RIKSDAGENS SVAR 268/2006 rd

RSv 268/2006 rd - RP 12/2006 rd

Regeringens proposition med förslag till lag om offentlighet vid rättegång i förvaltningsdomstolar samt vissa lagar som har samband med den

Ärende

Regeringen har till riksdagen överlämnat sin proposition med förslag till lag om offentlighet vid rättegång i förvaltningsdomstolar samt vissa lagar som har samband med den (RP 12/2006 rd).

Beredning i utskott

Lagutskottet har i ärendet lämnat sitt betänkande (LaUB 25/2006 rd).

Beslut

Riksdagen har antagit följande lagar:

Lag

om offentlighet vid rättegång i förvaltningsdomstolar

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 kap.

Allmänna bestämmelser

1 §

Offentlighetsprincipen

Rättegången och rättegångshandlingar är offentliga, om inte något annat föreskrivs i denna lag.

2 §

Lagens tillämpningsområde

Denna lag tillämpas på behandlingen av förvaltningsprocessärenden och på rättegångshandlingar i förvaltningsdomstolarna.

Med förvaltningsdomstol avses i denna lag högsta förvaltningsdomstolen, förvaltningsdomstolarna och försäkringsdomstolen. Vad som i denna lag föreskrivs om förvaltningsdomstolarna gäller i de fall där förvaltningsprocesslagen (586/1996) tillämpas på behandlingen av ett ärende också marknadsdomstolen och sådana nämnder som inrättats för behandlingen av besvärsärenden.

3 §

Lagens förhållande till andra bestämmelser

Till den del något annat inte föreskrivs i denna lag skall vid förvaltningsdomstolarna tillämpas vad som i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999) eller i någon annan lag föreskrivs om handlingars offentlighet.

2 kap.

Uppgifter om en rättegång

4 §

Uppgifterna om en rättegång samt deras offentlighet

De uppgifter som antecknas i förvaltningsdomstolens diarium eller motsvarande dokumentregister och som är nödvändiga för specificering av en part eller någon annan som har del i saken samt uppgifter om den domstol som behandlar ärendet, den myndighet som fattat det överklagade beslutet, ärendets exakta art och processens gång samt den muntliga förhandlingens tid och plats är omedelbart offentliga utan hinder av sekretessbestämmelserna, om inte något annat följer av 5 §.

I ett ärende som gäller inspektion enligt 20 a § i lagen om konkurrensbegränsningar (480/1992) blir de i 1 mom. avsedda uppgifterna offentliga först när den som är föremål för inspektion underrättas om inspektionen, om inte förvaltningsdomstolen beslutar att uppgifterna skall bli offentliga före det.

5 §

Sekretessbelagda identifieringsuppgifter

Sådana i förvaltningsdomstolens diarium eller motsvarande dokumentregister antecknade uppgifter som är nödvändiga för specificering av en part eller någon annan som har del i saken är sekretessbelagda om det är nödvändigt på grund av att de tillsammans med andra uppgifter i förvaltningsdomstolens dokumentregister eller förvaltningsdomstolens beslut röjer en uppgift som är sekretessbelagd

1) enligt 24 § 1 mom. 20 eller 23—32 punkten i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet,

2) enligt lagen om offentlighet och sekretess i fråga om beskattningsuppgifter (1346/1999) eller

3) enligt någon annan lag i syfte att skydda den personliga integriteten eller säkerheten eller en persons eller ett företags affärs- eller yrkeshemlighet.

På begäran av en part är hans eller hennes identifieringsuppgifter likväl offentliga i de fall som avses i 1 mom.

6 §

Utlämnande av sekretessbelagda identifieringsuppgifter

Förvaltningsdomstolen kan lämna ut identifieringsuppgifter som är sekretessbelagda enligt 5 §, på det sätt som föreskrivs om utlämnande av sekretessbelagda uppgifter i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet. Därutöver kan förvaltningsdomstolen lämna ut sekretessbelagda identifieringsuppgifter till den som behöver dem för att utöva sina rättigheter eller fullgöra sina skyldigheter eller som har en annan motsvarande godtagbar orsak att få uppgifterna.

Utan hinder av 5 § 1 mom. får identifieringsuppgifter även lämnas ut till en parts lagliga företrädare, nära anhörig eller någon annan närstående, om det finns grundad anledning till detta för att trygga partens rättigheter och intressen.

