RIKSDAGENS SVAR 66/2002 rd

RSv 66/2002 rd - RP 241/2001 rd

Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av lagstiftningen om kommunikationsmarknaden

Ärende

Regeringen har till 2001 års riksdag överlämnat sin proposition med förslag till lag om ändring av lagstiftningen om kommunikationsmarknaden (RP 241/2001 rd).

Beredning i utskott

Trafikutskottet har i ärendet lämnat sitt betänkande (TrUB 5/2002 rd).

Beslut

Nu församlade riksdag har antagit följande lagar:

Lag

om ändring av telemarknadslagen

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i telemarknadslagen av den 30 april 1997 (396/1997) 5 § 3 mom.,

ändras lagens rubrik, 3 § 3 mom. 2 och 5 punkten, 4 § 6 och 13 punkten, rubriken för 5 § och 5 § 2 mom., 8 § 2 mom. 9 punkten samt 18 § 3 mom. 6 punkten, av dessa 3 § 3 mom. 5 punkten och 8 § 2 mom. 9 punkten sådana de lyder i lag 566/1999 och 18 § 3 mom. 6 punkten sådan den lyder i lag 314/2001, samt

fogas till 3 § 3 mom., sådant det lyder delvis ändrat i nämnda lag 566/1999, nya 6 och 7 punkter, till 4 §, sådan den lyder delvis ändrad i nämnda lagar 566/1999 och 314/2001, nya 3 a- och 3 b-punkter, till 7 § nya 7 och 8 mom., till 8 § 2 mom., sådant det lyder delvis ändrat i nämnda lagar 566/1999 och 314/2001, nya 10 och 11 punkter, till 18 § 3 mom., sådant det lyder delvis ändrat i sistnämnda lag, nya 7—9 punkter samt till lagen nya 9 d och 10 a § som följer:

Kommunikationsmarknadslag

3 §

Tillämpningsområde

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Denna lag gäller inte

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

2) användning av radioanläggningar för annan än allmän televerksamhet,

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

5) televerksamhet som är av ringa betydelse med tanke på syftet med lagen, enligt vad som bestäms närmare genom förordning av kommunikationsministeriet,

6) analoga markbundna televisions- och radionät med undantag av 5 § 5 mom. som gäller betydande marknadsinflytande och 5 kap. som gäller teleavgifter,

7) sändning eller tillhandahållande av televisionsprogramutbud via satellit.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

4 §

Definitioner

I denna lag avses med

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

3 a) televisions- och radionät ett telenät som i huvudsak används för sändning eller tillhandahållande av televisions- och radioprogramutbud,

3 b) markbundet televisions- och radionät ett televisions- och radionät i vilket televisions- och radioprogramutbud sänds eller tillhandahålls med hjälp av radiovågor som utbreder sig fritt,

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

6) teletjänst tjänst vars tillhandahållande helt eller delvis består av överföring av meddelanden eller routing i telenätet eller av sändning eller tillhandahållande av televisions- och radioprogramutbud i televisions- och radionät,

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

13) teletjänstföretag ett teleföretag som tillhandahåller teletjänster i televisions- eller radionät eller som med hjälp av de teleutrustningar det besitter tillhandahåller teletjänster och som har rättslig och faktisk möjlighet att tillhandahålla anslutningar för sina tjänster samt stänga en anslutning eller annars hindra access till dessa tjänster,

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

5 §

Rätt att utöva televerksamhet

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Tillhandahållande av telenättjänster i allmänna mobiltelenät och markbundna televisions- och radionät är beroende av koncession enligt 7 §.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

7 §

Koncession

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Till koncession som gäller tillhandahållande av telenättjänster i markbundna televisions- eller radionät (nätkoncession) kan dessutom fogas villkor som gäller

1) sändningstekniken,

2) sådan kapacitet som avses i 8 § 2 mom. 10 punkten och reservering av den för den som idkar verksamheter,

3) annan användning enligt 8 § 2 mom. 11 punkten av kapacitet, samt

4) kommunikationstekniska frågor i anslutning till användningen och förvaltningen av ett nät eller andra liknande frågor i anslutning till förvaltningen av ett kanalknippe.

Koncessionsvillkoren kan med koncessionshavarens samtycke ändras under den tid koncessionen är i kraft och även i övrigt, om det till följd av den tekniska utvecklingen eller en väsentlig ändring i verksamhetsbetingelserna för den koncessionsberoende verksamheten finns särskilda skäl för detta. Koncessionsvillkoren kan dock inte ändras om detta inte är nödvändigt med avseende på de syften som nämns i 1 §.

