RIKSDAGENS SVAR 53/2011 rd

RSv 53/2011 rd - RP 65/2011 rd

Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av 6 och 8 § i lagen om farledsavgift

Ärende

Regeringen har till riksdagen överlämnat sin proposition med förslag till lag om ändring av 6 och 8 § i lagen om farledsavgift (RP 65/2011 rd).

Beredning i utskott

Kommunikationsutskottet har i ärendet lämnat sitt betänkande (KoUB 7/2011 rd).

Beslut

Riksdagen har godkänt följande uttalande:

Riksdagen förutsätter att regeringen tar itu med en genomgripande reform av lagstiftningen om farledsavgift, där hänsyn också tas till fartygens miljöegenskaper och faktiska utnyttjande av isbrytningstjänster.

Riksdagen har antagit följande lag:

Lag

om ändring av 6 och 8 § i lagen om farledsavgift

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om farledsavgift (1122/2005) 6 och 8 §, sådana de lyder i lag 787/2008, som följer:

6 §

Farledsavgiftens pris per enhet

Farledsavgiftens pris per enhet för lastfartyg och passagerarfartyg fastställs enligt fartygets isklass som följer:

Isklass

Lastfartyg

Pris per enhet (euro)

Passagerarfartyg

Pris per enhet (euro)

IA Super

1,277

0,860

IA

2,389

1,694

IB, IC

4,821

2,919

II, III

6,918

4,878

Priset per enhet för kryssningsfartyg är 1,045 euro, för höghastighetsfartyg 6,303 euro och för fartyg utan eget framdrivningsmaskineri 3,473 euro.

8 §

Farledsavgiftens maximibelopp per fartygsanlöp

Farledsavgiften är högst 107 750 euro. Farledsavgiften för passagerarfartyg är dock högst 32 430 euro och för kryssningsfartyg högst 44 500 euro.

_______________

Denna lag träder i kraft den                         20    .

Åtgärder som krävs för verkställigheten av denna lag får vidtas innan lagen träder i kraft.

_______________

Helsingfors den 30 november 2011

​​​​