RIKSDAGENS SVAR 371/2014 rd

RSv 371/2014 rd - RP 254/2014 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till revisionslag och lag om revision inom den offentliga förvaltningen och ekonomin samt till vissa lagar som har samband med dem

Ärende

Regeringen har till riksdagen överlämnat sin proposition med förslag till revisionslag och lag om revision inom den offentliga förvaltningen och ekonomin samt till vissa lagar som har samband med dem (RP 254/2014 rd).

Beredning i utskott

Ekonomiutskottet har i ärendet lämnat sitt betänkande (EkUB 34/2014 rd).

Beslut

Riksdagen har antagit följande lagar:

Revisionslag

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 kap.

Allmänna bestämmelser

1 §

Tillämpningsområde

Denna lag tillämpas, om inte annat föreskrivs någon annanstans i lag, på

1) revision av bokföringsskyldiga sammanslutningar och stiftelser som avses i 1 kap. 1 § i bokföringslagen (1336/1997),

2) uppdrag som en revisor har enligt någon annan lag eller förordning eller i vilka revisorn ger ett skriftligt utlåtande till en myndighet eller domstol.

På verksamhet som omfattas av lagen om revision inom den offentliga förvaltningen och ekonomin (     /     ) tillämpas 2 kap. 7 § 3 mom., 4 kap. 2, 4 och 5 §, 6—8 kap., 9 kap. 1 § 1—3 punkten, 10 kap. 1 och 2 § samt 11 kap. i denna lag.

Denna lag tillämpas inte på en revisors verksamhet i hans eller hennes egenskap av tjänsteman vid statens revisionsverk.

När en revisor i denna egenskap utövar annan verksamhet än sådan som avses i 1, 2 eller 3 mom. tillämpas på verksamheten bestämmelserna i 4 kap. 1—3 och 8 §, 7 och 8 kap., 9 kap. 1 §, 10 kap. 1 och 2 § samt 11 kap. 1 §.

Vad som i denna lag bestäms om revision av en sammanslutnings och stiftelses bokföring och bokslut tillämpas också på en i Finland registrerad utländsk näringsidkares filial, om den utländska näringsidkarens bokslut inte upprättas, revideras och offentliggörs i överensstämmelse med Europeiska unionens rättsakter eller på motsvarande sätt. Denna lag tillämpas dock inte på revisionen av filialer till utländska kreditinstitut eller till utländska finansiella institut. På revisionen av utländska försäkringsbolags representationer tillämpas denna lag så som bestäms i lagen om utländska försäkringsbolag (398/1995).

2 §

Definitioner

I denna lag avses med

1) revisor en fysisk person som har godkänts som GR-, CGR- eller OFGR-revisor eller en sammanslutning som har godkänts som revisionssammanslutning i enlighet med 6 kap. 1 §,

2) GR-revisor en fysisk person som efter att ha uppfyllt villkoren i 6 kap. 2 § har godkänts som revisor,

3) CGR-revisor en fysisk person som har godkänts som GR-revisor och som efter att ha uppfyllt villkoren i 6 kap. 3 § 1 eller 4 mom. har godkänts för specialkompetensen som CGR-revisor för företag av allmänt intresse,

4) OFGR-revisor en fysisk person som har godkänts som GR-revisor och som efter att ha uppfyllt villkoren i 6 kap. 3 § 2 eller 4 mom. har godkänts för specialkompetensen som OFGR-revisor inom den offentliga förvaltningen och ekonomin,

5) revisionssammanslutning en sammanslutning som efter att ha uppfyllt villkoren i 6 kap. 5 § har godkänts som revisionssammanslutning,

6) koncern en koncern som avses i 1 kap. 6 § i bokföringslagen,

7) sammanslutning som är föremål för handel på en reglerad marknad en sammanslutning vars värdepapper har upptagits till handel på en sådan reglerad marknad som avses i 1 kap. 2 § i lagen om handel med finansiella instrument (748/2012).

2 kap.

Skyldighet att låta utföra revision

1 §

Revisors allmänna behörighet

En person för vilken det har förordnats en intressebevakare, vars handlingsbehörighet har begränsats, som är omyndig, som är försatt i konkurs eller som har meddelats näringsförbud får inte vara verksam som revisor.

Om en eller flera fysiska personer har valts till revisor, ska minst en av dem vara bosatt i en EES-stat.

2 §

Revisionsskyldighet

Sammanslutningar och stiftelser ska välja revisorer och låta utföra revision enligt vad som föreskrivs i denna lag och i någon annan lag.

Om inte något annat föreskrivs i någon annan lag behöver en revisor inte väljas i en sammanslutning där högst en av följande förutsättningar har uppfyllts såväl under den avslutade räkenskapsperioden som under den omedelbart föregående perioden:

1) balansomslutningen överstiger 100 000 euro,

2) omsättningen eller motsvarande avkastning överstiger 200 000 euro, eller

3) antalet anställda överstiger i medeltal tre.

En revisor behöver inte heller väljas i en sammanslutning när denna inleder sin verksamhet och ännu inte har räkenskapsperioder enligt 2 mom., om det inte är uppenbart att förutsättningar att avstå från att välja revisor saknas.

En revisor ska dock alltid väljas i en sammanslutning vars huvudsakliga bransch är ägande och hantering av värdepapper och som utövar ett sådant betydande inflytande över den driftsmässiga och finansiella styrningen av en annan bokföringsskyldig som avses i 1 kap. 8 § i bokföringslagen.

Om en sammanslutning inte enligt 1, 2 eller 3 mom. är skyldig att välja en revisor, kan det i bolagsordningen, bolagsavtalet eller stadgarna bestämmas om revision samt om val av flera revisorer.

3 §

Skyldighet att välja revisorssuppleant

Om endast en revisor har valts för en sammanslutning och revisorn inte är en revisionssammanslutning, ska åtminstone en revisorssuppleant väljas.

Vad som i denna eller någon annan lag föreskrivs om revisorer ska på motsvarande sätt tillämpas på revisorssuppleanter.

4 §

Lämnande av bokslut och verksamhetsberättelse till revisorn

Om beslut om fastställelse av bokslutet fattas vid ett sammanträde som hålls av sammanslutningens eller stiftelsens organ, ska bokslutet och verksamhetsberättelsen lämnas till revisorn senast en månad före detta sammanträde.

5 §

Skyldighet att välja CGR-revisor eller revisionssammanslutning

Minst en av de revisorer som bolagsmännen, bolagsstämman eller motsvarande organ väljer ska vara en CGR-revisor eller en revisionssammanslutning vars huvudansvariga revisor ska vara CGR-revisor, om det är fråga om en sammanslutning som är föremål för handel på en reglerad marknad eller om sammanslutningen eller stiftelsen under den avslutade räkenskapsperioden uppfyller minst två av följande villkor:

1) balansomslutningen överstiger 25 000 000 euro,

2) omsättningen eller motsvarande avkastning överstiger 50 000 000 euro, eller

3) antalet anställda i sammanslutningen eller stiftelsen överstiger i medeltal 300.

6 §

Revisionsskyldighet i koncerner

På moderföretaget i en koncern tillämpas på motsvarande sätt vad som föreskrivs i 2—4 §, om koncernen uppfyller minst två av de tre villkoren i 2 §, och vad som föreskrivs i 5 § om den uppfyller minst två av de tre villkoren i den paragrafen.

I ett dotterföretag ska minst en av moderföretagets revisorer väljas till revisor. Undantag kan göras endast av grundad anledning.

7 §

Huvudansvarig revisor

Om en revisionssammanslutning har valts till revisor, ska den meddela den sammanslutning eller stiftelse där revision ska utföras vilken revisor i revisionssammanslutningen som bär det huvudsakliga ansvaret för utförandet av revisionen.

Den huvudansvariga revisorn ska ha minst samma kompetens som krävs av en fysisk person som väljs till revisor.

Vad som i denna lag föreskrivs om revisorer ska på motsvarande sätt tillämpas på huvudansvariga revisorer.

8 §

Patent- och registerstyrelsens skyldighet att förordna revisor

Patent- och registerstyrelsen ska på anmälan förordna en behörig revisor för en sammanslutning eller stiftelse, om

1) en revisor inte har valts enligt denna eller någon annan lag,

2) en revisor inte har behörighet enligt 1 § eller inte är oberoende enligt 4 kap. 6 och 7 §, eller

3) en föreskrift i bolagsordningen, stadgarna eller bolagsavtalet om antalet revisorer eller deras behörighet inte har iakttagits.

Patent- och registerstyrelsen ska begära utlåtande av revisionsnämnden i ett ärende som avses i 1 mom. 2 punkten och som gäller oberoende innan ärendet avgörs.

Anmälan kan i de fall som nämns ovan i denna paragraf göras av vem som helst. Styrelsen, ett därmed jämförbart organ eller en bolagsman är skyldig att göra anmälan, om inte den som ska välja revisor utan dröjsmål väljer en behörig revisor. En tyst bolagsman i ett kommanditbolag är dock inte skyldig att göra anmälan.

Innan ett förordnande enligt denna paragraf ges ska sammanslutningens eller stiftelsens styrelse, motsvarande organ eller bolagsmännen höras. Förordnandet kan verkställas utan att det vunnit laga kraft. Förordnandet gäller tills en revisor i föreskriven ordning valts för sammanslutningen eller stiftelsen i stället för den revisor som Patent- och registerstyrelsen förordnat. Ett förordnande kan inte ges efter det att bokslutet för räkenskapsperioden i fråga har fastställts och beslutet om det har vunnit laga kraft.

9 §

Revisors entledigande och avgång

Den som valt en revisor eller förordnat en revisor till hans eller hennes uppdrag eller anvisat revisorn det kan under mandattiden entlediga revisorn. För att en revisor ska kunna entledigas under mandattiden ska det finnas en grundad anledning. Om en revisor entledigas under mandattiden, ska den som entledigat revisorn ge den i 7 kap. 1 § avsedda Revisionstillsynen en redogörelse för entledigandet och skälen till det.

En revisor kan under mandattiden lämna sitt uppdrag genom att meddela sammanslutningen eller stiftelsen om sin avgång. Revisorn ska anmäla sin avgång för registrering inom två veckor efter meddelandet. Dessutom ska revisorn ge Revisionstillsynen en redogörelse för avgången och ange en grundad anledning till den.

Om en revisors uppdrag upphör under mandattiden eller om en revisor mister sin behörighet för uppdraget och någon revisorssuppleant inte finns, ska bolagsmännen, styrelsen eller motsvarande organ som deltar i val av revisor se till att en ny revisor väljs för den återstående mandattiden.

10 §

Lämnande av uppgifter till efterträdande revisor

När en revisor avgår, entledigas eller revisorns mandattid upphör ska revisorn på begäran ge sin efterträdare de uppgifter som behövs för att revision ska kunna utföras.

Vad som föreskrivs i 1 mom. gäller också den revisionssammanslutning hos vilken revisorn har varit anställd.

3 kap.

Revisionens innehåll

1 §

Revisionsobjektet

Revisionen omfattar granskning av sammanslutningens eller stiftelsens bokföring, bokslut och verksamhetsberättelse samt förvaltning under räkenskapsperioden.

Om det i lagstiftningen annars förutsätts revision, tillämpas vad som i denna lag föreskrivs om revision för en räkenskapsperiod och om dess innehåll.

2 §

Revision i koncern

Revisorn i moderföretaget ska också granska koncernbokslutet samt försäkra sig om att revisorerna i de företag som ingår i koncernen har utfört revisionen på korrekt sätt.

3 §

Internationella revisionsstandarder

Utöver det som föreskrivs i denna lag och i författningar som utfärdats med stöd av den ska i ett uppdrag som avses i 1 kap. 1 § 1 mom. 1 punkten följas de revisionsstandarder som har godkänts för att tillämpas inom unionen och som avses i artikel 26 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/43/EG om lagstadgad revision av årsbokslut och sammanställd redovisning och om ändring av rådets direktiv 78/660/EEG och 83/349/EEG samt om upphävande av rådets direktiv 84/253/EEG (internationella revisionsstandarder).

4 §

Revisionsanteckning

När revisionen har slutförts ska revisorn göra en anteckning om detta på bokslutet och i den hänvisa till revisionsberättelsen.

5 §

Revisionsberättelse

En revisor ska avge en daterad och undertecknad revisionsberättelse för varje räkenskapsperiod. I revisionsberättelsen ska det bokslut som är föremål för den specificeras samt meddelas vilket bokslutsregelverk som har följts vid upprättandet av bokslutet. I revisionsberättelsen ska det anges huruvida de internationella revisionsstandarderna har följts.

Revisionsberättelsen ska innehålla ett uttalande om

1) huruvida bokslutet och verksamhetsberättelsen enligt det bokslutsregelverk som följts ger riktiga och tillräckliga uppgifter om resultatet av sammanslutningens eller stiftelsens verksamhet och dess ekonomiska ställning, samt

2) huruvida uppgifterna i räkenskapsperiodens verksamhetsberättelse och bokslut är konfliktfria.

Det uttalande som avses i 2 mom. kan lämnas utan reservation, med reservation eller med avvikande mening. Om revisorn inte har kunnat uttala sig, ska revisorn meddela detta i revisionsberättelsen. I revisionsberättelsen ska behövliga tilläggsuppgifter ges.

Revisorn ska i revisionsberättelsen ange om en bolagsman, styrelsemedlem, medlem av förvaltningsrådet eller motsvarande organ, ordföranden eller en vice ordförande för styrelsen, förvaltningsrådet eller motsvarande organ, verkställande direktören eller någon annan ansvarig i en sammanslutning eller stiftelse har

1) gjort sig skyldig till en handling eller försummelse som kan medföra skadeståndsskyldighet gentemot sammanslutningen eller stiftelsen, eller

2) brutit mot en lag som gäller sammanslutningen eller stiftelsen eller mot sammanslutningens eller stiftelsens bolagsordning, bolagsavtal eller stadgar.

I en sammanslutning eller stiftelse som är moderföretag ska en särskild berättelse om koncernen avges med iakttagande i tillämpliga delar av det som föreskrivs i 1—4 mom.

6 §

Lämnande av revisionsberättelse till en sammanslutning eller stiftelse

Revisionsberättelsen ska lämnas till styrelsen för sammanslutningen eller stiftelsen eller till motsvarande organ senast två veckor före det sammanträde där bokslutet ska läggas fram för fastställelse.

7 §

Revisionsprotokoll

En revisor kan för styrelsen, förvaltningsrådet, verkställande direktören eller andra ansvariga påpeka omständigheter som inte framgår av revisionsberättelsen. Dessa omständigheter antecknas i ett protokoll. Protokollet ska lämnas till det organ som har till uppgift att sörja för sammanslutningens eller stiftelsens förvaltning och för att verksamheten är ordnad på ett behörigt sätt. Organet ska utan dröjsmål ta upp protokollet till behandling och förvara det på ett betryggande sätt.

8 §

Fastställande av revisionsarvode

Det arvode som ska betalas till revisorn för en revision får inte fastställas på ett sätt som kan äventyra revisorns oberoende.

9 §

Skyldighet för en sammanslutnings eller stiftelses organ att biträda revisorn

Bolagsmännen, styrelsen, verkställande direktören eller motsvarande organ ska ge revisorn möjlighet att utföra revisionen i den omfattning som revisorn finner behövlig samt ge den utredning och hjälp som revisorn begär. Bolagsmännen, styrelsen, verkställande direktören eller motsvarande organ i ett dotterföretag har samma skyldigheter gentemot en revisor i moderföretaget.

10 §

Revisors närvaro vid en sammanslutnings eller stiftelses sammanträden

En revisor har rätt att närvara och yttra sig när sammanslutningens eller stiftelsens organ sammanträder, om sammanträdet behandlar frågor som anknyter till revisorns uppdrag.

En revisor ska vara närvarande vid ett sammanträde som behandlar sådana frågor att revisorns närvaro behövs.

En revisor ska på begäran av bolagsstämman eller motsvarande organ ge närmare uppgifter om omständigheter som kan påverka bedömningen av ett ärende som behandlas vid stämman. Uppgifterna får dock inte ges om de skulle orsaka sammanslutningen väsentlig olägenhet.

4 kap.

Övriga bestämmelser om revisorer

1 §

Yrkesetiska principer

En revisor ska utföra sina uppgifter som avses i denna lag med yrkeskunskap, integritet, objektivitet och omsorg med beaktande av det allmänna intresset.

2 §

Bibehållande och utvecklande av yrkeskunskap

En revisor är skyldig att bibehålla och utveckla sin yrkeskunskap.

3 §

Skyldighet att iaktta god revisionssed

En revisor ska iaktta god revisionssed vid utförandet av uppgifter som avses i denna lag.

En revisor ska följa de särskilda anvisningar som bolagsmännen samt bolagsstämman eller motsvarande organ ger, om anvisningarna inte står i strid med lag, bolagsordningen, stadgarna, bolagsavtalet, internationella revisionsstandarder, god revisionssed eller de yrkesetiska principerna.

4 §

Förvaring av material

En revisor ska förvara de handlingar som gäller ett uppdrag som avses i 1 kap. 1 § 1 och 2 mom. i minst sex år.

