RIKSDAGENS SVAR 282/2006 rd

RSv 282/2006 rd - RP 218/2006 rd

Regeringens proposition med förslag till lagstiftning om Landsbygdsverkets befogenheter

Ärende

Regeringen har till riksdagen överlämnat sin proposition med förslag till lagstiftning om Landsbygdsverkets befogenheter (RP 218/2006 rd).

Beredning i utskott

Jord- och skogsbruksutskottet har i ärendet lämnat sitt betänkande (JsUB 20/2006 rd).

Beslut

Riksdagen har antagit följande lagar:

Lag

om ändring av lagen om verkställighet av Europeiska gemenskapens gemensamma jordbrukspolitik

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen av den 8 december 1994 om verkställighet av Europeiska gemenskapens gemensamma jordbrukspolitik (1100/1994) 2 § 3 mom., 3 § 1 mom., rubriken för 5 a § och 5 a § 1 mom., 7 a § samt rubriken för 11 § och 11 § 1 mom., sådana de lyder i lag 273/2003, och

fogas till 2 §, sådan den lyder delvis ändrad i sistnämnda lag, ett nytt 3 mom., varvid det ändrade 3 mom. blir 4 mom., och till 11 §, sådan den lyder i sistnämnda lag, ett nytt 4 mom. som följer:

2 §

Behörig myndighet

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Landsbygdsverket utgör det utbetalande organ som avses i artikel 6 i rådets förordning (EG) nr 1290/2005 om finansieringen av den gemensamma jordbrukspolitiken, nedan finansieringsförordningen. Landsbygdsverket ansvarar i fråga om de uppgifter som ålagts det i gemenskapslagstiftningen för övervakningen av användningen av medel och anordnandet av tillsynen inom sitt ansvarsområde samt för utarbetandet av redogörelser för användningen av medel. Landsbygdsverket styr och övervakar andra myndigheter när de utför sådana uppgifter som det utbetalande organet ansvarar för enligt artikel 6 i finansieringsförordningen.

Jord- och skogsbruksministeriet utser ett attesterande organ som avses i artikel 7 i finansieringsförordningen. Till attesterande organ kan enligt samtycke utses en myndighet eller en sådan revisionssammanslutning eller revisor som avses i revisionslagen (936/1994) eller i lagen om revisorer inom den offentliga förvaltningen och ekonomin (467/1999).

3 §

Övervakning

Jord- och skogsbruksministeriet ansvarar för tillsynen över att de rättsakter och författningar som gäller Europeiska gemenskapens gemensamma jordbrukspolitik iakttas. I fråga om de uppgifter som anges i lagen om Landsbygdsverket (666/2006) utövas tillsynen över iakttagandet av rättsakterna och författningarna av Landsbygdsverket, och i fråga om de uppgifter som anges i lagen om Livsmedelssäkerhetsverket (25/2006) utövas tillsynen av Livsmedelssäkerhetsverket.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

5 a §

Det attesterande organets rätt att utföra inspektioner och få information

För utförande av de granskningar som behövs för attestering enligt artikel 8 i finansieringsförordningen kan det attesterande organet utföra inspektioner hos de myndigheter eller sammanslutningar som utför uppgifter som ankommer på ett utbetalande organ eller hos en stödtagare. Den som utför inspektionen har rätt att, i den omfattning uppdraget förutsätter, inspektera stödtagarens husdjursbyggnader, odlingar, lokaliteter samt övriga omständigheter som utgör en förutsättning för betalning av stödet. Inspektioner får dock inte utföras i lokaler som omfattas av hemfriden.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

7 a §

Förfarandet vid utförande av uppgifter

Vid utförandet av uppgifter enligt denna lag skall förvaltningslagen (434/2003), språklagen (423/2003) och 14 och 15 § i statstjänstemannalagen (750/1994) iakttas. När det gäller offentligheten i fråga om handlingar och verksamhet skall lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet iakttas.

På den som utför övervakning, granskning, attestering eller andra uppgifter enligt denna lag tillämpas bestämmelserna om straffrättsligt tjänsteansvar när uppdraget fullgörs. Bestämmelser om skadeståndsansvar finns i skadeståndslagen (412/1974).

11 §

Närmare bestämmelser och föreskrifter

Genom förordning av statsrådet bestäms närmare om övervakningen av stödvillkor, övervakningsförfarandet, fastställandet av bas- och jordbruksskiftenas yttre och inre gränser, mätmetoderna, mätningssätten, mätnoggrannheten och toleransen samt om grunderna för minskning och avbrytande av stöd, minskningens storlek och det förfarande genom vilket stödet minskas och avbryts, i den utsträckning som förutsätts i kommissionens förordning (EG) nr 796/2004 om närmare föreskrifter för tillämpningen av de tvärvillkor, den modulering och det integrerade administrations- och kontrollsystem som föreskrivs i rådets förordning (EG) nr 1782/2003 om upprättande av gemensamma bestämmelser för system för direktstöd inom den gemensamma jordbrukspolitiken och om upprättande av vissa stödsystem för jordbrukare och i kommissionens förordning (EG) nr 1973/2004 om fastställande av tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 1782/2003 när det gäller de stödsystem som avses i avdelning IV och IV a i den förordningen och användningen av uttagen mark för produktion av råvaror.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Genom förordning av jord- och skogsbruksministeriet kan närmare bestämmelser utfärdas om förutsättningarna för utbetalning av kvoter, stöd, bidrag och ersättningar i den utsträckning som verkställigheten av Europeiska gemenskapens lagstiftning kräver. Landsbygdsverket kan meddela föreskrifter om ansöknings-, beviljande- och utbetalningsförfaranden i anslutning till kvoter, stöd, bidrag och ersättningar samt om tekniska detaljer i anslutning till dels lagrings-, planerings- och övervakningssystem som hänför sig till skötseln av dem, dels förvaltningen av marknadsorganisationer som är förenliga med EG:s gemensamma jordbrukspolitik, till den del verkställigheten av Europeiska gemenskapens lagstiftning förutsätter det och föreskrifterna utgör verkställighet av uppgifter enligt 2 § i lagen om Landsbygdsverket. Dessutom meddelar Landsbygdsverket bestämmelser om de ansöknings-, avtals-, övervaknings- och beslutsblanketter och andra motsvarande blanketter som behövs för utförande av dess uppgifter.

_______________

Denna lag träder i kraft den 1 maj 2007.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

_______________

Lag

om ändring av 2 a och 3 § i lagen om gårdsbrukets utvecklingsfond

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen av den 16 december 1966 om gårdsbrukets utvecklingsfond (657/1966) det inledande stycket i 2 a § 1 mom. samt 2 a § 2 mom. och 3 § 4 mom., sådana de lyder i lag 1307/1994, som följer:

2 a §

Gårdsbrukets utvecklingsfond finns i anslutning till jord- och skogsbruksministeriet. Fonden förvaltas av en direktion som tillsätts av statsrådet. Bestämmelser om direktionens sammansättning och mandatperiod utfärdas genom förordning av statsrådet. Direktionen skall

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Förvaltningen av gårdsbrukets utvecklingsfond samt fondens bokföring och betalningar sköts till andra delar än de som nämns i 1 mom. av Landsbygdsverket, om inte annat föreskrivs i lag. Statsrådet utfärdar genom förordning närmare bestämmelser om dessa uppgifter när det gäller Landsbygdsverket.

3 §

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Fondens medel får användas för köp av referenskvantiteter för mjölk till och försäljning av dem från den nationella reserven samt även för inlösen till staten av sådana lägenheter och områden som sålts på exekutiv auktion enligt vad som föreskrivs särskilt i lag samt för anskaffning av lägenheter och områden till staten som säkerhet för statens fordran vid skuldsanering eller annars.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

_______________

Denna lag träder i kraft den 1 maj 2007.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

_______________

Lag

om ändring av lagen om finansiering av landsbygdsnäringar

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen av den 12 mars 1999 om finansiering av landsbygdsnäringar (329/1999) 25 § 1 mom., 26 § 2 mom., 27 § 1, 2 och 4 mom., 28 § 2 mom., 29 § 1 mom., 30 § 2 mom., 31 § 3 mom., 32 § 1 mom., 34 §, 35 § 2 mom., 37 § 1 mom., 41 § 1 mom., 43 § 2 mom., 44 § 1 och 2 mom., 45 § 3 mom., 46 § 4 mom., 52 § 2 mom., 55 § 1 mom., 58 § 1 mom., 60 och 63 §, rubriken för 64 § och 64 § 2 och 3 mom. samt 65 § 1 mom. 6 punkten,

av dem 26 § 2 mom., 30 § 2 mom., 31 § 3 mom., 37 § 1 mom., 41 § 1 mom., 44 § 1 mom., 46 § 4 mom. och 55 § 1 mom. sådana de lyder i lag 274/2003, 32 § 1 mom., 52 § 2 mom. och 60 § sådana de lyder i lag 225/2002, 44 § 2 mom. sådant det lyder i lag 693/2004 och 64 § 2 och 3 mom. sådana de lyder i lag 44/2000, samt

fogas till lagen en ny 74 b § som följer:

25 §

Ränta på statliga lån

Kreditinstituten kan bevilja lån av de medel i gårdsbrukets utvecklingsfond som anvisats av jord- och skogsbruksministeriet (statliga lån). Landsbygdsverket beslutar om beviljande av lån till kreditinstitut för statlig långivning som genomförs med medel ur fonden.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

26 §

Statens ansvar

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

För att statens ansvar skall gälla krävs att kreditinstitutet sköter lånet och säkerheterna för det enligt denna lag samt de bestämmelser och föreskrifter som utfärdats med stöd av den samt iakttar god banksed. Det kreditinstitut som har beviljat lånet är även skyldigt att bevaka statens intressen. Landsbygdsverket kan meddela närmare föreskrifter om hur den egendom som utgör säkerhet för lånet förvandlas till pengar genom frivillig skuldsanering, exekutiv auktion eller konkursförfarande.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

27 §

Gottgörelser för statliga lån

Landsbygdsverket beslutar om den gottgörelse för kapital och räntor som på basis av statens ansvar skall betalas till kreditinstitutet. Innan gottgörelse fastställs skall Landsbygdsverket klarlägga att den slutliga förlusten till följd av gäldenärens och en eventuell borgensmans insolvens har konstaterats och att förlusten inte har kunnat täckas med medel från försäljningen av den egendom som utgör säkerhet. Försäljning av säkerheten krävs dock inte när gäldenären eller tredje man som ansvarar för lånet vid företagssanering eller skuldsanering för privatpersoner eller vid en annan liknande reglering eller vid reglering av säkerhetsansvaret får behålla den egendom som utgör säkerhet. Landsbygdsverket skall betala gottgörelsen till kreditinstitutet med medel ur gårdsbrukets utvecklingsfond.

