RIKSDAGENS SVAR 48/2011 rd

RSv 48/2011 rd - RP 89/2011 rd

Regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av vissa lagar som gäller inom den privata sektorn och av 11 § i lagen om överföring av pensionsrätt mellan arbetspensionssystemet i Finland och Europeiska gemenskapernas pensionssystem

Ärende

Regeringen har till riksdagen överlämnat sin proposition med förslag till lagar om ändring av vissa lagar som gäller inom den privata sektorn och av 11 § i lagen om överföring av pensionsrätt mellan arbetspensionssystemet i Finland och Europeiska gemenskapernas pensionssystem (RP 89/2011 rd).

Beredning i utskott

Social- och hälsovårdsutskottet har i ärendet lämnat sitt betänkande (ShUB 11/2011 rd).

Beslut

Riksdagen har antagit följande lagar:

Lag

om ändring av lagen om pension för arbetstagare

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om pension för arbetstagare (395/2006) 16 § 1 mom. 3 och 4 punkten, 17 § 1 och 2 mom., 20 § 1 mom. 1 punkten, 22 § 1 mom., 51, 92 och 178 §, 182 § 3 mom., 183 § 2—4 mom., 184 och 185 §, av dem 92 § sådan den lyder delvis ändrad i lag 909/2010 och 182 § 3 mom. sådant det lyder i lag 1112/2007, samt

fogas till 16 § 1 mom., sådant det lyder delvis ändrat i lag 627/2009, en ny 5 punkt, till 16 §, sådan den lyder delvis ändrad i lag 627/2009, ett nytt 6 mom. och till 105 §, sådan den lyder i lag 634/2009, ett nytt 2 mom., varvid det nuvarande 2 och 3 mom. blir 3 och 4 mom., som följer:

16 §

Rätt till deltidspension

En arbetstagare i åldern 60—67 år som har övergått till deltidsarbete har rätt till deltidspension, om han eller hon

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

3) inte får annan pension på grundval av eget arbete eller en motsvarande utländsk förmån eller en förmån på grundval av anställning i en internationell organisation eller ett organ inom Europeiska unionen,

4) efter att anställningsförhållandet enligt denna lag upphörde inte har rätt till deltidspension enligt arbetspensionslagarna för den offentliga sektorn på grundval av anställning på heltid som omfattas av nämnda lagar, och om hans eller hennes

5) arbete enligt denna lag fortsätter så att arbetstiden och arbetsinkomsterna har minskat när han eller hon har rätt till deltidspension på grundval av anställning som omfattas av arbetspensionslagarna för den offentliga sektorn.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Om det arbetsavtal som gäller deltidsarbete för en arbetstagare som har deltidspension enligt denna lag sägs upp och arbetstagaren inte är skyldig att utföra arbete under uppsägningstiden eller hans eller hennes arbetstid annars minskar under uppsägningstiden så att arbetstidsvillkoret enligt 4 mom. 1 punkten inte längre uppfylls, anses arbetstagaren under sex veckor från det att arbetstiden minskade, dock inte längre efter uppsägningstiden, uppfylla villkoren för erhållande av deltidspension.

17 §

Deltidspensionens belopp

Deltidspensionens belopp är 50 procent av skillnaden mellan den stabiliserade inkomsten och inkomsten av deltidsarbete som omfattas av arbetspensionslagarna (inkomstbortfall).

Har arbetstagaren samtidigt rätt till deltidspension med stöd av två eller flera arbetspensionslagar, utgör deltidspensionen enligt denna lag en lika stor andel som de enligt denna lag försäkrade arbetsinkomsternas andel utgör av de arbetsinkomster som beaktats i den stabiliserade inkomsten och som baserar sig på de arbetspensionslagar med stöd av vilka deltidspension beviljas.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

20 §

Justering av deltidspension

Deltidspensionens belopp justeras, om

1) det har inträffat en permanent förändring i deltidspensionstagarens förvärvsinkomster av deltidsarbetet, så att dessa förvärvsinkomster kännbart avviker från de förvärvsinkomster av deltidsarbetet som beaktades när deltidspensionen bestämdes och som justerats till granskningstidpunktens nivå med lönekoefficienten enligt 96 §, eller

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

22 §

Indragning av deltidspension och erhållande av deltidspension på nytt

Deltidspensionen dras in från ingången av kalendermånaden efter den under vilken arbetstagaren inte längre uppfyller de villkor för att få pension som nämns i 16 § 1 mom. 3 punkten eller 4 mom., om inte något annat följer av 21 §. Om villkoren för att få deltidspension inte längre uppfylls på kalendermånadens första dag, dras dock deltidspensionen in från och med nämnda dag. Deltidspension kan också dras in retroaktivt.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

51 §

Justering av invalidpension retroaktivt

Invalidpensionen kan dras in eller justeras eller utbetalningen av den kan avbrytas retroaktivt för högst två år. Denna tid beräknas från ingången av kalendermånaden efter den under vilken pensionstagarens ansökan om justering anhängiggjorts eller pensionsanstalten vidtagit justeringsåtgärder. Om utbetalningen av invalidpension har avbrutits, ska pensionen dock justeras eller dras in från och med tidpunkten för avbrytandet.