5 §

Kvalitetssäkring

En revisor ska sörja för sitt revisionsarbetes kvalitet och delta i den kvalitetsgranskning som avses i 7 kap. 9 § 1 mom. 1 punkten.

6 §

Revisors oberoende ställning

En revisor ska vara oberoende vid utförandet av ett uppdrag som avses i 1 kap. 1 § 1 mom. och organisera sin verksamhet på ett sätt som tryggar oberoendet.

Om det inte finns förutsättningar för en oberoende verksamhet, ska revisorn vägra ta emot uppdraget eller avstå från det. Revisorn behöver dock inte vägra ta emot eller avstå från ett uppdrag, om

1) de faktorer som utgör ett hot mot oberoendet som helhet bedömda ska anses betydelselösa, eller

2) revisorn har vidtagit åtgärder som tryggar oberoendet.

Åtgärder för att trygga oberoendet ska åtminstone vidtas om

1) revisorn har ekonomiska eller andra intressen i en sammanslutning eller stiftelse eller revisorn har en annan än sedvanlig affärsförbindelse med sammanslutningen eller stiftelsen,

2) revisorns egen verksamhet är föremål för revisionen,

3) revisorn i en rättegång eller något annat ärende handlar för eller mot sammanslutningen eller stiftelsen,

4) revisorn har en nära relation till en person som hör till sammanslutningens eller stiftelsens ledning eller som har deltagit i det ärende som är föremål för uppdraget i egenskap av anställd hos sammanslutningen eller stiftelsen, eller om

5) revisorn utsätts för påtryckning.

De faktorer som hotar oberoendet och som avses i 2 och 3 mom. och de åtgärder som tryggar oberoendet ska tas upp i det material som gäller uppdraget.

Det som i 3 mom. föreskrivs om en sammanslutning eller stiftelse gäller också sammanslutningar som dessa har bestämmande inflytande i enligt 1 kap. 5 § i bokföringslagen samt en sammanslutning eller stiftelse under vars omedelbara bestämmande inflytande sammanslutningen står.

Vid den bedömning som avses i 2 mom. ska också beaktas sådana faktorer som hotar revisorns oberoende och som hänför sig till

1) den revisionssammanslutning där revisorn arbetar,

2) en person som i betydande grad deltar i uppdraget under revisorns övervakning,

3) en person som direkt leder eller övervakar revisorns verksamhet, eller

4) en sådan ägare av eller person i ledningen för en i 1 punkten i detta moment avsedd revisionssammanslutning som i betydande grad deltar i uppdraget.

7 §

Revisors jäv

En revisor är inte oberoende på det sätt som avses i 6 § åtminstone om

1) revisorn är bolagsman, styrelsemedlem eller medlem av förvaltningsrådet, verkställande direktör eller en person med motsvarande ställning i sammanslutningen eller stiftelsen eller i en sammanslutning som hör till samma koncern eller i ett intresseföretag som avses i 1 kap. 8 § i bokföringslagen,

2) revisorn har i uppgift att sköta sammanslutningens eller stiftelsens bokföring eller medelsförvaltning eller tillsynen över dessa,

3) revisorn är anställd hos sammanslutningen eller stiftelsen eller hos en person som avses i 1 eller 2 punkten,

4) revisorn har direkt eller indirekt äganderätt eller annan rätt till en aktie eller andel i en sammanslutning som eftersträvar vinst,

5) revisorn har ett penninglån, en säkerhet eller motsvarande förmån som beviljats eller ställts av sammanslutningen, stiftelsen eller en person som hör till dess ledning eller revisorn har gett nämnda part en sådan förmån,

6) den person som avses i 1 eller 2 punkten är revisorns make, bror eller syster eller släkting i rakt upp- eller nedstigande led till revisorn,

7) revisorns make eller en person som är släkt med revisorn i rakt nedstigande led har en sådan äganderätt eller annan rätt som avses i 4 punkten, och denna rätt inte är obetydlig, eller om

8) den fysiska person eller den huvudansvariga revisorn i den revisionssammanslutning som valts till revisor för en sammanslutning som är föremål för handel på en reglerad marknad har tagit emot en uppgift som avses i 1 eller 2 punkten i sammanslutningen i fråga och mindre än två år har förflutit från övergången till denna uppgift.

Det som föreskrivs i 1 mom. 4 punkten gäller inte en sammanslutning där medlemskap är en förutsättning för att de nödvändighetstjänster som den bjuder ut ska få användas. Revisorn får i en sådan sammanslutning ha endast en sådan andel som berättigar till användning av tjänsterna, dock inte större andel än en hundradel.

Om revisorn efter att ha mottagit ett uppdrag får en rätt som avses i 1 mom. 4 punkten, ska revisorn avstå från rätten eller uppdraget inom en skälig tid från det han eller hon fick kännedom om sitt förvärv och hade rätt att avstå från det.

Vad som ovan i denna paragraf föreskrivs om en sammanslutning eller stiftelse gäller också sammanslutningar som i enlighet med 1 kap. 5 § i bokföringslagen står under dess bestämmande inflytande samt en sammanslutning eller stiftelse under vars omedelbara bestämmande inflytande sammanslutningen står.

8 §

Revisors tystnadsplikt

En revisor eller revisorns biträde får inte för någon utomstående röja omständigheter som han eller hon i sitt uppdrag enligt denna lag fått kännedom om, om inte något annat föreskrivs i 2 eller 3 mom.

Tystnadsplikten gäller dock inte en omständighet som

1) revisorn ska meddela eller ge ett utlåtande om med stöd av lag,

2) får röjas i enlighet med samtycke av den i vars intresse tystnadsplikt har föreskrivits,

3) en myndighet, domstol eller en annan person med stöd av lag har rätt att få kännedom om, eller som

4) har kommit till allmän kännedom.

Trots tystnadsplikten får en revisor anmäla misstanke om ett förfarande som strider mot bestämmelser eller myndighetsföreskrifter till myndigheten. På en sådan anmälan tillämpas vad som i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999) föreskrivs om sekretessbelagda myndighetshandlingar.

5 kap.

Särskilda bestämmelser som gäller revisor för en sammanslutning som är föremål för handel på en reglerad marknad

1 §

Maximala mandattider

Mandattiderna för en revisor för en sammanslutning som är föremål för handel på en reglerad marknad kan i en följd uppgå till högst sju år.

Revisorn får efter den maximitid som avses i 1 mom. åter delta i revisionen av sammanslutningen tidigast två år efter det att revisionsuppdraget har upphört.

Om en revisionssammanslutning har valts till revisor, tillämpas det som föreskrivs ovan i denna paragraf inte på sammanslutningen utan endast på den huvudansvariga revisorn.

2 §

Uppgifter som ska ges sammanslutningens styrelse

Revisorn för en sammanslutning som är föremål för handel på en reglerad marknad ska årligen ge sammanslutningens styrelse

1) en skriftlig bekräftelse på sitt oberoende samt en anmälan om i 4 kap. 6 § avsedda omständigheter som hotar oberoendet och som inte ska anses obetydliga samt om de åtgärder som har vidtagits för att trygga oberoendet, samt

2) en anmälan om de andra uppdrag än revisionsuppdrag som revisorn utfört för sammanslutningens räkning.

3 §

Offentliggörande av uppgifter om förvaltning och verksamhet

Revisorn för en sammanslutning som är föremål för handel på en reglerad marknad ska årligen offentliggöra uppgifter om revisionssammanslutningens juridiska form, ägarrelationer, ekonomi och revisionskunder samt om revisionssammanslutningens förvaltning, system för kvalitetssäkring och anvisningar som gäller oberoende. Närmare bestämmelser om de uppgifter som ska offentliggöras utfärdas genom förordning av statsrådet.

6 kap.

Godkännande och registrering

1 §

Godkännande som revisor

Revisionstillsynen ska på ansökan godkänna en sökande som uppfyller de villkor för godkännande som anges i 2 § som GR-revisor, en sökande som uppfyller de villkor för godkännande av specialkompetens som anges i 3 § som CGR- eller OFGR-revisor och en sökande som uppfyller de villkor för godkännande av revisionssammanslutning som anges i 5 § som revisionssammanslutning.

Ett godkännande som avses i 1 mom. är i kraft tills vidare.

Närmare bestämmelser om ansökningsförfarandet får utfärdas genom förordning av arbets- och näringsministeriet.

2 §

Villkor för godkännande som GR-revisor

Som GR-revisor ska godkännas en fysisk person

1) som inte är försatt i konkurs, som inte har meddelats näringsförbud, som inte är omyndig, vars handlingsbehörighet inte har begränsats och för vilken det inte har förordnats en intressebevakare,

2) som inte genom sin verksamhet har visat sig vara olämplig för revisorsuppdrag,

3) som har avlagt högskoleexamen eller som har minst sju års erfarenhet av yrkesuppgifter inom redovisning, finansiering och juridik,

4) som har genomfört de studier i redovisning och juridik samt andra studier i de ekonomiska vetenskaperna som revisorsuppdraget förutsätter,

5) som under minst tre års tid har förvärvat praktisk erfarenhet av revision av bokslut eller koncernbokslut eller av granskning av motsvarande ekonomiska kalkyler eller som under minst 15 års tid har förvärvat praktisk erfarenhet av yrkesuppgifter inom redovisning, finansiering och juridik,

6) som har presterat ett godkänt resultat i revisorsexamen, nedan GR-examen, samt

7) som efter godkänt resultat i GR-examen har avgett en revisorsförsäkran inför domstol.

Undantag från kraven i 1 mom. 4 punkten kan göras, om personen har presterat ett godkänt resultat i extra uppgifter som behandlar studieämnena.

En person är olämplig för revisorsuppdrag på det sätt som avses i 1 mom. 2 punkten, om personen genom en lagakraftvunnen dom under de senaste tre åren har dömts till bötesstraff eller under de senaste fem åren har dömts till fängelsestraff för ett brott som visar att han eller hon är olämplig som revisor. Personen anses inte heller vara lämplig för uppgiften, om han eller hon annars genom sin tidigare verksamhet har visat sig vara uppenbart olämplig för revisorsuppdrag.

En person vars godkännande har återkallats helt och hållet med stöd av 10 kap. 2 § 1 mom. 1 eller 2 punkten kan inte på nytt godkännas som GR-revisor förrän tre år förflutit från återkallandet.

Trots 1 mom. ska som GR-revisor godkännas en revisor som har godkänts i en EES-stat och en person som har yrkesbehörighet att utöva verksamhet som revisor i en stat med vilken Europeiska unionen och dess medlemsstater har ingått ett avtal om ömsesidigt erkännande av yrkesbehörighet. Personen ska före godkännandet genomgå ett behörighetsprov med godkänt resultat.

Närmare bestämmelser om de studier, den möjlighet att ersätta studier med extra uppgifter, de krav på erfarenhet, de examina och examensfordringar, det innehåll i revisorsförsäkran samt det behörighetsprov som avses i denna paragraf utfärdas genom förordning av arbets- och näringsministeriet.

3 §

Villkor för godkännande av specialkompetenserna CGR och OFGR

Som CGR-revisor ska godkännas en GR-revisor som fortfarande uppfyller de villkor för godkännande som anges i 2 § 1 mom. 1 och 2 punkten och

1) som har avlagt högre högskoleexamen eller som i minst fem års tid har varit verksam som GR-revisor eller som har minst sju års erfarenhet av yrkesuppgifter inom redovisning, finansiering och juridik, och

2) som har presterat ett godkänt resultat i specialiseringsexamen för revisor för företag av allmänt intresse, nedan CGR-specialiseringsexamen.

Som OFGR-revisor ska godkännas en GR-revisor som fortfarande uppfyller de villkor för godkännande som anges i 2 § 1 mom. 1 och 2 punkten och

1) som har avlagt högre högskoleexamen eller som i minst fem års tid har varit verksam som GR-revisor eller som har minst sju års erfarenhet av yrkesuppgifter inom redovisning, finansiering och juridik,

2) som har genomfört de studier i redovisning och juridik som uppgiften som revisor inom den offentliga förvaltningen och ekonomin förutsätter eller som under minst ett år och sex månader har förvärvat erfarenhet av uppgifter inom den offentliga förvaltningen och ekonomin, och

3) som har presterat ett godkänt resultat i specialiseringsexamen för revisor inom den offentliga förvaltningen och ekonomin, nedan OFGR-specialiseringsexamen.

Undantag från kraven i 2 mom. 2 punkten kan göras, om revisorn har presterat ett godkänt resultat i extra uppgifter som behandlar studieämnena.

Trots 1 och 2 mom. ska som CGR- och OFGR-revisor godkännas en revisor som har godkänts i en EES-stat och en person som har yrkesbehörighet att utöva verksamhet som revisor i en stat med vilken Europeiska unionen och dess medlemsstater har ingått ett avtal om ömsesidigt erkännande av yrkesbehörighet. Personen ska före godkännandet genomgå ett behörighetsprov med godkänt resultat.

Närmare bestämmelser om de studier, den möjlighet att ersätta studier med extra uppgifter, de krav på erfarenhet, de examina och examensfordringar samt det behörighetsprov som avses i denna paragraf utfärdas genom förordning av arbets- och näringsministeriet.

4 §

Examina och deltagande i examina

GR-examen samt CGR- och OFGR-specialiseringsexamina ordnas minst en gång per kalenderår.

I examen kan delta en fysisk person som av Revisionstillsynen har fått tillstånd att delta i examen. Ett tillstånd att delta i examen är i kraft under det år tillståndet beviljas och de fem därpå följande kalenderåren.

Tillstånd att delta i GR-examen ska på ansökan beviljas en fysisk person som uppfyller det behörighetskrav som anges i 2 § 1 mom. 3 punkten, som med godkänt resultat har genomfört de studier som avses i 4 punkten och som har förvärvat den praktiska erfarenhet som avses i 5 punkten så att endast 12 månader av den föreskrivna tiden saknas. Undantag från kravet på genomförda studier kan göras, om personen utför extra uppgifter som behandlar de studieämnen som saknas.

Tillstånd att delta i CGR-specialiseringsexamen ska på ansökan beviljas en fysisk person som med godkänt resultat har avlagt den GR-examen som avses i 2 § 1 mom. 6 punkten eller som har beviljats tillstånd att delta i en sådan examen och som uppfyller det behörighetskrav som anges i 3 § 1 mom. 1 punkten. Om personen inte har avlagt högre högskoleexamen, får tillstånd beviljas om högst 12 månader saknas av den praktiska erfarenhet som avses i 3 § 1 mom. 1 punkten.

Tillstånd att delta i OFGR-specialiseringsexamen ska på ansökan beviljas en fysisk person som med godkänt resultat har avlagt den GR-examen som avses i 2 § 1 mom. 6 punkten eller som har beviljats tillstånd att delta i en sådan examen och som uppfyller det behörighetskrav som anges i 3 § 2 mom. 1 och 2 punkten. Om personen inte har avlagt högre högskoleexamen, får tillstånd beviljas om högst 12 månader saknas av den praktiska erfarenhet som avses i 3 § 2 mom. 1 punkten. Om personen inte har genomfört de studier som avses i 3 § 2 mom. 2 punkten, får tillstånd beviljas om högst sex månader saknas av den praktiska erfarenhet som avses i den punkten. Undantag från kravet på genomförda studier kan göras, om personen utför extra uppgifter som behandlar de studieämnen som saknas.

Om personen har beviljats tillstånd att delta i såväl GR-examen som CGR- eller OFGR-specialiseringsexamen, men han eller hon inte har presterat ett godkänt resultat i GR-examen, kan personen delta i specialiseringsexamen endast om han eller hon samtidigt deltar i GR-examen. Om personen då presterar ett godkänt resultat endast i specialiseringsexamen, är prestationen i kraft de fem följande kalenderåren efter examensåret. Om personen inte presterar ett godkänt resultat i GR-examen under den tid specialiseringsexamen är i kraft, upphör resultatet av specialiseringsexamen att gälla.

Närmare bestämmelser om ansökningsförfarandet får utfärdas genom förordning av arbets- och näringsministeriet.

5 §

Villkor för godkännande som revisionssammanslutning

Som revisionssammanslutning ska godkännas ett aktiebolag, andelslag, kommanditbolag eller öppet bolag som utövar revisionsverksamhet och

1) som har förutsättningar att vara verksam som en oberoende revisionssammanslutning i enlighet med denna lag,

2) där majoriteten av bolagsmännen i ett öppet bolag eller av de ansvariga bolagsmännen i ett kommanditbolag är av bolaget anställda revisorer, revisionssammanslutningar eller i en EES-stat godkända revisorer eller revisionssammanslutningar eller där majoriteten av det röstetal som aktiebolagets aktier eller av det röstetal som andelslagens medlemmar och fullmäktige medför innehas av de ovan avsedda revisorerna eller revisionssammanslutningarna,

3) där mer än hälften av medlemmarna och ersättarna i samt ordföranden och vice ordföranden för styrelsen i ett aktiebolag eller andelslag är revisorer eller i en EES-stat godkända revisorer, vilka arbetar i sammanslutningen, och

4) där de ansvariga bolagsmännen, verkställande direktören, dennes ställföreträdare, medlemmarna eller suppleanterna i styrelsen inte genom sin verksamhet har visat sig vara olämpliga för uppgiften som ansvarig i en revisionssammanslutning.

