RIKSDAGENS SVAR 270/2014 rd

RSv 270/2014 rd - RP 321/2014 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till ändring av lagen om sjömanspensioner och av vissa lagar som har samband med den

Ärende

Regeringen har till riksdagen överlämnat sin proposition med förslag till ändring av lagen om sjömanspensioner och av vissa lagar som har samband med den (RP 321/2014 rd).

Beredning i utskott

Social- och hälsovårdsutskottet har i ärendet lämnat sitt betänkande (ShUB 40/2014 rd).

Beslut

Riksdagen har antagit följande lagar:

Lag

om ändring av lagen om sjömanspensioner

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i lagen om sjömanspensioner (1290/2006) 8 § 2 mom., 9, 10, 63 och 65—71 §, 103 § 3 mom. samt 107 § 2 mom.,

av dem 10 § sådan den lyder delvis ändrad i lagarna 765/2011 och 292/2012, 65 § sådan den lyder delvis ändrad i lag 635/2009, 67 och 69 § sådana de lyder delvis ändrade i lag 629/2009, 70 § sådan den lyder i lag 629/2009 samt 103 § 3 mom. sådant det lyder i lag 885/2014,

ändras 1 § 1 mom., 11 § 1 mom., 38 §, 64 § 2 mom., rubriken för 72 §, 73 §, rubriken för 74—76 §, 103 § 4 mom., 121, 122, 139 och 141 §, 142 § 2 mom., 152 § 1 mom. samt 202, 218 och 224 §,

av dem 73 § sådan den lyder delvis ändrad i lag 629/2009, rubriken för 76 § sådan den lyder i lag 629/2009, 103 § 4 mom. sådant det lyder i lag 885/2014, 139 § sådan den lyder delvis ändrad i lag 1337/2009, 142 § 2 mom. sådant det lyder i lag 765/2011, 218 § sådan den lyder i lag 796/2012 och 224 § sådan den lyder delvis ändrad i lag 1103/2008, samt

fogas till lagen nya 141 a och 224 a § som följer:

1 §

Lagens syfte

I denna lag föreskrivs om den rätt till ålderspension, deltidspension, rehabilitering och invalidpension som sjömän har samt om den rätt till familjepension som sjömännens förmånstagare har.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

11 §

Ålderspensionens belopp

Börjar ålderspensionen vid ingången av månaden efter den under vilken 63—68 års ålder uppnåtts är ålderspensionens belopp den pen-sion som intjänats fram till begynnelsetidpunkten för pensionen.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

38 §

Invalidpensionens belopp

Beloppet av full invalidpension är summan av den intjänade pensionen före utgången av det år som föregick pensionsfallsåret och pensionsdelen för återstående tid enligt 73 §. Delinvalidpensionen utgör hälften av full invalidpension.

64 §

Grunderna för pensionstillväxten

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Till pension berättigar inte arbetsinkomsterna under det år under vilken arbetsoförmågan började, om den återstående tiden vid fastställandet av invalidpensionen har räknats såsom till pension berättigande tid på det sätt som föreskrivs i 73 §.

72 §

Pensionstillväxt på grundval av arbetsinkomster

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

73 §

Bestämmande av pension för återstående tid

När invalidpensionen bestäms berättigar tiden från ingången av det kalenderår under vilket arbetstagaren har blivit arbetsoförmögen till utgången av den kalendermånad under vilken arbetstagaren fyller 63 år till pension (återstående tid). En förutsättning för att arbetstagaren ska få pension för återstående tid är att han eller hon under de tio kalenderår som föregick det år under vilket arbetsoförmågan började har haft sammanlagt minst 12 566,70 euro i arbetsinkomster enligt arbetspensionslagarna.

Av den i 82 § avsedda inkomst som pensionen för återstående tid grundar sig på utgör pensionen för återstående tid 1,5 procent per år fram till utgången av den månad under vilken arbetstagaren fyller 63 år.

74 §

Pensionstillväxt för arbete som utförs under tiden i pension

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

75 §

Pensionstillväxt för tid med invalidpension som upphört

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

76 §

Pensionstillväxt på basis av deltidsarbete och för tid med deltidspension

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

103 §

Pensionsansökan

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Närmare bestämmelser om de blanketter och intyg som behövs för ansökan om pension utfärdas genom förordning av statsrådet.