92 §

Förmåner som dras av från pension

Från pension enligt denna lag avdras en primär förmån som arbetstagaren fått och från familjepension en familjepension eller ersättning som motsvarar en primär förmån. Primära förmåner är

1) dagpenning eller olycksfallspension som grundar sig på lagen om olycksfallsförsäkring,

2) ersättning för inkomstbortfall på grund av egen skada eller pension som beviljats med stöd av trafikförsäkringslagen,

3) ersättning för inkomstbortfall som beviljats med stöd av lagen om rehabilitering som ersätts enligt lagen om olycksfallsförsäkring,

4) ersättning för inkomstbortfall som beviljats med stöd av lagen om rehabilitering som ersätts enligt trafikförsäkringslagen,

5) dagpenning eller olycksfallspension som beviljats med stöd av lagen om olycksfall i militärtjänst.

Trots 1 mom. är pensionen efter att den primära förmånen dragits av dock minst lika stor som den pension som arbetstagaren intjänat på grundval av förvärvsinkomsterna efter året för skadefallet i fråga om den primära förmånen. I pension enligt denna lag betalas arbetstagaren en lika stor del av skillnaden mellan det sammanlagda beloppet av alla arbetspensioner och avdraget för den primära förmånen, dock minst av det minimibelopp som avses ovan, som pensionen enligt denna lag utgör av arbetstagarens samtliga arbetspensioner.

Om det till pension eller en primär förmån i enlighet med denna lag har lagts en engångsförhöjning, beaktas pensionen eller den primära förmånen till engångsförhöjt belopp när den primära förmånen dras av.

Om skadefallet i fråga om den primära förmånen dock har inträffat före 2004, görs inget avdrag enligt 1 och 2 mom. för den primära förmånen.

105 §

Beslutsfattande och delgivning av beslut

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Den avgörande pensionsanstalten inom den privata sektorn eller den sista pensionsanstalten kan meddela ett interimistiskt beslut om beviljande av pension för den tid som behandlingen av ärendet pågår tills ett slutligt beslut har getts i saken. Ändring får inte sökas i det interimistiska beslutet.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

178 §

Pensionsanstalternas ansvar för pensionsdel som intjänats för oavlönad tid

För den pensionsdel som intjänats på grundval av i 74 § avsedd oavlönad tid svarar, i förhållande till de i respektive pensionsanstalt försäkrade arbetsinkomsterna, de pensionsanstalter gemensamt som sköter pensionsskyddet enligt de arbetspensionslagar som nämns i 3 §. De grunder för pensionsanstalternas eventuella förskott och slutliga avgifter som Pensionsskyddscentralens ansökan gäller samt tidpunkterna för betalning av dem ingår i de kostnadsfördelningsgrunder som nämns i 183 § 2 mom.

182 §

Arbetslöshetsförsäkringsfondens avgift

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Arbetslöshetsförsäkringsfonden ska årligen betala avgiften till Pensionsskyddscentralen inom den tid som anges i kostnadsfördelningsgrunderna. De medel som erhållits i avgift gottgör Pensionsskyddscentralen de i 1 mom. nämnda pensionsanstalterna i förhållande till de i respektive pensionsanstalt försäkrade arbetsinkomsterna så att pensionsanstalternas andel av ansvaret för Pensionsskyddscentralens kostnadsandel dras av från de fördelade medlen före gottgörelsen. Närmare bestämmelser om gottgörelse av avgiften ingår i de kostnadsfördelningsgrunder som nämns i 183 § 2 mom.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

183 §

Utredning av kostnader

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

På basis av utredningen bestämmer Pensionsskyddscentralen att en gottgörelse ska betalas till de pensionsanstalter som avses i 1 mom. för de kostnader för vilken någon annan av de pensionsanstalter som avses i 1 mom. eller dessa pensionsanstalter gemensamt svarar, eller för den i 182 § avsedda avgiften, samt påför dessa pensionsanstalter en avgift för de kostnader som respektive pensionsanstalt ska svara för. Gottgörelsen och avgiften jämte ränta, samt eventuellt förskott på dem, bestäms i enlighet med de kostnadsfördelningsgrunder som social- och hälsovårdsministeriet fastställer på framställning av Pensionsskyddscentralen. I kostnadsfördelningsgrunderna bestäms också hur ett eventuellt överskott eller underskott som uppkommit i samband med förrättandet av kostnadsfördelningen ska beaktas för Pensionsskyddscentralens del.

De pensionsanstalter som avses i 1 mom. ska i enlighet med vad som anges i kostnadsfördelningsgrunderna lämna Pensionsskyddscentralen de uppgifter som behövs för utredningarna enligt 1 mom. Uppgifterna ska lämnas i den form och inom den tid som Pensionsskyddscentralen bestämmer. Om en pensionsanstalt försummar sin anmälningsskyldighet, uppskattar Pensionsskyddscentralen kostnadsandelen för pensionsanstalten i fråga. Pensionsskyddscentralen justerar kostnadsandelen i samband med följande utredning.