En person är olämplig för uppgiften på det sätt som avses i 1 mom. 4 punkten, om personen genom en lagakraftvunnen dom under de senaste tre åren har dömts till bötesstraff eller under de senaste fem åren har dömts till fängelsestraff för ett brott som visar att han eller hon är olämplig som ansvarig i en revisionssammanslutning. Personen anses inte heller vara lämplig för uppgiften, om han eller hon annars genom sin tidigare verksamhet har visat sig vara uppenbart olämplig för uppgiften som ansvarig i en revisionssammanslutning.

Vad som ovan föreskrivs om aktiebolag, andelslag, kommanditbolag och öppna bolag tillämpas på utländska sammanslutningar som motsvarar dem.

6 §

Rätt att använda yrkesbeteckning

Yrkesbeteckningen GR-revisor och den förkortning som syftar på denna får endast användas av en fysisk person som godkänts som GR-revisor i enlighet med 1 §.

Yrkesbeteckningen CGR-revisor och den förkortning som syftar på denna får endast användas av en fysisk person som godkänts som CGR-revisor i enlighet med 1 §.

Yrkesbeteckningen OFGR-revisor och den förkortning som syftar på denna får endast användas av en fysisk person som godkänts som OFGR-revisor i enlighet med 1 §.

Yrkesbeteckningen revisionssammanslutning får endast användas av en revisionssammanslutning som godkänts i enlighet med 1 §.

7 §

Avbrytande och återställande av ett godkännande

Revisionstillsynen avbryter ett godkännande

1) på begäran av revisorn,

2) på grund av att revisorn avlidit,

3) om revisorn inte har betalat de avgifter som avses i 11 kap. 2 § inom rimlig tid efter det att han eller hon fått en anmärkning om saken.

Om godkännandet har avbrutits med stöd av 1 mom. 1 punkten, ska godkännandet återställas på ansökan, om sökanden fortfarande uppfyller villkoren för godkännande och kravet i 4 kap. 2 § på bibehållande och utvecklande av yrkeskunskapen. För att godkännandet ska kunna återställas i ett fall som avses i 1 mom. 3 punkten i denna paragraf krävs dessutom att sökanden har betalat de avgifter som förfallit till betalning.

8 §

Revisorsexamensregistret

Revisionstillsynen för ett revisorsexamensregister över dem som deltagit i revisors- och specialiseringsexamina och i behörighetsprovet. Registret förs för bevarande av uppgifter om examina och prov, för skötseln av Revisionstillsynens uppgifter samt för uppföljning av hur väl systemet fungerar.

I registret införs namn och personbeteckning för den som deltagit i en examen eller ett prov samt uppgifter om examens eller provets namn och resultat samt tidpunkten för examen eller provet. Om en avlagd specialiseringsexamen upphör att gälla enligt 4 § 6 mom., ska detta antecknas i registret.

Uppgifterna ska bevaras i registret i 50 år.

9 §

Revisorsregistret

Revisionstillsynen för ett revisorsregister så att var och en kan få uppgifter om revisorer samt andra behövliga uppgifter om dessa. Registret förs också i syfte att övervaka revisorernas verksamhet och återställa godkännanden. I registret antecknas uppgifter som specificerar fysiska personer som godkänts som revisorer och sammanslutningar som godkänts som revisionssammanslutningar samt andra behövliga uppgifter som gäller revisorers utövande av yrkes- och affärsverksamhet.

I registret ska åtminstone följande uppgifter föras in:

1) i fråga om fysiska personer namn och personbeteckning eller, om personbeteckning saknas, födelsetid samt i fråga om sammanslutningar firma samt företags- och organisationsnummer,

2) registreringsdatum och identifikationsnummer,

3) postadress och eventuell e-postadress samt telefonnummer,

4) godkännande som GR-, CGR- eller OFGR-revisor eller som revisionssammanslutning samt tidpunkten för godkännandet och när godkännandet upphört,

5) tidpunkten för när ett godkännande upphört på revisorns eget initiativ och tidpunkten för återställande av ett godkännande,

6) anmärkning eller varning samt återkallande av ett godkännande och tidpunkten för återkallandet,

7) i fråga om revisionssammanslutningens ägare namn och personbeteckning eller, om personbeteckning saknas, födelsetider eller företags- och organisationsnummer och postadresser samt, i fråga om medlemmar i styrelsen eller motsvarande organ samt verkställande direktören och dennes ställföreträdare, namn och personbeteckning eller, om personbeteckning saknas, födelsetid och postadress.

Uppgifterna ska bevaras i revisorsregistret enligt följande:

1) de uppgifter som avses i 2 mom. 1, 2, 4 och 5 punkten ska bevaras i 30 år från det att godkännandet helt och hållet har avbrutits med stöd av 7 § eller återkallats med stöd av 10 kap. 2 § genom ett lagakraftvunnet beslut,

2) de i 2 mom. 6 punkten avsedda uppgifterna om återkallande ska bevaras i 10 år, uppgifterna om varning i sex år och uppgifterna om anmärkning i tre år från det att beslutet om sanktionen i fråga har vunnit lag kraft,

3) övriga registrerade uppgifter än de som avses i 1 och 2 punkten ska bevaras tills godkännandet helt och hållet har avbrutits med stöd av 7 § eller återkallats med stöd av 10 kap. 2 § genom ett lagakraftvunnet beslut.

I registret antecknas uppgifter också om en revisor som har godkänts och registrerats i en annan stat än en EES-stat och som avger en revisionsberättelse om ett bokslut eller ett koncernbokslut samt om en verksamhetsberättelse för en sammanslutning som har registrerats i en annan stat än en EES-stat, när sammanslutningens värdepapper är föremål för handel på en börs som avses i 1 kap. 2 § i lagen om handel med finansiella instrument. Den som ska registreras ska dessutom uppfylla de förutsättningar i fråga om yrkeskunskap, revisionssammanslutningens förvaltning, utförandet av revision och offentliggörande av uppgifter om vilka det utfärdas närmare bestämmelser genom förordning av statsrådet. Registreringen gäller inte en revisor i en sådan sammanslutning av vars värdepapper endast sådana icke-aktierelaterade värdepapper är upptagna till handel på en reglerad marknad vilkas nominella värde eller bokföringsmässiga motvärde per enhet är minst 50 000 euro eller motsvarande belopp i någon annan valuta på emitteringsdagen.

Närmare bestämmelser om andra uppgifter än personuppgifter som ska föras in i registret och om registerföringen får utfärdas genom förordning av statsrådet.

10 §

Skyldighet att anmäla ändringar i villkoren för godkännande och i registeruppgifterna

En revisor ska utan dröjsmål anmäla ändringar i villkoren för godkännande och i uppgifterna i revisorsregistret till Revisionstillsynen.

Vad som i 1 mom. föreskrivs om revisorns skyldighet att anmäla ändringar i registeruppgifterna tillämpas också på sådana revisorer från en annan stat än en EES-stat som har registrerats enligt 9 § 4 mom.

11 §

Erhållande av uppgifter ur registren

Trots 16 § 3 mom. i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet får Revisionstillsynen lämna ut uppgifter ur revisorsregistret över det allmänna datanätet, dock inte slutleden till en persons personbeteckning. Uppgifterna ska avlägsnas från den offentliga informationstjänsten utan obefogat dröjsmål, om godkännandet av en revisor helt och hållet har avbrutits med stöd av 7 § eller återkallats med stöd av 10 kap. 2 § genom ett lagakraftvunnet beslut.

Var och en har rätt att mot ersättning av kostnaderna få utdrag ur och kopior av uppgifter i revisorsexamensregistret och revisorsregistret. Trots 16 § 3 mom. i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet har var och en rätt att elektroniskt få uppgifter om, utdrag ur och intyg över de anteckningar som gjorts i registren. Vad som bestäms ovan i detta moment gäller slutleden till fysiska personers personbeteckning, om uppgiften behövs för att skydda fördelar eller rättigheter eller om det finns någon annan godtagbar grund för att lämna ut den.

7 kap.

Styrning, utveckling och tillsyn

1 §

Revisionstillsynen

Revisionstillsynen finns vid Patent- och registerstyrelsen.

Närmare bestämmelser om organiseringen av Revisionstillsynen vid Patent- och registerstyrelsen samt om det förfarande som ska tillämpas vid tillsynen får utfärdas genom förordning av statsrådet.

2 §

Revisionstillsynens uppgifter

Revisionstillsynen svarar för den allmänna styrningen och utvecklingen av revisionen samt för tillsynen över revisorer. Revisionstillsynen

1) godkänner revisorer samt ansvarar för systemet för godkännande och utvecklingen av systemet,

2) utövar tillsyn över att revisorerna i sin verksamhet följer denna lag, bestämmelser som utfärdats med stöd av den och lagen om revision inom den offentliga förvaltningen och ekonomin,

3) utövar tillsyn över att revisorerna bibehåller och utvecklar sin yrkeskunskap och bibehåller förutsättningarna för godkännande,

4) övervakar revisionens kvalitet och svarar för utvecklingen av systemet för kvalitetskontroll,

5) svarar för den allmänna styrningen och utvecklingen av revisionen,

6) deltar i internationellt samarbete och informationsutbyte,

7) fullgör sina övriga uppgifter enligt denna lag.

Utöver vad som föreskrivs i 1 mom. ska Revisionstillsynen sköta de övriga uppgifter som föreskrivits för Patent- och registerstyrelsen och som anvisats Revisionstillsynen.

3 §

Tillsynsobjekt

Revisionstillsynen utövar tillsyn över revisorer.

Revisionstillsynen utövar tillsyn också över de revisorer som registrerats enligt 6 kap. 9 § 4 mom. och som har godkänts i en annan stat än en EES-stat, med iakttagande av vad som föreskrivs om tillsynen över revisorer, om inte tillsynen i staten i fråga har bedömts motsvara tillsynen över revisorer i EES-staterna. Vid bedömning av motsvarigheten ska Europeiska kommissionens beslut om motsvarigheten i tillsynen över revisorer från en annan stat än en EES-stat följas. Om något sådant beslut inte har fattats, ska Revisionstillsynen bedöma motsvarigheten i ifrågavarande stats tillsyn över revisorer eller följa en motsvarighetsbedömning som gjorts i en annan EES-stat.

Revisionstillsynen kan inte pröva en revisors verksamhet, om det har förflutit mer än sex år sedan händelserna.

Revisionstillsynen kan avstå från att pröva en revisors verksamhet och revisionsnämnden kan avstå från att påföra en påföljd, om godkännandet av revisorn helt och hållet har avbrutits med stöd av 6 kap. 7 § eller återkallats med stöd av 10 kap. 2 §.

4 §

Revisionsnämnden

Vid Revisionstillsynen finns revisionsnämnden, som är självständig i sina avgöranden.

5 §

Revisionsnämndens beslutsrätt

Revisionsnämnden avgör i denna lag avsedda ärenden som gäller

1) den allmänna styrningen och utvecklingen av revisionen,

2) påförande av och avstående från administrativa påföljder som avses i 10 kap. 1 och 2 §,

3) begäran om omprövning som avses i 11 kap. 1 § 1 mom.,

4) sådant överklagande av förvaltningsdomstolens beslut som avses i 11 kap. 1 § 5 mom.

Revisionsnämnden har också till uppgift att på ett ändamålsenligt sätt främja skötseln av Revisionstillsynens uppgifter enligt denna lag.

6 §

Tillsättande av revisionsnämnden och revisionsnämndens sammansättning

Statsrådet tillsätter revisionsnämnden för tre år i sänder. Nämnden har en ordförande, en vice ordförande samt minst fem och högst åtta andra medlemmar. Nämnden har dessutom två permanenta sakkunniga. Varje medlem, med undantag för ordföranden och vice ordföranden, har en personlig suppleant och den permanenta sakkunniga har en suppleant. Revisionsnämndens ordförande och vice ordförande förordnas efter föredragning från arbets- och näringsministeriet.

Alla medlemmar ska vara väl förtrogna med revision. Minst två av medlemmarna ska ha avlagt en annan högre högskoleexamen i juridik än magisterexamen i internationell och komparativ rätt. Nämnden som helhet ska ha den övriga sakkunskap som krävs för uppgifterna. De permanenta sakkunniga ska vara revisorer.

Till medlem i nämnden kan inte utses en revisor, en delägare i en revisionssammanslutning eller en person i motsvarande ställning, en medlem i en revisionssammanslutnings styrelse eller motsvarande organ eller någon som står i anställnings- eller uppdragsförhållande till en revisionssammanslutning. Majoriteten av medlemmarna ska vara personer i fråga om vilka det förflutit mer än tre år sedan de arbetade i nämnda uppgifter.

Det som ovan föreskrivs om medlemmarna gäller på motsvarande sätt deras suppleanter.

7 §

Behandlingen av ett ärende i revisionsnämnden

Revisionsnämnden är beslutför då ordföranden eller vice ordföranden samt minst tre andra medlemmar eller suppleanter, av vilka minst en har avlagt högre högskoleexamen i juridik, är närvarande. Nämnden fattar beslut med enkel majoritet. Om rösterna faller lika, avgör ordförandens röst eller, om vice ordföranden är ställföreträdare för ordföranden, vice ordförandens röst. De permanenta sakkunniga får inte delta i beslutfattandet.

Revisionsnämnden avgör ärenden efter föredragning, om vilken det föreskrivs närmare i Patent- och registerstyrelsens arbetsordning.

Nämnden får för skötseln av sina uppgifter höra utomstående sakkunniga och inrätta sektioner.

Revisionsnämndens medlemmar, suppleanter, sakkunniga och sektionsmedlemmar handlar under straffrättsligt tjänsteansvar vid utförandet av uppgifter enligt denna lag. Bestämmelser om skadeståndsansvar finns i skadeståndslagen (412/1974).

I nämndens arbetsordning, som fastställs av ordföranden, bestäms närmare om organiseringen av arbetet i nämnden.

Närmare bestämmelser om det förfarande som ska iakttas i nämnden får utfärdas genom förordning av statsrådet.

8 §

Ordnande av examina och prov

Revisionstillsynen svarar för ordnandet av de examina, prov och extra uppgifter som avses i 6 kap. 2 och 3 §. Revisionstillsynen får anlita utomstående sakkunniga för uppgifterna. På utomstående sakkunniga tillämpas bestämmelserna i 8 kap. 8 § 4 mom.

Revisionstillsynen kan besluta att bemyndiga revisionsnämnden eller en sådan sammanslutning som med avseende på oberoende, tillförlitlighet, sakkunskap och andra omständigheter är att betrakta som lämplig för uppdraget att sköta de uppgifter som avses i 1 mom. Revisionstillsynen ska övervaka skötseln av de uppgifter som överförts.

Vid skötseln av de uppgifter som överförts med stöd av 2 mom. ska bestämmelserna i förvaltningslagen (434/2003), språklagen (423/2003) och lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet iakttas. Den som sköter sådana uppgifter som överförts med stöd av 2 mom. handlar under straffrättsligt tjänsteansvar. Bestämmelser om skadeståndsansvar finns i skadeståndslagen.

9 §

Kvalitetskontroll

Vid övervakningen av revisionens kvalitet ska Revisionstillsynen

1) förordna en revisor till kvalitetsgranskning minst vart sjätte år eller, om det är fråga om en revisor som granskar en sammanslutning som är föremål för handel på en reglerad marknad, minst vart tredje år,

2) förordna en eller flera oberoende kvalitetsgranskare att utföra kvalitetsgranskningar,

3) besluta om innehållet i och sättet att genomföra kvalitetsgranskningen, samt

4) behandla resultaten av kvalitetsgranskningen och fatta beslut om de åtgärder som kvalitetsgranskningen föranleder.

Revisionstillsynen får anlita utomstående sakkunniga för kvalitetsgranskningen.

Utomstående kvalitetsgranskare ska utan dröjsmål ge Revisionstillsynen en utredning över utförd kvalitetsgranskning.

På utomstående kvalitetsgranskare tillämpas dessutom bestämmelserna om sakkunniga i 8 kap. 8 §.

8 kap.

Tillsynsbefogenheter

1 §

Rätt att få uppgifter av revisorer

En revisor ska trots sekretessbestämmelserna utan obefogat dröjsmål lämna Revisionstillsynen de upplysningar och redogörelser som den begär och som behövs för tillsynen, öppet och sanningsenligt samt även i övrigt bistå vid utredandet av ett tillsynsärende.

Revisionstillsynen har rätt att av revisorn få alla de handlingar och övriga upptagningar som den anser behövliga för tillsynen, i en för tillsynen relevant form samt att avgiftsfritt få behövliga kopior av dessa.

Vad som föreskrivs i 1 och 2 mom. gäller också en revisor i en sammanslutning eller stiftelse som är ett moderföretag, om det inte finns sådana hinder för att ge uppgifter om koncernrevisionen som föranleds av lagstiftningen i en annan stat eller något annat hinder som inte beror på revisorn. Revisorn ska visa att hindret existerar.