Om kreditinstitutet efter betalningen av gottgörelsen kan driva in utestående amorteringar och räntor hos låntagaren, skall institutet betala de indrivna beloppen till Landsbygdsverket för intäktsföring i gårdsbrukets utvecklingsfond. Landsbygdsverket kan av låntagaren återkräva den gottgörelse som har betalts till kreditinstitutet.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Landsbygdsverket skall behandla en ansökan om gottgörelse som gäller statliga lån inom tre månader efter det att kreditinstitutets ansökan har inkommit till Landsbygdsverket och den slutliga förlusten till följd av gäldenärens och en eventuell borgensmans insolvens har konstaterats. Om avgörandet av ansökan om gottgörelse förutsätter att kreditinstitutet lämnar en tilläggsutredning, räknas tiden om tre månader från det att de tilläggsutredningar som Landsbygdsverket begärt har lämnats in till verket. Om tiden överskrids är staten skyldig att betala dröjsmålsränta för den överskridande tiden enligt den räntefot som avses i 4 § 1 mom. i räntelagen (633/1982).

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

28 §

Redovisning av statliga lån

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Betalningarna enligt Landsbygdsverkets beslut med anledning av kreditinstitutets ansökan om gottgörelse skall göras inom sju bankdagar efter det att kreditinstitutet har fått del av beslutet.

29 §

Ränta på räntestödslån

Den totalränta som kreditinstitutet tar ut för ett räntestödslån får vara högst lika hög som den ränta som banken tar ut för de lån med normal ränta som beviljas för liknande ändamål förhöjd med de extra kostnader som beviljandet och skötseln av räntestödslånen medför. Landsbygdsverket har rätt att inte godkänna ett lån som räntestödslån, om totalräntan på lånet avviker från den ovan nämnda räntan.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

30 §

Allmänna bestämmelser om långivningen

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Genom förordning av statsrådet bestäms närmare om utlåtanden som krävs för ansökan om lån, lyftandet av lånemedlen, tiden för genomförande av projektet, betalningslättnader, uppbörden av amorteringar och ränta, tidpunkten för betalningarna, låneöverföringar, extra amorteringar och deras inverkan på amorteringar som förfaller, betalning av en fordran vars kapitalbelopp är litet och konstaterande av statens ansvar för statliga lån samt om övriga villkor i anslutning till beviljande av lånen och skötseln av dem. Landsbygdsverket kan meddela närmare föreskrifter än vad som bestäms i lag och förordning om förfaranden i anslutning till beviljande av lånen och skötseln av dem samt om förfarandet för ändring av lånevillkoren.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

31 §

De statliga lånens och räntestödslånens penningrörelse

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Landsbygdsverket kan meddela föreskrifter om de fall där kreditinstituten kan utföra ovan nämnda uppgifter utan ett centralt finansiellt institut. Landsbygdsverket undertecknar de i 1 mom. 3 punkten avsedda skuldebreven på statens vägnar.

32 §

Statsborgen

Landsbygdsverket eller en arbetskrafts- och näringscentral med årlig fullmakt av Landsbygdsverket kan på statens vägnar ställa borgen som säkerhet för kapital och ränta på lån med normala villkor och räntestödslån som beviljats landsbygdsföretag och andra stödberättigade sammanslutningar för anläggningstillgångar och driftskapital samt för andra betalningar enligt kreditvillkoren. Kapital på borgenskrediter får samtidigt vara obetalt till ett belopp av högst 80 miljoner euro. Bestämmelser om när borgen innehåller stöd och hur stödbeloppet skall beräknas utfärdas genom förordning av statsrådet. Låntagaren skall för statsborgen betala en borgensavgift som intäktsförs i gårdsbrukets utvecklingsfond. Kreditinstitutet ser till att avgiften redovisas till staten. Bestämmelser om avgiftens belopp och avgiftsuttaget utfärdas genom förordning av statsrådet. Landsbygdsverket kan meddela närmare föreskrifter om hur borgensavgiften tas ut.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

34 §

Avstående från regressanspråk

Landsbygdsverket kan besluta att lånekapital, räntor och borgensavgift för ett lån som på grundval av borgen har betalts till kreditinstitutet av statens medel skall lämnas oindrivna hos den som på grund av bestående arbetsoförmåga, långvarig arbetslöshet, underhållsskyldighet eller av annan härmed jämförbar orsak inte rimligen kan väntas klara av betalningarna.

35 §

Ersättning för kreditinstituts kostnader

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Landsbygdsverket skall besluta att de ersättningar enligt 1 mom. som betalts till kreditinstitutet för skötseln av statliga lån helt eller delvis skall återkrävas hos kreditinstitutet, om kreditinstitutet inte har skött ett statligt lån så som bestäms i denna lag eller med stöd av den. Utan hinder av det som bestäms i 46 § kan ersättningarna återkrävas under hela lånetiden.

37 §

Avgränsningar av frivillig skuldsanering

Vid frivillig skuldsanering får befrielse från betalning av amorteringar på statliga lån inte beviljas, om realsäkerheten för lånet eller borgen genom affärsverksamhet eller därmed jämförbar verksamhet tryggar betalningen av amorteringarna. För bibehållande av gäldenärens bostad, tryggande av företagets fortsatta verksamhet eller av andra synnerligen vägande skäl kan betalningsbefrielse dock beviljas. I sådana fall skall ansökan föras till Landsbygdsverket för avgörande.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

41 §

Övervakning

Jord- och skogsbruksministeriet ser till att övervakningen av användningen av medel har ordnats på behörigt sätt. Landsbygdsverket genomför övervakningen av användningen av medel så att det med hjälp av nödvändiga uppgifter om användningen av medlen och kontrolluppgifter kan fastställas om förutsättningarna för beviljande och betalning av stöd har funnits och om villkoren för beviljande och betalning av stöd har iakttagits. Handels- och industriministeriet bär dock det primära ansvaret för övervakningen och inspektionen av användningen av stöd för förädling och marknadsföring i fråga om delfinansierat stöd som avses i artiklarna 25—28 i EG:s förordning om utveckling av landsbygden. Landsbygdsverket kan meddela tekniska föreskrifter om övervakningen och uppföljningen av användningen av lån och stöd. I fråga om övervakning av stöd för vilka handels- och industriministeriet ansvarar kan motsvarande bestämmelser av teknisk natur utfärdas genom förordning av handels- och industriministeriet.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

43 §

Övervakningen inom kreditinstitut

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Det kreditinstitut som beviljat lånet är skyldigt att på en specificerad begäran ge jord- och skogsbruksministeriet och Landsbygdsverket sådana uppgifter som är nödvändiga för att utreda om den sökande varit i behov av stöd eller inte. Institutet är också skyldigt att ge jord- och skogsbruksministeriet, Landsbygdsverket eller en person som dessa bemyndigat de uppgifter som behövs för att konstatera om lånevillkoren samt berörda gemenskapsrättsakter, denna lag samt de författningar och föreskrifter som utfärdats med stöd av den har iakttagits i övrigt. Den ovan nämnda skyldigheten att lämna uppgifter gäller även sekretessbelagda uppgifter.

44 §

Inspektionsrätt

Jord- och skogsbruksministeriet, Landsbygdsverket och arbetskrafts- och näringscentralerna samt, i fråga om delfinansierat stöd enligt artiklarna 25—28 i EG:s förordning om utveckling av landsbygden för förädling och marknadsföring av jordbruksprodukter, handels- och industriministeriet samt, i fråga om stöd för beskogning eller andra skogsbruksåtgärder, skogscentralerna liksom beträffande sådana avtal om miljöspecialstöd som baserar sig på planer även de regionala miljöcentralerna har rätt att utan förhandsmeddelande låta sina tjänstemän utföra de inspektioner som behövs för övervakningen av att förutsättningarna och villkoren i anslutning till beviljande, betalning och användning av bidrag, lån och andra stöd som avses i denna lag iakttas.

För att övervakningen och inspektionerna skall kunna utföras på ett ändamålsenligt sätt kan jord- och skogsbruksministeriet och Landsbygdsverket bemyndiga en annan myndighet eller en utomstående revisor att utföra inspektioner som gäller dem som förmedlar och beviljar stöd samt stödtagarna och vilka har samband med användningen av de stödformer som nämns i 1 mom. Revisorn skall vara en sådan godkänd revisor eller revisionssammanslutning som avses i revisionslagen (936/1994) eller i lagen om revisorer inom den offentliga förvaltningen och ekonomin (467/1999). Revisionssammanslutningen skall utse en ansvarig revisor för inspektionen. På revisorer och revisionssammanslutningar som bemyndigats att utföra inspektionsuppdrag tillämpas förvaltningslagen, språklagen (423/2003) samt lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999). Bestämmelserna om straffrättsligt tjänsteansvar tillämpas på revisorn när han eller hon utför inspektionsuppdraget. Bestämmelser om skadeståndsansvar finns i skadeståndslagen (412/1974).