121 §

Överföring eller pantsättning av pension samt förbud mot utmätning av kostnadsersättning

Pension får inte överföras på någon annan person. Ett avtal som avser pantsättning av pension är ogiltigt.

Kostnadsersättning som betalas enligt denna lag får inte mätas ut.

122 §

Preskription av pension

Rätten att få pension preskriberas fem år efter den dag då pensionen borde ha betalats, om inte preskriptionen har avbrutits innan dess. Från avbrytandet av preskriptionstiden börjar en ny fem år lång preskriptionstid löpa. Preskriptionen avbryts på det sätt som föreskrivs i 10 och 11 § i lagen om preskription av skulder (728/2003). Preskriptionstiden kan förlängas på det sätt som anges i 11 § 3 mom. i lagen om preskription av skulder.

139 §

Anmälningar som krävs för ordnandet och skötseln av pensionsskydd

För ordnandet och skötseln av pensionsskydd ska arbetsgivaren anmäla sina identifieringsuppgifter till pensionskassan och göra en månadsanmälan till pensionskassan separat för var och en av de arbetstagare som varit anställda hos arbetsgivaren under kalendermånaden. Månadsanmälan till pensionskassan ska göras senast den 10 dagen i den andra kalendermånaden efter arbetsmånaden och i anmälan ska i enlighet med pensionskassans anmälningsförfarande uppges

1) arbetstagarens namn och personbeteckning,

2) arbetstagarens arbetsinkomst under kalendermånaden,

3) arbetstagarens antal dagar i kalendermånaden enligt 224 a § som ska beaktas vid beräkningen av tjänstgöringstiden, och

4) arbetstagarens tjänsteställning i Trafiksäkerhetsverkets sjömansregister vid utgången av kalendermånaden.

141 §

Pensionsförsäkringsavgift

För bekostande av pensionsskydd enligt denna lag är arbetsgivaren och arbetstagaren skyldiga att vardera betala en pensionsförsäkringsavgift till pensionskassan. Den arbetsinkomst som pensionsförsäkringsavgiften grundar sig på bestäms enligt 78 §. Arbetstagarens pensionsförsäkringsavgift är lika stor som arbetstagarens arbetspensionsförsäkringsavgift, om vilken det föreskrivs i 153 § i lagen om pension för arbetstagare. Social- och hälsovårdsministeriet fastställer på ansökan av pensionskassan procentsatsen för arbetsgivarens pensionsförsäkringsavgift.

Staten deltar i bekostandet av pensionsskydd enligt denna lag så som bestäms i 152 §.

141 a §

Förhöjning eller nedsättning av arbetsgivares pensionsförsäkringsavgift

Arbetsgivares i 141 § föreskrivna pensionsförsäkringsavgift förhöjs eller nedsätts beroende på förhållandet mellan den utgift som förorsakas av beviljade invalidpensioner åt arbetstagare som varit anställda hos arbetsgivaren och den teoretiska utgift som uträknas på grundval av åldersfördelningen bland de arbetstagare som varit anställda hos arbetsgivaren (riskförhållande). Förhöjningen eller nedsättningen av arbetsgivarens pensionsförsäkringsavgift bestäms för varje år på grundval av riskförhållandet för de två år som föregår året före betalningsåret. Förhöjningen eller nedsättningen av pensionsförsäkringsavgiften bestäms närmare i enlighet med de i 202 § avsedda beräkningsgrunderna.

142 §

Innehållning av arbetstagarens pensionsförsäkringsavgift, betalning av pensionsförsäkringsavgift och indrivning av arbetstagarens pensionsförsäkringsavgift

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Arbetsgivaren ska betala den pensionsförsäkringsavgift som han innehållit på arbetstagarens lön och sin egen pensionsförsäkringsavgift till pensionskassan senast den 10 dagen i den andra kalendermånaden efter den lönebetalningsperiod som avses i 2 kap. 17 § i lagen om sjöarbetsavtal (förfallodag för pensionsförsäkringsavgift). Inom samma tid ska arbetsgivaren kalendermånadsvis sända pensionskassan en redovisning över pensionsförsäkringsavgifterna per fartyg av vilken framgår beloppet av de pensionsförsäkringsavgifter som innehållits på arbetstagarnas löner och arbetsgivarens pensionsförsäkringsavgift.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

