RIKSDAGENS SVAR 300/2010 rd

RSv 300/2010 rd - RP 274/2010 rd

Regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av bestämmelserna om ny behandling i lagstiftningen om socialskyddsförmåner

Ärende

Regeringen har till riksdagen överlämnat sin proposition med förslag till lagar om ändring av bestämmelserna om ny behandling i lagstiftningen om socialskyddsförmåner (RP 274/2010 rd).

Beredning i utskott

Social- och hälsovårdsutskottet har i ärendet lämnat sitt betänkande (ShUB 51/2010 rd).

Beslut

Riksdagen har antagit följande lagar:

Lag

om ändring av sjukförsäkringslagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i sjukförsäkringslagen (1224/2004) 17 kap. 4 § 1 mom., sådant det lyder i lag 1301/2006, och

fogas till 17 kap. en ny 3 a § och till 4 §, sådan den lyder i lag 1301/2006, ett nytt 6 mom. som följer:

17 kap.

Ändringssökande

3 a §

Nytt avgörande av ett ärende med anledning av beviljad annan förmån eller ersättning

Om den som får dagpenningsförmån, efter det att beslutet har meddelats, retroaktivt har beviljats en förmån eller ersättning som med stöd av 8 kap. 6 §, 11 kap. 8 eller 10 § eller 12 kap. 1—5 eller 9—11 § ska beaktas, kan Folkpensionsanstalten utan undanröjande av beslutet eller samtycke av part avgöra ärendet på nytt.

Ärendet kan avgöras på nytt på det sätt som bestäms i 1 mom. också när utbetalningen av dagpenningen upphör med stöd av 9 kap. 15 § 2 mom. eller när den som fått sjukvårdsersättning enligt denna lag för kostnader för psykoterapi som getts av en läkare har fått ersättning retroaktivt för samma kostnader för rehabiliteringspsykoterapi enligt 3 § i lagen om Folkpensionsanstaltens rehabiliteringsförmåner och rehabiliteringspenningförmåner.

4 §

Undanröjande av beslut

Om ett lagakraftvunnet beslut av Folkpensionsanstalten grundar sig på en felaktig eller bristfällig utredning eller uppenbart står i strid med lag, kan besvärsnämnden för social trygghet på yrkande av den som saken gäller eller Folkpensionsanstalten undanröja beslutet och bestämma att ärendet ska behandlas på nytt. Besvärsnämnden för social trygghet ska ge parterna tillfälle att bli hörda innan ärendet avgörs. I ett beslut av besvärsnämnden får ändring inte sökas genom besvär.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Delgivning av det hörande som avses i 1 och 2 mom. ska ske på det sätt som bestäms i 59 § i förvaltningslagen (434/2003).

_______________

Denna lag träder i kraft den                                    20     .

Bestämmelserna i 3 a § tillämpas på förmåner eller ersättningar som beviljas retroaktivt efter det att lagen har trätt i kraft.

På ärenden som gäller undanröjande av lagakraftvunna beslut och som är anhängiga i besvärsnämnden och försäkringsdomstolen vid denna lags ikraftträdande tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet.

_______________

Lag

om ändring av lagen om utkomstskydd för arbetslösa

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om utkomstskydd för arbetslösa (1290/2002) 12 kap. 7 § 1 mom., sådant det lyder i lag 1089/2006, och

fogas till 12 kap. en ny 4 a § och till 7 §, sådan den lyder i lagarna 1089/2006 och 908/2008, ett nytt 7 mom. som följer:

12 kap.

Sökande av ändring

4 a §

Nytt avgörande av ett ärende med anledning av beviljad annan förmån

Om den som får arbetslöshetsförmån, efter det att beslutet har meddelats, retroaktivt har beviljats en förmån eller ersättning som med stöd av 3 kap. 3 § 1 mom., 3 kap. 4 §, 4 kap. 7 § eller 4 kap. 8 § ska beaktas, kan arbetslöshetskassan eller Folkpensionsanstalten utan undanröjande av beslutet eller samtycke av part avgöra ärendet på nytt.

7 §

Undanröjande av beslut

Om ett lagakraftvunnet beslut av Folkpensionsanstalten eller en arbetslöshetskassa grundar sig på en felaktig eller bristfällig utredning eller uppenbart står i strid med lag, kan besvärsnämnden för utkomstskyddsärenden på yrkande av Folkpensionsanstalten, arbetslöshetskassan eller en part undanröja beslutet och bestämma att ärendet ska behandlas på nytt. Besvärsnämnden för utkomstskyddsärenden ska bereda parterna tillfälle att bli hörda innan ärendet avgörs. I ett beslut av besvärsnämnden får ändring inte sökas genom besvär.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Delgivning av det hörande som avses i 1 och 2 mom. ska ske på det sätt som bestäms i 59 § i förvaltningslagen (434/2003).

_______________

Denna lag träder i kraft den                                    20     .

Bestämmelserna i 4 a § tillämpas på förmåner eller ersättningar som beviljas retroaktivt efter det att lagen har trätt i kraft.

På ärenden som gäller undanröjande av lagakraftvunna beslut och som är anhängiga i besvärsnämnden och försäkringsdomstolen vid denna lags ikraftträdande tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet.

_______________

Lag

om ändring av lagen om vuxenutbildningsstöd

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om vuxenutbildningsstöd (1276/2000) 25 § 1 mom., sådant det lyder i lag 1090/2006, och

fogas till lagen en ny 23 a § och till 25 §, sådan den lyder i lag 1090/2006, ett nytt 6 mom. som följer:

23 a §

Nytt avgörande av ett ärende med anledning av beviljad annan förmån

Om den som får vuxenutbildningsstöd, efter det att beslutet har meddelats, retroaktivt har beviljats en förmån som med stöd av 11 § eller 12 a § 3 mom. ska beaktas, kan Utbildningsfonden utan undanröjande av beslutet eller samtycke av part avgöra ärendet på nytt.