Uppstår det meningsskiljaktigheter om kostnadsfördelningen mellan de pensionsanstalter som avses i 1 mom., avgörs ärendet av Pensionsskyddscentralen.

184 §

Beslut om kostnadsfördelning

Pensionsskyddscentralen meddelar de pensionsanstalter som avses i 183 § 1 mom. ett beslut om fördelningen av de kostnader som avses i den paragrafen. Ändring i beslutet får sökas på det sätt som föreskrivs i 9 kap.

185 §

Pensionsanstalternas rätt att komma överens om kostnadsfördelningen

De pensionsanstalter som sköter pensionsskyddet enligt de arbetspensionslagar för den privata sektorn som nämns i 3 § 1 mom. och de arbetspensionslagar för den offentliga sektorn som nämns i 3 § 2 mom. 1—3 och 5 punkten kan i enskilda fall eller för att underlätta verkställigheten komma överens om att kostnadsfördelningen görs på annat sätt än enligt bestämmelserna i detta kapitel. I sådana fall ska principerna i detta kapitel följas.

_______________

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2012.

Lagens 92 § träder i kraft först den 1 januari 2013. På ansökan av arbetstagaren tillämpas paragrafen även på pension som beviljats honom eller henne före 2013, om pensionsfallet inträffat den 1 januari 2007 eller därefter, en primär förmån har dragits av från pensionen och arbetstagaren med tillämpning av nämnda paragraf skulle få en större pension än tidigare. I detta fall justeras pensionsbeloppet från och med den 1 januari 2013, om ansökan inkommer till pensionsanstalten senast den 30 juni 2013, och på grundval av ansökningar som inkommit efter nämnda datum från ingången av kalendermånaden efter den då ansökan inkom.

Åtgärder som krävs för verkställigheten av denna lag får vidtas innan lagen träder i kraft.

_______________

Lag

om ändring av 26 § i lagen om införande av lagen om pension för arbetstagare

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om införande av lagen om pension för arbetstagare (396/2006) 26 § 3 mom. som följer:

26 §

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Familjepension som baserar sig på förmånslåtarens pension som bestämts i enlighet med de pensionslagar för anställningsförhållanden som gällde före den 1 januari 2005 bestäms på basis av den ålderspension eller fulla invalidpension som förmånslåtaren erhöll vid sin död. Hade vid samordning enligt 8 eller 8 a § i APL av förmånslåtarens pension dock beaktats även en primär förmån enligt 8 § 1 mom. i nämnda lag, ska den primära förmånens inverkan på förmånslåtarens pension elimineras. Till förmånslåtarens pension som uträknas som grund för familjepensionen läggs den pension som förmånslåtaren intjänat under tid med pension. Om en förmånstagare med familjepension beviljas en familjepension eller ersättning som motsvarar en primär förmån, dras pensionen eller ersättningen av från grunden för familjepensionen i enlighet med 92 och 93 § samt 94 § 2—4 mom. i lagen om pension för arbetstagare. Avdraget för en primär förmån enligt nämnda bestämmelser får likväl inte minska det totala beloppet av familjepensionen mer än om familjepensionen skulle ha samordnats i enlighet med 8 eller 8 a § i APL.

_______________

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2012.

Lagen tillämpas på familjepension i fråga om vilken pensionsfallet inträffar den 1 januari 2012 eller därefter.

_______________

Lag

om ändring av lagen om sjömanspensioner

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om sjömanspensioner (1290/2006) 10 § 2 mom., 16 § 1 mom. 3 och 4 punkten, 17 § 1 och 2 mom., 20 § 1 mom. 1 punkten, 22 § 1 mom., 51, 97 och 158 §, av dem 97 § sådan den lyder delvis ändrad i lag 911/2010, samt

fogas till 16 § 1 mom., sådant det lyder delvis ändrat i lag 629/2009, en ny 5 punkt, till 16 §, sådan den lyder delvis ändrad i lag 629/2009, ett nytt 6 mom. och till 107 § ett nytt 3 mom., varvid det nuvarande 3 och 4 mom. blir 4 och 5 mom., som följer:

10 §

Arbetslösa arbetstagares rätt till ålderspension vid sänkt pensionsålder

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Om arbetstagaren har tagit emot ett av arbetskraftsmyndigheten erbjudet arbete som avses i 2 kap. 12 § i lagen om utkomstskydd för arbetslösa, vilket arbetstagaren inte kan vägra ta emot utan att förlora sin rätt till arbetslöshetsdagpenning eller arbetsmarknadsstöd, tillämpas 1 mom. i fråga om arbetstagarens rätt att få ålderspension vid sänkt pensionsålder. En förutsättning är dessutom att arbetstagaren fortlöpande har sökt sådant arbete som avses i 4 § 1 mom. genom arbetskraftsmyndighetens förmedling.