152 §

Statens andel

Staten är skyldig att till pensionskassan under åren 2016—2020 betala 31 procent och under år 2021 och senare år 29 procent av de pensioner och rehabiliteringspenningar enligt denna lag som hänför sig till nämnda år och som pensionskassan eller någon annan pensionsanstalt betalar.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

202 §

Beräkningsgrunder för den försäkringstekniska ansvarsskulden samt för förhöjningen eller nedsättningen av arbetsgivares pensionsförsäkringsavgift

Social- och hälsovårdsministeriet utfärdar genom förordning för pensionskassan beräkningsgrunder för den försäkringstekniska ansvarsskulden samt för förhöjningen eller nedsättningen av arbetsgivares pensionsförsäkringsavgift med beaktande av 141 a §, 152 § 1 mom. och 153—160 § i denna lag samt 167, 168, 170 och 171 § i lagen om pension för arbetstagare.

218 §

Arbetsgivarens rätt att få uppgifter

Trots sekretessbestämmelserna och andra begränsningar som gäller erhållande av uppgifter har en arbetsgivare rätt att för sin ekonomiförvaltning och personaladministration och för att kunna kontrollera företagets arbetspensionsavgifter av pensionskassan få nödvändiga uppgifter om pensioner som beviljats enligt denna lag och om pensionsformen, om begynnelse- och slutdatum för beviljade pensioner samt om arbetstagarens pensionsålder.

224 §

Beräkning av tidsperiodernas längd

Vid beräkning av i denna lag avsedda tidsperioders längd och de dagar som avses i 224 a § anses i en kalendermånad ingå 30 dagar. Kalendermånadernas längd utjämnas så att den sista dagen i en månad alltid betraktas som den 30 dagen i en kalendermånad.

Tidsperiodens längd och antalet dagar som avses i 224 a § omvandlas till månader genom att antalet dagar divideras med trettio. Högst 360 dagar beaktas per kalenderår. Om det vid omvandlingen till månader av de dagar som avses i 224 a § utöver fulla månader återstår minst femton dagar anses de motsvara en månad.

224 a §

Tid som ska beaktas vid beräkningen av tjänstgöringstid

Vid beräkningen av tjänstgöringstid enligt denna lag beaktas följande dagar:

1) dagar för vilka lön har betalats på grundval av arbete,

2) dagar för vilka lön för sjukdomstid har betalats,

3) semesterdagar,

4) dagar för vilka semesterersättning har betalats vid anställningsförhållandets slut,

5) dagar för vederlagsledighet eller andra motsvarande dagar för avlönad ledighet som ingår i avlösningssystemet,

6) dagar för vilka vid anställningsförhållandets slut har betalats ersättning för vederlag eller ersättning för annan liknande avlönad ledighet som ingår i avlösningssystemet, och

7) oavlönad ledighet som i fråga om arbetstagare som beviljats deltidspension eller delinvalidpension ingår i avlösningssystemet för ett anställningsförhållande på deltid.

Vid beräkningen av tjänstgöringstiden omvandlas de dagar som ska beaktas till månader på det sätt som föreskrivs i 224 §.

_______________

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2016.

Denna lag tillämpas på pensioner i fråga om vilka pensionsfallet inträffar efter det att lagen har trätt i kraft. Trots vad som föreskrivs i 69 och 70 § i lagen om sjömanspensioner i den lydelse dessa hade innan denna lag trädde i kraft, tillväxer pensionen från och med den 1 januari 2016 enligt 75 och 76 § i lagen om sjömanspensioner i den lydelse de har efter det att denna lag trätt i kraft.

Från och med den 1 januari 2016 till och med den 31 december 2024 har en arbetstagare rätt att gå i ålderspension vid en pensionsålder som är lägre än den i 8 § i lagen om sjömanspensioner föreskrivna nedre åldersgränsen för ålderspension, med tillämpning av 8 § 2 och 4 mom. i lagen om sjömanspensioner i den lydelse de hade den 31 december 2015, dock så att för varje månad med vilken den tjänstgöringstid som uträknats på det sätt som anges i 224 a § i denna lag överstiger 300 månader, sänks pensionsåldern från 65 år med en månad.