25 §

Undanröjande av beslut

Om ett lagakraftvunnet beslut av Utbildningsfonden som gäller vuxenutbildningsstöd grundar sig på en felaktig eller bristfällig utredning eller uppenbart står i strid med lag, kan besvärsnämnden för utkomstskyddsärenden på yrkande av fonden eller en part undanröja beslutet och bestämma att ärendet ska behandlas på nytt. Besvärsnämnden för utkomstskyddsärenden ska bereda parterna tillfälle att bli hörda innan ärendet avgörs. I ett beslut av besvärsnämnden får ändring inte sökas genom besvär.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Delgivning av det hörande som avses i 1 och 2 mom. ska ske på det sätt som bestäms i 59 § i förvaltningslagen (434/2003).

_______________

Denna lag träder i kraft den                                    20     .

Bestämmelserna i 23 a § tillämpas på förmåner som beviljas retroaktivt efter det att lagen har trätt i kraft.

På ärenden som gäller undanröjande av lagakraftvunna beslut och som är anhängiga i besvärsnämnden och försäkringsdomstolen vid denna lags ikraftträdande tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet.

_______________

Lag

om ändring av lagen om bostadsbidrag

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om bostadsbidrag (408/1975) 22 § 1 mom., sådant det lyder i lag 1315/2006, och

fogas till lagen en ny 21 b § och till 22 §, sådan den lyder i lag 1315/2006, ett nytt 6 mom. som följer:

21 b §

Om den som får bostadsbidrag eller en person som hör till ett hushåll som beviljas bostadsbidrag, efter det att beslutet har meddelats, retroaktivt har beviljats eller blivit berättigad till en förmån som förhindrar utbetalning av bostadsbidrag som avses i 2 §, kan Folkpensionsanstalten utan undanröjande av beslutet eller samtycke av part avgöra ärendet på nytt.

22 §

Om ett lagakraftvunnet beslut av Folkpensionsanstalten grundar sig på en felaktig eller bristfällig utredning eller uppenbart står i strid med lag, kan besvärsnämnden för social trygghet på yrkande av den som saken gäller eller Folkpensionsanstalten undanröja beslutet och bestämma att ärendet ska behandlas på nytt. Besvärsnämnden för social trygghet ska bereda parterna tillfälle att bli hörda innan ärendet avgörs. I ett beslut av besvärsnämnden får ändring inte sökas genom besvär.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Delgivning av det hörande som avses i 1 och 2 mom. ska ske på det sätt som bestäms i 59 § i förvaltningslagen (434/2003).

_______________

Denna lag träder i kraft den 20     .

Bestämmelserna i 21 b § tillämpas på förmåner som beviljas retroaktivt eller sådan rätt till förmån som uppstår retroaktivt efter det att lagen har trätt i kraft.

På ärenden som gäller undanröjande av lagakraftvunna beslut och som är anhängiga i besvärsnämnden och försäkringsdomstolen vid denna lags ikraftträdande tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet.

_______________

Lag

om ändring av lagen om studiestöd

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om studiestöd (65/1994) 31 § 1 och 2 mom., sådana de lyder i lag 1080/2006, och

fogas till lagen en ny 30 b § och till 31 §, sådan den lyder i lag 1080/2006, ett nytt 6 mom. som följer:

30 b §

Nytt avgörande av ett ärende med anledning av beviljad annan förmån

Om den som får studiestöd, efter det att beslutet har meddelats, retroaktivt har beviljats en förmån som förhindrar beviljande av studiestöd som avses i 6 §, kan Folkpensionsanstalten eller studiestödsnämnden utan undanröjande av beslutet eller samtycke av part avgöra ärendet på nytt.

31 §

Undanröjande av beslut

Om ett lagakraftvunnet beslut som har meddelats av Folkpensionsanstalten eller studiestödsnämnden och som gäller en förmån enligt denna lag grundar sig på oriktig eller bristfällig utredning eller är uppenbart lagstridigt, kan besvärsnämnden för studiestöd på yrkande av parten, Folkpensionsanstalten eller studiestödsnämnden undanröja beslutet, till den del beslutet gäller något annat än statsborgen för studielån, och förordna ny behandling av ärendet. Besvärsnämnden för studiestöd ska bereda parterna tillfälle att bli hörda innan ärendet avgörs. I ett beslut av besvärsnämnden får ändring inte sökas genom besvär.

Om ett lagakraftvunnet beslut som besvärsnämnden för studiestöd eller försäkringsdomstolen har meddelat grundar sig på oriktig eller bristfällig utredning eller är uppenbart lagstridigt, kan försäkringsdomstolen på yrkande av parten, Folkpensionsanstalten eller studiestödsnämnden undanröja beslutet, till den del beslutet gäller något annat än statsborgen för studielån, och förordna ny behandling av ärendet. Försäkringsdomstolen ska bereda parterna tillfälle att bli hörda innan ärendet avgörs.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Delgivning av det hörande som avses i 1 och 2 mom. ska ske på det sätt som bestäms i 59 § i förvaltningslagen (434/2003).

_______________

Denna lag träder i kraft den                                    20     .

Bestämmelserna i 30 b § tillämpas på förmåner som beviljas retroaktivt efter det att lagen har trätt i kraft.

På ärenden som gäller undanröjande av lagakraftvunna beslut och som är anhängiga i besvärsnämnden och försäkringsdomstolen vid denna lags ikraftträdande tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet.