16 §

Rätten till deltidspension

En arbetstagare i åldern 60—67 år som har övergått till deltidsarbete har rätt till deltidspension om han eller hon

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

3) inte får annan pension på grundval av eget arbete eller en motsvarande utländsk förmån eller en förmån på grundval av anställning i en internationell organisation eller ett organ inom Europeiska unionen,

4) efter att anställningsförhållandet enligt denna lag upphörde inte har rätt till deltidspension enligt arbetspensionslagarna för den offentliga sektorn på grundval av anställning på heltid som omfattas av nämnda lagar, och om hans eller hennes

5) arbete enligt denna lag fortsätter så att arbetstiden och arbetsinkomsterna har minskat när han eller hon har rätt till deltidspension på grundval av anställning som omfattas av arbetspensionslagarna för den offentliga sektorn.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Om det arbetsavtal som gäller deltidsarbete för en arbetstagare som har deltidspension enligt denna lag sägs upp och arbetstagaren inte är skyldig att utföra arbete under uppsägningstiden eller hans eller hennes arbetstid annars minskar under uppsägningstiden så att arbetstidsvillkoret enligt 4 mom. 1 punkten inte längre uppfylls, anses arbetstagaren under sex veckor från det att arbetstiden minskade, dock inte längre efter uppsägningstiden, uppfylla villkoren för erhållande av deltidspension.

17 §

Deltidspensionens belopp

Deltidspensionens belopp är 50 procent av skillnaden mellan den stabiliserade inkomsten och inkomsten av deltidsarbete som omfattas av arbetspensionslagarna (inkomstbortfall).

Har arbetstagaren samtidigt rätt till deltidspension med stöd av två eller flera arbetspensionslagar, utgör deltidspensionen enligt denna lag en lika stor andel som de enligt denna lag försäkrade arbetsinkomsternas andel utgör av de arbetsinkomster som beaktats i den stabiliserade inkomsten och som baserar sig på de arbetspensionslagar med stöd av vilka deltidspension beviljas.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

20 §

Justering av deltidspension

Deltidspensionens belopp justeras, om

1) det har inträffat en permanent förändring i deltidspensionstagarens förvärvsinkomster av deltidsarbetet, så att dessa förvärvsinkomster kännbart avviker från de förvärvsinkomster av deltidsarbetet som beaktades när deltidspensionen bestämdes och som justerats till granskningstidpunktens nivå med lönekoefficienten enligt 101 §, eller

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

22 §

Indragning av deltidspension och erhållande av ny deltidspension

Deltidspensionen dras in från ingången av kalendermånaden efter den under vilken arbetstagaren inte längre uppfyller de villkor för att få pension som nämns i 16 § 1 mom. 3 punkten eller 4 mom., om inte något annat följer av 21 §. Om villkoren för att få deltidspension inte längre uppfylls på kalendermånadens första dag, dras dock deltidspensionen in från och med nämnda dag. Deltidspension kan också dras in retroaktivt.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

51 §

Justering av invalidpension retroaktivt

Invalidpensionen kan dras in eller justeras eller utbetalningen av den kan avbrytas retroaktivt för högst två år. Denna tid beräknas från ingången av kalendermånaden efter den under vilken pensionstagarens ansökan om justering anhängiggjorts eller pensionsanstalten vidtagit justeringsåtgärder. Om utbetalningen av invalidpension har avbrutits, ska pensionen dock justeras eller dras in från och med tidpunkten för avbrytandet.

97 §

Förmåner som dras av från pension

Från pension enligt denna lag avdras en primär förmån som arbetstagaren fått och från familjepension en familjepension eller ersättning som motsvarar en primär förmån. Primära förmåner är

1) dagpenning eller olycksfallspension som grundar sig på lagen om olycksfallsförsäkring,

2) ersättning för inkomstbortfall på grund av egen skada eller pension som beviljats med stöd av trafikförsäkringslagen,

3) ersättning för inkomstbortfall som beviljats med stöd av lagen om rehabilitering som ersätts enligt lagen om olycksfallsförsäkring,

4) ersättning för inkomstbortfall som beviljats med stöd av lagen om rehabilitering som ersätts enligt trafikförsäkringslagen,

5) dagpenning eller olycksfallspension som beviljats med stöd av lagen om olycksfall i militärtjänst.

Trots 1 mom. är pensionen efter att den primära förmånen dragits av dock minst lika stor som den pension som arbetstagaren intjänat på grundval av förvärvsinkomsterna efter året för skadefallet i fråga om den primära förmånen. I pension enligt denna lag betalas arbetstagaren en lika stor del av skillnaden mellan det sammanlagda beloppet av alla arbetspensioner och avdraget för den primära förmånen, dock minst av det minimibelopp som avses ovan, som pensionen enligt denna lag utgör av arbetstagarens samtliga arbetspensioner.

Om det till pension eller en primär förmån i enlighet med denna lag har lagts en engångsförhöjning, beaktas pensionen eller den primära förmånen till engångsförhöjt belopp när den primära förmånen dras av.

Om skadefallet i fråga om den primära förmånen dock har inträffat före 2004, görs inget avdrag enligt 1 och 2 mom. för den primära förmånen.

