RIKSDAGENS SVAR 81/2012 rd

RSv 81/2012 rd - RP 119/2012 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 22 § i lagen om pension för lantbruksföretagare

Ärende

Regeringen har till riksdagen överlämnat sin proposition med förslag till lag om ändring av 22 § i lagen om pension för lantbruksföretagare (RP 119/2012 rd).

Beredning i utskott

Social- och hälsovårdsutskottet har i ärendet lämnat sitt betänkande (ShUB 12/2012 rd).

Beslut

Riksdagen har antagit följande lag:

Lag

om ändring av 22 § i lagen om pension för lantbruksföretagare

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om pension för lantbruksföretagare (1280/2006) 22 § 5 mom. som följer:

22 §

Arbetspensionsförsäkringsavgift

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Den nedsatta procentsatsen är 54 procent av basprocentsatsen för arbetspensionsförsäkringsavgiften. Mellanprocentsatsen är den nedsatta procentsatsen multiplicerad med det tal som fås då summan av arbetsinkomsten multiplicerad med 0,46 och 3 030,12 euro divideras med 11 899,95 euro. Vid beräknandet av mellanprocentsatsen beaktas arbetsinkomsten till högst 30 300,71 euro.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

_______________

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2013.

På de arbetspensionsförsäkringsavgifter som gäller tiden före den 1 januari 2013 tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet av denna lag.

De belopp och gränsbelopp som avses i denna lag motsvarar värdet ett (1,000) för den i 96 § i lagen om pension för arbetstagare avsedda lönekoefficienten år 2004.

Åtgärder som krävs för verkställigheten av denna lag får vidtas innan lagen träder i kraft.

_______________

Helsingfors den 10 oktober 2012