Från och med den 1 januari 2025 har en arbetstagare rätt att gå i ålderspension vid den i 3 mom. föreskrivna sänkta pensionsåldern, till vilken den fram till den 31 december 2024 beaktade tjänstgöringstiden enligt lagen om sjömanspensioner berättigar. Därvid förutsätts det att arbetstagarens anställningsförhållande fortsätter tills han eller hon uppnår den i 3 mom. på nämnda sätt beräknade sänkta pensionsåldern och att arbetstagaren har haft ett anställningsförhållande som omfattas av lagen om sjömanspensioner i minst 18 månaders tid under tre år innan anställningsförhållandet som berättigar till pension upphör samt även att arbetstagaren inte längre är i det anställningsförhållande från vilket han eller hon går i pension.

Om pensionskassan med stöd av 108 § i lagen om sjömanspensioner är behörig att handlägga pensionsansökan, räknas den i 73 § 1 mom. i denna lag föreskrivna återstående tiden till utgången av den kalendermånad under vilken arbetstagaren skulle ha uppnått den i 3 eller 4 mom. nämnda sänkta pensionsåldern om arbetstagaren utan avbrott stått i ett anställningsförhållande som omfattas av lagen om sjömanspensioner från ingången av månaden efter den under vilken arbetsoförmågan började tills det att den nämnda pensionsåldern uppnås, om den sålunda beräknade pensionsåldern är lägre än den i 8 § i lagen om sjömanspensioner föreskrivna nedre åldersgränsen för ålderspension.

Från och med den 1 januari 2016 har en arbetstagare rätt att gå i ålderspension vid den i 3 eller 4 mom. nämnda sänkta pensionsåldern, om han eller hon uppfyller förutsättningarna i 10 § i lagen om sjömanspensioner, i den lydelse paragrafen hade den 31 december 2015.

En efterlevande make till eller ett dödsbo efter en förmånslåtare som avlidit under tiden från den 1 januari 2016 till den 31 december 2020 har rätt till begravningsunderstöd enligt 63 § i lagen om sjömanspensioner i den lydelse paragrafen hade den 31 december 2015, om förmånslåtaren vid sin död skulle ha uppfyllt förutsättningarna i 63 § i lagen om sjömanspensioner eller i 29 § i lagen om införande av lagen om sjömanspensioner i den lydelse de hade 31 december 2015.

Bestämmelserna i 141 a § i denna lag tillämpas så att förhöjningen eller nedsättningen av arbetsgivarens pensionsförsäkringsavgift fastställs första gången i samband med den pensionsförsäkringsavgift som ska erläggas för år 2017. Som grund för förhöjningen eller nedsättningen av arbetsgivarens pensionsförsäkringsavgift för år 2017 används talen för arbetsgivarens riskförhållande för åren 2014 och 2015 dock så att talet för riskförhållandet för år 2014 är talet 1. Från och med år 2018 räknas riskförhållandet på grundval av riskförhållandet för de två år som föregår året före betalningsåret så att det vid fastställandet av beloppet av förhöjningen eller nedsättningen av arbetsgivarens pensionsförsäkringsavgift för år 2018 används talen för riskförhållandet för åren 2015 och 2016. Efter år 2018 räknas riskförhållandet på motsvarande sätt som för år 2018 på grundval av riskförhållandet för de två år som föregår året före betalningsåret.

_______________

Lag

om ändring av lagen om införande av lagen om sjömanspensioner

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i lagen om införande av lagen om sjömanspensioner (1291/2006) 27 och 29 § och

ändras 2, 17, 25, 26 och 33 §, av dem 2 § sådan den lyder delvis ändrad i lag 1430/2011, som följer:

2 §

Under förutsättning att en arbetstagare går i ålderspension från ett anställningsförhållande som omfattas av den nya lagen och pensionskassan enligt 108 § i den nya lagen är behörig att handlägga pensionsansökan eller under förutsättning att arbetstagaren har rätt till sådan invalidpension i fråga om vilken pensionskassan enligt 108 § i den nya lagen är behörig att handlägga ansökan och arbetstagarens arbetsinkomster enligt den nya lagen under månaden för pensionsfallet och under de trettiosex kalendermånader som föregår pensionsfallet är sammanlagt minst 16 800 euro, bestäms pension som intjänats före den 1 januari 2005 på det sätt som föreskrivs i 1—3 punkten i detta moment, i fråga om 1 punkten med tillämpning av 16 § och 20 § 1 mom. 1—5 meningen i den gamla lagen, i den lydelse de hade i den lag som gällde före den 1 januari 2005, samt 7 mom. i ikraftträdandebestämmelsen i lagen om ändring av lagen om sjömanspensioner (1745/1995), som följer:

