RIKSDAGENS SVAR 59/2013 rd

RSv 59/2013 rd - RP 18/2013 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av kärnenergilagen och strålskyddslagen

Ärende

Regeringen har till riksdagen överlämnat sin proposition med förslag till lagar om ändring av kärnenergilagen och strålskyddslagen (RP 18/2013 rd).

Beredning i utskott

Ekonomiutskottet har i ärendet lämnat sitt betänkande (EkUB 10/2013 rd).

Beslut

Riksdagen har antagit följande lagar:

Lag

om ändring av kärnenergilagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i kärnenergilagen (990/1987) 54 § 3 mom., sådant det lyder i lag 269/2011, samt

fogas till 7 a §, sådan den lyder i lag 342/2008, ett nytt 2 mom., till lagen en ny 27 a § och till 54 §, sådan den lyder i lag 269/2011, ett nytt 4 mom. som följer:

7 a §

Ledande principer

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Säkerhetskraven och åtgärderna för säkerställande av säkerheten ska dimensioneras och riktas så att de står i rätt proportion till de risker som är förenade med användningen av kärnenergi.

6 kap.

Kärnavfallshantering

27 a §

Den ledande principen i kärnavfallshanteringen

Mängden kärnavfall som genereras vid användningen av kärnenergi ska hållas så liten som det rimligen är praktiskt möjligt, både i fråga om aktivitet och i fråga om volym, utan att genomförandet av de allmänna principerna enligt 5, 6 och 7 § äventyras.

54 §

Den högsta ledningen och tillsynen på kärnenergiområdet

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Arbets- och näringsministeriet ska sörja för att det görs en självutvärdering av det nationella ramverket för kärnsäkerhet vart tionde år samt inbjuda till en internationell inbördes granskning av det nationella ramverket för kärnsäkerhet. Strålsäkerhetscentralen ska sörja för självutvärderingen av sin egen verksamhet på kärnsäkerhetsområdet.

Arbets- och näringsministeriet ska sörja för att det görs en självutvärdering av det nationella ramverket och det nationella programmet för kärnavfallshanteringen och av genomförandet av programmet samt sörja för inbjudan till en internationell inbördes granskning av det nationella ramverket, av den behöriga tillsynsmyndigheten och av det nationella programmet. Strålsäkerhetscentralen ska sörja för självutvärderingen av sin egen verksamhet på kärnavfallshanteringsområdet.

_______________

Denna lag träder i kraft den                                    20     .

_______________

Lag

om ändring av strålskyddslagen

I enlighet med riksdagens beslut

fogas till strålskyddslagen (592/1991) en ny 49 a § som följer:

13 kap.

Radioaktivt avfall

49 a §

Den ledande principen i avfallshanteringen

Mängden radioaktivt avfall som genereras vid användningen av strålning och annan strålningsverksamhet ska hållas så liten som det är praktiskt möjligt utan att genomförandet av de allmänna principerna enligt 2 § äventyras.

_______________

Denna lag träder i kraft den                                    20     .

_______________

Helsingfors den 8 maj 2013

​​​​​​​