3 kap.

Rättegångshandlingarna

7 §

Rättegångshandlingarna

Med rättegångshandling avses en besvärsskrift eller en annan handling genom vilken ett ärende har anhängiggjorts, det beslut som är föremål för besvären samt andra handlingar som ges in till förvaltningsdomstolen i ett förvaltningsprocessärende. Med rättegångshandling avses även förvaltningsdomstolens beslut och andra handlingar som den upprättat i förvaltningsprocessärenden samt förvaltningsdomstolens diarium och motsvarande dokumentregister.

8 §

Rättegångshandlingarnas offentlighet

Angående rättegångshandlingarnas offentlighet och sekretess gäller vad som föreskrivs om handlingars offentlighet i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet eller i någon annan lag, om inte något annat föreskrivs i denna lag. Förvaltningsdomstolen kan dock utan hinder av sekretessbestämmelserna lämna ut uppgifter ur rättegångshandlingar i den utsträckning det behövs för att säkerställa en rättvis rättegång eller något viktigt allmänt eller enskilt intresse i anslutning till ärendet.

9 §

En parts rätt att ta del av en handling

En rättegångspart har, om inte något annat följer av 2 eller 3 mom., rätt att ta del av också andra än offentliga rättegångshandlingar om de kan eller har kunnat påverka behandlingen av partens ärende.

En parts rätt enligt 1 mom. gäller inte

1) den sekretessbelagda delen av en sådan handling vars offentlighet rättegången gäller,

2) kontaktinformation som avses i 11 § 2 mom. 7 punkten i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet,

3) föredragningspromemorior, förslag till avgörande eller andra därmed jämförbara handlingar som vid en förvaltningsdomstol upprättats för beredningen av ett ärende, så länge domstolen ännu behandlar ärendet, och

4) rättegångshandlingar till den del de innehåller uppgifter om förvaltningsdomstolens överläggning enligt 15 §.

Utöver vad som föreskrivs i 2 mom. kan förvaltningsdomstolen låta bli att lämna ut sekretessbelagda uppgifter som nämns i 11 § 2 mom. 1 eller 6 punkten i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet, om det är nödvändigt för att skydda ett sådant intresse som avses i sekretessbestämmelserna och genomförandet av en rättvis rättegång inte äventyras av att uppgifterna inte lämnas ut.

Vad som i denna paragraf föreskrivs om en part gäller inte den vars rätt att söka ändring grundar sig uteslutande på medlemskap i en kommun eller någon annan sammanslutning.

4 kap.

Muntlig förhandling

10 §

Offentlighet vid muntlig förhandling

Var och en har rätt att närvara vid en muntlig förhandling i ett ärende, om inte något annat föreskrivs i denna lag eller i någon annan lag.

Förvaltningsdomstolen skall senast när sammanträdet börjar lämna meddelande om muntlig förhandling och uppge de ärenden som skall behandlas under förhandlingen samt vilken sammansättning domstolen har vid förhandlingen.

På syn som förrättas av förvaltningsdomstolen tillämpas vad som i denna lag föreskrivs om muntlig förhandling.

11 §

Förhandling inom stängda dörrar

Muntlig förhandling hålls helt eller till behövliga delar utan att allmänheten är närvarande, om uppgifter eller handlingar som är sekretessbelagda enligt lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet eller enligt någon annan lag läggs fram vid den muntliga förhandlingen. Förvaltningsdomstolen kan dock bestämma att den muntliga förhandlingen även i dessa fall skall vara offentlig, om detta behövs för att säkerställa en rättvis rättegång.

Dessutom kan förvaltningsdomstolen, om inte något viktigt allmänt eller enskilt intresse förutsätter offentlig förhandling, på begäran av en enskild rättegångspart ordna muntlig förhandling utan att allmänheten är närvarande, om offentlig förhandling skulle medföra särskild olägenhet för parten och förhandling inom stängda dörrar främjar förvaltningsdomstolens möjlighet att få upplysningar i ärendet.

12 §

Närvaro vid förhandling inom stängda dörrar

Vid förhandling inom stängda dörrar har, förutom rättegångsparterna och deras ombud och biträden samt ombud och deras biträden för den förvaltningsmyndighet som fattat avgörandet, de personer rätt att närvara vilkas närvaro förvaltningsdomstolen anser vara nödvändig.

