RIKSDAGENS SVAR 299/2010 rd

RSv 299/2010 rd - RP 273/2010 rd

Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av lagen om beräkning av solvensgränsen för pensionsanstalter och om täckning av ansvarsskulden samt till vissa lagar som har samband med den

Ärende

Regeringen har till riksdagen överlämnat sin proposition med förslag till lag om ändring av lagen om beräkning av solvensgränsen för pensionsanstalter och om täckning av ansvarsskulden samt till vissa lagar som har samband med den (RP 273/2010 rd).

Beredning i utskott

Social- och hälsovårdsutskottet har i ärendet lämnat sitt betänkande (ShUB 50/2010 rd).

Beslut

Riksdagen har antagit följande lagar:

Lag

om ändring av lagen om beräkning av solvensgränsen för pensionsanstalter och om täckning av ansvarsskulden

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i lagen om beräkning av solvensgränsen för pensionsanstalter och om täckning av ansvarsskulden (1114/2006) 5 § 2 mom. och 17 § 1 mom. 3 punkten, av dem 5 § 2 mom. sådant det lyder i lag 901/2008,

ändras 2 § 1 mom. 4 punkten, 6 §, 7 § 2 mom., 10 § 3 mom., 13 §, 18 § 2 mom., 19 § 2 mom. och 25 § 2 mom., av dem 25 § 2 mom. sådant det lyder i lag 901/2008, samt

fogas till lagen en ny 17 a § som följer:

2 §

Definitioner

I denna lag avses med

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

4) offentlig handel sådan offentlig handel som avses i 1 kap. 3 § i värdepappersmarknadslagen (495/1989) och sådan multilateral handel som avses i 1 kap. 3 a § i samma lag samt med dessa jämförbar handel i en annan stat,

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

6 §

Placeringsgrupper

Placeringsgrupperna är följande:

I penningmarknadsinstrument

1) sådana i euro angivna skuldförbindelser jämte ränta som förfaller inom ett år och i vilka gäldenären eller borgensmannen är en EES- eller OECD-stat, landskapet Åland, en internationell organisation med åtminstone en EES- eller OECD-stat som medlem, eller en i en EES- eller OECD-stat belägen kommun eller samkommun eller sådan församling som är ett offentligt samfund eller något annat med dem jämställbart regionalt offentligt samfund som har rätt att ta ut skatt eller vars medlemmar har en sådan rätt, samt fordringar i fråga om den ansvarsfördelning som avses i 183 § i lagen om pension för arbetstagare (395/2006) och i 138 § i lagen om pension för företagare (1272/2006) och sådana fordringar hos staten som avses i 152 § i lagen om sjömanspensioner (1290/2006) och i 135 och 135 a § i lagen om pension för lantbruksföretagare (1280/2006), samt fordringar för försäkringspremier och pensionsstiftelsers återlån jämte ränta, förutsatt att återlånen har betryggande säkerhet,

2) sådana i euro angivna skuldförbindelser jämte ränta som förfaller inom ett år och i vilka gäldenären eller borgensmannen är ett försäkringsbolag eller kreditinstitut under offentlig tillsyn som fått koncession i en EES- eller OECD-stat,

3) sådana i euro angivna skuldförbindelser jämte ränta som förfaller inom ett år, om offentlig handel bedrivs i en EES- eller OECD-stat med skuldförbindelserna i fråga eller med aktier i det aktiebolag som är gäldenär,

4) övriga i euro angivna fordringar jämte ränta som förfaller inom ett år, såsom fordringar hos fondbörser och clearingorganisationer,

II masskuldebrevslån och skuldförbindelser

1) av pensionsanstalter beviljade premielån och placeringslån jämte ränta,

2) sådana i euro angivna masskuldebrevslån och andra skuldförbindelser jämte ränta än sådana som förfaller inom ett år, i vilka lån och förbindelser gäldenären eller borgensmannen är en stat vars kreditklassificering hör till kreditklass 1,

3) andra i euro angivna masskuldebrevslån och andra skuldförbindelser jämte ränta än sådana som förfaller inom ett år, vilka har en kreditklassificering eller i fråga om vilka emittenten har en kreditklassificering som hör till kreditklass 1,

