RIKSDAGENS SVAR 41/2007 rd

RSv 41/2007 rd - RP 70/2007 rd

Regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av livsmedelslagen och upphävande av 1 § 2 mom. i lagen om Livsmedelssäkerhetsverket

Ärende

Regeringen har till riksdagen överlämnat sin proposition med förslag till lagar om ändring av livsmedelslagen och upphävande av 1 § 2 mom. i lagen om Livsmedelssäkerhetsverket (RP 70/2007 rd).

Beredning i utskott

Jord- och skogsbruksutskottet har i ärendet lämnat sitt betänkande (JsUB 4/2007 rd).

Beslut

Riksdagen har antagit följande lagar:

Lag

om ändring av livsmedelslagen

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i livsmedelslagen av den 13 januari 2006 (23/2006) 7 § 3 och 4 mom., 20 § 5 mom. och 25 § 3 mom. samt

ändras 7 § 2 mom., 8 § 2 och 3 mom., 9 § 3 mom., 10 § 2 och 3 mom., 11 §, 14 § 4 mom., 15 § 4 mom., 17 § 2 mom., 20 § 4 mom., 21 § 3 mom., 24 § 1 mom., 25 § 2 mom., 27 § 3 mom., 28 § 5 mom., 29 §, 37 § 1 mom., 40 § 4 mom., 45 § 2 mom., 46 § 2 mom., 50 § 5 mom., 52 § 4 mom., 70 § 2 mom. och 71 § 3 mom. som följer:

7 §

Allmänna krav på livsmedel

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Genom förordning av jord- och skogsbruksministeriet utfärdas närmare bestämmelser om

1) livsmedlens sammansättning, mikrobiologiska kvalitet och främmande ämnen i livsmedel,

2) vegetabiliers yttre kvalitet,

3) tillsatsämnen, aromer, enzymer, näringsämnen och processhjälpmedel,

4) material och produkter som kommer i beröring med livsmedel samt om användningen och renhetskraven i fråga om dem.

8 §

Krav i fråga om vissa livsmedel

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bestämmelser om tillsättning av vitaminer, mineralämnen och andra motsvarande ämnen i livsmedel kan utfärdas genom förordning av jord- och skogsbruksministeriet. Finns det inte särskilda föreskrifter om tillsättning, får sådana ämnen tillsättas i livsmedel endast med tillstånd av Livsmedelsverket. Tillstånd får beviljas, om syftet är att säkerställa näringsmässig likvärdighet hos ersättningslivsmedel eller att näringsmässigt komplettera ett livsmedel. Tillstånd behövs dock inte om mängden tillskott endast ersätter det svinn som uppstått i tillverkningen eller jämnar ut den naturliga förekomsten av variation i en ingrediens.

På utsläppandet på marknaden av livsmedel som omfattas av förordningen om nya livsmedel, som avses i 3 § 1 mom. 8 punkten, tillämpas det förfarande som anges i förordningen om nya livsmedel. Vid jord- och skogsbruksministeriet finns en nämnd för nya livsmedel, som är behörigt organ för utvärdering av livsmedel enligt artikel 4.3 i förordningen om nya livsmedel. Nämnden för nya livsmedel har till uppgift att genomföra de första utvärderingar i anslutning till utsläppandet av nya livsmedel på marknaden som avses i artikel 6 i förordningen om nya livsmedel samt att utvärdera de första utvärderingar som gjorts i andra medlemsstater inom Europeiska unionen. Medlemmarna och suppleanterna i samt ordföranden och vice ordföranden för nämnden för nya livsmedel förordnas av jord- och skogsbruksministeriet. Genom förordning av jord- och skogsbruksministeriet utfärdas bestämmelser om behörighetskraven och mandattiden för medlemmarna i nämnden, hur nämndens uppgifter ska ordnas, den nationella kontaktmyndigheten och om andra nationella arrangemang som förordningen om nya livsmedel förutsätter.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

9 §

Allmänna krav på informationen om livsmedel

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Närmare bestämmelser om de uppgifter som lämnas på livsmedelsförpackningar, i broschyrer, i reklam eller i andra marknadsföringssammanhang utfärdas genom förordning av jord- och skogsbruksministeriet.

