RIKSDAGENS SVAR 87/2011 rd

RSv 87/2011 rd - RP 131/2011 rd

Regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av lagen om utkomstskydd för arbetslösa och temporär ändring av 4 § i lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner

Ärende

Regeringen har till riksdagen överlämnat sin proposition med förslag till lagar om ändring av lagen om utkomstskydd för arbetslösa och temporär ändring av 4 § i lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner (RP 131/2011 rd).

Beredning i utskott

Social- och hälsovårdsutskottet har i ärendet lämnat sitt betänkande (ShUB 17/2011 rd).

Beslut

Riksdagen har antagit följande lagar:

Lag

om ändring av lagen om utkomstskydd för arbetslösa

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om utkomstskydd för arbetslösa (1290/2002) 1 kap. 5 § 1 mom. 4 och 5 punkten, 2 kap. 1 § 2 mom., 3 kap. 4 § 2 mom. 1 punkten, 4 kap. 1 §, 2 § 4 mom. och 3 § 1 och 2 mom. samt 6 kap. 2 § 2 och 3 mom.,

av dem 2 kap. 1 § 2 mom. sådant det lyder i lag 313/2010, 3 kap. 4 § 2 mom. 1 punkten sådan den lyder i lag 707/2010, 4 kap. 1 § sådan den lyder delvis ändrad i lagarna 970/2003 och 344/2009 samt 6 kap. 2 § 2 och 3 mom. sådana de lyder i lag 1188/2009, och

fogas till 4 kap. en ny 1 a § som följer:

1 kap.

Allmänna bestämmelser

5 §

Definitioner

I denna lag avses med

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

4) heltidsarbete arbete som utförs i ett anställningsförhållande där arbetstiden överstiger 80 procent av den inom branschen tillämpade maximiarbetstiden för arbetstagare i heltidsarbete,

5) deltidsarbete arbete som utförs i ett anställningsförhållande där arbetstiden är högst 80 procent av den inom branschen tillämpade maximiarbetstiden för arbetstagare i heltidsarbete,

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

2 kap.

Arbetskraftspolitiska förutsättningar för erhållande av förmåner

1 §

Arbetslös arbetssökande

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Som arbetslös betraktas den som inte står i anställningsförhållande eller är sysselsatt på heltid som företagare eller i eget arbete. Som arbetslös betraktas dessutom en person som avses i 1 kap. 5 § 1 mom. 14 punkten och i 4 kap. 1 och 1 a § och som är permitterad på heltid.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

3 kap.

Allmänna begränsningar för erhållande av förmåner

4 §

Hindrande sociala förmåner

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Berättigad till arbetslöshetsförmåner är inte en arbetssökande

1) som får ålderspension eller förtida ålderspension enligt folkpensionslagen eller arbetspensionslagarna,

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

4 kap.

Jämkade och minskade arbetslöshetsförmåner

1 §

Rätt till jämkade arbetslöshetsförmåner

Rätt till jämkade arbetslöshetsförmåner har under de förutsättningar som anges i 1—3 kap. i denna lag en arbetssökande

1) som utför deltidsarbete, dock inte om deltidsarbetet baserar sig på en arbetstidsförkortning som gjorts på arbetstagarens initiativ,

2) vars arbetstid per dag har förkortats på grund av permittering eller av en orsak som jämställs med permittering eller som är förhindrad att arbeta på grund av en sådan stridsåtgärd som inte står i samband med den arbetssökandes anställningsvillkor eller arbetsförhållanden,

3) som har tagit emot heltidsarbete för högst två veckor, eller

4) som har inkomst av företagsverksamhet eller eget arbete enligt 1 kap. 6 §.

1 a §

Förkortad arbetsvecka och väderhinder

Om arbetstiden per vecka för en arbetssökande som arbetat heltid har förkortats med en eller flera dagar i veckan av en orsak som anges i 1 § 2 punkten eller om den förkortade arbetstiden per vecka beror på väderhinder, betalas den arbetssökande arbetslöshetsförmån för de dagar då han eller hon är helt och hållet arbetslös, utan att lönen för arbetade dagar beaktas. Om den arbetssökande under en förkortad arbetsvecka dock får inkomster från arbete som avses i 1 §, betalas till honom eller henne en jämkad arbetslöshetsförmån i vars belopp även inkomsten för fulla arbetsdagar under den förkortade arbetsveckan beaktas.

En förutsättning för att arbetslöshetsförmånen ska betalas är att arbetstagarens lön har minskats så att minskningen motsvarar förkortningen av arbetstiden.

Den köldgräns vid vilken väderhinder föreligger fastställs inom byggnadsbranschen särskilt för varje arbetsplats innan arbetet inleds, med beaktande av byggnadsskedet och de förhållanden som råder på arbetsplatsen i övrigt. Inom skogsbranschen kan på motsvarande sätt vid behov den köldgräns fastställas på förhand vid vilken väderhinder föreligger och det inte rimligen kan krävas att arbete utförs utomhus.

2 §

Jämkningsperiod

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Om en jämkningsperiod skulle omfatta sådana tidsperioder för vilka en arbetssökande har rätt till full arbetslöshetsförmån eller för vilka han eller hon inte har rätt till arbetslöshetsförmåner, ska det från jämkningsperioden i andra fall än de som avses i 2 mom. dras av en tid som motsvarar dessa tidsperioder. När deltidsarbete som varar längre än fyra veckor börjar, kan jämkningsperioden bestämmas så att jämkningsperioderna motsvarar lönebetalningsperioderna i deltidsarbetet.

3 §

Begränsningar

En arbetssökande har inte rätt till arbetslöshetsförmån, om hans eller hennes arbetstid i de fall som avses i 1 § 2 punkten och 1 a § 1 mom. under en granskningsperiod om en kalendervecka eller i de fall som avses i 1 § 1 och 3 punkten under en jämkningsperiod överstiger 80 procent av den inom branschen tillämpade maximiarbetstiden för arbetstagare i heltidsarbete. Om det inte finns något kollektivavtal inom branschen, görs jämförelsen med den ordinarie arbetstid som avses i 3 kap. i arbetstidslagen (605/1996).

En arbetssökande har inte rätt till jämkad arbetslöshetsförmån, om hans eller hennes arbetsavtalsenliga, ordinarie arbetstid eller den genomsnittliga arbetstid som ligger till grund för månadslönen i periodarbete överstiger 80 procent av den inom branschen tillämpade maximiarbetstiden för arbetstagare i heltidsarbete under en utjämningsperiod.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

6 kap.

Arbetslöshetsdagpenningens belopp och varaktighet

2 §

Den inkomstrelaterade dagpenningens förtjänstdel, förhöjda förtjänstdel och omställningsskyddets förtjänstdel

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Den förhöjda förtjänstdelen utgör 57,5 procent av skillnaden mellan dagslönen och grunddelen. När lönen per månad är större än 105 gånger grunddelen, är förtjänstdelen i fråga om den del av dagslönen som överskrider denna gräns 35 procent. Beloppet av den inkomstrelaterade dagpenningen med barnförhöjning är då högst lika stort som den dagslön som ligger till grund för den inkomstrelaterade dagpenningen, dock minst lika stort som grunddelen med eventuell barnförhöjning och förhöjningsdel.

Omställningsskyddets förtjänstdel utgör 65 procent av skillnaden mellan dagslönen och grunddelen. När lönen per månad är större än 105 gånger grunddelen, är omställningsskyddets förtjänstdel i fråga om den del av dagslönen som överskrider denna gräns 37,5 procent. Beloppet av den inkomstrelaterade dagpenningen med barnförhöjning är då högst lika stort som den dagslön som ligger till grund för den inkomstrelaterade dagpenningen, dock minst lika stort som grunddelen med eventuell barnförhöjning och eventuellt omställningsskyddstillägg.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

_______________

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2012.

Bestämmelserna i 3 kap. 4 § 2 mom. 1 punkten och 6 kap. 2 § 2 och 3 mom. tillämpas på förmåner som betalas för tiden efter det att lagen har trätt i kraft.

Bestämmelserna i 4 kap. 1 och 1 a §, 2 § 4 mom. samt 3 § 1 och 2 mom. tillämpas på dem vars jämkningsperiod enligt 4 kap. 2 § börjar efter det att denna lag har trätt i kraft.

Åtgärder som krävs för verkställigheten av denna lag får vidtas innan lagen träder i kraft.

_______________

Lag

om temporär ändring av 4 § i lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner

I enlighet med riksdagens beslut

ändras temporärt i lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner (555/1998) 4 § 2 mom., sådant det lyder i lag 345/2009, som följer:

4 §

Finansiering av inkomstrelaterad dagpenning

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

För tilläggsdagar enligt 6 kap. 9 § i lagen om utkomstskydd för arbetslösa betalas inte statsandel. Som arbetslöshetsförsäkringsfondens andel betalas till arbetslöshetskassan för dessa dagpenningar 94,5 procent av utgifterna.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

_______________

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2012 och gäller till och med den 31 december 2013.

Denna lag tillämpas på finansieringen av inkomstrelaterade dagpenningar som betalas ut 2012 och 2013.

Åtgärder som krävs för verkställigheten av denna lag får vidtas innan lagen träder i kraft.

_______________

Helsingfors den 7 december 2011

​​​​