RIKSDAGENS SVAR 69/2007 rd

RSv 69/2007 rd - RP 53/2007 rd

Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av lagen om Pensionsskyddscentralen och till vissa lagar som har samband med den

Ärende

Regeringen har till riksdagen överlämnat sin proposition med förslag till lag om ändring av lagen om Pensionsskyddscentralen och till vissa lagar som har samband med den (RP 53/2007 rd).

Beredning i utskott

Social- och hälsovårdsutskottet har i ärendet lämnat sitt betänkande (ShUB 13/2007 rd).

Beslut

Riksdagen har antagit följande lagar:

Lag

om ändring av lagen om Pensionsskyddscentralen

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i lagen av den 19 maj 2006 om Pensionsskyddscentralen (397/2006) 12 § och

ändras 1 §, i 2 § 1 mom. det inledande stycket och 1 punkten samt i 2 mom. det inledande stycket, 5—7 §, 8 § 1 mom. 2 punkten och 3 mom. samt 9 och 11 § som följer:

1 §

Pensionsskyddscentralen

Pensionsskyddscentralen är samordnande organ för verkställigheten och utvecklingen av det arbetspensionsskydd som avses i de arbetspensionslagar som nämns i 3 § 1 mom. och 2 mom. 1—6 punkten i lagen om pension för arbetstagare (395/2006).

2 §

Pensionsskyddscentralens uppgifter

Pensionsskyddscentralen har till uppgift att

1) främja och samordna verkställigheten och utvecklingen av arbetspensionsskyddet,

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Pensionsskyddscentralen har dessutom till uppgift att

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

5 §

Ansvaret för Pensionsskyddscentralens kostnader

Pensionsskyddscentralen har rätt att ta ut verksamhetsbaserade serviceavgifter för sina tjänster. De pensionsanstalter som har hand om pensionsskyddet enligt de arbetspensionslagar som nämns i 3 § 1 mom. och 2 mom. 1—6 punkten i lagen om pension för arbetstagare svarar för de kostnader som Pensionsskyddscentralens uppgifter enligt denna lag medför till den del som Pensionsskyddscentralens verksamhetsbaserade serviceavgifter och övriga avkastning inte räcker till för att täcka dem.

Pensionsanstalternas andel av Pensionsskyddscentralens kostnader fördelas mellan pensionsanstalterna i förhållande till de arbetsinkomster som är försäkrade i respektive pensionsanstalt. Den andel av de försäkrade arbetsinkomsterna som ska beaktas när pensionsanstaltens kostnadsandel beräknas bestäms dock särskilt för pensionsanstalterna inom den offentliga sektorn, Sjömanspensionskassan och Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt enligt hur stor andel av Pensionsskyddscentralens tjänster som väntas rikta sig till dessa pensionsanstalter. Först beräknas kostnadsandelarna för pensionsanstalterna inom den offentliga sektorn, Sjömanspensionskassan och Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt. Därefter fördelas den andel av Pensionsskyddscentralens kostnader som inte täckts mellan de övriga pensionsanstalterna inom den privata sektorn i förhållande till de arbetsinkomster som är försäkrade i respektive pensionsanstalt. Genom förordning av statsrådet utfärdas närmare bestämmelser om storleken på och justeringar av den andel av de försäkrade arbetsinkomsterna som ska beaktas i kostnadsandelen för pensionsanstalterna inom den offentliga sektorn, Sjömanspensionskassan och Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt.

Hur pensionsanstalternas kostnadsandel ska räknas ut och verkställas föreskrivs närmare i de ansvarsfördelningsgrunder som social- och hälsovårdsministeriet på framställning av Pensionsskyddscentralen fastställer med stöd av 183 § 2 mom. i lagen om pension för arbetstagare. När pensionsanstalternas kostnadsandel fastställs ska det säkerställas att Pensionsskyddscentralens medel förslår till att täcka de utgifter som dess uppgifter och verksamhet medför och till att upprätthålla tillräcklig likviditet.

Pensionsanstalternas kostnadsandelar påförs av Pensionsskyddscentralen. Pensionsskyddscentralen har rätt att ta ut förskott på pensionsanstalternas kostnadsandelar på det sätt som föreskrivs i de ansvarsfördelningsgrunder som avses i 3 mom.