_______________

Lag

om ändring av lagen om Folkpensionsanstaltens rehabiliteringsförmåner och rehabiliteringspenningförmåner

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om Folkpensionsanstaltens rehabiliteringsförmåner och rehabiliteringspenningförmåner (566/2005) 58 § 1 mom., sådant det lyder i lag 1305/2006, och

fogas till lagen en ny 57 a § och till 58 §, sådan den lyder i lag 1305/2006, ett nytt 6 mom. som följer:

57 a §

Nytt avgörande av ett ärende med anledning av beviljad annan förmån eller ersättning

Om den som får rehabiliteringsförmån, efter det att beslutet har meddelats, retroaktivt har beviljats en förmån eller ersättning som med stöd av 22, 34 eller 36 § ska beaktas, kan Folkpensionsanstalten utan parts samtycke eller undanröjande av beslut avgöra ärendet på nytt.

58 §

Undanröjande av beslut

Om ett lagakraftvunnet beslut av Folkpensionsanstalten grundar sig på en felaktig eller bristfällig utredning eller uppenbart står i strid med lag, kan besvärsnämnden för social trygghet på yrkande av en part eller Folkpensionsanstalten undanröja beslutet och bestämma att ärendet ska behandlas på nytt. Besvärsnämnden för social trygghet ska bereda parterna tillfälle att bli hörda innan ärendet avgörs. I ett beslut av besvärsnämnden får ändring inte sökas genom besvär.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Delgivning av det hörande som avses i 1 och 2 mom. ska ske på det sätt som bestäms i 59 § i förvaltningslagen (434/2003).

_______________

Denna lag träder i kraft den                                    20     .

Bestämmelserna i 57 a § tillämpas på förmåner eller ersättningar som beviljas retroaktivt efter det att lagen har trätt i kraft.

På ärenden som gäller undanröjande av lagakraftvunna beslut och som är anhängiga i besvärsnämnden och försäkringsdomstolen vid denna lags ikraftträdande tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet.

_______________

Lag

om ändring av lagen om handikappförmåner

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om handikappförmåner (570/2007) 42 § 1 mom. och

fogas till lagen en ny 41 a § och till 42 § ett nytt 5 mom. som följer:

41 a §

Nytt avgörande av ett ärende med anledning av beviljad förmån eller ersättning

Om en i 8 § avsedd person som har fyllt 16 år och som får handikappbidrag, efter det att beslutet har meddelats, retroaktivt har beviljats en förmån eller ersättning som avses i 9 § 1 mom. och som berättigar till vårdbidrag för pensionstagare, kan Folkpensionsanstalten utan undanröjande av beslutet eller samtycke av part avgöra ärendet på nytt.

Ärendet kan avgöras på nytt på det sätt som bestäms i 1 mom. också när den som får handikappförmån enligt 7, 8 eller 9 §, retroaktivt har beviljats en sådan förmån eller ersättning enligt 12 § som ska beaktas.

42 §

Undanröjande av ett lagakraftvunnet beslut

Om ett lagakraftvunnet beslut som gäller en handikappförmån enligt denna lag grundar sig på en felaktig eller bristfällig utredning eller uppenbart står i strid med lag, kan besvärsnämnden för social trygghet på yrkande av en part eller Folkpensionsanstalten undanröja beslutet och bestämma att ärendet ska behandlas på nytt. Besvärsnämnden för social trygghet ska bereda andra parter tillfälle att bli hörda innan ärendet avgörs. I ett beslut av besvärsnämnden får ändring inte sökas genom besvär.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Delgivning av det hörande som avses i 1 och 3 mom. ska ske på det sätt som bestäms i 59 § i förvaltningslagen (434/2003).

_______________

Denna lag träder i kraft den                                    20     .

Bestämmelserna i 41 a § tillämpas på förmåner eller ersättningar som beviljas retroaktivt efter det att lagen har trätt i kraft.

På ärenden som gäller undanröjande av lagakraftvunna beslut och som är anhängiga i besvärsnämnden och försäkringsdomstolen vid denna lags ikraftträdande tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet.

_______________

Lag

om ändring av lagen om pension för arbetstagare

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om pension för arbetstagare (395/2006) 140 § 1 mom., sådant det lyder i lag 1314/2006, och

fogas till 140 §, sådan den lyder delvis ändrad i lag 1314/2006, ett nytt 5 mom. och till lagen en ny 140 a §, som följer:

9 kap.

Ändringssökande

140 §

Undanröjande av ett lagakraftvunnet beslut

Om ett lagakraftvunnet beslut som en pensionsanstalt meddelat med stöd av denna lag grundar sig på en felaktig eller bristfällig utredning eller är uppenbart lagstridigt, kan besvärsnämnden för arbetspensionsärenden på yrkande av parten eller pensionsanstalten undanröja beslutet och förordna ny behandling av ärendet. Detsamma gäller på yrkande av parten eller Pensionsskyddscentralen i fråga om ett lagakraftvunnet beslut som Pensionsskyddscentralen meddelat med stöd av denna lag. Besvärsnämnden för arbetspensionsärenden ska ge parterna tillfälle att bli hörda innan ärendet avgörs. I ett beslut av besvärsnämnden får ändring inte sökas genom besvär.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Delgivning av det hörande som avses i 1 och 2 mom. ska ske på det sätt som bestäms i 59 § i förvaltningslagen (434/2003).

140 a §

Nytt avgörande av ett ärende med anledning av retroaktivt beviljad primär förmån eller annan pension

Om pensionstagaren retroaktivt, efter det att beslutet har meddelats, har beviljats en primär förmån eller en pension som avses i 94 § eller sådan pension som avses i 91 § 3 mom., kan pensionsanstalten utan undanröjande av beslutet eller samtycke av part avgöra ärendet på nytt.