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

45 §

Erhållande, utlämnande och hemlighållande av uppgifter

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

En myndighet som deltar i verkställigheten av denna lag och skogscentralen har utan hinder av tystnadsplikten rätt att till jord- och skogsbruksministeriet, Landsbygdsverket, handels- och industriministeriet samt miljöministeriet lämna en sådan i övrigt sekretessbelagd uppgift för vidareförmedling till vederbörande institution inom Europeiska gemenskapen som behövs för övervakningen av att Europeiska gemenskapens lagstiftning har iakttagits då stöd beviljats med delfinansiering av gemenskapen.

46 §

Återkrav av stöd och statligt lån hos stödtagaren

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Vederbörande ministerium och Landsbygdsverket beslutar om återkrav och indragning av de bidrag som de har beviljat. I övrigt beslutar arbetskrafts- och näringscentralen om återkrav och indragning av stöd. Stödet skall återkrävas inom en skälig tid med beaktande av grunden för återkravet och personens betalningsförmåga. Tiden för återbetalning av bidrag får vara högst ett år och tiden för återbetalning av statligt lån högst två år. När lån och bidrag sägs upp och när stöd återkrävs skall det samtidigt beslutas om det kapital som skall betalas skall betalas i en eller flera poster. Stöd får inte återkrävas efter det att tio år har förflutit från utbetalningen av den sista stödposten.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

52 §

Ränta och dröjsmålsränta på belopp som skall återbetalas

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Landsbygdsverket kan av särskilda skäl besluta att man helt eller delvis låter bli att ta ut den i 1 mom. avsedda räntan, om inte något annat följer av Europeiska gemenskapens lagstiftning.

55 §

Myndigheter

Verkställigheten av denna lag sköts av jord- och skogsbruksministeriet, Landsbygdsverket, arbetskrafts- och näringscentralerna, skogscentralerna och de kommunala landsbygdsnäringsmyndigheterna. När det gäller stöd för förädling och marknadsföring av jordbruksprodukter sköts verkställigheten av denna lag även av handels- och industriministeriet. Verkställigheten av miljöstödet för jordbruket sköts av jord- och skogsbruksministeriet och Landsbygdsverket i samarbete med miljöministeriet. Genom förordning av statsrådet bestäms närmare hur behörigheten fördelas mellan ministerierna.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

58 §

Ändringssökande

I ett beslut som Landsbygdsverket och arbetskrafts- och näringscentralen fattat med stöd av denna lag får en part söka ändring genom besvär hos landsbygdsnäringarnas besvärsnämnd inom 30 dagar efter det att han har fått del av beslutet.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

60 §

Förfarandet vid ändringssökande

I de fall som avses i 58 § kan besvärsskriften tillställas besvärsinstansen eller den arbetskrafts- och näringscentral vars beslut överklagas. Om ändring söks i ett beslut som Landsbygdsverket fattat med stöd av denna lag kan besvärsskriften också tillställas Landsbygdsverket. Landsbygdsverket och arbetskrafts- och näringscentralen skall sända besvärsskriften samt handlingarna i ärendet och sitt utlåtande över besvären till landsbygdsnäringarnas besvärsnämnd.

63 §

Uttag av avgift för behandling av ärenden

För beslut som har fattats med stöd av denna lag tas avgift ut enligt vad som särskilt bestäms om uttag av avgifter. Landsbygdsverkets och arbetskrafts- och näringscentralens beslut om skuldsanering och andra betalningslättnader för krediter samt beviljande av bidrag och annat stöd är dock avgiftsfria. Även beslut av landsbygdsnäringarnas besvärsnämnd angående skuldsanering och andra betalningslättnader är avgiftsfria.

64 §

Närmare bestämmelser och föreskrifter

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Genom förordning av jord- och skogsbruksministeriet bestäms närmare om de godtagbara kostnaderna för åtgärder som stöds, om de maximala totalinvesteringar som stöds, om tiden för genomförande av projekt och åtgärder och om överföring av stöd. Genom förordning av jord- och skogsbruksministeriet kan också bestämmas om förfarandet vid ansökan om samt beviljande och betalning av stöd.

Landsbygdsverket meddelar närmare föreskrifter än vad som bestäms i lag och förordning om sökandens självkostnadsandel, skuldsaneringsplanen och förfarandet vid ersättning av kostnader i samband med skuldsanering. Landsbygdsverket meddelar föreskrifter om hur behövliga likviditets- och lönsamhetskalkyler samt andra kalkyler, utvecklingsplaner för landsbygdsföretag och avtal om skuldsanering skall göras upp. Dessutom meddelar Landsbygdsverket föreskrifter om köpe- och skuldebrevsformulären, om ansöknings-, avtals- och beslutsformulären och om detaljer i lagrings-, uppföljnings- och övervakningssystem som hänför sig till skötseln av lån och stöd. Även handels- och industriministeriet kan genom förordning utfärda närmare bestämmelser om dessa frågor till den del det är fråga om stöd för marknadsföring och förädling inom dess förvaltningsområde.

65 §

Användningen av medel ur gårdsbrukets utvecklingsfond

Gårdsbrukets utvecklingsfonds medel får, utöver vad som ovan bestäms om användningen av dem, användas för

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

6) beskogning av åker i jord- och skogsbruksministeriets, Landsbygdsverkets eller arbetskrafts- och näringscentralens besittning och behövliga skogsvårds- och skogsförbättringsarbeten på de skogsmarker som är i deras besittning, samt för

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

74 b §

Uppgifter för Landsbygdsverket som följer av tidigare lagstiftning

Utan hinder av vad som i 68, 69 och 71—74 § föreskrivs om bestämmelser, föreskrifter och avtalsvillkor som skall tillämpas på rättsförhållanden som uppkommit innan denna lag trätt i kraft sköts de uppgifter som hört till jord- och skogsbruksministeriets informationstjänstcentral av Landsbygdsverket, om inte annat föreskrivs särskilt genom lag.

_______________

Denna lag träder i kraft den 1 maj 2007.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

När denna lag träder i kraft överförs de ärenden som har inletts vid jord- och skogsbruksministeriet och som enligt denna eller någon annan lag eller enligt en förordning som utfärdas med stöd av lag hör till Landsbygdsverkets uppgifter till det nämnda verket för behandling. De ansökningar om gottgörelse enligt 27 § som är anhängiga vid jord- och skogsbruksministeriet avgörs dock av jord- och skogsbruksministeriet.

_______________

Lag

om ändring av lagen om finansiering av renhushållning och naturnäringar

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen av den 21 januari 2000 om finansiering av renhushållning och naturnäringar (45/2000) 21 § 1 mom., 23 § 1 och 2 mom., 24 § 1 mom., 25 § 2 mom., 26 § 1 mom., 27 § 2 mom., 28 § 3 mom., 29 § 2 mom., 31 § 2 mom., 35 § 1 mom., 37 § 1 mom., 39 § 2 mom., 40 § 1 och 2 mom., 42 § 3 mom., 45 § 1 mom., 50 § 2 mom., 55 § 1 mom., 56 § 1 mom., 60 §, rubriken för 64 § och 64 § 2 och 3 mom. samt 74 §,

av dem 31 § 2 mom., 40 § 1 och 2 mom. och 45 § 1 mom. sådana de lyder i lag 275/2004, och

fogas till lagen en ny 76 a § som följer:

21 §

Statliga lån och ränta på dem

Kreditinstituten kan bevilja lån av de medel i gårdsbrukets utvecklingsfond som anvisats av jord- och skogsbruksministeriet (statliga lån). Landsbygdsverket beslutar om beviljande av lån till kreditinstitut för statlig långivning som genomförs med medel ur utvecklingsfonden.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

23 §

Gottgörelser för statliga lån

Landsbygdsverket beslutar om den gottgörelse för kapital och räntor som på basis av statens ansvar skall betalas till kreditinstitut. Innan gottgörelsen fastställs skall Landsbygdsverket klarlägga att den slutliga förlusten till följd av gäldenärens och en eventuell borgensmans insolvens har konstaterats och att förlusten inte har kunnat täckas med medel från försäljningen av den egendom som utgör säkerhet. Försäljning av säkerheten krävs dock inte när gäldenären eller tredje man som ansvarar för lånet vid företagssanering eller skuldsanering för privatpersoner eller vid en annan liknande reglering eller vid reglering av säkerhetsansvaret får behålla den egendom som utgör säkerhet. Landsbygdsverket betalar gottgörelsen till kreditinstitutet med medel ur gårdsbrukets utvecklingsfond.

Om kreditinstitutet efter betalningen av gottgörelsen kan driva in utestående amorteringar och räntor hos låntagaren, skall det redovisa de indrivna beloppen till Landsbygdsverket för intäktsföring i gårdsbrukets utvecklingsfond. Landsbygdsverket beslutar om återkrav hos låntagaren av den gottgörelse som har betalts till kreditinstitutet.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

24 §

Behandlingstiden för ansökan om gottgörelse och dröjsmålsräntor på gottgörelser

Landsbygdsverket skall behandla en ansökan om gottgörelse som gäller statliga lån inom tre månader efter det att kreditinstitutets ansökan har inkommit till Landsbygdsverket och den slutliga förlusten till följd av gäldenärens och en eventuell borgensmans insolvens har konstaterats. Om avgörandet av ansökan om gottgörelse förutsätter att kreditinstitutet lämnar tilläggsutredning, räknas tiden om tre månader från det att de tilläggsutredningar som Landsbygdsverket begärt har lämnats in. Om tiden överskrids är staten skyldig att betala dröjsmålsränta för den överskridande tiden enligt den räntefot som avses i 4 § 1 mom. i räntelagen (633/1982).

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

25 §

Redovisning av statliga lån

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Betalningarna enligt Landsbygdsverkets beslut med anledning av kreditinstitutets ansökan om gottgörelse skall göras inom sju bankdagar efter det att kreditinstitutet har fått del av beslutet.