10 §

Allmänna krav på livsmedelslokaler och primärproduktionsställen

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Närmare bestämmelser om byggnadstekniska och funktionsmässiga krav på primärproduktionsställen och livsmedelslokaler, om kvalitetskrav när det gäller det vatten som används på primärproduktionsställen och det vatten som i livsmedelslokaler används vid tillverkning och hantering av livsmedel och om hygienkrav som ställs på den personal som hanterar livsmedel där utfärdas genom förordning av jord- och skogsbruksministeriet.

Närmare bestämmelser om försäljning eller överlåtelse av livsmedel utomhus och på stora offentliga tillställningar utfärdas genom förordning av statsrådet.

11 §

Krav i fråga om hantering, förvaring och transport av livsmedel

Livsmedel ska hanteras, förvaras och transporteras så att livsmedlens goda hygieniska kvalitet inte äventyras. Det kött som hanteras och förvaras i en godkänd livsmedelslokal ska ha kontrollerats på det sätt som föreskrivs i 43 §, med undantag av sådant kött som avses i 13 § 2 mom. 8 punkten eller kött som hanteras vid privata tillställningar som jägare anordnar.

Genom förordning av jord- och skogsbruksministeriet utfärdas närmare bestämmelser om

1) hanteringen och transporten av livsmedel,

2) temperaturen i hanterings-, förvarings-, transport-, försäljnings- och serveringslokaler,

3) det nationella genomförandet av överenskommelsen om internationell transport av lättfördärvliga livsmedel och om specialutrustning för sådan transport (FördrS 48/1981; nedan ATP-avtalet).

14 §

Ansökningsförfarande för godkännande av livsmedelslokal

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Närmare bestämmelser om innehållet i ansökan om godkännande samt om det sätt på vilket anmälan ska göras utfärdas genom förordning av jord- och skogsbruksministeriet.

15 §

Myndigheter som godkänner livsmedelslokaler samt beslut om godkännande

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Närmare bestämmelser om det övriga innehållet i beslutet om godkännande utfärdas genom förordning av jord- och skogsbruksministeriet.

17 §

Krav i fråga om spårbarhet

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Närmare bestämmelser om livsmedels spårbarhet utfärdas genom förordning av jord- och skogsbruksministeriet.

20 §

Plan för egenkontroll

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Närmare bestämmelser om den plan för egenkontroll som ska utarbetas av livsmedelsföretagare och om bokföringen i anslutning till detta utfärdas genom förordning av jord- och skogsbruksministeriet.

21 §

Godkännande av planen för egenkontroll

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

I samband med godkännandet av planen för egenkontroll anger tillsynsmyndigheten vilka undersökningar egenkontrollen ska omfatta för att livsmedelssäkerheten ska kunna tryggas. Närmare bestämmelser om vilka undersökningar egenkontrollen ska omfatta för att livsmedelssäkerheten ska kunna tryggas utfärdas genom förordning av jord- och skogsbruksministeriet.

24 §

Livsmedelsföretagares skyldighet att lämna uppgifter

Livsmedelsföretagaren ska omedelbart underrätta den behöriga tillsynsmyndigheten om betydande hälsofaror som uppdagats i egenkontrollen eller på annat sätt samt om åtgärder som vidtagits för att rätta till dessa missförhållanden. Närmare bestämmelser om anmälan utfärdas genom förordning av jord- och skogsbruksministeriet.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

25 §

Zoonoser

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Närmare bestämmelser om uppföljningen och kontrollen av zoonoser samt förmedlandet av undersökningsinformation utfärdas genom förordning av jord- och skogsbruksministeriet.

27 §

Livsmedelshygienisk kompetens

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Närmare bestämmelser om kompetensintyg och livsmedelshygienisk kompetens samt om därmed jämförbara utbildningar och examina vilka till innehållet anses motsvara ett avklarat kompetenstest utfärdas genom förordning av jord- och skogsbruksministeriet.

28 §

Kompetenstest

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Närmare bestämmelser om kompetenstestares behörighet och andra villkor för godkännande utfärdas genom förordning av jord- och skogsbruksministeriet.

