RIKSDAGENS SVAR 347/2010 rd

RSv 347/2010 rd - RP 182/2010 rd

Regeringens proposition med förslag till lag om elektroniska auktioner och dynamiska inköpssystem samt till vissa lagar som har samband med den

Ärende

Regeringen har till riksdagen överlämnat sin proposition med förslag till lag om elektroniska auktioner och dynamiska inköpssystem samt till vissa lagar som har samband med den (RP 182/2010 rd).

Beredning i utskott

Ekonomiutskottet har i ärendet lämnat sitt betänkande (EkUB 48/2010 rd).

Beslut

Riksdagen har antagit följande lagar:

Lag

om elektroniska auktioner och dynamiska inköpssystem

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 kap.

Allmänna bestämmelser

1 §

Tillämpningsområde och syfte

Utöver vad som i lagen om offentlig upphandling (348/2007), nedan upphandlingslagen, och i lagen om upphandling inom sektorerna vatten, energi, transporter och posttjänster (349/2007), nedan försörjningslagen, föreskrivs om upphandling tillämpas denna lag när elektroniska auktioner genomförs och dynamiska inköpssystem införs eller används.

Syftet med denna lag är att främja användningen av elektroniska förfaranden vid offentlig upphandling. Genom denna lag genomförs bestämmelserna om elektroniska auktioner och dynamiska inköpssystem i Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/18/EG om samordning av förfarandena vid offentlig upphandling av byggentreprenader, varor och tjänster, nedan upphandlingsdirektivet, och i Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/17/EG om samordning av förfarandena vid upphandling på områdena vatten, energi, transporter och posttjänster, nedan försörjningsdirektivet.

2 §

Definitioner

I denna lag avses med

1) elektronisk auktion ett upprepat förfarande med hjälp av elektroniska medel för att presentera nya lägre priser eller nya värden för vissa delar av anbuden, vilket genomförs efter en första fullständig utvärdering av anbuden och möjliggör en rangordning av anbuden på grundval av automatiska utvärderingsmetoder; sådana byggentreprenadkontrakt och sådana tjänsteupphandlingar som innehåller intellektuella prestationer, såsom projekteringen av byggentreprenader, kan inte bli föremål för elektronisk auktion,

2) dynamiskt inköpssystem ett helt elektroniskt upphandlingsförfarande för köp av sådant som vanligen används och finns allmänt tillgängligt på marknaden; upphandlingsförfarandet är tidsbegränsat och under hela varaktigheten öppet för varje leverantör som uppfyller kriterierna och som har lämnat ett preliminärt anbud som överensstämmer med anbudsförfrågan.

I denna lag avses med upphandlingskontrakt, byggkoncession, tjänstekoncession, leverantör, anbudssökande, anbudsgivare, öppet förfarande, selektivt förfarande, förhandlat förfarande, konkurrenspräglad dialog, direktupphandling, ramavtal, projekttävling, teknisk specifikation och med uttrycket skriftlig detsamma som i 5 § i upphandlingslagen.

3 §

Tillämpningsbestämmelser vid enskilda upphandlingsformer

Bestämmelserna i denna lag tillämpas, med undantag för 15 § 2 mom., 16 § 3 mom. och 20 § 2 mom., på upphandling av varor som överstiger EU-tröskelvärdet enligt 16 § i upphandlingslagen och 12 § i försörjningslagen samt på upphandling av tjänster enligt bilaga A till upphandlingslagen och bilaga A till försörjningslagen, byggentreprenader och byggkoncessioner.

Bestämmelserna i denna lag tillämpas, med undantag för 15 § 1 mom., 16 § 2 mom. och 19 §, på upphandling av varor som överstiger det nationella tröskelvärdet enligt 15 § i upphandlingslagen, på upphandling av tjänster enligt bilaga A och upphandling av tjänster enligt bilaga B i den lagen, på koncessioner för tjänster samt på byggentreprenader och byggkoncessioner.