107 §

Beslutsfattande och delgivning av beslut

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Pensionskassan eller någon annan behörig pensionsanstalt kan meddela ett interimistiskt beslut om beviljande av pension för den tid som behandlingen av ärendet pågår tills ett slutligt beslut har getts i saken. Ändring får inte sökas i det interimistiska beslutet.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

158 §

Pensionskassans ansvar för en pensionsdel som intjänats för oavlönad tid

För den pensionsdel som intjänats på grundval av i 80 § avsedd oavlönad tid svarar, i förhållande till de i respektive pensionsanstalt försäkrade arbetsinkomsterna, de pensionsanstalter gemensamt som sköter pensionsskyddet enligt de arbetspensionslagar som nämns i 3 §. De grunder för pensionskassans eventuella förskott och slutliga avgifter som Pensionsskyddscentralens ansökan gäller samt tidpunkterna för betalning av dem ingår i de kostnadsfördelningsgrunder som nämns i 183 § 2 mom. i lagen om pension för arbetstagare.

_______________

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2012.

Lagens 97 § träder i kraft först den 1 januari 2013. På ansökan av arbetstagaren tillämpas paragrafen även på pension som beviljats honom eller henne före 2013, om pensionsfallet inträffat den 1 januari 2007 eller därefter, en primär förmån har dragits av från pensionen och arbetstagaren med tillämpning av nämnda paragraf skulle få en större pension än tidigare. I detta fall justeras pensionsbeloppet från och med den 1 januari 2013, om ansökan inkommer till pensionsanstalten senast den 30 juni 2013, och på grundval av ansökningar som inkommit efter nämnda datum från ingången av kalendermånaden efter den då ansökan inkom.

_______________

Lag

om ändring av 2 och 20 § i lagen om införande av lagen om sjömanspensioner

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om införande av lagen om sjömanspensioner (1291/2006) 2 § 3 mom. och 20 § 3 mom. som följer:

2 §

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Om en arbetstagare inte efter den 31 december 2004 har intjänat någon pension överhuvudtaget enligt den gamla eller den nya lagen eller om pensionen enligt den nya lagen bestäms i enlighet med 72—76 § i den lagen, ska den pension som intjänats före den 1 januari 2005 bestämmas på det sätt som föreskrivs i 1 eller 2 punkten i detta moment, i fråga om 1 punkten med tillämpning av 17 § 3—5 och 7—9 mom. samt 20 § 1 mom. 1—5 meningen, sådana de lydde i den gamla lag som gällde före den 1 januari 2005, samt 7 mom. i ikraftträdandebestämmelsen i lagen om ändring av lagen om sjömanspensioner (1745/1995), som följer:

1) den intjänade pensionen bestäms på det sätt som föreskrivs i 1 mom. 1 punkten,

2) den intjänade pensionen bestäms enligt 17 § 3—5 och 7—9 mom. i den gamla lagen, sådana de lydde den 31 december 2004, till den del den till pension berättigande tiden hänför sig till 1991—2004; beloppet av en pension som intjänats före den 1 januari 1991 utgör för varje till pension berättigande betalningsmånad 1/8 procent av den lön som utgör grund för pensionen.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

20 §

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Familjepension som baserar sig på förmånslåtarens pension som bestämts i enlighet med den gamla lagen som gällde före den 1 januari 2005, bestäms på basis av den ålderspension eller fulla invalidpension som förmånslåtaren erhöll vid sin död. Hade vid samordning enligt 27 § i den gamla lagen av förmånslåtarens pension dock beaktats även en primär förmån enligt 8 § 1 mom. i den gamla lagen om pension för arbetstagare (395/1961), ska den primära förmånens inverkan på förmånslåtarens pension elimineras. Till förmånslåtarens pension som uträknas som grund för familjepensionen läggs den pension som förmånslåtaren intjänat under tid med pension. Om en förmånstagare med familjepension beviljas en familjepension eller ersättning som motsvarar en primär förmån, dras pensionen eller ersättningen av från grunden för familjepensionen i enlighet med 97 och 98 § samt 99 § 2—4 mom. i den nya lagen. Avdraget för en primär förmån enligt nämnda bestämmelser får likväl inte minska det totala beloppet av familjepensionen mer än om familjepensionen skulle ha samordnats i enlighet med 27 § i den gamla lagen.

_______________

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2012.

Lagen tillämpas på familjepension i fråga om vilken pensionsfallet inträffar den 1 januari 2012 eller därefter.

_______________

Lag

om ändring av lagen om pension för företagare

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om pension för företagare (1272/2006) 14 § 1 och 2 mom., 17 § 1 mom. 1 punkten, 19 § 1 mom., 48 och 85 § samt 140 § 4 mom., av dem 85 § sådan den lyder delvis ändrad i lag 913/2010, samt

fogas till 13 §, sådan den lyder delvis ändrad i lag 630/2009, ett nytt 6 mom. och till 95 § ett nytt 2 mom., varvid det nuvarande 2 och 3 mom. blir 3 och 4 mom., som följer:

13 §

Rätt till deltidspension

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Om deltidsarbetet för en person som får deltidspension enligt denna lag är arbete som utförts i ett anställningsförhållande och det arbetsavtal som gäller deltidsarbetet sägs upp och skyldighet att utföra arbete under uppsägningstiden inte föreligger eller hans eller hennes arbetstid annars minskar under uppsägningstiden så att arbetstidsvillkoret enligt 5 mom. inte längre uppfylls, anses personen under sex veckor från det att arbetstiden minskade, dock inte längre efter uppsägningstiden, uppfylla villkoren för erhållande av deltidspension.