13 §

Begränsning av allmänhetens närvarorätt

Förvaltningsdomstolen får begränsa allmänhetens närvaro vid offentlig förhandling, om det är nödvändigt för att ett vittne, någon annan som skall höras eller en rättegångspart eller den som står i ett sådant förhållande till någon av dessa personer som avses i 15 kap. 10 § 2 mom. i strafflagen (39/1889) skall kunna skyddas för hot mot liv eller hälsa. Förvaltningsdomstolen får också begränsa allmänhetens närvaro vid offentlig förhandling, om det är nödvändigt för att undvika trängsel eller av orsaker som beror på föremålet för en syneförrättning.

Förvaltningsdomstolen får förbjuda personer under 15 år att närvara vid offentlig förhandling, om det kan vara skadligt för dem att vara närvarande.

14 §

Upptagning av den muntliga förhandlingen

Fotografering och bandning samt annan bild- och ljudupptagning och överföring av dem med tekniska metoder är vid en offentlig muntlig förhandling tillåten för andra än förvaltningsdomstolen endast med tillstånd av förvaltningsdomstolen och enligt de anvisningar domstolen ger.

Tillstånd kan beviljas, om

1) upptagningen eller överföringen inte medför betydande olägenhet i fråga om integritetsskyddet för ett vittne, någon annan som skall höras eller en part eller äventyrar deras säkerhet,

2) upptagningen eller överföringen inte försvårar en ostörd muntlig förhandling, eller

3) det inte finns något annat med de i 1 eller 2 punkten nämnda orsakerna jämförbart vägande skäl att förvägra tillstånd.

5 kap.

Förvaltningsdomstolens avgörande

15 §

Sekretess i fråga om förvaltningsdomstolens överläggning

Förvaltningsdomstolens överläggning sker utan att parterna och allmänheten är närvarande. Innehållet i överläggningen skall hemlighållas. Sekretesstiden är 80 år från det att ärendet blev anhängigt vid domstolen.

16 §

Avgörandets offentlighet

Rättegångshandlingar som innehåller förvaltningsdomstolens avgörande är offentliga, om inte något annat följer av 2 mom.

Om avgörandet innehåller uppgifter som är sekretessbelagda med stöd av lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet eller någon annan lag, är den rättegångshandling som innehåller avgörandet sekretessbelagd till den del detta är nödvändigt för att skydda ett sådant intresse som skall hemlighållas. I ärenden där en persons identifieringsuppgifter är sekretessbelagda med stöd av 5 § meddelas beslutet så att personens identifieringsuppgifter inte framgår av detta. I ett ärende som gäller inspektion enligt 20 a § i lagen om konkurrensbegränsningar blir den rättegångshandling som innehåller förvaltningsdomstolens avgörande offentlig först när den som är föremål för inspektion underrättas om inspektionen, om inte förvaltningsdomstolen av särskilda skäl beslutar att rättegångshandlingen skall bli offentlig före det.

Slutresultatet i beslutet och de tillämpade lagrum är alltid offentliga. Förvaltningsdomstolen kan dock bestämma att ett beslut utan hinder av sekretessbestämmelserna också till andra delar är offentligt i den utsträckning det behövs på grund av något viktigt allmänt eller enskilt intresse i anslutning till ärendet.

17 §

Underrättande av part om avgörandet

Om saken är samhälleligt betydelsefull eller har väckt stort allmänt intresse, och vid behov även i andra fall, skall förvaltningsdomstolen i mån av möjlighet se till att en rättegångspart kan ta del av avgörandets innehåll innan allmänheten får ta del av den rättegångshandling som innehåller avgörandet.

6 kap.

Procedurbestämmelser

18 §

Avgörande om offentlighet vid rättegång

Beträffande beslut om rättegångens offentlighet gäller vad som bestäms i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet. Om en person som avses i 14 § 2 mom. i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet har vägrat att i en förvaltningsdomstol lämna ut begärda uppgifter och begäran har förts till förvaltningsdomstolen för avgörande, skall saken avgöras i högsta förvaltningsdomstolen som rättskipningsärende och i en annan förvaltningsdomstol som förvaltningsärende.

