RIKSDAGENS SVAR 35/2013 rd

RSv 35/2013 rd - RP 184/2012 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om Rättspolitiska forskningsinstitutet och av 24 § i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet

Ärende

Regeringen har till 2012 års riksmöte överlämnat sin proposition med förslag till lagar om ändring av lagen om Rättspolitiska forskningsinstitutet och av 24 § i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (RP 184/2012 rd).

Beredning i utskott

Förvaltningsutskottet har i ärendet lämnat sitt betänkande (FvUB 2/2013 rd).

Beslut

Nu församlade riksmöte har antagit följande lagar:

Lag

om ändring av lagen om Rättspolitiska forskningsinstitutet

I enlighet med riksdagens beslut

fogas till 1 § 2 mom. i lagen om Rättspolitiska forskningsinstitutet (1139/2007) en ny 2 a-punkt samt till lagen nya 4 a och 4 b § som följer:

1 §

Administrativ ställning och uppgifter

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Forskningsinstitutet har till uppgift att

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

2 a) förvalta de forskningsregister som behövs för att institutet ska kunna sköta de uppgifter det har enligt lag,

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

4 a §

Forskningsinstitutets rätt att få uppgifter

Forskningsinstitutet har oberoende av sekretessbestämmelserna, domstolarnas sekretessförordnanden och andra begränsningar i fråga om erhållande av information rätt att på begäran utan avgift få sådana uppgifter som behövs för institutets forsknings- och uppföljningsuppgifter enligt följande:

1) av åklagarmyndigheterna uppgifter om behandlingen av ärenden inom åklagarväsendet och om åklagarnas avgöranden,

2) av rättshjälpsmyndigheterna uppgifter om rättshjälp,

3) av medlingsbyråerna uppgifter om handlingar som upprättats vid medling i brottmål och tvistemål,

4) av domstolarna uppgifter om behandlingen av mål och ärenden vid domstolarna och om rät-tegångshandlingar och avgöranden, med undantag för de uppgifter i rättegångshandlingarna som gäller domstolens överläggning,

5) av utsökningsmyndigheterna uppgifter om utsökningsärenden,

6) av Brottspåföljdsmyndigheten, Rättsregistercentralen och utsökningsmyndigheterna uppgifter om påföljder som har bestämts för brott och om verkställigheten av påföljderna, med undantag för uppgifter som ingår i säkerhetsregistret och patientregistret i Brottspåföljdsmyndighetens informationssystem,

7) av Rättsregistercentralen uppgifter enligt 1—6 punkten ur justitieförvaltningens riksomfattande informationssystem och ur andra register som Rättsregistercentralen förvaltar med stöd av lag,

8) ur informationssystemet för polisärenden och ur undersöknings- och handräckningsregistret i gränsbevakningsväsendets funktionella informationssystem uppgifter om personer som har utsatts för brott och om besöksförbud, gjorda polisanmälningar, förundersökningar i brottmål och använda tvångsmedel, med undantag för uppgifter om informationskälla och hemliga tvångsmedel,

9) av Institutet för hälsa och välfärd uppgifter om rättspsykiatriska utlåtanden om sinnestillstånd och om farlighetsbedömningar,

10) av Statskontoret uppgifter om ersättningar i anslutning till skador orsakade genom brott, till frihetsberövanden och till rättegångsförfaranden.

Uppgifter enligt 1 mom. 1—6 punkten ska i första hand inhämtas ur Rättsregistercentralens i 7 punkten avsedda informationssystem och register, om uppgifterna är tillgängliga i dem.

Rätten att få uppgifter gäller inte uppgifter som är sekretessbelagda med tanke på statens yttre säkerhet eller Finlands internationella förhållanden.

De uppgifter som ska lämnas med stöd av denna paragraf får också lämnas ut i elektronisk form.

4 b §

Behandling av och sekretess för uppgifter

För forskning och utredningar som ingår i forskningsinstitutets uppgifter får institutet upprätta och förvalta personregister som innehåller uppgifter som avses i 4 a §.

Oberoende av vad som någon annanstans i lag föreskrivs om skyldighet eller rätt att lämna ut sekretessbelagda uppgifter, får personuppgifter som har samlats in för forskningsinstitutets bruk inte lämnas ut för att användas vid beslutsfattande som gäller enskilda personer eller familjer eller vid annan motsvarande behandling av ärenden.

Forskningsinstitutet får, med iakttagande av 28 § i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999), i enlighet med ett ömsesidigt samarbetsavtal lämna ut sekretessbelagda personuppgifter för vetenskaplig forskning till en inrättning eller sammanslutning som regelbundet bedriver vetenskaplig forskning. Om den myndighet som har lämnat ut uppgifter till forskningsinstitutet har fått uppgifterna med samtycke av den vars intressen sekretessen är avsedd att skydda, får uppgifter inte lämnas ut i strid med de villkor för användning och utlämnande som uppställts i samtycket. Den myndighet som har lämnat ut sekretessbelagda personuppgifter till forskningsinstitutet ska underrättas om att uppgifterna lämnas vidare. Personuppgifter som har erhållits av en förundersökningsmyndighet får lämnas ut endast med samtycke av den myndighet som lämnat uppgifterna.

På utlämnande av personuppgifter som har registrerats i ett forskningsregister tillämpas i övrigt lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet, och på annan behandling av personuppgifter personuppgiftslagen (523/1999).

_______________

Denna lag träder i kraft den                                    20     .

_______________

Lag

om ändring av 24 § i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999) 24 § 1 mom. 28 punkten, sådan den lyder i lag 22/2011, som följer:

24 §

Sekretessbelagda myndighetshandlingar

Om inte något annat föreskrivs särskilt, är följande myndighetshandlingar sekretessbelagda:

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

28) en förvaltningsmyndighets handlingar och register med uppgifter om en dömd, en häktad eller en person som annars berövats sin frihet, om det inte är uppenbart att utlämnandet av uppgifter inte äventyrar personens framtida utkomst, anpassning i samhället eller säkerhet, och om det finns grundad anledning att lämna ut uppgiften; sekretessbelagda är också uppgifter som registrerats i straffregistret, bötesregistret, justitieförvaltningens riksomfattande informationssystem och registret över djurhållningsförbud liksom också uppgifter som Rättspolitiska forskningsinstitutet samlat in för forskning och uppföljningsändamål,

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

_______________

Denna lag träder i kraft den                                    20     .

_______________

Helsingfors den 2 april 2013

​​​​​​​