1) de pensioner som bestäms särskilt för varje anställningsförhållande sammanräknas; maximibeloppet av en pension som intjänats före den 1 januari 2005 är dock 50 procent av arbetstagarens genomsnittliga månadslön beräknad på grundval av de sammanlagda lönerna för arbetstagarens anställningsförhållanden under de tio sista sjötjänståren; vid beräknandet av de tio sista sjötjänståren beaktas 2004 och de kalenderår som föregår detta år, dock så att högst fyra kalenderår beaktas i fråga om den tid som föregår 1996 och så att sådana sjötjänstår för vilka arbetstagaren har betalats deltidspension inte beaktas; den genomsnittliga månadslönen bestäms dock på basis av de kalenderår och de inkomster på grundval av vilka den skulle ha bestämts om arbetstagaren hade blivit arbetsoförmögen den 31 december 2004, eller om den ovannämnda genomsnittliga månadslönen är väsentligt lägre eller högre än den lön som arbetstagaren har fått för sjömansarbete under en så lång tid att den högre eller lägre lönen kan anses stabiliserad, beaktas såsom genomsnittlig månadslön den genomsnittliga arbetsinkomst som arbetstagaren skulle ha haft om någon förändring inte hade inträffat,

2) den pension som räknats ut enligt 1 punkten multipliceras med talet 0,8,

3) den intjänade pensionen bestäms enligt 22 a § i den gamla lagen, i den lydelse paragrafen hade i den lag som gällde före den 1 januari 2005.

Under förutsättning att en arbetstagare går i ålderspension från ett anställningsförhållande som omfattas av den nya lagen och pensionskassan enligt 108 § i den nya lagen är behörig att handlägga pensionsansökan eller under förutsättning att arbetstagaren har rätt till sådan invalidpension i fråga om vilken pensionskassan enligt 108 § i den nya lagen är behörig att handlägga ansökan och arbetstagarens arbetsinkomster enligt den nya lagen under månaden för pensionsfallet och under de trettiosex kalendermånader som föregår pensionsfallet är sammanlagt minst 16 800 euro, bestäms den pension som intjänats enligt den nya lagen under åren 2007—2015 med tillämpning av 66—70 § i den nya lagen i den lydelse de hade den 31 december 2015. I dessa fall bestäms det beviljade sammanlagda beloppet av en pension som intjänats enligt den nya lagen, en pension som intjänats enligt 16 § i den gamla lagen för åren 2005 och 2006 och en pension som anges ovan i 1 mom. vilken intjänats för tiden före den 1 januari 2005, på det sätt som föreskrivs i 1, 2 eller 3 punkten i detta moment, så att den bestämmelse i 1, 2 eller 3 punkten tillämpas som ger det största pensionsbeloppet, som följer:

1) beloppet av en pension enligt den nya lagen samt beloppet av pension som intjänats för 2005 och 2006 läggs till den pension som räknats ut enligt 1 mom. 1 punkten; beloppet av den ålderspension eller invalidpension som räknats ut på detta sätt kan dock överskrida det maximibelopp som anges ovan i 1 mom. 1 punkten endast till den del pensionen enligt den nya lagen och pensionen enligt den gamla lagen för 2005 och 2006 har intjänats efter utgången av den kalendermånad under vilken arbetstagaren har uppnått den i 8 § i den nya lagen föreskrivna nedre åldersgränsen för ålderspension eller en pensionsålder som är lägre än denna,

2) beloppet av en pension enligt den nya lagen samt beloppet av en pension som intjänats för 2005 och 2006 läggs till den pension som har räknats ut enligt 1 mom. 2 punkten,

3) beloppet av en pension enligt den nya lagen samt beloppet av en pension som intjänats för 2005 och 2006 läggs till den pension som har räknats ut enligt 1 mom. 3 punkten.