4 §

Allmänna principer

Upphandlande enheter får inte genomföra elektroniska auktioner eller dynamiska inköpssystem så att konkurrens därigenom hindras, begränsas eller snedvrids.

De elektroniska medlen som används för kommunikation och informationsutbyte ska vara sådana att de ger alla ekonomiska aktörer likvärdiga möjligheter och i så stor utsträckning som möjligt vara förenliga med den teknik som används i Europeiska unionens andra medlemsstater. På elektronisk kommunikation tillämpas i övrigt upphandlingslagen, försörjningslagen och de författningar som utfärdats med stöd av dem (upphandlingslagstiftningen).

5 §

Ansvaret för att ett elektroniskt meddelande kommer fram och ankomsttidpunkten för ett elektroniskt meddelande

En anbudsgivare eller anbudssökande som deltar i en elektronisk auktion eller ett dynamiskt inköpssystem ansvarar för att ett elektroniskt meddelande som denne sänt når den upphandlande enheten inom den tid som den upphandlande enheten har fastställt.

Ett elektroniskt meddelande anses ha kommit in till den upphandlande enheten när det finns tillgängligt för den upphandlande enheten i en mottagarapparat eller i ett datasystem på ett sådant sätt att meddelandet kan behandlas.

2 kap.

Elektroniska auktioner

6 §

Tillämplighet vid olika upphandlingsförfaranden

Elektronisk auktion kan användas som ett led i konkurrensutsättningen i dess sista skede

1) vid öppet förfarande,

2) vid selektivt förfarande,

3) vid förhandlat förfarande,

4) när de leverantörer som valts ut för ett ramavtal på nytt utsätts för konkurrens med stöd av 32 § i upphandlingslagen och 26 § i försörjningslagen, samt

5) i samband med konkurrensutsättning av upphandlingskontrakt inom ramen för ett dynamiskt inköpssystem.

7 §

Allmänna villkor för genomförandet av elektroniska auktioner

Ett villkor för genomförandet av en elektronisk auktion är att de tekniska specifikationerna för upphandlingen kan utarbetas tillräckligt exakt. Elektroniska auktioner får inte genomföras så att föremålet för upphandlingen ändras från det som utlystes i en upphandlingsannons och angavs i förfrågningsunderlaget.

8 §

Anmälningsskyldighet

Om en elektronisk auktion genomförs ska detta uppges i den nationella upphandlingsannonsen, EU-upphandlingsannonsen eller EU-upphandlingsannonsen för försörjningssektorerna. Annonseringsförfarandet ska följa upphandlingslagstiftningen.

9 §

Innehållet i en elektronisk auktion

En elektronisk auktion kan grundas på

1) priset, om kriteriet för valet av anbud är det lägsta priset, eller

2) angivna jämförelsegrunder, om kriteriet för valet av anbud är det totalekonomiskt mest fördelaktiga anbudet.

10 §

Uppgifter som ska ingå i anbudsförfrågan

Om en upphandlande enhet genomför en elektronisk auktion ska anbudsförfrågan, utöver de krav som anges i upphandlingslagen och försörjningslagen, dessutom innehålla åtminstone följande uppgifter:

1) kriteriet för valet av anbud och, i fråga om totalekonomisk förmånlighet, de jämförelsegrunder vars värden kommer att vara föremål för den elektroniska auktionen till den del de kan uttryckas i tal eller procent,

2) eventuella gränser för de angivna värdena på jämförelsegrunderna, sådana dessa har meddelats i upphandlingsannonsen,

3) vilka uppgifter som kommer att göras tillgängliga för anbudsgivarna under den elektroniska auktionen och när detta kommer att ske,

4) relevanta uppgifter om genomförandet av den elektroniska auktionen samt sättet på vilket inbjudan att delta i auktionen skickas ut,

5) på vilka villkor anbudsgivarna kan lämna anbud och särskilt vilka minsta skillnader som i förekommande fall krävs mellan anbuden,

6) relevanta uppgifter om den elektroniska utrustning som används och om arrangemangen och de tekniska specifikationerna för anslutning.

