RIKSDAGENS SVAR 48/2003 rd

RSv 48/2003 rd - RP 98/2003 rd

Regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av lagen om offentlig arbetskraftsservice, 14 kap. 3 § lagen om utkomstskydd för arbetslösa, lagen om arbetslöshetskassor och lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner

Ärende

Regeringen har till riksdagen överlämnat sin proposition med förslag till lagar om ändring av lagen om offentlig arbetskraftsservice, 14 kap. 3 § lagen om utkomstskydd för arbetslösa, lagen om arbetslöshetskassor och lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner (RP 98/2003 rd).

Beredning i utskott

Arbetslivs- och jämställdhetsutskottet har i ärendet lämnat sitt betänkande (AjUB 5/2003 rd).

Beslut

Riksdagen har antagit följande lagar:

Lag

om ändring av lagen om offentlig arbetskraftsservice

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 30 december 2002 om offentlig arbetskraftsservice (1295/2002) 6 kap. 9 § 2 mom., 7 kap. 4 § 1 mom., 11 kap. 1 § 2 mom. och 13 kap. 4 § samt

fogas till 9 kap. en ny 7 § som följer:

6 kap.

Tjänster för kompetensutveckling

9 §

Avbrytande av utbildningen

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Utbildningsproducenten fattar ett skriftligt beslut om avbrytande av utbildningen. Om utbildningsanordnaren inte är en utbildningsproducent som är underställd offentlig tillsyn, fattas beslutet om avbrytande av utbildningen av den arbetskraftsmyndighet som avses i 7 § 1 mom. Innan beslutet fattas skall den studerande ges tillfälle att bli hörd. Den studerande skall utan dröjsmål underrättas om beslutet. Utbildningsproducenten skall dessutom utan dröjsmål underrätta den arbetskraftsmyndighet som har anskaffat utbildningen om beslutet.

7 kap.

Främjande av sysselsättning med hjälp av sysselsättningsanslag

4 §

Anslag som anvisas statliga ämbetsverk eller inrättningar

Med iakttagande av vad som i 1 § 1, 3 och 4 mom., 2 § 2 och 3 mom., 3 § 1—3 mom. samt 11 § 1 och 3 mom. bestäms om sysselsättningsstöd för lönekostnader kan statliga ämbetsverk eller inrättningar anvisas anslag för lönekostnader som föranleds av att arbetslösa sysselsätts. Av anslagen kan betalas lönekostnaderna i sin helhet för den sysselsatta för de dagar som arbetsgivaren är skyldig att betala lön för, dock högst för fem dagar i veckan. Av anslagen kan dessutom betalas övriga kostnader som föranleds av att arbete ordnas, enligt vad statsrådet beslutar i samband med den regionala fördelningen av sysselsättningsanslagen.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

9 kap.

Utbildningsstöd

7 §

Finansiering av studiesociala förmåner

Grundstödet och den därtill anslutna barnförhöjningen finansieras av statens medel och intäkter av löntagares arbetslöshetsförsäkringspremie. Ersättningarna för uppehälle finansieras av statens medel. Bestämmelser om finansieringen av löntagares förtjänststöd finns i lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner (555/1998) och om finansiering av företagares förtjänststöd i lagen om arbetslöshetskassor.

Staten skall månatligen till Folkpensionsanstalten betala förskott för förmånerna så att förskottens belopp motsvarar det belopp som det beräknas att staten skall betala det året och att förskottet räcker till för att täcka utgifterna under varje månad. Genom förordning av statsrådet bestäms närmare om fastställandet och betalningen av förskott och slutlig finansiering till Folkpensionsanstalten. De förvaltningskostnader som Folkpensionsanstalten förorsakas av uppgifter som har samband med de studiesociala förmånerna skall räknas till anstaltens förvaltningskostnader.

Bestämmelser om förskott som skall betalas till arbetslöshetsförsäkringsfonden och arbetslöshetskassorna samt om arbetslöshetskassornas förvaltningskostnader finns i lagen om arbetslöshetskassor och i statsrådets förordning om verkställighet av lagen om arbetslöshetskassor (272/2001).

11 kap.

Samarbete i anslutning till verkställigheten

1 §

Samarbete mellan myndigheterna

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Vid tillhandahållande av service för handikappade skall dessutom iakttas vad som bestäms i lagen om klientsamarbete inom rehabiliteringen (497/2003).

