RIKSDAGENS SVAR 69/2014 rd

RSv 69/2014 rd - RP 6/2014 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om penninginsamlingar

Ärende

Regeringen har till riksdagen överlämnat sin proposition med förslag till lag om ändring av lagen om penninginsamlingar (RP 6/2014 rd).

Beredning i utskott

Förvaltningsutskottet har i ärendet lämnat sitt betänkande (FvUB 13/2014 rd).

Beslut

Riksdagen har godkänt följande uttalande:

Riksdagen förutsätter att en utredning av behovet att se över lagstiftningen om penninginsamlingar görs skyndsamt och att utredningen tar ställning till olika möjligheter att anordna penninginsamlingar, inbegripet ett system med anmälan, och behandlar lagreformen även med avseende på behovet att utveckla och reglera gräsrotsfinansiering. Utredningen ska också beakta behovet av effektiv övervakning av penninginsamlingar och gå in på frågan hur det ska garanteras att en penninginsamling är tillförlitlig och att pengarna går till laglig verksamhet.

Riksdagen har antagit följande lag:

Lag

om ändring av lagen om penninginsamlingar

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om penninginsamlingar (255/2006) 6 och 7 §, 8 § 1 mom., 11 § 3 mom., 16 § 2 mom., 20 § 1 och 3 mom., 23 § 2 mom., 25 § 1 mom. samt 26 § 1 och 2 mom.,

av dem 6 § sådan den lyder delvis ändrad i lag 891/2013, 7 § sådan den lyder delvis ändrad i lagarna 891/2013 och 267/2014 samt 11 § 3 mom. och 26 § 1 och 2 mom. sådana de lyder i lag 505/2009, som följer:

6 §

Insamlingsändamål

Penninginsamlingar får anordnas i syfte att skaffa medel uteslutande för allmännyttig verksamhet. Nationalgalleriet har rätt att anordna penninginsamlingar i syfte att skaffa medel för att stödja skötseln av de uppgifter som avses i 2 § i lagen om Nationalgalleriet (889/2013) samt under 2014—2017 för att tillföra Nationalgalleriet kapital. Stift inom den evangelisk-lutherska kyrkan i Finland och stift inom den ortodoxa kyrkan i Finland har rätt att anordna penninginsamlingar i syfte att skaffa medel för finansiering av diakoniarbete. Ett universitet som avses i 1 § 2 mom. i universitetslagen (558/2009) har rätt att anordna penninginsamlingar i syfte att skaffa medel för att stödja verksamhet enligt 2 § i den lagen samt under 2014—2017 för att tillföra universitetet kapital.

Med undantag från kravet på allmännyttighet får en penninginsamling anordnas

1) i syfte att skaffa medel för att hjälpa en enskild person eller familj med ekonomiska svårigheter,

2) i syfte att skaffa medel för att främja studierna eller hobbyverksamheten för en daghemsgrupp, en skolklass eller en etablerad studie- eller hobbygrupp.

7 §

Tillståndshavare

Tillstånd till penninginsamling kan ges till

1) en i Finland registrerad sammanslutning eller stiftelse med allmännyttigt syfte,

2) en i Finland verksam oregistrerad sammanslutning med allmännyttigt eller i 6 § 2 mom. 1 punkten nämnt syfte, om orsaken till att sammanslutningen inte har registrerats är att dess ställning regleras i lagstiftningen i Finland eller att sammanslutningens verksamhet är av tillfällig karaktär,

3) Nationalgalleriet,

4) ett stift inom den evangelisk-lutherska kyrkan i Finland och ett stift inom den ortodoxa kyrkan i Finland,

5) ett universitet som avses i 1 § 2 mom. i universitetslagen.

Staten, kommuner eller samkommuner kan inte ges tillstånd till penninginsamling.

