RIKSDAGENS SVAR 91/2005 rd

RSv 91/2005 rd - RP 112/2004 rd RP 5/2005 rd

Regeringens proposition med förslag till vissa ändringar i den lagstiftning som gäller förvaltningsprocessen

Regeringens proposition med förslag till komplettering av regeringens proposition med förslag till vissa ändringar i den lagstiftning som gäller förvaltningsprocessen (RP 112/2004 rd)

Ärende

Regeringen har till 2004 års riksmöte överlämnat sin proposition med förslag till vissa ändringar i den lagstiftning som gäller förvaltningsprocessen (RP 112/2004 rd) samt till detta riksmöte sin proposition med förslag till komplettering av nämnda proposition (RP 5/2005 rd).

Beredning i utskott

Förvaltningsutskottet har i ärendena lämnat ett gemensamt betänkande (FvUB 13/2005 rd).

Beslut

Riksdagen har antagit följande lagar:

Lag

om ändring av 13 och 79 § i förvaltningsprocesslagen

I enlighet med riksdagens beslut

fogas till 13 § i förvaltningsprocesslagen av den 26 juli 1996 (586/1996) nya 2—4 mom. samt till 79 § ett nytt 3 mom. som följer:

13 §

Begränsning av besvärsrätten

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

När besvärstillstånd enligt någon annan lag krävs för sökande av ändring i förvaltningsdomstolens beslut hos högsta förvaltningsdomstolen, skall besvärstillstånd beviljas om

1) det med avseende på lagens tillämpning i andra liknande fall eller för en enhetlig rättspraxis är av vikt att ärendet avgörs av högsta förvaltningsdomstolen,

2) det finns särskilda skäl för högsta förvaltningsdomstolen att avgöra ärendet på grund av att det i ärendet skett ett uppenbart fel, eller om

3) det finns något annat vägande skäl för att bevilja besvärstillstånd.

Besvärstillstånd kan även beviljas så att det gäller endast en del av förvaltningsdomstolens överklagade beslut.

Om besvär inte får anföras över ett avgörande i huvudsaken eller om besvärstillstånd krävs för anförande av besvär, gäller motsvarande begränsning också anförande av besvär över ett avgörande som sammanhänger med huvudsaken.

79 §

Besvär över annat beslut än det som avslutar behandlingen

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Med avvikelse från 1 mom. 4 punkten får besvär dock inte anföras särskilt över ett beslut som förvaltningsdomstolen har fattat under handläggningen av ärendet och genom vilket verkställigheten av det överklagade beslutet förbjuds eller avbryts.

_______________

Denna lag träder i kraft den                                 20   .

På sökande av ändring i ett beslut som meddelats av en förvaltningsmyndighet före denna lags ikraftträdande tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet.

_______________

Lag

om ändring av 7 och 12 § i lagen om förvaltningsdomstolarna

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen av den 26 mars 1999 om förvaltningsdomstolarna (430/1999) 7 § 1 mom. och 12 § 3 mom., av dem 7 § 1 mom. sådant det lyder delvis ändrat i lag 1424/2001, samt

fogas till 12 §, sådan den lyder delvis ändrad i lag 106/2000, ett nytt 2 mom., varvid det nuvarande 2 mom. och det ändrade 3 mom. blir 3 och 4 mom., som följer:

7 §

Sakkunnigledamöter

I förvaltningsdomstolen deltar en sakkunnigledamot i behandlingen och avgörandet av

1) ärenden enligt barnskyddslagen (683/1983) som gäller omhändertagande av barn, placering i vård utom hemmet, upphörande av omhändertagande eller begränsning av kontakterna,

2) ärenden enligt lagen angående specialomsorger om utvecklingsstörda (519/1977) som gäller meddelande av specialomsorger och fortsatta specialomsorger mot den berördas egen vilja,

3) ärenden som gäller beslut om att någon enligt mentalvårdslagen (1116/1990) skall tas in för vård eller hållas kvar för fortsatt vård oberoende av sin vilja, om att hans eller hennes egendom skall omhändertas eller om att kontakterna skall begränsas,

4) ärenden som gäller beslut enligt vilket någon i enlighet med 11 eller 12 § i lagen om missbrukarvård (41/1986) oberoende av sin vilja skall intas för vård samt frågor som avses i 13 § i nämnda lag, samt

5) ärenden som avses i lagen om smittsamma sjukdomar (583/1986).

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

12 §

Domförhet

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Vid behandlingen av ärenden som avses i 7 § ingår minst två lagfarna ledamöter och en sakkunnigledamot i sammansättningen. Förvaltningsdomstolen kan dock avgöra ett ärende som avses i 7 § i en sammansättning med fyra ledamöter, vilken består av tre lagfarna ledamöter och en sakkunnigledamot, om en fråga som skall avgöras i ärendet på grund av sin natur kräver det.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Om yrkanden som framställts i besvär eller i något annat förvaltningsprocessuellt ärende har återtagits helt och hållet, kan en ledamot ensam fatta beslut med anledning av detta. En ledamot kan också ensam avgöra ett ärende där det är fråga om huruvida besvären eller något annat förvaltningsprocessuellt ärende har anhängiggjorts inom utsatt tid. En ledamot kan ensam fatta beslut om att muntlig förhandling skall hållas eller syn förrättas i ärendet samt träffa de avgöranden som gäller genomförandet av dessa förfaranden och även besluta om andra åtgärder som hänför sig till ärendets förberedelse.

_______________

Denna lag träder i kraft den                                 20   .

_______________

Lag

om ändring av 2 a och 8 § i lagen angående Högsta förvaltningsdomstolen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen av den 22 juli 1918 angående Högsta förvaltningsdomstolen (74/1918) 2 a § 1 mom. och 8 § 2 mom., sådana de lyder i lag 107/2000, samt

fogas till 8 §, sådan den lyder delvis ändrad i sistnämnda lag, ett nytt 3 mom. som följer:

2 a §

I högsta förvaltningsdomstolen deltar i behandlingen av ärenden enligt vattenlagen (264/1961), miljöskyddslagen (86/2000) och lagen om vattenvårdsförvaltningen (1299/2004) utöver de lagfarna ledamöterna dessutom två ledamöter med uppdraget som bisyssla (miljösakkunnigråd).