26 §

Ränta på räntestödslån

Den totalränta som kreditinstitutet tar ut för ett räntestödslån får vara högst lika hög som den ränta som banken tar ut för de lån med normal ränta som på sedvanliga villkor beviljas för liknande ändamål förhöjd med de extra kostnader som beviljandet och skötseln av räntestödslånen medför. Landsbygdsverket har rätt att inte godkänna ett lån som räntestödslån, om totalräntan på lånet avviker från den ovan nämnda räntan.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

27 §

Allmänna bestämmelser om långivningen

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Genom förordning av statsrådet bestäms närmare om utlåtanden som krävs för ansökan om stöd, lyftandet av lånemedlen, tiden för utförande av arbetet, betalningslättnader, uppbörden av amorteringar och ränta, tidpunkten för betalningarna, låneöverföringar, extra amorteringar och deras inverkan på amorteringar som förfaller, betalning av en fordran vars kapitalbelopp är litet och fullgörande av statens ansvar för statliga lån och om övriga omständigheter i anslutning till beviljande av lånen och skötseln av dem. Landsbygdsverket kan meddela närmare föreskrifter om förfaranden i anslutning till beviljande av lånen och skötseln av dem samt om förfarandet för ändring av lånevillkoren.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

28 §

De statliga lånens och räntestödslånens penningrörelse

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Landsbygdsverket kan meddela föreskrifter om de fall där kreditinstituten kan utföra ovan nämnda uppgifter utan ett centralt finansiellt institut eller ett finansiellt serviceföretag. Landsbygdsverket undertecknar de i 1 mom. 3 punkten avsedda skuldebreven på statens vägnar.

29 §

Ersättning för kreditinstitutens kostnader

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Landsbygdsverket skall besluta att de ersättningar enligt 1 mom. som betalts till ett kreditinstitut för skötseln av statliga lån helt eller delvis skall återkrävas hos kreditinstitutet, om kreditinstitutet inte har skött ett statligt lån så som bestäms i denna lag eller med stöd av den eller så som god banksed kräver. Utan hinder av 43 och 44 § kan ersättningarna återkrävas under hela lånetiden.

31 §

Begränsningar i fråga om frivillig skuldsanering

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Vid frivillig skuldsanering får befrielse från betalning av amorteringar på statliga lån inte beviljas, om realsäkerheten för lånet eller borgen genom affärsverksamhet eller därmed jämförbar verksamhet tryggar betalningen av amorteringarna. För bibehållande av gäldenärens bostad, tryggande av företagets fortsatta verksamhet eller av andra synnerligen vägande skäl kan befrielse från betalning dock beviljas. I sådana fall skall ansökan föras till Landsbygdsverket för avgörande.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

35 §

Myndigheter

Verkställigheten av denna lag sköts av jord- och skogsbruksministeriet, Landsbygdsverket, arbetskrafts- och näringscentralerna och de kommunala landsbygdsnäringsmyndigheterna.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

37 §

Övervakning

Landsbygdsverket skall ordna övervakningen av användningen av medel så att det med hjälp av nödvändiga uppgifter om användningen av medlen och kontrolluppgifter kan fastställas om förutsättningarna för beviljande och betalning av stöd har funnits och om villkoren för beviljande och utbetalning av stöd har iakttagits.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

39 §

Tillsynen vid kreditinstitut

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Det kreditinstitut som beviljat lånet är skyldigt att på en specificerad begäran lämna Landsbygdsverket sådana uppgifter som är nödvändiga för att utreda om den som ansökt om lån varit i behov av stöd eller inte. Kreditinstitutet är också skyldigt att lämna jord- och skogsbruksministeriet och Landsbygdsverket de uppgifter och för granskning de handlingar som behövs för att konstatera om lånevillkoren och berörda gemenskapsrättsakter, denna lag och de bestämmelser och föreskrifter som utfärdats med stöd av den har iakttagits i övrigt. Den ovan nämnda skyldigheten att lämna uppgifter gäller även sekretessbelagda uppgifter.

40 §

Inspektionsrätt

Jord- och skogsbruksministeriet, Landsbygdsverket och arbetskrafts- och näringscentralerna har rätt att utan förhandsmeddelande utföra de inspektioner som behövs för övervakningen av att förutsättningarna och villkoren i anslutning till beviljande, utbetalning och användning av bidrag, lån och andra stöd som avses i denna lag iakttas.

För att tillsynen och inspektionerna skall kunna utföras på ett ändamålsenligt sätt kan jord- och skogsbruksministeriet och Landsbygdsverket bemyndiga en annan myndighet eller en utomstående revisor att utföra inspektioner som gäller dem som förmedlar och beviljar stöd samt stödtagarna och vilka har samband med användningen av de stödformer som nämns i 1 mom. Revisorn skall vara en sådan godkänd revisor eller revisionssammanslutning som avses i revisionslagen (936/1994) eller i lagen om revisorer inom den offentliga förvaltningen och ekonomin (467/1999). Revisionssammanslutningen skall utse en ansvarig revisor för inspektionen. Den som bemyndigats skall i sitt inspektionsuppdrag iaktta förvaltningslagen (434/2003), språklagen (423/2003), samiska språklagen (1086/2003) och lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999). Bestämmelserna om straffrättsligt tjänsteansvar tillämpas på revisorn när han eller hon utför inspektionsuppdraget. Bestämmelser om skadeståndsansvar finns i skadeståndslagen (412/1974).

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

42 §

Utlämnande av sekretessbelagda uppgifter

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

En myndighet som deltar i verkställigheten av denna lag har utan hinder av tystnadsplikten rätt att också till jord- och skogsbruksministeriet och Landsbygdsverket och för vidareförmedling till vederbörande myndighet inom Europeiska gemenskapen lämna ut en sådan i övrigt sekretessbelagd uppgift som behövs för övervakningen av att Europeiska gemenskapens lagstiftning har iakttagits då stöd beviljats med delfinansiering av gemenskapen.

45 §

Behörigheten vid återkrav

Jord- och skogsbruksministeriet och Landsbygdsverket beslutar om återkrav och indragning av de stöd som de har beviljat. I övrigt beslutar arbetskrafts- och näringscentralen om återkrav och indragning av stöd. Stödet skall återkrävas inom en skälig tid med beaktande av grunden för återkravet och personens betalningsförmåga. Tiden för återbetalning av bidrag får vara högst ett år och tiden för återbetalning av statligt lån högst två år. När lån och bidrag sägs upp och när stöd återkrävs skall det samtidigt beslutas om det kapital som skall betalas skall betalas i en eller flera poster. Stöd får inte återkrävas efter det att tio år har förflutit från utbetalningen av den sista stödposten.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

50 §

Ränta och dröjsmålsränta på belopp som skall återbetalas

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Landsbygdsverket kan av särskilda skäl besluta att man helt eller delvis låter bli att ta ut den i 1 mom. avsedda räntan, om stödtagarens förfarande har ägt rum under förmildrande omständigheter eller stödtagarens situation på grund av ålderdom, sjukdom, bestående arbetsoförmåga eller tvingande ekonomiska svårigheter eller av någon annan motsvarande orsak är sådan att räntorna inte skulle kunna drivas in.

55 §

Besvärsrätt

I ett beslut som Landsbygdsverket och arbetskrafts- och näringscentralen fattat med stöd av denna lag får en part söka ändring genom besvär hos landsbygdsnäringarnas besvärsnämnd inom 30 dagar efter det att han eller hon har fått del av beslutet.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

56 §

Förfarandet vid ändringssökande

Besvärsskriften kan tillställas besvärsinstansen eller den arbetskrafts- och näringscentral vars beslut överklagas. Om ändring söks i ett beslut som Landsbygdsverket fattat med stöd av denna lag kan besvärsskriften också tillställas Landsbygdsverket. Landsbygdsverket och arbetskrafts- och näringscentralen skall sända besvärsskriften samt handlingarna i ärendet och sitt utlåtande över besvären till landsbygdsnäringarnas besvärsnämnd.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

60 §

Uttag av avgift för behandling av ärenden

För beslut som har fattats med stöd av denna lag tas avgift ut enligt vad som särskilt bestäms om uttag av avgifter. Landsbygdsverkets och arbetskrafts- och näringscentralens beslut om skuldsanering och andra lättnader i betalningen av krediter samt beviljande av stöd är dock avgiftsfria. Även beslut av landsbygdsnäringarnas besvärsnämnd angående skuldsanering och andra lättnader i betalningen av krediter är avgiftsfria.

64 §

Närmare bestämmelser och föreskrifter

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Genom förordning av jord- och skogsbruksministeriet bestäms om de godtagbara kostnaderna för åtgärder som stöds, om de maximala totalinvesteringar som stöds, om tiden för genomförande av projekt och åtgärder och om överföring av stöd. Genom förordning av jord- och skogsbruksministeriet kan också bestämmas om förfarandet vid ansökan om samt beviljande och betalning av stöd.

Landsbygdsverket meddelar närmare föreskrifter om sökandens självkostnadsandel, skuldsaneringsplanen och förfarandet vid ersättning av kostnader i samband med skuldsanering. Landsbygdsverket meddelar föreskrifter om hur behövliga likviditets- och lönsamhetskalkyler samt andra kalkyler, utvecklingsplaner för landsbygdsföretag och avtal om skuldsanering skall göras upp. Dessutom meddelar Landsbygdsverket föreskrifter om köpe- och skuldebrevsformulären, om ansöknings-, avtals- och beslutsformulären och om detaljer i lagrings-, uppföljnings- och övervakningssystem i anslutning till skötseln av lån och stöd.

74 §

Statens ansvar för lån enligt tidigare lagstiftning

I fråga om statens ansvar för statliga lån som beviljats enligt den lagstiftning som gällde innan denna lag trädde i kraft av medel ur gårdsbrukets utvecklingsfond iakttas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet. Landsbygdsverket beslutar emellertid om den gottgörelse för kapital och räntor som på basis av statens ansvar skall betalas till kreditinstitutet.

76 a §

Uppgifter för Landsbygdsverket som följer av tidigare lagstiftning

Utan hinder av vad som i 70—76 § föreskrivs om bestämmelser, föreskrifter och avtalsvillkor som skall tillämpas på rättsförhållanden som uppkommit innan denna lag trätt i kraft sköts de uppgifter som hört till jord- och skogsbruksministeriets informationstjänstcentral av Landsbygdsverket, om inte annat föreskrivs särskilt genom lag.

