt 20 a § 3 mom. och har förmåga att handla därefter samt för att de är tillförlitliga enligt vad som krävs för skötseln av de tillståndsuppgifter som avses här. Bestämmelser om rätt för myndigheterna att få straffregisteruppgifter för bedömning av tillförlitligheten finns i straffregisterlagen (770/1993).

21 §

Återkallande av yrkeskompetensbevis

Yrkeskompetensbevis kan på ansökan av innehavaren återkallas av Trafiksäkerhetsverket.

22 §

Antecknande av yrkeskompetens i körkortet

Yrkeskompetensen kan antecknas i körkortet. Ansökan lämnas till Trafiksäkerhetsverket med iakttagande av vad som i körkortslagen föreskrivs om ansökan om körkort och körkortstillstånd.

23 §

Anmälan av uppgifter om yrkeskompetens till registret

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Trafiksäkerhetsverket kan förena uppgiften att ta emot anmälan enligt 1 mom. och att införa uppgifterna i registret med mottagandet och övervakningen av prov enligt 20 c § genom att skaffa de tjänster som behövs så som föreskrivs i den paragrafen. Verket kan ordna registreringen av uppgifter i anslutning till serviceuppgifter som gäller yrkeskompetensbevis med iakttagande av 20 a §.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

26 §

Sökande av ändring

Omprövning av ett beslut som ett utbildningscentrum som godkänts av Trafiksäkerhetsverket eller en provmottagare som avses i 20 c § meddelat får begäras hos Trafiksäkerhetsverket. Bestämmelser om omprövningsförfarandet finns i förvaltningslagen. På omprövning av beslut som med stöd av denna lag fattats i ett utbildningscentrum som godkänts av undervisnings- och kulturministeriet tillämpas vad som bestäms om omprövning av beslut om studie-, yrkesprovs- eller examensprestationer i 25 c § i lagen om yrkesutbildning och i 16 § i lagen om yrkesinriktad vuxenutbildning, samt på sökande av ändring vad som i 44 § i lagen om yrkesutbildning bestäms om sökande av ändring i beslut som fattats av en utbildningsanordnare och om förbud att genom besvär söka ändring i beslut om bedömning av en studerande enligt 25 § i den lagen eller i beslut med anledning av en begäran om omprövning som gäller bedömning. Beslut som undervisnings- och kulturministeriet fattat med stöd av denna lag får överklagas genom besvär på det sätt som föreskrivs i förvaltningsprocesslagen (586/1996).

Beslut som Trafiksäkerhetsverket fattat med anledning av en begäran om omprövning och andra beslut som verket fattat får överklagas genom besvär hos förvaltningsdomstolen på det sätt som föreskrivs i förvaltningsprocesslagen. Om en sökande beviljas yrkeskompetensbevis enligt ansökan ska sökanden inte meddelas något annat beslut eller ges besvärsanvisning.

Beslut som polisen fattat med stöd av denna lag får överklagas genom besvär hos förvaltningsdomstolen på det sätt som föreskrivs i förvaltningsprocesslagen. Trots besvär kan ett beslut som polisen fattat om återkallande av yrkeskompetensbevis verkställas.

Beslut som förvaltningsdomstolen fattat i ett ärende som gäller återkallande av godkännande av ett utbildningscentrum och återkallande av yrkeskompetensbevis får överklagas genom besvär på det sätt som föreskrivs i förvaltningsprocesslagen. Andra beslut av förvaltningsdomstolen får överklagas genom besvär endast om högsta förvaltningsdomstolen beviljar besvärstillstånd.

_______________

Denna lag träder i kraft den                         20    .

Lagens 20 d § 1 och 4 mom. träder dock i kraft den                         20    .

Om en ansökan om antecknande av yrkeskompetens i körkortet som getts in till polisen före denna lags ikraftträdande inte har avgjorts före ikraftträdandet, ska polisen efter ikraftträdandet sända ansökningshandlingarna till Trafiksäkerhetsverket för behandling.

Om giltighetstiden för ett yrkeskompetensbevis som har beviljats före ikraftträdandet enligt 2 mom. löper ut tidigare än vad som föreskrivs i 7 § 2 mom. på den grunden att körrätten upphör före det, kan föraren beviljas ett nytt bevis för den tid som återstår av den yrkeskompetensperiod som avses i nämnda moment utan att utredning om fortbildning krävs. Detsamma gäller antecknande av yrkeskompetens i körkortet.

Efter att denna lag trätt i kraft får polisen på begäran och trots körförbud lämna ut ett återkallat yrkeskompetensbevis till innehavaren.

_______________

Lag

om ändring av lagen om yrkeskompetens för taxiförare

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om yrkeskompetens för taxiförare (695/2009) 3 §, det inledande stycket i 4 § 1 mom. och 4 § 1 mom. 1 punkten, 7 § 3 mom., 10 och 14 §, 15 § 1 mom., 17 § 1 mom., 22 §, 24 § 2 mom., 30 § 1 mom. samt 34 och 38 §,

av dem 3 och 10 § samt 17 § 1 mom. sådana de lyder delvis ändrade i lag 369/2014, 4 § 1 mom. 1 punkten sådan den lyder i lag 369/2014, 7 § 3 mom. samt 34 och 38 § sådana de lyder i lag 1320/2009, och

fogas till lagen nya 9 a—9 d § som följer:

3 §

Körtillstånd för taxiförare

För påvisande av den yrkeskompetens som avses i 2 § beviljas på ansökan ett körtillstånd för taxiförare.

Rätten att arbeta som taxiförare börjar när körtillståndet lämnas ut till sökanden.

4 §

Villkor för beviljande av körtillstånd

Villkor för beviljande av körtillstånd för taxiförare är att sökanden i minst ett år har haft körrätt för kategori B som berättigar till att köra bil och som beviljats i Finland eller i en annan medlemsstat i Europeiska unionen (EU-stat) eller i en stat som hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES-stat) och att

1) sökanden har fått undervisning inom övningsdelen och fördjupningsdelen, om delarna är obligatoriska i förarutbildningen,

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

7 §

Prov

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Trafiksäkerhetsverket svarar för anordnande och övervakning av provet. Bestämmelser om Trafiksäkerhetsverkets uppgifter vid ordnande av de tjänster som avses i denna paragraf får utfärdas genom förordning av statsrådet.

9 a §

Skötsel av körtillståndsuppgifter

Trafiksäkerhetsverket beviljar körtillstånd för taxiförare och beslutar om förlängning av körtillståndets giltighetstid. Trafiksäkerhetsverket ger också duplettexemplar av körtillstånd och temporärt körtillstånd samt beslutar om återkallande av körtillstånd helt och hållet.

