RIKSDAGENS SVAR 63/2001 rd

RSv 63/2001 rd - RP 74/2001 rd

Regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av lagen om utkomstskydd för arbetslösa och vissa lagar som har samband med den

Ärende

Regeringen har till riksdagen överlämnat sin proposition med förslag till lagar om ändring av lagen om utkomstskydd för arbetslösa och vissa lagar som har samband med den (RP 74/2001 rd).

Beredning i utskott

Social- och hälsovårdsutskottet har i ärendet lämnat sitt betänkande (ShUB 16/2001 rd).

Beslut

Riksdagen har antagit följande lagar:

Lag

om ändring av lagen om utkomstskydd för arbetslösa

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i lagen den 24 augusti 1984 om utkomstskydd för arbetslösa (602/1984) 44 § 2 mom. och

ändras den finska språkdräkten i 18 § 6 mom. samt 22 § 1 mom., 24 och 25 §,

dessa lagrum sådana de lyder, 18 § 6 mom. i lag 1537/1993, 22 § 1 mom. i lag 1401/1997, 24 § i lag 1061/1995 och 25 § i lag 1175/1998, som följer:

22 §

Grunddagpenningens belopp

Grunddagpenningens fulla belopp är 21,40 euro per dag.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

24 §

Barnförhöjning

Till en mottagare av arbetslöshetsdagpenning som skall försörja barn under 18 år betalas dagpenningen jämte barnförhöjning, vilken för ett barn är 4,21 euro, för två barn sammanlagt 6,18 euro och för tre eller flera barn sammanlagt 7,97 euro.

25 §

Förhöjning av förmånerna

De i 22 och 24 § angivna beloppen justeras så som föreskrivs i lagen om folkpensionsindex (456/2001).

_______________

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2002.

Beslut och meddelande om stödbelopp som avses i denna lag kan fattas och ges i euro redan innan lagen träder i kraft.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

Beloppen i 22 och 24 § motsvarar det poängtalet för folkpensionsindex enligt vilket beloppet av de folkpensioner som betalas ut i januari 2001 beräknas.

_______________

Lag

om ändring av 11 a och 24 § lagen om arbetsmarknadsstöd

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 30 december 1993 om arbetsmarknadsstöd (1542/1993) 11 a och 24 §,

dessa lagrum sådana de lyder, 11 a § i lag 1089/2000 och 24 § delvis ändrad i lag 665/1996 och 1131/1999, som följer:

11 a §

Övriga förmåner

När en person som avses i 2 § 2 mom. deltar i arbetspraktik, betalas till honom eller henne såsom ersättning för uppehälle 5,05 euro per dag för resekostnader och kostnader för uppehälle under tiden för sådan arbetspraktik som avses i 6 §. Ersättning för uppehälle betalas dock inte till den som inte får arbetsmarknadsstöd under tiden för arbetspraktiken. Beträffande ersättningen för uppehälle gäller i övrigt vad som i 10 § 2 mom. bestäms om ersättning för uppehälle som betalas till den som deltar i arbetskraftspolitisk vuxenutbildning.

24 §

Behovsprövning av arbetsmarknadsstöd

Vid prövningen av sökandens behov av ekonomiskt stöd skall beaktas hans egna bruttoinkomster och även makens till den del de överstiger 236 euro i månaden. Med make jämställs också den med vilken sökanden utan att ingå äktenskap fortgående bor i gemensamt hushåll i förhållanden av äktenskapsliknande natur. Makar som på grund av söndring varaktigt bor åtskils betraktas inte som makar. Som inkomster beaktas emellertid inte

1) barnbidrag,

2) stöd för hemvård av barn enligt lagen om stöd för hemvård och privat vård av barn (1128/1996),

3) bostadsbidrag,

4) militärunderstöd,

5) livränta och tilläggsränta enligt lagen om skada, ådragen i militärtjänst (404/1948),

6) frontmannapension enligt lagen om frontmannapension (119/1977),

7) tilläggsdel enligt familjepensionslagen (38/1969),

8) utkomststöd enligt lagen om utkomststöd (1412/1997), samt

9) ersättning för särskilda kostnader på grund av lyte, skada eller men.

Vederbörandes egna och makens i 1 mom. nämnda inkomster fastställs utgående från de vid beskattningen konstaterade inkomsterna. Arbetsmarknadsstödet bestäms dock enligt situationen vid den tidpunkt då stödet betalas ut, antingen på basis av de beräknade eller annars konstaterbara inkomsterna. Statsrådet fastställer de allmänna grunder enligt vilka folkpensionsanstalten utfärdar föreskrifter för sina lokalbyråer.

Från det månadsvis uträknade beloppet av sådant fullt arbetsmarknadsstöd som avses i 23 § skall i fråga om försörjningspliktiga dras av 50 procent från den enligt 1 och 2 mom. fastställda inkomstdel som överstiger 848 euro i månaden. I fråga om ensamstående skall på motsvarande sätt dras av 75 procent från den enligt 1 och 2 mom. bestämda del av inkomsterna som överstiger 253 euro i månaden. Inkomstgränsen för den som är försörjningspliktig höjs med 106 euro för varje barn som inte har fyllt 18 år och som han skall försörja. Månatliga inkomstposter som påverkar fastställandet av arbetsmarknadsstödet avrundas nedåt till närmaste hela euro så att den överskjutande delen lämnas obeaktad.