2 §

Rätt att få uppgifter av andra

Revisionstillsynen har trots sekretessbestämmelserna rätt att av revisionsobjektet, den som har sådant bestämmande inflytande i revisionsobjektet som avses i 1 kap. 5 § i bokföringslagen eller den som revisionsobjektet har bestämmande inflytande i, få alla sådana uppgifter som de har om revisorn eller revisionen och som Revisionstillsynen behöver för att fullgöra sitt lagstadgade tillsynsuppdrag.

Revisionstillsynen har trots sekretessbestämmelserna rätt att för en specificerad tillsynsåtgärd få nödvändiga uppgifter av andra än dem som avses ovan i denna paragraf, om de av grundad anledning kan antas vara i besittning av sådana uppgifter.

3 §

Granskningsrätt

Revisionstillsynen har trots sekretessbestämmelserna rätt att på revisorns verksamhetsställe granska handlingar, övriga upptagningar och datasystem som gäller revisorns verksamhet och förvaltning i den utsträckning som behövs för att Revisionstillsynen ska kunna fullgöra sitt lagstadgade tillsynsuppdrag.

Granskning får dock inte utföras i utrymmen som används för boende av permanent natur.

Vad som i 1 mom. föreskrivs om revisorer gäller också företag som i egenskap av ombud för revisorn eller annars på uppdrag av revisorn sköter uppgifter i anslutning till dennes affärsverksamhet, bokföring, datasystem, riskhantering eller interna kontroll.

Revisionstillsynen har dessutom trots sekretessbestämmelserna rätt att av personer, sammanslutningar och stiftelser som avses i 2 § för granskning få handlingar och upptagningar som innehåller uppgifter av det slag som avses i nämnda paragraf och få kopior av dessa.

4 §

Undantag från rätten att få uppgifter och granska när det gäller rättegångsombud, rättegångsbiträden och advokater

Med avvikelse från vad som föreskrivs ovan i detta kapitel har Revisionstillsynen inte rätt att av en advokat som avses i lagen om advokater (496/1958) eller av dennes biträde få uppgifter, handlingar eller upptagningar om advokatens klienter eller att granska dessa och inte heller av någon annan få uppgifter, handlingar eller upptagningar som erhållits i samband med uppdrag som rättegångsombud eller rättegångsbiträde eller att granska dessa. Som sådana uppdrag räknas, utöver egentliga rättegångsrelaterade uppdrag, juridisk rådgivning om klienters rättsliga ställning vid förundersökning till följd av brott eller vid annan behandling av ärenden före rättegång eller juridisk rådgivning för inledande eller undvikande av rättegång.

5 §

Rätt att få uppgifter ur bötesregistret och straffregistret

Revisionstillsynen har rätt att ur det bötesregister som avses i 46 § i lagen om verkställighet av böter (672/2002) få de uppgifter som behövs för att utreda om en revisor eller en sådan ansvarig i en revisionssammanslutning som avses i 6 kap. 5 § 1 mom. 4 punkten i denna lag har den lämplighet som förutsätts.

Revisionstillsynens rätt att få uppgifter ur straffregistret grundar sig på straffregisterlagen (770/1993).

6 §

Erhållande av uppgifter av andra myndigheter

Revisionstillsynen har trots sekretessbestämmelserna och andra begränsningar som gäller erhållande av uppgifter rätt att av myndigheter och andra som sköter offentliga uppdrag, på begäran få de uppgifter som är nödvändiga för tillsynen enligt denna lag. Uppgifterna får hämtas genom en teknisk anslutning utan samtycke av den vars intressen sekretessen är avsedd att skydda. Vad som bestäms ovan gäller dock inte känsliga personuppgifter.

7 §

Vite

Revisionstillsynen kan ålägga den som avses i 1—3 § att fullgöra sin skyldighet enligt nämnda paragrafer vid vite, om försummelsen inte är obetydlig.

En fysisk persons skyldighet enligt denna lag att lämna information får inte förenas med vite, om personen är misstänkt för brott och informationen har samband med det ärende som brottsmisstanken hänför sig till.

Revisionstillsynen beslutar om föreläggande och utdömande av vite. Bestämmelser om sökande av ändring i beslut om vite finns i denna lag.

8 §

Anlitande av utomstående sakkunniga

Revisionstillsynen får för en utredning som behövs för tillsynen och som kräver särskild sakkunskap anlita utomstående sakkunniga.

Sakkunniga ska ha tillräcklig sakkunskap med hänsyn till uppdragets art och omfattning. Om de sakkunniga arbetar som utomstående kvalitetsgranskare, ska de vara väl förtrogna med revision och ha specialutbildning i kvalitetsgranskning.

Sakkunniga har när utförandet av uppdraget så kräver de rättigheter som avses i 1 § och 3 § 1 mom. Dessutom ska sakkunniga iaktta 3 § 2 mom.

Sakkunniga ska iaktta vad som föreskrivs i förvaltningslagen, språklagen och lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet. Sakkunniga handlar under straffrättsligt tjänsteansvar vid utförandet av lagstadgade offentligrättsliga förvaltningsuppgifter. Bestämmelser om skadeståndsansvar finns i skadeståndslagen.

Revisionstillsynen kan bestämma att de utomstående sakkunnigas arvoden ska betalas av revisorn, om det är fråga om kvalitetsgranskning av revisorn eller om det finns någon särskild med revisorns verksamhet sammanhängande orsak till att anlita sakkunniga. Arvodet ska motsvara den allmänna arvodesnivån inom branschen.

9 kap.

Utlämnande av uppgifter samt myndighetssamarbete

1 §

Rätt att lämna ut uppgifter

Trots sekretessbestämmelserna har Revisionstillsynen rätt att lämna ut handlingar och andra uppgifter

1) för skötseln av Patent- och registerstyrelsens övriga uppgifter,

2) till andra finländska myndigheter och andra som sköter offentliga uppdrag för skötseln av deras uppgifter,

3) till organ eller andra myndigheter inom Europeiska unionen, om detta förutsätts i unionslagstiftningen,

4) till en EES-stats tillsynsorgan, som med stöd av lag sköter motsvarande uppgifter i sin hemstat.

Vad som bestäms i 1 mom. gäller dock inte känsliga personuppgifter.

2 §

Revisionstillsynens och Finansinspektionens tillsynssamarbete

Revisionstillsynen och Finansinspektionen ska samarbeta på ett ändamålsenligt sätt.

Om tillsynen över sådana tillsynsobjekt eller andra finansmarknadsaktörer som avses i 4 eller 5 § i lagen om Finansinspektionen (878/2008) kräver det, kan Finansinspektionen undersöka om en revisor har följt denna lag och bestämmelser som utfärdats med stöd av den. Finansinspektionen kan föra tillsynsärendet till revisionsnämnden för avgörande.

3 §

Internationellt tillsynssamarbete

Trots sekretessbestämmelserna ska Revisionstillsynen på begäran överlämna handlingar och andra uppgifter som behövs med tanke på tillsynen till ett i 1 § 1 mom. 4 punkten avsett tillsynsorgan i en EES-stat.

Vad som föreskrivs ovan i 1 mom. gäller också när handlingar som behövs med tanke på tillsynen överlämnas till tillsynsorganet i en annan stat än en EES-stat som med stöd av lag sköter motsvarande uppgifter i sin hemstat, om

1) handlingarna hänför sig till revision i en sammanslutning som upprättar koncernbokslut i staten i fråga eller vars värdepapper i staten i fråga har upptagits till handel på en marknad som motsvarar den reglerade marknad som avses i 1 kap. 2 § i lagen om handel med finansiella instrument,

2) tillsynen över revisorerna i staten i fråga har bedömts vara tillräcklig på det sätt som avses i 7 kap. 3 § 2 mom.,

3) det med tillsynsorganet i staten i fråga har överenskommits om överlåtelse av, användning av och sekretess för uppgifter,

4) bestämmelserna i personuppgiftslagen (523/1999) iakttas vid informationsutbytet.

Revisionstillsynen ska vidta tillsynsåtgärder på begäran av ett i 1 § 1 mom. 4 punkten avsett tillsynsorgan i en EES-stat eller tillåta att det tillsynsorgan som framfört begäran deltar i genomförandet av åtgärderna.

Revisionstillsynen kan av vägande skäl vägra tillmötesgå en begäran som avses i 1—3 mom. Revisionstillsynen kan också vägra tillmötesgå en begäran, om ett påföljdsförfarande som gäller den gärning eller revisor som avses i begäran pågår i Finland eller ett beslut eller en dom som vunnit laga kraft har meddelats om detta i Finland.

10 kap.

Påföljder

1 §

Varning och anmärkning

Revisionsnämnden ska ge en revisor en varning, om revisorn

1) av vårdslöshet eller oaktsamhet har handlat på ett sätt som strider mot denna lag, mot bestämmelser som utfärdats med stöd av den eller mot lagen om revision inom den offentliga förvaltningen och ekonomin,

2) har brutit mot sina skyldigheter som revisor, eller

3) utan grund har förfarit på ett sätt som annars är ägnat att minska revisorernas yrkesmässiga tillförlitlighet eller värde.

Om det finns förmildrande omständigheter i en revisors förfarande enligt 1 mom. ska revisorn ges en anmärkning.

2 §

Återkallande av ett godkännande

Revisionsnämnden ska återkalla ett godkännande helt och hållet, om en revisor

1) uppsåtligen eller av grov oaktsamhet har handlat på ett sätt som strider mot denna lag, mot bestämmelser som utfärdats med stöd av den eller mot lagen om revision inom den offentliga förvaltningen och ekonomin,

2) trots varning upprepade gånger har försummat sina skyldigheter som revisor, eller

3) inte längre är yrkeskunnig eller inte längre uppfyller de övriga villkoren för godkännande.

Om den grund som avses i 1 mom. 3 punkten likväl hänför sig till revisorns verksamhet i ett uppdrag som kräver CGR- eller OFGR-revisor och den fysiska personen fortfarande har förutsättningar att vara verksam som revisor, ska Revisionstillsynen endast återkalla godkännandet för specialkompetensen i fråga.

Godkännandet kan även återkallas för viss tid, som kan vara högst två år.

Av synnerligen vägande skäl kan det bestämmas att ett beslut som gäller återkallande av ett godkännande ska verkställas trots att besvär har anförts.

Om godkännandet av en revisor har återkallats helt och hållet, ska Revisionstillsynen efter det att beslutet har vunnit laga kraft utan dröjsmål meddela de myndigheter som för revisorsregister i EES-staterna om återkallandet och orsaken till det.

Om godkännandet har återkallats med stöd av 1 mom. 3 punkten, kan ett nytt godkännande beviljas med stöd av 6 kap. 1 § 1 mom., när sökanden uppfyller villkoren för det godkännande som ansökan gäller. En revisor vars godkännande har återkallats med stöd av 1 mom. 1 eller 2 punkten i denna paragraf kan inte godkännas på nytt förrän tre år förflutit från det att beslutet om återkallande vann laga kraft.

3 §

Skadeståndsskyldighet

En revisor är skyldig att ersätta en skada som revisorn uppsåtligen eller av vårdslöshet har orsakat sammanslutningen eller stiftelsen vid utförandet av en uppgift som avses i 1 kap. 1 § 1 mom. Detta gäller även en skada som orsakats en aktieägare, bolagsman eller medlem i sammanslutningen eller någon annan person genom överträdelse av denna lag, en lag som gäller sammanslutningen eller stiftelsen, bolagsordningen, stadgarna eller bolagsavtalet. En revisor svarar också för en skada som hans eller hennes biträde orsakat uppsåtligen eller av vårdslöshet.

Med avvikelse från 1 mom. är en revisor skyldig att ersätta en ekonomisk skada som orsakats genom en anmälan som avses i 4 kap. 8 § 3 mom. endast om revisorn har orsakat skadan genom att uppsåtligen eller av grov vårdslöshet lämna felaktiga uppgifter om de omständigheter som utgör grund för misstanken.

Om en revisionssammanslutning är revisor, svarar sammanslutningen och den som bär det huvudsakliga ansvaret för utförandet av revisionen för skadan.

Bestämmelser om jämkning av skadestånd och fördelning av skadeståndsansvaret mellan två eller flera skadeståndsskyldiga finns i skadeståndslagen.

4 §

Straffbestämmelser

Den som uppsåtligen eller av grov oaktsamhet bryter mot bestämmelsen i 3 kap. 5 § om uppgörande av revisionsberättelse eller i ett uppdrag som avses i 1 kap. 1 § 1 mom. 2 punkten i sitt utlåtande uppsåtligen eller av grov oaktsamhet ger felaktiga eller vilseledande uppgifter ska, om inte strängare straff för gärningen föreskrivs någon annanstans i lag, för revisionsförseelse dömas till böter.

Den som i strid med 6 kap. 6 § uppsåtligen använder yrkesbeteckningen revisor eller någon annan benämning som kan leda till att någon felaktigt antar att han eller hon är revisor, ska för olovlig användning av yrkesbeteckningen revisor dömas till böter.

Bestämmelser om straff för revisionsbrott finns i 30 kap. 10 a § i strafflagen (39/1889).

Till straff för brott mot revisors tystnadsplikt enligt 4 kap. 8 § döms enligt 38 kap. 1 eller 2 § i strafflagen, om inte gärningen utgör brott enligt 30 kap. 5 eller 6 § i strafflagen eller om inte strängare straff för den föreskrivs någon annanstans i lag.

11 kap.

Särskilda bestämmelser

1 §

Ändringssökande

Den som är missnöjd med ett beslut av Revisionstillsynen får begära omprövning hos revisionsnämnden på det sätt som anges i förvaltningslagen. Ett beslut som har meddelats med anledning av begäran om omprövning får överklagas genom besvär hos Helsingfors förvaltningsdomstol på det sätt som anges i förvaltningsprocesslagen (586/1996). Förvaltningsdomstolens beslut får överklagas genom besvär endast om högsta förvaltningsdomstolen beviljar besvärstillstånd.

Med avvikelse från det som föreskrivs i 1 mom. får den vars godkännande har avbrutits med stöd av 6 kap. 7 § eller som med stöd av 8 kap. 7 § har förelagts eller utdömts vite överklaga ett beslut av Revisionstillsynen genom besvär hos Helsingfors förvaltningsdomstol på det sätt som anges i förvaltningsprocesslagen och överklaga förvaltningsdomstolens beslut genom besvär hos högsta förvaltningsdomstolen.

Den som har getts en varning eller anmärkning enligt 10 kap. 1 § eller vars godkännande har återkallats med stöd av 10 kap. 2 § får överklaga revisionsnämndens beslut genom besvär hos Helsingfors förvaltningsdomstol på det sätt som anges i förvaltningsprocesslagen och överklaga förvaltningsdomstolens beslut genom besvär hos högsta förvaltningsdomstolen.

Ändring får inte sökas i beslut som gäller ett ärende som avses i 7 kap. 5 § 1 mom. 1 eller 4 punkten eller 7 kap. 9 § 1 mom. 1—3 punkten.

Revisionsnämnden har rätt att genom besvär överklaga ett beslut genom vilket förvaltningsdomstolen har ändrat eller upphävt ett i 3 mom. avsett beslut av revisionsnämnden.

Ett i denna lag avsett beslut genom vilket ett beslut om återkallande av ett godkännande verkställs trots att ändring har sökts ska iakttas, om inte besvärsmyndigheten bestämmer något annat. Besvärsmyndigheten ska behandla ärendet skyndsamt.

2 §

Revisorsavgifter

Bestämmelser om tillsynsavgifter för revisorer utfärdas särskilt.

12 kap.

Ikraftträdande

1 §

Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den                                    20     .

Genom denna lag upphävs revisionslagen (459/2007), nedan den upphävda lagen.

2 §

Övergångsbestämmelser

1. En hänvisning till den upphävda lagen i någon annan lag eller förordning avser efter denna lags ikraftträdande en hänvisning till denna lag.

2. Om en sammanslutning eller stiftelse enligt lag eller förordning eller bolagsordningen, bolagsavtalet eller stadgarna ska välja en GRM-revisor till revisor, ska sammanslutningen eller stiftelsen efter denna lags ikraftträdande välja en GR-, CGR- eller OFGR-revisor. Om sammanslutningen eller stiftelsen ska välja en CGR- eller GRM-sammanslutning till revisor, ska sammanslutningen eller stiftelsen efter denna lags ikraftträdande välja en revisionssammanslutning. Om sammanslutningen eller stiftelsen ska välja en CGR-sammanslutning, ska den huvudansvariga revisorn i revisionssammanslutningen vara CGR-revisor.