4) sådana i euro angivna masskuldebrevslån och andra skuldförbindelser jämte ränta än sådana som förfaller inom ett år, vilka har en kreditklassificering eller i fråga om vilka emittenten har en kreditklassificering som hör till kreditklass 2,

5) sådana i euro angivna masskuldebrevslån och andra skuldförbindelser jämte ränta än sådana som förfaller inom ett år, vilka har en kreditklassificering eller i fråga om vilka emittenten har en kreditklassificering som hör till kreditklass 3,

III fastigheter

1) bostadsfastigheter som är belägna i en EES- eller OECD-stat,

2) affärs-, kontors-, hotell- och industrifastigheter som är belägna i en EES- eller OECD-stat,

3) andra fastigheter som är belägna i en EES- eller OECD-stat,

4) andra fastigheter som inte är belägna i en EES- eller OECD-stat,

IV aktier

1) aktier, andelar och andra motsvarande förbindelser med vilka offentlig handel bedrivs i en EES- eller OECD-stat,

2) aktier, andelar och andra motsvarande förbindelser i fråga om vilka sammanslutningens hemort är belägen i en EES- eller OECD-stat,

3) andra aktier, andelar och motsvarande förbindelser,

V diverse placeringar

1) sådana masskuldebrevslån och skuldförbindelser jämte ränta som förfaller inom ett år och inte är angivna i euro, och valutaplaceringar jämte ränta som förfaller inom ett år,

2) sådana andra masskuldebrevslån och skuldförbindelser jämte ränta som inte förfaller inom ett år och inte är angivna i euro, och andra valutaplaceringar jämte ränta som inte förfaller inom ett år,

3) metaller, energi, andra råvaror och nyttigheter samt inteckningar, rättigheter till obebyggda markområden och till vattenkraft som utnyttjas av ett vattenkraftverk samt andra särskilda rättigheter,

4) andra placeringar än de som avses ovan i denna paragraf.

Närmare bestämmelser om kreditklassificeringen utfärdas genom förordning av social- och hälsovårdsministeriet.

7 §

Derivatavtal

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Andra derivatavtal än sådana som minskar placeringsrisken ska klassificeras enligt den grupp i 6 § som bäst motsvarar risken i avtalet, med användning av det verkliga värdet av den underliggande egendomen. Den sammanräknade kalkylerade maximala förlusten för sådana derivatavtal får inte överstiga det sammanräknade verkliga värdet av sådana andra placeringar än derivatavtal som har klassificerats i grupp I och grupp II punkt 2 i 6 §. Vid beräkning av solvensgränsen ska de verkliga värdena av den underliggande egendomen för sådana derivatavtal dras av från det sammanräknade verkliga värdet av de placeringar som har klassificerats i grupp I och grupp II punkt 2 i 6 §.

10 §

Beräkning av solvensgränsen

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

I formeln är ßi den andel i fråga om placeringarna tillhörande placeringsgrupp i enligt 6 § av det sammanlagda beloppet av pensionsanstaltens placeringar, där dock talet l dras av från andelen i den första undergruppen i placeringsgrupp IV. Bestämmelser om väntevärdet (mi) och spridningen (si) för avkastningen i placeringsgrupp i samt korrelationerna rij mellan placeringsgrupperna i och j utfärdas genom förordning av statsrådet.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

13 §

Placeringar i andra stater än EES- och OECD-stater samt diverse placeringar

Högst 20 procent av ansvarsskulden kan täckas med placeringar som avses i grupp V punkt 3 och 4 i 6 § samt med placeringar i andra stater än EES- och OECD-stater.

En placering anses finnas i den stat där emittenten har sin hemort. Dessutom anses ett värdepapper finnas i en EES- eller OECD-stat om offentlig handel med värdepapperet bedrivs i en EES- eller OECD-stat. Placeringsfonder eller med sådana jämförbara fondföretag anses finnas i en EES- eller OECD-stat om fondbolaget eller någon annan sammanslutning som förvaltar placeringsfondens tillgångar har hemort i en EES- eller OECD-stat, och om mer än 70 procent av placeringsfondens tillgångar är placerade i tillgångar i en EES- eller OECD-stat.

