RIKSDAGENS SVAR 31/2005 rd

RSv 31/2005 rd - RP 278/2004 rd LM 16/2005 rd

Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av jaktlagen

Lagmotion med förslag till lag om ändring av 62 § i jaktlagen

Ärende

Regeringen har till 2004 års riksmöte överlämnat sin proposition med förslag till lag om ändring av jaktlagen (RP 278/2004 rd). Riksdagsledamot Nils-Anders Granvik m.fl. har väckt en lagmotion med förslag till lag om ändring av 62 § i jaktlagen (LM 16/2005 rd).

Beredning i utskott

Jord- och skogsbruksutskottet har i ärendena lämnat ett gemensamt betänkande (JsUB 2/2005 rd).

Beslut

Nu församlade riksmöte har godkänt följande uttalande:

Riksdagen förutsätter att regeringen bevakar hur många djur som fälls vid rådjursjakt och hur rådjursstammen utvecklas samt vilken praxis som iakttas vid ersättning av skador som orsakats av rådjur och lämnar jord- och skogsbruksutskottet en rapport om resultaten före utgången av 2006.

Riksdagen har antagit följande lag:

Lag

om ändring av jaktlagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i jaktlagen av den 28 juni 1993 (615/1993) 10 § 1 mom., 21 och 34 §, 62 § 2 mom., 69, 87, 89 och 90 §, av dem 62 § 2 mom. sådant det lyder i lag 1009/2002, 87 § sådan den lyder i lag 1236/1999 och 89 § sådan den lyder i lag 692/1999, samt

fogas till 30 § ett nytt 2 mom. som följer:

10 §

Jaktlicens

För bedrivande av jakt på dovhjort, kronhjort, sikahjort, älg, vitsvanshjort och skogsvildren krävs tillstånd (jaktlicens för hjortdjur). Närmare bestämmelser om licensen ingår i 26 och 27 §.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

21 §

Skjutprov

Vid jakt med räfflat kulvapen på dovhjort, kronhjort, sikahjort, rådjur, älg, vitsvanshjort, skogsvildren eller brunbjörn får endast den vara skytt som har avlagt sådant skjutprov som avses i 2 mom. Vid jakt på nämnt vilt får även den vara skytt som har ett gällande intyg över motsvarande skjutprov i något annat land eller som lämnar jaktvårdsföreningen en utredning om att han eller hon har rätt att i sitt hemland jaga vilt av motsvarande storlek.

Jaktvårdsföreningen anordnar skjutprov och ger intyg över godkända prov enligt ett formulär som jord- och skogsbruksministeriet har fastställt samt på begäran kopior av intyg. Ett intyg gäller tre år från det provet har avlagts.

Skjutprov som har avlagts på Åland motsvarar skjutprov enligt 1 mom.

Genom förordning av jord- och skogsbruksministeriet bestäms om

1) innehållet i skjutprovet, hur provet avläggs samt villkoren för godkännande av prov,

2) kraven på den plats där skjutprovet avläggs,

3) kraven på skjutvapen och patroner som används i skjutprovet.

30 §

Bemyndigande att utfärda förordning om jakt på hjortdjur

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Jord- och skogsbruksministeriet kan genom förordning ålägga jägarna att lämna jaktvårdsdistrikten uppgifter om fällda rådjur, om uppgifterna behövs för att bevaka stammens utveckling.

34 §

Närmare bestämmelser om fångstredskap och fångstmetoder

Närmare bestämmelser om egenskaperna hos och användningen av vapen och andra tillåtna fångstredskap samt om de förfaringssätt som skall iakttas i samband med tillåtna fångstmetoder utfärdas genom förordning av statsrådet.

Genom förordning av statsrådet kan användningen av tillåtna fångstredskap och fångstmetoder begränsas så att vissa fångstredskap eller fångstmetoder får användas endast inom bestämda områden eller endast under vissa tider eller endast vid jakt på visst vilt.

62 §

Jaktvårdsdistriktets styrelse och jaktchef

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Jaktvårdsdistriktets möte väljer till styrelsen minst fyra och högst sju medlemmar och personliga suppleanter för dem bland de kandidater som jaktvårdsföreningarna ställt upp. Dessutom väljer jaktvårdsdistriktets möte till styrelsen en medlem jämte personlig suppleant bland de kandidater som regionalt betydelsefulla markägarorganisationer ställt upp. Jaktvårdsdistriktets möte väljer först ordförande för styrelsen och en suppleant för honom eller henne bland de kandidater som jaktvårdsföreningarna ställt upp. Därefter väljs de övriga styrelsemedlemmarna och personliga suppleanter för dem. Styrelsen väljer vice ordförande bland de styrelsemedlemmar som har valts bland de kandidater som jaktvårdsföreningarna ställt upp.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

69 §

Sammanslutningarnas språk

Beträffande det språk som skall användas inom Jägarnas centralorganisation, jaktvårdsdistrikten och jaktvårdsföreningarna gäller vad som föreskrivs i 25 § i språklagen (423/2003).

87 §

Ersättning för skador som orsakats av djur

Skador som dovhjort, kronhjort, sikahjort, älg, vitsvanshjort, skogsvildren, brunbjörn, varg, järv, lodjur, gråsäl och östersjövikare orsakat jordbruket, skogsbruket, fisket och trafiken samt husdjur och i farm uppfödda djur ersätts inom ramen för budgeten av statens medel. Av brunbjörn, varg, järv och lodjur orsakade personskador och skador på också annat lösöre än sådant som ingår i egendom som avses ovan ersätts likaså inom ramen för budgeten av statens medel. Av särskilda skäl kan genom förordning av statsrådet bestämmas att skador som orsakats även av andra slag av vilt än de ovan nämnda ersätts av statens medel.

Genom förordning av statsrådet utfärdas närmare bestämmelser om grunderna för betalning av ersättningar som avses i 1 mom. och om det förfarande som skall iakttas när de beviljas samt om återkrav av grundlöst betalade ersättningar.

89 §

Tillämpning av handläggnings- och offentlighetsbestämmelserna

Förvaltningslagen (434/2003) tillämpas på Jägarnas centralorganisations, jaktvårdsdistriktens och jaktvårdsföreningarnas verksamhet då de sköter offentliga förvaltningsuppgifter. På Jägarnas centralorganisations, jaktvårdsdistriktens och jaktvårdsföreningarnas verksamhet tilllämpas även lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999) och lagen om elektronisk kommunikation i myndigheternas verksamhet (13/2003).

90 §

Ändringssökande

I jaktvårdsdistriktets och jaktvårdsföreningens beslut i förvaltningsärenden som avses i denna lag får ändring sökas genom besvär hos landsbygdsnäringarnas besvärsnämnd inom 30 dagar från delfåendet. På sökande av ändring tillämpas i övrigt vad som i förvaltningsprocesslagen (586/1996) bestäms om sökande av ändring i en förvaltningsmyndighets beslut.

Landsbygdsnäringarnas besvärsnämnd prövar sådana klagomål över beslut av ett jaktvårdsdistrikt och en jaktvårdsförening som avses i 58 § i förvaltningsprocesslagen. I fråga om extraordinärt ändringssökande i dessa beslut gäller i övrigt vad som bestäms i förvaltningsprocesslagen.

_______________

Denna lag träder i kraft den                       2005.

På år 2004 beviljade jaktlicenser för rådjur och de avgifter som tas ut för dem tillämpas de bestämmelser som gällde vid denna lags ikraftträdande.

På sådana ansökningar om ersättning för skador orsakade av rådjur som gjorts anhängiga senast 2005 tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

_______________

Helsingfors den 15 april 2005