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

8 §

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Högsta förvaltningsdomstolen kan med tre ledamöter behandla och avgöra

1) ärenden som gäller besvärstillstånd och yrkanden som har samband med det,

2) ärenden som gäller verkställighetsförbud eller avbrytande av verkställighet eller något annat förordnande om verkställigheten,

3) ärenden som gäller rättshjälp,

4) ärenden i vilka besvären eller ansökan har återtagits eller i vilka det är fråga om huruvida ändring har sökts inom utsatt tid eller med iakttagande av föreskriven form eller trots besvärsförbud samt yrkanden som har samband med sådana ärenden, samt

5) ärenden som gäller extraordinärt ändringssökande, om ansökan enhälligt avslås eller avvisas, och yrkanden som har samband med sådana ärenden.

I de fall som avses i 2 mom. 1—4 punkten kan ärendet behandlas och avgöras utan de sakkunnigledamöter som enligt denna eller någon annan lag hör till den ordinarie sammansättningen vid avgörande.

_______________

Denna lag träder i kraft den                                    20   .

_______________

Lag

om ändring av 33 § i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen av den 21 maj 1999 om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999) 33 § 1 mom. som följer:

33 §

Ändringssökande

Ändring i ett myndighetsbeslut som avses i denna lag får sökas genom besvär hos förvaltningsdomstolen, om inte något annat följer av 2 mom. Ändring i ett beslut som fattats av riksdagens ämbetsverk, statsrådet eller ministerierna eller av ett sådant organ i Finlands Bank eller Folkpensionsanstalten som har utsetts av riksdagen, liksom i ett beslut av en myndighet som hör till deras centralförvaltning, söks dock genom besvär hos högsta förvaltningsdomstolen. I övrigt iakttas vid ändringssökandet förvaltningsprocesslagen (586/1996).

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

_______________

Denna lag träder i kraft den                                 20   .

På sökande av ändring i ett beslut som meddelats av en förvaltningsmyndighet före denna lags ikraftträdande tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet.

_______________

Lag

om ändring av 5 kap. i ärvdabalken

I enlighet med riksdagens beslut

fogas till 5 kap. i ärvdabalken av den 5 februari 1965 (40/1965) en ny 2 a § som följer:

5 kap.

Om statens rätt till arv

2 a §

I ett beslut som statskontoret meddelat med stöd av 2 § i detta kapitel söks ändring hos förvaltningsdomstolen enligt vad som bestäms i förvaltningsprocesslagen (586/1996).

I ett beslut som förvaltningsdomstolen meddelat med stöd av denna lag får ändring sökas genom besvär hos högsta förvaltningsdomstolen, om högsta förvaltningsdomstolen beviljar besvärstillstånd.

_______________

Denna lag träder i kraft den                                    20   .

På sökande av ändring i ett beslut som meddelats av en förvaltningsmyndighet före denna lags ikraftträdande tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet.

_______________

Lag

om ändring av 118 § i skjutvapenlagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i skjutvapenlagen av den 9 januari 1998 (1/1998) 118 § 1 mom., sådant det lyder i lag 601/2001, som följer:

118 §

Ändringssökande

Ändring i ett beslut som inrikesministeriet meddelat med stöd av 32—35, 35 a, 36, 37 eller 64 § i denna lag söks genom besvär hos högsta förvaltningsdomstolen samt i andra beslut som meddelats med stöd av denna lag genom besvär hos förvaltningsdomstolen enligt vad som bestäms i förvaltningsprocesslagen (586/1996). I förvaltningsdomstolens beslut får ändring sökas genom besvär hos högsta förvaltningsdomstolen, om högsta förvaltningsdomstolen beviljar besvärstillstånd.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

_______________

Denna lag träder i kraft den                                    20   .

På sökande av ändring i ett beslut som meddelats av en förvaltningsmyndighet före denna lags ikraftträdande tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet.

_______________

Lag

om ändring av lagen om avgiftsbefrielse

I enlighet med riksdagens beslut

fogas till lagen av den 4 juli 1980 om avgiftsbefrielse (529/1980) en ny 2 a § som följer:

2 a §

I ett beslut som statskontoret meddelat med stöd av denna lag får ändring sökas genom besvär hos förvaltningsdomstolen enligt vad som bestäms i förvaltningsprocesslagen (586/1996).

I förvaltningsdomstolens beslut får ändring sökas genom besvär hos högsta förvaltningsdomstolen, om högsta förvaltningsdomstolen beviljar besvärstillstånd.

_______________

Denna lag träder i kraft den                                    20   .

På sökande av ändring i ett beslut som meddelats av en förvaltningsmyndighet före denna lags ikraftträdande tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet.

_______________

Lag

om ändring av lagen om skattelättnader för vissa allmännyttiga samfund

I enlighet med riksdagens beslut

fogas till lagen av den 13 augusti 1976 om skattelättnader för vissa allmännyttiga samfund (680/1976) en ny 9 § i stället för den 9 § som upphävts genom lag 623/1994, som följer:

9 §

I ett beslut som förvaltningsdomstolen meddelat i ett ärende som avses i denna lag får ändring sökas genom besvär hos högsta förvaltningsdomstolen, om högsta förvaltningsdomstolen beviljar besvärstillstånd. Vid ändringssökandet tillämpas härvid vad som bestäms i 70 § 2 och 3 mom. samt i 71 § i lagen om beskattningsförfarande (1558/1995).

_______________

Denna lag träder i kraft den                                    20   .

På sökande av ändring i ett beslut som meddelats av en förvaltningsmyndighet före denna lags ikraftträdande tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet.

_______________

Lag

om ändring av 37 § i lagen om växtförädlarrätt

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen av den 21 augusti 1992 om växtförädlarrätt (789/1992) 37 § 3 mom. som följer:

37 §

Ändringssökande

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

I registermyndighetens beslut söks ändring genom besvär hos förvaltningsdomstolen enligt vad som bestäms i förvaltningsprocesslagen (586/1996).

_______________

Denna lag träder i kraft den                                    20   .

På sökande av ändring i ett beslut som meddelats av en förvaltningsmyndighet före denna lags ikraftträdande tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet.

_______________

Lag

om ändring av 4 g § i lagen om bekämpningsmedel

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen av den 23 maj 1969 om bekämpningsmedel (327/1969) 4 g §, sådan den lyder i lag 1204/1994, som följer:

4 g §

I bekämpningsmedelsnämndens beslut söks ändring genom besvär hos förvaltningsdomstolen enligt vad som bestäms i förvaltningsprocesslagen (586/1996).

_______________

Denna lag träder i kraft den                                    20   .

På sökande av ändring i ett beslut som meddelats av en förvaltningsmyndighet före denna lags ikraftträdande tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet.

_______________

Lag

om ändring av 5 § i lagen om jord- och skogsbruksministeriets informationstjänstcentral

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen av den 4 december 1992 om jord- och skogsbruksministeriets informationstjänstcentral (1200/1992) 5 § som följer:

5 §

Ändring i beslut av informationstjänstcentralen söks, om inte något annat bestäms i lag, genom besvär hos förvaltningsdomstolen enligt vad som bestäms i förvaltningsprocesslagen (586/1996).