I anbudsförfrågan kan dessutom anges den matematiska formel som avses i 12 § 2 mom. 4 punkten och som används vid den elektroniska auktionen.

11 §

Inledande av auktionen

Innan en elektronisk auktion kan inledas ska den upphandlande enheten göra en första fullständig utvärdering av anbuden på basis av kriterierna för valet av anbud och eventuella jämförelsegrunder samt den viktning som fastställts för dem.

12 §

Inbjudan att delta i en elektronisk auktion

Efter den första fullständiga utvärderingen av anbuden ska den upphandlande enheten samtidigt via elektroniska förbindelser till alla som lagt fram ett godtagbart anbud lämna en begäran om att med hjälp av elektroniska medel föreslå nya priser eller nya värden för jämförelsegrunderna.

En inbjudan att delta i en elektronisk auktion ska innehålla

1) alla relevanta upplysningar om de tekniska förutsättningarna för den elektroniska utrustning som används,

2) exakta uppgifter om vilken dag och tid den elektroniska auktionen kommer att inledas,

3) vid behov, antalet etapper i den elektroniska auktionen och tidsplanen för varje etapp,

4) den matematiska formel som används för att vid den elektroniska auktionen bestämma den nya automatiska rangordningen med avseende på de nya priser eller nya värden som lämnas; formeln ska innefatta en relativ viktning av alla de kriterier som fastställts för att bestämma det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet, och eventuella prisintervall ska anges i förväg med ett bestämt värde,

5) om alternativa anbud är tillåtna, ska separata formler ges för varje alternativ,

6) grunderna för stängning av den elektroniska auktionen samt den tid efter det sista anbudet som nya anbud inväntas.

Till en inbjudan att delta i en elektronisk auktion ska också resultaten av den första fullständiga utvärderingen fogas, om kontraktet tecknas på basis av det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet. Den fullständiga utvärderingen ska innehålla en bedömning av innehållet i ett anbud och i fråga om öppet förfarande även en bedömning av anbudsgivarens lämplighet. Till en inbjudan som sänds till en enskild anbudsgivare kan dessutom fogas en uppgift om hur anbudsgivaren placerar sig i förhållande till de övriga anbudsgivarna, dock utan att avslöja de övriga anbudsgivarnas namn.

13 §

Minimifristen för inledande av auktioner och lämnande av upplysningar till deltagare

En elektronisk auktion får inte inledas tidigare än två arbetsdagar efter det datum då inbjudan har skickats ut.

Under varje etapp i en elektronisk auktion ska den upphandlande enheten omedelbart lämna alla godkända anbudsgivare åtminstone tillräckliga upplysningar för att de vid varje tidpunkt ska ha kännedom om sin plats i rangordningen. Den upphandlande enheten får också lämna andra upplysningar om andra priser eller värden som har lämnats, om detta anges i förfrågningsunderlaget. Den upphandlande enheten får när som helst meddela antalet deltagare i den aktuella auktionsetappen.

Den upphandlande enheten får inte röja anbudsgivarnas namn under den elektroniska auktionen.

14 §

Stängning av en elektronisk auktion

En elektronisk auktion kan stängas

1) en fastställd dag och ett fastställt klockslag enligt inbjudan,

2) när nya anbud som motsvarar kraven inte längre lämnas, eller

3) när antalet olika etapper vid auktionen uppnås.

Den upphandlande enheten ska i inbjudan ange hur auktionen stängs. I inbjudan ska dessutom vid behov anges en tidtabell för de olika auktionsetapperna samt den tid efter det sista anbudet som nya anbud inväntas.

3 kap.