14 §

Deltidspensionens belopp

Deltidspensionens belopp är 50 procent av skillnaden mellan den stabiliserade inkomsten och inkomsten av deltidsarbete som omfattas av arbetspensionslagarna (inkomstbortfall).

Har företagaren samtidigt rätt till deltidspension med stöd av två eller flera arbetspensionslagar, utgör deltidspensionen enligt denna lag en lika stor andel som den i denna lag avsedda totala arbetsinkomstens andel utgör av de arbetsinkomster som beaktats i den stabiliserade inkomsten och som baserar sig på de arbetspensionslagar med stöd av vilka deltidspension beviljas.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

17 §

Justering av deltidspension

Deltidspensionens belopp justeras, om

1) det har inträffat en permanent förändring i deltidspensionstagarens förvärvsinkomster av deltidsarbetet, så att dessa förvärvsinkomster kännbart avviker från de förvärvsinkomster av deltidsarbetet som beaktades när deltidspensionen bestämdes och som justerats till granskningstidpunktens nivå med lönekoefficienten enligt 89 §, eller

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

19 §

Indragning av deltidspension och erhållande av deltidspension på nytt

Deltidspensionen dras in från ingången av kalendermånaden efter den under vilken företagaren inte längre uppfyller de villkor för att få pension som nämns i 13 § 1 mom. 3 punkten eller 4 eller 5 mom., om inte något annat följer av 18 §. Om villkoren för att få deltidspension inte längre uppfylls på kalendermånadens första dag, dras dock deltidspensionen in från och med nämnda dag. Deltidspension kan också dras in retroaktivt.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

48 §

Justering av invalidpension retroaktivt

Invalidpensionen kan dras in eller justeras eller utbetalningen av den kan avbrytas retroaktivt för högst två år. Denna tid beräknas från ingången av kalendermånaden efter den under vilken pensionstagarens ansökan om justering anhängiggjorts eller pensionsanstalten vidtagit justeringsåtgärder. Om utbetalningen av invalidpension har avbrutits, ska pensionen dock justeras eller dras in från och med tidpunkten för avbrytandet.

85 §

Förmåner som dras av från pension

Från pension enligt denna lag avdras en primär förmån som företagaren fått och från familjepension en familjepension eller ersättning som motsvarar en primär förmån. Primära förmåner är

1) dagpenning eller olycksfallspension som grundar sig på lagen om olycksfallsförsäkring,

2) ersättning för inkomstbortfall på grund av egen skada eller pension som beviljats med stöd av trafikförsäkringslagen,

3) ersättning för inkomstbortfall som beviljats med stöd av lagen om rehabilitering som ersätts enligt lagen om olycksfallsförsäkring,

4) ersättning för inkomstbortfall som beviljats med stöd av lagen om rehabilitering som ersätts enligt trafikförsäkringslagen,

5) dagpenning eller olycksfallspension som beviljats med stöd av lagen om olycksfall i militärtjänst.

Trots 1 mom. är pensionen efter att den primära förmånen dragits av dock minst lika stor som den pension som företagaren intjänat på grundval av arbetsinkomsterna efter året för skadefallet i fråga om den primära förmånen. I pension enligt denna lag betalas företagaren en lika stor del av skillnaden mellan det sammanlagda beloppet av alla arbetspensioner och avdraget för den primära förmånen, dock minst av det minimibelopp som avses ovan, som pensionen enligt denna lag utgör av företagarens samtliga arbetspensioner.

Om det till pension eller en primär förmån i enlighet med denna lag har lagts en engångsförhöjning, beaktas pensionen eller den primära förmånen till engångsförhöjt belopp när den primära förmånen dras av.

Om skadefallet i fråga om den primära förmånen dock har inträffat före 2004, görs inget avdrag enligt 1 och 2 mom. för den primära förmånen.

95 §

Beslutsfattande och delgivning av beslut

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Den behöriga pensionsanstalten kan meddela ett interimistiskt beslut om beviljande av pension för den tid som behandlingen av ärendet pågår tills ett slutligt beslut har getts i saken. Ändring får inte sökas i det interimistiska beslutet.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

140 §

Statens deltagande i kostnaderna

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Den andel av kostnaderna för pensioner och andra förmåner som staten betalat ska Pensionsskyddscentralen fördela mellan pensionsanstalterna enligt de kostnadsfördelningsgrunder som nämns i 183 § 2 mom. i lagen om pension för arbetstagare.

_______________

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2012.

Lagens 85 § träder i kraft först den 1 januari 2013. På ansökan av företagaren tillämpas paragrafen även på pension som beviljats honom eller henne före 2013, om pensionsfallet inträffat den 1 januari 2007 eller därefter, en primär förmån har dragits av från pensionen och företagaren med tillämpning av nämnda paragraf skulle få en större pension än tidigare. I detta fall justeras pensionsbeloppet från och med den 1 januari 2013, om ansökan inkommer till pensionsanstalten senast den 30 juni 2013, och på grundval av ansökningar som inkommit efter nämnda datum från ingången av kalendermånaden efter den då ansökan inkom.

