RIKSDAGENS SVAR 86/2001 rd

RSv 86/2001 rd - RP 81/2001 rd

Regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av folkhälsolagen och av vissa andra lagar gällande miljö- och hälsoskydd

Ärende

Regeringen har till riksdagen överlämnat sin proposition med förslag till lagar om ändring av folkhälsolagen och av vissa andra lagar gällande miljö- och hälsoskydd (RP 81/2001 rd).

Beredning i utskott

Social- och hälsovårdsutskottet har i ärendet lämnat sitt betänkande (ShUB 19/2001 rd).

Beslut

Riksdagen har antagit följande lagar:

Lag

om ändring av 5 och 6 § folkhälsolagen

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i folkhälsolagen av den 28 januari 1972 (66/1972) 6 § 3 mom., sådant det lyder i lag 746/1992, samt

ändras 5 § 4 mom. och 6 § 2 mom., sådana de lyder i lag 1131/1997, som följer:

5 §

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Har verksamhet som avses i denna lag anförtrotts en samkommun, skall samkommunen åläggas att sköta även uppgifter enligt andra lagar om folkhälsoarbetet. Med avvikelse från detta kan en medlemskommun i enlighet med sitt beslut sköta uppgifter inom miljö- och hälsoskyddet även på något annat sätt, själv eller tillsammans med andra kommuner eller samkommuner.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

6 §

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Om folkhälsoarbetet handhas av en samkommun, skall denna gemensamt för medlemskommunerna tillsätta ett i 1 mom. angivet organ.

_______________

Denna lag träder i kraft den                 20   .

_______________

Lag

om ändring av hälsoskyddslagen

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i hälsoskyddslagen av den 19 augusti 1994 (763/1994) 41 § 8 punkten, sådan den lyder i lag 777/1996,

ändras rubriken för 41 § och det inledande stycket samt 6 och 7 punkten samt 49 och 50 §, av dessa rubriken för 41 § och det inledande stycket samt 6 och 7 punkten sådana de lyder i nämnda lag 777/1996 och 50 § sådan den lyder delvis ändrad i sistnämnda lag, samt

fogas till 7 §, sådan den lyder delvis ändrad i nämnda lag 777/1996, ett nytt 2 mom., varvid det nuvarande 2 mom. blir 3 mom., och till lagen en ny 40 § i stället för den 40 § som upphävts genom nämnda lag 777/1996, som följer:

7 §

Kommunal hälsoskyddsmyndighet

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

En kommun kan med en annan kommun eller en samkommun komma överens om att en uppgift som i denna lag föreskrivs för kommunen eller dess myndighet och där behörighet kan överföras på en tjänsteinnehavare, anförtros en annan kommuns eller samkommuns tjänsteinnehavare som sköter den under tjänsteansvar. En samkommun kan ingå ett avtal som avses ovan med en annan samkommun, om medlemskommunerna i samkommunen har gett sitt samtycke.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

40 §

Livsmedelshygienisk kompetens

En verksamhetsidkare skall ansvara för att de som arbetar i livsmedelslokaler har tillräcklig livsmedelshygienisk kompetens för att kunna utföra sina uppgifter och att de vid behov får utbildning och instruktion i livsmedelshygien.

Verksamhetsidkaren skall på egen bekostnad se till att de som arbetar i livsmedelslokaler godkänns i ett test som mäter den livsmedelshygieniska kompetensen (kompetenstest) så som närmare bestäms genom förordning av social- och hälsovårdsministeriet.

Den som anordnar kompetenstest har rätt att för testet ta ut en avgift som motsvarar högst de faktiska kostnaderna för anordnandet av testet.

Kompetenstest får anordnas av kompetenstestare som nämns i Livsmedelsverkets förteckning. På testare tillämpas vad som i lagen om förvaltningsförfarande (598/1982) bestäms om tjänstemän.

Genom förordning av social- och hälsovårdsministeriet utfärdas vid behov bestämmelser om

1) livsmedelshygienisk kompetens, kompetenstest och testintyg,

2) kompetenstestarnas behörighet och övriga förutsättningar för att de skall införas i förteckningen, samt om

3) Livsmedelsverkets rätt att meddela föreskrifter om användning av andra språk än de inhemska språken vid kompetenstesten, om grunderna för och utformningen av testen, om prestationer som skall godkännas, om innehållet i testintygen samt om examina och därmed jämförbar utbildning vilkas innehåll anses motsvara ett kompetenstest.

41 §

Närmare bestämmelser

Genom förordning av social- och hälsovårdsministeriet utfärdas vid behov närmare bestämmelser om

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

6) förhållandena vid transport av livsmedel, samt

7) verksamhetsidkarens egenkontroll.

