RIKSDAGENS SVAR 62/2009 rd

RSv 62/2009 rd - RP 50/2009 rd

Regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av lagen om tillsynen över arbetarskyddet och om arbetarskyddssamarbete på arbetsplatsen och av vissa lagar som har samband med den

Ärende

Regeringen har till riksdagen överlämnat sin proposition med förslag till lagar om ändring av lagen om tillsynen över arbetarskyddet och om arbetarskyddssamarbete på arbetsplatsen och av vissa lagar som har samband med den (RP 50/2009 rd).

Beredning i utskott

Arbetslivs- och jämställdhetsutskottet har i ärendet lämnat sitt betänkande (AjUB 5/2009 rd).

Beslut

Riksdagen har antagit följande lagar:

Lag

om ändring av lagen om tillsynen över arbetarskyddet och om arbetarskyddssamarbete på arbetsplatsen

I enlighet med riksdagens beslut

fogas till lagen av den 20 januari 2006 om tillsynen över arbetarskyddet och om arbetarskyddssamarbete på arbetsplatsen (44/2006) nya 4 a och 4 b § som följer:

4 a §

Rätt att erhålla upplysningar om beskattning och pensionsförsäkringar

Utan hinder av sekretessbestämmelserna och andra begränsningar i fråga om rätten att få upplysningar har arbetarskyddsmyndigheten rätt att få upplysningar enligt följande:

1) från Skatteförvaltningen för tillsynen över att lagen om beställarens utredningsskyldighet och ansvar vid anlitande av utomstående arbetskraft (1233/2006) iakttas och över att minimivillkoren för anställningsförhållanden följs behövliga uppgifter om hur en klient fullgjort sin skyldighet att betala skatt och om betalningsarrangemang för betalning av skatt samt nödvändiga uppgifter ur deklarationer och anmälningar som lämnats till Skatteförvaltningen för utredning av antalet anställda, betalda löner och näringsutövning,

2) från Pensionsskyddscentralen för tillsynen över att lagen om beställarens utredningsskyldighet och ansvar vid anlitande av utomstående arbetskraft iakttas nödvändiga uppgifter om hur arbetsgivarens och företagarens försäkringsskyldighet har uppfyllts.

Uppgifter som avses i denna paragraf får hämtas med hjälp av en teknisk anslutning.

Arbetarskyddsmyndigheten har rätt att få de upplysningar som avses i denna paragraf avgiftsfritt. Om informationsbehandlingen orsakar den som lämnar upplysningarna väsentliga extra kostnader ska kostnaderna dock ersättas.

4 b §

Upplysningar som på eget initiativ lämnas till Skatteförvaltningen och Pensionsskyddscentralen

Arbetarskyddsmyndigheten kan utan hinder av sekretessbestämmelserna på eget initiativ lämna Skatteförvaltningen upplysningar om misstänkta försummelser av skattskyldigheten samt Pensionsskyddscentralen upplysningar om misstänkta försummelser av pensionsförsäkringsskyldigheten.

_______________

Denna lag träder i kraft den                                    20     .

_______________

Lag

om ändring av 18 § i lagen om offentlighet och sekretess i fråga om beskattningsuppgifter

I enlighet med riksdagens beslut

fogas till 18 § 1 mom. i lagen av den 30 december 1999 om offentlighet och sekretess i fråga om beskattningsuppgifter (1346/1999), sådant det lyder i lag 1108/2006 och 504/2008, en ny 4 punkt, varvid den nuvarande 4 och 5 punkten blir 5 och 6 punkt, som följer:

18 §

Skatteförvaltningens rätt att på eget initiativ lämna ut uppgifter

Skatteförvaltningen kan utan hinder av sekretesskyldigheten på eget initiativ lämna ut beskattningsuppgifter jämte identifieringsuppgifter om den skattskyldige

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

4) till arbetarskyddsmyndigheten, då de uppgifter som lämnas ut är sådana som konstaterats i samband med skattekontroll och som kan vara relevanta för arbetarskyddsmyndigheten i dess tillsyn över iakttagandet av lagen om beställarens utredningsskyldighet och ansvar vid anlitande av utomstående arbetskraft (1233/2006),

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

_______________

Denna lag träder i kraft den                                    20     .