8 §

Tiden för anordnande av penninginsamlingar

Tillstånd till penninginsamling får av grundad anledning som har samband med sökandens verksamhet och syftet med insamlingen ges för högst fem år.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

11 §

Tillståndsmyndighet

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Polisstyrelsen meddelar tillstånd till penninginsamling som omfattar ett större område än distriktet för en polisinrättning, till penninginsamling som anordnas av ett stift inom den evangelisk-lutherska kyrkan i Finland eller av ett stift inom den ortodoxa kyrkan i Finland och till penninginsamling som anordnas av ett universitet som avses i 1 § 2 mom. i universitetslagen.

16 §

Tillståndsvillkor

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Ett tillstånd som gäller en penninginsamling för att hjälpa en enskild person eller familj ska alltid förenas med villkoret att insamlingen får anordnas endast inom distriktet för en enda polisinrättning.

20 §

Användning av de medel som influtit genom penninginsamlingar

De medel som influtit genom en penninginsamling ska användas för det ändamål som angetts i tillståndet till penninginsamling. Influtna medel får användas till sådana direkta kostnader för anordnande av en insamling som är nödvändiga för anordnandet av insamlingen. Tillståndsmyndigheten kan på ansökan ändra användningsändamålet för medlen, om de influtna medlen eller en del av dem inte kan användas för det ändamål som angetts i tillståndet, eller om detta på grund av väsentligt förändrade förhållanden eller av någon annan orsak inte är ändamålsenligt.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Polisstyrelsen kan på ansökan, efter att ha fått ett utlåtande från inrikesministeriet, ändra användningsändamålet för fast egendom eller bevilja tillstånd att överlåta ägande- eller besittningsrätten till den, om egendomen inte kan användas för det ändamål som angetts i tillståndet eller om detta på grund av väsentligt förändrade förhållanden eller av någon annan orsak inte är ändamålsenligt. I tillståndet till överlåtelse av ägande- eller besittningsrätten till fast egendom anges den nya användningen av de medel som erhållits genom överlåtelsen för det ändamål som angetts i tillståndet till penninginsamling eller för ett närliggande ändamål.

23 §

Återkallande av ett tillstånd till penninginsamling och skriftlig varning

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Ett tillstånd till penninginsamling kan återkallas, om

1) tillståndshavaren eller den som i praktiken anordnar penninginsamlingen eller en person som hör till deras lagstadgade organ eller ledningen i övrigt eller en person som i dem utövar faktisk beslutanderätt, genom en lagakraftvunnen dom har dömts för ett brott som visar att denne är olämplig för sin uppgift, eller om denne uppsåtligen har förfarit väsentligen oriktigt vid anordnandet av penninginsamlingen eller vid användningen av de medel som influtit genom penninginsamlingen,

2) tillståndshavaren eller den som i praktiken anordnar penninginsamlingen har brutit mot denna lag eller en förordning som utfärdats med stöd av den eller mot tillståndsvillkoren, eller

3) det inte längre är möjligt att använda de medel som influtit genom penninginsamlingen för det ändamål som anges i tillståndet.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

25 §

Penninginsamlingsbrott och lindrigt penninginsamlingsbrott

Till straff för penninginsamlingsbrott och lindrigt penninginsamlingsbrott döms enligt 17 kap. 16 c och 16 d § i strafflagen (39/1889).

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

26 §

Tillsyn

Polisstyrelsen svarar för den allmänna övervakningen av anordnandet av penninginsamlingar och av användningen av intäkterna från dem, styr genomförandet av penninginsamlingar och för statistik över dem.

Polisstyrelsen och polisinrättningarna ansvarar för övervakningen av anordnandet av penninginsamlingar som baserar sig på tillstånd som de beviljat och för övervakningen av hur intäkterna använts.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

_______________

Denna lag träder i kraft den                                    20     .

I fråga om anordnandet av penninginsamlingar som anordnas med stöd av tillstånd till penninginsamling som beviljats före denna lags ikraftträdande och i fråga om användningen och redovisningen av medel som insamlats genom dem tillämpas de bestämmelser som gällde vid tidpunkten för beviljandet av tillståndet och de villkor som uppställts i tillståndet.

På tillståndsärenden som har inletts före ikraftträdandet tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet.

_______________

Helsingfors den 17 juni 2014