13 kap.

Sökande av ändring

4 §

Sökande av ändring i beslut om avbrytande av utbildning

Ändring i ett beslut enligt 6 kap. 9 § om avbrytande av arbetskraftspolitisk vuxenutbildning som fattats av en utbildningsproducent eller av en arbetskraftsmyndighet får sökas genom besvär på det sätt som föreskrivs i förvaltningsprocesslagen. I fråga om besvär över beslut av en utbildningsproducent tillämpas vad som föreskrivs om besvär över beslut av en myndighet som är underställd statsrådet.

_______________

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2004.

Genom denna lag upphävs lagen den 13 juni 2003 om ändring av 10 och 17 § lagen om arbetskraftsservice (501/2003).

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

_______________

Lag

om ändring av 14 kap. 3 § lagen om utkomstskydd för arbetslösa

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 30 december 2002 om utkomstskydd för arbetslösa (1290/2002) 14 kap. 3 § 2 och 4 mom. som följer:

14 kap.

Särskilda bestämmelser

3 §

Finansieringen av förmånerna

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Grunddagpenningen och den därtill anslutna barnförhöjningen betalas av statens medel och intäkter av löntagares arbetslöshetsförsäkringspremie. Arbetsmarknadsstödet samt ersättning för uppehälle enligt 7 kap. 8 § i denna lag och enligt 10 kap. 3 § 3 mom. lagen om offentlig arbetskraftsservice betalas av statens medel. Staten skall månatligen till Folkpensionsanstalten betala förskott för grunddagpenningen, arbetsmarknadsstödet och ersättningar för uppehälle så att förskottens belopp motsvarar det belopp som det beräknas att staten skall betala det året och att förskottet räcker till för att täcka utgifterna under varje månad. De förvaltningskostnader som Folkpensionsanstalten förorsakas av verksamhet enligt denna lag skall räknas till anstaltens förvaltningskostnader.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Vad som i 1—3 mom. bestäms om arbetslöshetsdagpenning, arbetsmarknadsstöd och barnförhöjning tillämpas också på arbetslöshetsförmåner som betalas som utbildningsdagpenning.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

_______________

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2004.

_______________

Lag

om ändring av lagen om arbetslöshetskassor

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 24 augusti 1984 om arbetslöshetskassor (603/1984) 1 § 1 mom., 25 §, 26 § 1 och 2 mom. samt 27 § 1 mom.,

dessa lagrum sådana de lyder, 1 § 1 mom. i lag 1318/1994, 25 § och 26 § 1 och 2 mom. i lag 1291/2002 samt 27 § 1 mom. i lag 913/2000, som följer:

1 §

Arbetslöshetskassas uppgift och verksamhetsområde

En arbetslöshetskassa är en på grundval av ömsesidig ansvarighet verksam sammanslutning vars medlemmar antingen är löntagare (löntagarkassa) eller företagare (företagarkassa). En arbetslöshetskassa har till syfte att för sina medlemmar anordna förtjänstskydd enligt lagen om utkomstskydd för arbetslösa (1290/2002) och förtjänststöd enligt lagen om offentlig arbetskraftsservice (1295/2002) samt härtill anslutna övriga studiesociala förmåner.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

25 §

Företagarkassas finansiering

För de av företagarkassan med stöd av 5 kap. 7 § lagen om utkomstskydd för arbetslösa betalda dagpenningarna och de av företagarkassan med stöd av 9 kap. 6 § lagen om offentlig arbetskraftsservice betalda förtjänststöden betalas i statsandel ett belopp som motsvarar grunddagpenningen och barnförhöjningarna enligt lagen om utkomstskydd för arbetslösa. Vid finansieringen av de av företagarkassan med stöd av 5 kap. 3 § lagen om utkomstskydd för arbetslösa betalda dagpenningarna och förtjänststöden iakttas i tillämpliga delar det som i 4 och 5 § lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner bestäms om finansiering av inkomstrelaterade dagpenningar och förtjänststöd.