_______________

Lag

om ändring av 26 § i lagen om införande av lagen om pension för företagare

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om införande av lagen om pension för företagare (1273/2006) 26 § 3 mom. som följer:

26 §

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Familjepension som baserar sig på förmånslåtarens pension som bestämts i enlighet med den FöPL som gällde före den 1 januari 2005 bestäms på basis av den ålderspension eller fulla invalidpension som förmånslåtaren erhöll vid sin död. Hade vid samordning enligt FöPL av förmånslåtarens pension dock beaktats även en primär förmån enligt 8 § 1 mom. i den gamla lagen om pension för arbetstagare (395/1961), ska den primära förmånens inverkan på förmånslåtarens pension elimineras. Till förmånslåtarens pension som uträknas som grund för familjepensionen läggs den pension som förmånslåtaren intjänat under tid med pension. Om en förmånstagare med familjepension beviljas en familjepension eller ersättning som motsvarar en primär förmån, dras pensionen eller ersättningen av från grunden för familjepensionen i enlighet med 85 och 86 § samt 87 § 2—4 mom. i lagen om pension för företagare. Avdraget för en primär förmån enligt nämnda bestämmelser får likväl inte minska det totala beloppet av familjepensionen mer än om familjepensionen skulle ha samordnats i enlighet med FöPL.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

_______________

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2012.

Lagen tillämpas på familjepension i fråga om vilken pensionsfallet inträffar den 1 januari 2012 eller därefter.

_______________

Lag

om ändring av lagen om pension för lantbruksföretagare

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om pension för lantbruksföretagare (1280/2006) 37 § 1 och 2 mom. samt 40 § 1 mom. 1 punkten och

fogas till 36 §, sådan den lyder delvis ändrad i lag 632/2009, ett nytt 6 mom. och till 90 § ett nytt 2 mom., varvid det nuvarande 2 och 3 mom. blir 3 och 4 mom., som följer:

36 §

Rätt till deltidspension

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Om deltidsarbetet för en person som får deltidspension enligt denna lag är arbete som utförts i ett anställningsförhållande och det arbetsavtal som gäller deltidsarbetet sägs upp och skyldighet att utföra arbete under uppsägningstiden inte föreligger eller hans eller hennes arbetstid annars minskar under uppsägningstiden så att arbetstidsvillkoret enligt 5 mom. inte längre uppfylls, anses personen under sex veckor från det att arbetstiden minskade, dock inte längre efter uppsägningstiden, uppfylla villkoren för erhållande av deltidspension.

37 §

Deltidspensionens belopp

Deltidspensionens belopp är 50 procent av skillnaden mellan den stabiliserade inkomsten och inkomsten av deltidsarbete som omfattas av arbetspensionslagarna (inkomstbortfall).

Har lantbruksföretagaren samtidigt rätt till deltidspension med stöd av två eller flera arbetspensionslagar, utgör deltidspensionen enligt denna lag en lika stor andel som den i denna lag avsedda totala arbetsinkomstens andel utgör av de arbetsinkomster som beaktats i den stabiliserade inkomsten och som baserar sig på de arbetspensionslagar med stöd av vilka deltidspension beviljas.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

40 §

Justering av deltidspension

Deltidspensionens belopp justeras, om

1) det har inträffat en permanent förändring i deltidspensionstagarens förvärvsinkomster av deltidsarbetet, så att dessa förvärsinkomster kännbart avviker från de förvärvsinkomster av deltidsarbetet som beaktades när deltidspensionen bestämdes och som justerats till granskningstidpunktens nivå med lönekoefficienten enligt 84 §, eller

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

90 §

Beslutsfattande och delgivning av beslut

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Den behöriga pensionsanstalten kan meddela ett interimistiskt beslut om beviljande av pension för den tid som behandlingen av ärendet pågår tills ett slutligt beslut har getts i saken. Ändring får inte sökas i det interimistiska beslutet.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

_______________

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2012.

_______________

Lag

om ändring av 25 § i lagen om införande av lagen om pension för lantbruksföretagare

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om införande av lagen om pension för lantbruksföretagare (1281/2006) 25 § 3 mom. som följer:

25 §

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Familjepension som baserar sig på förmånslåtarens pension som bestämts i enlighet med den LFöPL som gällde före den 1 januari 2005 bestäms på basis av den ålderspension eller fulla invalidpension som förmånslåtaren erhöll vid sin död. Hade vid samordning enligt LFöPL av förmånslåtarens pension dock beaktats även en primär förmån enligt 8 § 1 mom. i den gamla lagen om pension för arbetstagare (395/1961), ska den primära förmånens inverkan på förmånslåtarens pension elimineras. Till förmånslåtarens pension som uträknas som grund för familjepensionen läggs den pension som förmånslåtaren intjänat under tid med pension. Om en förmånstagare med familjepension beviljas en familjepension eller ersättning som motsvarar en primär förmån, dras pensionen eller ersättningen av från grunden för familjepensionen i enlighet med 83 § 1—3 punkten i lagen om pension för lantbruksföretagare. Avdraget för en primär förmån enligt nämnda bestämmelser får likväl inte minska det totala beloppet av familjepensionen mer än om familjepensionen skulle ha samordnats i enlighet med LFöPL.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

_______________

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2012.