_______________

Denna lag träder i kraft den                                    20   .

På sökande av ändring i ett beslut som meddelats av en förvaltningsmyndighet före denna lags ikraftträdande tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet.

_______________

Lag

om ändring av 6 § i lagen om kontrollcentralen för växtproduktion

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen av den 4 december 1992 om kontrollcentralen för växtproduktion (1201/1992) 6 § som följer:

6 §

Ändring i beslut av kontrollcentralen söks, om inte något annat bestäms i lag, genom besvär hos förvaltningsdomstolen enligt vad som bestäms i förvaltningsprocesslagen (586/1996).

_______________

Denna lag träder i kraft den                                    20   .

På sökande av ändring i ett beslut som meddelats av en förvaltningsmyndighet före denna lags ikraftträdande tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet.

_______________

Lag

om ändring av 52 § i djurskyddslagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i djurskyddslagen av den 4 april 1996 (247/1996) 52 § som följer:

52 §

Verkställighet

I beslut som fattas med stöd av 28, 42—44 eller 46 § får föreskrivas att beslutet skall följas trots att ändring söks, om inte besvärsmyndigheten bestämmer något annat. Över ett sådant beslut av förvaltningsdomstolen som enbart gäller verkställighet och genom vilket verkställigheten av det överklagade beslutet förbjuds eller avbryts får besvär anföras hos högsta förvaltningsdomstolen endast i samband med huvudsaken.

_______________

Denna lag träder i kraft den                                    20   .

På sökande av ändring i ett beslut som meddelats av en förvaltningsmyndighet före denna lags ikraftträdande tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet.

_______________

Lag

om ändring av 91 § i luftfartslagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i luftfartslagen av den 3 mars 1995 (281/1995) 91 § som följer:

91 §

Ändringssökande

Ändring i beslut som kommunikationsministeriet eller Luftfartsverket har fattat med stöd av denna lag får sökas genom besvär enligt vad som bestäms i förvaltningsprocesslagen (586/1996). Med undantag för beslut som gäller byggnadstillstånd, vite och hot om tvångsutförande skall beslutet dock iakttas trots att besvär har anförts, om inte besvärsmyndigheten bestämmer något annat.

_______________

Denna lag träder i kraft den                                    20   .

På sökande av ändring i ett beslut som meddelats av en förvaltningsmyndighet före denna lags ikraftträdande tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet.

_______________

Lag

om ändring av 3 § i lagen om Luftfartsverket

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen av den 14 december 1990 om Luftfartsverket (1123/1990) 3 § 3 mom. som följer:

3 §

Ordnande av myndighetsuppgifterna

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Ändring i Luftfartsverkets beslut i myndighetsärenden får sökas genom besvär enligt vad som bestäms i förvaltningsprocesslagen (586/1996).

_______________

Denna lag träder i kraft den                                 20   .

På sökande av ändring i ett beslut som meddelats av en förvaltningsmyndighet före denna lags ikraftträdande tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet.

_______________

Lag

om ändring av 36 § i lagen om statens televisions- och radiofond

I enlighet med riksdagens beslut

fogas till 36 § i lagen av den 9 oktober 1998 om statens televisions- och radiofond (745/1998) ett nytt 3 mom. som följer:

36 §

Ändringssökande

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

I förvaltningsdomstolens beslut om retroaktiv televisionsavgift eller kontrollavgift som meddelats med stöd av denna lag får ändring sökas genom besvär hos högsta förvaltningsdomstolen, om högsta förvaltningsdomstolen beviljar besvärstillstånd.

_______________

Denna lag träder i kraft den                                    20   .

På sökande av ändring i ett beslut som meddelats av en förvaltningsmyndighet före denna lags ikraftträdande tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet.

_______________

Lag

om ändring av 5 § i lagen om patent- och registerstyrelsen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen av den 26 juni 1992 om patent- och registerstyrelsen (575/1992) 5 § 2 mom. som följer:

5 §

Ändringssökande

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Ändring i patent- och registerstyrelsens beslut i ett ärende som inte ankommer på patent- och registerstyrelsens besvärsnämnd får, om inte något annat föreskrivs, sökas genom besvär hos Helsingfors förvaltningsdomstol enligt vad som bestäms i förvaltningsprocesslagen (586/1996).

_______________

Denna lag träder i kraft den                                    20   .

På sökande av ändring i ett beslut som meddelats av en förvaltningsmyndighet före denna lags ikraftträdande tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet.

_______________

Lag

om ändring av 8 § i lagen om behandling av besvärsärenden vid patent- och registerstyrelsen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen av den 26 juni 1992 om behandling av besvärsärenden vid patent- och registerstyrelsen (576/1992) 8 § 1 mom. som följer:

8 §

Ändring i besvärsnämndens beslut får, om inte något annat föreskrivs, sökas genom besvär hos högsta förvaltningsdomstolen inom 60 dagar från den dag då ändringssökanden fick del av beslutet.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

_______________

Denna lag träder i kraft den                                    20   .

På sökande av ändring i ett beslut som meddelats av en förvaltningsmyndighet före denna lags ikraftträdande tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet.

_______________

Lag

om ändring av 6 § i lagen om Försäkringsinspektionen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen av den 29 januari 1999 om Försäkringsinspektionen (78/1999) 6 § som följer:

6 §

Över Försäkringsinspektionens beslut får besvär anföras hos Helsingfors förvaltningsdomstol i den ordning som föreskrivs i förvaltningsprocesslagen (586/1996). Besvär får anföras på den grunden att beslutet strider mot lag.

_______________

Denna lag träder i kraft den                                    20   .

På sökande av ändring i ett beslut som meddelats av en förvaltningsmyndighet före denna lags ikraftträdande tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet.

_______________

Lag

om ändring av lagen om försäkringsbolag

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen av den 28 december 1979 om försäkringsbolag (1062/1979) 16 kap. 13 § och mellanrubriken före paragrafen, 16 a kap. 9 §, 16 b kap. 4 § samt 18 a kap. 4 §,

sådana de lyder, 16 kap. 13 § och 16 a kap. 9 § i lagarna 611/1997 och 305/1998 samt mellanrubriken före 16 kap. 13 §, 16 b kap. 4 § och 18 a kap. 4 § i nämnda lag 611/1997, som följer:

16 kap.