_______________

Denna lag träder i kraft den                                    20     .

Bestämmelserna i 140 a § tillämpas på förmåner eller pensioner som beviljas retroaktivt efter det att lagen har trätt i kraft.

På ärenden som gäller undanröjande av lagakraftvunna beslut och som är anhängiga i besvärsnämnden och försäkringsdomstolen vid denna lags ikraftträdande tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet.

_______________

Lag

om ändring av lagen om pension för företagare

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om pension för företagare (1272/2006) 136 § 1 mom. och

fogas till 136 § ett nytt 5 mom. och till lagen en ny 136 a § som följer:

10 kap.

Ändringssökande

136 §

Undanröjande av ett lagakraftvunnet beslut

Om ett lagakraftvunnet beslut som en pensionsanstalt meddelat med stöd av denna lag grundar sig på oriktig eller bristfällig utredning eller är uppenbart lagstridigt, kan besvärsnämnden för arbetspensionsärenden på yrkande av parten eller pensionsanstalten undanröja beslutet och förordna ny behandling av ärendet. Detsamma gäller på yrkande av parten eller Pensionsskyddscentralen i fråga om ett lagakraftvunnet beslut som Pensionsskyddscentralen meddelat med stöd av denna lag. Besvärsnämnden ska ge parterna tillfälle att bli hörda innan ärendet avgörs. I ett beslut av besvärsnämnden får ändring inte sökas genom besvär.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Delgivning av det hörande som avses i 1 och 2 mom. ska ske på det sätt som bestäms i 59 § i förvaltningslagen (434/2003).

136 a §

Nytt avgörande av ett ärende med anledning av retroaktivt beviljad primär förmån eller annan pension

Om pensionstagaren retroaktivt, efter det att beslutet har meddelats, har beviljats en primär förmån eller en pension som avses i 87 § eller sådan pension som avses i 84 § 3 mom., kan pensionsanstalten utan undanröjande av beslutet eller samtycke av part avgöra ärendet på nytt.

_______________

Denna lag träder i kraft den                                    20     .

Bestämmelserna i 136 a § tillämpas på förmåner eller pensioner som beviljas retroaktivt efter det att lagen har trätt i kraft.

På ärenden som gäller undanröjande av lagakraftvunna beslut och som är anhängiga i besvärsnämnden och försäkringsdomstolen vid denna lags ikraftträdande tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet.

_______________

Lag

om ändring av lagen om sjömanspensioner

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om sjömanspensioner (1290/2006) 137 § 1 mom. och

fogas till 137 § ett nytt 5 mom. och till lagen en ny 137 a § som följer:

9 kap.

Ändringssökande

137 §

Undanröjande av ett lagakraftvunnet beslut

Om ett lagakraftvunnet beslut som pensionskassan meddelat med stöd av denna lag grundar sig på oriktig eller bristfällig utredning eller är uppenbart lagstridigt, kan besvärsnämnden för arbetspensionsärenden på yrkande av den försäkrade eller pensionskassan undanröja beslutet och förordna ny behandling av ärendet. Besvärsnämnden ska ge parterna tillfälle att bli hörda innan ärendet avgörs. I ett beslut av besvärsnämnden får ändring inte sökas genom besvär.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Delgivning av det hörande som avses i 1 och 2 mom. ska ske på det sätt som bestäms i 59 § i förvaltningslagen (434/2003).

137 a §

Nytt avgörande av ett ärende med anledning av retroaktivt beviljad primär förmån eller annan pension

Om pensionstagaren retroaktivt, efter det att beslutet har meddelats, har beviljats en primär förmån eller en pension som avses i 99 § eller sådan pension som avses i 96 § 3 mom., kan pensionsanstalten utan undanröjande av beslutet eller samtycke av part avgöra ärendet på nytt.

_______________

Denna lag träder i kraft den                                    20     .

Bestämmelserna i 137 a § tillämpas på förmåner eller pensioner som beviljas retroaktivt efter det att lagen har trätt i kraft.

På ärenden som gäller undanröjande av lagakraftvunna beslut och som är anhängiga i besvärsnämnden och försäkringsdomstolen vid denna lags ikraftträdande tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet.

_______________

Lag

om ändring av lagen om pension för lantbruksföretagare

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om pension för lantbruksföretagare (1280/2006) 113 § 1 mom. och

fogas till 113 § ett nytt 5 mom. och till lagen en ny 113 a § som följer:

9 kap.

Ändringssökande

113 §

Undanröjande av ett lagakraftvunnet beslut

Om ett lagakraftvunnet beslut som pensionsanstalten meddelat med stöd av denna lag grundar sig på oriktig eller bristfällig utredning eller är uppenbart lagstridigt, kan besvärsnämnden för arbetspensionsärenden på yrkande av parten eller pensionsanstalten undanröja beslutet och förordna ny behandling av ärendet. Detsamma gäller på yrkande av parten eller Pensionsskyddscentralen i fråga om ett lagakraftvunnet beslut som Pensionsskyddscentralen meddelat med stöd av denna lag. Besvärsnämnden för arbetspensionsärenden ska ge parterna tillfälle att bli hörda innan ärendet avgörs. I ett beslut av besvärsnämnden får ändring inte sökas genom besvär.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Delgivning av det hörande som avses i 1 och 2 mom. ska ske på det sätt som bestäms i 59 § i förvaltningslagen (434/2003).