Om arbetstagaren beviljas ålderspension eller invalidpension i andra situationer än de om vilka det föreskrivs i 1 och 2 mom. ska den pension som intjänats före den 1 januari 2005 bestämmas på det sätt som föreskrivs i 1 eller 2 punkten i detta moment, i fråga om 1 punkten med tillämpning av 17 § 3—5 och 7—9 mom. samt 20 § 1 mom. 1—5 meningen, sådana de lydde i den gamla lag som gällde före den 1 januari 2005, samt 7 mom. i ikraftträdandebestämmelsen i lagen om ändring av lagen om sjömanspensioner (1745/1995), som följer:

1) den intjänade pensionen bestäms på det sätt som föreskrivs i 1 mom. 1 punkten,

2) den intjänade pensionen bestäms enligt 17 § 3—5 och 7 — 9 mom. i den gamla lagen, sådana de lydde den 31 december 2004, till den del den till pension berättigande tiden hänför sig till 1991—2004; beloppet av en pension som intjänats före den 1 januari 1991 utgör för varje till pension berättigande betalningsmånad 1/8 procent av den lön som utgör grund för pensionen.

Om arbetstagaren beviljas ålderspension eller invalidpension i andra situationer än de om vilka det föreskrivs i 1 och 2 mom. bestäms den pension som intjänats enligt den nya lagen med tillämpning av 72—76 §. I dessa fall bestäms det sammanlagda beviljade beloppet av en pension som intjänats enligt den nya lagen, en pension som intjänats enligt 17 § i den gamla lagen för 2005 och 2006 och en pension som anges ovan i 3 mom. vilken intjänats för tiden före den 1 januari 2005 på det sätt som föreskrivs i 1 eller 2 punkten i detta moment, så att den bestämmelse i 1 eller 2 punkten tillämpas som ger det största pensionsbeloppet, som följer:

1) beloppet av en pension enligt den nya lagen samt beloppet av pension som intjänats för 2005 och 2006 läggs till den pension som räknats ut enligt 3 mom. 1 punkten; det belopp som beviljas i ålderspension eller invalidpension och som räknats ut på detta sätt kan dock vara högst lika stort som det maximibelopp som avses ovan i 1 mom. 1 punkten,

2) beloppet av en pension enligt den nya lagen samt beloppet av en pension som intjänats för 2005 och 2006 läggs till den pension som har räknats ut enligt 3 mom. 2 punkten.

Om det sammanlagda beloppet av en ålders- eller invalidpension som uträknats enligt 2 mom. 1 punkten eller 4 mom. 1 punkten, en pension som intjänats för sådan oavlönad tid som avses i 11 b § i den gamla lagen i den lydelse paragrafen hade vid den nya lagens ikraftträdande, en pension som intjänats för sådan oavlönad tid som avses i 80 § i den nya lagen och enligt lagen om pensionsersättning som skall betalas av statens medel för tiden för vård av barn under tre år eller för tiden för studier (644/2003) överstiger det maximibelopp som avses i 1 mom. 1 punkten, avdras från beloppet av en pension som intjänats enligt den gamla lagen före den 1 januari 2005, av en pension som intjänats på grundval av sådana arbetsinkomster som avses i 11 a § i den gamla lagen i den lydelse paragrafen hade vid den nya lagens ikraftträdande eller av en pension som intjänats på grundval av sådana arbetsinkomster som avses i 78 § i den nya lagen, det belopp som överstiger det nämnda maximibeloppet. När pensionernas sammanlagda belopp räknas ut beaktas dock inte en i 2 mom. 1 punkten angiven pension som intjänats på grundval av arbetsinkomster som avses i 11 a § i den gamla lagen i den lydelse paragrafen hade vid den nya lagens ikraftträdande eller en pension som intjänats på grundval av arbetsinkomster som avses i 78 § i den nya lagen, om den intjänats efter utgången av den kalendermånad under vilken arbetstagaren har uppnått den i 8 § i den nya lagen föreskrivna nedre åldersgränsen för ålderspension eller en pensionsålder som är lägre än denna.

17 §

Om en arbetstagare har arbetat i Finland före den 1 januari 2005, räknas det särskilda tillägg till den teoretiska pensionen som avses i 72 § 3 mom. i den nya lagen ut på basis av lönen i det anställningsförhållande på grundval av vilket återstående tid borde beaktas vid bestämmandet av pension som beviljas före den 1 januari 2005 med stöd av den gamla lagen i den lydelse den hade före den 1 januari 2005.

