RIKSDAGENS SVAR 30/2005 rd

RSv 30/2005 rd - RP 276/2004 rd

Regeringens proposition med förslag till utveckling av lagstiftningen om bostadssparpremiesystemet

Ärende

Regeringen har till 2004 års riksmöte överlämnat sin proposition med förslag till utveckling av lagstiftningen om bostadssparpremiesystemet (RP 276/2004 rd).

Beredning i utskott

Miljöutskottet har i ärendet lämnat sitt betänkande (MiUB 4/2005 rd).

Beslut

Nu församlade riksmöte har godkänt följande uttalanden:

1.

Riksdagen förutsätter att regeringen vidtar omedelbara åtgärder för att de på förordningsnivå bestämda maximigränserna för BSP-lånen höjs i syfte att öka systemets användbarhet.

2.

Riksdagen förutsätter att regeringen reder ut möjligheterna att höja maximibeloppet av statsborgen för BSP-lån och överlämnar en proposition om detta till riksdagen.

Riksdagen har antagit följande lagar:

Lag

om ändring av 5 § i lagen om bostadssparpremier

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen av den 30 december 1992 om bostadssparpremier (1634/1992) 5 § 1 mom., sådant det lyder i lag 206/1996, som följer:

5 §

Egen sparandel

På bostadssparpremiekontot skall under minst åtta kalenderkvartal göras en deposition om vars minimi- och maximistorlek föreskrivs genom förordning. Det sammanlagda beloppet av depositionerna samt den ränta och tilläggsränta som betalas på dem skall motsvara tio procent av bostadens köpesumma eller anskaffningspris. Tillläggsräntan beaktas då beräknad fram till den tidpunkt då reciprocitetslånets storlek avtalas.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

_______________

Denna lag träder i kraft den 1 juni 2005. Lagen tillämpas på bostadssparavtal som ingåtts före lagens ikraftträdande endast om bostadsspardeponenten och penninginstitutet så avtalar.

_______________

Lag

om ändring av lagen om statsborgen för ägarbostadslån

I enlighet med riksdagens beslut

fogas till 2 § i lagen av den 28 mars 1996 om statsborgen för ägarbostadslån (204/1996) ett nytt 3 mom., varvid det nuvarande 3 mom. blir 4 mom., till 5 §, sådan den lyder i lag 701/2001, ett nytt 2 mom. och till 9 § ett nytt 2 mom., varvid det nuvarande 2 mom. blir 3 mom., som följer:

2 §

Ägarbostadslån

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Har bostadslånet eller en del av det beviljats som räntestödslån enligt lagen om räntestödslån för anskaffande av ägarbostad (639/1982), höjs det procentbelopp som anges i 1 och 2 mom. med fem procentenheter.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

5 §

Statsborgens storlek

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Har bostadslånet eller en del av det beviljats som räntestödslån enligt lagen om räntestödslån för anskaffande av ägarbostad, höjs det procentbelopp som anges i 1 mom. med fem procentenheter.

9 §

Överlåtelse av bostaden

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Har bostadslånet eller en del av det beviljats som räntestödslån enligt lagen om räntestödslån för anskaffande av ägarbostad, höjs det procentbelopp som anges i 1 mom. med fem procentenheter.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

_______________

Denna lag träder i kraft den 1 juni 2005.

På räntestödslån som lyfts före den 1 juni 2005 tillämpas dock de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet.

_______________

Lag

om ändring av 6 § i lagen om räntestödslån för anskaffande av ägarbostad

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen av den 20 augusti 1982 om räntestödslån för anskaffande av ägarbostad (639/1982) 6 § 1 mom. som följer:

6 §

Räntestöd betalas högst för de tio första låneåren.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

_______________

Denna lag träder i kraft den 1 juni 2005. Om ett avtal som gäller köp eller överlåtelse av en bostad har uppgjorts eller byggnadsarbetet på ett egnahemshus har påbörjats innan denna lag träder i kraft, tillämpas på räntestödslånet 6 § 1 mom. sådant det lydde när denna lag trädde i kraft.

_______________

Helsingfors den 12 april 2005

​​​​