8 §

Teleföretagets skyldigheter

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Utöver vad som föreskrivs i 1 mom. skall teleföretaget

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

9) lämna ut sådana uppgifter vilka de användare som ingått anslutningsavtal med företaget har uppgett för publicering i en abonnentkatalog, i en med tanke på publiceringen användbar form på lika och skäliga villkor, så att de avgifter som tas ut för utlämnandet är skäliga i förhållande till kostnaderna för prestationen, med beaktande av bestämmelserna i lagen om integritetsskydd vid telekommunikation och dataskydd inom televerksamhet,

10) då företaget har nätkoncession enligt 7 § för sin del sörja för att Rundradion Ab och innehavare av programkoncession enligt 7 § lagen om televisions- och radioverksamhet (744/1998) på lika villkor får tillgång till sådan kapacitet som behövs för att idka verksamheten,

11) då företaget har nätkoncession enligt 7 § upplåta ledig kapacitet för andra teleföretag.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

9 d §

Skyldighet att hyra ut televisions- och radionät

Ett teleföretag som äger eller besitter ett markbundet televisions- eller radionät är skyldigt att hyra ut markbundet televisions- eller radionät till ett annat teleföretag.

Ett teleföretag som äger eller besitter ett annat än ett markbundet televisions- eller radionät är skyldigt att hyra ut en ledig programkanal till ett annat teleföretag.

Någon skyldighet att hyra ut finns dock inte, om ett sådant televisions- eller radionät som avses i 1 och 2 mom. eller en ledig programkanal behövs för ägarens eller innehavarens nuvarande eller rimliga framtida behov.

3 kap.

Sammankoppling av telenät och teletjänster

10 a §

Undantag från sammankopplingsskyldigheten

Bestämmelserna om sammankopplingsskyldigheten tillämpas inte på markbundna televisions- och radionät.

18 §

Teleföretagens inbördes avgifter

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

De i 1 och 2 mom. avsedda avgifterna mellan teleföretagen skall vara rättvisa och rimliga med hänsyn till kostnaderna för framställande av prestationen, om

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

6) Europeiska gemenskapernas lagstiftning förutsätter att vissa teleavgifter regleras på detta sätt,

7) avgift tas ut för en prestation enligt 8 § 2 mom. 10 eller 11 punkten,

8) en sådan ägare eller innehavare av ett analogt markbundet televisions- och radionät som har ett betydande marknadsinflytande tar ut en avgift för användningen av televisions- och radionätet,

9) en sådan ägare eller innehavare av ett televisions- och radionät som har ett betydande marknadsinflytande tar ut en avgift för en prestation enligt 9 d §.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

_______________

Denna lag träder i kraft den                 20   .

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

Gällande koncession enligt 7 § lagen om televisions- och radioverksamhet, till den del koncessionen medför rätt att sända och tillhandahålla televisions- och radioprogramutbud i markbundna televisions- och radionät samt att utöva televerksamhet med hjälp av ledig kapacitet (nätkoncession), är i kraft tills koncession enligt denna lag beviljas för den aktuella frekvensen och det aktuella kanalknippet.

Om koncession enligt denna lag inte beviljas en koncessionshavare som avses i 3 mom., har koncessionshavaren rätt att av staten få full ersättning för skada som orsakas av att utrustning som anskaffats för den koncessionsberoende verksamheten inte kan användas för televerksamhet eller annars på ett sätt som medför skälig nytta. I fråga om grunderna för och bestämmandet av ersättningen skall iakttas vad som föreskrivs om inlösningsersättning i lagen om inlösen av fast egendom och särskilda rättigheter (603/1977).

Bestämmelser om koncession som behövs för utövande av televisions- och radioverksamhet (programkoncession) finns i lagen om televisions- och radioverksamhet.

Särredovisningsskyldigheten för teleföretag som tillhandahåller telenättjänster eller teletjänster i televisions- och radionät uppkommer vid ingången av den räkenskapsperiod som börjar efter att lagen trätt i kraft.