29 §

Allmän planering och styrning

Den allmänna planeringen och övervakningen av livsmedelstillsynen styrs av jord- och skogsbruksministeriet.

37 §

Nationella referenslaboratorier och godkända laboratorier

Jord- och skogsbruksministeriet utser de nationella referenslaboratorierna och fastställer deras uppgifter. I artikel 33 i kontrollförordningen föreskrivs om de krav som gäller de nationella referenslaboratorier som avses i kontrollförordningen samt om dessa laboratoriers uppgifter.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

40 §

Godkända laboratoriers anmälningsskyldighet

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Ett godkänt laboratorium ska underrätta Livsmedelsverket om undersökningar och undersökningsresultat i enlighet med 25 § 1 mom. som hänför sig till uppföljning och kontroll av zoonoser samt sända prov och de mikrobstammar som isolerats i undersökningar till ett nationellt referenslaboratorium. Närmare bestämmelser om innehållet i och lämnande av meddelanden samt om förvaring och sändande av prov och mikrobstammar utfärdas genom förordning av jord- och skogsbruksministeriet.

45 §

Utredning av matförgiftningar

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Närmare bestämmelser om utredning av och anmälningar om matförgiftningar utfärdas genom förordning av statsrådet.

46 §

Beredskap för särskilda situationer

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Närmare bestämmelser om innehållet i och utarbetandet av beredskapsplaner för särskilda situationer utfärdas genom förordning av jord- och skogsbruksministeriet.

50 §

Provtagning

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Närmare bestämmelser om provtagning utfärdas genom förordning av jord- och skogsbruksministeriet.

52 §

Tillsynsmyndigheters anmälningsskyldighet och skyldighet att lämna uppgifter

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Närmare bestämmelser om tillsynsmyndigheters anmälningsskyldighet utfärdas genom förordning av jord- och skogsbruksministeriet.

70 §

Avgifter för statliga myndigheters prestationer

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Närmare bestämmelser om de nationella arrangemang som avses i artiklarna 27 och 28 i kontrollförordningen och om hur avgifternas storlek bestäms utfärdas genom förordning av jord- och skogsbruksministeriet.

71 §

Avgifter för kommunala myndigheters prestationer

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

De avgifter som avses i 1 mom. bestäms så att beloppet motsvarar högst kostnaderna för åtgärden, om inte något annat följer av artiklarna 27 och 28 i kontrollförordningen. Närmare bestämmelser om de nationella arrangemang som avses i artiklarna 27 och 28 i kontrollförordningen och om hur avgifternas storlek bestäms utfärdas genom förordning av jord- och skogsbruksministeriet.

_______________

Denna lag träder i kraft den                      2008.

De förordningar som har utfärdats av statsrådet, handels- och industriministeriet samt social- och hälsovårdsministeriet med stöd av de bestämmelser som gällde vid denna lags ikraftträdande förblir alltjämt i kraft.

Den personal i tjänste- eller arbetsavtalsförhållande som vid handels- och industriministeriet samt social- och hälsovårdsministeriet sköter uppgifter, vilka vid denna lags ikraftträdande överförs till jord- och skogsbruksministeriet, samt motsvarande tjänster överförs vid ikraftträdandet till jord- och skogsbruksministeriet. Anställda som överförs behåller de rättigheter och skyldigheter som vid överföringen gäller enligt villkoren i deras anställningsförhållande. Högre avlöning än månadslönen enligt den mottagande organisationens lönesystem garanteras under förutsättning att kravnivån för personens uppgifter i den mottagande organisationen motsvarar minst uppgifterna i den överlämmande organisationen. Personen är i så fall berättigad till ett lönetillägg till beloppet av skillnaden mellan den månadslön som betalats i den överlämnande organisationen och den månadslön som betalas i den mottagande organisationen.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

_______________

Lag

om upphävande av 1 § 2 mom. i lagen om Livsmedelssäkerhetsverket

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 §

Genom denna lag upphävs 1 § 2 mom. i lagen av den 13 januari 2006 om Livsmedelssäkerhetsverket (25/2006).

2 §

Denna lag träder i kraft den                      2008.

_______________

Helsingfors den 17 oktober 2007

​​​​