Trafiksäkerhetsverket svarar för tillverkningen av körtillstånd för taxiförare.

Polisen beslutar om återkallande av körtillstånd för viss tid, temporärt eller tills vidare. Polisen svarar också för övervakningen av körtillståndsinnehavarens hälsa och körförmåga och kan i anslutning därtill besluta om åtgärder som övervakningen ger anledning till på det sätt som bestäms i denna lag.

9 b §

Skötsel av körtillståndsuppgifter som serviceuppgifter

Trafiksäkerhetsverket får skaffa de tjänster som behövs för att sköta de uppgifter som avses i 9 a § 1 och 2 mom. av privata eller offentliga serviceproducenter som är verksamma i Finland. I serviceuppgifterna enligt 9 a § 1 mom. kan ingå att ta emot ansökningshandlingar och att i register införa de uppgifter som krävs för behandlingen av ansökningarna, tillhandahålla rådgivning i fråga om tillståndsförfarandet, förmedla uppgifter till sökanden, lämna ut det ansökta körtillståndet, om det inte sänds till sökanden per post, ta emot körtillstånd som ska återlämnas till myndigheten samt att sköta andra motsvarande uppgifter i ansökningsförfarandet. På skötseln av de uppgifter som avses i 9 a § 1 mom. tillämpas inte bestämmelserna om underentreprenad och uppgifterna ska skötas i Finland.

På upphandlingen av tjänster tillämpas lagen om offentlig upphandling (348/2007) med undantag av bestämmelserna om underentreprenad. De uppgifter som anges i 1 mom. kan förenas med andra tjänster som Trafiksäkerhetsverket skaffar.

Serviceproducenten ska vara tillförlitlig och ha sådan personal samt sådan teknisk, ekonomisk och operativ beredskap som krävs för att sköta uppgifterna och beredskap att sörja för den datasäkerhet och det dataskydd som uppgifterna förutsätter.

Trafiksäkerhetsverket ska avtala med serviceproducenten om serviceuppgifternas omfattning och krav i anslutning till skötseln av dem så att den registeransvariges ansvar för att personuppgifter behandlas lagenligt fullgörs även i serviceproducentens verksamhet och så att kraven på god förvaltning uppfylls även i övrigt. I fråga om det avtal som ingås med serviceproducenten om skötseln av uppgifter som avses i 9 a § 1 mom. gäller bestämmelserna i körkortslagen om avtal som gäller skötseln av vissa tillståndsuppgifter som serviceuppgifter. Trafiksäkerhetsverket ska övervaka serviceproducentens verksamhet och verket har rätt att utföra inspektioner på ställen där serviceverksamhet enligt denna paragraf bedrivs. Inspektioner får dock inte utföras i utrymmen som används för boende av permanent natur. Serviceproducenten ska ge information som behövs vid övervakningen samt ordna förhållandena så att tillsyn kan utövas och inspektioner utföras på behörigt sätt.

Bestämmelser om de principer för god förvaltning som ska iakttas vid skötseln av offentliga förvaltningsuppgifter enligt denna paragraf finns i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999), personuppgiftslagen (523/1999), lagen om elektronisk kommunikation i myndigheternas verksamhet (13/2003), förvaltningslagen (434/2003), språklagen (423/2003) och i samiska språklagen (1086/2003). När serviceproducenten och dennes anställda sköter dessa uppgifter ska bestämmelserna om straffrättsligt tjänsteansvar tillämpas på dem. Bestämmelser om skadeståndsansvar finns i skadeståndslagen (412/1974).

9 c §

Hur ansökningsärenden som gäller körtillstånd inleds

Ansökningar om körtillstånd för taxiförare kan ges in elektroniskt eller till en serviceproducent som Trafiksäkerhetsverket anvisar.

Om ett läkarutlåtande som ska fogas till ansökan om körtillstånd förutom anteckning om att de medicinska kraven och kraven på funktionsförmåga är uppfyllda innehåller annan information som beskriver sökandens hälsotillstånd, kan bilagan i stället för att överlämnas till serviceproducenten ges in till Trafiksäkerhetsverket efter det att ansökan har inletts.

9 d §

Bedömning av serviceproducentens tillförlitlighet

En serviceproducent kan inte betraktas som tillförlitlig på det sätt som avses i 9 b § 3 mom., om serviceproducenten, eller en medlem eller ersättare i styrelsen eller förvaltningsrådet, verkställande direktören eller en ansvarig bolagsman hos en serviceproducent i bolagsform eller en bolagsman i ett öppet bolag, eller en person som utövar bestämmande inflytande, genom sin verksamhet har visat sig vara uppenbart olämplig att sköta uppgifter som avses i 9 a § 1 mom. Serviceproducenten kan åtminstone inte anses vara tillförlitlig, om en ovannämnd person genom en lagakraftvunnen dom under de senaste fem åren har dömts till fängelse eller under de tre senaste åren till böter för ett allvarligt brott mot bestämmelser eller föreskrifter som gäller anställningsförhållande, idkande av näring, bokföring, skuldförhållande, bedrivande av trafik, förarexamensverksamhet, registrering eller besiktning av fordon eller andra bestämmelser eller föreskrifter som gäller trafiksäkerhet och gärningen ska anses visa att personen är uppenbart olämplig att sköta uppgifter som avses ovan.

Serviceproducenten svarar för att de som är anställda hos producenten känner till de krav och det ansvar som hänför sig till skötseln av tillståndsuppgifter enligt 9 b § 3 mom. och har förmåga att handla därefter samt för att de är tillförlitliga enligt vad som krävs för skötseln av de tillståndsuppgifter som avses här.

Bestämmelser om rätt för myndigheterna att få straffregisteruppgifter för bedömning av tillförlitligheten finns i straffregisterlagen (770/1993).

10 §

Beviljande av körtillstånd

Körtillstånd beviljas för fem år eller, om sökanden har fyllt 68 år, för två år.

Körtillståndet kan förenas med villkor som gäller framförande av taxi eller tillståndshavarens skyldigheter. Sökanden kan åläggas att lämna in ett intyg över en ny förarexamen, om det behövs för att behandla ansökan utifrån ett läkar-utlåtande som visats upp eller av någon orsak som annars kommit till tillståndsmyndighetens kännedom.

I körtillståndet antecknas bilens stationsplats eller de stationsplatser i fråga om vilka föraren har den lokalkännedom som motsvarar stationsplatsen. Om föraren tidigare har fått ett körtillstånd för taxiförare som är giltigt, ska han eller hon ge detta till tillståndsmyndigheten när ett nytt tillstånd överlämnas. Närmare bestämmelser om sökande, beviljande och förfarandet vid beviljande av körtillstånd utfärdas genom förordning av statsrådet.