Fusion och inlösen av minoritetsaktier

Försäkringsinspektionens samtycke

13 §

Inom två månader efter det att bolagen har godkänt fusionsplanen skall de ansöka om Försäkringsinspektionens samtycke till fusionsplanen och om fastställelse av den ändring av bolagsordningen som fusionen kräver samt, vid kombinationsfusion, av den nya bolagsordningen.

När det gäller ansökan om fusion skall Försäkringsinspektionen, om den inte anser att ansökan utan vidare utredning skall avslås, på det övertagande bolagets bekostnad låta kungöra saken i den officiella tidningen. I kungörelsen skall de försäkringsborgenärer i det överlåtande bolaget som önskar framställa anmärkningar mot ansökningen uppmanas framställa dem till Försäkringsinspektionen inom en av inspektionen utsatt tid som inte får vara längre än två månader. Kungörelse skall utfärdas också på försäkringsborgenärerna i det övertagande bolaget, om fusionen enligt ett utlåtande som avses i 6 § är ägnad att äventyra betalningen av bolagets skulder. Försäkringsinspektionen skall förplikta det överlåtande bolaget att utan dröjsmål underrätta om kungörelsen i åtminstone en tidning som utkommer på det överlåtande bolagets hemort samt dessutom enligt vad Försäkringsinspektionen vid behov bestämmer.

Försäkringsinspektionen skall be konkurrensverket om ett utlåtande över en sådan ansökan som avses i 1 mom., om det arrangemang som avses i ansökan omfattas av den tillsyn över företagsförvärv som avses i lagen om konkurrensbegränsningar.

Försäkringsinspektionen skall ge sitt samtycke, om en åtgärd som avses i 1 mom. inte kränker de förmåner som försäkringarna omfattar och om den inte anses äventyra en sund utveckling av försäkringsväsendet. Försäkringsinspektionen har rätt att till samtycket foga sådana villkor som den anser nödvändiga för att skydda de förmåner som försäkringarna omfattar eller en sund utveckling av försäkringsväsendet.

Det överlåtande och det övertagande bolaget samt den som framställt anmärkning får anföra besvär över Försäkringsinspektionens beslut hos Helsingfors förvaltningsdomstol enligt vad som bestäms i lagen om Försäkringsinspektionen (78/1999). Besvären skall behandlas i brådskande ordning.

Om samtycke inte har sökts inom föreskriven tid eller om det har vägrats och beslutet om vägran har vunnit laga kraft, har fusionen förfallit.

16 a kap.

Överlåtelse av försäkringsbeståndet

9 §

Inom två månader efter det att bolagen har godkänt planen för överlåtelse av försäkringsbeståndet skall de ansöka om Försäkringsinspektionens samtycke till planen och om fastställelse av den ändring av bolagsordningen som överlåtelsen av försäkringsbeståndet kräver.

När det gäller ansökan om överlåtelse av försäkringsbeståndet skall Försäkringsinspektionen, om den inte anser att ansökan utan vidare utredning skall avslås, på det övertagande bolagets bekostnad låta kungöra saken i den officiella tidningen. I kungörelsen skall de försäkringsborgenärer för försäkringar som ingår i det försäkringsbestånd som överlåts vilka önskar framställa anmärkningar mot ansökningen uppmanas framställa dem till Försäkringsinspektionen inom en av inspektionen utsatt tid som inte får vara längre än två månader. Kungörelsen skall också utfärdas på övriga försäkringsborgenärer i det överlåtande bolaget, om överlåtelsen av försäkringsbeståndet enligt ett utlåtande som avses i 4 § är ägnad att äventyra betalningen av det överlåtande bolagets skulder. Kungörelsen skall också utfärdas på försäkringsborgenärerna i det övertagande bolaget, om överlåtelsen av försäkringsbeståndet enligt det sagda utlåtandet är ägnad att äventyra betalningen av det övertagande bolagets skulder. Försäkringsinspektionen skall förplikta det överlåtande bolaget att utan dröjsmål underrätta om kungörelsen i åtminstone en tidning som utkommer på det överlåtande bolagets hemort samt dessutom enligt vad Försäkringsinspektionen vid behov bestämmer.

Försäkringsinspektionen skall be konkurrensverket om ett utlåtande över en sådan ansökan som avses i 1 mom., om det arrangemang som avses i ansökan omfattas av den tillsyn över företagsförvärv som avses i lagen om konkurrensbegränsningar.

Försäkringsinspektionen skall ge sitt samtycke, om en åtgärd som avses i 1 mom. inte kränker de förmåner som försäkringarna omfattar och om den inte anses äventyra en sund utveckling av försäkringsväsendet. Försäkringsinspektionen har rätt att till samtycket foga sådana villkor som den anser nödvändiga för att skydda de förmåner som försäkringarna omfattar eller en sund utveckling av försäkringsväsendet.

Det överlåtande och det övertagande bolaget samt den som framställt anmärkning får anföra besvär över Försäkringsinspektionens beslut hos Helsingfors förvaltningsdomstol enligt vad som bestäms i lagen om Försäkringsinspektionen. Besvären skall behandlas i brådskande ordning.

16 b kap.

Delning

4 §

Inom två månader efter det att delningsplanen har godkänts skall det ursprungliga bolaget ansöka om Försäkringsinspektionens samtycke till delningsplanen och om fastställelse av de övertagande bolagens bolagsordning, om det övertagande bolaget är ett försäkringsbolag, samt, i fråga om en delning som avses i 1 § 2 mom. 2 punkten, fastställelse av den ändring av bolagsordningen som delningen kräver.

När det gäller ansökan om delning skall Försäkringsinspektionen, om den inte anser att ansökan utan vidare utredning skall avslås, på det ursprungliga bolagets bekostnad låta kungöra saken i den officiella tidningen. I kungörelsen skall de försäkringsborgenärer i det ursprungliga bolaget som önskar framställa anmärkningar mot ansökningen uppmanas framställa dem till Försäkringsinspektionen inom en av inspektionen utsatt tid som inte får vara längre än två månader. Försäkringsinspektionen skall förplikta det ursprungliga bolaget att utan dröjsmål underrätta om kungörelsen i åtminstone en tidning som utkommer på det ursprungliga bolagets hemort samt dessutom enligt vad Försäkringsinspektionen vid behov bestämmer.

Försäkringsinspektionen skall ge sitt samtycke, om en åtgärd som avses i 1 mom. inte kränker de förmåner som försäkringarna omfattar och om den inte anses äventyra en sund utveckling av försäkringsväsendet. Försäkringsinspektionen har rätt att till samtycket foga sådana villkor som den anser nödvändiga för att skydda de förmåner som försäkringarna omfattar eller en sund utveckling av försäkringsväsendet.

