RIKSDAGENS SVAR 3/2010 rd

RSv 3/2010 rd - RP 258/2009 rd

Regeringens proposition med förslag till lag om temporär ändring av lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner

Ärende

Regeringen har till 2009 års riksmöte överlämnat sin proposition med förslag till lag om temporär ändring av lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner (RP 258/2009 rd).

Beredning i utskott

Social- och hälsovårdsutskottet och grundlagsutskottet har i ärendet lämnat sina betänkanden (ShUB 54/2009 rd och GrUB 11/2009 rd).

Beslut

Nu församlade riksmöte har antagit följande lag:

Lag

om temporär ändring av lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner

I enlighet med riksdagens beslut

fogas temporärt till lagen av den 24 juli 1998 om finansiering av arbetslöshetsförmåner (555/1998) en ny 18 a § som följer:

18 a §

Storleken på universitetens arbetslöshetsförsäkringspremier

Oberoende av vad som föreskrivs i 18 § om arbetsgivares arbetslöshetsförsäkringspremie, ska universiteten betala den lägre arbetslöshetsförsäkringspremie för arbetsgivare som anges i 18 §. Bestämmelser om universitet finns i universitetslagen (558/2009).

_______________

Denna lag träder i kraft den 1 mars 2010 och gäller till och med den 31 december 2011. Lagen tillämpas emellertid från och med den 1 januari 2010.

Denna lag tillämpas på arbetsgivares arbetslöshetsförsäkringspremie för åren 2010—2011.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

_______________

Helsingfors den 12 februari 2010

​​​​