17 a §

Säkerhet för skuldförbindelser

Högst 10 procent av ansvarsskulden kan täckas med direkta eller indirekta placeringar i sådana skuldförbindelser för vilka säkerheten utgörs av placeringar i samma samfund eller av borgen eller borgensförsäkring som samma samfund har ställt, om ett internationellt ratinginstitut för samfundet i fråga har bestämt ett sådant kreditbetyg som motsvarar kreditklass 1 eller de två högsta vitsorden i kreditklass 2. I annat fall kan högst 5 procent av ansvarsskulden täckas med direkta eller indirekta placeringar i sådana skuldförbindelser för vilka säkerheten utgörs av placeringar i samma samfund eller av borgen eller borgensförsäkring som samma samfund har ställt.

Denna paragraf tillämpas inte på placeringar som avses i 5 § 2 mom. i lagen om pensionsstiftelser, om placeringarna är förknippade med betryggande säkerhet.

Denna paragraf tillämpas inte på sådana skuldförbindelser där borgensmannen är ett offentligt samfund som avses i grupp I punkt 1 i 6 §.

18 §

Placeringar i skuldförbindelser utan säkerhet

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Denna paragraf tillämpas inte på skuldförbindelser där gäldenären är ett offentligt samfund som avses i grupp I punkt 1 i 6 § och inte heller på skuldförbindelser som avses i grupp I punkt 2 och 3 i 6 §.

19 §

Täckningsförteckning

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Täckningsförteckningen ska, angiven enligt situationen vid räkenskapsperiodens slut, förvaras på ett betryggande sätt hos pensionsanstalten i tio år från räkenskapsperiodens slut.

25 §

Närmare bestämmelser och föreskrifter

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Finansinspektionen kan meddela närmare föreskrifter om

1) utarbetandet av och innehållet i de grunder som anges i 5 §, de grunder och de utredningar som anges i 8 § samt av täckningsförteckningen och om när den ska lämnas till Finansinspektionen,

2) användningen och klassificeringen av derivatavtal samt hanteringen av derivatavtal vid beräkning av solvensgränsen,

3) tillämpningen av kreditklassificering på masskuldebrevslån som avses i 6 §,

4) bestämmandet av den maximala förlusten enligt 7 §,

5) värderingen av tillgångar,

6) förvaringen av tillgångar som hör till täckningen.

_______________

Denna lag träder i kraft den 31 mars 2011.

Åtgärder som krävs för verkställigheten av denna lag får vidtas innan lagen träder i kraft.

_______________

Lag

om ändring av 171 § i lagen om pension för arbetstagare

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om pension för arbetstagare (395/2006) 171 § 1 mom. som följer:

171 §

Komplettering av ålderspensionsansvaret

För utökande av fonderingen kompletteras årligen de fonderade delarna av ålderspensionerna med ett belopp som beräknas med hjälp av den avsättningskoefficient för pensionsansvaret som ingår i beräkningsgrunderna enligt 166 §. Avsättningskoefficienten bestäms med hänsyn till de krav som tryggandet av pensionerna och pensionsanstalternas solvens medför, granskat kvartalsvis.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

_______________

Denna lag träder i kraft den 31 mars 2011.

Lagen tillämpas första gången vid bestämmandet av den avsättningskoefficient som träder i kraft den 1 juli 2011.

Åtgärder som krävs för verkställigheten av denna lag får vidtas innan lagen träder i kraft.

_______________

Lag

om ändring av 29 e och 29 g § i lagen om arbetspensionsförsäkringsbolag

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om arbetspensionsförsäkringsbolag (354/1997) 29 e § 3 mom. och 29 g §, sådana de lyder, 29 e § 3 mom. i lag 524/2008 och 29 g § i lag 419/2003, som följer:

29 e §

Verksamhetskapital som överförs vid överlåtelse av ett arbetsgivarspecifikt försäkringsbestånd

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Den förordning som avses i 2 mom. utfärdas fyra gånger per kalenderår före utgången av mars, juni, september och december för att träda i kraft vid ingången av närmast följande april, juli, oktober och januari månad. Finansinspektionen ska kalenderårsvis före utgången av februari, maj, augusti och november göra en framställning till social- och hälsovårdsministeriet om fastställande av den procentandel som avses i 2 mom.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

29 g §

Tidpunkten för överlåtelse av ett arbetsgivarspecifikt försäkringsbestånd

I avtalet om överlåtelse av ett arbetsgivarspecifikt försäkringsbestånd ska den planerade tidpunkten för överlåtelsens ikraftträdande anges. Denna tidpunkt ska infalla senast sex månader efter det att avtalet om överlåtelse ingicks.