113 a §

Nytt avgörande av ett ärende med anledning av retroaktivt beviljad primär förmån eller annan pension

Om pensionstagaren retroaktivt, efter det att beslutet har meddelats, har beviljats en primär förmån eller en pension som avses i 94 § i lagen om pension för arbetstagare eller sådan pension som avses i 91 § 3 mom. i den lagen, kan pensionsanstalten utan undanröjande av beslutet eller samtycke av part avgöra ärendet på nytt.

_______________

Denna lag träder i kraft den                                       20     .

Bestämmelserna i 113 a § tillämpas på förmåner eller pensioner som beviljas retroaktivt efter det att lagen har trätt i kraft.

På ärenden som gäller undanröjande av lagakraftvunna beslut och som är anhängiga i besvärsnämnden och försäkringsdomstolen vid denna lags ikraftträdande tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet.

_______________

Lag

om ändring av lagen om kommunala pensioner

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om kommunala pensioner (549/2003) 162 § 1 mom. och 164 § 1 mom., sådana de lyder, 162 § 1 mom. i lag 469/2010 och 164 § 1 mom. i lag 1216/2004, och

fogas till 162 §, sådan den lyder i lagarna 1293/2006, 925/2009 och 469/2010, ett nytt 6 mom. och till lagen en ny 163 §, i stället för den 163 § som upphävts genom lag 921/2003, som följer:

162 §

Undanröjande av ett lagakraftvunnet beslut

Om ett lagakraftvunnet beslut om pension vilket den kommunala pensionsanstalten meddelat med stöd av denna lag eller lagen om statens pensioner grundar sig på en felaktig eller bristfällig utredning eller är uppenbart lagstridigt, kan besvärsnämnden för arbetspensionsärenden på framställning av den kommunala pensionsanstalten eller på ansökan av den som saken gäller undanröja beslutet och bestämma att ärendet ska behandlas på nytt. Ansökan om undanröjande av ett beslut ska göras inom fem år från det att beslutet har vunnit laga kraft. Av synnerligen vägande skäl kan ett beslut undanröjas även på ansökan som gjorts efter utgången av den föreskrivna tiden. Besvärsnämnden för arbetspensionsärenden ska ge parten tillfälle att bli hörd innan ärendet avgörs. I ett beslut av besvärsnämnden får ändring inte sökas genom besvär.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Delgivning av det hörande som avses i 1 och 2 mom. ska ske på det sätt som bestäms i 59 § i förvaltningslagen (434/2003).

163 §

Nytt avgörande av ett ärende med anledning av retroaktivt beviljad primär förmån eller annan pension

Om pensionstagaren retroaktivt, efter det att beslutet har meddelats, har beviljats en primär förmån eller en pension som avses i 77 eller 87 § eller sådan pension som avses i 91 § 1 mom., kan pensionsanstalten utan undanröjande av beslutet eller samtycke av part avgöra ärendet på nytt.

Ärendet kan avgöras på nytt på det sätt som bestäms i 1 mom. om pensionstagaren retroaktivt, efter det att beslutet har meddelats, har beviljats en primär förmån eller en pension som avses i 74 eller 85 § i lagen om statens pensioner eller sådan pension som avses i 88 § 3 mom. i den lagen.

164 §

Tillämpning av bestämmelserna om förvaltningsförfarande

När den kommunala pensionsanstalten behandlar ett förvaltningsärende enligt denna lag ska förvaltningslagen, språklagen (423/2003) och lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet iakttas, om inte annat bestäms i denna lag.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

_______________

Denna lag träder i kraft den                                    20     .

Bestämmelserna i 163 § tillämpas på förmåner eller pensioner som beviljas retroaktivt efter det att lagen har trätt i kraft.

På ärenden som gäller undanröjande av lagakraftvunna beslut och som är anhängiga i besvärsnämnden och försäkringsdomstolen vid denna lags ikraftträdande tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet.

_______________

Lag

om ändring av 60 § i lagen om stöd för upphörande med att bedriva jordbruk

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om stöd för upphörande med att bedriva jordbruk (612/2006) rubriken för 60 § och

fogas till 60 § ett nytt 4 mom. som följer:

60 §

Rättelse och undanröjande av beslut samt nytt avgörande av ett ärende

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

På ett nytt avgörande av ett ärende med anledning av retroaktivt beviljad primär förmån eller annan pension tillämpas bestämmelserna i 140 a § i lagen om pension för arbetstagare.

_______________

Denna lag träder i kraft den                                    20     .

Denna lag tillämpas på förmåner eller pensioner som beviljas retroaktivt efter det att lagen har trätt i kraft.

Denna lag tillämpas på avträdelser som har skett den 1 januari 2007 eller efter det.

_______________

Lag

om ändring av 41 och 42 § i lagen om bostadsbidrag för pensionstagare

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om bostadsbidrag för pensionstagare (571/2007) 41 § och 42 § 1 mom., av dem 41 § sådan den lyder i lag 705/2010, och

fogas till 42 § ett nytt 5 mom. som följer:

41 §

Nytt avgörande av ett ärende med anledning av beviljad annan förmån eller ersättning

Om den som får bostadsbidrag, efter det att beslutet har meddelats, retroaktivt har beviljats folkpension, efterlevandepension, garantipension eller sådan arbetspension eller ersättning enligt 22 § 1 eller 2 mom. i folkpensionslagen som ska beaktas som inkomst i bostadsbidraget, eller bostadsbidrag enligt lagen om bostadsbidrag, kan Folkpensionsanstalten utan undanröjande av beslutet eller samtycke av part avgöra ärendet på nytt.