_______________

Denna lag träder i kraft den 1 maj 2007.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

När denna lag träder i kraft överförs de ärenden som har inletts vid jord- och skogsbruksministeriet och som enligt denna eller någon annan lag eller enligt en förordning som utfärdas med stöd av lag hör till Landsbygdsverkets uppgifter till det nämnda verket för behandling. De ansökningar om gottgörelse enligt 23 § som är anhängiga vid jord- och skogsbruksministeriet avgörs dock av jord- och skogsbruksministeriet.

_______________

Lag

om ändring av skoltlagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i skoltlagen av den 24 februari 1995 (253/1995) 20 § 1 mom., 55 § 1 mom., rubriken för 65 § och 65 § 2 mom., sådana de lyder, 20 § 1 mom., rubriken för 65 § och 65 § 2 mom. i lag 276/2004 och 55 § 1 mom. i lag 1379/2004, som följer:

20 §

Övervakning

Jord- och skogsbruksministeriet, Landsbygdsverket och arbetskrafts- och näringscentralen har rätt att utan förhandsmeddelande utföra de inspektioner som behövs för övervakningen av att förutsättningarna och villkoren i anslutning till beviljande, utbetalning och användning av bidrag, lån och andra stöd som avses i denna lag iakttas.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

55 §

Verkställighetsmyndigheter

Jord- och skogsbruksministeriet, Landsbygdsverket, Lapplands arbetskrafts- och näringscentral, landsbygdsnäringsmyndigheten i Enare kommun samt Forststyrelsen sköter verkställigheten av denna lag. Närmare bestämmelser om de förfaranden som skall iakttas vid verkställigheten av denna lag kan utfärdas genom förordning av jord- och skogsbruksministeriet.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

65 §

Närmare bestämmelser och föreskrifter

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Närmare bestämmelser än vad som bestäms i lag och förordning om styrning av stöd och om stödnivåer kan utfärdas genom förordning av jord- och skogsbruksministeriet. Landsbygdsverket meddelar föreskrifter om formulären för köpe- och skuldebrev, ansökningar och beslut samt om andra formulär som behövs för verkställigheten av denna lag.

_______________

Denna lag träder i kraft den 1 maj 2007.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

_______________

Lag

om ändring av lagen om förfarandet vid skötseln av stöduppgifter i fråga om landsbygdsnäringar

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i lagen av den 18 december 1992 om förfarandet vid skötseln av stöduppgifter i fråga om landsbygdsnäringar (1336/1992) 13 a §, sådan den lyder i lag 39/1997,

ändras 2 § 1 mom., 3 § 2 mom., 10 §, 11 § 1 mom., 12 § och rubriken för 13 §, av dem 12 § sådan den lyder i lag 1514/1994, samt

fogas till 13 § ett nytt 2 mom. som följer:

2 §

Myndigheter

Jord- och skogsbruksministeriet, Landsbygdsverket, arbetskrafts- och näringscentralerna och kommunernas landsbygdsnäringsmyndigheter sköter uppgifterna enligt denna lag samt de övervakningsuppgifter och andra uppgifter som hänför sig till dem.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

3 §

Beslut

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Om en myndighet som anges i 2 § har beviljat stöd med avvikelse från ansökan eller om ansökan har avslagits, ges sökanden som beslut ett utdrag ur protokollet eller ett separat beslut.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

10 §

Ändringssökande

Ändring i beslut som kommunens landsbygdsnäringsmyndighet har fattat med stöd av denna lag får inte sökas genom besvär. Ändring i den kommunala landsbygdsnäringsmyndighetens beslut söks genom skriftligt rättelseyrkande hos arbetskrafts- och näringscentralen inom 30 dagar från delfåendet av beslutet. Behörig att pröva rättelseyrkandet är den arbetskrafts- och näringscentral inom vars verksamhetsområde kommunen i fråga är belägen. Hos landsbygdsnäringarnas besvärsnämnd anförs besvär över beslut som länsstyrelsen i landskapet Åland fattat i ärenden som avses i denna lag. På sökande av ändring tillämpas i övrigt förvaltningsprocesslagen (586/1996).

Besvärsskriften kan även lämnas in till den myndighet i vars beslut ändring söks. Myndigheten skall sända besvärsskriften jämte handlingarna i ärendet och sitt utlåtande om besvären till besvärsinstansen.

Ändring i ett beslut av landsbygdsnäringarnas besvärsnämnd som gäller ett ärende som nämns i 7 eller 8 § får sökas genom besvär hos högsta förvaltningsdomstolen på det sätt som bestäms i förvaltningsprocesslagen. Ändring i andra beslut som besvärsnämnden meddelar får sökas endast om högsta förvaltningsdomstolen beviljar besvärstillstånd.

11 §

Ersättning till kommunen

För utgifter som kommunen åsamkas av skötseln av de uppgifter som avses i denna lag betalas kommunen ersättning enligt lagen om statsandelar till kommunerna (1147/1996). I sådana fall som avses ovan i 2 § 3 mom. betalas kommunen dock ersättning enligt de grunder som anges i en förordning av statsrådet.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

12 §

Avgifter för beslut

För myndigheters beslut som gäller stöd enligt denna lag tas avgift ut enligt vad som bestäms särskilt om uttag av avgifter. Den kommunala landsbygdsnäringsmyndighetens och arbetskrafts- och näringscentralens expeditioner är avgiftsfria, dock inte arbetskrafts- och näringscentralens expeditioner i besvärsärenden.

13 §

Närmare bestämmelser och föreskrifter

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Landsbygdsverket kan meddela föreskrifter om ansöknings-, beviljande- och utbetalningsförfarandet i anslutning till kvoter, stöd, bidrag och ersättningar samt om tekniska detaljer i anslutning till lagrings-, planerings- och övervakningssystem som hänför sig till skötseln av dem, till den del verkställigheten av den nationella lagstiftningen eller Europeiska gemenskapens lagstiftning förutsätter det och föreskrifterna utgör verkställighet av de uppgifter om vilka det föreskrivs i 2 § i lagen om Landsbygdsverket (666/2006). Dessutom meddelar Landsbygdsverket föreskrifter om sådana ansöknings-, avtals-, övervaknings- och beslutsblanketter och andra motsvarande blanketter som behövs för utförande av dess uppgifter.

_______________

Denna lag träder i kraft den 1 maj 2007.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

_______________

Lag

om ändring av 14 § i lagen om verkställighet av systemet med samlat gårdsstöd

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen av den 15 juli 2005 om verkställighet av systemet med samlat gårdsstöd (557/2005) 14 § som följer:

14 §

Registeransvarig, användare och ändamål

Landsbygdsverket ansvarar i egenskap av registerägare för förandet av stödrättighetsregistret, medan jord- och skogsbruksministeriets informationstjänstcentral ansvarar för det tekniska upprätthållandet av det. Jord- och skogsbruksministeriet, Landsbygdsverket, jord- och skogsbruksministeriets informationstjänstcentral, arbetskrafts- och näringscentralernas landsbygdsavdelningar och kommunernas landsbygdsnäringsmyndigheter har utan hinder av sekretessbestämmelserna rätt att få uppgifter ur registret vid kontroller av stödrättigheter och samkörning av uppgifter i överensstämmelse med artikel 21 i förordningen om gårdsstöd samt vid annan administration av stödrättigheter enligt förordningen om gårdsstöd.

_______________

Denna lag träder i kraft den 1 maj 2007.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

_______________

Lag

om ändring av 25 och 27 § i lagen om nationella stöd till jordbruket och trädgårdsodlingen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen av den 28 december 2001 om nationella stöd till jordbruket och trädgårdsodlingen (1559/2001) 25 § 3 mom. och 27 § som följer:

25 §

Ansökningsförfarande

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Landsbygdsverket meddelar föreskrifter om ansökningstiderna. Genom förordning av jord- och skogsbruksministeriet bestäms om vilken behörig myndighet ansökan om respektive stödform skall lämnas in till.

27 §

Beviljande av undantag

Landsbygdsverket kan av särskilda skäl bevilja en sökande undantag från villkor i 3 § 2 mom. 2 punkten, utom de som gäller ålder. Vid prövning av om särskilda skäl föreligger skall särdragen hos företagsformen, produktionens tidigare stödberättigande samt andra motsvarande omständigheter beaktas.

Landsbygdsverket kan av särskilda skäl bevilja en sökande undantag från det villkor som föreskrivs i 10 § 2 mom. 1 punkten. Vid prövning av om särskilda skäl föreligger skall den sökandes möjlighet att på ett rimligt avstånd skaffa tillräckligt med åkrar som lämpar sig för odling, huruvida husdjursskötseln idkas i syfte att förvärva inkomster samt andra motsvarande omständigheter beaktas.

Landsbygdsverket kan av särskilda skäl bevilja en sökande undantag från de tekniska krav i fråga om växthusens konstruktion som avses i 11 § 2 mom. 4 punkten. Vid prövning av om särskilda skäl föreligger skall de växter som odlas, byggnadsmaterialens lämplighet samt andra motsvarande omständigheter beaktas.

Undantag enligt denna paragraf skall sökas årligen vid en tidpunkt som Landsbygdsverket bestämmer.