_______________

Denna lag träder i kraft den 31 mars 2011.

Lagens 29 e § 3 mom. tillämpas första gången vid utfärdandet av den förordning som träder i kraft den 1 juli 2011.

Åtgärder som krävs för verkställigheten av denna lag får vidtas innan lagen träder i kraft.

_______________

Lag

om ändring av lagen om pensionsstiftelser

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om pensionsstiftelser (1774/1995) 6 § 3 mom., 48 c § 1 och 6 mom. samt 102 § 7 mom., sådana de lyder, 6 § 3 mom. i lag 251/2002, 48 c § 1 och 6 mom. i lag 1122/2006 samt 102 § 7 mom. i lag 421/2003, som följer:

6 §

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Om en A- eller B-avdelnings tillgångar enligt 46 § och med stöd av den meddelade bestämmelser och föreskrifter i samband med bokslutet uppskattas täcka beloppet av ansvaret enligt 46 eller 47 § och tillgångarna i sin helhet beräknas varaktigt överstiga beloppet av ifrågavarande avdelnings pensionsansvar och övriga skulder, får de mot skillnaden svarande tillgångarna (övertäckning) överföras till täckning för en annan avdelnings pensionsansvar. En överföring av tillgångar från en B-avdelning förutsätter dock Finansinspektionens samtycke. Till följd av överföringen får ansvarsunderskott inte kvarstå i den avdelning varifrån tillgångar överförs. När tillgångar överförs från en B-avdelning förutsätts det dock att verksamhetskapitalet i enlighet med 48 c § 2 mom. efter överföringen uppgår till minst solvensgränsens dubbla belopp.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

48 c §

Pensionsstiftelsen ska överföra det årliga resultatet av placeringsverksamheten till det tillläggsförsäkringsansvar som avses i 43 § 2 mom. 3 punkten. Pensionsstiftelsen kan dessutom från en A-avdelning överföra övertäckning enligt 6 § till tilläggsförsäkringsansvaret. Efter överföringen av resultatet av placeringsverksamheten och övertäckningen kan tilläggsförsäkringsansvaret utökas eller ansvar upplösas genom understödsavgifter så som bestäms i 2—6 mom. i denna paragraf. Pensionsstiftelsen kan upplösa tilläggsförsäkringsansvar också som en återbetalning av den överskjutande delen av verksamhetskapitalet så som anges i 45 § 4 mom.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Om verksamhetskapitalet för andra året i följd överskrider verksamhetskapitalets maximibelopp, ska tilläggsförsäkringsansvaret från och med det året upplösas för sänkning av understödsavgifterna med ett årligt belopp som motsvarar en tredjedel av det belopp med vilket pensionsstiftelsens verksamhetskapital överskrider maximibeloppet. Om överskridningen av verksamhetskapitalets maximibelopp kan betraktas som bestående, ska pensionsstiftelsen organisera sin verksamhet så att verksamhetskapitalet underskrider maximibeloppet.

102 §

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Försäkringsverksamheten överförs på den övertagande försäkringsanstalten vid den tidpunkt som bestäms i överlåtelseavtalet efter det att Finansinspektionen har gett sitt samtycke till åtgärden. Den överföringstidpunkt som anges i överlåtelseavtalet ska infalla senast sex månader efter det att överlåtelseavtalet ingicks.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

_______________

Denna lag träder i kraft den 31 mars 2011.

Åtgärder som krävs för verkställigheten av denna lag får vidtas innan lagen träder i kraft.