Lagen tillämpas på familjepension i fråga om vilken pensionsfallet inträffar den 1 januari 2012 eller därefter.

_______________

Lag

om ändring av 5 § i lagen om Pensionsskyddscentralen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om Pensionsskyddscentralen (397/2006) 5 § 3 och 4 mom., sådana de lyder i lag 1111/2007, som följer:

5 §

Ansvaret för Pensionsskyddscentralens kostnader

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Hur pensionsanstalternas kostnadsandel ska räknas ut och verkställas föreskrivs närmare i de kostnadsfördelningsgrunder som social- och hälsovårdsministeriet på framställning av Pensionsskyddscentralen fastställer med stöd av 183 § 2 mom. i lagen om pension för arbetstagare. När pensionsanstalternas kostnadsandel fastställs ska det säkerställas att Pensionsskyddscentralens medel förslår till att täcka de utgifter som dess uppgifter och verksamhet medför och till att upprätthålla tillräcklig likviditet.

Pensionsanstalternas kostnadsandelar påförs av Pensionsskyddscentralen. Pensionsskyddscentralen har rätt att ta ut förskott på pensionsanstalternas kostnadsandelar på det sätt som föreskrivs i de kostnadsfördelningsgrunder som avses i 3 mom.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

_______________

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2012.

_______________

Lag

om ändring av 78 § i lagen om stöd för upphörande med att bedriva jordbruk

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om stöd för upphörande med att bedriva jordbruk (612/2006) 78 § 1 mom. som följer:

78 §

Hänvisningar till annan lagstiftning

Om inte något annat följer av denna lag, gäller för avträdelsestöd i tillämpliga delar det som i 96—100 § i lagen om pension för arbetstagare föreskrivs om lönekoefficient och arbetspensionsindex, i 103 § om ansökan om pension på en annan persons vägnar, i 105 § 2 och 4 mom. om meddelande av interimistiskt beslut och om maskinellt undertecknande, i 112 § 1 mom. om utbetalning av pension, i 113 § 2 och 3 mom. om avbrytande av utbetalning av pension och indragning av pension till följd av att pensionstagaren sannolikt avlidit, i 115 och 116 § om dröjsmålsförhöjning för att utbetalningen av pensionen försenats, i 119 § 1 och 2 mom., 120 § 2, 4 och 5 mom. samt 121 och 122 § om betalning av pension till Folkpensionsanstalten, en arbetslöshetskassa eller ett organ enligt socialvårdslagen (710/1982), i 124 § 1 mom. om förbud mot överföring eller pantsättning av pension, i 180 § om pensionsanstaltens ansvar för Pensionsskyddscentralens kostnader, i 216 § om handräckning, i 217 § om jäv för anställda och styrelsemedlemmar i pensionsanstalten och i 218 § om förvaring av handlingar.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

_______________

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2012.

_______________

Lag

om ändring av 11 § i lagen om lagen om överföring av pensionsrätt mellan arbetspensionssystemet i Finland och Europeiska gemenskapernas pensionssystem

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om överföring av pensionsrätt mellan arbetspensionssystemet i Finland och Europeiska gemenskapernas pensionssystem (165/1999) 11 § 2 och 3 mom., sådana de lyder i lag 687/2006, som följer:

11 §

Ändringssökande och undanröjande av beslut

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Om ett i denna lag avsett beslut av en pensionsanstalt som gäller beloppet av pensionsrätten eller Pensionsskyddscentralens beslut som gäller den pensionsrätt som överförs och finansieringsandelarna grundar sig på en oriktig eller bristfällig utredning eller uppenbart står i strid med lag, kan besvärsnämnden för arbetspensionsärenden på framställning av Pensionsskyddscentralen eller pensionsanstalten i fråga eller på ansökan av den som ansökt om överföring av pensionsrätten, efter att ha berett de övriga parterna tillfälle att bli hörda, undanröja beslutet och bestämma att ärendet ska behandlas på nytt.

Om ny utredning framkommer i ett ärende som gäller beviljande av förvägrad förmån eller utökande av redan beviljad förmån, ska Pensionsskyddscentralen eller pensionsanstalten i fråga pröva ärendet på nytt. Pensionsanstalten kan trots ett tidigare lagakraftvunnet beslut bevilja en förvägrad förmån eller utöka en redan beviljad förmån. Också besvärsnämnden för arbetspensionsärenden och försäkringsdomstolen kan tillämpa motsvarande förfarande när de behandlar ärenden som gäller ändringssökande. I ett beslut som avses i detta moment får ändring sökas enligt 1 mom.

_______________

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2012.

Lagens 11 § 2 mom. tillämpas på ansökningar om undanröjande av beslut som anhängiggörs den 1 januari 2012 eller därefter.

_______________

Helsingfors den 22 november 2011