_______________

Denna lag träder i kraft den 1 maj 2007.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

_______________

Lag

om ändring av lagen om landsbygdsnäringsregistret

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen av den 29 december 1994 om landsbygdsnäringsregistret (1515/1994) 1 § 1 mom., 2 §, 3 § 1 mom. och 7 § 5 mom., av dem 2 § sådan den lyder i lag 305/2005, som följer:

1 §

Lagens tillämpningsområde

För skötseln av uppgifterna inom jord- och skogsbruksministeriets ansvarsområde förs administrativa register över gårdsbruksenheterna, skogsbrukslägenheterna, trädgårdsföretagen, pälsfarmerna, rennäringsföretagen och övriga kunder inom jord- och skogsbruksministeriets ansvarsområde samt lägenheter med ett eller flera produktionsdjur eller andra djurhållningsenheter samt statistikregister. Tillsammans utgör dessa register landsbygdsnäringsregistret. Nämnda företag och enheter benämns nedan registerenheter.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

2 §

Registrets ändamål

Uppgifterna i registret används vid förvaltning och övervakning av stöden inom jord- och skogsbruksministeriets ansvarsområde samt tillsyn över iakttagandet av lagstiftningen om djurens hälsa och välfärd, växters sundhet, insatsvaror som används inom jordbruk, jordbruksprodukter och livsmedel, vid beredning av beslutsfattandet om de nämnda uppgifterna, vid planering av åtgärder och uppföljning av deras verkningar, för statistiska ändamål och för forskning. Vidare kan uppgifterna i registret användas vid uttag av den ersättning enligt 6 c § i lagen om växtförädlarrätt (789/1992) som skall betalas till sortägaren för nyttjande av egenproducerat utsäde, enligt vad som bestäms om saken i nämnda lag.

3 §

Förande av registret

Registret förs av Landsbygdsverket, Livsmedelssäkerhetsverket och jord- och skogsbruksministeriets informationstjänstcentral, var och en av dem till den del som gäller det egna ansvarsområdet. Jord- och skogsbruksministeriets informationstjänstcentral svarar för det tekniska upprätthållandet av registret. Registret används och uppdateras i den omfattning som skötseln av de föreskrivna uppgifterna förutsätter av jord- och skogsbruksministeriet, Landsbygdsverket, Livsmedelssäkerhetsverket, jord- och skogsbruksministeriets informationstjänstcentral, arbetskrafts- och näringscentralerna, kommunernas landsbygdsnärings- och livsmedelstillsynsmyndigheter, länsstyrelserna och kommunalveterinärerna.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

7 §

Givande och utlämnande av registeruppgifter

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Den registeransvarige beslutar om utlämnande av uppgifter till utomstående.

_______________

Denna lag träder i kraft den 1 maj 2007.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

_______________

Lag

om ändring av 25 kap. 8 § i ärvdabalken

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i ärvdabalken av den 5 februari 1965 (40/1965) 25 kap. 8 §, sådan den lyder i lag 612/1989, som följer:

25 kap.

Om skifte av gårdsbruksenhet som hör till kvarlåtenskap

8 §

Innan ett slutligt arvskifte enligt detta kapitel förrättas skall skiftesmannen, vid behov eller då en delägare i dödsboet yrkar det, inhämta utlåtande av den arbetskrafts- och näringscentral inom vilken driftscentret för den gårdsbruksenhet som helt eller delvis hör till kvarlåtenskapen är beläget. Utlåtandet skall gälla följande frågor:

1) är den gårdsbruksenhet som hör till kvarlåtenskapen sådan att odlaren och medlemmarna av hans familj kan få sin huvudsakliga utkomst av den eller utgör de i kvarlåtenskapen ingående lägenheterna och lägenhetsdelarna var för sig eller tillsammans med lägenheter och lägenhetsdelar som ägs av den lämpliga övertagaren av gårdsbruket eller hans make, eller tillsammans med den del som i fall som avses i 1 b § 2 mom. tillhör den efterlevande maken, ett sådant gårdsbrukskomplex att odlaren och medlemmarna av hans familj kan få sin huvudsakliga utkomst av det,

2) har den som önskar att en gårdsbruksenhet, lägenhet eller lägenhetsdel, som hör till kvarlåtenskapen, i enlighet med detta kapitel skall tas med i hans arvslott tillräckliga yrkesförutsättningar att idka gårdsbruk,

3) vem av flera sådana lämpliga övertagare av gårdsbruk, som önskar att en i kvarlåtenskapen ingående gårdsbruksenhet, lägenhet eller lägenhetsdel i enlighet med detta kapitel skall tas med i deras arvslotter, har de bästa yrkesförutsättningarna att idka sådant lantbruk som kan komma i fråga,

4) är det med beaktande av 4 § möjligt att i samband med skiftet överlåta områden från en gårdsbruksenhet till andra delägare, samt

5) vilket är det gängse värdet på den gårdsbruksenhet, lägenhet eller lägenhetsdel som hör till kvarlåtenskapen och vilket är det beräknade värdet enligt 2 §.

Godkänner delägaren inte arbetskrafts- och näringscentralens utlåtande, kan han inom en månad från det han bevisligen fick del av detta begära utlåtande av Landsbygdsverket om de omständigheter som nämns i 1 mom. Landsbygdsverket skall sända utlåtandet till den som har begärt det och till skiftesmannen.

Arbetskrafts- och näringscentralen och Landsbygdsverket skall avge utlåtandena i brådskande ordning.

_______________

Denna lag träder i kraft den 1 maj 2007.

När denna lag träder i kraft behandlas de ärenden som har inletts vid jord- och skogsbruksministeriet och som enligt denna lag hör till Landsbygdsverkets uppgifter dock vid jord- och skogsbruksministeriet i enlighet med de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

_______________

Lag

om ändring av lagen om ersättande av skador som förorsakats av exceptionella översvämningar

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen av den 18 mars 1983 om ersättande av skador som förorsakats av exceptionella översvämningar (284/1983) 4 § 1 mom. samt 5 och 7 §, av dem 4 § 1 mom. och 5 § sådana de lyder i lag 92/1995, och

fogas till 4 §, sådan den lyder i sistnämnda lag, ett nytt 3 mom. som följer:

4 §

Landsbygdsverket meddelar föreskrifter om inom vilken tid den skadelidande för att få ersättning skall göra en ersättningsansökan hos landsbygdsnäringsmyndigheten i den kommun inom vilken den skadade fastigheten eller det skadade lösöret finns eller, om det är fråga om en skada som har drabbat en gårdsbruksenhet eller där befintligt lösöre, hos landsbygdsnäringsmyndigheten i den kommun där gårdsbruksenhetens driftscentrum är beläget. Landsbygdsverket meddelar föreskrifter om den ansökningsblankett som skall användas för ansökan om ersättning och om de upplysningar som skall fogas till ansökan.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

De regionala skogscentralerna kan för sakkunnighjälp som de har gett betalas ersättning ur det anslag som avses i 1 § 2 mom. på de grunder om vilka det bestäms genom förordning av jord- och skogsbruksministeriet. Kommunens landsbygdsnäringsmyndighet skall, efter att ha utfört de värderingar som anges i 2 mom., till Landsbygdsverket lämna in kopior av ansökningarna och värderingsprotokollen, av bilagorna till ansökan och av de andra handlingar som behövs.

5 §

Kommunens landsbygdsnäringsmyndighet beslutar om beviljande av ersättning och betalar ersättningen sedan Landsbygdsverket i de enskilda fallen har konstaterat att det är fråga om ersättande av skador som avses i denna lag och inom ramen för anslaget har ställt de utifrån de enskilda fallen uträknade och för ersättande av skadorna behövliga medlen till landsbygdsnäringsmyndighetens disposition. Genom förordning av jord- och skogsbruksministeriet bestäms om ersättningsprocenten, som kan vara olika stor för skador och kostnader av olika slag.

7 §

Om inte något annat bestäms i denna lag iakttas dessutom i tillämpliga delar lagen om förfarandet vid skötseln av stöduppgifter i fråga om landsbygdsnäringar (1336/1992).

_______________

Denna lag träder i kraft den 1 maj 2007.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

_______________

Lag

om ändring av lagen om ersättande av skördeskador

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen av den 21 december 2000 om ersättande av skördeskador (1214/2000) 6 och 7 §, 8 § 5 mom., 10 § 2 mom. samt 11 § som följer:

6 §

Växtarternas priser per enhet

I fråga om växtarter som är ersättningsgilla enligt denna lag meddelar Landsbygdsverket årligen föreskrifter om de priser per enhet som skall tillämpas vid värderingen av skördeskador. Som beräkningsgrund för priset per enhet anses interventionspriset eller det marknadspris som betalats året före skadeåret, varvid även senare utveckling på marknaden kan beaktas. Om inget interventions- eller marknadspris finns, meddelar Landsbygdsverket föreskrifter om priset per enhet efter att ha hört delegationen för skördeskador. Vid bestämmandet av priset per enhet kan produktionsstöd som betalas för växtarten beaktas.

7 §

Normskörd

Med växtartens normskörd avses den genomsnittliga årsskörd per arealenhet som erhållits på normskördeområdet. Normskörden beräknas på grundval av skördestatistiken för de fem år som föregår skadeåret såsom ett aritmetiskt medelvärde. Från detta beräkningssätt kan avvikelse göras av särskilda skäl eller om behövlig skördestatistik inte finns tillgänglig.

Värdet av en växtarts normskörd beräknas så att det pris per enhet för växtarten i fråga som anges i en föreskrift av Landsbygdsverket används som koefficient.

Med värdet av brukningsenhetens normskörd avses summan av värdena av de på brukningsenheten odlade enligt denna lag ersättningsgilla växtarternas normskördar multiplicerade med odlingsarealerna.

För bestämmandet av normskördar indelas landet i normskördeområden vilka utgörs av arbetskrafts- och näringscentralernas verksamhetsområden. Landsbygdsverket meddelar årligen föreskrifter om normskördar per växtart för respektive normskördeområde.

8 §

Lägenhetsbestämd skördeskadeersättning

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Ersättning enligt denna paragraf skall sökas innan skörden inleds på skadeområdet. Om skadan kan konstateras först vid skörden kan ansökan göras i samband med skörden. Ansökan skall dock göras i god tid innan skörden har avslutats på det jordbruksskifte som råkat ut för skördeskadan. På grundval av en ansökan som gjorts efter avslutad skörd beviljas inte ersättning. Ersättning för övervintringsskada skall sökas innan det skadade växtbeståndet bryts upp, dock senast den 30 juni efter det att skadan uppdagats. Ersättningsfrågan handläggs av landsbygdsnäringsmyndigheten i den kommun inom vilken brukningsenhetens driftscentrum finns. Landsbygdsverket kan meddela föreskrifter om ansökningsförfarandet.