Sökanden får ges ett temporärt körtillstånd som gäller en månad, om sökanden uppfyller villkoren för beviljande av körtillstånd. Ett temporärt körtillstånd får också utfärdas för körningar som avses i 4 § 2 mom. för en av tillståndsmyndigheten med stöd av nämnda moment bestämd tid. Temporära körtillstånd utfärdas på Trafiksäkerhetsverkets blankett. Vad som i övrigt föreskrivs om körtillstånd gäller också temporära körtillstånd.

Körtillstånd kan sändas till sökanden per post med tillämpning av bestämmelserna i körkortslagen om sändande av körkort till sökanden per post.

14 §

Utvidgning av körtillståndets giltighetsområde

Trafiksäkerhetsverket kan på ansökan utvidga giltighetsområdet för ett körtillstånd till en ny stationsplats, om innehavaren av körtillståndet visar att han eller hon i fråga om denna stationsplats har den lokalkännedom som avses i 4 § 1 mom. 5 punkten. Körtillstånd ges för en viss tid som löper ut samtidigt som sökandens tidigare körtillstånd, om han eller hon inte samtidigt ansöker om förnyelse av körtillståndet. Närmare bestämmelser om ansökan om utvidgat körtillstånd utfärdas genom förordning av statsrådet.

15 §

Grunder för återkallande av körtillstånd

Ett körtillstånd ska återkallas om tillståndshavaren

1) inte längre uppfyller förutsättningarna för beviljande av körtillstånd,

2) inte iakttar uppställda tillståndsvillkor,

3) inte iakttar sin skyldighet enligt bestämmelserna eller enligt ett särskilt åläggande att lämna in det utlåtande om hälsotillståndet eller det intyg över körförmågan som avses i denna lag, eller

4) själv anhåller om att tillståndet ska återkallas.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

17 §

Återkallande av körtillstånd tills vidare

Ett körtillstånd återkallas tills vidare, om tillståndshavaren

1) meddelas körförbud tills vidare,

2) inte längre uppfyller hälsokraven för körtillstånd, eller

3) inte inom utsatt tid har lämnat in ett intyg över att han eller hon med godkänt resultat har avlagt det prov för taxiförare som avses i 4 § 2 mom. eller det prov i lokalkännedom som avses i 8 § 1 mom. eller annan utredning som tillståndsmyndigheten eller polisen med stöd av denna lag bestämt att ska visas upp.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

22 §

Varning som körtillståndspåföljd

Polisen kan ge en taxiförare en varning i stället för att återkalla körtillståndet för viss tid, om återkallandet av körtillståndet ska betraktas som en oskälig påföljd och om gärningen inte ska anses tyda på likgiltighet för taxiförarens ansvar och skyldigheter eller i allmänhet för iakttagandet av bestämmelser och föreskrifter eller tidigare påföljder som påförts honom eller henne.

24 §

Duplettexemplar av körtillstånd

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Om ett förkommet körtillstånd senare hittas, ska det överlämnas till Trafiksäkerhetsverket.

30 §

Återkallande av utbildningstillstånd

Tillståndsmyndigheten kan ge innehavare av utbildningstillstånd en skriftlig varning, om de bestämmelser, föreskrifter eller tillståndsvillkor som gäller utbildningen inte följs eller om undervisningen inte sköts på behörigt sätt.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

34 §

Skötsel av prov- och övervakningsuppgifter som serviceuppgifter

Trafiksäkerhetsverket kan ordna mottagandet och övervakningen av det prov för taxiförare som avses i 7 § samt den tillsyn över innehavare av utbildningstillstånd som avses i 31 § i anslutning till förarexamensverksamhet eller så att dessa uppgifter sköts separat genom att skaffa de behövliga tjänsterna av privata eller offentliga serviceproducenter med iakttagande av vad som i lagen om förarexamensverksamhet (535/1998) föreskrivs om skötsel av förarexamensverksamhet som en serviceuppgift.

Trafiksäkerhetsverket kan förena uppgiften att ta emot anmälan enligt 33 § och att föra in uppgifterna i ett register med mottagandet och övervakningen av prov genom att skaffa de tjänster som behövs så som föreskrivs i nämnda paragraf.På upphandlingen av tjänster tillämpas lagen om offentlig upphandling (348/2007) med undantag av bestämmelserna om underentreprenader. Underleverantörer får inte anlitas för att sköta de uppgifter som avses i denna paragraf.

Trafiksäkerhetsverket ska avtala med serviceproducenterna om att uppgifterna ska skötas så att kraven på god förvaltning uppfylls. Det ska avtalas om anordnande och övervakning av prov så att tillgång till enhetliga tjänster av god kvalitet tryggas i hela landet. I fråga om avtalet samt kraven på serviceproducenten och provmottagare gäller vad som i lagen om förarexamensverksamhet föreskrivs om förarexamensverksamhet och avtal om den. Trafiksäkerhetsverket ska övervaka serviceproducentens verksamhet och verket har rätt att företa inspektioner på ställen där serviceverksamhet enligt denna paragraf bedrivs. Inspektioner får dock inte utföras i utrymmen som används för boende av permanent natur. Serviceproducenten ska ge information som behövs vid övervakningen samt ordna förhållandena så att tillsyn kan utövas och inspektioner utföras på behörigt sätt.

Bestämmelser om de principer för god förvaltning som ska iakttas vid skötseln av offentliga förvaltningsuppgifter enligt denna paragraf finns i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet, personuppgiftslagen, lagen om elektronisk kommunikation i myndigheternas verksamhet, förvaltningslagen, språklagen och i samiska språklagen. När serviceproducenten och dennes anställda sköter dessa uppgifter ska bestämmelserna om straffrättsligt tjänsteansvar tillämpas på dem. Bestämmelser om skadeståndsansvar finns i skadeståndslagen.

38 §

Sökande av ändring

Omprövning av ett beslut som en innehavare av ett sådant utbildningstillstånd som Trafiksäkerhetsverket beviljat och en provmottagare som avses i 34 § meddelat får begäras hos Trafiksäkerhetsverket. Bestämmelser om omprövningsförfarandet finns i förvaltningslagen.

Beslut som Trafiksäkerhetsverket fattat med anledning av en begäran om omprövning och andra beslut som verket fattat med stöd av denna lag får överklagas genom besvär hos förvaltningsdomstolen på det sätt som föreskrivs i förvaltningsprocesslagen (586/1996). Om en sökande beviljas körtillstånd i enlighet med ansökan utan att villkor eller begränsningar ställs, ska sökanden utöver körtillståndet inte meddelas något annat beslut eller ges besvärsanvisning.