Beslut om utlämnande av en uppgift eller rät-tegångshandling fattas dock i ett förfarande enligt förvaltningsprocesslagen, om det gäller utlämnande av en uppgift eller handling till en rät-tegångspart och saken måste avgöras i den anhängiga rättegången. Även frågor som gäller offentligheten vid muntlig förhandling avgörs i ett förfarande enligt förvaltningsprocesslagen.

Om någon medan rättegång pågår begär en uppgift eller rättegångshandling som innehas av en förvaltningsmyndighet som skall skicka den till förvaltningsdomstolen eller ge ett yttrande om den till förvaltningsdomstolen, skall förvaltningsmyndigheten överföra begäran till den förvaltningsdomstol där rättegången är anhängig, om myndigheten anser att den inte kan lämna ut den begärda uppgiften eller handlingen. Något beslut om att begäran avvisas skall inte fattas av förvaltningsmyndigheten. Den som framställt begäran skall underrättas om överföringen.

19 §

Domför sammansättning

En i 18 § 1 mom. avsedd fråga avgörs

1) i högsta förvaltningsdomstolen i en sammansättning med minst tre lagfarna ledamöter, och

2) i andra förvaltningsdomstolar i en sammansättning med minst en lagfaren ledamot.

En i 18 § 2 mom. avsedd fråga avgörs i en sammansättning som är domför att fatta avgörande om behandlingen av huvudsaken. Skall en sådan fråga avgöras före huvudsaken, är förvaltningsdomstolen också domför att avgöra frågan i en sammansättning utan andra än domstolens lagfarna ledamöter, eller i en annan sammansättning som är behörig att besluta om åtgärder som hänför sig till beredningen av ärendet.

20 §

Ändringssökande i beslut i förvaltningsärenden

Ett i denna lag avsett förvaltningsbeslut som en förvaltningsdomstol, försäkringsdomstolen och marknadsdomstolen har fattat får överklagas genom besvär hos högsta förvaltningsdomstolen.

Ett i denna lag avsett förvaltningsbeslut som har fattats av en besvärsnämnd som omfattas av besvärssystemet under försäkringsdomstolen får överklagas genom besvär hos försäkringsdomstolen. Ändring i förvaltningsbeslut som andra besvärsnämnder har fattat får överklagas hos förvaltningsdomstolen. Ändring i försäkringsdomstolens och förvaltningsdomstolens beslut med anledning av överklagande får sökas genom besvär hos högsta förvaltningsdomstolen.

I fråga om ändringssökande gäller i övrigt vad som bestäms i förvaltningsprocesslagen.

21 §

Ändringssökande i beslut i förvaltningsprocessärenden

Beslut som har fattats i ett förfarande enligt förvaltningsprocesslagen får överklagas i samma ordning som beslut i huvudsaken. Beslutet får inte överklagas genom separata besvär.

7 kap.

Ikraftträdande

22 §

Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den                           200  . I fråga om offentlighet och sekretess när det gäller uppgifter om rättegång som antecknats i förvaltningsdomstolens dokumentregister före lagens ikraftträdande tillämpas de bestämmelser som gäller vid ikraftträdandet.

_______________

Lag

om ändring av 12 och 22 § i lagen om förvaltningsdomstolarna

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen av den 26 mars 1999 om förvaltningsdomstolarna (430/1999) 22 § och

fogas till 12 §, sådan den lyder i lag 675/2006, ett nytt 4 mom. som följer:

12 §

Domförhet

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bestämmelser om förvaltningsdomstolens domförhet i ärenden som gäller rättegångens offentlighet i förvaltningsdomstolen finns i lagen om offentlighet vid rättegång i förvaltningsdomstolar (     /     ).

22 §

Rättegångens offentlighet

Beträffande rättegångens offentlighet i en förvaltningsdomstol gäller vad som bestäms i lagen om offentlighet vid rättegång i förvaltningsdomstolar.

_______________

Denna lag träder i kraft den                                 200  .

_______________

Lag

om upphävande av 16 c § i lagen om Högsta förvaltningsdomstolen

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 §

Genom denna lag upphävs i lagen av den 22 juli 1918 om Högsta förvaltningsdomstolen (74/1918) 16 c §, sådan den lyder i lagarna 12/1979 och 948/1984.

2 §

Denna lag träder i kraft den                                200  .