3. Trots vad som föreskrivs i 2 kap. 2, 5 och 6 § i denna lag och i 12 § i lagen om revision inom den offentliga förvaltningen och ekonomin kan till revisor i en sådan sammanslutning eller stiftelse där en kommun eller samkommun har bestämmande inflytande i stället för en GR-revisor väljas en OFR-revisor för en räkenskapsperiod som löper ut senast den 31 december 2016. En OFR-revisor kan dock i en sammanslutning som avses ovan i detta moment väljas för en räkenskapsperiod som löper ut den 1 januari 2013 eller därefter, om sammanslutningen är ett aktiebolag eller ett sådant öppet bolag eller kommanditbolag där alla ansvariga bolagsmän är aktiebolag eller är sådana öppna bolag eller kommanditbolag där alla ansvariga bolagsmän är aktiebolag, endast om högst en av följande gränser överskrids såväl under den räkenskapsperiod som ska granskas som under den föregående räkenskapsperioden:

1) balansomslutningen är 4 400 000 euro,

2) omsättningen eller motsvarande avkastning är 8 800 000 euro,

3) sammanslutningen har i genomsnitt 50 anställda.

4. Om det i någon annan lag eller förordning föreskrivs om val av OFR-revisor eller OFR-sammanslutning, kan efter denna lags ikraftträdande en OFGR-revisor eller revisionssammanslutning väljas. Revisionssammanslutningens huvudansvariga revisor ska då vara OFGR- eller OFR-revisor.

5. En GRM- och CGR-revisor samt en GRM- och CGR-sammanslutning som har godkänts och registrerats i revisorsregistret före denna lags ikraftträdande kan fortsätta med sin verksamhet förutsatt att revisorn eller sammanslutningen inom tre månader från denna lags ikraftträdande registrerar sig hos Revisionstillsynen. Annars avbryts godkännandet. En GRM-revisor som registrerat sig hos Revisionstillsynen registreras i revisorsregistret som GR-revisor, en CGR-revisor registreras som GR- och CGR-revisor och en CGR- och GRM-sammanslutning registreras som revisionssammanslutning. Den vars godkännande har avbrutits med stöd av detta moment kan ansöka om återställande av godkännandet. På återställande av ett godkännande tillämpas vad som i 6 kap. 7 § i denna lag föreskrivs om återställande av ett godkännande. Den skyldighet att förnya en registrering som avses i detta moment gäller inte revisorer som registrerats i revisorsregistret enligt 37 § 2 mom. i den upphävda lagen och som har godkänts i en annan stat än en EES-stat.

6. Om en person har godkänts för GRM-examen före denna lags ikraftträdande, motsvarar godkännandet ett tillstånd att delta i GR-examen. Om en person har godkänts för CGR-examen före denna lags ikraftträdande, motsvarar godkännandet ett tillstånd att delta i GR-examen och CGR-specialiseringsexamen.

7. En GRM-examen som före denna lags ikraftträdande har avlagts med godkänt resultat motsvarar efter lagens ikraftträdande en godkänd GR-examen, och en CGR-examen motsvarar en godkänd GR-examen och CGR-specialiseringsexamen.

8. När denna lag träder i kraft upphör Centralhandelskammarens revisionsnämnd och handelskamrarnas revisionsutskott och de ärenden som är anhängiga överförs till Revisionstillsynen, liksom förandet av revisorsregistret. Även de förpliktelser som följer av samförståndsavtal som Centralhandelskammarens revisionsnämnd ingått inom ramen för det internationella samarbetet övergår till Revisionstillsynen.

9. På ordnandet av ställningen för den personal vid Centralhandelskammarens revisionsnämnd som står i arbetsavtalsförhållande till Centralhandelskammaren tillämpas bestämmelserna i arbetsavtalslagen (55/2001) om överlåtelse av rörelse. Personalen utnämns från och med den                                    20      till de tjänster som för detta ändamål inrättas vid Patent- och registerstyrelsen.

10. Revisionstillsynen ska ändra revisorsregistret så att det motsvarar de i denna lag föreskrivna kraven inom fem månader från denna lags ikraftträdande.

11. Revisionstillsynen ska se till att en verksamhetsberättelse upprättas för statens revisionsnämnds, Centralhandelskammarens revisionsnämnds och handelskamrarnas revisionsutskotts sista verksamhetsår.

12. Vad som i någon annan lag eller förordning föreskrivs om Centralhandelskammarens revisionsnämnd eller handelskamrarnas revisionsutskott gäller efter denna lags ikraftträdande Revisionstillsynen.

13. När denna lag träder i kraft upphör statens revisionsnämnd, och anhängiga ärenden som gäller sökande av ändring i beslut som gäller anmärkning och varning överförs till Helsingfors förvaltningsdomstol. Övriga anhängiga ärenden överförs till Revisionstillsynen. De ärenden som gäller ändringssökande och som överförs till Revisionstillsynen behandlas som begäran om omprövning med iakttagande av vad som i denna lag föreskrivs om behandling av begäran om omprövning. Ändring i ett beslut som meddelats i ett ärende som överförts med stöd av detta moment får sökas med iakttagande av vad som i denna lag föreskrivs om ändringssökande.

14. Ärenden som gäller ändringssökande och som vid denna lags ikraftträdande överförts till Revisionstillsynen, ärenden som överförts till Helsingfors förvaltningsdomstol och ärenden som är anhängiga vid högsta förvaltningsdomstolen behandlas med iakttagande av de bestämmelser som gällde vid denna lags ikraftträdande. Bestämmelser om ändringssökande finns dock i 13 mom.

15. Om den verksamhet som övervakas ägde rum före denna lags ikraftträdande, ska förutsättningarna för tilldelning av varning och anmärkning enligt 10 kap. 1 § 1 mom. 1 punkten och förutsättningarna för återkallande av ett godkännande enligt 10 kap. 2 § 1 mom. 1 punkten bedömas enligt den upphävda lagen och de bestämmelser som utfärdats med stöd av den. Revisionstillsynen kan inte pröva en revisors förfarande som har ägt rum före denna lags ikraftträdande, om godkännandet av revisorn har helt och hållet avbrutits eller återkallats.

16. På en skada som orsakats före denna lags ikraftträdande tillämpas bestämmelserna i den upphävda lagen.

17. På sökande av ändring i beslut om revisorsavgifter som fattats av Centralhandelskammaren eller handelskamrarna före denna lags ikraftträdande tillämpas de bestämmelser som gällde vid denna lags ikraftträdande.

18. De ärenden som gäller förordnande av revisor och som är anhängiga vid ett regionförvaltningsverk överförs vid denna lags ikraftträdande till Patent- och registerstyrelsen.

_______________

Lag

om revision inom den offentliga förvaltningen och ekonomin

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 §

Tillämpningsområde

Denna lag tillämpas på revision inom den offentliga förvaltningen och ekonomin till den del något annat inte bestäms i någon annan lag. Den granskning som utförs av statens revisionsverk regleras särskilt.

På den revision inom den offentliga förvaltningen och ekonomin som avses i 1 mom. tillämpas dessutom 2 kap. 1, 7, 9 och 10 § samt 4 kap. 1 § i revisionslagen (     /     ), till den del något annat inte bestäms i någon annan lag.

På en revisors verksamhet i något annat revisionsuppdrag inom den offentliga förvaltningen och ekonomin tillämpas denna lag, dock inte 4, 5 och 10 § i denna lag och 4 kap. 1 § i revisionslagen.

Bestämmelser om godkännande av och tillsyn över revisorer finns i revisionslagen.

2 §

Revisor

Med revisor avses i denna lag en revisor som avses i 1 kap. 2 § 1 punkten i revisionslagen.

3 §

Huvudansvarig revisor

Vad som i denna lag föreskrivs om revisorer ska på motsvarande sätt tillämpas på huvudansvariga revisorer.

4 §

Revisors oberoende ställning och tjänsteansvar

En revisor ska ha förutsättningar för oberoende revision. Om det inte finns sådana förutsättningar, ska revisorn vägra att ta emot uppdraget eller avstå från det.

Den fysiska person eller den huvudansvariga revisorn i den revisionssammanslutning som valts till revisor utför sitt uppdrag under tjänsteansvar. I fråga om skadeståndsskyldigheten gäller vad som föreskrivs i 10 §.

5 §

Revisors jäv

I fråga om jäv för den fysiska person eller den huvudansvariga revisorn i den revisionssammanslutning som valts till revisor gäller vad som föreskrivs i 27—30 § i förvaltningslagen (434/2003).

6 §

God revisionssed

Vid utförande av ett revisionsuppdrag ska en revisor iaktta god revisionssed inom den offentliga förvaltningen.

7 §

Revisionsberättelse

En revisor ska avge en revisionsberättelse för varje räkenskapsperiod. Det föreskrivs särskilt om revisionsberättelsens innehåll.

När revisionen har slutförts ska revisorn göra en anteckning om detta på bokslutet och i den hänvisa till revisionsberättelsen.

Om en revisor under räkenskapsperioden finner att det finns betydande skäl till anmärkning i fråga om förvaltningen eller ekonomin i den sammanslutning som granskas, ska revisorn utan dröjsmål underrätta sammanslutningens styrelse eller ett annat motsvarande organ om saken.

8 §

Tystnadsplikt

Lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999) ska tillämpas på tystnadsplikten för revisorer och revisorernas anställda.

Trots tystnadsplikten får uppgifter och handlingar ges

1) statliga, kommunala eller andra myndigheter för utförande av en lagstadgad tillsynsuppgift eller annan uppgift,

2) polis- eller andra förundersökningsmyndigheter, tull- eller åklagarmyndigheter eller domstolar för utredande av ett brott,

3) organ eller andra behöriga myndigheter inom Europeiska unionen, om detta förutsätts i unionslagstiftningen,

4) om det förutsätts i ett internationellt avtal som är bindande för Finland.

9 §

Straffbestämmelser

Till straff för brott mot tystnadsplikten enligt 8 § 1 mom. döms enligt 38 kap. 1 eller 2 § i strafflagen (39/1889), om inte gärningen utgör brott enligt 40 kap. 5 § i strafflagen eller om inte strängare straff för den föreskrivs någon annanstans i lag.

10 §

Skadeståndsskyldighet

En revisor är skyldig att ersätta en skada som revisorn uppsåtligen eller av vårdslöshet har orsakat den sammanslutning eller den stiftelse där han eller hon utfört revision. Detta gäller även en skada som orsakats en delägare eller medlem eller någon annan person i den sammanslutning eller den stiftelse där revisionen utförts genom överträdelse av denna lag eller av bestämmelserna eller reglerna för sammanslutningen eller stiftelsen. En revisor svarar också för en skada som hans eller hennes biträde orsakat uppsåtligen eller av vårdslöshet.

Om en revisionssammanslutning är revisor, svarar revisionssammanslutningen och den som bär det huvudsakliga ansvaret för utförandet av revisionen för skadan.

Bestämmelser om jämkning av skadestånd och fördelning av skadeståndsansvaret mellan två eller flera skadeståndsskyldiga finns i 2 och 6 kap. i skadeståndslagen (412/1974).

11 §

Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den                                    20     .

Genom denna lag upphävs lagen om revisorer inom den offentliga förvaltningen och ekonomin (467/1999), nedan den upphävda lagen.

12 §

Övergångsbestämmelser

1. En hänvisning till den upphävda lagen i någon annan lag eller förordning avser efter denna lags ikraftträdande en hänvisning till denna lag.

2. Denna lag tillämpas på revision för räkenskapsperioder som börjar den                                 20      och därefter.

3. En OFR-revisor och OFR-sammanslutning som har godkänts med stöd av den upphävda lagen kan vid denna lags ikraftträdande fortsätta med sin verksamhet förutsatt att OFR-revisorn och OFR-sammanslutningen inom tre månader från denna lags ikraftträdande registrerar sig hos Revisionstillsynen, som avses i 7 kap. 1 § i revisionslagen. Om OFR-revisorn eller OFR-sammanslutningen inte registrerar sig inom den tidsfrist som anges i detta moment avbryts godkännandet. En fysisk person vars OFR-godkännande har avbrutits med stöd av detta moment kan ansöka om återställande av godkännandet i enlighet med 16 mom.

4. En OFR-revisor som har godkänts som revisor med stöd av revisionslagen ska vid den registrering eller vid det återställande av godkännande som avses i 3 mom. införas som OFGR-revisor i det revisorsregister som avses i revisionslagen. Andra OFR-revisorer ska införas som OFR-revisor och OFR-sammanslutningar som OFR-sammanslutning i revisorsregistret.

5. På registrering av OFR-revisorer och OFR-sammanslutningar och på deras skyldighet att anmäla förändringar i villkoren för godkännande och i registeruppgifterna tillämpas bestämmelserna om revisorer i 6 kap. 9—11 § i revisionslagen. I revisorsregistret ska införas de anmärkningar och varningar som enligt den upphävda lagen tilldelats OFGR-revisorer, OFR-revisorer och OFR-sammanslutningar med iakttagande av de bestämmelser i den upphävda lagen som gäller införande av anmärkningar och varningar i och avförande av anmärkningar och varningar ur OFR-registret.

6. Ett godkännande av en OFR-sammanslutning är i kraft högst fem år efter denna lags ikraftträdande, och därefter avbryts godkännandet av OFR-sammanslutningen. Nya OFR-sammanslutningar godkänns inte efter lagens ikraftträdande, inte heller återställs avbrutna godkännanden.

7. Om det någon annanstans i lag eller förordning föreskrivs om val av OFGR-revisor, kan också en OFR-revisor väljas till revisor. Om det någon annanstans i lag eller förordning föreskrivs om val av revisionssammanslutning och att en OFRG-revisor ska vara dess huvudansvariga revisor, kan också en OFR-sammanslutning väljas till revisor och också en OFR-revisor kan vara huvudansvarig revisor.

8. När en statsbidragsmyndighet, någon annan myndighet eller ett offentligrättsligt samfund med stöd av någon annan lag kan bemyndiga en revisor att utföra en granskning som riktar sig mot finansierings- eller stödmottagare eller dem som förmedlar och beviljar finansiering eller stöd eller förordna en övervakare för stödmottagaren, kan också en OFR-revisor eller OFR-sammanslutning bemyndigas att utföra granskningen eller förordnas till övervakare.

9. Trots vad som föreskrivs i 7 mom. samt i 2 kap. 2, 5 och 6 § i revisionslagen kan till revisor i en sådan sammanslutning eller stiftelse där en kommun eller samkommun har bestämmande inflytande väljas inte bara en GR-, CGR- eller OFGR-revisor eller en revisionssammanslutning utan också en OFR-revisor eller OFR-sammanslutning. På en OFR-revisor och OFR-sammanslutning som är verksam i den uppgift som avses ovan ska bestämmelserna i revisionslagen tillämpas.

10. Om en OFR-sammanslutning väljs till revisor, kan en OFR- eller OFGR-revisor utses till huvudansvarig revisor.

11. På OFR-revisorer och OFR-sammanslutningar tillämpas bestämmelserna om revisorer i denna lag och i de bestämmelser i revisionslagen som är tillämpliga enligt 1 § 2 och 3 mom. i denna lag.

12. När en OFR-revisor eller OFR-sammanslutning i denna egenskap är verksam i någon annan uppgift än en uppgift enligt 1 § ska på revisorn eller sammanslutningen tillämpas denna lag, dock inte 4, 5 och 10 § i denna lag, och 4 kap. 2 §, 7 och 8 kap., 9 kap. 1 § 1—3 punkten, 10 kap. 1 och 2 § och 11 kap. 1 § i revisionslagen och vad som i dessa föreskrivs om revisorer.

13. På tillsynen över OFR-revisorer och OFR-sammanslutningar tillämpas bestämmelserna i revisionslagen om tillsyn över revisorer. Om den verksamhet som övervakas ägde rum före denna lags ikraftträdande, ska förutsättningarna för återkallande av ett godkännande och för tilldelande av varning och anmärkning emellertid bedömas enligt 20 och 21 § i den upphävda lagen.

14. En OFGR-revisor som godkänts enligt 4 och 21 mom. i denna paragraf kan tilldelas en varning eller anmärkning och revisorns OFGR-godkännande kan återkallas också för den tid som revisorn varit verksam som OFR-revisor. Då tillämpas vad som föreskrivs i 13 mom.

15. På en skada som orsakats före denna lags ikraftträdande tillämpas bestämmelserna i den upphävda lagen.

16. Efter denna lags ikraftträdande ska på godkännande av en OFR-revisor tillämpas 7 § i den upphävda lagen och de bestämmelser som utfärdats med stöd av den upphävda lagen och som gällde vid denna lags ikraftträdande. På godkännande av en OFR-sammanslutning tillämpas 10 § i den upphävda lagen, dock så att man vid bedömningen av om kraven i 2 och 3 punkten i den sistnämnda paragrafen uppfylls inte bara beaktar OFR-revisorer och OFR-sammanslutningar, utan också OFGR-revisorer och revisionssammanslutningar. På återställande av ett godkännande av en fysisk person tillämpas 19 § i den upphävda lagen. På ändringssökande i ärenden som gäller godkännande eller återställande av ett godkännande tillämpas revisionslagen.

17. Rätten att delta i OFR-examen för sådana personer som OFR-nämnden före denna lags ikraftträdande godkänt för OFR-examen kvarstår enligt nämndens beslut, dock så att rätten upphör att gälla senast tre år efter lagens ikraftträdande. På deltagande i examen och på OFR-examen tillämpas de bestämmelser som gällde vid denna lags ikraftträdande. En godkänd OFR-revisor förs inte in i OFR-registret, utan i det revisorsregister som avses i 6 kap. 9 § i revisionslagen i enlighet med 4 mom. i denna paragraf. På ändringssökande tillämpas revisionslagen.