Dynamiska inköpssystem

15 §

Införande av ett dynamiskt inköpssystem

En upphandlande enhet ska införa ett dynamiskt inköpssystem genom att meddela detta i en upphandlingsannons. I fråga om införande av ett dynamiskt inköpssystem som överstiger EU-tröskelvärdet enligt 16 § i upphandlingslagen eller 12 § i försörjningslagen meddelas i en EU-upphandlingsannons, med undantag för tjänsterna och tjänstekoncessionerna enligt bilaga B till upphandlingslagen och bilaga B till försörjningslagen.

Ett meddelande om införande av ett dynamiskt inköpssystem som understiger EU-tröskelvärdet men överstiger det nationella tröskelvärdet enligt 15 § i upphandlingslagen ska lämnas i en nationell upphandlingsannons. Ett meddelande om införande av ett dynamiskt inköpssystem för de tjänsteupphandlingar som avses i bilaga B till upphandlingslagen eller i bilaga B till försörjningslagen eller för tjänstekoncessioner enligt upphandlingslagen ska lämnas i den nationella upphandlingsannonsen också om upphandlingens värde överstiger EU-tröskelvärdet enligt 16 § i upphandlingslagen eller 12 § i försörjningslagen.

Vid införandet och användningen av ett dynamiskt inköpssystem ska den upphandlande enheten använda enbart elektroniska förfaranden samt iaktta regleringen av öppet förfarande i alla skeden av ett dynamiskt inköpssystem fram till att upphandlingsbeslutet fattats. Den upphandlande enheten får inte ta ut några avgifter hos leverantörer för deltagande i systemet.

Ett dynamiskt inköpssystem får inte vara i kraft i mer än fyra år, utom i sakligt motiverade undantagsfall. Vid beräkningen av det uppskattade värdet av ett dynamiskt inköpssystem används det högsta uppskattade värdet exklusive mervärdesskatt av samtliga planerade upphandlingskontrakt under det dynamiska inköpssystemets hela löptid. Bestämmelser om beräkningen av det uppskattade värdet av upphandlingskontrakt inom ett dynamiskt inköpssystem finns i 17—20 § i upphandlingslagen och i 13—16 § i försörjningslagen.

16 §

Ett dynamiskt inköpssystem och dess förlopp

När ett dynamiskt inköpssystem har införts står det öppet för alla anbudsgivare som uppfyller urvalskriterierna och som lämnat in ett godtagbart preliminärt anbud enligt 18 § till den upphandlande enheten.

När en enskild upphandling som företas inom ett dynamiskt inköpssystem överstiger EU-tröskelvärdet, ska den upphandlande enheten i syfte att inleda konkurrensutsättning meddela om konkurrensutsättningen genom en förenklad upphandlingsannons enligt upphandlingslagstiftningen för ett dynamiskt inköpssystem, nedan förenklad upphandlingsannons, på det sätt som föreskrivs i 19 §. Efter det att en förenklad upphandlingsannons har publicerats kan nya anbudsgivare tas med i systemet på det sätt som anges i 18 och 19 §. Alla anbudsgivare som tagits med i systemet ska uppmanas att lämna anbud på varje enskild upphandling.

Om värdet av en enskild upphandling understiger EU-tröskelvärdet men överstiger det nationella tröskelvärdet, behöver den upphandlande enheten inte publicera någon förenklad upphandlingsannons utan den kan konkurrensutsätta upphandlingen genom att begära anbud direkt av de anbudsgivare som redan tagits med i systemet.

På upphandling av tjänster enligt bilaga B till upphandlingslagen och bilaga B till försörjningslagen samt de tjänstekoncessioner som avses i upphandlingslagen tillämpas 3 mom. också fastän upphandlingens värde överstiger EU-tröskelvärdet.

17 §

Upphandlingsannons och förfrågningsunderlag

Upphandlingsannonser om införandet av ett dynamiskt inköpssystem vid upphandling som överstiger EU-tröskelvärdet och vid upphandling som överstiger det nationella tröskelvärdet ska sändas in för publicering i enlighet med vad som föreskrivs särskilt.

