RIKSDAGENS SVAR 4/2014 rd

RSv 4/2014 rd - RP 94/2013 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning om förvaltare av alternativa investeringsfonder

Ärende

Regeringen har till 2013 års riksmöte överlämnat sin proposition med förslag till lagstiftning om förvaltare av alternativa investeringsfonder (RP 94/2013 rd).

Beredning i utskott

Ekonomiutskottet har i ärendet lämnat sitt betänkande (EkUB 38/2013 rd).

Beslut

Nu församlade riksmöte har antagit följande lagar:

Lag

om förvaltare av alternativa investeringsfonder

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

I AVDELNINGEN

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

1 kap.

Allmänna bestämmelser

1 §

Tillämpningsområde

Denna lag ska tillämpas på

1) juridiska personer vars normala verksamhet består i förvaltning av en eller flera alternativa investeringsfonder (AIF-fonder),

2) erbjudande av andelar i AIF-fonder till professionella kunder,

3) förvaringsinstitutsverksamhet för AIF-fonder.

Bestämmelser om erbjudande av andelar i AIF-fonder till icke-professionella kunder finns i 13 ka