42 §

Undanröjande av ett lagakraftvunnet beslut

Om ett lagakraftvunnet beslut som gäller bostadsbidrag grundar sig på en felaktig eller bristfällig utredning eller uppenbart står i strid med lag, kan besvärsnämnden för social trygghet på yrkande av en part eller Folkpensionsanstalten undanröja beslutet och bestämma att ärendet ska behandlas på nytt. Besvärsnämnden för social trygghet ska bereda parterna tillfälle att bli hörda innan ärendet avgörs. I ett beslut av besvärsnämnden får ändring inte sökas genom besvär.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Delgivning av det hörande som avses i 1 och 3 mom. ska ske på det sätt som bestäms i 59 § i förvaltningslagen (434/2003).

_______________

Denna lag träder i kraft den                                    20     .

Bestämmelserna i 41 § tillämpas på förmåner eller ersättningar som beviljas retroaktivt efter det att lagen har trätt i kraft.

På ärenden som gäller undanröjande av lagakraftvunna beslut och som är anhängiga i besvärsnämnden och försäkringsdomstolen vid denna lags ikraftträdande tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet.

_______________

Lag

om ändring av 83 och 84 § i folkpensionslagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i folkpensionslagen (568/2007) 83 § och 84 § 1 mom., av dem 83 § sådan den lyder i lag 1223/2009, och

fogas till 84 § ett nytt 5 mom. som följer:

83 §

Nytt avgörande av ett ärende med anledning av beviljad annan förmån eller ersättning

Om den som får folkpension eller familjepension, efter det att beslutet har meddelats, retroaktivt har beviljats en i 22 § avsedd arbetspension eller ersättning som ska beaktas som inkomst, kan Folkpensionsanstalten utan undanröjande av beslutet eller samtycke av part avgöra ärendet på nytt.

84 §

Undanröjande av ett lagakraftvunnet beslut

Om ett lagakraftvunnet beslut som gäller en förmån enligt denna lag grundar sig på en felaktig eller bristfällig utredning eller uppenbart står i strid med lag, kan besvärsnämnden för social trygghet på yrkande av en part eller Folkpensionsanstalten undanröja beslutet och bestämma att ärendet ska behandlas på nytt. Besvärsnämnden för social trygghet ska bereda parterna tillfälle att bli hörda innan ärendet avgörs. I ett beslut av besvärsnämnden får ändring inte sökas genom besvär.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Delgivning av det hörande som avses i 1 och 3 mom. ska ske på det sätt som bestäms i 59 § i förvaltningslagen (434/2003).

_______________

Denna lag träder i kraft den                                    20     .

Bestämmelserna i 83 § tillämpas på förmåner eller ersättningar som beviljas retroaktivt efter det att lagen har trätt i kraft.

På ärenden som gäller undanröjande av lagakraftvunna beslut och som är anhängiga i besvärsnämnden och försäkringsdomstolen vid denna lags ikraftträdande tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet.

_______________

Lag

om ändring av 30 och 31 § i lagen om garantipension

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om garantipension (703/2010) 30 § och 31 § 1 mom. och

fogas till 31 § ett nytt 5 mom. som följer:

30 §

Nytt avgörande av ett ärende med anledning av beviljad annan förmån eller ersättning

Om den som får garantipension, efter det att beslutet har meddelats, retroaktivt har beviljats en i 9 § avsedd pension eller ersättning som ska beaktas som inkomst, kan Folkpensionsanstalten, utan undanröjande av beslutet eller samtycke av part avgöra ärendet på nytt.

31 §

Undanröjande av ett lagakraftvunnet beslut

Om ett lagakraftvunnet beslut som gäller en förmån enligt denna lag grundar sig på felaktig eller bristfällig utredning eller uppenbart står i strid med lag, kan besvärsnämnden för social trygghet på yrkande av en part eller Folkpensionsanstalten undanröja beslutet och bestämma att ärendet ska behandlas på nytt. Besvärsnämnden för social trygghet ska ge parterna tillfälle att bli hörda innan ärendet avgörs. I ett beslut av besvärsnämnden får ändring inte sökas genom besvär.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Delgivning av det hörande som avses i 1 och 3 mom. ska ske på det sätt som bestäms i 59 § i förvaltningslagen (434/2003).

_______________

Denna lag träder i kraft den                                    20     .

Bestämmelserna i 30 § tillämpas på pensioner eller ersättningar som beviljas retroaktivt efter det att lagen har trätt i kraft.

På ärenden som gäller undanröjande av lagakraftvunna beslut och som är anhängiga i besvärsnämnden och försäkringsdomstolen vid denna lags ikraftträdande tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet.

_______________

Lag

om ändring av 174 § i lagen om statens pensioner

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om statens pensioner (1295/2006) 174 § 1 mom. och

fogas till 174 § ett nytt 4 mom. som följer:

174 §

Undanröjande av ett lagakraftvunnet beslut

Om ett lagakraftvunnet beslut som Statskontoret meddelat med stöd av denna lag grundar sig på oriktig eller bristfällig utredning eller är uppenbart lagstridigt, kan besvärsnämnden för arbetspensionsärenden på yrkande av en part eller Statskontoret undanröja beslutet och förordna ny behandling av ärendet. Ansökan om undanröjande av ett beslut ska göras inom fem år från det att beslutet har vunnit laga kraft. Av särskilt vägande skäl kan ett beslut även undanröjas på ansökan som gjorts efter utgången av den föreskrivna tiden. Besvärsnämnden ska ge parterna tillfälle att bli hörda innan ärendet avgörs. I ett beslut av besvärsnämnden får ändring inte sökas genom besvär.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Delgivning av det hörande som avses i 1 och 2 mom. ska ske på det sätt som bestäms i 59 § i förvaltningslagen (434/2003).

_______________

Denna lag träder i kraft den                                    20     .