Det ursprungliga bolaget samt den som framställt anmärkning får anföra besvär över Försäkringsinspektionens beslut hos Helsingfors förvaltningsdomstol enligt vad som bestäms i lagen om Försäkringsinspektionen. Besvären skall behandlas i brådskande ordning.

Vid delning beviljas övertagande bolag koncession till den del ett försäkringsbestånd överförs på dem vid delningen, om inte Försäkringsinspektionen bestämmer något annat. Vid en delning enligt 1 § 2 mom. 2 punkten förblir det överlåtande bolagets koncession i kraft endast till den del bolaget behåller ett försäkringsbestånd, om inte Försäkringsinspektionen bestämmer något annat. Till en ansökan enligt 1 mom. skall fogas ett förslag till koncession som avses i detta moment.

Om samtycke inte har sökts inom föreskriven tid eller om det har vägrats och beslutet om vägran har vunnit laga kraft, har delningen förfallit.

18 a kap.

Ändring av bolagsform

4 §

Till ett bolagsstämmobeslut som avser ombildande av ett försäkringsaktiebolag till ömsesidigt försäkringsbolag eller ombildande av ett ömsesidigt försäkringsbolag till försäkringsaktiebolag skall ansökas om Försäkringsinspektionens samtycke. Till ansökan skall fogas ett av bolagsstämman godkänt förslag till ändring av bolagsordningen vilket föranletts av ändringen av bolagsformen.

Försäkringsinspektionen skall, om den inte anser att ansökan utan vidare utredning skall avslås, på bolagets bekostnad kungöra ansökan i den officiella tidningen. I kungörelsen skall de delägare och försäkringsborgenärer i bolaget som önskar framställa anmärkningar mot ansökan uppmanas framställa dem till Försäkringsinspektionen inom en av inspektionen utsatt tid som inte får vara längre än två månader. Försäkringsinspektionen skall förplikta bolaget att utan dröjsmål underrätta om kungörelsen i åtminstone en tidning som utkommer på bolagets hemort samt dessutom enligt vad Försäkringsinspektionen vid behov bestämmer.

Försäkringsinspektionen skall ge sitt samtycke, om en åtgärd som avses i 1 mom. inte kränker de förmåner som försäkringarna omfattar eller någon delägargrupps intressen.

Försäkringsinspektionen har rätt att till samtycket foga sådana villkor som den anser nödvändiga för att skydda de förmåner som försäkringarna omfattar eller delägargruppernas intressen.

Bolaget samt den som framställt anmärkning får anföra besvär över Försäkringsinspektionens beslut hos Helsingfors förvaltningsdomstol enligt vad som bestäms i lagen om Försäkringsinspektionen. Besvären skall behandlas i brådskande ordning.

Om samtycke inte har sökts inom föreskriven tid eller om det har vägrats och beslutet om vägran har vunnit laga kraft, har ändringen av bolagsformen förfallit.

_______________

Denna lag träder i kraft den                                    20   .

På sökande av ändring i ett beslut som meddelats av en förvaltningsmyndighet före denna lags ikraftträdande tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet.

_______________

Lag

om ändring av 84 § i lagen om utländska försäkringsbolag

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen av den 17 mars 1995 om utländska försäkringsbolag (398/1995) 84 § 1 mom., sådant det lyder i lag 359/2000, som följer:

84 §

Ändringssökande

Ändring i beslut som social- och hälsovårdsministeriet har meddelat med stöd av denna lag får sökas genom besvär hos högsta förvaltningsdomstolen enligt vad som bestäms i förvaltningsprocesslagen (586/1996). I beslut som Försäkringsinspektionen har meddelat med stöd av denna lag söks ändring genom besvär hos Helsingfors förvaltningsdomstol enligt vad som bestäms i lagen om Försäkringsinspektionen (78/1999).

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

_______________

Denna lag träder i kraft den                                    20   .

På sökande av ändring i ett beslut som meddelats av en förvaltningsmyndighet före denna lags ikraftträdande tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet.

_______________

Lag

om ändring av lagen om försäkringsföreningar

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen av den 31 december 1987 om försäkringsföreningar (1250/1987) 8 kap. 2 § 4 mom., 14 kap. 11 § 4 mom. och 14 a kap. 9 § 4 mom., sådana de lyder i lag 340/2000, som följer:

8 kap.

Ändring av sammanslutningsform

2 §

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Föreningen samt den som framställt anmärkning får anföra besvär över beslutet hos Helsingfors förvaltningsdomstol enligt vad som bestäms i lagen om Försäkringsinspektionen (78/1999). Besvären skall behandlas i brådskande ordning.

14 kap.

Fusion

11 §

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Den överlåtande och den övertagande föreningen samt den som framställt anmärkning får anföra besvär över beslutet hos Helsingfors förvaltningsdomstol enligt vad som bestäms i lagen om Försäkringsinspektionen. Besvären skall behandlas i brådskande ordning.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

14 a kap.

Överlåtelse av försäkringsbeståndet

9 §

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Den överlåtande och den övertagande föreningen samt den som framställt anmärkning får anföra besvär över beslutet hos Helsingfors förvaltningsdomstol enligt vad som bestäms i lagen om Försäkringsinspektionen. Besvären skall behandlas i brådskande ordning.

_______________

Denna lag träder i kraft den                                    20   .

På sökande av ändring i ett beslut som meddelats av en förvaltningsmyndighet före denna lags ikraftträdande tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet.

_______________

Lag

om ändring av 57 § i hälsoskyddslagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i hälsoskyddslagen av den 19 augusti 1994 (763/1994) 57 §, sådan den lyder i lag 777/1996, som följer:

57 §

Verkställighet

I ett beslut som fattas med stöd av 51 § 2 mom. kan det föreskrivas att beslutet skall iakttas trots att ändring söks, om inte besvärsmyndigheten bestämmer något annat. Över ett sådant beslut av förvaltningsdomstolen som enbart gäller verkställighet och genom vilket verkställigheten av det överklagade beslutet förbjuds eller avbryts får besvär anföras hos högsta förvaltningsdomstolen endast i samband med huvudsaken.

_______________

Denna lag träder i kraft den                                    20   .

På sökande av ändring i ett beslut som meddelats av en förvaltningsmyndighet före denna lags ikraftträdande tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet.

_______________

Lag

om ändring av 56 § i kemikalielagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i kemikalielagen av den 14 augusti 1989 (744/1989) 56 §, sådan den lyder i lag 391/2005, som följer:

56 §

Verkställighet

I ett beslut som fattats med stöd av 29, 42, 45 eller 46 § eller 66 § 1 mom. kan det föreskrivas att beslutet skall iakttas trots att ändring söks, om inte besvärsmyndigheten beslutar något annat. Över ett sådant beslut av förvaltningsdomstolen som enbart gäller verkställighet och genom vilket verkställigheten av det överklagade beslutet förbjuds eller avbryts får besvär anföras hos högsta förvaltningsdomstolen endast i samband med huvudsaken.

