RIKSDAGENS SVAR 284/2010 rd

RSv 284/2010 rd - RP 300/2010 rd

Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av kärnenergilagen

Ärende

Regeringen har till riksdagen överlämnat sin proposition med förslag till lag om ändring av kärnenergilagen (RP 300/2010 rd).

Beredning i utskott

Ekonomiutskottet har i ärendet lämnat sitt betänkande (EkUB 38/2010 rd).

Beslut

Riksdagen har antagit följande lag:

Lag

om ändring av kärnenergilagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i kärnenergilagen (990/1987) 2 § 1 mom. 2 punkten, 3 § 1 mom. 5 punkten, 7 k § 1 mom. 3 punkten, 9 § 1 mom., 16 § 1 mom., 21 § 3 mom., 30 §, 54 § och 73 § 2 mom. 2 punkten,

av dem 7 k § 1 mom. 3 punkten sådan den lyder i lag 342/2008, 54 § sådan den lyder delvis ändrad i lag 1420/1994 och 73 § 2 mom. 2 punkten sådan den lyder i lag 342/2008, samt

fogas till 7 i §, sådan den lyder i lag 342/2008, ett nytt 5 mom. och till 78 §, sådan den lyder i lagarna 635/1999 och 342/2008, ett nytt 2 mom., varvid det nuvarande 2 och 3 mom. blir 3 och 4 mom., som följer:

2 §

Lagens tillämpningsområde

Denna lag skall tillämpas

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

2) på gruvdrift och malmanrikningsverksamhet vars syfte är att producera uran eller torium;

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

3 §

Definitioner

I denna lag avses med

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

5) kärnanläggning anläggningar för utvinning av kärnenergi, forskningsreaktorer medräknade, anläggningar för slutförvaring av kärnavfall i stor skala samt anläggningar som brukas för tillverkning, produktion, användning, behandling eller lagring av kärnämne eller kärnavfall i stor skala; med kärnanläggning avses dock inte

a) gruvor eller malmanrikningsverk avsedda för produktion av uran eller torium och inte heller utrymmen eller platser jämte områden där kärnavfall från här nämnda anläggningar lagras eller förvaras med tanke på slutförvaring, inte heller

b) sådana slutgiltigt stängda utrymmen där kärnavfall förvaras på ett sätt som Strålsäkerhetscentralen godkänt såsom bestående;

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

7 i §

Personal

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Tillståndshavaren ska ordna tillräcklig utbildning för den personal som sköter uppgifter som rör kärnsäkerheten för att personalens sakkunskaper och färdigheter i fråga om kärnsäkerhet bibehålls och utvecklas.

7 k §

Ansvarig föreståndare

Tillståndshavaren ska utse en ansvarig föreståndare och en ställföreträdare för honom eller henne

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

3) för gruvdrift och malmanrikningsverksamhet som syftar till produktion av uran eller torium, samt

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

9 §

Tillståndshavarens skyldigheter

Tillståndshavaren är skyldig att sörja för säkerheten vid användningen av kärnenergi. Denna skyldighet kan inte överföras på någon annan.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

16 §

Tillståndsmyndigheter

Tillstånd att uppföra och driva en kärnanläggning samt att bedriva gruvdrift och malmanrikningsverksamhet som syftar till framställning av uran eller torium beviljas av statsrådet.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

21 §

Annan användning av kärnenergi

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Då det prövas om tillstånd för verksamhet som avses i 2 § 1 mom. 2 punkten ska beviljas, tillämpas 1 mom. 1 och 3—5 punkten i denna paragraf så att villkoren för tillståndet anses vara uppfyllda till dessa delar, om de planer som sökanden framlägger är tillräckliga. Dessutom ska gruvplatsen eller malmanrikningsverkets förläggningsort vara ändamålsenlig med tanke på den planerade verksamhetens säkerhet. Utöver vad som bestäms i 2 mom. ska Strålsäkerhetscentralen konstatera att den i 2 § 1 mom. 2 punkten nämnda verksamheten uppfyller de villkor som anges i 1 mom. 1 och 3—5 punkten i denna paragraf.

30 §

Överföring av ombesörjningsskyldighet

Överlåts en kärnanläggning, en gruva som är avsedd för produktion av uran eller torium eller ett härför avsett malmanrikningsverk eller kärnavfall till någon annan, kan arbets- och näringsministeriet på begäran helt eller delvis överföra överlåtarens ombesörjningsskyldighet på mottagaren, om överföringen inte äventyrar kärnavfallshanteringen.

54 §

Den högsta ledningen och tillsynen på kärnenergiområdet

Den högsta ledningen och tillsynen på kärnenergiområdet ankommer på arbets- och näringsministeriet.

Om det inte föreskrivs annat i någon annan lag eller förordning är arbets- och näringsministeriet den behöriga myndighet i Finland som avses i Euratomfördraget.

Arbets- och näringsministeriet ska sörja för att en självutvärdering av det nationella ramverket för kärntekniska anläggningars säkerhet och de behöriga tillsynsmyndigheterna görs vart tionde år och inbjuda till en internationell inbördes granskning av relevanta delar av det nationella ramverket och myndigheterna.

73 §

Förverkandepåföljd

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Med anledning av ett i 44 kap. 10 § 1 mom. 1 punkten strafflagen avsett brott som gäller användning av kärnenergi utan tillstånd skall

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

2) gruva eller malmanrikningsverk som inlett sin verksamhet och där producerad malm som innehåller uran eller torium,

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

dömas förverkade till staten, om kärnenergilagen eller bestämmelser eller föreskrifter som utfärdats med stöd av den har överträtts.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

78 §

Tystnadsplikt

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Den som i sin besittning har sådana uppgifter som avses i 1 mom. ska skydda uppgifterna så att utomstående inte obehörigen kan få dem i sin besittning. Strålsäkerhetscentralen utfärdar föreskrifter om de metoder som ska användas för att skydda uppgifterna.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

_______________

Denna lag träder i kraft den 1 juni 2011.

_______________

Helsingfors den 1 februari 2011

​​​​​​​