RIKSDAGENS SVAR 74/2004 rd

RSv 74/2004 rd - RP 84/2004 rd

Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av 55 § lagen om skatt på arv och gåva

Ärende

Regeringen har till riksdagen överlämnat sin proposition med förslag till lag om ändring av 55 § lagen om skatt på arv och gåva (RP 84/2004 rd).

Beredning i utskott

Finansutskottet har i ärendet lämnat sitt betänkande (FiUB 5/2004 rd).

Beslut

Riksdagen har antagit följande lag:

Lag

om ändring av 55 § i lagen om skatt på arv och gåva

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen av den 12 juli 1940 om skatt på arv och gåva (378/1940) 55 § 2 mom., sådant det lyder i lag 909/2001, som följer:

55 §

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

För beräknande av den del av skatten som skall lämnas odebiterad avdras från skatt som påförts enligt denna lag den skatt som för arvsandelen eller gåvan borde påföras, om gårdsbruksenhetens jordbruksjord, skog, byggnader, konstruktioner, maskiner, redskap och anordningar samt skulder som hänför sig till dem, ävensom till ett annat företag än en gårdsbruksenhet hörande företagsförmögenhet skulle värderas till ett belopp som motsvarar 40 procent av beloppet enligt de grunder som iakttagits vid den förmögenhetsbeskattning som verkställdes under året före skattskyldighetens inträde. Den ovan avsedda skillnaden eller, om den är större än den del av den i 1 mom. 3 punkten avsedda arvs- och gåvoskatten som överstiger 850 euro, det sistnämnda beloppet, debiteras inte.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

_______________

Denna lag träder i kraft den                        20   . Lagen tillämpas på de generationsväxlingar där skattskyldigheten har inträtt efter lagens ikraftträdande.

På yrkande av den skattskyldige skall lagen tillämpas också på de generationsväxlingar då skattskyldigheten har inträtt under år 2004 före lagens ikraftträdande.

_______________

Helsingfors den 8 juni 2004