_______________

Lag

om ändring av 83 d och 135 § i lagen om försäkringskassor

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om försäkringskassor (1164/1992) 83 d § 1 och 6 mom. samt 135 § 5 mom., sådana de lyder, 83 d § 1 och 6 mom. i lag 1123/2006 samt 135 § 5 mom. i lag 420/2003, som följer:

83 d §

Pensionskassan ska överföra det årliga resultatet av placeringsverksamheten till det tilläggsförsäkringsansvar som avses i 79 § 2 mom. Pensionskassan kan dessutom från en avdelning som beviljar tilläggsförmåner överföra övertäckning enligt 8 a § till tilläggsförsäkringsansvaret. Efter överföringen av resultatet av placeringsverksamheten och övertäckningen kan tilläggsförsäkringsansvaret utökas eller ansvar upplösas genom försäkringspremier så som bestäms i 2—6 mom. i denna paragraf. Pensionskassan kan dessutom upplösa tilläggsförsäkringsansvar som en återbetalning av den överskjutande delen av verksamhetskapitalet så som anges i 83 a § 3 mom.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Om verksamhetskapitalet för andra året i följd överskrider verksamhetskapitalets maximibelopp, ska tilläggsförsäkringsansvaret från och med det året upplösas för nedsättning av försäkringspremierna med ett årligt belopp som motsvarar en tredjedel av det belopp med vilket pensionskassans verksamhetskapital överskrider maximibeloppet. Om överskridningen av verksamhetskapitalets maximibelopp kan betraktas som bestående, ska pensionskassan organisera sin verksamhet så att verksamhetskapitalet underskrider maximibeloppet.

135 §

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Ansvaret överförs på den övertagande försäkringsanstalten vid den tidpunkt som bestäms i avtalet om ansvarsöverföring efter det att Finansinspektionen har gett sitt samtycke till åtgärden. Den överföringstidpunkt som anges i avtalet ska infalla senast sex månader efter det att överlåtelseavtalet ingicks.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

_______________

Denna lag träder i kraft den 31 mars 2011.

Åtgärder som krävs för verkställigheten av denna lag får vidtas innan lagen träder i kraft.

_______________

Lag

om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i en lag om ändring av lagen om pensionsstiftelser

I enlighet med riksdagens beslut

ändras ikraftträdandebestämmelsen i lagen om ändring av lagen om pensionsstiftelser (1122/2006) som följer:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2007. Åtgärder som krävs för verkställigheten av denna lag får vidtas innan lagen träder i kraft.

Pensionsstiftelserna får tillämpa 48 a § 2 mom. 5 punkten, vilken upphävts genom denna lag, till och med den 31 december 2010.

En pensionsstiftelse som den 31 december 2010 har en borgensförbindelse eller säkerhet som avses i 48 a § 2 mom. 5 punkten, vilken upphävts genom denna lag, får tillämpa nämnda punkt till och med den 31 december 2012.

_______________

Denna lag träder i kraft den 31 mars 2011.

Ikraftträdandebestämmelsens 3 mom. tillämpas dock från och med den 1 januari 2011.

Åtgärder som krävs för verkställigheten av denna lag får vidtas innan lagen träder i kraft.

_______________

Lag

om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i en lag om ändring av lagen om försäkringskassor

I enlighet med riksdagens beslut

ändras ikraftträdandebestämmelsen i lagen om ändring av lagen om försäkringskassor (1123/2006) som följer:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2007. Åtgärder som krävs för verkställigheten av denna lag får vidtas innan lagen träder i kraft.

Pensionskassorna får tillämpa 83 b § 2 mom. 7 punkten, vilken upphävts genom denna lag, till och med den 31 december 2010.

En pensionskassa som den 31 december 2010 har en borgensförbindelse eller säkerhet som avses i 83 b § 2 mom. 7 punkten, vilken upphävts genom denna lag, får tillämpa nämnda punkt till och med den 31 december 2012.

_______________

Denna lag träder i kraft den 31 mars 2011.

Ikraftträdandebestämmelsens 3 mom. tillämpas dock från och med den 1 januari 2011.

Åtgärder som krävs för verkställigheten av denna lag får vidtas innan lagen träder i kraft.

_______________

Helsingfors den 9 februari 2011

​​​​​​​