_______________

Denna lag träder i kraft den                                    20   .

På sökande av ändring i ett beslut som meddelats av en förvaltningsmyndighet före denna lags ikraftträdande tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet.

_______________

Lag

om ändring av 4 § i lagen om rättsskyddscentralen för hälsovården

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen av den 27 november 1992 om rättsskyddscentralen för hälsovården (1074/1992) 4 § som följer:

4 §

Ändring i beslut av rättsskyddscentralen för hälsovården får, om inte något annat bestäms särskilt, sökas genom besvär hos förvaltningsdomstolen i den ordning som föreskrivs i förvaltningsprocesslagen (586/1996).

_______________

Denna lag träder i kraft den                                    20   .

På sökande av ändring i ett beslut som meddelats av en förvaltningsmyndighet före denna lags ikraftträdande tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet.

_______________

Lag

om ändring av 24 § i mentalvårdslagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i mentalvårdslagen av den 14 december 1990 (1116/1990) 24 § 1—3 mom., av dem 24 § 1 mom. sådant det lyder i lag 1423/2001 och 24 § 2 mom. sådant det lyder i lag 1504/1994, som följer:

24 §

Ändringssökande

Ett beslut av en sjukhusläkare om att någon skall tas in för vård eller hållas kvar för fortsatt vård oberoende av sin vilja, att patientens egendom skall omhändertas eller att patientens kontakter skall begränsas med stöd av 22 j § 2 mom. får överklagas genom besvär hos förvaltningsdomstolen. Besvär skall anföras inom 14 dagar från delfåendet av beslutet. Angående sökande av ändring gäller i övrigt förvaltningsprocesslagen (586/1996). I besvärsärenden får uppgifter om patientens hälsotillstånd lämnas ut till andra parter än patienten endast med patientens samtycke eller i de fall som avses i 9 § i lagen om patientens ställning och rättigheter. Förvaltningsdomstolens beslut om omhändertagande av egendom får inte överklagas genom besvär.

Ett beslut av rättsskyddscentralen för hälsovården om att någon oberoende av sin vilja skall tas in för vård eller att vården skall fortsätta eller, i de fall som avses i 21 §, om att någon skall tas in på sjukhus för undersökning samt rättsskyddscentralens beslut som gäller meddelande av specialomsorger oberoende av patientens vilja, får överklagas enligt vad som bestäms i 4 § i lagen om rättsskyddscentralen för hälsovården (1074/1992).

Besvär över beslut som avses i 1 och 2 mom. får även, riktade till besvärsmyndigheten, inom besvärstiden inlämnas till den överläkare vid sjukhuset som svarar för den psykiatriska vården eller till någon annan som utsetts till uppgiften. Ett intyg över att besvärsskriften har tagits emot skall utfärdas, och på besvärsskriften skall antecknas vem som har lämnat in den och när det har skett. Överläkaren skall utan dröjsmål tillställa besvärsmyndigheten besvärsskriften samt de handlingar som ligger till grund för hans eller hennes överklagade beslut och sitt utlåtande med anledning av besvären över beslutet.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

_______________

Denna lag träder i kraft den                                    20   .

På sökande av ändring i ett beslut som meddelats av en förvaltningsmyndighet före denna lags ikraftträdande tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet.

_______________

Lag

om ändring av 39 § i lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen av den 28 juni 1994 om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården (559/1994) 39 § 1 mom. som följer:

39 §

Ändringssökande

Ändring i ett beslut som rättsskyddscentralen för hälsovården har meddelat med stöd av denna lag får sökas enligt vad som bestäms i 4 § i lagen om rättsskyddscentralen för hälsovården (1074/1992).

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

_______________

Denna lag träder i kraft den                                    20   .

På sökande av ändring i ett beslut som meddelats av en förvaltningsmyndighet före denna lags ikraftträdande tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet.

_______________

Lag

om ändring av 25 § i lagen om privat hälso- och sjukvård

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen av den 9 februari 1990 om privat hälso- och sjukvård (152/1990) 25 § 1 mom. som följer:

25 §

Ändringssökande

Ändring i ett beslut som länsstyrelsen har fattat med stöd av denna lag får sökas genom besvär hos förvaltningsdomstolen enligt vad som bestäms i förvaltningsprocesslagen (586/1996).

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

_______________

Denna lag träder i kraft den                                    20   .

På sökande av ändring i ett beslut som meddelats av en förvaltningsmyndighet före denna lags ikraftträdande tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet.

_______________

Lag

om ändring av 27 § i lagen om produkter och utrustning för hälso- och sjukvård

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen av den 29 december 1994 om produkter och utrustning för hälso- och sjukvård (1505/1994) 27 § 1 mom., sådant det lyder i lag 345/2000, som följer:

27 §

Ändringssökande

Ändring i ett beslut som läkemedelsverket har fattat med stöd av denna lag får sökas hos förvaltningsdomstolen enligt vad som bestäms i förvaltningsprocesslagen (586/1996).

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

_______________

Denna lag träder i kraft den                                    20   .

På sökande av ändring i ett beslut som meddelats av en förvaltningsmyndighet före denna lags ikraftträdande tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet.

_______________

Lag

om ändring av 65 § i strålskyddslagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i strålskyddslagen av den 27 mars 1991 (592/1991) 65 § 1 mom. som följer:

65 §

Sökande av ändring

Ändring i strålsäkerhetscentralens beslut med stöd av denna lag får sökas genom besvär hos förvaltningsdomstolen enligt vad som bestäms i förvaltningsprocesslagen (586/1996).

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

_______________

Denna lag träder i kraft den                                    20   .

På sökande av ändring i ett beslut som meddelats av en förvaltningsmyndighet före denna lags ikraftträdande tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet.

_______________

Lag

om ändring av civiltjänstlagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i civiltjänstlagen av den 30 december 1991 (1723/1991) 55 § 1 mom. och 56 §, av dem 56 § sådan den lyder delvis ändrad i lagarna 1271/1993 och 1222/1998, samt

fogas till 53 §, sådan den lyder i nämnda lag 1271/1993 ett nytt 3 mom. och till 55 § ett nytt 4 mom. som följer:

53 §

Sökande av ändring i civiltjänstcentralens beslut

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

I förvaltningsdomstolens beslut får ändring sökas genom besvär hos högsta förvaltningsdomstolen, om högsta förvaltningsdomstolen beviljar besvärstillstånd.

