RIKSDAGENS SVAR 59/2009 rd

RSv 59/2009 rd - RP 39/2009 rd

Regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av lagen om utkomstskydd för arbetslösa samt 4 § i lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner

Ärende

Regeringen har till riksdagen överlämnat sin proposition med förslag till lagar om ändring av lagen om utkomstskydd för arbetslösa samt 4 § i lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner (RP 39/2009 rd).

Beredning i utskott

Social- och hälsovårdsutskottet har i ärendet lämnat sitt betänkande (ShUB 11/2009 rd).

Beslut

Riksdagen har antagit följande lagar:

Lag

om ändring av lagen om utkomstskydd för arbetslösa

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen av den 30 december 2002 om utkomstskydd för arbetslösa (1290/2002) 1 kap. 5 § 1 mom. 12 och 13 punkten, 2 kap. 1 § 2 mom., 3 kap. 1 § 2 mom. och 4 kap. 1 § 1 mom. 2 punkten,

av dem 1 kap. 5 § 1 mom. 12 och 13 punkten sådana de lyder i lag 1354/2007, 3 kap. 1 § 2 mom. sådant det lyder i lag 1330/2004 samt 4 kap. 1 § 1 mom. 2 punkten sådan den lyder i lag 459/2005, och

fogas till 1 kap. 5 § 1 mom., sådant det lyder delvis ändrat i lagarna 970/2003 och 1217/2005 samt i nämnda lagar 459/2005 och 1354/2007, en ny 14 punkt, samt till 2 kap. 9 § ett nytt 2 mom., varvid det nuvarande 2 mom. blir 3 mom., och till 2 kap. 13 § ett nytt 4 mom. som följer:

1 kap.

Allmänna bestämmelser

5 §

Definitioner

I denna lag avses med

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

12) väderhinder sådant hinder för utförande av arbete i anställningsförhållande inom byggnads- och skogsbranscherna som enbart och direkt orsakas av köld och på grund av vilket arbetsgivaren inte är skyldig att betala lön i enlighet med 2 kap. 12 § 2 mom. i arbetsavtalslagen,

13) arbetstidsbank ett företags- eller arbetsplatsspecifikt, skriftligen överenskommet arbetstidsarrangemang för arbetstagare genom vilket det är möjligt att spara arbetstid, intjänad ledighet eller penningersättningar som omvandlats till ledig tid genom att kombinera dessa och ta ut betald ledighet eller lyfta penningersättning,

14) orsak som jämställs med permittering att utförandet av arbetet och löneutbetalningen avbryts helt och hållet av en orsak som avses i första meningen i 2 kap. 12 § 2 mom. i arbetsavtalslagen eller på grund av ett villkor i arbetsavtalet samt att utförandet av arbetet och löneutbetalningen avbryts helt och hållet av en orsak som avses i 43 § i lagen om riksdagens tjänstemän (1197/2003), 6 kap. 9 § i kyrkolagen (1054/1993), 47 § i lagen om kommunala tjänsteinnehavare (304/2003), 48 § i lagen om försvarsmakten (551/2007), 31 § i lagen om Finlands Banks tjänstemän (1166/1998), 38 § i lagen om republikens presidents kansli (1382/1995) eller i 40 § i statstjänstemannalagen (750/1994); dock inte om orsaken till avbrottet är att en person som står i tjänsteförhållande vägrar att delta i kontroll eller undersökning som gäller hans eller hennes hälsotillstånd, eller lämna uppgifter om sitt hälsotillstånd.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

2 kap.

Arbetskraftspolitiska förutsättningar för erhållande av förmåner

1 §

Arbetslös arbetssökande

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Som arbetslös betraktas den som inte står i anställningsförhållande eller är sysselsatt på heltid som företagare eller i eget arbete. Som arbetslös betraktas dessutom en person som avses i 1 kap. 5 § 1 mom. 14 punkten och i 4 kap. 1 § och som är permitterad på heltid. Som arbetssökande betraktas den som är registrerad som arbetssökande i informationssystemet för arbetsförvaltningens kundbetjäning och som hållit sin arbetsansökan i kraft vid arbets- och näringsbyrån på det sätt som bestäms i lagen om offentlig arbetskraftsservice och som för arbetserbjudanden och annan kontakt har meddelat arbets- och näringsbyrån sin postadress och eventuell annan kontaktinformation med vars hjälp han eller hon kan nås utan dröjsmål.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

9 §

Att lämna arbetet och att bli uppsagd

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Det som föreskrivs i 1 mom. tillämpas också när arbetssökandens utförande av arbete och löneutbetalning har avbrutits helt och hållet av en orsak som avses i 43 § i lagen om riksdagens tjänstemän, 6 kap. 9 § i kyrkolagen, 47 § i lagen om kommunala tjänsteinnehavare, 48 § i lagen om försvarsmakten, 31 § i lagen om Finlands Banks tjänstemän, 38 § i lagen om republikens presidents kansli eller i 40 § i statstjänstemannalagen.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

13 §

Skydd för yrkesskicklighet

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Skyddet för yrkesskickligheten tillämpas inte på arbetssökande vars utförande av arbete och löneutbetalning har avbrutits av en orsak som baserar sig på ett villkor i arbetsavtalet och som kan jämställas med permittering.

3 kap.

Allmänna begränsningar för erhållande av förmåner

1 §

Ålder

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Utan hinder av vad som bestäms i 1 mom. och i 1 kap. 8 § 1 mom. i lagen om offentlig arbetskraftsservice beviljas en person andra arbetslöshetsförmåner än utbildningsdagpenning efter den kalendermånad då han eller hon fyller 65 år, om han eller hon är förhindrad att arbeta av de orsaker som nämns i 1 kap. 5 § 1 mom. 14 punkten, 4 kap. 1 § 1 mom. 2 punkten eller 2 mom. i denna lag eller om han eller hon är permitterad på heltid. Arbetslöshetsförmåner beviljas högst till utgången av den kalendermånad då personen fyller 68 år.

4 kap.

Jämkade och minskade arbetslöshetsförmåner

1 §

Rätt till jämkade arbetslöshetsförmåner

Rätt till jämkade arbetslöshetsförmåner har under de förutsättningar som anges i 1—3 kap. i denna lag en arbetssökande

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

2) vars arbetstid per dag eller vecka har förkortats på grund av permittering eller av en orsak som jämställs med permittering eller som är förhindrad att arbeta på grund av en sådan stridsåtgärd som inte står i samband med den arbetssökandes anställningsvillkor eller arbetsförhållanden,

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

_______________

Denna lag träder i kraft den                         20    .

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

_______________

Lag

om ändring av 4 § i lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen av den 24 juli 1998 om finansiering av arbetslöshetsförmåner (555/1998) 4 § 2 mom., sådant det lyder i lag 971/2003, som följer:

4 §

Finansiering av inkomstrelaterad dagpenning

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

För inkomstrelaterade dagpenningar för permitteringstid, för inkomstrelaterade dagpenningar som grundar sig på väderhinder enligt 1 kap. 5 § 1 mom. 12 punkten och orsak som jämställs med permittering enligt 1 kap. 5 § 1 mom. 14 punkten i lagen om utkomstskydd för arbetslösa och för tilläggsdagar enligt 6 kap. 9 § i den lagen betalas inte statsandel. Som arbetslöshetsförsäkringsfondens andel betalas till arbetslöshetskassan för dessa dagpenningar 94,5 procent av utgifterna.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

_______________

Denna lag träder i kraft den                         20    .

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

_______________

Helsingfors den 12 maj 2009

​​​​