_______________

Lag

om ändring av 10 och 17 § i lagen om försäkringsdomstolen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen av den 21 februari 2003 om försäkringsdomstolen (132/2003) 17 § och

fogas till 10 § ett nytt 4 mom. som följer:

10 §

Försäkringsdomstolens sammansättning vid avgörande

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bestämmelser om försäkringsdomstolens sammansättning vid avgörande i ärenden som gäller rättegångens offentlighet i försäkringsdomstolen finns i lagen om offentlighet vid rät-tegång i förvaltningsdomstolar (     /     ).

17 §

Rättegångens offentlighet

Beträffande rättegångens offentlighet i försäkringsdomstolen gäller vad som bestäms i lagen om offentlighet vid rättegång i förvaltningsdomstolar.

_______________

Denna lag träder i kraft den                                 200  .

_______________

Lag

om ändring av lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen av den 21 maj 1999 om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999) 11 § 2 mom. 7 punkten samt 3 och 4 mom., 16 § 2 mom., 24 § 1 mom. 27 punkten och 33 § 2 mom. samt

fogas till 11 § 2 mom., sådant det lyder delvis ändrat i lag 684/2003, en ny 8 punkt som följer:

11 §

En parts rätt att ta del av en handling

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

En part, hans ombud eller hans biträde har inte den i 1 mom. avsedda rätten

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

7)närdetärfrågaomsekretessbelagd adress-, telefon- och annan motsvarande kontaktinformation som hänför sig till ett vittne, en målsägande eller en part eller till någon som har gjort polisanmälan, en anmälan som avses i 40 § i barnskyddslagen (683/1983) eller någon annan därmed jämförbar anmälan som förutsätter myndighetsåtgärder, om utlämnandet av uppgifter skulle äventyra säkerheten, intressena eller rättigheterna för vittnet, målsäganden eller parten eller för den som gjort anmälan, eller

8) när det är fråga om en sekretessbelagd del av en handling vars offentlighet ärendet gäller.

Om en handling ingår i rättegångsmaterialet, gäller beträffande en parts rätt att ta del av handlingen vad som bestäms i lagen om offentlighet vid rättegång i allmänna domstolar (     /     ) och i lagen om offentlighet vid rättegång i förvaltningsdomstolar (     /     ).

Vad som i denna paragraf föreskrivs om en part gäller inte den vars rätt att söka ändring grundar sig uteslutande på medlemskap i en kommun eller någon annan sammanslutning.

16 §

Hur en handling skall lämnas ut

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Av de offentliga uppgifterna i ett beslutsregister som förs av en myndighet med hjälp av automatisk databehandling har man rätt att få en kopia i form av en teknisk upptagning eller annars i elektronisk form, om inte särskilda skäl talar för något annat. Utlämnande av uppgifter i motsvarande form ur en annan offentlig handling beror på myndighetens prövning, om inte något annat föreskrivs. Kopior av videoinspelningar eller andra motsvarande upptagningar som en myndighet gjort vid förhör eller motsvarande händelser där någon hörs får dock lämnas ut endast om den person som hörs i upptagningen samtycker eller om det med hänsyn till upptagningens innehåll är uppenbart att utlämnandet av kopian inte innebär en kränkning av den hördas personliga integritet.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

24 §

Sekretessbelagda myndighetshandlingar

Om inte något annat föreskrivs särskilt, är följande myndighetshandlingar sekretessbelagda:

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

27) handlingar som innehåller uppgifter om rättspsykiatrisk sinnesundersökning av en åtalad, personundersökning av en ung förbrytare, verkställighetsplan för ungdomsstraff, lämplighetsutredning i samband med samhällstjänst som utförs i stället för fängelsestraff, plan för strafftiden, frigivningsplan, övervakningsplan samt utlåtande som lämnats för förfarandet vid frigivning av långtidsfångar,

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

33 §

Ändringssökande

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Beträffande ändringssökande i ärenden som gäller rättegångens offentlighet gäller vad som bestäms i lagen om offentlighet vid rättegång i allmänna domstolar och i lagen om offentlighet vid rättegång i förvaltningsdomstolar.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

_______________

Denna lag träder i kraft den                                 200  .

