RIKSDAGENS SVAR 80/2012 rd

RSv 80/2012 rd - RP 118/2012 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 115 § i lagen om pension för företagare

Ärende

Regeringen har till riksdagen överlämnat sin proposition med förslag till lag om ändring av 115 § i lagen om pension för företagare (RP 118/2012 rd).

Beredning i utskott

Social- och hälsovårdsutskottet har i ärendet lämnat sitt betänkande (ShUB 11/2012 rd).

Beslut

Riksdagen har antagit följande lag:

Lag

om ändring av 115 § i lagen om pension för företagare

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om pension för företagare (1272/2006) 115 § som följer:

115 §

Nedsatt avgift för nyetablerad företagare

Procentsatsen för företagarens arbetspensionsförsäkringsavgift är 78 procent av det i 114 § avsedda procenttalet under de första 48 månaderna av den första i denna lag avsedda företagarverksamheten. Om den första företagarverksamheten pågår en kortare tid än 48 månader, beräknas arbetspensionsförsäkringsavgiften på företagarens begäran enligt den nedsatta procentsatsen för den tid som återstår av de 48 månaderna också i en andra företagarverksamhetsperiod som omfattas av denna lag.

Om företagaren är tvångsförsäkrad enligt 143 § har han eller hon inte rätt till nedsatt avgift för nyetablerad företagare.

_______________

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2013.

På den som inlett företagarverksamhet enligt lagen om pension för företagare innan denna lag träder i kraft tillämpas de bestämmelser som gäller vid ikraftträdandet. Denna lag tillämpas även på en sådan företagare som har inlett företagarverksamhet innan denna lag träder i kraft och vars företagarverksamhet har pågått under kortare tid än 48 månader, om företagaren inleder företagarverksamheten på nytt efter det att denna lag har trätt i kraft och han eller hon uppfyller de övriga villkoren för nedsatt avgift för nyetablerad företagare.

Åtgärder som krävs för verkställigheten av denna lag får vidtas innan lagen träder i kraft.

_______________

Helsingfors den 10 oktober 2012