18. OFR-examen ordnas enligt de bestämmelser som gällde vid denna lags ikraftträdande och minst en gång per år tills tre år förflutit från lagens ikraftträdande. Efter detta ordnas OFR-examen inte längre. Revisionstillsynen ansvarar för ordnandet av examen, och på ordnandet tillämpas bestämmelserna i 7 kap. 8 § i revisionslagen om ordnande av examen och prov. Inga nya sökande kan godkännas för examen efter denna lags ikraftträdande.

19. En OFR-examen motsvarar efter denna lags ikraftträdande en sådan specialiseringsexamen för revisor inom den offentliga förvaltningen och ekonomin som avses i 6 kap. 3 § i revisionslagen.

20. Endast OFR-revisorer och OFR-sammanslutningar som är införda i det revisorsregister som avses i 6 kap. 9 § i revisionslagen har rätt att använda yrkesbeteckningen OFR-revisor eller OFR-sammanslutning. Den som i strid med detta moment uppsåtligen använder yrkesbeteckningen eller någon annan benämning som kan leda till att någon felaktigt antar att det är fråga om en OFR-revisor eller OFR-sammanslutning, ska för olovlig användning av yrkesbeteckningen OFR-revisor dömas till böter.

21. En OFR-revisor ska på ansökan och när villkoren enligt detta moment uppfylls bli godkänd som GR- och OFGR-revisor. Revisionstillsynen beslutar om godkännande. Ett villkor är att OFR-revisorn med godkänt resultat avlägger kompletteringsprovet och uppfyller de allmänna behörighetsvillkoren enligt 6 kap. 2 § 1 mom. 1 och 2 punkten i revisionslagen. Kompletteringsprov ska ordnas minst en gång per år under fem år efter denna lags ikraftträdande. Revisionstillsynen ansvarar för ordnandet av provet, och på ordnandet tillämpas bestämmelserna i 7 kap. 8 § i revisionslagen om ordnande av examen och prov. I kompletteringsprovet kan OFR-revisorer och personer vars OFR-godkännande har avbrutits delta. Revisionstillsynen beslutar om ett godkänt prov. Ändring i ett beslut som gäller kompletteringsprovet eller godkännande får sökas på det sätt som föreskrivs i revisionslagen. En person som med stöd av detta moment godkänts som GR- och OFGR-revisor registreras inte längre som OFR-revisor. En OFR-revisor kan också avlägga den revisorsexamen som avses i 6 kap. 2 § i revisionslagen i stället för kompletteringsprovet. Genom förordning av arbets- och näringsministeriet får närmare bestämmelser utfärdas om kompletteringsprovets innehåll, avläggande och uppbyggnad samt om provkraven.

22. I det revisorsexamensregister som avses i 6 kap. 8 § i revisionslagen införs namn och personbeteckning för personer som deltagit i kompletteringsprovet samt uppgifter om provets namn, resultat och tidpunkt.

23. När denna lag träder i kraft upphör OFR-nämnden, och dess uppgifter överförs till Revisionstillsynen. Uppgifterna sköts vid Revisionstillsynen med iakttagande av vad som i revisionslagen föreskrivs om skötseln av motsvarande uppgifter. Revisionstillsynen ska se till att en verksamhetsberättelse upprättas för OFR-nämndens sista verksamhetsår.

24. De ärenden som är anhängiga vid OFR-nämnden vid denna lags ikraftträdande ska, med undantag för ärenden som avses i 25 eller 27 mom., överföras till Revisionstillsynen, liksom också OFR-registret. På ändringssökande tillämpas revisionslagen. OFR-registret upphör fem månader efter denna lags ikraftträdande.

25. Om omprövning av ett beslut om tilldelande av anmärkning eller varning eller återkallande av ett godkännande som OFR-nämnden meddelat före denna lags ikraftträdande inte har begärts, får beslutet överklagas genom besvär direkt hos Helsingfors förvaltningsdomstol inom fristen för framställande av begäran om omprövning. Om omprövning av beslutet i fråga har begärts, men beslutet med anledning av begäran inte har meddelats före lagens ikraftträdande, överförs ärendet till Helsingfors förvaltningsdomstol som ett besvärsärende.

26. Omprövning av beslut som OFR-nämnden meddelat före denna lags ikraftträdande och i fråga om vilka omprövning inte har begärts före lagens ikraftträdande får begäras hos den revisionsnämnd som avses i 7 kap. 4 § i revisionslagen, om det inte är fråga om ett ärende som avses i 25 eller 27 mom. i denna paragraf. Ett beslut som revisionsnämnden meddelat med anledning av begäran om omprövning får överklagas på det sätt som anges i revisionslagen.

27. Om omprövning av en avgift som OFR-nämnden påfört före denna lags ikraftträdande har begärts, men beslutet med anledning av begäran inte har meddelats före lagens ikraftträdande, överförs ärendet till Helsingfors förvaltningsdomstol som ett besvärsärende. Om omprövning av avgiften inte har begärts före lagens ikraftträdande, får avgiften överklagas genom besvär direkt hos Helsingfors förvaltningsdomstol inom sex månader från det att avgiften påfördes.

28. Besvär över OFR-nämndens beslut som är anhängiga vid förvaltningsdomstolen eller högsta förvaltningsdomstolen vid denna lags ikraftträdande samt ärenden som överförs till dem med stöd av 25 och 27 mom. ska behandlas med iakttagande av de bestämmelser som gällde vid denna lags ikraftträdande.

_______________

Lag

om ändring av handelskammarlagen

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i handelskammarlagen (878/2002) 2 § 1 mom. 1 punkten, 2 § 2 mom. och 2 § 3 mom. 1 punkten,

sådana de lyder, 2 § 1 mom. 1 punkten i lag 1098/2007 samt 2 § 2 mom. och 2 § 3 mom. 1 punkten i lag 475/2007, samt

ändras 8 § 2 mom. som följer:

8 §

Bokföring och revision

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Av Centralhandelskammarens bokslut ska det framgå att bestämmelsen om avgifter i lagen om fastighetsförmedlingsrörelser och rörelser för förmedling av hyreslägenheter och hyreslokaler har iakttagits.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

_______________

Denna lag träder i kraft den                                    20     .

_______________

Lag

om ändring av 2 § i lagen om Patent- och registerstyrelsen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om Patent- och registerstyrelsen (578/2013) 2 § 1 mom., sådant det lyder i lag 496/2015, som följer:

2 §

Uppgifter

Patent- och registerstyrelsen handlägger ärenden som gäller patent, kretsmönster för integrerade kretsar, nyttighetsmodellrätt, mönsterrätt, varumärke, företagsinteckning, handelsregistret, föreningsregistret, stiftelseregistret, tillsyn över stiftelser enligt stiftelselagen (487/2015), offentliggörande av bokslutshandlingar, firma och revisionstillsyn enligt revisionslagen (     /     ) samt tillhandahåller informationstjänster i anslutning till dessa uppgifter.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

_______________

Denna lag träder i kraft den                                    20     .

_______________

Lag

om ändring av lagen om Finansinspektionen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om Finansinspektionen (878/2008) 31 § 1 mom. 3 punkten samt

fogas till 3 § 2 mom., sådant det lyder delvis ändrat i lag 1198/2014, en ny 7 b-punkt och till 19 §, sådan den lyder delvis ändrad i lag 752/2012, ett nytt 4 mom. som följer:

3 §

Uppgifter

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Finansinspektionen fullgör sina lagstadgade uppgifter genom att

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

7 b) utöva tillsyn över revisorerna i enlighet med 9 kap. 2 § i revisionslagen ( / ),

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

19 §

Rätt att få uppgifter av andra

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Finansinspektionen har rätt att av revisorer även få sådana uppgifter om revisorerna som Finansinspektionen behöver för att fullgöra det tillsynsuppdrag som anges i revisionslagen.

31 §

Revisorernas anmälningsskyldighet

Ett auktoriserat tillsynsobjekts revisorer ska utan dröjsmål underrätta Finansinspektionen om sådana omständigheter eller beslut i fråga om tillsynsobjektet som de i sitt uppdrag har fått kännedom om och som kan anses

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

3) leda till något annat i revisionsberättelsen än ett i revisionslagen avsett uttalande som lämnas utan reservation eller till ett påpekande som avses i 3 kap. 5 § 4 mom. i revisionslagen.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

_______________

Denna lag träder i kraft den                                    20     .

_______________

Lag

om ändring av 18 § i lagen om offentlighet och sekretess i fråga om beskattningsuppgifter

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om offentlighet och sekretess i fråga om beskattningsuppgifter (1346/1999) 18 § 1 mom. 9 punkten, sådan den lyder i lag 499/2015, och

fogas till 18 § 1 mom., sådant det lyder i lagarna 1108/2006, 504/2008, 525/2009, 1500/2011, 988/2012 och 499/2015, en ny 10 punkt som följer:

18 §

Skatteförvaltningens rätt att på eget initiativ lämna ut uppgifter

Skatteförvaltningen kan trots bestämmelserna om sekretess på eget initiativ lämna ut beskattningsuppgifter jämte identifieringsuppgifter om den skattskyldige

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

9) till Patent- och registerstyrelsen sådana uppgifter om stiftelser samt om personer, sammanslutningar och stiftelser i närståendekretsen enligt 1 kap. 8 § i stiftelselagen (487/2015) som kan vara av betydelse för den tillsyn över stiftelser som avses i 14 kap. 1 § i stiftelselagen,

10) till Revisionstillsynen vid Patent- och registerstyrelsen om omständigheter som under skattekontroll eller annars iakttagits i fråga om revisorer, revisorers verksamhet och andra skattskyldiga och som kan ha betydelse för tillsynen över revisorerna.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

_______________

Denna lag träder i kraft den                                    20     .

_______________

Lag

om ändring av aktiebolagslagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i aktiebolagslagen (624/2006) 5 kap. 10 §, 7 kap. 3 § 1 mom., 5, 6 och 8 §, 22 kap. 4 §, 6 § 1 mom., det inledande stycket i 7 § 1 mom., det inledande stycket i 8 §, det inledande stycket i 9 § 1 mom. och 9 § 3 mom.,

sådana de lyder, 5 kap. 10 §, 7 kap. 3 § 1 mom. samt 6 och 8 §, 22 kap. 4 §, 6 § 1 mom., det inledande stycket i 7 § 1 mom., det inledande stycket i 8 §, det inledande stycket i 9 § 1 mom. och 9 § 3 mom. i lag 461/2007 och 7 kap. 5 § i lag 1413/2009, som följer:

5 kap.

Bolagsstämma

10 §

Andra personers rätt att delta i stämman

Styrelse- och förvaltningsrådsledamöterna samt verkställande direktören har rätt att vara närvarande vid bolagsstämman, om inte denna i ett enskilt fall beslutar något annat. Styrelsen, förvaltningsrådet och verkställande direktören ska se till att aktieägarnas frågerätt enligt 25 § kan förverkligas. I revisionslagen (     /     ) föreskrivs om en revisors närvaro vid bolagsstämman. Bolagsstämman kan tillåta också andra personer att vara närvarande vid stämman.

7 kap.

Revision och särskild granskning

3 §

Revisorssuppleant

Bestämmelser om skyldigheten att välja en revisorssuppleant finns i 2 kap. 3 § i revisionslagen. Bolagsstämman kan välja en revisorssuppleant också i ett bolag som inte har någon skyldighet att välja en sådan, och välja flera revisorssuppleanter. Om en del av revisorerna väljs i någon annan ordning, kan det i bolagsordningen också föreskrivas att även revisorssuppleanten för en sådan revisor ska väljas i någon annan ordning.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

5 §

Minoritetens rätt att kräva en revisor

I ett bolag där någon revisor enligt lag eller bolagsordningen inte behöver väljas, ska bolagsstämman välja en revisor, om aktieägare med minst en tiondel av samtliga aktier eller en tredjedel av de vid stämman företrädda aktierna kräver det på den ordinarie bolagsstämman eller på den bolagsstämma där ärendet enligt stämmokallelsen ska behandlas. Väljer bolagsstämman inte en revisor, förordnar Patent- och registerstyrelsen en revisor i den ordning som föreskrivs i 2 kap. 8 § 1 och 4 mom. i revisionslagen, om en aktieägare inom en månad efter bolagsstämman ansöker om ett förordnande.

6 §

Särskild skyldighet att välja en CGR-revisor

I ett publikt aktiebolag ska minst en av de revisorer som bolagsstämman väljer vara en CGR-revisor eller en revisionssammanslutning, vars huvudansvariga revisor ska vara en CGR-revisor.

8 §

Särskild granskare

En särskild granskare ska vara en fysisk person eller en revisionssammanslutning. Den särskilda granskaren ska ha den ekonomiska och juridiska sakkunskap och erfarenhet som granskningsuppdragets art och omfattning förutsätter. Vad som i 22 kap. 6—9 § och 24 kap. 3 § i denna lag samt i 2 kap. 7 §, 3 kap. 9 och 10 §, 4 kap. 6—8 § och 10 kap. 3 § i revisionslagen föreskrivs om en revisor ska på motsvarande sätt tillämpas på en särskild granskare.

22 kap.

Skadestånd

4 §

Revisorers skadeståndsskyldighet

I 10 kap. 3 § i revisionslagen föreskrivs om revisorers skadeståndsskyldighet.

6 §

Beslutsfattandet i bolaget

Beslut i ärenden som gäller rätt till skadestånd enligt 1—3 § samt enligt 10 kap. 3 § i revisionslagen fattas av styrelsen i enlighet med 6 kap. 2 § i denna lag. Beslut i sådana ärenden kan dock fattas också av bolagsstämman.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

7 §

Aktieägares rätt att föra talan för bolaget

En eller flera aktieägare har med stöd av 1—3 § i detta kapitel eller med stöd av 10 kap. 3 § i revisionslagen rätt att i sitt eget namn föra skadeståndstalan för bolagets räkning, om det när talan väcks är sannolikt att bolaget inte ser till att skadeståndsanspråket fullföljs och om

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

8 §

Preskription av talerätt

En talan enligt detta kapitel eller enligt 10 kap. 3 § i revisionslagen ska för icke-straffbara gärningar väckas

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

9 §

Bestämmelsernas tvingande natur

I bolagsordningen kan inte bolagets rätt till skadestånd enligt detta kapitel eller enligt 10 kap. 3 § i revisionslagen begränsas, om skadan har orsakats

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

I bolagsordningen kan man inte begränsa den rätt till skadestånd eller den talerätt som tillkommer en aktieägare eller någon annan enligt detta kapitel eller enligt 10 kap. 3 § i revisionslagen.

_______________

Denna lag träder i kraft den                                    20     .

_______________

Lag

om ändring av lagen om andelslag

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om andelslag (421/2013) 5 kap. 11 §, 7 kap. 3 § 1 mom., 5, 6 och 16 §, 25 kap. 4 § 1 mom., 6 § 1 mom., det inledande stycket i 7 § 1 mom., det inledande stycket i 8 § och det inledande stycket i 9 § 1 mom. och 9 § 3 mom. som följer:

5 kap.

Andelsstämman och fullmäktige

11 §

Andra personers rätt att delta i stämman

Styrelse- och förvaltningsrådsledamöterna samt verkställande direktören har rätt att vara närvarande vid andelsstämman, om inte denna i ett enskilt fall beslutar något annat. Styrelsen, förvaltningsrådet och verkställande direktören ska se till att medlemmarna kan utöva sin frågerätt enligt 27 §. Bestämmelser om revisorns närvaro vid andelsstämman finns i revisionslagen (     /     ) och bestämmelser om verksamhetsgranskarens närvaro i 7 kap. 13 § i denna lag. Andelsstämman kan tillåta också andra personer att vara närvarande vid stämman.

7 kap.

Revision, verksamhetsgranskning, medlemmarnas granskningsrätt och särskild granskning

3 §

Revisorssuppleant

Bestämmelser om skyldigheten att välja en revisorssuppleant finns i 2 kap. 3 § i revisionslagen. Andelsstämman kan välja en revisorssuppleant också i ett andelslag som inte har någon skyldighet att välja en sådan och välja flera revisorssuppleanter. I stadgarna kan det bestämmas att revisorssuppleanten för en sådan revisor som väljs på något annat sätt enligt 2 § 2 mom. ska väljas på något annat sätt.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

5 §

Minoritetens rätt att kräva en revisor

I ett andelslag där någon revisor enligt lag eller stadgarna inte behöver väljas ska andelsstämman välja en revisor, om medlemmar med minst en fjärdedel av andelslagsmedlemmarnas totala röstetal eller en tredjedel av de vid stämman företrädda medlemmarnas röstetal kräver det på den ordinarie andelsstämman eller på den stämma där ärendet enligt stämmokallelsen ska behandlas.Väljer andelsstämman inte en revisor, ska Patent- och registerstyrelsen förordna en revisor med iakttagande av 2 kap. 8 § 1 och 4 mom. i revisionslagen. Dessutom krävs det att en medlem ansöker om ett förordnande inom en månad efter stämman.