Ett beslut som polisen fattat med stöd av denna lag får överklagas genom besvär hos förvaltningsdomstolen på det sätt som föreskrivs i förvaltningsprocesslagen. Ett beslut om återkallande av ett körtillstånd för taxiförare kan verkställas trots besvär.

Ett beslut som förvaltningsdomstolen fattat i ett ärende som gäller återkallande av körtillstånd och återkallande av utbildningstillstånd får överklagas genom besvär på det sätt som föreskrivs i förvaltningsprocesslagen. Andra beslut av förvaltningsdomstolen får överklagas genom besvär endast om högsta förvaltningsdomstolen beviljar besvärstillstånd.

_______________

Denna lag träder i kraft den                         20    .

Lagens 10 § 5 mom. träder dock i kraft den                       20     .

Om en ansökan om körtillstånd som getts in till polisen före denna lags ikraftträdande inte har avgjorts före ikraftträdandet, ska polisen efter ikraftträdandet överlämna ansökningshandlingarna till Trafiksäkerhetsverket för behandling.

Blanketter för läkarutlåtande enligt det formulär som social- och hälsovårdsministeriet med stöd av 100 § i körkortslagen (386/2001), i den lydelse paragrafen hade innan denna lag trädde i kraft, har fastställt innan denna lag trädde i kraft, får under ett år efter ikraftträdandet användas för läkarutlåtanden som utvisar uppfyllande av hälsokraven för förare i grupp 2 ut-över de blanketter som fastställts med stöd av denna lag, och utlåtandena är i kraft på det sätt som föreskrivs i denna lag.

_______________

Lag

om ändring av lagen om förarexamensverksamhet

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i lagen om förarexamensverksamhet (535/1998) 17 §, sådan den lyder i lag 1295/2009,

ändras 3, 3 a, 4, 5, 7 c, 7 d och 14 §,

av dem 3 § sådan den lyder delvis ändrad i lagarna 27/2006, 1295/2009 och 706/2011, 3 a § sådan den lyder i lagarna 27/2006 och 1295/2009 samt 7 c, 7 d och 14 § sådana de lyder i lag 706/2011, samt

fogas till lagen en ny 3 b §, till 7 a §, sådan den lyder i lag 706/2011, ett nytt 2 mom. och till lagen en ny 7 i § som följer:

3 §

Allmänna krav som gäller ordnande av förarexamensverksamhet

Trafiksäkerhetsverket svarar för förarexamensverksamheten.

Förarexamensverksamheten ska ordnas så att en med tanke på trafiksäkerheten tillräcklig tillgång till förarexamenstjänster samt körtillståndsprovtjänster som är enhetliga, av god kvalitet och kostnadseffektiva tryggas i hela landet.

Trafikmiljön där körprov ordnas ska med hänsyn till den kategori som körprovet gäller vara tillräckligt mångsidig för att målen för förarexamen ska uppnås och färdigheterna hos den som avlägger körprovet ska kunna bedömas. Inom varje förarexamensmottagares verksamhetsområde ska dock finnas möjlighet att avlägga förarexamen inom samtliga kategorier samt körtillståndsprov för förare av fordon som transporterar farliga ämnen. Antalet körprov som avläggs inom verksamhetsområdet ska vara tillräckliga inom respektive kategori för tryggande av examensverksamhetens enhetlighet, kvalitet och utveckling. Trafiksäkerhetsverket får meddela närmare föreskrifter om på vilka platser körprov kan avläggas.

3 a §

Skötsel av förarexamensuppgiften som en serviceuppgift

Trafiksäkerhetsverket kan sköta förarexamensverksamheten genom att skaffa behövliga tjänster av offentliga eller privata serviceproducenter som är verksamma i Finland. En serviceproducent ska uppfylla kraven på mottagare av förarexamen. Underleverantörer får inte anlitas för att sköta de uppgifter som avses i denna paragraf. De uppgifter som avses i denna paragraf ska utföras i Finland.

På upphandlingen av tjänster tillämpas lagen om offentlig upphandling (348/2007) med undantag av bestämmelserna om underentreprenader.

Trafiksäkerhetsverket ska avtala med serviceproducenten om serviceuppgiftens omfattning och krav i anslutning till skötseln av den så att den registeransvariges ansvar för att personuppgifter behandlas lagenligt uppfylls även i serviceproducentens verksamhet och så att kraven på god förvaltning uppfylls även i övrigt. Trafiksäkerhetsverket ska övervaka serviceproducentens verksamhet.

Bestämmelser om de principer för god förvaltning som ska iakttas vid skötseln av offentliga förvaltningsuppgifter enligt denna paragraf finns i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999), personuppgiftslagen (523/1999), lagen om elektronisk kommunikation i myndigheternas verksamhet (13/2003), förvaltningslagen (434/2003), språklagen (423/2003) och i samiska språklagen (1086/2003). När serviceproducenten och dennes anställda sköter dessa uppgifter ska bestämmelserna om straffrättsligt tjänsteansvar tillämpas på dem. Bestämmelser om skadeståndsansvar finns i skadeståndslagen (412/1974).

3 b §

Avtal om förarexamensverksamhet

I ett avtal om förarexamensverksamhet ska utöver vad som bestäms i 3 a § 3 mom. dessutom avtalas om

1) det område inom vilket förarexamensmottagaren sköter förarexamensverksamheten,

2) minimiantalet verksamhetsställen i verksamhetsområdet, deras läge och betjäningstider,

3) de förarexamenstjänster, körtillståndsprovtjänster och andra tjänster som ingår i förarexamensverksamheten samt de krav som de ställer på lokalerna, datakommunikationsförbindelserna, nivån på datasystemen och datasäkerheten, på anordningar och utrustning samt på verksamheten i allmänhet,

4) det förfarande som ska iakttas för att säkerställa att de uppgifter som ingår i förarexamensverksamheten sköts på behörigt sätt samt att de personer som tar emot körprov för förarexamen och körtillståndsprov för farliga ämnen har tillräcklig yrkesskicklighet,

5) det förfarande som ska iakttas när fordonstrafikregistret används och uppgifter registreras i detta samt hur det dataskydd och den datasäkerhet som krävs av serviceproducenten ska påvisas,

6) förvaring och arkivering av de dokument som hänför sig till examensverksamheten,

7) det förfarande som ska iakttas när avgiften för förarexamensprov och körtillståndsprov tas ut och redovisas till Trafiksäkerhetsverket,

8) den ersättning som Trafiksäkerhetsverket betalar till förarexamensmottagaren och hur den ska betalas,

9) avtalsperioden, inledandet av verksamheten och avslutande av avtalet under avtalspe-rioden,

10) de krav som säkerställandet av en effektiv övervakning ställer på serviceproducenten och om påföljder av iakttagna brister och försummelser,

11) serviceproducentens skyldighet att anmäla sådana förändringar i skötseln av uppgifterna som kan ha väsentlig inverkan på möjligheten att sköta uppgifterna på behörigt sätt,

12) omständigheter som är behövliga för att uppgifterna ska kunna skötas på behörigt sätt med beaktande av de bestämmelser om datasäkerhet som är förpliktande för myndigheterna.