Utan hinder av denna paragraf betalas arbetsmarknadsstödet ut till högst ett belopp som beräknats enligt 27 § 1 mom. lagen om utkomstskydd för arbetslösa.

Om den allmänna lönenivån i landet väsentligt förändras skall de i denna paragraf angivna beloppen justeras genom förordning av statsrådet i motsvarighet till den förändrade lönenivån.

_______________

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2002.

Beslut och meddelande om stödbelopp enligt denna lag kan fattas och ges i euro redan innan lagen träder i kraft.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

_______________

Lag

om ändring av 17 och 18 § lagen om arbetskraftspolitisk vuxenutbildning

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 3 augusti 1990 om arbetskraftspolitisk vuxenutbildning (763/1990) 17 § 1 och 2 mom. samt 18 § 1 mom.,

dessa lagrum sådana de lyder, 17 § 1 och 2 mom. i lag 966/2000 samt 18 § 1 mom. i lag 909/1996, som följer:

17 §

Andra förmåner under utbildningstiden

Till en studerande betalas i ersättning för resekostnader och andra kostnader för uppehälle under utbildningstiden (ersättning för uppehälle) 5,05 euro per dag.

Till en studerande som deltar i utbildning utanför sin hemkommun eller pendlingsregion betalas i ersättning för kostnader för inkvartering 5,05 euro per dag. Betalningen av ersättning för inkvartering förutsätter att den studerande uppvisar ett hyresavtal eller någon annan tillförlitlig utredning om kostnaderna för inkvartering.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

18 §

Sänkt utbildningsstöd

Rätt till sänkt utbildningsstöd har på de villkor som bestäms i denna lag en studerande som får en lagstadgad förmån, lön eller annan arbetsinkomst. Det sänkta utbildningsstödet utbetalas så att utbildningsstödet och 80 procent av den del av inkomsten som överstiger 127 euro (skyddat belopp) per månad kan uppgå till sammanlagt det belopp som annars hade kunnat betalas i utbildningsstöd. Härvid skall dock inte beaktas de sociala förmåner som enligt 27 § lagen om utkomstskydd för arbetslösa inte skall dras av från arbetslöshetsdagpenningen. I stället för en månad kan som jämkningsperiod även användas fyra på varandra följande kalenderveckor, varvid det skyddade beloppet är motsvarande del av fullt skyddat belopp. När inkomst beaktas vid betalningen av utbildningsstödet iakttas dessutom vad som i 18 § 2—5 mom. lagen om utkomstskydd för arbetslösa föreskrivs om jämkad arbetslöshetsdagpenning.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

_______________

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2002.

Beslut och meddelande om stödbelopp enligt denna lag kan fattas och ges i euro redan innan lagen träder i kraft.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

_______________

Lag

om ändring av lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i lagen den 24 juli 1998 om finansiering av arbetslöshetsförmåner (555/1998) 26 § och

ändras 18 § som följer:

18 §

Arbetslöshetsförsäkringspremiernas belopp

Löntagares arbetslöshetsförsäkringspremie för 1999 är 1,35 procent av lönen. Arbetsgivares arbetslöshetsförsäkringspremie är graderad enligt det lönebelopp som företaget betalar så att den 1999 är 0,9 procent av lönen för ett lönebelopp upp till 840 940 euro och 3,85 procent för den överskjutande delen av lönebeloppet.

När arbetslöshetsförsäkringspremierna fastställs efter 1999 beaktas inte de förändringar i arbetslöshetsförsäkringsfondens finansieringsbehov som föranleds av variationer i arbetslösheten till den del arbetslöshetsförsäkringsfondens konjunkturbuffert eller underskott understiger maximibeloppet i 3 §.

Ändringarna i löntagares och arbetsgivares arbetslöshetsförsäkringspremie skall fastställas så att de fördelar sig jämnt mellan arbetsgivares genomsnittliga arbetslöshetsförsäkringspremie och löntagares arbetslöshetsförsäkringspremie. Arbetsgivares arbetslöshetsförsäkringspremie skall graderas så att premien för ett lönebelopp upp till 840 940 euro fastställs till en fjärdedel uttryckt i fulla tiondedels procent av premien för den del av lönebeloppet som överstiger 840 940 euro. Om arbetsgivares genomsnittliga arbetslöshetsförsäkringspremie och löntagares arbetslöshetsförsäkringspremie sammantagna är mindre än två procent, skall löntagares arbetslöshetsförsäkringspremie dock fastställas till 15 procent av det ovan angivna sammanlagda premiebeloppet.

Social- och hälsovårdsministeriet fastställer årligen på förhand på ansökan av arbetslöshetsförsäkringsfonden beloppen av arbetsgivares arbetslöshetsförsäkringspremie och löntagares arbetslöshetsförsäkringspremie.

Storleken av statens affärsverks arbetslöshetsförsäkringspremie fastställs genom förordning av social- och hälsovårdsministeriet.

_______________

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2002.

_______________

Helsingfors den 1 juni 2001

​​​​