_______________

Lag

om ändring av lagen om televisions- och radioverksamhet

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i lagen den 9 oktober 1998 om televisions- och radioverksamhet (744/1998) 11 § 3 mom.,

ändras 7 §, 11 § 2 mom. samt 17 och 42 §, av dessa 7 § sådan den lyder delvis ändrad i lag 1016/2001, samt

fogas till 20 § ett nytt 2 mom., varvid de nuvarande 2 och 3 mom. blir 3 och 4 mom., som följer:

7 §

Rätt att utöva televisions- och radioverksamhet

För utövande av televisions- eller radioverksamhet med hjälp av radiovågor som utbreder sig fritt skall koncession sökas hos statsrådet (programkoncession).

I fråga om annan än i 1 mom. avsedd televisions- eller radioverksamhet skall anmälan som avses i 15 § 1 mom. göras till Kommunikationsverket innan verksamheten inleds.

Rundradion Ab får utöva analog allmännyttig televisions- och radioverksamhet utan koncession på de frekvenser som har anvisats bolaget i den plan för användning av frekvensområden som avses i 6 § radiolagen (1015/2001).

Rundradion Ab får utöva digital allmännyttig televisions- och radioverksamhet utan koncession. Statsrådet är skyldigt att sörja för att bolaget får tillgång till den mängd kapacitet i ett markbundet televisions- och radionät som det behöver i verksamheten och att bolaget kan använda den på ett ändamålsenligt sätt. Om ett teleföretags skyldighet att reservera en tillräcklig mängd av ovan nämnd kapacitet föreskrivs närmare i 8 § 2 mom. 10 punkten kommunikationsmarknadslagen (396/1997).

11 §

Koncessionsbestämmelser

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Koncessionsmyndigheten har även rätt att meddela bestämmelser som gäller

1) utsändningarnas regionala hörbarhet eller sebarhet,

2) sändningstiden per dygn,

3) sändningstekniken och överföringskapaciteten, och

4) meddelanden från myndigheterna och verksamhet i undantagsförhållanden.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

17 §

Oberoende producenters program

En utövare av televisionsverksamhet skall för program som producerats av oberoende producenter reservera 15 procent av sin sändningstid, till vilken inte räknas sådan tid som reserverats för nyheter, sportevenemang, underhållningsprogram av tävlingskaraktär, reklam, teleköpsändningar och text-tv-sändningar, eller alternativt 15 procent av sin budget för programutbud. Hälften av de program som inräknas i de oberoende producenternas ovan nämnda andel skall ha producerats under de senaste fem åren.

20 §

Utövande av ensamrätt

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Vad som i 1 mom. föreskrivs om utövande av ensamrätt, tillämpas på motsvarande sätt på evenemang som nämns i den förteckning som avses i artikel 9a.2 i protokollet om ändring av europeiska konventionen om television över gränserna CM (98)93.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

42 §

Skyldighet att distribuera vissa televisions- och radiosändningar

Ett teleföretag som tillhandahåller telenättjänster i något annat än ett markbundet televisions- och radionät är skyldigt att i telenätet utan ersättning distribuera

1) sändningar som kan tas emot med sedvanliga mottagningsanordningar i den kommun där nätet finns och som är avsedda för mottagning i hela landet och som görs av sådana utövare av televisions- och radioverksamhet som har beviljats koncession av statsrådet, samt

2) Rundradion Ab:s sändningar.

Vad som föreskrivs i 1 mom. gäller inte sändning eller tillhandahållande av programutbud via satellit.

_______________

Denna lag träder i kraft den                 20   .

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

En koncessionshavare som har en gällande koncession för televisions- och radioverksamhet då denna lag träder i kraft och som vill fortsätta sin verksamhet är inte skyldig att på nytt ansöka om koncession enligt 7 § (programkoncession), utan kan fortsätta att utöva televisions- och radioverksamhet på basis av gällande koncession.

Om koncession som berättigar till att sända televisions- och radioprogram med hjälp av radiovågor som utbreder sig fritt samt att utöva televerksamhet med hjälp av ledig överföringskapacitet (nätkoncession) föreskrivs i kommunikationsmarknadslagen.

_______________

Lag

om ändring av lagen om statens televisions- och radiofond

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i lagen den 9 oktober 1998 om statens televisions- och radiofond (745/1998) 40 § 3 mom.,

ändras 3 § 2 mom., 23 § 1 mom., 24 § 1 mom. och 25 § samt

fogas till 5 § ett nytt 5 mom. samt till 24 § ett nytt 3 mom., varvid det nuvarande 3 mom. blir 4 mom., som följer:

3 §

Statens televisions- och radiofond och avgifter till den

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Till statens televisions- och radiofond avsätts de televisionsavgifter som tas ut för användningen av en televisionsapparat, retroaktiva televisionsavgifter, dröjsmålsavgifter, kontrollavgifter samt de koncessionsavgifter som tas ut hos dem som utövar televisionsverksamhet.