Den upphandlande enheten ska göra förfrågningsunderlaget och alla kompletterande handlingar fritt, direkt och fullständigt tillgängliga elektroniskt för alla från och med dagen för offentliggörandet av upphandlingsannonsen och fram till det att det dynamiska inköpssystemet avvecklats.

I den i 1 mom. avsedda upphandlingsannonsen om införande av ett dynamiskt inköpssystem ska anges den internetadress på vilken förfrågningsunderlaget finns tillgängligt. I upphandlingsannonsen ska anges att det rör sig om ett dynamiskt inköpssystem och hur länge det dynamiska inköpssystemet varar samt kriterierna för valet av anbud och jämförelsegrunderna. Om kriteriet för valet av anbud är det totalekonomiskt mest fördelaktiga anbudet, kan jämförelsegrunderna preciseras senare.

I förfrågningsunderlaget ska anges åtminstone vilken typ av inköp som systemet avser, all behövlig information om inköpssystemet och det elektroniska system som används samt de tekniska förutsättningar som är kopplade till det.

Om en elektronisk auktion genomförs i det sista skedet av anbudsförfarandet inom ett dynamiskt inköpssystem, ska detta anges i upphandlingsannonsen.

18 §

Ansökan om att få delta och godkännande av deltagare i ett dynamiskt inköpssystem

Varje leverantör ska ha en möjlighet att lämna in ett preliminärt anbud och att godkännas som deltagare i systemet på de villkor som anges i 2 mom. under hela den tid som det dynamiska inköpssystemet varar. Den upphandlande enheten ska i det dynamiska inköpssystemet ta med samtliga anbudsgivare som uppfyller de krav som ställs och har inlämnat ett preliminärt anbud som uppfyller de minimikrav som enligt förfrågningsunderlaget ställs på föremålet för upphandlingen.

Den upphandlande enheten ska göra en utvärdering av det preliminära anbudet inom 15 dagar från den dag det inlämnades. Den upphandlande enheten kan förlänga fristen för utvärdering om ingen inbjudan att lämna anbud förekommer under tiden. Den upphandlande enheten ska snarast möjligt informera den anbudsgivare som inlämnat ett preliminärt anbud om att denne tagits med i det dynamiska inköpssystemet eller att dennes preliminära anbud har förkastats.

En leverantör kan i vilket skede som helst lämna ett anbud som är bättre än det preliminära anbudet om det anbud som lämnas uppfyller minimikraven. De inkomna preliminära anbuden kan öppnas genast efter mottagandet.

19 §

Användning av dynamiska inköpssystem vid upphandling som överstiger EU-tröskelvärdet

Om en upphandlande enhet genom ett dynamiskt inköpssystem har för avsikt att genomföra en sådan enskild upphandling av varor, tjänster eller entreprenader som överstiger EU-tröskelvärdet, ska enheten för publicering sända in en förenklad upphandlingsannons. Annonsen sänds in för publicering på internetadressen www.hankintailmoitukset.fi.

I en förenklad upphandlingsannons inbjuder den upphandlande enheten alla intresserade leverantörer att lämna in ett preliminärt anbud på varje enskild upphandling som utannonseras. Den upphandlande enheten ska fastställa en tidsfrist för inlämnandet av preliminära anbud som inte får understiga 15 dagar räknat från dagen efter den dag då den förenklade upphandlingsannonsen avsändes.

Ett preliminärt anbud får inlämnas av både de leverantörer som redan tagits med i det dynamiska inköpssystemet och av nya leverantörer. Den upphandlande enheten får inte gå ut med en inbjudan att lämna anbud förrän samtliga preliminära anbud som lämnats in inom den fastställda tidsfristen har utvärderats.

20 §

Inbjudan att lämna anbud

Varje enskild upphandling inom ett dynamiskt inköpssystem ska konkurrensutsättas. Den upphandlande enheten ska uppmana alla anbudsgivare som tagits med i systemet att lämna anbud på varje separat upphandling som företas inom det dynamiska inköpssystemet. En tillräckligt lång tidsfrist ska reserveras för inlämning av anbud. Det föremål för upphandlingen och de jämförelsegrunder som angivits i en upphandlingsannons eller en preliminär anbudsförfrågan kan preciseras i samband med en inbjudan att lämna anbud.

Om det uppskattade värdet av en enskild upphandling inom det dynamiska inköpssystemet inte överstiger EU-tröskelvärdet, är den upphandlande enheten inte skyldig att sända en inbjudan att lämna anbud till sådana anbudsgivare vars preliminära anbud för att få vara med i det dynamiska inköpssystemet har inkommit hos den upphandlande enheten senare än 15 dagar innan en inbjudan avsänds.

21 §

Valet av anbud

Bestämmelser om val av anbud finns i 62 och 72 § i upphandlingslagen samt i 54 § i försörjningslagen.

Vid valet av anbud kan den upphandlande enheten också använda sig av en elektronisk auktion i enlighet med bestämmelserna i denna lag om elektroniska auktioner. Då görs en första fullständig utvärdering av den elektroniska auktionen på basis av de anbud som erhållits i enlighet med 20 §.

4 kap.

Särskilda bestämmelser

22 §

Upphandlingsbeslut och upphandlingskontrakt

Bestämmelser om upphandlingsbeslut och upphandlingskontrakt finns i 10 kap. i upphandlingslagen och i 7 kap. i försörjningslagen.

23 §

Annonser i efterhand och utredningar över sådana upphandlingar medelst dynamiskt inköpssystem som överstiger EU-tröskelvärdet samt över elektroniska auktioner

Den upphandlande enheten ska i fråga om upphandlingar som överstiger EU-tröskelvärdet för publicering avsända annonser i efterhand enligt upphandlingslagstiftningen om resultatet av upphandlingsförfarandet på grundval av ett dynamiskt inköpssystem och av elektroniska auktioner. Annonserna ska insändas senast 48 dagar efter slutandet av varje separat upphandlingskontrakt. Den upphandlande enheten får dock insända annonserna i efterhand om resultaten av ett dynamiskt inköpssystem gruppvis per kvartal. I detta fall kan de grupperade annonserna sändas senast 48 dagar efter utgången av varje kvartal. Den upphandlande enheten ska upprätta en skriftlig utredning över införandet av ett dynamiskt inköpssystem som ska innehålla de uppgifter som anges i upphandlingslagstiftningen. Utredningen ska tillställas Europeiska kommissionen i enlighet med upphandlingslagstiftningen.

24 §

Överklagande och påföljder

På upphandlingsrättelser, överklaganden och påföljder vid upphandlingar som omfattas av denna lags tillämpningsområde tillämpas 10 och 11 kap. i upphandlingslagen och på motsvarande sätt 7 och 8 kap. i försörjningslagen.

25 §

Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den                                    20     .

_______________

Lag

om ändring av lagen om offentlig upphandling

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i lagen om offentlig upphandling (348/2007) 5 § 17 och 18 punkten samt 109 § 1 punkten, av dem 109 § 1 punkten sådan den lyder i lag 321/2010,

ändras 1 § 1 mom., 24 § 1 mom., 65 § 2 mom., 78 §, 87 § 2 mom., 96 § 3 mom. och 98 § 3 mom. 4 punkten,

av dem 78 §, 87 § 2 mom., 96 § 3 mom. och 98 § 3 mom. 4 punkten sådana de lyder i lag 321/2010, samt

fogas till lagen en ny 73 a § och till 77 §, sådan den lyder i lag 321/2010, ett nytt 2 mom., varvid det nuvarande 2 och 3 mom. blir 3 och 4 mom., som följer:

1 §

Lagens syfte

De statliga och kommunala myndigheterna samt övriga upphandlande enheter ska konkurrensutsätta sin upphandling så som föreskrivs i denna lag. Bestämmelser om elektroniska upphandlingsförfaranden finns dessutom i lagen om elektroniska auktioner och dynamiska inköpssystem (     /     )

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

24 §

Val av upphandlingsförfarande

De konkurrensutsättningsförfaranden som används vid upphandlingar definieras i 5 § 10—16 punkten. Vid upphandling ska i första hand öppet eller selektivt förfarande tillämpas. Förhandlat förfarande, direktupphandling, konkurrenspräglad dialog och ramavtal kan användas under de förutsättningar som anges i 25—32 §. Vid upphandling kan också elektroniska upphandlingsförfaranden användas.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

65 §

Upphandlingsförfaranden

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

De konkurrensutsättningsförfaranden som används vid upphandlingar definieras i 5 § 10—16 punkten. Vid upphandling ska i första hand öppet eller selektivt förfarande tillämpas. Den upphandlande enheten får använda förhandlat förfarande på de villkor som anges i 25 § 1 mom. och 66 § och direktupphandling på de villkor som anges i 67 §. På användning av konkurrenspräglad dialog och ramavtal tillämpas 29—32 §. Vid upphandling kan också elektroniska upphandlingsförfaranden användas.

73 a §

Avbrytande av upphandlingsförfarandet

Upphandlingsförfarandet får avbrytas endast av en faktisk och grundad anledning.

På ett avgörande om avbrytande av ett upphandlingsförfarande tillämpas vad som i 73 § bestäms om upphandlingsbeslut.

77 §

Väntetid

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

När en upphandling som bygger på ett dynamiskt inköpssystem överstiger EU-tröskelvärdet är den väntetid som avses i 1 mom. tio dagar.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

78 §

Undantag från bestämmelserna om väntetid

Väntetid behöver inte iakttas, om

1) kontraktet gäller upphandling som görs på grundval av ett ramavtal enligt 32 §,

2) upphandlingskontraktet sluts med den enda anbudsgivaren som lämnat ett godtagbart anbud och det i anbudsförfarandet inte längre deltar andra anbudsgivare eller anbudssökande vars ställning kan påverkas av valet av avtalspartner,

3) kontraktet gäller upphandling som görs på grundval av ett dynamiskt inköpssystem.

87 §

Tid för ändringssökande

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Om den upphandlande enheten efter upphandlingsbeslutet med stöd av 78 § 1 eller 3 punkten har slutit ett upphandlingskontrakt utan att iaktta väntetiden, ska besvär anföras inom 30 dagar efter det att anbudsgivaren har fått del av beslutet jämte besvärsanvisning.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

96 §

Ogiltighetspåföljd

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Om den upphandlande enheten med stöd av 78 § vid konkurrensutsättning som grundar sig på ett ramavtal eller ett dynamiskt inköpssystem har slutit ett upphandlingskontrakt utan att iaktta väntetiden och om förfarandet vid konkurrensutsättningen strider mot 32 § 2 eller 3 mom. i denna lag eller mot 19 eller 20 § i lagen om elektroniska auktioner och dynamiska inköpssystem, så att felet har påverkat ändringssökandens möjligheter att erhålla upphandlingskontraktet, kan marknadsdomstolen förklara upphandlingskontraktet ogiltigt.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

98 §

Påföljdsavgift och förkortning av kontraktsperioden

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Marknadsdomstolen kan för en tjänsteupphandling enligt bilaga B till denna lag, när upphandlingens värde överstiger i 16 § angivna EU- tröskelvärden, ålägga den upphandlande enheten att betala staten en påföljdsavgift eller förkorta kontraktsperioden för upphandlingskontraktet så att den löper ut efter en tid som bestäms av marknadsdomstolen, om den upphandlande enheten

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

4) med stöd av 78 § vid konkurrensutsättning som grundar sig på ett ramavtal har slutit ett upphandlingskontrakt utan att iaktta väntetiden och om förfarandet vid konkurrensutsättningen strider mot 32 § 2 eller 3 mom. i denna lag eller mot 19 eller 20 § i lagen om elektroniska auktioner och dynamiska inköpssystem, så att felet har påverkat ändringssökandens möjligheter att erhålla upphandlingskontraktet.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

_______________

Denna lag träder i kraft den                                    20     .

_______________

Lag

om ändring av lagen om upphandling inom sektorerna vatten, energi, transporter och posttjänster

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i lagen om upphandling inom sektorerna vatten, energi, transporter och posttjänster (349/2007) 4 § 16 och 17 punkten,

ändras 1 § 1 mom. samt 24 och 63 §, av dem 63 § sådan den lyder i lag 322/2010, samt

fogas till lagen en ny 58 a § som följer:

1 §

Syfte och tillämpningsområde

De enheter som utövar verksamhet inom sektorerna vatten, energi, transporter och posttjänster ska konkurrensutsätta sin upphandling enligt denna lag när upphandlingen överstiger de EU-tröskelvärden som anges i 12 §. Bestämmelser om elektroniska upphandlingsförfaranden finns dessutom i lagen om elektroniska auktioner och dynamiska inköpssystem (     /     ).

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

24 §

Upphandlingsförfaranden

En upphandlande enhet som har för avsikt att upphandla varor eller sådana tjänster som förtecknas i bilaga A eller att utföra ett byggprojekt ska tillämpa öppet, selektivt eller förhandlat förfarande enligt 4 § 10—12 punkten. Det är också möjligt att inleda anbudsförfarandet med en förhandsannons eller med en annons om att ett leverantörsregister kommer att användas. Direktupphandling enligt 4 § 13 punkten får användas endast när förutsättningarna för att använda den uppfylls. Dessutom kan den upphandlande enheten arrangera en projekttävling enligt 4 § 15 punkten. Vid upphandling kan också elektroniska upphandlingsförfaranden användas.

58 a §

Avbrytande av upphandlingsförfarandet

Upphandlingsförfarandet får avbrytas endast av en faktisk och grundad anledning.

På ett avgörande om avbrytande av ett upphandlingsförfarande tillämpas vad som i 58 § bestäms om upphandlingsbeslut.

63 §

Undantag från bestämmelserna om väntetid

Väntetid behöver inte iakttas, om

1) upphandlingskontraktet sluts med den enda anbudsgivaren som lämnat ett godtagbart anbud och det i anbudsförfarandet inte längre deltar andra anbudsgivare eller anbudssökande vars ställning kan påverkas av valet av avtalspartner,

2) kontraktet gäller upphandling som görs på grundval av ett dynamiskt inköpssystem.

_______________

Denna lag träder i kraft den                                    20     .

_______________

Lag

om ändring av lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999) 7 § 2 mom. och 11 § 2 mom. 6 punkten som följer:

7 §

Tidpunkten för när en handling som inkommit till en myndighet blir offentlig

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Sakkunnigutlåtanden och andra sådana handlingar som enligt beslut därom ska öppnas vid en bestämd tidpunkt eller efter en viss tid blir med de begränsningar som avses i 1 mom. offentliga när de öppnas. Ansökningar om deltagande i offentlig upphandling samt anbud och andra handlingar som gäller upphandling blir med de begränsningar som avses i 1 mom. offentliga först när ett avtal har slutits.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

11 §

En parts rätt att ta del av en handling.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

En part, hans ombud eller hans biträde har inte den i 1 mom. avsedda rätten

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

6) när det vid offentlig upphandling är fråga om en annan anbudssökandes eller anbudsgivares affärs- eller yrkeshemligheter; uppgift om det pris och andra faktorer som används vid anbudsjämförelsen ska dock alltid lämnas,

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

_______________

Denna lag träder i kraft den                                    20     .

_______________

Helsingfors den 4 mars 2011

​​​​​​​