55 §

Sökande av ändring i disciplinstraff

En civiltjänstgörare som har påförts disciplinstraff får söka ändring i beslutet om straff genom besvär hos den förvaltningsdomstol till vars domkrets tjänstgöringsstället hör.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

I förvaltningsdomstolens beslut får ändring sökas genom besvär hos högsta förvaltningsdomstolen, om högsta förvaltningsdomstolen beviljar besvärstillstånd.

56 §

Sökande av ändring i beslut om utlämnande av uppgifter

Om en civiltjänstcentral eller ett tjänstgöringsställe har vägrat lämna ut uppgifter ur sitt register över civiltjänstgörare, kan den som bett om uppgifterna söka ändring i beslutet genom besvär hos förvaltningsdomstolen enligt vad som bestäms i förvaltningsprocesslagen (586/1996).

_______________

Denna lag träder i kraft den                                    20   .

På sökande av ändring i ett beslut som meddelats av en förvaltningsmyndighet före denna lags ikraftträdande tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet.

_______________

Lag

om ändring av 66 och 67 § i avfallslagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i avfallslagen av den 3 december 1993 (1072/1993) 67 §, sådan den lyder i lag 91/2000, samt

fogas till 66 § ett nytt 3 mom. som följer:

66 §

Ändringssökande

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

I förvaltningsdomstolens beslut i ett ärende som gäller betalning av avfallsavgift enligt 33 §, inklusive i 8 § i lagen om indrivning av skatter och avgifter i utsökningsväg (367/1961) avsedda ärenden som gäller grundbesvär i fråga om avfallsavgift, får ändring sökas genom besvär endast om högsta förvaltningsdomstolen beviljar besvärstillstånd.

67 §

Verkställighet

I beslut som fattas med stöd av avfallstransportförordningen och 21, 31, 50, 57 och 58 § i denna lag samt av särskilda skäl i beslut som fattas med stöd av 50 a § i denna lag kan det föreskrivas att beslutet skall följas trots att ändring söks, om inte besvärsmyndigheten bestämmer något annat. Över ett sådant beslut av förvaltningsdomstolen som enbart gäller verkställighet och genom vilket verkställigheten av det överklagade beslutet förbjuds eller avbryts får besvär anföras hos högsta förvaltningsdomstolen endast i samband med huvudsaken.

_______________

Denna lag träder i kraft den                                    20   .

På sökande av ändring i ett beslut som meddelats av en förvaltningsmyndighet före denna lags ikraftträdande tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet.

_______________

Lag

om ändring av 144 § i markanvändnings- och bygglagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i markanvändnings- och bygglagen av den 5 februari 1999 (132/1999) 144 § som följer:

144 §

Rätt att påbörja arbeten

Tillståndsmyndigheten kan, av grundad anledning och under förutsättning att verkställigheten inte gör ändringssökandet onödigt, bevilja rätt att utföra ett byggnadsarbete eller vidta en annan åtgärd helt eller delvis innan bygglov, åtgärdstillstånd eller tillstånd för miljöåtgärder eller ett beslut som gäller placering, ändring eller avlägsnande av en anordning enligt 161, 162 eller 163 § har vunnit laga kraft (rätt att påbörja arbeten). I fråga om denna rätt fattas beslut i samband med ett ovan avsett beslut. Fullföljdsdomstolen kan med anledning av besvär upphäva förordnandet eller ändra det eller även i övrigt förbjuda verkställigheten av tillståndsbeslutet. Över ett beslut av förvaltningsdomstolen i ett ärende som avses i detta moment får besvär anföras hos högsta förvaltningsdomstolen endast i samband med att besvär anförs över avgörandet i huvudsaken.

Sökanden skall ställa godtagbar säkerhet för ersättande av de olägenheter, skador och kostnader som upphävandet av beslutet eller en ändring av tillståndet kan förorsaka.

En sådan rätt som avses i 1 mom. kan under samma förutsättningar beviljas också på separat ansökan som görs under besvärstidens gång eller inom 14 dagar efter besvärstidens utgång. Beslutet skall fattas utan onödigt dröjsmål. På meddelande av beslut tillämpas 142 §. Förvaltningsdomstolen och de som sökt ändring skall också omedelbart underrättas om att en sådan rätt beviljats. Den som anfört besvär över ett beslut i huvudsaken kan hos förvaltningsdomstolen yrka på upphävande eller ändring av ett avgörande som avses i detta moment utan att särskilt anföra besvär över det. Angående ändringssökandet gäller i övrigt vad som bestäms i 1 mom.

Skyldigheten att ställa säkerhet gäller inte staten, kommuner eller samkommuner.

_______________

Denna lag träder i kraft den                           20     .  Lagen skall tillämpas när ett tillståndsbeslut meddelas efter denna lags ikraftträdande.

_______________

Lag

om ändring av 21 § i marktäktslagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i marktäktslagen av den 24 juli 1981 (555/1981) 21 §, sådan den lyder i lag 463/1997, som följer:

21 §

Iakttagande av beslut som inte vunnit laga kraft

Täktverksamhet kan inledas när tillståndsbeslutet vunnit laga kraft.

Tillståndsmyndigheten kan dock, av grundad anledning och under förutsättning att verkställigheten inte gör ändringssökandet onödigt, på begäran av den som ansöker om tillstånd i tillståndsbeslutet föreskriva att tagandet av substanser får påbörjas enligt tillståndsbeslutet trots att ändring söks, om den som ansöker om tillstånd ställer godtagbar säkerhet för ersättande av de olägenheter, skador och kostnader som kan orsakas av att beslutet upphävs eller tillståndet ändras. Föreskriften kan vid behov gälla endast en del av det anhållna området och tidpunkten då täktverksamhet eller andra anknytande åtgärder får påbörjas. Fullföljdsdomstolen kan med anledning av besvär upphäva föreskriften eller ändra den eller även i övrigt förbjuda verkställigheten av tillståndsbeslutet. Över ett beslut av förvaltningsdomstolen i ett ärende som avses i detta moment får besvär anföras hos högsta förvaltningsdomstolen endast i samband med att besvär anförs över avgörandet i ett ärende som gäller tillstånd för täktverksamhet.

En sådan föreskrift som avses i 2 mom. kan under samma förutsättningar meddelas också på separat ansökan som görs under besvärstidens gång eller inom 14 dagar efter besvärstidens utgång. Beslutet skall fattas utan onödigt dröjsmål. På meddelande av beslut tillämpas 19 §. Förvaltningsdomstolen och de som sökt ändring skall också omedelbart underrättas om att en sådan rätt beviljats. Den som anfört besvär över ett beslut om tillstånd för täktverksamhet kan hos förvaltningsdomstolen yrka på upphävande eller ändring av ett avgörande som avses i detta moment utan att särskilt anföra besvär över det. Angående ändringssökandet gäller i övrigt vad som bestäms i 2 mom.