4 §

Krav som ställs på förarexamensmottagare

En förarexamensmottagare ska vara tillförlitlig, sakkunnig, oberoende och solvent.

Förarexamensmottagaren ska visa att han har en tillräcklig personal i förhållande till verksamhetens omfattning samt de övriga resurser som behövs för att verksamheten ska kunna skötas på behörigt sätt. Förarexamensmottagaren ska med hänsyn till verksamhetens omfattning ha sådan personal samt sådan teknisk, ekonomisk och operativ beredskap som krävs för att sköta verksamheten på behörigt sätt samt beredskap att sörja för den datasäkerhet och det dataskydd som uppgifterna förutsätter.

Förarexamensmottagaren ska i sin tjänst ha en person som ansvarar för förarexamensverksamheten, och denna person ska ha tillräcklig sakkännedom och förtrogenhet med förarexamensverksamhet.

5 §

Bedömning av förarexamensmottagarens tillförlitlighet

En förarexamensmottagare kan inte betraktas som tillförlitlig på det sätt som avses i 4 § 1 mom., om förarexamensmottagaren, eller en medlem eller ersättare i styrelsen eller förvaltningsrådet, verkställande direktören eller en ansvarig bolagsman hos en förarexamensmottagare i bolagsform eller en bolagsman i ett öppet bolag, eller en person som utövar bestämmande inflytande, genom sin verksamhet har visat sig vara uppenbart olämplig att bedriva förarexamensverksamhet. Förarexamensmottagaren kan åtminstone inte anses vara tillförlitlig, om en ovannämnd person genom en lagakraftvunnen dom under de senaste fem åren har dömts till fängelse eller under de tre senaste åren till böter för ett allvarligt brott mot bestämmelser eller föreskrifter som gäller anställningsförhållande, idkande av näring, bokföring, skuldförhållande, bedrivande av trafik, förarexamensverksamhet, registrering eller besiktning av fordon eller andra bestämmelser eller föreskrifter som gäller trafiksäkerhet och gärningen ska anses visa att personen är uppenbart olämplig att bedriva förarexamensverksamhet.

Serviceproducenten svarar för att de som är anställda hos producenten känner till de krav och det ansvar som hänför sig till uppgifter som ska skötas vid bedrivandet av förarexamensverksamhet och har förmåga att handla därefter samt för att de är tillförlitliga enligt vad som krävs för skötseln av dessa uppgifter. Bestämmelser om examinatorers tillförlitlighet finns dessutom i 7 a §.

Bestämmelser om rätt för myndigheterna att få straffregisteruppgifter för bedömning av tillförlitligheten finns i straffregisterlagen (770/1993).

7 a §

Tillförlitligheten hos examinatorer

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bestämmelser om rätt för myndigheterna att få straffregisteruppgifter för bedömning av tillförlitligheten finns i straffregisterlagen.

7 c §

Yrkeskunskap hos förarprövare

Yrkeskunskapen hos den som tar emot körprov och muntliga teoriprov för förarexamen förutsätter att han eller hon har de kunskaper, färdigheter och insikter om körförmåga och bedömning av den, gällande läroplaner, egen körskicklighet, kundservice, ekonomiskt, miljövänligt och också i andra hänseenden ansvarsfullt körsätt samt fordonsteknik och fordonsfysik som behövs för uppgiften.

Minimikrav för en förarprövare för kategorierna B, C1 och C samt för lätta fyrhjulingar i kategori AM är att han eller hon

1) har fyllt 23 år,

2) har grundläggande utbildning för förarprövare för förarexamen,

3) har trafiklärartillstånd som har varit i kraft i minst två år,

4) har deltagit i fortbildning och kvalitetssäkring på det sätt som föreskrivs i denna lag,

Minimikrav för en förarprövare för kategori B och för lätt fyrhjuling i kategori AM är dess-utom att han eller hon har en sådan körrätt för kategori B som han eller hon haft i minst tre år.

Minimikrav för en förarprövare för kategorierna C1 och C är dessutom att han eller hon har en sådan körrätt för kategori C som han eller hon haft i minst tre år.

Den som tar emot körprov för kategori B får också ta emot körprov för kategori T. Den som tar emot manöverprov för kategori LT ska ha behörighet som förarprövare för kategorierna C1 och C.

Kraven för den som tar emot körprov och manöverprov för moped i kategori AM och för andra kategorier än de som avses i 2—5 mom. är förutom vad som föreskrivs i 2 mom. att han eller hon

1) har minst tre års erfarenhet av mottagande av körprov för kategorierna B, C1 eller C,

2) har genomgått specialiseringsutbildning som ska gälla

a) en av kategorierna A1, A2 och A i fråga om mottagande av körprov för dessa kategorier,

b) kategori AM eller någon av kategorierna i underpunkt a i fråga om mottagande av ma-növerprov för moped i kategori AM,

c) någondera av kategorierna D och D1 i fråga om mottagande av körprov för dessa kategorier,

d) en av kategorierna BE, C1E, CE, D1E och DE i fråga om mottagande av körprov för dessa kategorier,

3) har körkort som ger rätt att köra fordon som hör till den kategori för vilken körprov tas emot; i fråga om prov som avses i 2 punkten underpunkt b krävs körkort som ger rätt att köra moped i kategori AM eller motorcykel.

Avvikelse från den treåriga erfarenhet som avses i 6 mom. 1 punkten får göras, om förarprövaren har minst fem års erfarenhet av att köra fordon som hör till den kategori för vilken examen tas emot eller Trafiksäkerhetsverket bedömer att hans eller hennes färdigheter i denna kategori är tillräckliga utifrån den yrkeskunskap, annan utbildning eller erfarenhet som inhämtats utöver körkortet i den aktuella kategorin.