På ärenden som gäller undanröjande av lagakraftvunna beslut och som är anhängiga i besvärsnämnden och försäkringsdomstolen vid denna lags ikraftträdande tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet.

_______________

Lag

om ändring av 21 § i militärunderstödslagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i militärunderstödslagen (781/1993) 21 § 1 mom., sådant det lyder i lag 1308/2006, och

fogas till 21 §, sådan den lyder i lag 1308/2006, ett nytt 6 mom. som följer:

21 §

Undanröjande av beslut

Om ett lagakraftvunnet beslut av Folkpensionsanstalten grundar sig på en felaktig eller bristfällig utredning eller uppenbart står i strid med lag, kan besvärsnämnden för social trygghet på yrkande av den som saken gäller eller Folkpensionsanstalten undanröja beslutet och bestämma att ärendet ska behandlas på nytt. Besvärsnämnden för social trygghet ska bereda parterna tillfälle att bli hörda innan ärendet avgörs. I ett beslut av besvärsnämnden får ändring inte sökas genom besvär.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Delgivning av det hörande som avses i 1 och 2 mom. ska ske på det sätt som bestäms i 59 § i förvaltningslagen (434/2003).

_______________

Denna lag träder i kraft den                                    20     .

På ärenden som gäller undanröjande av lagakraftvunna beslut och som är anhängiga i besvärsnämnden och försäkringsdomstolen vid denna lags ikraftträdande tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet.

_______________

Lag

om ändring av 14 § i lagen om tillämpning av lagstiftningen om bosättningsbaserad social trygghet

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om tillämpning av lagstiftningen om bosättningsbaserad social trygghet (1573/1993) 14 § 1 mom., sådant det lyder i lag 1310/2006, och

fogas till 14 §, sådan den lyder i lag 1310/2006, ett nytt 6 mom. som följer:

14 §

Undanröjande av beslut

Om ett lagakraftvunnet beslut av Folkpensionsanstalten grundar sig på en felaktig eller bristfällig utredning eller uppenbart står i strid med lag, kan besvärsnämnden för social trygghet på yrkande av den som saken gäller eller Folkpensionsanstalten undanröja beslutet och bestämma att ärendet ska behandlas på nytt. Besvärsnämnden för social trygghet ska bereda parterna tillfälle att bli hörda innan ärendet avgörs. I ett beslut av besvärsnämnden får ändring inte sökas genom besvär.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Delgivning av det hörande som avses i 1 och 2 mom. ska ske på det sätt som bestäms i 59 § i förvaltningslagen (434/2003).

_______________

Denna lag träder i kraft den                                    20     .

På ärenden som gäller undanröjande av lagakraftvunna beslut och som är anhängiga i besvärsnämnden och försäkringsdomstolen vid denna lags ikraftträdande tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet.

_______________

Lag

om ändring av 13 § i lagen om moderskapsunderstöd

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om moderskapsunderstöd (477/1993) 13 § 1 mom., sådant det lyder i lag 1307/2006, och

fogas till 13 §, sådan den lyder i lag 1307/2006, ett nytt 6 mom. som följer:

13 §

Undanröjande av beslut

Om ett lagakraftvunnet beslut av Folkpensionsanstalten grundar sig på en felaktig eller bristfällig utredning eller uppenbart står i strid med lag, kan besvärsnämnden för social trygghet på yrkande av den som saken gäller eller Folkpensionsanstalten undanröja beslutet och bestämma att ärendet ska behandlas på nytt. Besvärsnämnden för social trygghet ska bereda parterna tillfälle att bli hörda innan ärendet avgörs. I ett beslut av besvärsnämnden får ändring inte sökas genom besvär.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Delgivning av det hörande som avses i 1 och 2 mom. ska ske på det sätt som bestäms i 59 § i förvaltningslagen (434/2003).

_______________

Denna lag träder i kraft den                                    20     .

På ärenden som gäller undanröjande av lagakraftvunna beslut och som är anhängiga i besvärsnämnden och försäkringsdomstolen vid denna lags ikraftträdande tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet.

_______________

Lag

om ändring av 15 c § i barnbidragslagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i barnbidragslagen (796/1992) 15 c § 1 mom., sådant det lyder i lag 1306/2006, och

fogas till 15 c §, sådan den lyder i lag 1306/2006, ett nytt 6 mom. som följer:

15 c §

Undanröjande av beslut

Om ett lagakraftvunnet beslut av Folkpensionsanstalten grundar sig på en felaktig eller bristfällig utredning eller uppenbart står i strid med lag, kan besvärsnämnden för social trygghet på yrkande av den som saken gäller eller Folkpensionsanstalten undanröja beslutet och bestämma att ärendet ska behandlas på nytt. Besvärsnämnden för social trygghet ska bereda parterna tillfälle att bli hörda innan ärendet avgörs. I ett beslut av besvärsnämnden får ändring inte sökas genom besvär.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Delgivning av det hörande som avses i 1 och 2 mom. ska ske på det sätt som bestäms i 59 § i förvaltningslagen (434/2003).

_______________

Denna lag träder i kraft den                                    20     .

På ärenden som gäller undanröjande av lagakraftvunna beslut och som är anhängiga i besvärsnämnden och försäkringsdomstolen vid denna lags ikraftträdande tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet.