5 §

Användningen av statens televisions- och radiofonds medel

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

På understöd som ur statens televisions- och radiofond beviljas för främjande av televisions- och radioverksamhet tillämpas dessutom vad som bestäms i statsunderstödslagen (688/2001).

23 §

Skyldighet att betala koncessionsavgift

En koncessionshavare som med stöd av 7 § lagen om televisions- och radioverksamhet (744/1998) har beviljats koncession för att utöva televisionsverksamhet är skyldig att betala en koncessionsavgift till statens televisions- och radiofond. Koncessionsavgiften betalas särskilt för varje koncession. En koncessionshavare som har beviljats koncession för att utöva televisionsverksamhet med digital signal är dock inte skyldig att betala koncessionsavgift före den 1 september 2010.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

24 §

Omsättning som ligger till grund för koncessionsavgiften

Den omsättning som ligger till grund för koncessionsavgiften omfattar alla sådana inkomster av reklam och sponsring i anslutning till televisionssändningar som sänds med stöd av koncessionen och är avsedda att tas emot i Finland samt andra inkomster av sändningsverksamhet i enlighet med koncessionen. Med den omsättning som ligger till grund för koncessionsavgiften avses den ovan avsedda gemensamma omsättningen för de koncessionshavare som avses i 23 § 2 mom. minskad med bolagens motsvarande inbördes omsättning.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

En koncessionshavare som har beviljats koncessioner för televisionsverksamhet både med analog och digital signal skall i sin fakturering och bokföring skilja åt omsättningen från de olika koncessionerna så att den kan tas som grund för fastställande av koncessionsavgiften. Om samma programutbud sänds med både analog och digital signal så att faktureringen inte kan skiljas åt på ett tillförlitligt sätt, fastställer Kommunikationsverket den andel som skall anses ha influtit av digital sändning. Då Kommunikationsverket fastställer andelen skall det beakta sebarhets- och hörbarhetsområdet för den digitala signalen samt antalet digitala mottagare.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

25 §

Koncessionsavgiftens storlek

Koncessionsavgiften skall på basis av skalan i 2 mom. betalas för den i 24 § avsedda kalenderårsvis bestämda omsättningen av verksamhet i enlighet med koncessionen. Om koncessionsperioden inte är ett kalenderår, bestäms avgiften i enlighet med den omsättning av verksamheten under verksamhetsmånaderna vilken avses i 24 §.

Den progressiva skalan för koncessionsavgiften för televisionsverksamhet är följande:

Omsättning Koncessionsavgift vid den nedre gränsen Koncessionsavgift för den del av omsättningen som överskrider den nedre gränsen
1000 euro 1000 euro %
3400—5000 0 5,00
5000—6700 84 7,50
6700—10100 210 10,00
10100— 547 12,25

Den lägsta koncessionsavgiften är 500 euro.

_______________

Denna lag träder i kraft den                 20   .

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

Koncessionsavgiften för 2002 fastställs så att den beräknas separat för tiden 1.1—30.6.2002 (nedan början av året) och 1.7—31.12.2002 (nedan slutet av året). I syfte att fastställa respektive avgiftsandel beräknas utgående från kalenderårets omsättning enligt 24 § den avgift som skulle fastställas om de bestämmelser som gäller då denna lag träder i kraft skulle tillämpas hela året och den avgift som skulle fastställas om koncessionsavgiftsskalan enligt 25 § skulle tilllämpas under hela året. På dessa grunder beräknas avgiftsprocenten för början av året enligt de bestämmelser som gäller då denna lag träder i kraft och avgiftsprocenten för slutet av året enligt koncessionsavgiftsskalan i 25 § i denna lag. Beloppet av koncessionsavgiften för 2002 fås genom att omsättningen under början av året multipliceras med avgiftsprocenten för början av året och avgiften under slutet av året genom att omsättningen under slutet av året multipliceras med avgiftsprocenten för slutet av året. De koncessionsavgiftsbelopp som på detta sätt erhålls för början och slutet av året räknas ihop.

De koncessionsavgifter för digital televisionsverksamhet som innan denna lag träder i kraft har tagits ut i enlighet med lagen om statens televisions- och radiofond betalas tillbaka till koncessionshavaren inom tre månader från ikraftträdandet.