7 d §

Grundläggande utbildning för förarprövare

Den grundläggande utbildning för förarprövare som avses i 7 c § 2 mom. 2 punkten är specialyrkesexamen för trafiklärare och avläggande av den del i examen som omfattar studier för förarprövare för förarexamen. Examensdelen måste uppfylla kraven enligt punkterna 3.1.1, 3.2.1 och 3.2.2 i bilaga IV till Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/126/EG om körkort.

Det utbildningskrav som avses i 1 mom. uppfylls också av en sökande som har ett beslut enligt lagen om erkännande av yrkeskvalifikationer (1093/2007) om en motsvarande behörighet som grundar sig på bevis på formella kvalifikationer och som förvärvats i en annan EU- eller EES-stat. Beslutet fattas av Trafiksäkerhetsverket, som också bedömer behörighetens överensstämmelse till den del det är fråga om huruvida kravet på specialiseringsutbildning enligt 7 c § 6 mom. 2 punkten uppfylls.

Som sådan grundläggande utbildning som avses i 1 mom. kan också anses annan lämplig utbildning och examen som godkänts av Trafiksäkerhetsverket, om ordnandet av förarexamensverksamheten undantagsvis på grund av tillgången på arbetskraft eller av någon annan motsvarande orsak kräver det.

Trafiksäkerhetsverket godkänner utbildningsprogrammen inom de specialiseringsutbildningar som avses i 7 c § 6 mom. 2 punkten.

7 i §

Praktik i ett företag som bedriver förarexamensverksamhet

Den som studerar den examensdel i specialyrkesexamen för trafiklärare som avses i 7 d § 1 mom. kan praktisera i ett företag som bedriver förarexamensverksamhet, om studeranden har tillstånd för undervisningspraktik enligt körkortslagen. På tillstånd för undervisningspraktik och beviljande av tillstånd tillämpas körkortslagen, om inte något annat föreskrivs ne-dan.

En förutsättning för praktik är att praktikanten har slutfört de obligatoriska examensdelarna i specialyrkesexamen och inlett studier som förbereder för avläggande av den examensdel som gäller förarprövare eller att studeranden har hänvisats till ett examenstillfälle för den examensdelen utan den förberedande utbildningen. En ytterligare förutsättning är att praktikanten har körrätt för den kategori som motsvarar kategorin för det fordon som används i körprovet, och han eller hon ska ha haft rätten i minst tre år.

Om den som avlägger examensdelen enligt 1 mom. har trafiklärartillstånd, ska han eller hon uppfylla kraven enligt 2 mom. på att inleda förberedande utbildning eller bli hänvisad till ett examenstillfälle för examensdelen utan den utbildningen samt uppfylla kravet på körrätt.

När körprov tas emot ska en person som uppfyller kraven på förarprövare enligt denna lag vara närvarande. Denna person beslutar om godkännande av körprovet och svarar också i övrigt för att mottagandet av provet sker enligt bestämmelserna.

14 §

Sökande av ändring

Omprövning av ett beslut om förarexamen eller ADR-körtillståndsprov som en förarexamensmottagare har meddelat får begäras hos Trafiksäkerhetsverket. Bestämmelser om omprövningsförfarandet finns i förvaltningslagen.

Beslut som Trafiksäkerhetsverket fattat med anledning av begäran om omprövning och andra beslut som verket fattat med stöd av denna lag får överklagas genom besvär hos förvaltningsdomstolen på det sätt som föreskrivs i förvaltningsprocesslagen (586/1996).

Ett beslut som förvaltningsdomstolen fattat i ett ärende som gäller återkallande av intyg över behörighet för förarprövare får överklagas genom besvär på det sätt som föreskrivs i förvaltningsprocesslagen. Andra beslut av förvaltningsdomstolen får överklagas genom besvär endast om högsta förvaltningsdomstolen beviljar besvärstillstånd.

_______________

Denna lag träder i kraft den                         20    .

Lagens 7 c, 7 d och 7 i § träder dock i kraft den                         20    .

Som trafiklärartillstånd enligt denna lag godkänns också trafiklärartillstånd som har beviljats på basis av en trafiklärarexamen som har avlagts före denna lags ikraftträdande.

Den som i enlighet med grunderna från 2010 för specialyrkesexamen för trafiklärare som utfärdats med stöd av lagen om yrkesinriktad vuxenutbildning (631/1998) har avlagt den examensdel som gäller grundläggande utbildning för förarprövare, får med avvikelse från bestämmelserna i 7 c § 2 mom. och 4 mom. 2 punkten underpunkt b behörighet att utöver kategori B också ta emot manöverprov för moped och körprov för lätt fyrhjuling i kategori AM.

_______________

Lag

om ändring av 2 § i lagen om Trafiksäkerhetsverket

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om Trafiksäkerhetsverket (863/2009) 2 § 1 mom. 7 punkten som följer:

2 §

Uppgifter

Trafiksäkerhetsverket ska

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

7) bevilja körkort och utfärda de tillstånd, godkännanden och andra beslut som krävs inom verksamhetsområdet,

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

_______________

Denna lag träder i kraft den                         20    .

_______________

Lag

om ändring av vägtrafiklagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i vägtrafiklagen (267/1981) 28 b §, sådan den lyder i lag 117/1992, och

fogas till lagen en ny 28 c § som följer:

28 b §

Parkeringstillstånd för personer med funktionsnedsättning

Med parkeringstillstånd för personer med funktionsnedsättning eller med ett motsvarande av behörig utländsk myndighet beviljat tillstånd som är försett med den internationella symbolen för personer med funktionsnedsättning får ett fordon parkeras

1) på avgiftsbelagda parkeringsplatser utan att avgift betalas,

2) på områden där parkering är förbjuden genom vägmärken,

3) på parkeringsplatser där den maximala parkeringstiden har begränsats med vägmärke, för längre tid än begränsningen.

Parkeringstillståndet ska för parkeringstiden placeras på ett synligt ställe, i bilar innanför vindrutan.

Också taxibilar och invalidtaxibilar får stanna på avgiftsbelagda parkeringsplatser utan att avgift betalas, om en passagerare med funktionsnedsättning ska stiga på eller av.

Närmare bestämmelser om de vägmärken enligt 1 mom. 2 punkten inom vars verkningsområde parkering är tillåten utfärdas genom förordning av statsrådet.

28 c §

Beviljande av parkeringstillstånd för personer med funktionsnedsättning

Parkeringstillstånd kan beviljas sådana personer med grav funktionsnedsättning eller för transport av sådana personer med grav funktionsnedsättning som har en synskada eller en funktionsnedsättning som hämmar rörelseförmågan. Genom förordning av statsrådet utfärdas närmare bestämmelser om svårighetsgraden hos den funktionsnedsättning som är en förutsättning för tillståndet och det men som den medför.