_______________

Lag

om ändring av 33 § i lagen om underhållsstöd

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om underhållsstöd (580/2008) 33 § 1 mom. och

fogas till 33 § ett nytt 5 mom. som följer:

33 §

Undanröjande av beslut

Om ett lagakraftvunnet beslut av Folkpensionsanstalten grundar sig på en oriktig eller bristfällig utredning eller uppenbart står i strid med lag, kan besvärsnämnden för social trygghet på yrkande av en part eller Folkpensionsanstalten undanröja beslutet och bestämma att ärendet ska behandlas på nytt. Besvärsnämnden för social trygghet ska ge parterna tillfälle att bli hörda innan ärendet avgörs. I ett beslut av besvärsnämnden får ändring inte sökas genom besvär.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Delgivning av det hörande som avses i 1 och 2 mom. ska ske på det sätt som bestäms i 59 § i förvaltningslagen (434/2003).

_______________

Denna lag träder i kraft den                                    20     .

På ärenden som gäller undanröjande av lagakraftvunna beslut och som är anhängiga i besvärsnämnden och försäkringsdomstolen vid denna lags ikraftträdande tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet.

_______________

Lag

om ändring av 22 § i lagen om tolkningstjänst för handikappade personer

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om tolkningstjänst för handikappade personer (133/2010) 22 § 1 mom. och

fogas till 22 § ett nytt 4 mom. som följer:

22 §

Undanröjande av beslut

Om ett lagakraftvunnet beslut av Folkpensionsanstalten grundar sig på oriktig eller bristfällig utredning eller är uppenbart lagstridigt, kan besvärsnämnden för social trygghet på yrkande av en part eller Folkpensionsanstalten undanröja beslutet och bestämma att ärendet ska tas upp till ny behandling. Besvärsnämnden för social trygghet ska ge parterna tillfälle att bli hörda innan ärendet avgörs. I ett beslut av besvärsnämnden får ändring inte sökas genom besvär.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Delgivning av det hörande som avses i 1 och 2 mom. ska ske på det sätt som bestäms i 59 § i förvaltningslagen (434/2003).

_______________

Denna lag träder i kraft den                                    20     .

På ärenden som gäller undanröjande av lagakraftvunna beslut och som är anhängiga i besvärsnämnden och försäkringsdomstolen vid denna lags ikraftträdande tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet.

_______________

Lag

om ändring av 22 c § i lagen om stöd för hemvård och privat vård av barn

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om stöd för hemvård och privat vård av barn (1128/1996) 22 c § 1 mom., sådant det lyder i lag 1309/2006, och

fogas till 22 c §, sådan den lyder i lag 1309/2006, ett nytt 6 mom. som följer:

22 c §

Undanröjande av beslut

Om ett lagakraftvunnet beslut av Folkpensionsanstalten grundar sig på en felaktig eller bristfällig utredning eller uppenbart står i strid med lag, kan besvärsnämnden för social trygghet på yrkande av den som saken gäller eller Folkpensionsanstalten undanröja beslutet och bestämma att ärendet ska behandlas på nytt. Besvärsnämnden för social trygghet ska bereda parterna tillfälle att bli hörda innan ärendet avgörs. I ett beslut av besvärsnämnden får ändring inte sökas genom besvär.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Delgivning av det hörande som avses i 1 och 2 mom. ska ske på det sätt som bestäms i 59 § i förvaltningslagen (434/2003).

_______________

Denna lag träder i kraft den                                    20     .

På ärenden som gäller undanröjande av lagakraftvunna beslut och som är anhängiga i besvärsnämnden och försäkringsdomstolen vid denna lags ikraftträdande tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet.

_______________

Lag

om ändring av 54 a § i lagen om olycksfallsförsäkring

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om olycksfallsförsäkring (608/1948) 54 a § 1 mom., sådant det lyder i lag 1317/2010, och

fogas till 54 a §, sådan den lyder i lag 1317/2010, ett nytt 6 mom. som följer:

54 a §

Undanröjande av ett lagakraftvunnet beslut

Om ett lagakraftvunnet beslut som en försäkringsanstalt har meddelat på grundval av denna lag grundar sig på felaktig eller bristfällig utredning eller uppenbart står i strid med lag, kan besvärsnämnden för olycksfallsärenden på yrkande av en part eller försäkringsanstalten undanröja beslutet och bestämma att ärendet ska behandlas på nytt. Besvärsnämnden ska ge parterna tillfälle att bli hörda innan ärendet avgörs. I ett beslut av besvärsnämnden får ändring inte sökas genom besvär.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Delgivning av det hörande som avses i 1 och 2 mom. ska ske på det sätt som bestäms i 59 § i förvaltningslagen (434/2003).

_______________

Denna lag träder i kraft                                    20     .

På ärenden som gäller undanröjande av lagakraftvunna beslut och som är anhängiga i besvärsnämnden och försäkringsdomstolen vid denna lags ikraftträdande tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet.

_______________

Lag

om ändring av 9 § i lagen om stöd för skolresor för studerande i gymnasieutbildning och yrkesutbildning

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om stöd för skolresor för studerande i gymnasieutbildning och yrkesutbildning (48/1997) 9 § 1 mom., sådant det lyder i lag 136/2003, som följer:

9 §

Ändringssökande

Ändring i ett beslut av Folkpensionsanstalten om stöd för skolresor får sökas genom besvär hos besvärsnämnden för studiestöd. Ändring i nämndens beslut får sökas genom besvär hos försäkringsdomstolen på det sätt som föreskrivs i förvaltningsprocesslagen (586/1996). Ändring i nämndens beslut i ett ärende som gäller undanröjande av ett lagakraftvunnet beslut får emellertid inte sökas genom besvär.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

_______________

Denna lag träder i kraft den                                    20     .

På ärenden som gäller undanröjande av lagakraftvunna beslut och som är anhängiga i besvärsnämnden och försäkringsdomstolen vid denna lags ikraftträdande tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet.

_______________

Helsingfors den 9 februari 2011