Pensionsanstalterna kan söka ändring i debiteringen av den kostnadsandel som Pensionsskyddscentralen bestämt med stöd av denna lag på det sätt som föreskrivs i 131 § i lagen om pension för arbetstagare.

Kostnadsandelen får drivas in utan dom och beslut i den ordning som föreskrivs i lagen om verkställighet av skatter och avgifter (706/2007). Om avgiften inte betalas senast på förfallodagen uppbärs på det obetalda kapitalet en årlig dröjsmålsränta enligt den räntefot som avses i 4 § i räntelagen (633/1982). I stället för dröjsmålsränta kan Pensionsskyddscentralen ta ut en dröjsmålsavgift på fem euro om beloppet av dröjsmålsräntan blir mindre än så.

6 §

Pensionsskyddscentralens förvaltningsorgan och beslutanderätt

Pensionsskyddscentralen har ett representantskap och en styrelse som utövar Pensionsskyddscentralens beslutanderätt. En person kan inte samtidigt vara medlem i både representantskapet och styrelsen.

7 §

Tillsättande av representantskapet och dess sammansättning

Social- och hälsovårdsministeriet tillsätter Pensionsskyddscentralens representantskap för högst tre kalenderår i sänder. Representantskapet har trettio medlemmar. En av medlemmarna representerar social- och hälsovårdsministeriet och en finansministeriet. Av de övriga medlemmarna representerar fem arbetsgivarna inom den privata sektorn och två arbetsgivarna inom den offentliga sektorn, sju arbetstagarna inom den privata och den offentliga sektorn, tre lantbruksföretagarna och två övriga företagare. Till representantskapet hör dessutom nio medlemmar som representerar arbetspensionsanstalterna, varav en representerar pensionskassorna, en pensionsstiftelserna och fem de övriga pensionsanstalterna inom den privata sektorn samt två pensionsanstalterna inom den offentliga sektorn. För varje medlem i representantskapet ska utses en personlig ersättare.

Social- och hälsovårdsministeriet ska vid valet av medlemmar i representantskapet förordna en av medlemmarna till ordförande och en till vice ordförande för representantskapet.

Social- och hälsovårdsministeriet ska innan de medlemmar som representerar arbetsgivarna och arbetstagarna utses ge de mest representativa av de organisationer som representerar arbetsgivarna och arbetstagarna inom den privata och den offentliga sektorn möjlighet att lägga fram förslag till representanter. Likaså ska ministeriet innan de medlemmar som representerar lantbruksföretagarna och övriga företagare utses ge de mest representativa av de organisationer som representerar lantbruksföretagarna och övriga företagare möjlighet att lägga fram förslag till representanter. Om organisationen inte lägger fram något förslag inom den tid som ministeriet har satt ut, ska ministeriet dock utse medlemmarna.

Avgår en medlem i representantskapet under mandattiden, ska i hans eller hennes ställe enligt vad som bestäms ovan utses en ny medlem för den återstående mandattiden.

Social- och hälsovårdsministeriet bestämmer de arvoden som ska betalas till representantskapets ordförande, vice ordförande och övriga medlemmar.

Vad som i denna lag föreskrivs om representantskapets medlemmar tillämpas på motsvarande vis på deras ersättare.

8 §

Representantskapets uppgifter och beslutsfattande

Representantskapet har till uppgift att

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

2) utse tretton medlemmar till styrelsen samt en personlig ersättare för var och en,

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Vid representantskapets sammanträde har varje medlem en röst. Vid lika röstetal gäller som beslut den mening som ordföranden biträtt, utom vid val, där lotten avgör. Närmare bestämmelser om representantskapets uppgifter och beslutsfattande utfärdas genom förordning av statsrådet.