_______________

Lag

om ändring av 206 § i lagen om pension för arbetstagare

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen av den 19 maj 2006 om pension för arbetstagare (395/2006) 206 § som följer:

206 §

Utlämnande av uppgifter till myndigheter och registeransvariga som bedriver kreditupplysningsverksamhet

Utöver det som bestäms i offentlighetslagen har pensionsanstalterna och Pensionsskyddscentralen rätt att, utan hinder av sekretessbestämmelserna och andra begränsningar som gäller erhållande av uppgifter, lämna ut uppgifter som grundar sig på verkställigheten av denna lag enligt följande:

1) till vederbörande myndighet och organ får lämnas ut uppgifter som är nödvändiga för verkställigheten av uppgifter enligt EG:s förordning om social trygghet eller en överenskommelse om social trygghet,

2) till Skatteförvaltningen får lämnas ut de uppgifter som är nödvändiga för fullgörandet av den övervakningsskyldighet som föreskrivs i lagen om förskottsuppbörd, om det finns skäl att misstänka att arbetsgivaren inte har fullgjort sin innehållningsskyldighet,

3) till en registeransvarig som bedriver kreditupplysningsverksamhet får lämnas ut sådana uppgifter om en enligt denna lag utsökningsbar arbetspensionsförsäkringsavgiftsfordran hos arbetsgivaren som den registeransvarige enligt lag har rätt att föra in i kreditupplysningsregistret,

4) till arbetarskyddsmyndigheten får lämnas ut sådana uppgifter som är nödvändiga för att myndigheten ska kunna fullgöra sin tillsynsskyldighet enligt lagen om beställarens utredningsskyldighet och ansvar vid anlitande av utomstående arbetskraft (1233/2006), när det finns skäl att misstänka att en beställare har försummat sin utredningsskyldighet eller att beställarens avtalspart har lämnat felaktiga intyg över att pensionsförsäkringsskyldigheten har uppfyllts eller pensionsförsäkringsavgifter betalts,

5) till arbetslöshetsförsäkringsfonden får lämnas ut uppgifter som är nödvändiga för att fonden ska kunna fullgöra sin tillsynsskyldighet enligt lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner, när det finns skäl att misstänka att en arbetsgivare har försummat att betala arbetslöshetsförsäkringspremier.

_______________

Denna lag träder i kraft den                                    20     .

_______________

Lag

om ändring av 152 § i lagen om pension för företagare

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen av den 22 december 2006 om pension för företagare (1272/2006) 152 § 1 mom. som följer:

152 §

Utlämnande av uppgifter till myndigheter och registeransvariga som bedriver kreditupplysningsverksamhet

Utöver det som bestäms i offentlighetslagen har pensionsanstalterna och Pensionsskyddscentralen rätt att, utan hinder av sekretessbestämmelserna och andra begränsningar som gäller erhållande av uppgifter, lämna ut uppgifter som grundar sig på verkställigheten av denna lag enligt följande:

1) till vederbörande myndighet och organ får lämnas ut uppgifter som är nödvändiga för verkställigheten av uppgifter enligt EG:s förordning om social trygghet eller en överenskommelse om social trygghet,

2) till Skatteförvaltningen får lämnas ut de uppgifter som är nödvändiga för fullgörandet av den övervakningsskyldighet som föreskrivs i lagen om förskottsuppbörd, om det finns skäl att misstänka att företagaren inte har fullgjort sin innehållningsskyldighet,

3) till en registeransvarig som bedriver kreditupplysningsverksamhet får lämnas ut sådana uppgifter om en enligt denna lag utsökningsbar arbetspensionsförsäkringsavgiftsfordran hos företagaren som den registeransvarige enligt lag har rätt att föra in i kreditupplysningsregistret,

4) till arbetarskyddsmyndigheten får lämnas ut sådana uppgifter som är nödvändiga för att myndigheten ska kunna fullgöra sin tillsynsskyldighet enligt lagen om beställarens utredningsskyldighet och ansvar vid anlitande av utomstående arbetskraft (1233/2006), när det finns skäl att misstänka att en beställare har försummat sin utredningsskyldighet eller att beställarens avtalspart har lämnat felaktiga intyg över att pensionsförsäkringsskyldigheten har uppfyllts eller pensionsförsäkringsavgifter betalts.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

_______________

Denna lag träder i kraft den                                    20     .

_______________

Helsingfors den 26 maj 2009