10 §

Kommunens landsbygdsnäringsmyndighets uppgifter

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Kommunens landsbygdsnäringsmyndighet skall tillställa Landsbygdsverket de uppgifter som hänför sig till skördeskadeersättningarna. Landsbygdsverket kan meddela föreskrifter om förfarandena i anslutning till inlämnandet av uppgifter.

11 §

Delegationen för skördeskador

För beredningen av åtgärder som avses i denna lag tillsätter statsrådet en delegation för skördeskador, vars uppgift är att biträda jord- och skogsbruksministeriet och Landsbygdsverket i frågor som gäller ersättande av skördeskador. I delegationen ingår företrädare för jord- och skogsbruksministeriet, finansministeriet, Landsbygdsverket och lantbruksproducenternas centralorganisationer. Angående delegationen och dess uppgifter föreskrivs närmare genom förordning av statsrådet.

_______________

Denna lag träder i kraft den 1 maj 2007.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

_______________

Lag

om ändring av lagen om genomförande av Europeiska gemenskapens kvotsystem för mjölk och mjölkprodukter

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i lagen av den 17 mars 1995 om genomförande av Europeiska gemenskapens kvotsystem för mjölk och mjölkprodukter (355/1995) 5, 7, 8 a och 13 a §,

av dem 8 a § sådan den lyder i lag 550/1997 och 13 a § sådan den lyder i lag 38/1997, och

ändras 1—4 och 6 §, rubriken för 8 § och 8 § 1 mom., 10 § samt 11 § 1 och 3 mom.,

av dem 6 § sådan den lyder delvis ändrad i lag 443/2002, rubriken för 8 § och 8 § 1 mom. sådana de lyder i sistnämnda lag och 11 § 3 mom. sådant det lyder i lag 550/1997, som följer:

1 §

Tillämpningsområde

Denna lag gäller tillämpningen av kvotsystemet enligt rådets förordning (EG) nr 1788/2003 om införande av en avgift inom sektorn för mjölk och mjölkprodukter, nedan rådets förordning, och av kompletterande gemenskapslagstiftning.

2 §

Behörig myndighet

Verkställigheten av denna lag ankommer på jord- och skogsbruksministeriet, Landsbygdsverket och arbetskrafts- och näringscentralerna.

Landsbygdsverket kan i fråga om någon uppgift eller uppgiftskategori överföra uppgifter som hör till dess behörighet på arbetskrafts- och näringscentralerna. Referenskvantiteten och den fettprocent som hör samman med referenskvantiteten (grundfettprocent) fastställs av den arbetskrafts- och näringscentral inom vars verksamhetsområde gårdsbruksenhetens driftscentrum är beläget.

I landskapet Åland utför länsstyrelsen de uppgifter som enligt denna lag ankommer på arbetskrafts- och näringscentralerna.

3 §

Register

Landsbygdsverket godkänner mjölkuppköparna och för ett register där det införs uppgifter om fastställda referenskvantiteter, fettprocent och avgifter som skall betalas samt behövliga identifierings- och kontaktuppgifter i fråga om mjölkuppköpare och mjölkproducenter. På offentligheten för registeruppgifterna, utlämnandet av dem och avgifterna för utlämnandet tilllämpas lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999), och på behandlingen av personuppgifter tillämpas personuppgiftslagen (523/1999). Uppgifterna förvaras i registret i tio år från den sista anteckningen, om det inte fortfarande är behövligt att förvara uppgifterna på grund av sådan övervakning som Europeiska gemenskapens regelverk förutsätter.

Närmare bestämmelser om förvaltningen av registret kan meddelas genom förordning av statsrådet. Landsbygdsverket kan meddela föreskrifter om det tekniska förfarandet vid driften av informationssystemet, sökkriterierna och andra villkor för användningen av systemet.

4 §

Referenskvantitet för leveranser

Arbetskrafts- och näringscentralen fastställer på ansökan av en producent som avses i artikel 5 punkt c i rådets förordning en individuell referenskvantitet och grundfettprocent för producenten, om denne i enlighet med artikel 5 punkt f i rådets förordning börjar leverera mjölk till en uppköpare som avses i artikel 5 punkt e. Referenskvantiteten för leveranser är den kvantitet mjölk, uttryckt i liter, som producenten under en tolvmånadersperiod som inleds den 1 april respektive år, nedan produktionsperiod, har rätt att utan någon överskridningsavgift leverera till den ovan avsedda uppköparen.

6 §

Referenskvantitet för direktförsäljning

Arbetskrafts- och näringscentralen fastställer på ansökan av producenten en individuell referenskvantitet för direktförsäljning för en producent som bedriver sådan direktförsäljning som avses i artikel 5 punkt g i rådets förordning. Referenskvantiteten för direktförsäljning är den kvantitet, uttryckt i liter, som producenten under produktionsperioden har rätt att utan någon överskridningsavgift sälja eller överföra i form av mjölk direkt till konsumenterna eller i form av andra mjölkprodukter.

Landsbygdsverket fastställer ekvivalenter för ost och andra mjölkprodukter, med undantag för grädde och smör, som levereras från lägenheten.

8 §

Försummad överskridningsavgift

Om den avgiftsskyldige inte på eget initiativ har betalat överskridningsavgift för överskridning av referenskvantiteten för mjölk eller om han har betalat för litet i avgift, läggs till beloppet som skall betalas dröjsmålsränta enligt artikel 15 i kommissionens förordning (EG) nr 595/2004 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 1788/2003 om införande av en avgift inom sektorn för mjölk och mjölkprodukter.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

10 §

Delegation

För beredningen och uppföljningen av de nationella åtgärder som avses i denna lag tillsätter jord- och skogsbruksministeriet en delegation vars uppgift är att följa hur kvotsystemet för mjölk och mjölkprodukter fungerar i Finland och att vid behov ge förslag om genomförandet, tillämpningen och utvecklingen av systemet.

Delegationen har en ordförande, en vice ordförande och högst sex andra medlemmar som skall företräda jord- och skogsbruksministeriet, Landsbygdsverket, lantbruksproducenternas centralorganisationer och mejeriföretagen. Personliga suppleanter i delegationen kan utses för medlemmarna.

11 §

Ändringssökande

Ändring i Landsbygdsverkets och arbetskrafts- och näringscentralens beslut får sökas genom besvär hos landsbygdsnäringarnas besvärsnämnd på det sätt som föreskrivs i förvaltningsprocesslagen (586/1996). Hos besvärsnämnden söks ändring genom besvär också i beslut som länsstyrelsen i landskapet Åland har fattat.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Ändring i besvärsnämndens samt jord- och skogsbruksministeriets beslut får sökas genom besvär hos högsta förvaltningsdomstolen på det sätt som föreskrivs i förvaltningsprocesslagen. Ändring i besvärsnämndens beslut får sökas genom besvär om högsta förvaltningsdomstolen beviljar besvärstillstånd.

_______________

Denna lag träder i kraft den 1 maj 2007.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

_______________

Lag

om ändring av lagen om förvaltningen av landsbygdsnäringar i kommunerna

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i lagen av den 20 december 1991 om förvaltningen av landsbygdsnäringar i kommunerna (1558/1991) 6 §, och

ändras 1 § 2 mom. samt 5 §, sådana de lyder, 1 § 2 mom. i lag 48/2000 och 5 § delvis ändrad i lag 694/1992, som följer:

1 §

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Kommunen skall lämna handräckning och ge utlåtanden och redogörelser till jord- och skogsbruksministeriet, Livsmedelssäkerhetsverket, Landsbygdsverket, jord- och skogsbruksministeriets informationstjänstcentral, arbetskrafts- och näringscentralen och andra statliga myndigheter i ärenden som gäller landsbygdsnäringarna samt rennäringen och naturnäringarna.

5 §

Tillsynen över det kommunala organets verksamhet utövas av arbetskrafts- och näringscentralerna, Landsbygdsverket och jord- och skogsbruksministeriet i fråga om de uppgifter som nämns i 1 §.

Kommunerna beviljas statsandel för skötseln av de i 1 § nämnda uppgifterna enligt lagen om statsandelar till kommunerna (1147/1996).

_______________

Denna lag träder i kraft den 1 maj 2007.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

_______________

Lag

om ändring av 14 § i lagen om avträdelsepension

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen av den 4 januari 1974 om avträdelsepension (16/1974) 14 § 1 mom., sådant det lyder i lag 1285/2006, som följer:

14 §

För verkställigheten av denna lag svarar jord- och skogsbruksministeriet, Landsbygdsverket, arbetskrafts- och näringscentralerna, kommunernas landsbygdsnäringsmyndigheter samt Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt, som avses i lagen om pension för lantbruksföretagare, nedan pensionsanstalten.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

_______________

Denna lag träder i kraft den 1 maj 2007.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

_______________

Lag

om ändring av 28 och 31 § i lagen om avträdelseersättning för lantbruksföretagare

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen av den 18 december 1992 om avträdelseersättning för lantbruksföretagare (1330/1992) 28 § 1 mom. och 31 § som följer:

28 §

För verkställigheten av denna lag svarar jord- och skogsbruksministeriet, Landsbygdsverket, kommunernas landsbygdsnäringsmyndigheter, arbetskrafts- och näringscentralerna och pensionsanstalten.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

31 §

Kommunernas landsbygdsnäringsmyndigheter, arbetskrafts- och näringscentralerna och Landsbygdsverket skall vid sidan av pensionsanstalten övervaka att mottagaren av avträdelseersättning inte bedriver lantbruk eller renskötsel för egen eller gemensam räkning och att förbindelser enligt denna lag iakttas.