9 §

Tillsättande av styrelsen och dess sammansättning

Pensionsskyddscentralens styrelse tillsätts för högst tre kalenderår i sänder. Styrelsen har femton medlemmar, av vilka social- och hälsovårdsministeriet förordnar ordföranden och en vice ordförande. Styrelsens övriga tretton medlemmar utses av Pensionsskyddscentralens representantskap. De medlemmar i representantskapet som företräder arbetsgivarna inom den privata sektorn utser tre av dessa styrelsemedlemmar, de medlemmar som företräder arbetsgivarna inom den offentliga sektorn en och de medlemmar som företräder arbetstagarna inom den privata och den offentliga sektorn sammanlagt fyra, de medlemmar som företräder lantbruksföretagarna en och de medlemmar som företräder övriga företagare en styrelsemedlem. Representantskapets samtliga medlemmar utser gemensamt de tre övriga styrelsemedlemmarna, varav en ska företräda pensionsanstalterna inom den offentliga sektorn. Med undantag för styrelsens ordförande och vice ordförande ska en personlig ersättare utses för varje styrelsemedlem.

En styrelsemedlem ska ha tillräcklig kännedom om arbetspensionsbranschen och ha gott anseende. En person som är omyndig eller försatt i konkurs eller som har meddelats näringsförbud får inte vara medlem i styrelsen.

Avgår en styrelsemedlem från sitt uppdrag under mandattiden, ska i hans eller hennes ställe enligt vad som bestäms ovan utses en ny styrelsemedlem för den återstående mandattiden.

Vad som i denna lag föreskrivs om styrelsens medlemmar tillämpas på motsvarande vis på deras ersättare.

11 §

Verkställande direktören och dennes ställföreträdare

Pensionsskyddscentralen har en verkställande direktör som utses av styrelsen. Verkställande direktören ska ha god kännedom om arbetspensionsbranschen och ha gott anseende. En person som är omyndig eller försatt i konkurs eller som har meddelats näringsförbud får inte vara verkställande direktör.

Styrelsen utser en ställföreträdare för verkställande direktören. Vad som i denna lag föreskrivs om verkställande direktören tillämpas på motsvarande vis på ställföreträdaren för verkställande direktören.

_______________

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2008.

Utan hinder av 5 § 2 mom. i denna lag ska i kostnadsandelen för pensionsanstalterna inom den offentliga sektorn under 2008 och 2009 beaktas en tredjedel av de arbetsinkomster som är försäkrade i respektive pensionsanstalt samt i motsvarande andel för Sjömanspensionskassan och Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt två tredjedelar.

Pensionsskyddscentralens representantskap, vars mandattid går ut den 31 december 2007, utser de tretton styrelsemedlemmar som enligt 9 § ska utses av representantskapet för den mandattid som inleds den 1 januari 2008.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

_______________

Lag

om ändring av lagen om pension för arbetstagare

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen av den 19 maj 2006 om pension för arbetstagare (395/2006) 168 § 1 mom., 169 § 2 mom., 180 §, 182 § 3 mom. och 202 § som följer:

168 §

Uppgörande av beräkningsgrunder

Grunderna för beräkning av försäkringsavgifterna, ansvarsskulden och pensionsansvaret ska uppgöras i första hand med tanke på tryggandet av arbetstagarnas och pensionstagarnas enligt denna lag försäkrade förmåner samt med beaktande av vad som i 174—182 § samt i 5 § i lagen om Pensionsskyddscentralen bestäms om fördelningen av ansvaret och de övriga kostnaderna för pensionerna. För betalning av de i 178—181 § och i 5 § i lagen om Pensionsskyddscentralen avsedda kostnaderna som ska bekostas gemensamt kan ett system med fondering på förhand tillämpas.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

169 §

Beräkningsgrunderna för försäkringsavgifter som betalas till arbetspensionsförsäkringsbolag

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Vid fastställandet av storleken av arbetspensionsförsäkringsbolagens försäkringsavgifter beaktas årligen respektive arbetspensionsförsäkringsbolags andel av de i 178—181 § och i 5 § i lagen om Pensionsskyddscentralen nämnda kostnaderna som ska bekostas gemensamt.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

180 §

Pensionsanstalternas ansvar för Pensionsskyddscentralens kostnader

För Pensionsskyddscentralens kostnader svarar de pensionsanstalter som sköter det i 3 § i lagen om pension för arbetstagare avsedda pensionsskyddet enligt arbetspensionslagarna för den privata och den offentliga sektorn i enlighet med vad som bestäms i 5 § i lagen om Pensionsskyddscentralen.