Parkeringstillstånd för personer med funktionsnedsättning beviljas av Trafiksäkerhetsverket. Till ansökan ska fogas läkarutlåtande om att förutsättningarna enligt 1 mom. är uppfyllda och uppgifter om utlåtandets giltighetstid. Tillståndet beviljas för läkarutlåtandets giltighetstid, dock högst 10 år. Tillståndsmyndigheten kan återkalla parkeringstillståndet på tillståndshavarens ansökan.

Trafiksäkerhetsverket får skaffa de tjänster som behövs för att sköta uppgifter i anslutning till beviljande av tillstånd av privata eller offentliga serviceproducenter som är verksamma i Finland. I serviceuppgifterna kan ingå att ta emot ansökningar, de uppgifter som följer av att ansökningar har väckts och ska behandlas samt utlämnande av parkeringstillstånd, om det inte postas till sökanden. På skötseln av serviceuppgifterna tillämpas vad som i körkortslagen (386/2011) föreskrivs om skötseln av uppgifter i anslutning till beviljande av körkort, körkortstillstånd och vissa andra tillstånd som serviceuppgift, serviceproducentens tillförlitlighet, avtal om serviceuppgifter samt inledande av ansökningsärenden och inlämnande av läkarutlåtande.

_______________

Denna lag träder i kraft den                         20    .

En ansökan om parkeringstillstånd som är anhängig när denna lag träder i kraft ska skickas till Trafiksäkerhetsverket för behandling.

_______________

Lag

om ändring av lagen om fordonstrafikregistret

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om fordonstrafikregistret (541/2003) 3 § 2 mom. 4, 5 och 8 punkten, 5 § 1 mom. 2, 3 och 13 punkten, 6 §, 11 § 1 mom. 5 punkten, 12 § 1 mom. 6 och 7 punkten, 15 § 1 mom. 10 punkten, 17 § 2 mom. 8 och 13 punkten samt 20 § 1 och 2 mom.,

av dem 3 § 2 mom. 4 och 8 punkten, 5 § 1 mom. 13 punkten, 11 § 1 mom. 5 punkten och 12 § 1 mom. 7 punkten sådana de lyder i lag 698/2009, 3 § 2 mom. 5 punkten sådan den lyder i lag 60/2006, 5 § 1 mom. 2 punkten sådan den lyder i lag 859/2005, 6 § sådan den lyder delvis ändrad i lagarna 859/2005, 698/2009 och 1084/2012, 12 § 1 mom. 6 punkten sådan den lyder i lag 276/2007, 15 § 1 mom. 10 punkten sådan den lyder i lag 1084/2012, 17 § 2 mom. 13 punkten sådan den lyder i lag 281/2007, 20 § 1 mom. sådant det lyder i lag 403/2005 och 2 mom. sådant det lyder i lag 1301/2009, samt

fogas till 5 § 1 mom., sådant det lyder delvis ändrat i lagarna 859/2005, 60/2006, 697/2006, 234/2007, 276/2007 och 698/2009, en ny 14 punkt som följer:

3 §

De registrerade

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

I registret får dessutom föras in uppgifter om fysiska personer som

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

4) har lämnat in en ansökan som gäller tillstånd att driva bilskola, undervisningstillstånd, övningstillstånd för motorcykel, trafiklärartillstånd, yrkeskompetensbevis för förare eller antecknande av yrkeskompetens i körkort, körtillstånd för taxiförare eller som har ett sådant tillstånd eller en sådan anteckning i körkortet,

5) har ansökt om parkeringstillstånd för personer med funktionsnedsättning eller som har ett sådant tillstånd,

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

8) har den kompetens som föreskrivs i lagen om yrkeskompetens för lastbils- och bussförare (273/2007) eller lagen om yrkeskompetens för taxiförare (695/2009) eller har anmält sig till utbildning eller prov som krävs för denna kompetens.

5 §

Andra uppgifter som registreras om fysiska personer

I fråga om fysiska personer får utöver basuppgifter registreras för registrets syfte behövliga

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

2) uppgifter om den som gett utbildning för ADR-körtillståndsprov enligt 11 b § i lagen om transport av farliga ämnen (719/1994), uppgifter om körtillståndsprov och beviljande av körtillstånd, uppgifter om den som gett utbildning för examen för säkerhetsrådgivare för landtransport av farliga ämnen, prov i anslutning till examen och examens art, uppgifter om tillstånd att driva bilskola och beviljande av det samt andra motsvarande uppgifter,

3) uppgifter som gäller förarundervisning och förarexamen samt beviljande av undervisningstillstånd eller övningstillstånd för motorcykel,

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

13) uppgifter om det utbildningscentrum som har meddelat utbildning för yrkeskompetens för lastbils- eller bussförare, om den innehavare av utbildningstillstånd som meddelat utbildning för körtillstånd för taxiförare, om den erhållna utbildningen och hur länge den räckt, om genomfört prov och intyg över detta, om genomgången fortbildning och intyg över detta samt om beviljande av yrkeskompetensbevis för lastbils- eller bussförare, körtillstånd för taxiförare eller dess duplettexemplar och om anteckningar om lastbils- eller bussförares yrkeskompetens i körkortet,

14) uppgifter om beviljande av parkeringstillstånd för personer med funktionsnedsättning.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

6 §

Registrering av känsliga uppgifter

I registret får dessutom, utöver vad som bestäms i 4, 5 och 5 a §, införas

1) för beslutsfattande och övervakning i fråga om körrätt behövliga uppgifter om hälsotillståndet för dem som ansöker om körkortstillstånd, dem som innehar körrätt och personer som saknar körrätt och för beslutsfattande och övervakning i fråga om körtillstånd för taxiförare, trafiklärartillstånd samt parkeringstillstånd för personer med funktionsnedsättning behövliga uppgifter om hälsotillståndet för dem som ansöker om och dem som innehar körtillstånd för taxiförare, trafiklärartillstånd och parkeringstillstånd för personer med funktionsnedsättning,

2) behövliga uppgifter om parkeringstillstånd för personer med funktionsnedsättning, befrielse från fordonsskatt och återbäring av bilskatt,

3) för beslutsfattande och övervakning i fråga om körrätt, körtillstånd för taxiförare, trafiklärartillstånd, undervisningstillstånd, tillstånd att driva bilskola, ADR-körtillstånd, behörighetsintyg för förarprövare och andra tillstånd behövliga uppgifter om brott som har begåtts vid framförande av ett motordrivet fordon eller ett släpfordon, uppgifter om straff, körförbud och andra påföljder för dessa brott samt uppgifter om andra hinder för erhållande av körkortstillstånd, körkort, andra tillstånd och intyg och uppgifter om huruvida dessa återkallats eller upphört att gälla.