_______________

Denna lag träder i kraft den 1 maj 2007.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

_______________

Lag

om ändring av 35 och 38 § i lagen om generationsväxlingspension för lantbruksföretagare

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen av den 28 december 1990 om generationsväxlingspension för lantbruksföretagare (1317/1990) 35 § 1 mom. och 38 §, sådana de lyder, 35 § 1 mom. i lag 1284/2006 och 38 § i lag 1471/1993, som följer:

35 §

För verkställigheten av denna lag svarar jord- och skogsbruksministeriet, Landsbygdsverket, arbetskrafts- och näringscentralerna, kommunernas landsbygdsnäringsmyndigheter samt Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt, som avses i lagen om pension för lantbruksföretagare, nedan pensionsanstalten.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

38 §

Kommunernas landsbygdsnäringsmyndigheter, arbetskrafts- och näringscentralerna och Landsbygdsverket skall vid sidan av pensionsanstalten övervaka att mottagaren av generationsväxlingspension så som förutsätts i denna lag avstår från att bedriva lantbruk, yrkesfiske och renskötsel samt att övertagaren infriar sin i 10 § 1 mom. 3 punkten avsedda utfästelse att fortsätta gårdsbruket.

_______________

Denna lag träder i kraft den 1 maj 2007.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

_______________

Lag

om ändring av lagen om avträdelsestöd för lantbruksföretagare

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen av den 16 december 1994 om avträdelsestöd för lantbruksföretagare (1293/1994) 30 a § 2 mom., 34 § 1 och 3 mom., 36 § 1 mom. och 40 § 5 mom., sådana de lyder, 30 a § 2 mom. och 34 § 3 mom. i lag 593/2002 samt 34 § 1 mom., 36 § 1 mom. och 40 § 5 mom. i lag 1326/1999, som följer:

30 a §

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Pensionsanstalten, Landsbygdsverket, arbetskrafts- och näringscentralen eller kommunens landsbygdsnäringsmyndighet kan vid behov av den som får avträdelsestöd kräva utredning om att han eller hon fortfarande uppfyller villkoren för avträdelsestöd. Om stödtagaren inte inom en för honom eller henne utsatt skälig tid lämnar nämnda utredning, kan pensionsanstalten besluta att utbetalningen av avträdelsestödet avbryts tills utredningen har lämnats.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

34 §

För verkställigheten av denna lag svarar kommunernas landsbygdsnäringsmyndigheter, arbetskrafts- och näringscentralerna, Landsbygdsverket, jord- och skogsbruksministeriet, Renbeteslagsföreningen och pensionsanstalten.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Landsbygdsverket ersätter jord- och skogsbruksministeriet som avtalspart i det avtal om användningen av Europeiska gemenskapens medel som ministeriet ingått med pensionsanstalten och som avses i artikel 4.1 i rådets förordning (EG) nr 1258/1999 om finansiering av den gemensamma jordbrukspolitiken. I avtalet anges de uppgifter som pensionsanstalten skall sköta i stället för utbetalningsstället på det sätt som bestäms om dem i lag, nämnda förordning av rådet och i förordning av statsrådet. Vid behov kan Landsbygdsverket också ändra avtalet eller förlänga dess giltighetstid på det sätt som bestäms i gemenskapens lagstiftning. I avtalet kan också tas in bestämmelser om tekniska omständigheter som behövs för att pensionsanstaltens föreskrivna upplysningsskyldighet och andra skyldigheter skall kunna uppfyllas, såsom verifiering av utgifternas riktighet, tillhandahållandet av uppgifter som behövs för utbetalningsställets redovisning av utgifterna och andra redovisningar samt tidsfristerna för dem.

36 §

Kommunernas landsbygdsnäringsmyndigheter, arbetskrafts- och näringscentralerna, Landsbygdsverket och jord- och skogsbruksministeriet skall vid sidan av pensionsanstalten övervaka att mottagaren av avträdelsestöd inte bedriver jordbruk och att såväl avträdaren som förvärvaren iakttar förbindelserna enligt denna lag.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

40 §

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Pensionsanstalten är skyldig att lämna jord- och skogsbruksministeriet, Landsbygdsverket och arbetskrafts- och näringscentralen nödvändiga upplysningar för uppgifterna enligt 36 § 1 mom. samt för övervakning av stödsystemet för beskogning av åker enligt lagen om strukturpolitiska åtgärder inom jord- och skogsbruket (1303/1994).

_______________

Denna lag träder i kraft den 1 maj 2007.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

_______________

Lag

om ändring av lagen om stöd för upphörande med att bedriva jordbruk

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen av den 21 juli 2006 om stöd för upphörande med att bedriva jordbruk (612/2006) 63 och 65 §, 66 § 1 mom., 70 § 2 mom. och 73 § 3 mom. som följer:

63 §

Verkställighet av lagen

För verkställigheten av denna lag svarar kommunens landsbygdsnäringsmyndighet, arbetskrafts- och näringscentralerna, Landsbygdsverket, jord- och skogsbruksministeriet och pensionsanstalten.

65 §

Ordnandet av tillsyn

Jord- och skogsbruksministeriet ansvarar för tillsynen över användningen av avträdelsestöd. Landsbygdsverket ansvarar för genomförandet av tillsynen. Ministeriet har rätt att styra och övervaka pensionsanstaltens verksamhet till den del pensionsanstalten utför uppgifter som avses i denna lag. Landsbygdsverket har rätt att granska pensionsanstaltens verksamhet i fråga om verkställandet av det stödsystem som avses i denna lag.

När pensionsanstalten verkställer stödsystemet skall den se till att stöd inte betalas i strid med förbindelserna. Pensionsanstalten skall ordna sin verksamhet så att jord- och skogsbruksministeriet och Landsbygdsverket kan övervaka uppfyllandet av villkoren för beviljande och betalning av stöd samt fullgörandet av förbindelserna.

Kommunens landsbygdsnäringsmyndighett och arbetskrafts- och näringscentralerna skall för sin del övervaka att förbindelserna fullgörs.

66 §

Utförande av kontroller som gäller stödtagare och förbindelsegivare

Jord- och skogsbruksministeriet, Landsbygdsverket samt arbetskrafts- och näringscentralen har rätt att låta sina anställda tjänstemän utan förhandsanmälan utföra sådana kontroller som behövs för tillsynen över att villkoren för beviljande och betalning av stöd enligt denna lag iakttas samt att förbindelserna fullgörs.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

70 §

Rätt att få uppgifter för avgörande av ärenden och för verkställande av lagstadgade uppgifter

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Jord- och skogsbruksministeriet, Landsbygdsverket, arbetskrafts- och näringscentralen samt kommunens landsbygdsnäringsmyndighet har rätt att utan hinder av sekretessbestämmelserna och andra begränsningar som gäller erhållande av uppgifter av pensionsanstalten få de uppgifter om en mottagare av avträdelsestöd och förbindelsegivare som är nödvändiga för skötseln av de uppgifter som föreskrivs i 65 och 66 §. Jord- och skogsbruksministeriet och Landsbygdsverket har rätt att få uppgifter om alla mottagare av avträdelsestöd och förbindelsegivare. Arbetskrafts- och näringscentralen samt kommunens landsbygdsnäringsmyndighet har rätt att få uppgifter om de stödtagare och förbindelsegivare som har avgivit förbindelse om en gårdsbruksenhet som är belägen inom myndighetens verksamhetsområde.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

73 §

Pensionsanstaltens rätt och skyldighet att lämna uppgifter

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Pensionsanstalten skall för uppföljning av och tillsyn över användningen av avträdelsestöd lämna jord- och skogsbruksministeriet och Landsbygdsverket de i 70 § 2 mom. avsedda uppgifter som behövs för tillsynen över användningen av stödet och verkställigheten av stödsystemet. Närmare bestämmelser om lämnande av uppgifter utfärdas genom förordning av statsrådet. Jord- och skogsbruksministeriet, Landsbygdsverket samt arbetskrafts- och näringscentralen har rätt att av pensionsanstalten få personbeteckning samt kontaktuppgifter för mottagare av avträdelsestöd och hans eller hennes make samt för förbindelsegivare och hans eller hennes make.

_______________

Denna lag träder i kraft den 1 maj 2007.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

_______________

Lag

om ändring av 18 och 20 § i lagen om stöd för nedläggning av jordbruksproduktion

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen av den 30 december 1996 om stöd för nedläggning av jordbruksproduktion (1340/1996) 18 § 1 mom. och 20 § 1 mom. som följer:

18 §

Verkställighet av lagen

För verkställigheten av denna lag svarar jord- och skogsbruksministeriet, Landsbygdsverket, arbetskrafts- och näringscentralerna, kommunernas landsbygdsnäringsmyndigheter och pensionsanstalten.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

20 §

Tillsyn

Jord- och skogsbruksministeriet, Landsbygdsverket, arbetskrafts- och näringscentralerna och kommunernas landsbygdsnäringsmyndigheter skall vid sidan om pensionsanstalten utöva tillsyn över att den som får nedläggningsstöd inte bedriver jordbruk för egen eller gemensam räkning och att en överlåtare som lagt ned sitt jordbruk och förvärvaren fullgör förbindelserna enligt denna lag.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

_______________

Denna lag träder i kraft den 1 maj 2007.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

_______________

Lag

om ändring av 131 § i lagen om pension för lantbruksföretagare

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen av den 22 december 2006 om pension för lantbruksföretagare (1280/2006) 131 § 2 mom. som följer:

131 §

Upplysningar som skall ges om pensionsanstaltens verksamhet

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Social- och hälsovårdsministeriet, Försäkringsinspektionen och finansministeriet har rätt att inom skälig tid som dessa bestämmer få även annan skriftlig utredning över pensionsanstaltens verksamhet, och de kan även på annat sätt granska anstaltens verksamhet. Samma rätt gäller för Pensionsskyddscentralen i fråga om i 1 mom. 1 punkten avsedda pensioner och andra förmåner samt de uppgifter som ligger till grund för dem samt för jord- och skogsbruksministeriet och Landsbygdsverket i fråga om verksamhet som avses i 1 mom. 2 punkten.

_______________

Denna lag träder i kraft den 1 maj 2007.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

_______________

Helsingfors den 6 februari 2007