_______________

Lag

om ändring av lagen om Rundradion Ab

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 22 december 1993 om Rundradion Ab (1380/1993) 1 och 3 §, 7 § 1 mom. samt 8 och 12 §, av dessa lagrum 1 och 12 § sådana de lyder i lag 746/1998, och

fogas till lagen en ny 7 a § som följer:

1 §

Bolagets ställning

Rundradion Ab är ett aktiebolag inom kommunikationsministeriets förvaltningsområde som bedriver allmännyttig verksamhet enligt 7 §. Bolaget kan även bedriva annan verksamhet enligt sin bolagsordning.

Angående bolagets rätt att bedriva televisions- och radioverksamhet bestäms särskilt. I fråga om tekniska radioanläggningar som behövs i verksamheten tillämpas radiolagen (1015/2001) och kommunikationsmarknadslagen (396/1997).

På bolaget tillämpas lagen om aktiebolag (734/1978) med de undantag som bestäms i denna lag.

3 §

Bolagets verksamhetsbetingelser

Kommunikationsministeriet skall beakta verksamhetsbetingelserna för den allmännyttiga verksamheten enligt 7 § i samband med att det utvecklar annan televisions- och radioverksamhet jämte special- och tilläggstjänster.

7 §

Allmännyttig verksamhet

Bolagets uppgift är att tillhandahålla ett heltäckande televisions- och radioprogramutbud jämte special- och tilläggstjänster för alla på lika villkor. Dessa och andra innehållstjänster som ansluter sig till den allmännyttiga verksamheten kan tillhandahållas i alla telenät.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

7 a §

Särredovisning

Om bolaget tillhandahåller material som kommit till vid producerandet av allmännyttigt televisions- och radioprogramutbud någon annanstans än inom televisions- och radioverksamheten, skall bolaget särredovisa den allmännyttiga televisions- och radioverksamheten och den övriga allmännyttiga verksamheten.

Med särredovisning avses att för de särredovisade funktionerna per räkenskapsperiod skall uppgöras resultaträkning och för den allmännyttiga verksamheten dessutom balansräkning. Resultaträkningen och balansräkningen, som skall kunna härledas ur bolagets bokföring, skall i tilllämpliga delar göras upp enligt bokföringslagen (1336/1997).

Om bolaget tar i eget bruk material som producerats inom den allmännyttiga televisions- och radioverksamheten i syfte att tillhandahålla det någon annanstans än inom televisions- och radioverksamheten, skall det ske på samma villkor som när bolaget överlåter material för externt bruk.

Kommunikationsverket       övervakar       att 1—3 mom. iakttas. Bolaget skall på Kommunikationsverkets begäran tillställa det sitt bokslut samt de särredovisade funktionernas resultaträkning och balansräkning jämte noter.

8 §

Övriga uppgifter

Bolagsstämman kan besluta att ändra bolagsordningen så att bolaget kan bedriva även annan verksamhet än allmännyttig verksamhet enligt 7 §. Denna verksamhet skall i bokföringshänseende organiseras separat från den allmännyttiga verksamheten.

12 §

Förbud mot reklam

Bolaget får inte i samband med sitt televisions- och radioprogramutbud eller andra innehållstjänster som det i anslutning till skötseln av den allmännyttiga verksamheten tillhandahåller i olika telenät sända reklam.

Bolaget får inte producera sponsrade program.

_______________

Denna lag träder i kraft den               20   .

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

_______________

Lag

om ändring av lagen om kommunikationsförvaltningen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 29 juni 2001 om kommunikationsförvaltningen (625/2001) 2 §, sådan den lyder delvis ändrad i lag 1121/2001, som följer:

2 §

Kommunikationsverkets uppgifter

Kommunikationsverket har till uppgift att

1) sköta de uppgifter som enligt kommunikationsmarknadslagen (396/1997), radiolagen (1015/2001), lagen om posttjänster (313/2001), lagen om televisions- och radioverksamhet (744/1998), lagen om statens televisions- och radiofond (745/1998) samt lagen om integritetsskydd vid telekommunikation och dataskydd inom televerksamhet (565/1999) ankommer på Kommunikationsverket, samt

2) sköta andra uppgifter som ankommer på Kommunikationsverket enligt andra bestämmelser eller kommunikationsministeriets föreskrifter.

_______________

Denna lag träder i kraft den               20   .

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

_______________

Helsingfors den 21 maj 2002

​​​​