6 §

Särskild skyldighet att välja en CGR-revisor

I ett börsandelslag ska minst en av de revisorer som andelsstämman väljer vara en CGR-revisor eller en revisionssammanslutning, vars huvudansvariga revisor ska vara en CGR-revisor.

16 §

Särskild granskare

En särskild granskare ska vara en fysisk person eller en revisionssammanslutning. Den särskilda granskaren ska ha den ekonomiska och juridiska sakkunskap och erfarenhet som granskningsuppdragets art och omfattning förutsätter. Vad som i 25 kap. 6—9 § och 26 kap. 3 § i denna lag och i 2 kap. 7 §, 3 kap. 9 och 10 §, 4 kap. 6—8 § och 10 kap. 3 § i revisionslagen föreskrivs om revisorer ska tillämpas på en särskild granskare.

25 kap.

Skadestånd

4 §

Revisorers och verksamhetsgranskares skadeståndsskyldighet

Bestämmelser om revisorers skadeståndsskyldighet finns i 10 kap. 3 § i revisionslagen.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

6 §

Beslutsfattandet i andelslaget

Beslut i ärenden som gäller andelslagets rätt till skadestånd enligt 1—3 § och 4 § 2 mom. i detta kapitel och enligt 10 kap. 3 § i revisionslagen fattas av styrelsen i enlighet med 6 kap. 2 § i denna lag. Beslut i sådana ärenden kan dock fattas också av andelsstämman.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

7 §

Medlemmars, fullmäktigeledamöters, andelsägares och aktieägares rätt att föra talan för andelslaget

En eller flera medlemmar har med stöd av 1—3 § i detta kapitel eller med stöd av 10 kap. 3 § i revisionslagen rätt att i sitt eget namn föra skadeståndstalan för andelslagets räkning, om det när talan väcks är sannolikt att andelslaget inte ser till att skadeståndsanspråket fullföljs och om

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

8 §

Preskription av talerätt

En talan enligt detta kapitel eller enligt 10 kap. 3 § i revisionslagen ska för icke-straffbara gärningar väckas

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

9 §

Bestämmelsernas tvingande natur

Den rätt till skadestånd som tillkommer andelslaget enligt detta kapitel eller enligt 10 kap. 3 § i revisionslagen kan inte begränsas i stadgarna, om skadan

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Den rätt till skadestånd eller den talerätt som tillkommer en medlem, en andelsägare, en aktieägare eller någon annan enligt detta kapitel eller enligt 10 kap. 3 § i revisionslagen kan inte begränsas i stadgarna.

_______________

Denna lag träder i kraft den                                    20     .

_______________

Lag

om ändring av 13 och 13 a § i lagen om pantlåneinrättningar

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om pantlåneinrättningar (1353/1992) 13 och 13 a §, sådana de lyder, 13 § i lag 478/2007 och 13 a § i lag 1430/2009, som följer:

13 §

I fråga om revisionen av en pantlåneinrättning gäller vad som föreskrivs i revisionslagen (     /     ), aktiebolagslagen och denna lag.

En pantlåneinrättnings bolagsstämma ska för varje räkenskapsperiod välja minst två revisorer och en revisorssuppleant. Minst en revisor och revisorssuppleant ska vara en CGR-revisor eller en revisionssammanslutning, vars huvudansvariga revisor ska vara en CGR-revisor.

13 a §

Patent- och registerstyrelsen ska för en pantlåneinrättning förordna en revisor som uppfyller behörighetsvillkoren, om

1) bestämmelserna i 13 § inte har iakttagits,

2) en revisor inte är oberoende enligt 4 kap. 6 eller 7 § i revisionslagen, eller

3) bolagsordningens bestämmelser om revisorernas antal eller behörighet har överträtts.

Patent- och registerstyrelsen ska be revisionsnämnden om yttrande innan sådana ärenden om oberoende avgörs som avses i 1 mom. 2 punkten.

Patent- och registerstyrelsens förordnande gäller till dess att en ny revisor har utsetts i stället för den som avses i 1 mom.

Regionförvaltningsverket meddelar pantlåneinrättningen förordnande enligt 7 kap. 7 § i aktiebolagslagen.

Patent- och registerstyrelsen och regionförvaltningsverket kan under en mandatperiod entlediga en revisor som de förordnat.

_______________

Denna lag träder i kraft den                                    20     .

_______________

Lag

om ändring av lagen om bostadsrättsföreningar

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om bostadsrättsföreningar (1072/1994) 48 § 2 mom., 51 § 3 mom., 53 § 2 mom., 60 § och 65 § 3 mom.,

av dem 48 § 2 mom. och 51 § 3 mom. sådana de lyder i lag 466/2007, 53 § 2 mom. sådant det lyder i lag 1402/2009 och 60 § sådan den lyder i lag 1607/2009, som följer:

48 §

Övervakare

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

I fråga om övervakaren iakttas i tillämpliga delar vad som i 2 kap. 1 § i revisionslagen (     /     ) föreskrivs om revisors allmänna behörighet, i 2 kap. 9 § om entledigande och avgång, i 3 kap. 10 § om närvaro vid sammanträden, i 4 kap. 6 § om oberoende ställning, i 4 kap. 7 § om jäv och i 4 kap. 8 § om tystnadsplikt.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

51 §

Val av revisor

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bestämmelser om skyldigheten att välja en revisorssuppleant finns i 2 kap. 3 § i revisionslagen. Föreningsmötet kan välja en revisorssuppleant också i en förening som inte har någon skyldighet att välja en sådan, och välja flera revisorssuppleanter.

53 §

Skyldighet att välja revisor

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Om föreningsmötet inte väljer en revisor som avses i 1 mom. 2 punkten, förordnar Patent- och registerstyrelsen en revisor i den ordning som föreskrivs i 2 kap. 8 § 1 och 4 mom. i revisionslagen, om en medlem ansöker om förordnande av en revisor inom en månad från föreningens möte.

60 §

Förbud att bevilja lån och att ställa säkerhet

En förening får inte ge penninglån till den som är föreningsmedlem, medlem av styrelsen eller boendekommittén, föreningens eller boendeförvaltningsområdets disponent, revisor, verksamhetsgranskare eller övervakare, inte heller till den som till någon av dessa står i ett sådant släktskapsförhållande som avses i 4 kap. 7 § 1 mom. 6 punkten i revisionslagen. Detsamma gäller ställande av säkerhet för skuld.

65 §

Garantifondens förvaltning

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Fonden ska ha minst två revisorer och revisorssuppleanter som väljs av fullmäktige. Minst två av revisorerna ska vara CGR-revisorer eller revisionssammanslutningar, vars huvudansvariga revisor ska vara en CGR-revisor.

_______________

Denna lag träder i kraft den                                    20     .

_______________

Lag

om ändring av lagen om förhindrande och utredning av penningtvätt och av finansiering av terrorism

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i lagen om förhindrande och utredning av penningtvätt och av finansiering av terrorism (503/2008) 31 § 1 mom. 5 punkten, sådan den lyder i lag 1428/2009, samt

ändras 2 § 1 mom. 17 punkten och 31 § 1 mom. 4 punkten,

av dem 31 § 1 mom. 4 punkten sådan den lyder i lag 1428/2009, som följer:

2 §

Lagens tillämpningsområde

Denna lag tillämpas på

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

17) revisorer som avses i revisionslagen ( / ),

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

31 §

Tillsyn

Tillsyn över efterlevnaden av denna lag och de bestämmelser som utfärdats med stöd av den utövas av

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

4) Revisionstillsynen vid Patent- och registerstyrelsen när det gäller rapporteringsskyldiga som avses i 2 § 17 och 18 punkten,

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

_______________

Denna lag träder i kraft den                                    20     .

_______________

Lag

om ändring av 10 § i lagen om Svenska Finlands folkting

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om Svenska Finlands folkting (1331/2003) 10 § 2 mom. som följer:

10 §

Bokföring och revision

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Folktinget ska ha minst en revisor och en revisorssuppleant, som ska vara revisorer som avses i revisionslagen (     /     ). På revisionen tillämpas i övrigt revisionslagen.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

_______________

Denna lag träder i kraft den                                    20     .

_______________

Lag

om ändring av 13 § i lagen om en europeisk gruppering för territoriellt samarbete

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om en europeisk gruppering för territoriellt samarbete (554/2009) 13 § 2 mom. som följer:

13 §

Grupperingens bokföring och revision

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

På en grupperings revision tillämpas bestämmelserna i revisionslagen (     /     ). För grupperingen ska dock alltid en revisor utses och revision förrättas. Revisorn ska vara en CGR-revisor eller en revisionssammanslutning, vars huvudansvariga revisor ska vara en CGR-revisor.

_______________

Denna lag träder i kraft den                                    20     .

_______________

Lag

om ändring av 6 § i lagen om europeiska ekonomiska intressegrupperingar

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om europeiska ekonomiska intressegrupperingar (1299/1994) 6 § 1 mom. som följer:

6 §

Revision

I fråga om revision av en intressegruppering gäller revisionslagen (     /     ) och denna paragraf.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

_______________

Denna lag träder i kraft den                                    20     .

_______________

Lag

om ändring av 12 § i lagen om riksdagsgrupper

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om riksdagsgrupper (979/2012) 12 § 2 mom. som följer:

12 §

Bokföring, bokslut och revision

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Varje riksdagsgrupp ska ha en revisor, som ska vara en sådan revisor som avses i revisionslagen (     /     ). Revisionslagen ska tillämpas på revisorn och revision.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

_______________

Denna lag träder i kraft den                                    20     .

_______________

Lag

om ändring av 13 och 37 § i lotterilagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lotterilagen (1047/2001) 13 § 4 mom. och 37 §, av dem 13 § 4 mom. sådant det lyder i lag 575/2011, som följer:

13 §

Penningautomatföreningen

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Föreningen ska ha en av föreningsmötet utsedd revisor som ska vara en CGR-revisor eller en revisionssammanslutning, vars huvudansvariga revisor ska vara en CGR-revisor. Föreningen ska dessutom ha en av statsrådet förordnad revisor som ska vara en OFGR-revisor eller en revisionssammanslutning, vars huvudansvariga revisor ska vara en OFGR-revisor.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

37 §

Utlåtande om redovisningen

Till redovisningen ska fogas ett utlåtande om bingospelets lönsamhet av en sådan revisor som avses i revisionslagen (     /     ).

I bingotillståndet kan ingå tillstånd till att utlåtandet ges av en fysisk person som uppfyller kraven på oberoende ställning och jäv enligt 4 kap. 6 och 7 § i revisionslagen, om det på grund av det fåtal gånger som bingospel anordnas eller av någon annan orsak kan antas att avkastningen av spelet är liten.

_______________

Denna lag träder i kraft den                                    20     .

_______________

Lag

om ändring av lagen om pensionsstiftelser

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i lagen om pensionsstiftelser (1774/1995) 33 §, sådan den lyder i lag 471/2007, samt

ändras 31, 32 och 35 §, 112 § 1 mom. och det inledande stycket i 113 § 1 mom.,

av dem 31, 32 och 35 § och det inledande stycket i 113 § 1 mom. sådana de lyder i lag 471/2007, som följer:

31 §

På revision i en pensionsstiftelse tillämpas revisionslagen (     /     ), om inte något annat följer av denna lag.

På revisionen i en B-pensionsstiftelse och en AB-pensionsstiftelse tillämpas dessutom vad som i 4 kap. 7 § 1 mom. 8 punkten, 5 kap. och 7 kap. 9 § 1 mom. 1 punkten i revisionslagen föreskrivs om revision och revisorer i en sammanslutning som är föremål för handel på en reglerad marknad.

En pensionsstiftelse ska ha minst två revisorer som avses i revisionslagen. De personer som hör till verksamhetskretsen ska välja åtminstone en revisor och en revisorssuppleant för revisorn och arbetsgivaren ska utse de övriga revisorerna och revisorssuppleanter för dessa. Har pensionsstiftelsen ett förvaltningsråd, utser detta revisorer och revisorssuppleanter på framställning av de personer som hör till verksamhetskretsen och arbetsgivaren.

Trots 3 mom. väljer arbetsgivaren vid grundandet av en pensionsstiftelse interimistiskt alla revisorer och deras revisorssuppleanter. Vid val av revisorer som företräder verksamhetskretsen ska arbetsgivaren höra företrädare för verksamhetskretsen. Om lagen om samarbete inom företag eller lagen om samarbete inom statens ämbetsverk och inrättningar tillämpas på arbetsgivarsammanslutningen, ska arbetsgivaren vid val av revisorer som företräder verksamhetskretsen höra de företrädare för personalen som avses i nämnda lagar. När pensionsstiftelsen har registrerats ska valet av revisorer och deras revisorssuppleanter som företräder verksamhetskretsen förrättas så snart som det med beaktande av vad som bestäms i 3 § 2 mom. är möjligt.

Trots 3 och 4 mom. behöver en revisorssuppleant inte väljas, om en revisionssammanslutning har valts till revisor.

Vad som i denna lag föreskrivs om revisorer ska på motsvarande sätt tillämpas på revisorssuppleanterna.

32 §

Mandattiden för en revisor ska bestämmas i pensionsstiftelsens stadgar. Revisorns uppdrag upphör då det styrelse- eller förvaltningsrådssammanträde avslutas vid vilket den revisionsberättelse som avses i 3 kap. 5 § i revisionslagen för den sista räkenskapsperioden under revisorns mandattid behandlas eller, om revisorn valts tills vidare, då en ny revisor har valts i hans eller hennes ställe.

35 §

Finansinspektionen ska för en pensionsstiftelse förordna en revisor som uppfyller behörighetsvillkoren i de fall som avses i 2 kap. 8 § 1 mom. i revisionslagen eller om revisorn är jävig enligt 34 § i denna lag.

Anmälan får i de fall som nämns i 1 mom. göras av vem som helst. Styrelsen är skyldig att göra anmälan, om inte den som ska välja revisor utan dröjsmål väljer en revisor som uppfyller behörighetsvillkoren.

Finansinspektionen ska av Patent- och registerstyrelsens revisionsnämnd begära ett utlåtande i ett ärende som avses i 2 kap. 8 § 1 mom. 2 punkten i revisionslagen och som gäller oberoende innan ärendet avgörs.

Innan ett i denna paragraf nämnt förordnande ges ska pensionsstiftelsens styrelse höras. Förordnandet gäller till dess att en revisor har valts för pensionsstiftelsen i stället för den som Finansinspektionen förordnat.

112 §

Beslut om väckande av skadeståndstalan för pensionsstiftelsens räkning med stöd av 109 och 110 § samt för revisors räkning med stöd av 10 kap. 3 § i revisionslagen fattas av pensionsstiftelsens styrelse eller förvaltningsråd. Om gärningen är straffbar och styrelsen eller förvaltningsrådet inte fattar beslut om att väcka talan, kan social- och hälsovårdsministeriet förordna ett ombud som ska driva åtalet för pensionsstiftelsens räkning. Till ombudet ska betalas arvode och kostnadsersättning av pensionsstiftelsens tillgångar. Om dessa inte förslår för betalning av arvodet och ersättningen, ska den bristande delen betalas av de tillgångar som uppbärs hos pensionsstiftelserna som ersättning för Finansinspektionens kostnader.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

113 §

Sådan talan på pensionsstiftelsens vägnar som grundar sig på 109 och 110 § eller, i fråga om revisor, på 10 kap. 3 § i revisionslagen kan, om talan inte grundas på en straffbar gärning, inte väckas mot

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

_______________

Denna lag träder i kraft den                                    20     .

_______________

Lag

om ändring av 5 och 11 § i personalfondslagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i personalfondslagen (934/2010) 5 § och 11 § 4 mom. som följer:

5 §

Förutsättningar för bildande av personalfond

En personalfond som avses i denna lag får bildas bara om antalet personer i anställningsförhållande till företaget eller dess resultatenhet regelbundet är minst tio och företagets omsättning eller motsvarande avkastning vid bildandet av fonden uppgår minst till det belopp som föreskrivs i 2 kap. 2 § 2 mom. 2 punkten i revisionslagen (     /     ).

11 §

Konstituerande möte

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

På det konstituerande mötet ska för personalfonden väljas styrelse och revisorer, av vilka minst en ska vara en revisor som avses i revisionslagen. Om endast en revisor har valts för fonden och denne inte är en revisionssammanslutning, ska åtminstone en revisorssuppleant väljas för fonden.

_______________

Denna lag träder i kraft den                                    20     .