26 §

Andelarna av förvaltningskostnaderna

Såsom statens andel och arbetslöshetsförsäkringsfondens andel som hänför sig till förvaltningskostnaderna betalas

1) ett belopp som motsvarar den i 6 kap. 1 § lagen om utkomstskydd för arbetslösa föreskrivna grunddagpenningen för varje påbörjat hundratal medlemmar; det år då arbetslöshetskassans stadgar första gången blivit fastställda och det därpå följande året är statens andel dock dubbel, och

2) 0,35 procent av de av kassan under det närmast föregående kalenderåret betalda arbetslöshetsdagpenningarna, alterneringsersättningarna enligt lagen om alterneringsledighet (1305/2002) och studiesociala förmånerna vid arbetskraftspolitisk vuxenutbildning, för vilka statens andel eller arbetslöshetsförsäkringsfondens andel betalas.

Som arbetslöshetsförsäkringsfondens andel betalas till löntagarkassorna dessutom 2 euro för varje beslut om inkomstrelaterad dagpenning, utbildningsdagpenning och förtjänststöd.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

27 §

Betalning av andelar

Statsandelen, arbetslöshetsförsäkringsfondens andel och de andelar som hänför sig till förvaltningskostnaderna betalas per kalenderår. Beslut om de andelar som hänför sig till arbetslöshetsdagpenningarna och alterneringsersättningarna fattas av social- och hälsovårdsministeriet på framställning av Försäkringsinspektionen. Beslut om de andelar som hänför sig till de studiesociala förmånerna vid arbetskraftspolitisk vuxenutbildning fattas av arbetsministeriet. Finansieringsandelarna till arbetslöshetskassorna betalas av arbetslöshetsförsäkringsfonden, till vilken staten betalar statsandel jämte andel för förvaltningskostnaderna.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

_______________

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2004.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

_______________

Lag

om ändring av lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 24 juli 1998 om finansiering av arbetslöshetsförmåner (555/1998) 1 § 1 mom., 4 § 5 mom. och 7 §, dessa lagrum sådana de lyder i lag 1301/2002, som följer:

1 §

Lagens syfte

Arbetslöshetsdagpenning enligt lagen om utkomstskydd för arbetslösa (1290/2002), utbildningsstöd inom den arbetskraftspolitiska vuxenutbildningen enligt lagen om offentlig arbetskraftsservice (1295/2002) och alterneringsersättning enligt lagen om alterneringsledighet (1305/2002) finansieras genom en statsandel som motsvarar grundtrygghetsandelen, genom arbetslöshetsförsäkringspremier enligt denna lag, genom arbetsgivarens självriskpremier enligt utkomstskyddet för arbetslösa (självriskpremier) och genom medlemsavgifter enligt lagen om arbetslöshetskassor (603/1984) så som bestäms i denna lag. De arbetspensionstillägg som avses i arbetspensionslagstiftningen, vuxenutbildningsstödets förtjänstdel och de förvaltningskostnader som avses i lagen om vuxenutbildningsstöd (1276/2000), de förvaltningskostnader och yrkesexamensstipendier i fråga om andra än i tjänste- eller anställningsförhållande till staten varande personer som avses i lagen om Utbildningsfonden (1306/2002) samt den lönegaranti som avses i lönegarantilagen (866/1998) och lagen om lönegaranti för sjömän (1108/2000) finansieras med avgifterna enligt denna lag så som bestäms i denna lag.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

4 §

Finansiering av inkomstrelaterad dagpenning

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bestämmelser om en företagarkassas finansiering, om statsandel till en arbetslöshetskassas förvaltningskostnader, om arbetslöshetsförsäkringsfondens andel samt om betalningen av statsandelen och arbetslöshetsförsäkringsfondens andel finns i lagen om arbetslöshetskassor.

7 §

Förmåner som finansieras av arbetslöshetsförsäkringsfonden

Arbetslöshetsförsäkringsfonden svarar för betalningen av den försäkringspremie som avses i 12 c § lagen om pension för arbetstagare (395/1961) och som gäller arbetspensionstillägg, av den premie som avses i 3 § lagen om statens pensionsfond (1372/1989) och som gäller arbetspensionstillägg, av det belopp som avses i 31 § lönegarantilagen och 29 § lagen om lönegaranti för sjömän samt av det belopp som avses i 13 § lagen om Utbildningsfonden.

_______________

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2004.

_______________

Helsingfors den 4 november 2003

​​​​