RIKSDAGENS SVAR 86/2010 rd

RSv 86/2010 rd - RP 50/2010 rd

Regeringens proposition med förslag till lag om garantipension och om ändring av vissa lagar som har samband med den

Ärende

Regeringen har till riksdagen överlämnat sin proposition med förslag till lag om garantipension och om ändring av vissa lagar som har samband med den (RP 50/2010 rd).

Beredning i utskott

Social- och hälsovårdsutskottet har i ärendet lämnat sitt betänkande (ShUB 10/2010 rd).

Beslut

Riksdagen har antagit följande lagar:

Lag

om garantipension

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 kap.

Allmänna bestämmelser

1 §

Lagens syfte

Syftet med denna lag är att genom pension som betalas av statsmedel trygga försörjningen för en pensionstagare som är bosatt i Finland, om pensionstagarens pensioner inte i övrigt räcker till skälig försörjning (garantipension).

2 §

Boende i Finland

En pensionstagare är bosatt i Finland, om han eller hon i enlighet med 3, 3 a och 4 § i lagen om tillämpning av lagstiftningen om bosättningsbaserad social trygghet (1573/1993) är bosatt i Finland.

3 §

Förhållande till Europeiska unionens lagstiftning

Bestämmelser om omständigheter som ska beaktas vid beviljandet av garantipension finns dessutom i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 883/2004 om samordning av de sociala trygghetssystemen och i rådets förordning (EEG) nr 1408/71 om tillämpningen av systemen för social trygghet när anställda, egenföretagare eller deras familjemedlemmar flyttar inom gemenskapen.

4 §

Krav på bosättningstid

För att garantipension ska beviljas krävs det att sökanden har varit bosatt i Finland minst tre år efter att ha fyllt 16 år.

Kravet på en treårig bosättningstid i Finland gäller dock inte den som drabbats av arbetsoförmåga medan han eller hon har varit bosatt i Finland och innan han eller hon har fyllt 19 år. Kravet på en treårig bosättningstid i Finland gäller inte heller den som ansöker om sjukpension och som fick handikappbidrag för personer under 16 år enligt lagen om handikappförmåner (570/2007) när han eller hon fyllde 16 år.

5 §

Invandrare

Med invandrare avses i denna lag en 16 år fylld person som flyttat till Finland och som inte får folkpension på grund av att han eller hon inte har en bosättningstid som inverkar på folkpensionen.

6 §

Verkställighet

De uppgifter som avses i denna lag fullgörs av Folkpensionsanstalten, som även fastställer behövliga blanketter.

2 kap.

Grunderna för fastställande av garantipension

7 §

Rätt till garantipension

Rätt till garantipension har en person som

1) har fyllt 62 år och får ålderspension eller förtida ålderspension,

2) får sjukpension enligt folkpensionslagen (568/2007),

3) får full invalidpension enligt de lagar som nämns i 3 § i lagen om pension för arbetstagare (395/2006) eller annan motsvarande full sjukpension på grundval av ett arbetsavtals- eller tjänsteförhållande,

4) får fortlöpande olycksfallspension, livränta, sjukpension eller sådan ersättning för inkomstbortfall som betalas när ett år har förflutit från en trafikskada och vilka enligt den lagstadgade olycksfallsförsäkringen, lagen om olycksfall i militärtjänst (1211/1990), trafikförsäkringslagstiftningen eller lagen om skada, ådragen i militärtjänst (404/1948) beviljas på grundval av full arbetsoförmåga,

5) får arbetslöshetspension, eller

6) får avträdelsestöd enligt lagen om stöd för upphörande med att bedriva jordbruk (612/2006) eller lagen om avträdelsestöd för lantbruksföretagare (1293/1994) (avträdelsestöd).

Rätt till garantipension har också en invandrare

1) som har fyllt 65 år, eller

2) som har fyllt 16 år och som är arbetsoförmögen enligt 12 § i folkpensionslagen med undantag för de personer som avses i 4 mom. i den paragrafen.

På garantipension som beviljas en invandrare på grundval av arbetsoförmåga tillämpas vad som föreskrivs om sjukpension i 13—16 och 18 § i folkpensionslagen.

För att garantipension ska beviljas krävs dessutom att den sökande visar att han eller hon i Finland och från utlandet har sökt de pensioner och ersättningar enligt 9 § som han eller hon kan ha rätt till.

8 §

Garantipensionens belopp

Den fulla garantipensionen är 593,79 euro i månaden.

Om garantipension beviljas innan pensionstagaren fyller 65 år, minskas den fulla garantipensionen permanent med 0,4 procent för varje månad som garantipensionen tidigareläggs med innan pensionstagaren fyller 65 år. Garantipensionen minskas dock inte, om sökanden får pension eller ersättning enligt 7 § 1 mom. 2—6 punkten eller garantipension beviljas en invandrare med stöd av 7 § 2 mom.

Med avvikelse från vad som föreskrivs i 2 mom. minskas den fulla garantipensionen med

1) tidigareläggningsprocenten för folkpension som betalas då garantipensionen börjar, eller

2) tidigareläggningsprocenten för förtida ålderspension som, då garantipensionen börjar, betalas på grundval av ett arbetsavtals- eller tjänsteförhållande eller företagarverksamhet, om pensionssökanden inte får folkpension som förtida ålderspension.

Garantipension betalas inte, om dess belopp är mindre än 5,38 euro i månaden.

9 §

Pensionsinkomsters inverkan på garantipensionen

Från garantipensionens fulla belopp eller det belopp som beräknats enligt 8 § 2 eller 3 mom. avdras beloppet av följande pensionsinkomster som den sökande får fortlöpande eller årligen återkommande (årsinkomst):

1) folkpension samt familjepension enligt folkpensionslagen,

2) arbetslöshetspension enligt 2 § i lagen om införande av folkpensionslagen (569/2007) och efterlevandepension enligt 4 och 5 § i den lagen,

3) pension och familjepension på grundval av ett arbetsavtals- eller tjänsteförhållande, företagarverksamhet eller förtroendeuppdrag,

4) pension och familjepension enligt lagen om pension för riksdagsmän (329/1967) och lagen om familjepension efter riksdagsmän (107/1990),

5) avträdelsestöd enligt lagen om stöd för upphörande med att bedriva jordbruk och lagen om avträdelsestöd för lantbruksföretagare,

6) avträdelsepension enligt lagen om avträdelsepension (16/1974),

7) olycksfallspension, familjepension, livränta och försörjningspension på grundval av olycksfallsförsäkring eller olycksfall i militärtjänst,

8) sjukpension och familjepension samt ersättning för inkomstbortfall enligt trafikförsäkringslagstiftningen; den sistnämnda ersättningen dock först då ett år förflutit från skadefallet,

9) olycksfallpension och livränta enligt lagen om rehabilitering som ersätts enligt lagen om olycksfallsförsäkring (625/1991) samt sjukpension och ersättning för inkomstbortfall enligt lagen om rehabilitering som ersätts enligt trafikförsäkringslagen (626/1991); den sistnämnda ersättningen dock först då ett år förflutit från skadefallet,

10) livränta och försörjningspension enligt lagen om skada, ådragen i militärtjänst,

11) familjepension som betalas enligt patientskadelagen (585/1986) och brottsskadelagen (1204/2005),

12) statens extra journalist- och konstnärspension och familjepension,

13) pension och familjepension enligt lagen om konstnärsprofessurer och om statens konstnärsstipendier (734/1969), och

14) särskild ersättning enligt lagen om särskild ersättning till make till tjänsteman inom utrikesrepresentationen (657/1989).

Från garantipensionsbeloppet avdras också en fortlöpande pension eller ersättning från utlandet som motsvarar garantipension eller en sådan pension eller ersättning som avses i 1 mom.

10 §

Justering av garantipensionen

Garantipensionen justeras, om garantipensionstagaren beviljas en i 9 § avsedd pension eller ersättning som inverkar på garantipensionen eller när en pension eller ersättning som ska beaktas som pensionsinkomst ändras av någon annan orsak än på grund av indexbindning. Om pensionsbeloppet eller ersättningsbeloppet varierar fortgående, beaktas den förändrade pensionsinkomsten när garantipensionen följande gång justeras av andra orsaker.

Garantipensionen kan i de fall som avses i 1 mom. justeras utan ansökan. Garantipensionstagaren ska höras.

Om en förändring inträffar den första dagen i en kalendermånad, justeras garantipensionen från ingången av den månaden. I annat fall justeras garantipensionen från ingången av den månad som följer på förändringen.

Garantipension som beviljats en invandrare med stöd av 7 § 2 mom. justeras också, när det gått två år sedan garantipensionen började eller sedan föregående justering (regelbunden justering). När en regelbunden justering ska göras sänder Folkpensionsanstalten en justeringsansökan till invandraren. Ansökan ska sändas tillbaka inom utsatt tid.

3 kap.

Verkställighet

11 §

Ansökan om garantipension

Ansökan om garantipension ska göras hos Folkpensionsanstalten. Om Folkpensionsanstalten känner till att villkoren för att bevilja eller höja en garantipension är uppfyllda, kan garantipensionen eller höjningen beviljas utan ansökan.

Om en sökande på grund av sjukdom, ålderdomssvaghet eller av någon annan sådan orsak är oförmögen att själv ansöka om pension eller att i övrigt bevaka sina pensionsintressen och pensionsrättigheter och saknar intressebevakare, kan en av Folkpensionsanstalten godkänd nära anhörig eller någon annan som huvudsakligen har tagit hand om sökanden föra talan i ärenden som gäller sökandens garantipension.

12 §

Begynnelsetidpunkten för garantipension

Garantipension betalas från ingången av den månad under vilken rätten till garantipensionen uppkom. Till invandrare betalas garantipension från ingången av månaden efter den under vilken han eller hon fyllde 65 år.

Garantipension betalas inte utan särskilda skäl för en längre tid än de sex kalendermånader som föregått ansökan om garantipensionen. Samma förfarande tillämpas när garantipensionen höjs.

13 §

Anmälningsskyldighet

Av en ansökan om garantipension ska framgå följande:

1) sökandens personuppgifter,

2) uppgifter om övriga pensioner och ersättningar som den sökande sökt och fått.

Den som får garantipension ska göra anmälan till Folkpensionsanstalten om

1) beviljande och upphörande av pensioner och ersättningar som inverkar på garantipensionen och förändringar i deras belopp,

2) sjukpension som lämnats vilande och avbruten utbetalning av avträdelsestöd,

3) adressförändring och flyttning utomlands.

Den som ansöker om och den som får garantipension ska även lämna Folkpensionsanstalten övriga uppgifter som är nödvändiga för avgörande av ansökan och betalning av pensionen.

14 §

Utredning och anmälningsskyldighet när det gäller arbetsoförmåga

Utöver vad som föreskrivs i 13 § ska en invandrare som ansöker om garantipension på grundval av arbetsoförmåga lämna uppgifter om

1) sitt hälsotillstånd,

2) de läkare som har behandlat sökanden och de inrättningar där han eller hon har vårdats,

3) sitt yrke, sin arbetshistoria, utbildning och rehabilitering,

4) huruvida sökanden i Finland eller från utlandet har ansökt om rehabiliteringspenning, sjukdagpenning eller lön för sjukdomstid.

En invandrare som ansöker om garantipension på grundval av arbetsoförmåga ska till sin ansökan bifoga ett läkarutlåtande med en vård- eller rehabiliteringsplan. Folkpensionsanstalten kan skaffa ett läkarutlåtande på egen bekostnad, om sökanden vårdas på ett sjukhus eller en inrättning eller om det finns något annat särskilt skäl att göra detta.

Folkpensionsanstalten kan, om det finns grundad anledning till det, ålägga en invandrare som ansöker om eller får garantipension på grundval av arbetsoförmåga att för utredande eller ny bedömning av arbetsoförmågan genomgå undersökning av en läkare som utsetts av Folkpensionsanstalten eller vid en sådan verksamhetsenhet inom hälso- och sjukvården eller undersökningsinrättning som utsetts av Folkpensionsanstalten. Folkpensionsanstalten betalar kostnaderna för undersökningen.

En invandrare som får garantipension på grundval av arbetsoförmåga är skyldig att underrätta Folkpensionsanstalten om hans eller hennes hälsotillstånd eller arbetsförmåga har förbättrats väsentligt, om han eller hon har fått yrkesundervisning eller börjat arbeta eller om han eller hon har avbrutit rehabilitering.

15 §

Avgörande av en ansökan utifrån tillgängliga uppgifter

En ansökan om garantipension kan avgöras utifrån de uppgifter Folkpensionsanstalten har tillgång till, om sökanden vägrar att lämna uppgifter som behövs för avgörande av ansökan eller att lägga fram den dokumentation som skäligen kan krävas av honom eller henne. Samma förfarande ska tillämpas, om den som ansöker om eller får garantipension inte följer ett föreläggande enligt 14 § 3 mom. att genomgå en läkarundersökning eller att uppsöka en verksamhetsenhet inom hälso- och sjukvården eller en undersökningsinrättning.

16 §

Utbetalning

Garantipensionen betalas månatligen in på det konto i ett penninginstitut i Finland som pensionsstagaren har uppgett. Garantipensionen kan även betalas på annat sätt, om det inte är möjligt att betala in den på ett konto eller om pensionssökanden eller pensionstagaren uppger ett särskilt skäl för ett annat betalningssätt.

Om den som har rätt till garantipension avlider innan ansökan har avgjorts, ska garantipensionen betalas till den efterlevande maken, boutredningsmannen eller, med fullmakt av delägarna i dödsboet, till någon annan företrädare för dödsboet högst till utgången av den månad under vilken sökanden avled.

Garantipensionen betalas ut den 22 dagen i varje månad eller, om den inte är bankdag, föregående bankdag. Garantipensionsposter som ska betalas retroaktivt kan emellertid betalas också någon annan bankdag.

17 §

Avbrytande på grund av fängelsestraff

Utbetalningen av garantipension till en person som avtjänar ovillkorligt fängelsestraff i fängelse avbryts när tre månader har avtjänats av fängelsestraffet eller ett förvandlingsstraff för böter som ska avtjänas utöver det. Om häktningstiden omedelbart före verkställigheten av straffet dras av från straffet, avbryts utbetalningen av pensionen på motsvarande sätt när den sammanräknade tiden för straffverkställigheten och avdraget uppgår till tre månader, dock tidigast från ingången av månaden efter den beräknade tidpunkt då straffet ska börja avtjänas.

Garantipension som avbrutits börjar betalas ut från ingången av den månad som följer efter frigivningen. Om en person friges den första dagen i månaden, betalas pensionen dock från ingången av den månaden.

För tryggande av försörjningen kan garantipension som avbrutits eller en del av den betalas ut till pensionstagarens make, sambo och barn under 16 år.

18 §

Betalning till ett kommunalt organ

Folkpensionsanstalten kan besluta att garantipensionen ska betalas till ett sådant organ som avses i 6 § 1 mom. i socialvårdslagen (710/1982) i den kommun där pensionstagaren är bosatt för att användas till underhåll för pensionstagaren och hans eller hennes anhöriga enligt 17 § 3 mom., om pensionstagarens eller hans eller hennes anhörigas försörjning äventyras om pensionen betalas till pensionstagaren själv. En pension som har betalats på detta sätt får inte utan pensionstagarens uttryckliga samtycke användas för något annat ändamål än underhållet den månad som pensionen har betalats ut för.

Framställning om att garantipensionen ska betalas till ett kommunalt organ kan göras av pensionstagaren, pensionstagarens make eller sambo, någon annan anhörig, den som huvudsakligen tar hand om pensionstagaren eller det kommunala organet.

19 §

Utbetalning av retroaktiv garantipension

En retroaktivt beviljad garantipension ska innehållas för Folkpensionsanstalten eller betalas till arbetslöshetskassan till den del som pensionen motsvarar den förmån som dessa har betalat ut, om Folkpensionsanstalten beviljar garantipension retroaktivt för samma tid för vilken pensionstagaren har fått

1) en arbetslöshetsförmån enligt lagen om utkomstskydd för arbetslösa (1290/2002),

2) folkpension eller familjepension enligt folkpensionslagen,

3) sjukdagpenning enligt sjukförsäkringslagen (1224/2004), eller

4) rehabiliteringspenning enligt lagen om Folkpensionsanstaltens rehabiliteringsförmåner och rehabiliteringspenningförmåner (566/2005).

En sådan höjning av garantipensionen som betalas retroaktivt ska innehållas för Folkpensionsanstalten också när Folkpensionsanstalten höjer garantipensionen för den tid för vilken pensionstagaren har fått folkpension eller familjepension.

Garantipensionen betalas dock till arbetslöshetskassan endast under förutsättning att ett meddelande enligt 11 kap. 14 § 2 mom. i lagen om utkomstskydd för arbetslösa har lämnats minst två veckor före den dag då pensionen ska betalas ut.

20 §

Temporärt beviljande av garantipension

Om den som ansöker om garantipension har ansökt om pension eller ersättning också från någon annan stat, kan garantipensionen beviljas temporärt för den tid behandlingen av ärendet pågår. När Folkpensionsanstalten har fått uppgifter om den pension eller ersättning som sökanden har ansökt om i den andra staten, fattar den ett slutligt beslut om garantipensionen.

Garantipension kan beviljas temporärt, om ändring har sökts i fråga om annan sådan pensionsinkomst än familjepensioner eller försörjningspensioner som ska beaktas som inkomst när det gäller garantipension och som avses i 9 § 1 mom. 3, 4, 7, 9 och 10 punkten än familjepensioner eller försörjningspensioner. Om ovan avsedda pension eller ersättning beviljas retroaktivt, får Folkpensionsanstalten driva in den garantipension som betalats till ett för stort belopp för samma tid från pensionen eller ersättningen i fråga. Folkpensionsanstalten får driva in den garantipension som betalats till ett för stort belopp också då arbetspensionsanstalten fortsätter att betala ut rehabiliteringsstöd som beviljats med anledning av ändringssökande.

I de fall som avses i 2 mom. ska Folkpensionsanstalten minst två veckor före utbetalningen av pensionen eller ersättningen meddela pensionsanstalten eller någon annan som betalar ersättning att pensionen eller ersättningen eller en del av den ska betalas till Folkpensionsanstalten.

21 §

Indrivning av garantipension från pension eller ersättning som betalas retroaktivt

Folkpensionsanstalten har rätt att hos den som betalar pension eller ersättning enligt 9 § 1 mom. 3—10 punkten driva in pension eller ersättning som denna betalar retroaktivt till den del pensionen eller ersättningen motsvarar den garantipension som har betalats till ett för stort belopp, om den som betalar pensionen eller ersättningen i fråga

1) rättar eller justerar pensionens eller ersättningens belopp,

2) efter ett beslut om rättelse beviljar fortsatt rehabiliteringsstöd, eller

3) beviljar familjepension eller försörjningspension.

Folkpensionsanstalten kan hålla inne folkpension, familjepension enligt folkpensionslagen eller en förhöjning av familjepensionen eller folkpensionen som betalas retroaktivt till den del som beloppet motsvarar den garantipension som har betalats till ett för stort belopp, om Folkpensionsanstalten beviljar, rättar eller justerar folkpensionen eller familjepensionen eller beviljar fortsatt rehabiliteringsstöd.

I de fall som avses i 1 mom. 3 punkten ska Folkpensionsanstalten minst två veckor före utbetalningen av pensionen eller ersättningen meddela pensionsanstalten eller någon annan som betalar ersättning att pensionen eller ersättningen eller en del av den ska betalas till Folkpensionsanstalten.

22 §

Temporärt avbrott i utbetalningen

Utbetalningen av garantipension eller en del av den kan avbrytas temporärt, om det är uppenbart att pensionstagaren på grund av förändrade förhållanden eller av någon annan orsak inte har rätt till garantipensionen. Om pensionstagaren inte lämnar den tilläggsutredning som begärs, avgörs ärendet utifrån de uppgifter som Folkpensionsanstalten har tillgång till.

Utbetalningen av garantipension kan avbrytas temporärt, om pensionstagaren trots begäran inte anger sin betalningsadress.

Om en garantipension som avbrutits börjar betalas ut på nytt, betalas den inte utan särskilda skäl retroaktivt för en längre tid än sex månader.

23 §

Indragning av garantipension

Garantipension dras in från ingången av den månad som följer på förändringen, om

1) pensionstagaren flyttar utomlands, permanent eller för över ett år,

2) pension eller ersättning enligt 7 § som berättigar till garantipension upphör,

3) utbetalningen av avträdelsestöd till pensionstagaren avbryts av den anledningen att pensionstagarens inkomster överskrider förvärvsinkomstgränsen,

4) pensionstagaren inte i övrigt uppfyller kriterierna för beviljande av garantipension, eller

5) pensionstagaren avlider.

Utöver vad som föreskrivs i 1 mom. indras garantipension som beviljats en invandrare med stöd av 7 § 2 mom. från tidpunkten för regelbunden justering, om pensionstagaren inte inom utsatt tid har sänt tillbaka den ansökan om justering som sänts till honom med stöd av 10 § 4 mom.

4 kap.

Ändringssökande

24 §

Rätt att söka ändring

Den som är missnöjd med ett beslut som Folkpensionsanstalten meddelat om en förmån som avses i denna lag får söka ändring i beslutet genom skriftliga besvär hos besvärsnämnden för social trygghet. I besvärsnämndens beslut får ändring sökas genom besvär hos försäkringsdomstolen på det sätt som föreskrivs i förvaltningsprocesslagen (586/1996). I försäkringsdomstolens beslut får ändring inte sökas genom besvär.

Även om Folkpensionsanstaltens beslut överklagas ska det följas till dess att ärendet har avgjorts genom ett lagakraftvunnet beslut.

Ändring får inte sökas i ett interimistiskt beslut som Folkpensionsanstalten meddelat.

25 §

Tid för sökande av ändring

Besvärsskriften ska ges in till Folkpensionsanstalten senast den trettionde dagen efter den dag då parten anses ha fått del av beslutet. Om inte något annat visas i samband med sökandet av ändring, anses en part ha fått del av beslutet den sjunde dagen efter den dag då beslutet postades under den adress som han eller hon uppgett.

26 §

Självrättelse

Om Folkpensionsanstalten till alla delar godkänner de yrkanden som framställts i besvär som getts in till den, ska den meddela ett rättelsebeslut i ärendet. Ändring i rättelsebeslutet får sökas på det sätt som föreskrivs i 24 och 25 §.

Om Folkpensionsanstalten inte meddelar ett rättelsebeslut som avses i 1 mom., ska den inom 30 dagar från besvärstidens utgång sända besvärsskriften och sitt utlåtande till besvärsinstansen för behandling. Folkpensionsanstalten kan då genom ett interimistiskt beslut rätta sitt tidigare beslut till den del den godkänner yrkandet i besvären. Om besvären redan har getts in till besvärsinstansen, ska denna omedelbart underrättas om det interimistiska beslutet.

Från den i 2 mom. föreskrivna tiden kan avvikelse göras, om det krävs för att inhämta tillläggsutredning som behövs med anledning av besvären. Ändringssökanden ska då utan dröjsmål underrättas om att tilläggsutredning inhämtas. Besvärsskriften och utlåtandet ska dock alltid lämnas till besvärsinstansen inom 60 dagar från besvärstidens utgång.

27 §

Besvär som kommit in efter tiden för sökande av ändring

Har besvär som anförs hos besvärsnämnden för social trygghet eller försäkringsdomstolen kommit in efter utgången av den tid som anges i 25 § kan besvären trots förseningen tas upp till prövning, om det har funnits vägande skäl till förseningen.

28 §

Rättelse av sakfel

Om ett beslut av Folkpensionsanstalten grundar sig på en klart oriktig eller bristfällig utredning eller på uppenbart oriktig tillämpning av lag eller om det har skett ett fel i förfarandet då beslutet fattades, kan Folkpensionsanstalten undanröja sitt felaktiga beslut och avgöra ärendet på nytt.

Ett beslut får rättas till en parts fördel eller nackdel. Rättelse av ett beslut till en parts nackdel förutsätter att parten samtycker till att beslutet rättas.

29 §

Rättelse av ett lagakraftvunnet beslut

Om en förmån har vägrats delvis eller i sin helhet och nya upplysningar framkommer i saken, ska Folkpensionsanstalten pröva ärendet på nytt. Folkpensionsanstalten kan trots ett tidigare lagakraftvunnet beslut bevilja en förmån som tidigare vägrats eller utöka en redan beviljad förmån. Också besvärsnämnden för social trygghet och försäkringsdomstolen kan tillämpa motsvarande förfarande när de behandlar ärenden som gäller sökande av ändring. Ändring i beslutet får sökas på det sätt som föreskrivs i 24 och 25 §.

30 §

Nytt avgörande av ett ärende med anledning av beviljad pension eller ersättning

Om den som får garantipension retroaktivt har beviljats en sådan i 9 § avsedd pension eller ersättning som ska beaktas som inkomst eller om en sådan förmån har höjts, kan Folkpensionsanstalten, utan undanröjande av beslut enligt 31 § eller utan samtycke av part enligt 28 § 2 mom., avgöra ärendet på nytt efter att ha hört parten.

31 §

Undanröjande av ett lagakraftvunnet beslut

Om ett lagakraftvunnet beslut som gäller en förmån enligt denna lag grundar sig på felaktig eller bristfällig utredning eller uppenbart står i strid med lag, kan besvärsnämnden för social trygghet på yrkande av en part eller av Folkpensionsanstalten undanröja beslutet och bestämma att ärendet ska behandlas på nytt. Besvärsnämnden för social trygghet ska ge parterna tillfälle att bli hörda innan ärendet avgörs. Ändring i ett sådant avgörande får sökas på det sätt som föreskrivs i 24 och 25 §.

Om Folkpensionsanstalten yrkar på att ett beslut ska undanröjas, kan den avbryta utbetalningen av en förmån eller betala ut förmånen i enlighet med sitt yrkande till dess ärendet har avgjorts på nytt.

Om ett lagakraftvunnet beslut som besvärsnämnden för social trygghet eller försäkringsdomstolen meddelat enligt denna lag grundar sig på felaktig eller bristfällig utredning eller uppenbart står i strid med lag, kan försäkringsdomstolen på yrkande av en part eller av Folkpensionsanstalten undanröja beslutet och bestämma att ärendet ska behandlas på nytt. Försäkringsdomstolen ska ge parterna tillfälle att bli hörda innan ärendet avgörs.

Ansökan om att ett beslut ska undanröjas ska göras inom fem år från det att beslutet vann laga kraft. Av särskilt vägande skäl kan ett beslut undanröjas även på ansökan som gjorts efter utgången av den föreskrivna tiden.

5 kap.

Särskilda bestämmelser

32 §

Bestämmelser om förfarandet i fråga om garantipension

Utöver vad som bestäms i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999) har Folkpensionsanstalten oberoende av sekretessbestämmelserna och andra begränsningar i fråga om erhållande av uppgifter rätt att till en i 14 § 3 mom. avsedd läkare, verksamhetsenhet inom hälso- och sjukvården eller undersökningsinrättning lämna sådana uppgifter om en person som remitteras för undersökning vilka gäller personens hälsotillstånd, sjukdomar, vårdåtgärder, yrke och arbetsförhållanden samt vilken typ av arbete han eller hon utför.

I fråga om garantipension gäller i tillämpliga delar folkpensionslagens 63 § om meddelande av beslut, 75 och 76 § om återkrav och preskription av fordran som återkrävs, 13 kap. om erhållande, utlämnande och hemlighållande av uppgifter samt 106 och 107 § om dröjsmålsförhöjning och dröjsmålstid dock så, att dröjsmålstiden anses börja först då en kalendermånad har förflutit från utgången av den månad under vilken ett meddelande om pension eller ersättning som avses i 9 § kommit in till Folkpensionsanstalten.

33 §

Indexbindning

De garantipensionsbelopp som anges i 8 § binds vid förändringar i prisnivån på det sätt som föreskrivs i lagen om folkpensionsindex (456/2001).

De belopp som anges i 8 § motsvarar det poängtal för folkpensionsindex enligt vilket beloppet av de folkpensioner som betalades ut i januari 2001 har beräknats.

34 §

Avrundning av beloppen

De årliga inkomstposter som inverkar på fastställandet av garantipensionen avrundas till närmaste euro.

Den garantipension som ska betalas ut avrundas till närmaste cent.

35 §

Utmätnings- och överföringsförbud

En garantipension får inte utmätas.

Ett avtal om överföring av en garantipension på någon annan är ogiltigt.

36 §

Finansiering

De utgifter som Folkpensionsanstalten orsakas av garantipension ersätts av statens medel.

Staten ska månatligen betala Folkpensionsanstalten förskott på statens andel i enlighet med vad som föreskrivs närmare genom förordning av statsrådet.

37 §

Verksamhetskostnader

Verksamhetskostnader som verkställigheten av denna lag orsakar räknas som Folkpensionsanstaltens verksamhetskostnader och ska betalas ur folkpensionsfonden.

6 kap.

Ikraftträdande

38 §

Tillämpningsbestämmelse

Om det i någon annan lag eller i bestämmelser som utfärdats med stöd av den hänvisas till lagen om särskilt stöd till invandrare (1192/2002) eller förmåner som beviljats eller betalas med stöd av den, ska hänvisningen anses avse motsvarande bestämmelser i denna lag och en förmån enligt denna lag, om inte något annat följer av denna lag.

39 §

Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den                                    20     .

Genom denna lag upphävs lagen om särskilt stöd till invandrare (1192/2002).

40 §

Övergångsbestämmelser

Sådant särskilt stöd till invandrare som enligt lagen om särskilt stöd till invandrare betalas när denna lag träder i kraft dras in den 1 mars 2011. Den som fått särskilt stöd till invandrare beviljas utan ansökan garantipension från och med den 1 mars 2011. De pensioner som betalas från utlandet beaktas då som inkomst till samma belopp som de har beaktas i den senaste justeringen av särskilt stöd till invandrare.

Då en person som när lagen träder i kraft har fått särskilt stöd till invandrare på grundval av arbetsoförmåga beviljas garantipension på grundval av arbetsoförmåga, bedöms inte arbetsoförmågan på nytt.

Om särskilt stöd till invandrare har betalats till ett för stort belopp, kan den överskjutande delen av stödet kvittas mot den garantipension som Folkpensionsanstalten betalar senare.

Om en förmån enligt lagen om särskilt stöd till invandrare beviljas eller justeras för en tid före den 1 mars 2011, tillämpas lagen om särskilt stöd till invandrare.

Åtgärder som krävs för verkställigheten av denna lag får vidtas innan lagen träder i kraft.

_______________

Lag

om ändring av 35 och 70 § i folkpensionslagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i folkpensionslagen (568/2007) 35 § 7 punkten och

fogas till 70 §, sådan den lyder delvis ändrad i lag 1204/2009, ett nytt 4 mom. som följer:

35 §

Prioriterade inkomster när det gäller fortsättningspensionens kompletteringsbelopp

När kompletteringsbeloppet beräknas beaktas inte som årsinkomst följande till den efterlevande maken utgående betalningar:

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

7) garantipension enligt lagen om garantipension ( / ),

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

70 §

Utbetalning av retroaktiv folkpension och barnförhöjning

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Om Folkpensionsanstalten beviljar, rättar eller justerar folkpensionen eller familjepensionen, kan folkpension eller familjepension som betalas retroaktivt innehållas för Folkpensionsanstalten som ersättning för garantipension som den betalat för samma tid till ett för stort belopp.

_______________

Denna lag träder i kraft den                                    20     .

_______________

Lag

om ändring av 8 och 41 § i lagen om bostadsbidrag för pensionstagare

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om bostadsbidrag för pensionstagare (571/2007) 8 § 2 mom. 2 punkten och 41 §, av dem 41 § sådan den lyder i lag 1225/2009, som följer:

8 §

Rätt till bostadsbidrag

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Rätt till bostadsbidrag har också den som fyllt 16 år och som får

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

2) garantipension enligt 7 § 2 mom. 2 punkten i lagen om garantipension ( / ),

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

41 §

Nytt avgörande av ett ärende med anledning av beviljad pension eller ersättning

Om den som får bostadsbidrag har beviljats folkpension, efterlevandepension eller garantipension eller sådan i 22 § 1 mom. i folkpensionslagen avsedd arbetspension eller ersättning som ska beaktas som inkomst vid beräkning av bostadsbidrag, eller om en sådan förmån har höjts, kan Folkpensionsanstalten, utan undanröjande av beslutet enligt 42 § och utan samtycke av part enligt 39 § 2 mom., avgöra ärendet på nytt efter att ha hört parten.

_______________

Denna lag träder i kraft den                                    20     .

Utbetalningen av de bostadsbidrag för pensionstagare som betalas när denna lag träder i kraft fortsätter på de grunder som tillämpas vid ikraftträdandet till dess att nästa justering enligt 17 § görs av någon annan orsak än för att garantipension beviljats i enlighet med lagen om garantipension.

_______________

Lag

om ändring av 9 § i lagen om handikappförmåner

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om handikappförmåner (570/2007) 9 § 1 mom. 3 punkten som följer:

9 §

Vårdbidrag för pensionstagare

Rätt till vårdbidrag har en person som fyllt 16 år och som får

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

3) garantipension enligt lagen om garantipension ( / ),

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

_______________

Denna lag träder i kraft den                                    20     .

_______________

Lag

om ändring av 3 kap. 4 § och 11 kap. 14 § i lagen om utkomstskydd för arbetslösa

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om utkomstskydd för arbetslösa (1290/2002) 3 kap. 4 § 2 mom. 1 punkten och 11 kap. 14 § 1 mom., av dem 3 kap. 4 § 2 mom. 1 punkten sådan den lyder i lag 1354/2007, som följer:

3 kap.

Allmänna begränsningar för erhållande av förmåner

4 §

Hindrande sociala förmåner

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Berättigad till arbetslöshetsförmåner är inte en arbetssökande

1) som får ålderspension eller förtida ålderspension enligt folkpensionslagen eller arbetspensionslagarna, garantipension enligt lagen om garantipension ( / ) eller individuell förtidspension enligt arbetspensionslagarna,

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

11 kap.

Bestämmelser om verkställighet

14 §

Indrivning av arbetslöshetsförmåner i vissa fall

Om den som retroaktivt beviljas folkpension, barnförhöjning enligt folkpensionslagen, garantipension eller pension på grundval av arbetsavtals- eller tjänsteförhållande eller företagarverksamhet, generationsväxlings- eller avträdelsepension, avträdelseersättning, avträdelsestöd eller dagpenning enligt sjukförsäkringslagen, rehabiliteringspenning enligt lagen om rehabiliteringspenning, dagpenning eller olycksfallspension enligt lagen om olycksfallsförsäkring har fått en arbetslöshetsförmån för samma tid, får arbetslöshetskassan eller Folkpensionsanstalten driva in den grundlösa arbetslöshetsförmånen från den pension, den avträdelseersättning, det avträdelsestöd, den dagpenning eller den olycksfallspension som betalas retroaktivt.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

_______________

Denna lag träder i kraft den                                    20     .

_______________

Lag

om ändring av 8 kap. 6 § i sjukförsäkringslagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i sjukförsäkringslagen (1224/2004) 8 kap. 6 § 1 mom. 8 punkten och 3 mom., av dem 8 kap. 6 § 1 mom. 8 punkten sådan den lyder i lag 1364/2007, som följer:

8 kap.

Sjukdagpenning och partiell sjukdagpenning

6 §

Förmåner som utgör hinder för sjukdagpenning

Rätt till sjukdagpenning föreligger inte för en försäkrad som får

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

8) garantipension enligt lagen om garantipension ( / ),

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

En försäkrad som får pension som nämns i 1 mom. 5—8 punkten eller full invalidpension enligt arbetspensionslagarna och som är yngre än 68 år har dock rätt till sjukdagpenning, om den försäkrade efter sin pensionering är i arbete och blir oförmögen att utföra det arbete som han eller hon som pensionerad har utfört omedelbart innan arbetsoförmågan började. Sjukdagpenningens belopp räknas då ut på grundval av intjänade arbetsinkomster under pensioneringstiden så som föreskrivs i 11 kap., med beaktande av 12 kap. 2 §.

_______________

Denna lag träder i kraft den                                    20     .

_______________

Lag

om ändring av 1 § i lagen om tillämpning av lagstiftningen om bosättningsbaserad social trygghet

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om tillämpning av lagstiftningen om bosättningsbaserad social trygghet (1573/1993) 1 § 1 mom. 2 punkten, sådan den lyder i lag 584/2008, som följer:

1 §

Tillämpningsområde

Om inte annat följer av internationella överenskommelser som är bindande för Finland eller av rådets förordning (EEG) nr 1408/71 om tilllämpningen av systemen för social trygghet när anställda, egenföretagare eller deras familjemedlemmar flyttar inom gemenskapen, nedan förordningen om social trygghet, avgörs det enligt denna lag huruvida följande lagstiftning om social trygghet ska tillämpas på en person:

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

2) lagen om bostadsbidrag för pensionstagare (571/2007), lagen om handikappförmåner (570/2007), lagen om frontmannapension (119/1977), lagen om garantipension ( / ) och lagen om underhållsstöd (580/2008), när det är fråga om tillämpningen av 3, 3 a och 4 § samt 3 och 4 kap. i denna lag.

_______________

Denna lag träder i kraft den                                    20     .

_______________

Lag

om ändring av 21 § i lagen om underhållsstöd

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i lagen om underhållsstöd (580/2008) 21 § 3 mom. 6 punkten och

ändras 21 § 3 mom. 5 punkten som följer:

21 §

Regressfordran som inte indrivs

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Såsom inkomster enligt 2 mom. betraktas den underhållsskyldiges samtliga inkomster oberoende av inkomstkälla och skatteplikt, dock med undantag av

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

5) annan inkomst som motsvarar de inkomster som nämns i 1—4 punkten.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

_______________

Denna lag träder i kraft den                                    20     .

_______________

Lag

om ändring av lagen om Folkpensionsanstaltens rehabiliteringsförmåner och rehabiliteringspenningförmåner

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om Folkpensionsanstaltens rehabiliteringsförmåner och rehabiliteringspenningförmåner (566/2005) 22 § 1 mom., 34 § 2 punkten och 39 § 1 mom., av dem 34 § 2 punkten och 39 § 1 mom. sådana de lyder i lag 579/2007, och

fogas till 34 §, sådan den lyder i lag 579/2007, en ny 2 a-punkt som följer:

22 §

Förmåner och ersättningar som utgör hinder

En försäkrad som får ålderspension eller förtida ålderspension enligt folkpensionslagen eller arbetspensionslagarna eller garantipension enligt 7 § 1 mom. 1 punkten eller 2 mom. 1 punkten i lagen om garantipension (     /     ) har inte rätt till rehabiliteringspenningförmån.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

34 §

Rehabiliteringspenning till pensionstagare

Rehabiliteringspenningen per dag utgör en tjugofemtedel av en tiondel av summan av de i denna paragraf avsedda månatliga pensionerna, om en rehabiliteringsklient får

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

2) sjukpension enligt 12 § i folkpensionslagen (568/2007), med undantag för sjukpension enligt 4 mom. i den paragrafen, eller arbetslöshetspension enligt 2 § i lagen om införande av folkpensionslagen (569/2007),

2 a) garantipension enligt lagen om garantipension,

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

39 §

Retroaktiv betalning

Om en rehabiliteringsklient med stöd av någon annan lag beviljas ålderspension, garantipension eller ersättning för inkomstbortfall retroaktivt, ska pensionen eller ersättningen till den del som den motsvarar rehabiliteringspenningen för samma tid betalas till Folkpensionsanstalten, dock med beaktande av 43 § 2 mom. i lagen om pension för arbetstagare.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

_______________

Denna lag träder i kraft den                                    20     .

_______________

Lag

om ändring av 6 § i lagen om studiestöd

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om studiestöd (65/1994) 6 § 1 mom. 15 och 16 punkten, sådana de lyder i lag 1641/2009, och

fogas till 6 § 1 mom., sådant det lyder i lagarna 792/2007 och 1641/2009, en ny 17 punkt som följer:

6 §

Begränsningar i fråga om studiestödet

Studiestöd beviljas inte den som

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

15) från utlandet får förmåner som motsvarar dem som nämns i 2—12, 16 eller 17 punkten,

16) får sjukdagpenning eller partiell sjukdagpenning enligt 8 kap. i sjukförsäkringslagen (1224/2004),

17) får garantipension enligt lagen om garantipension ( / ).

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

_______________

Denna lag träder i kraft den                                    20     .

_______________

Lag

om ändring av 11 § i lagen om vuxenutbildningsstöd

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om vuxenutbildningsstöd (1276/2000) 11 § 14 och 15 punkten, sådana de lyder i lag 127/2010, och

fogas till 11 §, sådan den lyder i lag 127/2010, en ny 16 punkt som följer:

11 §

Begränsningar i fråga om vuxenutbildningsstödet

Vuxenutbildningsstöd beviljas inte den som

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

14) får periodisk ersättning enligt 76 § i statstjänstemannalagen (750/1994),

15) får lön på indragningsstat enligt 75 § i statstjänstemannalagen och 3 och 15 § i lagen om införande av statstjänstemannalagen (756/1986), eller

16) får garantipension enligt lagen om garantipension ( / ).

_______________

Denna lag träder i kraft den                                    20     .

_______________

Lag

om ändring av 12 b § i lagen om Folkpensionsanstalten

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om Folkpensionsanstalten (731/2001) 12 b §, sådan den lyder i lag 987/2008, som följer:

12 b §

Folkpensionsfonden

Ur folkpensionsfonden betalas de förmåner som avses i 97 § i folkpensionslagen (568/2007) samt i lagen om garantipension (     /     ), lagen om handikappförmåner (570/2007), lagen om bostadsbidrag för pensionstagare (571/2007), lagen om frontmannapension (119/1977) och lagen om betalning av fronttillägg utomlands (988/1988) och som Folkpensionsanstalten enligt lag ska verkställa samt de verksamhetskostnader som Folkpensionsanstalten orsakas av verkställigheten av dem.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

_______________

Denna lag träder i kraft den                                       20     .

_______________

Lag

om ändring av lagen om främjande av sjukpensionärers återgång i arbete

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om främjande av sjukpensionärers återgång i arbete (738/2009) rubriken för 5 § samt 5 § 1 mom. och 11 § samt

fogas till 2 § nya 3 och 4 mom. som följer:

2 §

Lagens tillämpningsområde

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Denna lag tillämpas också på garantipension som en arbetsoförmögen beviljats med stöd av 7 § 1 mom. 2 och 3 punkten samt 2 mom. 2 punkten i lagen om garantipension (     /     ).

Vad som i denna lag föreskrivs om sjukpension enligt folkpensionslagen, gäller på motsvarande sätt också garantipension som avses i 3 mom.

5 §

Inkomstgräns vid sjukpension som beviljas av Folkpensionsanstalten och vilande pension

Utbetalningen av sjukpension enligt folkpensionslagen och garantipension enligt 7 § 1 mom. 2 och 3 punkten samt 2 mom. 2 punkten i lagen om garantipension påverkas inte, om pensionstagarens arbetsinkomster är högst 600 euro i månaden. Om pensionstagaren tjänar mer än 600 euro i månaden, ska utbetalningen av sjukpensionen och garantipensionen efter meddelande från pensionstagaren eller på Folkpensionsanstaltens initiativ avbrytas och pensionen lämnas vilande.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

11 §

Tillämpliga bestämmelser

Om inte något annat följer av denna lag, ska verkställigheten ske också med tillämpning av de i 2 § nämnda arbetspensionslagarna, folkpensionslagen, lagen om garantipension, lagen om handikappförmåner och lagen om bostadsbidrag för pensionstagare.

_______________

Denna lag träder i kraft den                                    20      och gäller till och med den 31 december 2013.

_______________

Lag

om ändring av 9 § i lagen om besvärsnämnden för social trygghet

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om besvärsnämnden för social trygghet (1299/2006) 9 § 1 mom. 8 punkten, sådan den lyder i lag 463/2008, och

fogas till 9 § 1 mom., sådant det lyder i lag 463/2008, en ny 3 a-punkt som följer:

9 §

Sektion med fem medlemmar

I en sektion med fem medlemmar är ordföranden eller en vice ordförande för besvärsnämnden ordförande och en lagfaren medlem, en medlem som är läkare och två medlemmar med kännedom om ändringssökandenas förhållanden medlemmar. Ett ärende behandlas i en sektion med fem medlemmar, om det gäller

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

3 a) rätt till garantipension som beviljats enligt 7 § 2 mom. 2 punkten i lagen om garantipension ( / ),

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

8) undanröjande av ett lagakraftvunnet beslut om en förmån som avses i 1—3, 3 a och 4—7 punkten eller återkrav av en sådan förmån.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

_______________

Denna lag träder i kraft den                                    20     .

_______________

Lag

om ändring av 120 § i lagen om pension för arbetstagare

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om pension för arbetstagare (395/2006) 120 § 1 mom., sådant det lyder i lag 1164/2007, som följer:

120 §

Betalning av pension till Folkpensionsanstalten eller en arbetslöshetskassa

Om en arbetstagare tillfälligt har fått av Folkpensionsanstalten utbetalad garantipension enligt 20 § 2 mom. i lagen om garantipension (     /     ) eller pension enligt 72 § i folkpensionslagen eller ovan nämnda pension och bostadsbidrag enligt 8 § i lagen om bostadsbidrag för pensionstagare (571/2007) för samma tid för vilken arbetstagaren med anledning av ändringssökande beviljas pension enligt denna lag retroaktivt, ska pensionsanstalten betala den retroaktiva pensionen till Folkpensionsanstalten på dess yrkande till den del pensionen motsvarar beloppet av den förmån som Folkpensionsanstalten betalat till ett för stort belopp för samma tid.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

_______________

Denna lag träder i kraft den                                    20     .

_______________

Lag

om ändring av 117 § i lagen om sjömanspensioner

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om sjömanspensioner (1290/2006) 117 § 1 mom., sådant det lyder i lag 1168/2007, som följer:

117 §

Betalning av pension till Folkpensionsanstalten eller en arbetslöshetskassa

Om en arbetstagare tillfälligt har fått av Folkpensionsanstalten utbetalad garantipension enligt 20 § 2 mom. i lagen om garantipension (     /     ) eller pension enligt 72 § i folkpensionslagen eller ovan nämnda pension och bostadsbidrag enligt 8 § i lagen om bostadsbidrag för pensionstagare (571/2007) för samma tid för vilken arbetstagaren med anledning av ändringssökande beviljas pension enligt denna lag retroaktivt, ska pensionskassan betala den retroaktiva pensionen till Folkpensionsanstalten på dess yrkande till den del pensionen motsvarar beloppet av den förmån som Folkpensionsanstalten betalat till ett för stort belopp för samma tid.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

_______________

Denna lag träder i kraft den                                    20     .

_______________

Lag

om ändring av 61 a § i lagen om olycksfallsförsäkring

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om olycksfallsförsäkring (608/1948) 61 a § 2 mom., sådant det lyder i lag 1329/1999, som följer:

61 a §

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Har en arbetstagare under den tid då ändringsansökan är anhängig i fråga om olycksfallspension, livränta, familjepension och försörjningspension i enlighet med denna lag tillfälligt fått av Folkpensionsanstalten utbetalad garantipension enligt lagen om garantipension (     /     ) eller pension enligt 72 § i folkpensionslagen (568/2007) för samma tid för vilken arbetstagaren beviljas ovan nämnd ersättning retroaktivt, ska försäkringsanstalten betala den retroaktiva olycksfallspensionen, livräntan, familjepensionen och försörjningspensionen till Folkpensionsanstalten till den del den motsvarar beloppet av pension som Folkpensionsanstalten betalat till ett för stort belopp för samma tid. På samma sätt kan förfaras om arbetstagaren har fått garantipension enligt lagen om garantipension eller pension enligt folkpensionslagen för samma tid för vilken försäkringsanstalten rättar eller i övrigt justerar beloppet för olycksfallspensionen, livräntan, familjepensionen och försörjningspensionen.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

_______________

Denna lag träder i kraft den                                    20     .

_______________

Lag

om ändring av 126 § i lagen om kommunala pensioner

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om kommunala pensioner (549/2003) 126 § 2 mom., sådant det lyder i lag 461/2008, som följer:

126 §

Betalning av pension till Folkpensionsanstalten och en arbetslöshetskassa

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Har en pensionstagare tillfälligt fått av Folkpensionsanstalten utbetalad garantipension enligt 20 § 2 mom. i lagen om garantipension (     /     ) eller pension enligt 72 § i folkpensionslagen eller ovan nämnda pension och bostadsbidrag enligt 8 § i lagen om bostadsbidrag för pensionstagare (571/2007) för samma tid för vilken han eller hon på grund av besvär som avses i 153 § i denna lag beviljas pension retroaktivt, ska pensionsanstalten betala den retroaktiva pensionen till Folkpensionsanstalten till den del pensionen motsvarar beloppet av pension eller av pension och bostadsbidrag som Folkpensionsanstalten utbetalat till ett för stort belopp för samma tid. Förfarandet kan vara detsamma, om pensionsanstalten på grund av besvär som avses i 153 § fortsätter utbetalningen av det beviljade rehabiliteringsstödet retroaktivt eller om pensionstagaren har fått garantipension eller pension enligt folkpensionslagen eller pension och bostadsbidrag för samma tid för vilken den kommunala pensionsanstalten i enlighet med 162 § rättar ett tidigare beslut eller annars justerar beloppet av beviljad pension eller efter ett beslut om rättelse beviljar förlängning av rehabiliteringsstödet retroaktivt eller beviljar förmånstagaren familjepension enligt denna lag.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

_______________

Denna lag träder i kraft den                                    20     .

_______________

Lag

om ändring av 122 § i lagen om statens pensioner

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om statens pensioner (1295/2006) 122 § 2 mom., sådant det lyder i lag 468/2010, som följer:

122 §

Betalning av pension till Folkpensionsanstalten eller en arbetslöshetskassa

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Om en arbetstagare tillfälligt har fått av Folkpensionsanstalten utbetalad garantipension enligt 20 § 2 mom. i lagen om garantipension (     /     ) eller pension enligt 72 § i folkpensionslagen eller ovan nämnda pension och bostadsbidrag enligt 8 § i lagen om bostadsbidrag för pensionstagare (571/2007) för samma tid för vilken arbetstagaren med anledning av ändringssökande beviljas pension enligt denna lag retroaktivt, ska den kommunala pensionsanstalten betala den retroaktiva pensionen till Folkpensionsanstalten på dess yrkande till den del pensionen till sitt belopp motsvarar den förmån som Folkpensionsanstalten har betalat till ett för stort belopp för samma tid.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

_______________

Denna lag träder i kraft den                                    20     .

_______________

Helsingfors den 8 juni 2010