182 §

Arbetslöshetsförsäkringsfondens avgift

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Arbetslöshetsförsäkringsfonden ska årligen betala avgiften till Pensionsskyddscentralen inom den tid som anges i ansvarsfördelningsgrunderna. De medel som erhållits i avgift gottgör Pensionsskyddscentralen de i 1 mom. nämnda pensionsanstalterna i förhållande till de i respektive pensionsanstalt försäkrade arbetsinkomsterna så att pensionsanstalternas andel av ansvaret för Pensionsskyddscentralens kostnadsandel avdras från de fördelade medlen före gottgörelsen. Närmare bestämmelser om gottgörelse av avgiften ingår i de ansvarsfördelningsgrunder som avses i 183 § 2 mom.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

202 §

Avgiftsfrihet

Pensionsanstalterna, Pensionsskyddscentralen och en besvärsinstans enligt denna lag har rätt att avgiftsfritt få de uppgifter som de enligt denna lag har rätt att få. Om uppgifterna behövs i en viss form och detta orsakar den som lämnar ut uppgifterna betydande merkostnader, ska kostnaderna dock ersättas. Bestämmelser om Pensionsskyddscentralens rätt att ta ut verksamhetsbaserade serviceavgifter för sina tjänster finns i 5 § 1 mom. i lagen om Pensionsskyddscentralen.

_______________

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2008.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

_______________

Lag

om ändring av 136 § i lagen om pension för lantbruksföretagare

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen av den 22 december 2006 om pension för lantbruksföretagare (1280/2006) 136 § 2 mom. som följer:

136 §

Pensionsanstalternas ansvar för pensionsdel som intjänats för oavlönad tid samt för Pensionsskyddscentralens kostnader

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bestämmelser om Lantbruksföretagarnas pensionsanstalts ansvar för Pensionsskyddscentralens kostnader finns i 180 § i lagen om pension för arbetstagare.

_______________

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2008.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

_______________

Lag

om ändring av 132 § i lagen om kommunala pensioner

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen av den 13 juni 2003 om kommunala pensioner (549/2003) rubriken för 132 § och 132 § 1 mom., sådana de lyder i lag 1293/2006, som följer:

132 §

Tillsynsavgift, justitieförvaltningsavgift, avgifter till Pensionsskyddscentralen samt merkostnader och betalningsandelar för tilläggspensionsskydd

Till de utgifter som avses i 131 § 1 mom. räknas även den tillsynsavgift som fastställs med stöd av 1 § 1 mom. i lagen om bestridande av kostnaderna för försäkringsinspektionen (479/1944), justitieförvaltningsavgiften enligt 16 § i lagen om besvärsnämnden för arbetspensionsärenden (677/2005) samt en kostnadsandel och verksamhetsbaserad serviceavgift enligt 5 § i lagen om Pensionsskyddscentralen (397/2006).

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

_______________

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2008.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

_______________

Lag

om ändring av lagen om statens pensioner

I enlighet med riksdagens beslut

fogas till lagen av den 22 december 2006 om statens pensioner (1295/2006) nya 143 a och 143 b § som följer:

143 a §

Statskontorets deltagande i Pensionsskyddscentralens kostnader och förvaltning

Statskontoret svarar tillsammans med de övriga pensionsanstalterna för Pensionsskyddscentralens kostnader och betalar en verksamhetsbaserad serviceavgift för de tjänster Statskontoret anlitar vid Pensionsskyddscentralen. Bestämmelser om Statskontorets kostnadsandel och serviceavgift finns i 5 § i lagen om Pensionsskyddscentralen (397/2006).

Bestämmelser om Statskontorets deltagande i Pensionsskyddscentralens förvaltning finns i 7 och 9 § i lagen om Pensionsskyddscentralen.

143 b §

Avtal om samarbete med andra pensionsanstalter

Statskontoret kan avtala om samarbete och ersättning för kostnader som samarbetet orsakar med den kommunala pensionsanstalten och Pensionsskyddscentralen samt övriga pensions- och försäkringsanstalter.

_______________

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2008.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

_______________

Helsingfors den 13 november 2007