_______________

Lag

om ändring av 137 och 165 § i lagen om kommunala pensioner

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om kommunala pensioner (549/2003) 137 § 3 mom. och 165 § 1 mom., sådana de lyder i lag 554/2012, som följer:

137 §

Tillsyn

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Finansministeriet förordnar årligen en revisor som utifrån den kommunala pensionsanstaltens bokföring och annat material ska granska att de beräkningar som avses i 137 b § och som den kommunala pensionsanstalten har lämnat om den summa som behövs för betalningen av statens, evangelisk-lutherska kyrkans och Folkpensionsanstaltens pensioner och ersättningen för den kommunala pensionsanstaltens kostnader är riktiga och tillräckliga. Revisorn har dessutom till uppgift att utifrån den kommunala pensionsanstaltens bokföring och annat material granska att pensionsanstalten har tagit ut arbetsgivarens och arbetstagarens pensionsavgift i överensstämmelse med 135 och 136 § i lagen om statens pensioner och att pensionsavgifter samt överföringsavgifter och arbetslöshetsförsäkringsfondens avgift har betalats till statens pensionsfond till rätt belopp. Revisorn ska vara en CGR-revisor eller en OFGR-revisor. Bestämmelser om revision finns i revisionslagen (     /     ).

165 §

Revision och bokslut

Revision av den kommunala pensionsanstaltens räkenskaper och förvaltning utförs av en revisionssammanslutning som delegationen valt för sin mandatperiod. Den huvudansvariga revisor som revisionssammanslutningen uppgett ska vara en CGR-revisor. Vid revisionen iakttas revisionslagen.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

_______________

Denna lag träder i kraft den                                    20     .

_______________

Lag

om ändring av 2 kap. 29 § i lagen om värdeandelssystemet och om clearingverksamhet

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om värdeandelssystemet och om clearingverksamhet (749/2012) 2 kap. 29 § 1 mom. som följer:

2 kap.

En värdepapperscentrals verksamhetstillstånd, ägare, förvaltning och verksamhet

29 §

Revision och skyldighet att sända in kopior av vissa handlingar

Av en värdepapperscentrals revisorer ska minst en vara en CGR-revisor eller en revisionssammanslutning, vars huvudansvariga revisor ska vara en CGR-revisor.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

_______________

Denna lag träder i kraft den                                    20     .

_______________

Lag

om ändring av 27 och 39 § i lagen om verkställighet av jordbruksstöd

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om verkställighet av jordbruksstöd (192/2013) 27 § 1 mom. och 39 §, av dem 39 § sådan den lyder i lag 501/2014, som följer:

27 §

Sakkunniga som anlitas vid inspektioner

Vid en inspektion kan en revisor som avses i revisionslagen (     /     ) anlitas, om ett behörigt utförande av inspektionen förutsätter det. En revisionssammanslutning ska utse en ansvarig revisor för inspektionen. Vid utförande av inspektionsuppdrag tillämpas förvaltningslagen (434/2003), språklagen (423/2003), samiska språklagen (1086/2003) och lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999).

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

39 §

Attesterande organ

Jord- och skogsbruksministeriet utser det attesterande organ som avses i artikel 9 i den horisontella förordningen. En myndighet eller en revisor som avses i revisionslagen kan utses till attesterande organ.

_______________

Denna lag träder i kraft den                                    20     .

_______________

Lag

om ändring av 5 och 18 § i lagen om Folkpensionsanstalten

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om Folkpensionsanstalten (731/2001) 5 § 4 punkten och 18 § 1 mom., av dem 18 § 1 mom. sådant det lyder i lag 1342/2007, som följer:

5 §

Fullmäktiges uppgifter

Fullmäktige skall

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

4) utse ett behövligt antal revisorer och revisorssuppleanter, av vilka minst två revisorer och revisorssuppleanter ska vara CGR- eller OFGR-revisorer, samt fastställa en instruktion för dem,

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

18 §

Revision

Vid revision av Folkpensionsanstalten iakttas i tillämpliga delar revisionslagen (     /     ).

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

_______________

Denna lag träder i kraft den                                    20     .

_______________

Lag

om ändring av 12 § i lagen om kommersiell godstransport på väg

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om kommersiell godstransport på väg (693/2006) 12 § 2 mom., sådant det lyder i lag 1283/2011, som följer:

12 §

Intyg

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

När gemenskapstillstånd ansöks för bedrivande av godstrafik på landsväg i en annan stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet än Finland, utfärdar polisen på företagets hemort en sådan handling som avses i artikel 19.1 i EU:s förordning om trafikidkare och ett sådant intyg som avses i artikel 19.2 i den förordningen. Ett sådant intyg över solvens som avses i artikel 7 i EU:s förordning om trafikidkare utfärdas av ett kreditinstitut eller av en revisor som avses i revisionslagen (     /     ). Ett sådant intyg över yrkeskunnande som avses i artikel 21.1 i den sistnämnda förordningen utfärdas av den behöriga närings-, trafik- och miljöcentralen, om personen i fråga första gången har fått rätt att bedriva godstrafik före den 2 oktober 1999 och i övriga fall av Trafiksäkerhetsverket.

_______________

Denna lag träder i kraft den                                    20     .

_______________

Lag

om ändring av 20 § i lagen om handelsrepresentanter och försäljare

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om handelsrepresentanter och försäljare (417/1992) 20 § 2 mom. som följer:

20 §

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Vägrar huvudmannen att lämna de uppgifter som nämns i 1 mom. eller kan det med fog misstänkas att notan eller en given uppgift är bristfällig eller felaktig, har en i revisionslagen (     /     ) avsedd revisor som handelsrepresentanten har utsett rätt att kontrollera huvudmannens bokföring i den utsträckning det behövs för att klarlägga i vilken mån representanten har rätt till provision.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

_______________

Denna lag träder i kraft den                                    20     .

_______________

Lag

om ändring av 12 och 13 § i lagen om Kommunernas garanticentral

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om Kommunernas garanticentral (487/1996) 12 § 1 mom. och 13 § 1 mom., av dem 12 § 1 mom. sådant det lyder i lag 944/2006, som följer:

12 §

Revision och bokslut

För granskning av räkenskaperna och förvaltningen under de år som högst motsvarar delegationens mandattid väljer delegationen en revisionssammanslutning. Den huvudansvariga revisor som revisionssammanslutningen uppgett ska vara en CGR- eller OFGR-revisor. Vid revisio-nen iakttas i tillämpliga delar revisionslagen (     /     ).

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

13 §

Garanticentralsinspektör

Till garanticentralsinspektör förordnas en revisionssammanslutning. Den fysiska person som i revisionssammanslutningen sköter garanticentralsinspektörens uppgifter ska vara en CGR- eller OFGR-revisor. En revisionssammanslutning som enligt 12 § valts att sköta revisionsuppgifterna vid garanticentralen kan inte samtidigt vara garanticentralsinspektör.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

_______________

Denna lag träder i kraft den                                    20     .

_______________

Lag

om ändring av 12 § i lagen om Trafikskyddet

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om Trafikskyddet (278/2003) 12 § 2 mom. som följer:

12 §

Bokföring och revision

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

För granskning av Trafikskyddets förvaltning och räkenskaper ska Trafikskyddet ha två revisorer, som ska vara CGR- eller OFGR-revisorer. Av revisorerna väljs en av centralorganisationens möte och en förordnas av kommunikationsministeriet. För båda revisorerna väljs eller förordnas också en revisorssuppleant. På revisio-nen av Trafikskyddet tillämpas revisionslagen (     /     ).

_______________

Denna lag träder i kraft den                                    20     .

_______________

Lag

om ändring av 53 § i lagen om stödjande av landsbygdens utveckling

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om stödjande av landsbygdens utveckling (28/2014) 53 § 2 mom. som följer:

53 §

Inspektion

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

För att inspektionsuppdraget ska kunna skötas på ett lämpligt sätt kan en utomstående revisor befullmäktigas för inspektionen. Revisorn ska vara en i revisionslagen (     /     ) avsedd revisor. En revisionssammanslutning ska utse en för inspektionen huvudansvarig revisor. Vid utförandet av inspektionsuppdrag tillämpas förvaltningslagen, språklagen, samiska språklagen, lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet och lagen om elektronisk kommunikation i myndigheternas verksamhet. På revisorn tillämpas bestämmelserna om straffrättsligt tjänsteansvar vid utförandet av inspektionsuppdrag. Bestämmelser om skadeståndsansvar finns i skadeståndslagen.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

_______________

Denna lag träder i kraft den                                    20     .

_______________

Lag

om ändring av 45 § i lagen om strukturstöd till jordbruket

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om strukturstöd till jordbruket (1476/2007) 45 § 2 mom. som följer:

45 §

Inspektion

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

För att inspektionsuppdraget ska kunna skötas på ett ändamålsenligt sätt kan en utomstående revisor befullmäktigas för inspektionen. Revisorn ska vara en i revisionslagen (     /     ) avsedd revisor. En revisionssammanslutning ska utse en för inspektionen huvudansvarig revisor. Vid utförandet av inspektionsuppdraget tillämpas förvaltningslagen (434/2003), språklagen (423/2003), samiska språklagen (1086/2003) samt lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999). På den revisor som utför inspektionsuppdraget tillämpas bestämmelserna om straffrättsligt tjänsteansvar. På skada som orsakas vid inspektionen tillämpas skadeståndslagen (412/1974).

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

_______________

Denna lag träder i kraft den                                    20     .

_______________

Lag

om ändring av 8 § i lagen om interventionsfonden för jordbruket

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om interventionsfonden för jordbruket (1206/1994) 8 § 1 mom. som följer:

8 §

Revision

Jord- och skogsbruksministeriet tillsätter varje år två revisorer, av vilka den ena ska vara en CGR-revisor och den andra en OFGR-revisor, för att granska fondens förvaltning, ekonomi och räkenskaper.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

_______________

Denna lag träder i kraft den                                    20     .

_______________

Lag

om ändring av 2 b § i lagen om gårdsbrukets utvecklingsfond

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om gårdsbrukets utvecklingsfond (657/1966) 2 b §, sådant den lyder i lag 681/2000, som följer:

2 b §

Jord- och skogsbruksministeriet tillsätter årligen för granskning av fondens förvaltning, ekonomi och räkenskaper två revisorer, av vilka den ena ska vara en CGR-revisor och den andra en OFGR-revisor.

_______________

Denna lag träder i kraft den                                    20     .

_______________

Lag

om ändring av 18 § i lagen om Finlands skogscentral

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om Finlands skogscentral (418/2011) 18 § som följer:

18 §

Revisors tystnadsplikt

I fråga om revisors tystnadsplikt gäller förutom revisionslagen (     /     ) det som föreskrivs i 23 och 24 § i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet.

_______________

Denna lag träder i kraft den                                    20     .

_______________

Lag

om ändring av 58 § i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (1705/2009) 58 § 2 mom., sådant den lyder i lag 1511/2011, som följer:

58 §

Tillställande och granskning av uppgifter

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Statsbidragsmyndigheten beslutar om de granskningar av finansieringstagarens verksamhet och ekonomi som ska utföras för konstaterande av riktigheten av de uppgifter som avses i 1 mom. Undervisnings- och kulturministeriet kan ge Utbildningsstyrelsen i uppdrag att utföra granskningar. Statsbidragsmyndigheten kan även ge en utomstående revisor i uppdrag att utföra granskningar. Revisorn ska vara en revisor som avses i revisionslagen (     /     ). Revisorn ska vara tillräckligt förtrogen med systemet för finansiering av utbildnings- och kulturverksamhet. En revisionssammanslutning ska utse en huvudansvarig revisor för granskningen.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

_______________

Denna lag träder i kraft den                                    20     .

_______________

Lag

om ändring av 9 § i lagen om tillståndsplikt för indrivningsverksamhet

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om tillståndsplikt för indrivningsverksamhet (517/1999) 9 § som följer:

9 §

Revision

Revisorn för innehavaren av koncessionen ska vara en i revisionslagen (     /     ) avsedd revisor.

Utöver vad som bestäms i revisionslagen ska revisionsberättelsen innehålla ett särskilt uttalande om huruvida innehavaren av koncessionen har hållit de medel som drivits in för uppdragsgivarens räkning åtskilda från sina egna medel och förvarat dem på ett tillförlitligt sätt.

_______________

Denna lag träder i kraft den                                    20     .

_______________

Lag

om ändring av 18 och 22 § i lagen om penningautomatunderstöd

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om penningautomatunderstöd (1056/2001) 18 § 2 mom. och 22 § 2 mom., sådana de lyder i lag 366/2013, som följer:

18 §

Bokföring och revision

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Understödstagaren ska ordna revisionen på det sätt som föreskrivs i revisionslagen (     /     ).

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

22 §

Granskningsrätt

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Penningautomatföreningen kan av särskilda skäl bemyndiga en utomstående revisor att utföra granskningar enligt 1 mom. Revisorn ska vara en revisor som avses i revisionslagen. En revisionssammanslutning ska utse en ansvarig revisor för granskningen.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

_______________

Denna lag träder i kraft den                                    20     .

_______________

Lag

om ändring av 15 § i lagen om tillsyn över finans- och försäkringskonglomerat

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om tillsyn över finans- och försäkringskonglomerat (699/2004) 15 §, sådan den lyder delvis ändrad i lagarna 479/2007 och 886/2008, som följer:

15 §

Revision i ett konglomerats holdingsammanslutning

Minst en revisor för ett konglomerats holdingsammanslutning ska vara en CGR-revisor eller en revisionssammanslutning, vars huvudansvariga revisor ska vara en CGR-revisor.

Revisorn för ett konglomerats holdingsammanslutning ska omedelbart till Finansinspektionen anmäla sådana omständigheter och beslut som gäller konglomeratets holdingsammanslutning och som revisorn i sitt uppdrag fått kännedom om och som kan anses

1) bryta mot de skyldigheter som ett konglomerats holdingsammanslutning har enligt denna lag,

2) äventyra konglomeratets holdingsammanslutnings eller dess dotterföretags fortsatta verksamhet, eller

3) leda till något annat i revisionsberättelsen än ett uttalande som lämnas utan reservation eller till ett påpekande som avses i 3 kap. 5 § 4 mom. i revisionslagen.

En revisor som handlat i god tro blir inte ansvarig för ekonomisk skada som åtgärder enligt 2 mom. eventuellt orsakar.

_______________

Denna lag träder i kraft den                                    20     .

_______________

Lag

om ändring av 18 c § i sametingslagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i sametingslagen (974/1995) 18 c §, sådan den lyder i lag 1725/1995, som följer:

18 c §

Revisorer

På val av revisorer för sametinget och utförande av revision tillämpas bestämmelserna i denna lag och i revisionslagen (     /     ).

Sametinget har två revisorer och två revisorssuppleanter. Sametinget och justitieministeriet väljer vardera en revisor och en revisorssuppleant. Revisorerna och revisorssuppleanterna väljs för fyra kalenderår i sänder.

Revisorerna och revisorssuppleanterna ska vara CGR-revisorer eller OFGR-revisorer.

_______________

Denna lag träder i kraft den                                    20     .

_______________

Lag

om ändring av 18 § i lagen om Finlands Bank

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om Finlands Bank (214/1998) 18 § som följer:

18 §

Val av revisorer

För granskningen av Finlands Banks bokslut, bokföring och förvaltning väljer riksdagen fem revisorer och för var och en av dem en suppleant.

Minst två av revisorerna och deras suppleanter ska vara CGR-revisorer eller OFGR-revisorer.

Revisorerna väljer inom sig en ordförande samt utser en sekreterare som ska vara en CGR-revisor.

_______________

Denna lag träder i kraft den                                    20     .

_______________

Lag

om ändring av 4 § i lagen om ombildande av föreningar som utövar ekonomisk verksamhet till andelslag

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om ombildande av föreningar som utövar ekonomisk verksamhet till andelslag (502/1989) 4 § som följer:

4 §

Den styrelse som valts för andelslaget ska till handelsregistret anmäla att föreningen har ombildats till andelslag. Härvid ska i tillämpliga delar iakttas vad som bestäms om den anmälan om bildande av andelslag som ska göras till handelsregistret. Till anmälan ska fogas ett intyg av en revisor som avses i revisionslagen (     /     ) om att föreningens tillgångar förslår till att täcka skulderna och andelskapitalet.

_______________

Denna lag träder i kraft den                                    20     .

_______________

Lag

om ändring av 7 § i lagen om De vetenskapliga samfundens delegation

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om De vetenskapliga samfundens delegation (938/2006) 7 § 2 mom. som följer:

7 §

Bokföring och revision

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Delegationen ska ha två revisorer. Minst en av revisorerna ska vara en revisor som avses i revisionslagen (     /     ). Om en revisionssammanslutning inte har valts till revisor, ska delegationen välja en revisorssuppleant för revisorn. I fråga om revisionen tillämpas i övrigt revisionslagen.

_______________

Denna lag träder i kraft den                                    20     .

_______________

Lag

om ändring av 14 § i lagen om användning av avkastningen av totospel för främjande av hästuppfödning och hästsport

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om användning av avkastningen av totospel för främjande av hästuppfödning och hästsport (1055/2001) 14 § 3 mom. som följer:

14 §

Granskningsrätt

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Revisorn ska vara en revisor som avses i revisionslagen (     /     ). En revisionssammanslutning ska utse en ansvarig revisor för granskningen.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

_______________

Denna lag träder i kraft den                                    20     .

_______________

Lag

om ändring av 16 § i lagen om besvärsnämnden för arbetspensionsärenden

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om besvärsnämnden för arbetspensionsärenden (677/2005) 16 § 4 mom., sådant det lyder i lag 1362/2007, som följer: