RIKSDAGENS SVAR 35/2002 rd

RSv 35/2002 rd - RP 17/2001 rd

Regeringens proposition med förslag till revidering av strafflagens bestämmelser om brott som äventyrar hälsa och säkerhet och av vissa lagar som har samband med dem

Ärende

Regeringen har till 2001 års riksdag överlämnat sin proposition med förslag till revidering av strafflagens bestämmelser om brott som äventyrar hälsa och säkerhet och av vissa lagar som har samband med dem (RP 17/2001 rd).

Beredning i utskott

Lagutskottet har i ärendet lämnat sitt betänkande (LaUB 5/2002 rd).

Beslut

Nu församlade riksdag har antagit följande lagar:

Lag

om ändring av strafflagen

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i strafflagen av den 19 december 1889 (39/1889) 5 kap. 3 § 4 mom.,

ändras 34 kap. 4 § och 44 kap., sådana de lyder, 34 kap. 4 § i lag 578/1995 och 44 kap. jämte ändringar, samt

fogas till 23 kap., sådant det lyder i lag 545/1999, en ny 11 a §, till 28 kap., sådant det lyder i lag 769/1990, en ny 12 a § och till 46 kap. 4 §, sådan den lyder i sistnämnda lag, ett nytt 2 mom., varvid det nuvarande 2 mom. blir 3 mom., som följer:

23 kap.

Om trafikbrott

11 a §

Störande av trafik

Den som avsevärt stör den allmänna flyg-, spår- eller sjötrafikens gång, skall för störande av trafik dömas till böter eller fängelse i högst sex månader.

Om störande av vägtrafik och spårvagnstrafik bestäms i vägtrafiklagen.

28 kap.

Om stöld, förskingring och olovligt brukande

12 a §

Innehav av inbrottsredskap

Den som utan godtagbart skäl innehar en sådan nyckel till någon annans lås eller en dyrk eller något annat redskap som det finns grundad anledning att misstänka att huvudsakligen kommer att användas för att i syfte att begå brott göra intrång i ett stängt utrymme som är i någon annans besittning, skall för innehav av inbrottsredskap dömas till böter.

34 kap.

Om allmänfarliga brott

4 §

Äventyrande av andras hälsa

Den som

1) förgiftar livsmedel eller något annat ämne som är avsett att förtäras eller användas av människor eller på något annat sådant sätt gör det hälsovådligt eller håller ett sådant hälsovådligt ämne tillgängligt för andra,

2) sprider en allvarlig sjukdom,

3) använder en strålkälla i strid med strålskyddslagen (592/1991),

4) använder ett kärnämne eller kärnavfall eller vid användning av kärnenergi handlar i strid med kärnenergilagen (990/1987), eller

5) i strid med gentekniklagen (377/1995) framställer, använder, för in i landet, håller till salu eller överlåter genetiskt modifierade organismer eller produkter som innehåller sådana,

så att gärningen är ägnad att orsaka allmän fara för liv eller hälsa, skall för äventyrande av andras hälsa dömas till fängelse i minst fyra månader och högst fyra år.

Försök är straffbart.

44 kap.

Om brott som äventyrar andras hälsa och säkerhet

1 §

Hälsobrott

Den som uppsåtligen eller av grov oaktsamhet i strid med

1) lagen om bekämpningsmedel (327/1969),

2) produktsäkerhetslagen (914/1986),

3) kemikalielagen (744/1989),

4) hälsoskyddslagen (763/1994),

5) livsmedelslagen (361/1995) eller

6) lagen om livsmedelshygien i fråga om animaliska livsmedel (1195/1996)

eller i strid med bestämmelser eller allmänna eller särskilda föreskrifter som utfärdats med stöd av nämnda lagar tillverkar, behandlar, för eller uppsåtligen försöker föra in i landet, innehar, lagrar, transporterar, håller till salu, förmedlar eller överlåter varor eller ämnen så att gärningen är ägnad att orsaka fara för någon annans liv eller hälsa skall, om inte strängare straff för gärningen bestäms någon annanstans i lag, för hälsobrott dömas till böter eller fängelse i högst sex månader.

Om strängare straff för gärningen inte bestäms någon annanstans i lag, döms för hälsobrott också den som uppsåtligen eller av grov oaktsamhet i strid med produktsäkerhetslagen eller bestämmelser eller allmänna eller särskilda föreskrifter som utfärdats med stöd av den utför, håller till salu eller annars i samband med sin näringsverksamhet överlåter en konsumenttjänst så att gärningen är ägnad att orsaka fara för någon annans liv eller hälsa.

2 §

Hälsoskyddsförseelse

Den som uppsåtligen eller av grov oaktsamhet

1) i strid med hälsoskyddslagen eller bestämmelser som utfärdats med stöd av den underlåter att göra en föreskriven anmälan eller bryter mot ett förbud eller en allmän eller särskild föreskrift av en myndighet, eller

2) i strid med lagen om smittsamma sjukdomar (583/1986) eller bestämmelser som utfärdats med stöd av den underlåter att iaktta bestämmelser eller allmänna eller särskilda föreskrifter som utfärdats för att förhindra att en allmänfarlig smittsam sjukdom sprids,

skall, om inte strängare straff för gärningen bestäms någon annanstans i lag, för hälsoskyddsförseelse dömas till böter eller fängelse i högst tre månader.

3 §

Olovlig utövning av ett yrke inom hälso- och sjukvården

Den som utan laglig rätt är verksam som en sådan yrkesutbildad person som avses i lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården (559/1994), skall för olovlig utövning av ett yrke inom hälso- och sjukvården dömas till böter eller fängelse i högst sex månader.

För olovlig utövning av ett yrke inom hälso- och sjukvården döms också den som utan tillstånd enligt läkemedelslagen (395/1987) idkar partihandel med läkemedel eller driver apoteksrörelse eller som utan tillstånd enligt lagen om privat hälso- och sjukvård (152/1990) driver en enhet som tillhandahåller hälso- och sjukvårdstjänster.

4 §

Olovlig utövning av veterinäryrket

Den som utan laglig rätt utövar veterinäryrket, skall för olovlig utövning av veterinäryrket dömas till böter eller fängelse i högst tre månader.

5 §

Läkemedelsbrott

Den som uppsåtligen eller av grov oaktsamhet i strid med läkemedelslagen eller en förordning om tillsyn över läkemedel som utfärdats med stöd av artiklarna 100a eller 235 i Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, eller i strid med bestämmelser eller allmänna eller särskilda föreskrifter som utfärdats med stöd av dem,

1) tillverkar, för in i landet, lagrar, håller till salu eller överlåter läkemedel som avses i läkemedelslagen,

2) i fråga om läkemedel som avses i läkemedelslagen, underlåter att göra anmälan, försummar sin informationsplikt eller underlåter att föra förteckning, eller

3) bryter mot ett förbud som en finsk tillsynsmyndighet eller Europeiska gemenskapernas kommission eller Europeiska unionens råd har utfärdat om läkemedel som avses i läkemedelslagen,

skall, om inte strängare straff för gärningen bestäms någon annanstans i lag, för läkemedelsbrott dömas till böter eller fängelse i högst ett år.

Om strängare straff för gärningen inte bestäms någon annanstans i lag, döms för läkemedelsbrott också den som uppsåtligen eller av grov oaktsamhet i strid med lagen om medicinsk behandling av djur (617/1997) eller bestämmelser som utfärdats med stöd av den

1) använder läkemedel, läkemedelssubstanser eller andra ämnen som är avsedda för behandling av djur eller redskap som är avsedda för medicinsk behandling av djur,

2) bryter mot en föreskrift, ett förbud eller ett beslut om omhändertagande som en myndighet har utfärdat,

3) försummar sina skyldigheter som gäller identifiering, märkning eller karenstider, eller

4) försummar sin skyldighet att lämna uppgifter.

6 §

Dopningsbrott

Den som olagligen

1) framställer eller försöker framställa dopningsmedel,

2) för eller försöker föra in dopningsmedel i landet, eller

3) säljer, förmedlar, överlåter till någon annan eller på annat sätt sprider eller försöker sprida dopningsmedel,

skall, om inte strängare straff för gärningen bestäms någon annanstans i lag, för dopningsbrott dömas till böter eller fängelse i högst två år.

För dopningsbrott döms också den som innehar dopningsmedel i det sannolika syftet att olagligen sprida dem.

7 §

Grovt dopningsbrott

Om vid ett dopningsbrott

1) brottet gäller en betydande mängd dopningsmedel,

2) avsevärd ekonomisk vinning eftersträvas,

3) gärningsmannen är medlem i en grupp som särskilt organiserats för begående av sådana brott i stor skala, eller

4) dopningsmedel sprids till minderåriga,

och dopningsbrottet även bedömt som en helhet är grovt, skall gärningsmannen för grovt dopningsbrott dömas till fängelse i minst fyra månader och högst fyra år.

8 §

Lindrigt dopningsbrott

Om dopningsbrottet, med hänsyn till mängden dopningsmedel eller andra omständigheter vid brottet, bedömt som en helhet är ringa, skall gärningsmannen för lindrigt dopningsbrott dömas till böter.

9 §

Genteknikbrott

Den som i strid med gentekniklagen eller bestämmelser eller allmänna eller särskilda föreskrifter eller förbud som utfärdats med stöd av den uppsåtligen eller av grov oaktsamhet

1) framställer, använder, för in i landet, håller till salu eller släpper ut på marknaden genetiskt modifierade organismer eller produkter som innehåller sådana,

2) tar i bruk en sådan anläggning eller en del därav som använder genetiskt modifierade organismer,

3) försummar den aktsamhetsplikt eller den skyldighet att hålla sig underrättad eller den skyldighet att anmäla om ny information och att anmäla olyckor och tillbud som åligger verksamhetsidkaren,

4) försummar skyldigheten att föra bok över genetiskt modifierade organismer, eller

5) försummar skyldigheten att anmäla ibruktagandet av en anläggning eller av genetiskt modifierade organismer, forsknings- och utvecklingsförsök eller resultatet av sådana eller utsläppande av produkter på marknaden,

så att gärningen är ägnad att orsaka fara för någon annans liv eller hälsa skall, om inte strängare straff för gärningen bestäms någon annanstans i lag, för genteknikbrott dömas till böter eller fängelse i högst ett år.

10 §

Straffbar användning av kärnenergi

Den som i strid med kärnenergilagen eller bestämmelser eller allmänna eller särskilda föreskrifter som utfärdats med stöd av den uppsåtligen eller av oaktsamhet

1) utan tillstånd använder kärnenergi eller underlåter att iaktta villkoren i ett tillstånd för användning av kärnenergi,

2) underlåter att iaktta bestämmelser eller allmänna eller särskilda föreskrifter om säkerheten vid användning av kärnenergi, den ombesörjningsskyldighet som hänför sig till kärnavfallshanteringen, skydds- och beredskapsarrangemang eller sådana arrangemang för räddningstjänsten som inte hör till myndigheterna,

3) i egenskap av avfallshanteringsskyldig underlåter att fullgöra sin skyldighet att reservera medel för kostnader för kärnavfallshantering eller börjar driva en kärnanläggning innan den behöriga myndigheten har konstaterat att nämnda skyldighet har fullgjorts, eller underlåter att anmäla verksamhet som omfattas av anmälningsskyldigheten,

4) börjar driva en kärnanläggning eller, utan att inleda uppförandet av en kärnanläggning, annars börjar använda kärnenergi innan den behöriga myndigheten, när verksamheten förutsätter det, har konstaterat att säkerhetskraven uppfylls, skydds- och beredskapsarrangemangen är tillräckliga, övervakningen i syfte att förhindra spridningen av kärnvapen har ordnats på behörigt sätt och skadeståndsansvaret för kärnskador som kan uppkomma i samband med verksamheten har ordnats på föreskrivet sätt,

5) av annan orsak än tvingande skäl som har samband med tryggande av säkerheten hindrar eller stör en sådan anordnings funktion som installerats med tanke på övervakningen av användningen av kärnenergi, eller

6) försummar sin skyldighet att avge rapporter enligt fastställda formulär eller att lämna andra behövliga upplysningar och anmälningar eller att sörja för material- och driftsbokföring enligt fastställda formulär,

skall, om inte strängare straff för gärningen bestäms någon annanstans i lag, för straffbar användning av kärnenergi dömas till böter eller fängelse i högst ett år.

För straffbar användning av kärnenergi döms också den som uppsåtligen eller av oaktsamhet försummar sin försäkringsplikt eller ställandet av säkerhet enligt atomansvarighetslagen (484/1972).

11 §

Sprängämnesbrott

Den som uppsåtligen eller av grov oaktsamhet i strid med lagen om explosionsfarliga ämnen (263/1953) eller bestämmelser eller allmänna eller särskilda föreskrifter som utfärdats med stöd av den framställer, för in i landet, använder, innehar, lagrar, förvarar, transporterar, håller till salu eller överlåter farliga ämnen eller produkter skall, om inte strängare straff för gärningen bestäms någon annanstans i lag, för sprängämnesbrott dömas till böter eller fängelse i högst två år.

12 §

Ovarsam hantering

Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet i strid med lag eller bestämmelser eller allmänna eller särskilda föreskrifter som utfärdats med stöd av lag, eller annars på ett ovarsamt sätt använder, behandlar eller förvarar

1) skjutvapen, eld eller explosionsfarliga ämnen eller produkter,

2) hälso- eller miljöfarliga eller brand- och explosionsfarliga kemikalier eller andra motsvarande ämnen, eller

3) radioaktiva ämnen eller strålningsalstrande apparater,

så att gärningen är ägnad att orsaka fara för någon annans liv eller hälsa eller orsakar fara för någon annans egendom skall, om inte strängare straff för gärningen bestäms någon annanstans i lag, för ovarsam hantering dömas till böter eller fängelse i högst sex månader.

13 §

Brott mot bestämmelserna om transport av farliga ämnen

Den som uppsåtligen eller av grov oaktsamhet i strid med lagen om transport av farliga ämnen (719/1994) eller bestämmelser eller allmänna eller särskilda föreskrifter som utfärdats med stöd av den avsänder, avlämnar för lastning, skeppar, transporterar, kör, lastar, lossar, hanterar, har som bagage eller tillfälligt förvarar farliga ämnen så att förfarandet är ägnat att orsaka fara för någon annans liv eller hälsa eller orsakar fara för någon annans egendom skall, om inte strängare straff för gärningen bestäms någon annanstans i lag, för brott mot bestämmelserna om transport av farliga ämnen dömas till böter eller fängelse i högst två år.

14 §

Underlåtelse att märka ut fara

Den som

1) vid utförandet av byggnadsarbete, schaktningsarbete eller vattenbyggnadsarbete,

2) vid byggandet av väg-, spår- eller vattentrafikleder eller när han ansvarar för underhållet av en gata eller någon annan trafikled, eller

3) när han ansvarar för en brunn, grop eller vak på en plats där människor allmänt rör sig,

uppsåtligen eller av grov oaktsamhet underlåter att på behörigt sätt märka ut en fara för liv eller hälsa eller annars att varna för en sådan fara, skall för underlåtelse att märka ut fara dömas till böter eller fängelse i högst tre månader.

För underlåtelse att märka ut fara döms också den som uppsåtligen eller av grov oaktsamhet orättmätigt avlägsnar ett i 1 mom. avsett märke som anger en fara för liv eller hälsa.

15 §

Underlåtelse att vakta djur

Den som uppsåtligen eller av grov oaktsamhet underlåter att på behörigt sätt vakta ett djur som är farligt för människor och som han eller hon ansvarar för, skall för underlåtelse att vakta djur dömas till böter.

Domstolen kan bestämma att djuret skall avlivas, om detta är befogat på grund av att djuret är farligt.

16 §

Definition

Med dopningsmedel avses i denna lag

1) syntetiska anabola steroider och deras derivat,

2) testosteron och dess derivat,

3) tillväxthormon och

4) kemiska substanser som ökar produktionen av testosteron och dess derivat eller av tillväxthormon i människokroppen.

Närmare bestämmelser om vilka ämnen som skall betraktas som sådana dopningsmedel som avses i 1 mom. utfärdas genom förordning av statsrådet.

46 kap.

Om regleringsbrott och smuggling

4 §

Smuggling

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

För smuggling döms också den som uppsåtligen eller av grov oaktsamhet i strid med lagen om veterinär gränskontroll (1192/1996) eller bestämmelser eller allmänna eller särskilda föreskrifter som utfärdats med stöd av den för eller uppsåtligen försöker föra in i landet eller transporterar, hanterar eller förvarar djur eller varor eller försummar sin skyldighet att låta kontrollera djuren eller varorna.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

_______________

Denna lag träder i kraft den                        200  .

_______________

Lag

om ändring av 5 kap. 10 § tvångsmedelslagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i tvångsmedelslagen av den 30 april 1987 (450/1987) 5 kap. 10 § 1 mom., sådant det lyder i lag 566/1998, som följer:

5 kap.

Husrannsakan samt kroppsvisitation och kroppsbesiktning

10 §

Förutsättningar för kroppsvisitation

Kroppsvisitation får företas för att eftersöka föremål som skall tas i beslag eller annars för att utröna omständigheter som kan ha betydelse för utredningen av brott, om det finns skäl att misstänka att någon har begått ett brott för vilket det strängaste straffet är minst sex månaders fängelse. Kroppsvisitation får företas också om det brott som misstanken gäller är lindrig misshandel, snatteri, lindrig förskingring, lindrigt olovligt brukande, innehav av inbrottsredskap eller lindrigt bedrägeri.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

_______________

Denna lag träder i kraft den                       200  .

_______________

Lag

om ändring av 10 § lagen om bekämpningsmedel

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 23 maj 1969 om bekämpningsmedel (327/1969) 10 §, sådan den lyder i lagarna 707/1995, 660/1999 och 893/2001, som följer:

10 §

Om straff för miljöförstöring som har begåtts i strid med denna lag eller bestämmelser eller föreskrifter som utfärdats med stöd av den bestäms i 48 kap. 1—4 § strafflagen.

Om straff för hälsobrott som har begåtts i strid med denna lag eller bestämmelser eller föreskrifter som utfärdats med stöd av den bestäms i 44 kap. 1 § strafflagen.

Om straff för ovarsam hantering av bekämpningsmedel bestäms i 44 kap. 12 § strafflagen.

_______________

Denna lag träder i kraft den                       200  .

_______________

Lag

om ändring av 17 § produktsäkerhetslagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i produktsäkerhetslagen av den 12 december 1986 (914/1986) 17 §, sådan den lyder delvis ändrad i lag 539/1993, som följer:

17 §

Om straff för hälsobrott som har begåtts i strid med denna lag eller bestämmelser eller föreskrifter som utfärdats med stöd av den bestäms i 44 kap. 1 § strafflagen (39/1889).

Den som uppsåtligen eller av grov oaktsamhet bryter mot ett förbud eller ett åläggande som avses i 12, 12 a, 13, 13 a eller 13 b § skall, om inte strängare straff för gärningen bestäms någon annanstans i lag, för produktsäkerhetsförseelse dömas till böter.

Den som bryter mot ett förbud eller ett åläggande som har utfärdats med stöd av 12, 12 a, 13, 13 a eller 13 b § och som förenats med vite, kan lämnas obestraffad för samma gärning.

_______________

Denna lag träder i kraft den                       200  .

_______________

Lag

om ändring av 52 och 52 a § kemikalielagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i kemikalielagen av den 14 augusti 1989 (744/1989) 52 och 52 a §, sådana de lyder, 52 § delvis ändrad i lagarna 720/1994, 706/1995, 659/1999 och 1198/1999 samt 52 a § i nämnda lag 706/1995, som följer:

52 §

Kemikalieförseelse

Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet

1) försummar att ansöka om godkännande som avses i 25 §, att ansöka om registrering som avses i 30 c §, att ansöka om tillstånd eller göra en anmälan som avses i 30 e §, att ansöka om tillstånd som avses i 32 §, att göra en anmälan som avses i 20 eller 32 §, att utarbeta och distribuera ett skyddsinformationsblad som avses i 17 § 3 mom. eller sin skyldighet att lämna uppgifter enligt 18 a §,

2) bryter mot föreskrifter som tillsynsmyndigheten meddelat med stöd av 33 §,

3) försummar den anmälningsskyldighet som bestäms i 42 § 2 mom. eller skyldigheten att lämna uppgifter enligt artikel 4 i rådets förordning (EEG) nr 2455/92 om export och import av vissa farliga kemikalier eller bryter mot bestämmelserna i artikel 7 om förpackning och märkning av kemikalier eller mot ett beslut av destinationslandet enligt artikel 5 och bilaga II i förordningen,

skall, om inte strängare straff för gärningen bestäms någon annanstans i lag, för kemikalieförseelse dömas till böter.

Den som bryter mot ett förbud eller en föreskrift som har utfärdats med stöd av denna lag och förenats med vite kan lämnas obestraffad för samma gärning.

52 a §

Hänvisningsbestämmelser om straff

Om straff för hälsobrott som har begåtts i strid med denna lag eller bestämmelser eller föreskrifter som utfärdats med stöd av den bestäms i 44 kap. 1 § strafflagen (39/1889).

Om straff för ovarsam hantering av hälso- eller miljöfarliga eller brand- och explosionsfarliga kemikalier bestäms i 44 kap. 12 § strafflagen.

Om straff för miljöförstöring som har begåtts i strid med denna lag bestäms i 48 kap. 1—4 § strafflagen.

_______________

Denna lag träder i kraft den                       200  .

_______________

Lag

om ändring av 54 § hälsoskyddslagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i hälsoskyddslagen av den 19 augusti 1994 (763/1994) 54 §, sådan den lyder delvis ändrad i lag 709/1995, som följer:

54 §

Straffbestämmelser

Om straff för sådan verksamhet som är ägnad att orsaka fara för någon annans liv eller hälsa och som har bedrivits i strid med denna lag eller bestämmelser eller föreskrifter som utfärdats med stöd av den bestäms i 44 kap. 1 § strafflagen (39/1889).

Om straff för sådan underlåtelse att göra anmälan och för sådan överträdelse av ett förbud eller en föreskrift av en myndighet som har begåtts i strid med denna lag eller bestämmelser som utfärdats med stöd av den bestäms i 44 kap. 2 § strafflagen.

Om straff för miljöförstöring som har begåtts i strid med denna lag bestäms i 48 kap. 1—4 § strafflagen.

Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet

1) i strid med 17 § 2 mom., 22, 26 eller 28 §, 30 § 2 mom., 33 eller 35 § bedriver verksamhet som är skadlig för hälsan eller medför sanitär olägenhet,

2) bryter mot den skyldighet att ansluta sig till en vattenledning eller ett avlopp som bestäms i 19 eller 23 §,

3) bryter mot ett förbud eller en begränsning som utfärdats med stöd av 27 § 2 mom. och som gäller användningen av en bostad eller ett vistelseutrymme för sitt ändamål,

4) försummar den skyldighet att utöva egenkontroll som bestäms i 36 §,

5) underlåter att anmäla matförgiftning så som bestäms i 38 § 1 mom. eller underlåter att informera om en olycka eller någon annan störning i verksamheten så som bestäms i 44 § 2 mom.,

skall, om inte strängare straff för gärningen bestäms någon annanstans i lag, för förseelse som innefattar framkallande av hälsofara dömas till böter.

_______________

Denna lag träder i kraft den                       200  .

_______________

Lag

om ändring av 39 § livsmedelslagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i livsmedelslagen av den 17 mars 1995 (361/1995) 39 § 1 och 2 mom. som följer:

39 §

Straffstadganden och förverkandepåföljder

Om straff för hälsobrott som har begåtts i strid med denna lag eller bestämmelser eller föreskrifter som utfärdats med stöd av den bestäms i 44 kap. 1 § strafflagen (39/1889).

Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet

1) tillverkar eller bereder, importerar, exporterar, håller till salu, serverar eller annars överlåter ett livsmedel som inte uppfyller livsmedelsbestämmelserna,

2) bryter mot den skyldighet att lämna uppgifter som bestäms i 6 §,

3) försummar den skyldighet att utöva egenkontroll som bestäms i 8 §,

4) försummar den anmälningsplikt som avses i 23 § eller handlar i strid med ett tillståndsbeslut som fattats med stöd av 23 §, eller

5) bryter mot det som tillsynsmyndigheten har bestämt med stöd av 27, 31 eller 34 §, mot ett förbud som myndigheten har utfärdat med stöd av 28, 29 eller 33 § eller mot ett beslut om omhändertagande som myndigheten har fattat med stöd av 36 eller 38 §,

skall, om inte strängare straff för gärningen bestäms någon annanstans i lag, för livsmedelsförseelse dömas till böter.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

_______________

Denna lag träder i kraft den                       200  .

_______________

Lag

om ändring av 46 § lagen om livsmedelshygien i fråga om animaliska livsmedel

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 20 december 1996 om livsmedelshygien i fråga om animaliska livsmedel (1195/1996) 46 § som följer:

46 §

Om straff för hälsobrott som har begåtts i strid med denna lag eller bestämmelser eller föreskrifter som utfärdats med stöd av den bestäms i 44 kap. 1 § strafflagen (39/1889).

Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet

1) använder animaliska livsmedel som livsmedel eller hanterar, transporterar, importerar eller exporterar sådana i strid med denna lag eller bestämmelser eller föreskrifter som meddelats med stöd av den,

2) bedriver verksamhet enligt denna lag vid en sådan anläggning eller på ett sådant fiskefartyg som inte har godkänts eller registrerats enligt denna lag eller vars godkännande eller registrering temporärt eller helt och hållet har återkallats med stöd av 38 § eller som inte har ett godkänt egenkontrollsystem enligt 21 § 1 mom.,

3) bryter mot en föreskrift, ett förbud eller ett beslut om omhändertagande som en tillsynsmyndighet har utfärdat med stöd av denna lag,

4) trots anmärkning av en tillsynsmyndighet underlåter att föra bok eller lämna uppgifter enligt 16 § 3 mom. eller att lämna meddelande enligt 21 § 2 mom.,

5) trots anmärkning eller förbud av en tillsynsmyndighet levererar från en produktionsenhet ett livsmedel som inte uppfyller kraven i denna lag eller i bestämmelser eller föreskrifter som utfärdats med stöd av den, eller

6) försummar den skyldighet att lämna hjälp som avses i 27 §,

skall, om inte strängare straff för gärningen bestäms någon annanstans i lag, för livsmedelshygienförseelse dömas till böter.

En tillsynsmyndighet behöver inte till förundersökningsmyndigheten anmäla en förseelse som med tanke på helheten skall anses som uppenbart ringa.

Den som bryter mot ett förbud eller en förpliktelse som har utfärdats med stöd av denna lag och förenats med vite, kan lämnas obestraffad för samma gärning.

_______________

Denna lag träder i kraft den                       200  .

_______________

Lag

om ändring av lagen om smittsamma sjukdomar

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i lagen den 25 juli 1986 om smittsamma sjukdomar (583/1986) 38 § och

ändras 37 § som följer:

37 §

Om straff för brott mot bestämmelser eller allmänna eller särskilda föreskrifter som utfärdats för att förhindra att en allmänfarlig smittsam sjukdom sprids bestäms i 44 kap. 2 § strafflagen (39/1889).

_______________

Denna lag träder i kraft den                       200  .

_______________

Lag

om ändring av lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i lagen den 28 juni 1994 om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården (559/1994) 35 § och

ändras 34 § som följer:

34 §

Hänvisningsbestämmelse om straff

Om straff för utan laglig rätt bedriven verksamhet som en sådan yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården som avses i denna lag bestäms i 44 kap. 3 § strafflagen (39/1889).

_______________

Denna lag träder i kraft den                       200  .

_______________

Lag

om ändring av 30 § lagen om utövning av veterinäryrket

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 21 januari 2000 om utövning av veterinäryrket (29/2000) 30 § som följer:

30 §

Hänvisningsbestämmelse om straff

Om straff för utövning av veterinäryrket utan laglig rätt bestäms i 44 kap. 4 § strafflagen.

_______________

Denna lag träder i kraft den                       200  .

_______________

Lag

om ändring av läkemedelslagen

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i läkemedelslagen av den 10 april 1987 (395/1987) 100 § samt mellanrubriken före den, av dessa 100 § sådan den lyder i lag 1046/1993, samt

ändras 96 och 98 §, sådana de lyder, 96 § delvis ändrad i lag 416/1995 och 98 § i sistnämnda lag, som följer:

96 §

Om straff för läkemedelsbrott som har begåtts i strid med denna lag eller Europeiska gemenskapens rättsakter om tillsyn över läkemedel som avses i denna lag eller med stöd av dessa utfärdade bestämmelser eller föreskrifter bestäms i 44 kap. 5 § strafflagen (39/1889).

Om straff för idkande av partihandel med läkemedel eller drivande av apoteksrörelse utan tillstånd enligt denna lag bestäms i 44 kap. 3 § strafflagen.

98 §

Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet i strid med denna lag eller en förordning om tillsyn över läkemedel som utfärdats med stöd av artiklarna 100a eller 235 i Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, eller i strid med bestämmelser eller allmänna eller särskilda föreskrifter som utfärdats med stöd av dem,

1) tillverkar, importerar, lagrar, håller till salu eller överlåter läkemedel som avses i denna lag,

2) i fråga om läkemedel som avses i denna lag, underlåter att göra anmälan, försummar sin informationsplikt eller underlåter att föra förteckning, eller

3) bryter mot ett förbud som en finsk tillsynsmyndighet eller Europeiska gemenskapernas kommission eller Europeiska unionens råd har utfärdat om läkemedel som avses i denna lag,

skall, om inte strängare straff för gärningen bestäms någon annanstans i lag, för läkemedelsförseelse dömas till böter.

För läkemedelsförseelse döms också den som uppsåtligen eller av oaktsamhet underlåter att iaktta den läkemedelstaxa som avses i 58 §.

_______________

Denna lag träder i kraft den                       200  .