49 §

Sakkunniga och undersökningslaboratorier

Utomstående sakkunniga som utför undersökningar och utredningar för myndighetstillsynen enligt denna lag skall ha den sakkunskap och behörighet som förutsätts för undersökningarna och utredningarna. Utomstående sakkunniga skall för den kommunala hälsoskyddsmyndigheten påvisa tillförlitligheten hos de undersökningsmetoder som används. På de utomstående sakkunniga som avses ovan tillämpas vad som i lagen om förvaltningsförfarande bestäms om tjänstemannajäv.

Ett laboratorium som utför sådana för myndigheter avsedda undersökningar som förutsätts i denna lag och med den utfärdade bestämmelser, skall ha den sakkunskap och övriga beredskap som behövs för undersökningarna. Laboratoriet skall ha ett erforderligt kvalitetssäkringssystem och det skall kunna påvisa tillförlitligheten hos de bestämningar det har gjort.

Genom förordning av social- och hälsovårdsministeriet kan vid behov utfärdas närmare bestämmelser om behörigheten för de utomstående sakkunniga som för myndighetstillsynen utför undersökningar och utredningar samt om de laboratorier som utför hälsoskyddsundersökningar.

50 §

Avgifter

I fråga om avgifterna för statliga prestationer enligt denna lag iakttas lagen om grunderna för avgifter till staten (150/1992). Kommunen skall fastställa avgifterna för sina prestationer så att de högst motsvarar kostnaderna för utförandet av prestationen. När kommunen låter utomstående sakkunniga eller ett laboratorium utföra undersökningar eller utredningar tas kostnaderna ut hos kunden högst i enlighet med de faktiska kostnaderna.

För anmälningar enligt denna lag som kommunen behandlar skall den hos verksamhetsidkaren ta ut en avgift enligt en av kommunen godkänd taxa.

Hos verksamhetsidkaren skall dessutom tas ut en avgift för provtagning och undersökningar som hänför sig till

1) tillsynen över efterlevnaden av föreskrifter som har meddelats med stöd av anmälningar enligt 13 § och 14 § 2 mom.,

2) tillsynen över efterlevnaden av föreskrifter som har meddelats med stöd av en anmälan enligt 18 § samt sådan övervakning och kontroll av kvaliteten på hushållsvatten som förutsätts i 20 §, samt

3) sådan regelbunden övervakning av badvatten som förutsätts i 29 §.

Kommunen har dessutom rätt att enligt en av kommunen godkänd taxa ta ut en avgift

1) hos fastighetsägaren för mätningar, provtagning, undersökningar och utredningar i en bostad eller andra vistelseutrymmen som hänför sig till utredning av sanitära olägenheter enligt 26 §, samt

2) hos en brunnsägare för undersökningar av hushållsvattnet, om det inte är fråga om ett i 16 § 4 mom. avsett verk som levererar hushållsvatten.

Avgifterna får indrivas utan dom eller beslut i den ordning som föreskrivs i lagen om indrivning av skatter och avgifter i utsökningsväg (367/1961).

_______________

Denna lag träder i kraft den                 20   .

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

_______________

Lag

om ändring av 11 § livsmedelslagen

I enlighet med riksdagens beslut

fogas till 11 § livsmedelslagen av den 17 mars 1995 (361/1995) ett nytt 2 mom. som följer:

11 §

Lokalförvaltningen

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

En kommun kan med en annan kommun eller en samkommun komma överens om att en uppgift som i denna lag föreskrivs för kommunen eller dess myndighet och där behörighet kan överföras på en tjänsteinnehavare, anförtros en annan kommuns eller samkommuns tjänsteinnehavare som sköter den under tjänsteansvar. En samkommun kan ingå ett avtal som avses ovan med en annan samkommun, om medlemskommunerna i samkommunen har gett sitt samtycke.

_______________

Denna lag träder i kraft den               20   .

_______________

Lag

om ändring av 14 § lagen om åtgärder för inskränkande av tobaksrökning

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 13 augusti 1976 om åtgärder för inskränkande av tobaksrökning (693/1976) 14 § 4 mom., sådant det lyder i lag 487/1999, som följer:

14 §

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Kommunen övervakar inom sitt område att denna lag och de bestämmelser som utfärdats med stöd av den iakttas. Inom kommunens område sköts uppgifterna enligt denna lag av ett organ som kommunen förordnat. Kommunfullmäktige kan besluta att organet kan överföra behörighet på en tjänsteinnehavare som lyder under det. En kommun kan med en annan kommun eller en samkommun komma överens om att en uppgift som i denna lag föreskrivs för kommunen eller dess myndighet anförtros en annan kommuns eller samkommuns tjänsteinnehavare som sköter den under tjänsteansvar. En samkommun kan ingå ett avtal som avses ovan med en annan samkommun, om medlemskommunerna i samkommunen har gett sitt samtycke. På den verksamhet som en kommun ordnar med stöd av denna lag skall lagen om planering av och statsandel för social- och hälsovården (733/1992) tillämpas, om inte något annat bestäms genom lag.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

_______________

Denna lag träder i kraft den               20   .