25 §

Om en invalidpension eller en arbetslöshetspension har beviljats med tillämpning av bestämmelserna i den gamla lag som gällde före den 1 januari 2005, intjänas ny pension efter den nya lagens ikraftträdande på basis av inkomster som erhållits under en tid med pension, trots vad som bestäms i 20 § 1 och 2 mom. i denna lag, i enlighet med 72—76 § i den nya lagen, och den pension som intjänats på detta sätt beviljas när invalidpensionen eller arbetslöshetspensionen ändras till ålderspension vid 65 års ålder.

26 §

Trots vad som bestäms i 20 § 2 mom. i denna lag intjänas ny pension efter den nya lagens ikraftträdande på basis av inkomster som erhålls under en tid med ålderspension i enlighet med 72—76 § i den nya lagen, och den pension som intjänats på detta sätt beviljas enligt 13 § 3 mom. i den nya lagen, även om arbetstagaren före den 1 januari 2005 har uppnått den pensionsålder som anges i 14 § 1 eller 2 mom. i den gamla lagen i den lydelse de hade före den 1 januari 2005.

33 §

Tjänstgöringstiden enligt lagen om sjömanspensioner bestäms för tiden före den 1 januari 1991 enligt 11 § i den gamla lagen i den lydelse paragrafen hade den 31 december 1990, samt i fråga om åren 1991—2006 enligt 14 § 6 mom. i den gamla lagen i den lydelse momentet hade vid den nya lagens ikraftträdande.

_______________

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2016.

På de penningbelopp som föreskrivs i denna lag tillämpas 101 § i lagen om sjömanspensioner.

_______________

Lag

om ändring av 11 § i lagen om förbättrande av konkurrenskraften för fartyg som används för sjötransport

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om förbättrande av konkurrenskraften för fartyg som används för sjötransport (1277/2007) 11 § som följer:

11 §

Stöd som betalas utifrån allmänt skattskyldiga sjömäns sjöarbetsinkomst

För en enligt 9 § i inkomstskattelagen (1535/1992) allmänt skattskyldig sjöman betalas ett stöd som motsvarar under stödperioden betald

1) förskottsinnehållning som verkställs på sjöarbetsinkomst enligt 74 § i inkomstskattelagen i enlighet med den förskottsinnehållningsprocent som fastställts för sjöarbetsinkomsten; stöd betalas dock inte till den del som förskottsinnehållningen har höjts så som anges i 17 § i lagen om förskottsuppbörd (1118/1996),

2) arbetsgivares pensionsförsäkringsavgift enligt 141 § i lagen om sjömanspensioner (1290/2006); förhöjning eller nedsättning av arbetsgivarens pensionsförsäkringsavgift enligt 141 a § i lagen om sjömanspensioner beaktas inte i stödets belopp, samt

3) arbetsgivarandel av olycksfallsförsäkringspremien.

_______________

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2016. Lagen tillämpas på stöd som betalas ut för kostnader som har uppkommit den 1 januari 2016 och därefter.

_______________

Lag

om ändring av 97 § i inkomstskattelagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i inkomstskattelagen (1535/1992) 97 §, sådan den lyder delvis ändrad i lagarna 896/2001 och 858/2005, som följer:

97 §

Avdrag för sjöarbetsinkomst

Vid stats- och kommunalbeskattningen beviljas under de förutsättningar om vilka föreskrivs nedan de som får sjöarbetsinkomst enligt 74 § avdrag för sjöarbetsinkomst från nettoförvärvsinkomsten.

Det avdrag för sjöarbetsinkomst som vid både statsbeskattningen och kommunalbeskattningen beviljas är 20 procent av det sammanlagda beloppet av sjöarbetsinkomsten, dock högst 7 000 euro. När det sammanlagda beloppet av den skattskyldiges sjöarbetsinkomst överstiger 50 000 euro, minskar avdraget för sjöarbetsinkomst med 5 procent av det belopp med vilket det sammanlagda beloppet av sjöarbetsinkomsten överstiger 50 000 euro.

Trots 2 mom. höjs avdraget för sjöarbetsinkomst vid kommunalbeskattningen med 170 euro för varje hel kalendermånad under vilken fartyget inte anlöper finsk hamn eller annars rör sig inom finskt territorium, om den skattskyldige då arbetar på fartyget. Vid utgången av en tidsperiod som berättigar till förhöjning beviljas dock denna även för del av en kalendermånad.

_______________

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2016. Lagen tillämpas första gången vid beskattningen för 2016.

_______________

Helsingfors den 30 januari 2015