_______________

Lag

om ändring av 24 § lagen om privat hälso- och sjukvård

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i lagen den 9 februari 1990 om privat hälso- och sjukvård (152/1990) 24 § 3 mom. och

ändras 24 § 1 mom. som följer:

24 §

Övriga straffstadganden

Om straff för tillhandahållande av privata hälso- och sjukvårdstjänster utan tillstånd bestäms i 44 kap. 3 § strafflagen.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

_______________

Denna lag träder i kraft den                       200  .

_______________

Lag

om ändring av 36 § lagen om medicinsk behandling av djur

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 27 juni 1997 om medicinsk behandling av djur (617/1997) 36 § 1 och 2 mom. som följer:

36 §

Straffbestämmelser

Om straff för läkemedelsbrott som har begåtts i strid med denna lag eller bestämmelser eller föreskrifter som utfärdats med stöd av den bestäms i 44 kap. 5 § strafflagen (39/1889).

Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet

1) i strid med denna lag eller bestämmelser som utfärdats med stöd av den använder läkemedel, läkemedelssubstanser eller andra ämnen som är avsedda för behandling av djur eller redskap som är avsedda för medicinsk behandling av djur,

2) bryter mot export- eller importbegränsningar som utfärdats med stöd av 39 §,

3) trots anmärkning av en tillsynsmyndighet underlåter att föra bok enligt 19—21 §, eller

4) försummar sin skyldighet att lämna hjälp enligt 26 §,

skall, om inte strängare straff för gärningen bestäms någon annanstans i lag, för förseelse mot medicinsk behandling av djur dömas till böter.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

_______________

Denna lag träder i kraft den                       200  .

_______________

Lag

om ändring av gentekniklagen

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i gentekniklagen av den 17 mars 1995 (377/1995) 39—41 § samt

ändras 42 §, sådan den lyder i lag 1019/1995, som följer:

42 §

Hänvisningsbestämmelser om straff

Om straff för äventyrande av andras hälsa i strid med denna lag eller bestämmelser eller föreskrifter som utfärdats med stöd av den bestäms i 34 kap. 4 § strafflagen.

Om straff för genteknikbrott som har begåtts i strid med denna lag eller bestämmelser eller föreskrifter som utfärdats med stöd av den bestäms i 44 kap. 9 § strafflagen.

Om straff för miljöförstöring som har begåtts i strid med denna lag bestäms i 48 kap. 1—4 § strafflagen.

Till straff för brott mot tystnadsplikten enligt 32 § döms enligt 38 kap. 1 eller 2 § strafflagen, om inte gärningen är straffbar enligt 40 kap. 5 § strafflagen eller strängare straff för den bestäms någon annanstans i lag.

_______________

Denna lag träder i kraft den                       200  .

_______________

Lag

om ändring av kärnenergilagen

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i kärnenergilagen av den 11 december 1987 (990/1987) 72 §, sådan den lyder delvis ändrad i lag 593/1995,

ändras rubriken för 69 § samt 73 § 1 och 2 mom., sådana de lyder, rubriken för 69 § samt 73 § 1 mom. i sistnämnda lag och 73 § 2 mom. i lag 880/2001, samt

fogas till 69 §, sådan den lyder i nämnda lag 593/1995, ett nytt 5 mom. som följer:

69 §

Hänvisningsbestämmelser om straff

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Om straff för straffbar användning av kärnenergi i strid med denna lag eller bestämmelser eller föreskrifter som utfärdats med stöd av den bestäms i 44 kap. 10 § strafflagen (39/1889).

73 §

Förverkandepåföljd

En kärnladdning, ett kärnämne eller kärnavfall som har använts för att begå brott som avses i 69 § 1—4 mom. samt en anordning eller ett ämne eller formler eller ritningar som avses i 69 § 3 mom. skall dömas förverkade till staten.

Med anledning av ett i 44 kap. 10 § 1 mom. 1 punkten strafflagen avsett brott som gäller användning av kärnenergi utan tillstånd skall

1) kärnanläggning som uppförts eller drivits,

2) gruva eller anrikningsverk som inlett sin verksamhet och där producerad malm eller anrikad malm som innehåller uran eller torium,

3) kärnämne eller kärnavfall som framställts, innehafts, producerats, överlåtits, behandlats, använts, lagrats eller transporterats eller förts till eller från landet och malm eller anrikad malm, innehållande uran eller torium, som förts till eller från landet, samt

4) ämnen, anordningar, aggregat och informationsmaterial på kärnenergiområdet som innehafts, framställts, monterats, överlåtits eller förts till eller från landet,

dömas förverkade till staten, om kärnenergilagen eller bestämmelser eller föreskrifter som utfärdats med stöd av den har överträtts.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

_______________

Denna lag träder i kraft den                       200  .

Genom denna lag upphävs 73 § 2 mom. 4 punkten lagen den 30 juni 2000 (738/2000) om ändring av kärnenergilagen.

_______________

Lag

om ändring av 41 § atomansvarighetslagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i atomansvarighetslagen av den 8 juni 1972 (484/1972) 41 § som följer:

41 §

Om straff för försummande av den försäkringsplikt som avses i denna lag eller av ställandet av säkerhet enligt 28 § 2 mom. bestäms i 44 kap. 10 § 2 mom. strafflagen (39/1889).

_______________

Denna lag träder i kraft den                       200  .