_______________

Lag

om ändring av lagen om livsmedelshygien i fråga om animaliska livsmedel

I enlighet med riksdagens beslut

fogas till lagen den 20 december 1996 om livsmedelshygien i fråga om animaliska livsmedel (1195/1996) en ny 12 a § som följer:

2 kap.

Myndigheter

12 a §

En kommun kan med en annan kommun eller en samkommun komma överens om att en uppgift som i denna lag föreskrivs för kommunen eller dess myndighet och där behörighet kan överföras på en tjänsteinnehavare, anförtros en annan kommuns eller samkommuns tjänsteinnehavare som sköter den under tjänsteansvar. En samkommun kan ingå ett avtal som avses ovan med en annan samkommun, om medlemskommunerna i samkommunen har gett sitt samtycke.

_______________

Denna lag träder i kraft den                 20   .

_______________

Lag

om ändring av 7 och 19 § produktsäkerhetslagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i produktsäkerhetslagen av den 12 december 1986 (914/1986) 7 och 19 §, sådana de lyder 7 § delvis ändrad i lag 539/1993 och 19 § i sistnämnda lag, som följer:

7 §

Länsstyrelsen skall inom länet övervaka iakttagandet av denna lag och med stöd av den utfärdade bestämmelser och beslut samt styra övervakningen.

Kommunen skall inom sitt område övervaka iakttagandet av denna lag och med stöd av den utfärdade bestämmelser och beslut. I kommunen sköts dessa uppgifter av en nämnd eller något annat kollegialt organ som kommunen utser (kommunal tillsynsmyndighet). Fullmäktige kan ge en nämnd eller något annat organ rätt att överföra behörighet på en underlydande tjänsteinnehavare eller sektion.

En kommun kan med en annan kommun eller en samkommun komma överens om att en uppgift som i denna lag föreskrivs för kommunen eller dess myndighet och där behörighet kan överföras på en tjänsteinnehavare, anförtros en annan kommuns eller samkommuns tjänsteinnehavare som sköter den under tjänsteansvar. En samkommun kan ingå ett avtal som avses ovan med en annan samkommun, om medlemskommunerna i samkommunen gett sitt samtycke.

När det gäller de risker för egendom som avses i denna lag skall den kommunala tillsynsmyndigheten dock anmäla de konsumtionsvaror och konsumenttjänster som är farliga för egendom och som myndigheten observerar i samband med annan myndighetsutövning till konsumentverket eller länsstyrelsen endast i sådana fall där det inte finns bestämmelser eller förbud som meddelats med stöd av denna lag.

19 §

I beslut som gäller temporärt förbud och som har meddelats med stöd av 12 a § samt beslut som gäller föreläggande av vite och som har meddelats med stöd av 15 § får ändring inte sökas genom särskilda besvär.

I ett beslut som en kommunal tjänsteinnehavare har fattat med stöd av denna lag får ändring inte sökas genom besvär. Den som är missnöjd med ett beslut har rätt att få beslutet prövat av en nämnd eller något annat organ som avses i 7 §. Rättelse av beslutet skall yrkas skriftligen inom 14 dagar från det att den som saken gäller har delgivits beslutet. Till beslutet skall fogas anvisningar om hur rättelseyrkandet skall anhängiggöras hos organet. Rättelseyrkandet skall behandlas utan dröjsmål.

Ändring i ett beslut som en kommunal nämnd eller något annat organ som avses i 7 § har fattat med stöd av denna lag får sökas i den ordning som föreskrivs i förvaltningsprocesslagen (586/1996) genom besvär hos förvaltningsdomstolen inom 30 dagar från delfåendet av beslutet.

_______________

Denna lag träder i kraft den                 20   .

_______________

Lag

om ändring av 7 § kemikalielagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i kemikalielagen av den 14 augusti 1989 (744/1989) 7 §, sådan den lyder delvis ändrad i lag 57/1999, som följer:

7 §

Lokala tillsynsmyndigheter

I kommunen utövar kommunstyrelsen tillsyn över iakttagandet av denna lag samt de bestämmelser som utfärdats med stöd av den, om inte detta i en instruktion har uppdragits åt någon nämnd (kommunal kemikalietillsynsmyndighet). Uppgiften kan också anförtros en samkommun.

Fullmäktige kan ge den kommunala kemikalietillsynsmyndigheten rätt att i ärenden enligt 32 § överföra behörighet på en tjänsteinnehavare som lyder under myndigheten.

En kommun kan med en annan kommun eller en samkommun komma överens om att en uppgift som i denna lag föreskrivs för kommunen eller dess myndighet och där behörighet kan överföras på en tjänsteinnehavare, anförtros en annan kommuns eller samkommuns tjänsteinnehavare som sköter den under tjänsteansvar. En samkommun kan ingå ett avtal som avses ovan med en annan samkommun, om medlemskommunerna i samkommunen har gett sitt samtycke.

_______________

Denna lag träder i kraft den                 20   .

_______________

Helsingfors den 19 juni 2001

​​​​