11 §

Rätt att få uppgifter från myndigheter

Utan hinder av vad som bestäms om hemlighållande av uppgifter har den registeransvarige rätt att få uppgifter enligt följande:

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

5) från polisen uppgifter om tillgrepp av motordrivna fordon och släpfordon samt uppgifter om körrätt och ansökan om sådan, körkortstillstånd, undervisningstillstånd, övningstillstånd, trafiklärartillstånd, körtillstånd för taxiförare, parkeringstillstånd för personer med funktionsnedsättning, körkort och anteckningar om yrkeskompetens för lastbils- eller bussförare i körkort, hinder för erhållande av körkortstillstånd eller körkort, körförbud och grunderna för dem, indragning av ADR-körtillstånd, administrativa påföljder i anslutning till körrätt samt körkorts-tillstånd och andra tillstånd, uppgifter om brott som behövs för lämplighetsprövning i anslutning till beviljande av undervisningstillstånd, körtillstånd för taxiförare och trafiklärartillstånd samt i anslutning till tillstånd att driva bilskola samt uppgifter om överlämnande och omhändertagande av de körkort och tillstånd som avses här,

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

12 §

Rätt att få uppgifter från andra än myndigheter

Utan hinder av vad som bestäms om hemlighållande av uppgifter har den registeransvarige rätt att från andra än myndigheter få uppgifter enligt följande:

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

6) av dem som tillverkar körkort och andra tillstånd som föreskrivs i denna lag uppgifter om tillverkningen och leveransen av körkort och andra tillstånd,

7) av en i körkortslagen, lagen om yrkeskompetens för lastbils- och bussförare, lagen om yrkeskompetens för taxiförare och vägtrafiklagen (267/1981) avsedd serviceproducent uppgifter om behandlingen av körkortstillstånd, körkort, undervisningstillstånd, övningstillstånd för motorcykel, trafiklärartillstånd, yrkeskompetensbevis för förare, körtillstånd för taxiförare och parkeringstillstånd för personer med funktionsnedsättning, av i lagen om yrkeskompetens för lastbils- och bussförare och lagen om yrkeskompetens för taxiförare avsedd meddelare av utbildning eller fortbildning uppgifter om utbildningen samt av provmottagare uppgifter om prov.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

15 §

Utlämnande av offentliga uppgifter i elektronisk form

Personuppgifter och andra uppgifter i registret får utlämnas via en teknisk anslutning eller på annat sätt i elektronisk form

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

10) till sådana serviceproducenter som avses i körkortslagen för behandlingen av beviljande av körkortstillstånd, körkort, undervisningstillstånd, övningstillstånd för motorcykel och trafiklärartillstånd, till sådana serviceproducenter som avses i lagen om yrkeskompetens för lastbils- och bussförare för behandlingen av beviljande av yrkeskompetensbevis för förare eller anteckning om yrkeskompetens i körkortet och till sådana serviceproducenter som avses i lagen om yrkeskompetens för taxiförare för behandlingen av beviljande av körtillstånd för taxiförare samt till sådana serviceproducenter som avses i vägtrafiklagen för behandlingen av beviljande av parkeringstillstånd för personer med funktionsnedsättning,

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

17 §

Sekretessbelagda uppgifter och utlämnande av dem

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Sekretessbelagda uppgifter i registret får dock utan hinder av sekretessbestämmelserna lämnas ut som följer:

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

8) till förarexamensmottagare, fotografier för identifiering av personer, uppgifter om en persons hälsotillstånd för förarexamen, uppgifter om körförbud för kontroll av förutsättningarna att få tillträde till examen och för ADR-körtillstånd och uppgifter om omständigheter som utgör ett hinder för erhållande av körkort,

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

13) fotografi och namnteckningsprov till sådana serviceproducenter som avses i körkortslagen för behandlingen av beviljande av körkortstillstånd eller körkort, till sådana serviceproducenter som avses i lagen om yrkeskompetens för lastbils- och bussförare för behandlingen av beviljande av yrkeskompetensbevis för förare och till sådana serviceproducenter som avses i lagen om yrkeskompetens för taxiförare för behandlingen av beviljande av körtillstånd för taxiförare, uppgifter om en persons hälsotillstånd till sådana serviceproducenter som avses i körkortslagen, lagen om yrkeskompetens för taxiförare och vägtrafiklagen för behandlingen av beviljande av körkortstillstånd, körkort, trafiklärartillstånd, körtillstånd för taxiförare och parkeringstillstånd för personer med funktionsnedsättning samt uppgifter om hinder för erhållande av körkort, undervisningstillstånd, övningstillstånd för motorcykel, trafiklärartillstånd, yrkeskompetensbevis för förare eller körtillstånd för taxiförare till de serviceproducenter som avses i ovannämnda lagar för behandlingen av beviljande av körkort eller det nämnda tillståndet,

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

20 §

Andra begränsningar av utlämnande av uppgifter

En person har dessutom, utöver vad som bestäms i 30 § i personuppgiftslagen, rätt att förbjuda att hans eller hennes adressuppgifter lämnas ut per telefon till andra än myndigheter, Trafikförsäkringscentralen, trafikförsäkringsbolag, besiktningsförrättare, förarexamensmottagare, avtalsregistrerare eller sådana serviceproducenter som avses i körkortslagen, lagen om yrkeskompetens för lastbils- och bussförare, lagen om yrkeskompetens för taxiförare och vägtrafiklagen eller för någon annan i lag föreskriven användning.

Om en person har grundad anledning att misstänka att hans eller hennes egen eller familjens hälsa eller säkerhet kan komma att hotas, kan Trafiksäkerhetsverket på skriftlig begäran besluta att personuppgifter som gäller honom eller henne inte får lämnas ut ur registret till andra än myndigheter, Trafikförsäkringscentralen, trafikförsäkringsbolag, besiktningsförrättare, avtalsregistrerare, förarexamensmottagare, till handläggare av kort för färdskrivare vid vägtransporter och sådana serviceproducenter som avses i körkortslagen, lagen om yrkeskompetens för lastbils- och bussförare, lagen om yrkeskompetens för taxiförare och vägtrafiklagen för skötseln av i lag föreskrivna uppgifter. Detta beslut kan första gången gälla högst fem år. Begränsningens giltighetstid kan förlängas med två år i sänder.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

_______________

Denna lag träder i kraft den                           20    .

_______________

Helsingfors den 21 januari 2015

​​​​