_______________

Lag

om ändring av 27 § i lagen om klientens ställning och rättigheter inom socialvården

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen av den 22 september 2000 om klientens ställning och rättigheter inom socialvården (812/2000) 27 § 4 mom. som följer:

27 §

Tillämpningsområdet för bestämmelserna om datasekretess och handräckning

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

När en uppgift som enligt denna lag är sekretessbelagd röjs i en domstol, skall den muntliga förhandlingen i behövliga delar ske utan att allmänheten är närvarande och rättegångsmaterialet skall hållas hemligt i enlighet med lagen om offentlighet  vid  rättegång i allmänna domstolar (     /     ) eller lagen om offentlighet vid rättegång i förvaltningsdomstolar (     /     ). Vid förfarandet iakttas i tillämpliga delar vad som föreskrivs i nämnda lagar.

_______________

Denna lag träder i kraft den                                 200  .

_______________

Lag

om ändring av 13 § i lagen om besvärsnämnden för arbetspensionsärenden

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen av den 26 augusti 2005 om besvärsnämnden för arbetspensionsärenden (677/2005) 13 § som följer:

13 §

Rättegångens offentlighet

Bestämmelser om rättegångens offentlighet i besvärsnämnden för arbetspensionsärenden och om besvärsnämndens sammansättning vid avgörande i ärenden som gäller rättegångens offentlighet finns i lagen om offentlighet vid rättegång i förvaltningsdomstolar (     /     ).

_______________

Denna lag träder i kraft den                                 200  .

_______________

Lag

om ändring av 53 § i lagen om olycksfallsförsäkring

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen av den 20 augusti 1948 om olycksfallsförsäkring (608/1948) 53 § 6 mom., sådant det lyder i lag 681/2005, som följer:

53 §

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Vid behandlingen av ärenden i besvärsnämnden för olycksfallsärenden tillämpas förvaltningsprocesslagen, om inte något annat föreskrivs särskilt. Vid behov hålls muntlig förhandling i besvärsnämnden på det sätt som bestäms i 37 § i förvaltningsprocesslagen. Bestämmelser om rättegångens offentlighet i besvärsnämnden för olycksfallsärenden och om besvärsnämndens sammansättning vid avgörande i ärenden som gäller rättegångens offentlighet finns i lagen om offentlighet vid rättegång i förvaltningsdomstolar (     /     ). Närmare bestämmelser om besvärsnämnden för olycksfallsärenden och kostnaderna för denna kan utfärdas genom förordning av statsrådet. Besvärsnämnden fastställer sin egen arbetsordning.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

_______________

Denna lag träder i kraft den                                 200  .

_______________

Lag

om ändring av 12 a kap. 5 § i lagen om utkomstskydd för arbetslösa

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen av den 30 december 2002 om utkomstskydd för arbetslösa (1290/2002) 12 a kap. 5 § 3 mom., sådant det lyder i lag 1089/2006, som följer:

12 a kap.

Besvärsnämnden för utkomstskyddsärenden

5 §

Behandlingen av ärenden

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

I fråga om offentlighet vid rättegång i besvärsnämnden för utkomstskyddsärenden och nämndens sammansättning vid avgörande i ett ärende som gäller offentlighet vid rättegång tilllämpas lagen om offentlighet vid rättegång i förvaltningsdomstolar (     /     ).

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

_______________

Denna lag träder i kraft den                                 200  .

_______________

Lag

om ändring av 32 § i lagen om studiestöd

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen av den 21 januari 1994 om studiestöd (65/1994) 32 § 5 mom., sådant det lyder i lag 691/2002, som följer:

32 §

Besvärsnämnden för studiestöd

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bestämmelser om rättegångens offentlighet i besvärsnämnden för studiestöd och om besvärsnämndens sammansättning vid avgörande i ärenden som gäller rättegångens offentlighet finns i lagen om offentlighet vid rättegång i förvaltningsdomstolar (     /     ).

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

_______________

Denna lag träder i kraft den                                 200  .

_______________

Lag

om ändring av 15 § i lagen om besvärsnämnden för social trygghet

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen av den 22 december 2006 om besvärsnämnden för social trygghet (1299/2006) 15 § som följer:

15 §

Offentlighet vid behandlingen

I fråga om offentlighet vid rättegång i besvärsnämnden för social trygghet och nämndens sammansättning vid avgörande i ett ärende som gäller offentlighet vid rättegång tillämpas lagen om offentlighet vid rättegång i förvaltningsdomstolar (     /     ).

_______________

Denna lag träder i kraft den                                   200  .

_______________

Helsingfors den 23 januari 2007

​​​​​​​