_______________

Lag

om ändring av 11 och 12 § lagen om explosionsfarliga ämnen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 19 juni 1953 om explosionsfarliga ämnen (263/1953) 11 och 12 §, av dessa lagrum 11 § sådan den lyder delvis ändrad i lag 893/2001, som följer:

11 §

Om straff för ingivande av osant intyg till myndighet bestäms i 16 kap. 8 § strafflagen (39/1889).

Om straff för sprängämnesbrott som har begåtts i strid med denna lag eller bestämmelser eller föreskrifter som utfärdats med stöd av den bestäms i 44 kap. 11 § strafflagen.

Om straff för ovarsam hantering av explosionsfarliga ämnen eller produkter bestäms i 44 kap. 12 § strafflagen.

12 §

Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet i strid med denna lag eller bestämmelser eller allmänna eller särskilda föreskrifter som utfärdats med stöd av den

1) tillverkar, importerar, håller till salu, överlåter, installerar, utför service på, besiktar eller använder tillverknings- eller upplagringsanordningar eller förbrukningsapparater för explosionsfarliga ämnen eller produkter,

2) försummar sin skyldighet enligt 4 eller 5 § att lämna uppgifter som behövs för tillsynen eller sin bokföringsskyldighet enligt 5 §, eller

3) försummar sin anmälningsskyldighet som föreskrivits i syfte att avvärja olyckor och skador till följd av olyckor eller försummar att utarbeta rapporter och informera om dem,

skall, om inte strängare straff för gärningen bestäms någon annanstans i lag, för brott mot bestämmelserna om explosiva varor dömas till böter.

_______________

Denna lag träder i kraft den                       200  .

_______________

Lag

om ändring av 60 och 61 § strålskyddslagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i strålskyddslagen av den 27 mars 1991 (592/1991) rubriken för 60 § samt 61 §, sådana de lyder, rubriken för 60 § i lag 594/1995 och 61 § delvis ändrad i lag 1334/1994, och

fogas till 60 §, sådan den lyder i nämnda lag 594/1995, ett nytt 3 mom. som följer:

60 §

Hänvisningsbestämmelser om straff

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Om straff för ovarsam hantering av radioaktiva ämnen eller strålningsalstrande apparater bestäms i 44 kap. 12 § strafflagen.

61 §

Strålskyddsförseelse

En verksamhetsutövare som uppsåtligen eller av oaktsamhet väsentligt

1) försummar att söka säkerhetstillstånd enligt denna lag,

2) bryter mot eller underlåter att iaktta villkoren i ett säkerhetstillstånd eller något som en myndighet med stöd av denna lag har bestämt och som gäller tryggande av säkerheten eller lämnande av uppgifter som behövs för tillsynen,

3) försummar den i 15 § föreskrivna skyldigheten att lämna uppgifter, överlåtarens plikter enligt 28 §, ombesörjningsplikten enligt 29 §, överlåtarens utredningsplikt enligt 52 § eller att ansöka om godkännande enligt 52 a §, eller

4) underlåter att iaktta ett förbud som utfärdats med stöd av 56 §,

skall, om inte gärningen är straffbar enligt 60 § eller om inte strängare straff för den bestäms någon annanstans i lag, för strålskyddsförseelse dömas till böter.

_______________

Denna lag träder i kraft den                       200  .

_______________

Lag

om ändring av 19 § lagen om transport av farliga ämnen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 2 augusti 1994 om transport av farliga ämnen (719/1994) 19 § som följer:

19 §

Straffbestämmelser

Om straff för brott mot bestämmelserna om transport av farliga ämnen som har begåtts i strid med denna lag eller bestämmelser eller föreskrifter som utfärdats med stöd av den bestäms i 44 kap. 13 § strafflagen (39/1889).

Om straff för miljöförstöring som har begåtts i strid med denna lag eller bestämmelser eller föreskrifter som utfärdats med stöd av den bestäms i 48 kap. 1—4 § strafflagen.

Den som på något annat sätt än vad som avses i 1 och 2 mom. uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot denna lag eller bestämmelser eller allmänna eller särskilda föreskrifter som utfärdats med stöd av den, skall för förseelse mot bestämmelserna om transport av farliga ämnen dömas till böter.

Den som bryter mot ett förbud som har utfärdats eller en skyldighet som har ålagts med stöd av denna lag och som förenats med vite kan lämnas obestraffad för samma gärning.

_______________

Denna lag träder i kraft den                       200  .

_______________

Lag

om ändring av 27 § lagen om veterinär gränskontroll

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 20 december 1996 om veterinär gränskontroll (1192/1996) 27 § 1 och 2 mom. som följer:

27 §

Straffstadganden

Om straff för smuggling som har begåtts i strid med denna lag eller bestämmelser eller föreskrifter som utfärdats med stöd av den bestäms i 46 kap. 4 § 2 mom. strafflagen (39/1889).

Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet försummar den i 9 § 2 mom. avsedda bokföringsskyldigheten som hänför sig till ett importparti skall, om inte strängare straff för gärningen bestäms någon annanstans i lag, för brott mot lagen om veterinär gränskontroll dömas till böter.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

_______________

Denna lag träder i kraft den                       200  .

_______________

Helsingfors den 17 april 2002