I beslut som tillsynsmyndigheten har fattat med stöd av 14 § kan det föreskrivas att beslutet skall följas innan det har vunnit laga kraft. Besvärsmyndigheten kan dock förbjuda verkställigheten av beslutet. Över ett sådant beslut av förvaltningsdomstolen som enbart gäller verkställighet och genom vilket verkställigheten av det överklagade beslutet förbjuds eller avbryts får besvär anföras hos högsta förvaltningsdomstolen endast i samband med huvudsaken.

_______________

Denna lag träder i kraft den                                    20   .

På sökande av ändring i ett beslut som meddelats av en förvaltningsmyndighet före denna lags ikraftträdande tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet. När ett tillståndsbeslut meddelas efter denna lags ikraftträdande tillämpas dock 21 § 2 och 3 mom.

_______________

Lag

om ändring av vattenlagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i vattenlagen av den 19 maj 1961 (264/1961) 2 kap. 26 § 6 mom., 17 kap. 2 §, 3 § 2 och 3 mom., 9 § 1 mom. och 12 § samt 21 kap. 3 § 3 mom.,

sådana de lyder, 2 kap. 26 § 6 mom. i lag 606/1982 samt 17 kap. 2 §, 3 § 2 och 3 mom., 9 § 1 mom. och 12 § samt 21 kap. 3 § 3 mom. i lag 88/2000, samt

fogas till 2 kap. en ny 26 a § som följer:

2 kap.

Allmänna stadganden om byggande i vattendrag

26 §

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Beslut som gäller tillstånd att inleda arbeten får verkställas trots att ändring sökts. Besvärsmyndigheten kan föreskriva att påbörjade arbeten skall avbrytas eller begränsas. Besvär som gäller tillstånd att inleda arbeten skall behandlas i brådskande ordning. Över ett beslut av förvaltningsdomstolen i ett ärende som avses i denna paragraf får besvär anföras hos högsta förvaltningsdomstolen endast i samband med huvudsaken.

26 a §

Ett sådant tillstånd att inleda arbeten som avses i 26 § kan under samma förutsättningar meddelas också på separat ansökan som görs under besvärstidens gång eller inom 14 dagar efter besvärstidens utgång. Tillsynsmyndigheterna och de som har sökt ändring i ett tillståndsbeslut skall höras om ansökan. Därefter skall ett beslut fattas utan dröjsmål. Förvaltningsdomstolen och de som sökt ändring skall omedelbart underrättas om att ett tillstånd att inleda arbeten har beviljats. Den som anfört besvär över ett beslut som fattats i huvudsaken får hos förvaltningsdomstolen yrka på upphävande eller ändring av ett avgörande som gäller tillstånd att inleda arbeten utan att särskilt anföra besvär över det. Angående ändringssökandet gäller i övrigt vad som bestäms i 26 §.

17 kap.

Ändringssökande

2 §

Miljötillståndsverket skall offentliggöra besvär genom att under minst 14 dagar kungöra dem på sin anslagstavla och på de berörda kommunernas anslagstavlor. Besvärshandlingarna skall hållas framlagda i de berörda kommunerna under kungörelsetiden. Besvären skall av miljötillståndsverket för avgivande av bemötande delges de parter och i 16 kap. 28 § avsedda myndigheter som besvären gäller, om detta inte är uppenbart onödigt. Delgivningen av besvären skall ske så som föreskrivs i förvaltningslagen (434/2003). Miljötillståndsverket skall samtidigt meddela var besvärshandlingarna finns tillgängliga samt var skriftliga bemötanden kan lämnas in inom den tid som har utsatts för bemötande.

Miljötillståndsverket skall utan dröjsmål men dock senast 30 dagar efter utgången av den tid som satts ut för avgivande av bemötande tillställa fullföljdsdomstolen besvärshandlingarna, bemötandena, övriga beslutshandlingar samt vid behov sitt utlåtande i ärendet.

Ändring i ett beslut som avses i 2 kap. 26 a § söks enligt förvaltningsprocesslagen.

3 §

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

De handlingar som har samband med besvären skall vara offentligt framlagda i kommunen under minst 14 dagar efter besvärstidens utgång. Den kommunala miljövårdsmyndigheten skall för avgivande av bemötande delge parterna besvären så som föreskrivs i förvaltningslagen, om detta inte är uppenbart onödigt. Samtidigt skall den kommunala miljövårdsmyndigheten meddela var besvärshandlingarna finns tillgängliga samt var skriftliga bemötanden kan lämnas in inom den tid som har utsatts för bemötande.

Den kommunala miljövårdsmyndigheten skall utan dröjsmål men dock senast 30 dagar efter utgången av den tid som satts ut för avgivande av bemötande tillställa Vasa förvaltningsdomstol besvärshandlingarna, bemötandena och övriga handlingar. Till handlingarna kan den kommunala miljövårdsmyndigheten dessutom foga tilläggsutredning samt sitt utlåtande om besvären och bemötandena.

9 §

Vasa förvaltningsdomstol kan på sökandens begäran i ett beslut som meddelas i huvudsaken förordna om att verksamheten, trots att besvär anförs, helt eller delvis får inledas enligt förvaltningsdomstolens beslut, om sökanden ställer godtagbar säkerhet för ersättning av de skador, olägenheter och kostnader som upphävande av förvaltningsdomstolens beslut eller ändring av tillståndsvillkoren kan medföra. Säkerheten ställs hos länsstyrelsen. Ett sådant förordnande kan meddelas endast av grundad anledning, med beaktande av företagets art och verkningar och förutsatt att inledandet av verksamheten inte gör ändringssökandet onödigt. Högsta förvaltningsdomstolen kan besluta att förordnandet skall upphöra att gälla.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

12 §

På sökande av ändring i tillståndsärenden tilllämpas inte det som i 6 kap. i förvaltningsprocesslagen bestäms om verkställighet av beslut som inte har vunnit laga kraft, så att verksamhet som kräver tillstånd skulle få påbörjas utan ett tillstånd som vunnit laga kraft, utan ett beslut enligt 2 kap. 26 § eller utan ett förordnande enligt 9 § i detta kapitel. Bestämmelsen i 56 § 1 mom. andra meningen i förvaltningsprocesslagen tilllämpas inte heller.

21 kap.

Särskilda stadganden

3 §

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Om det finns särskilda skäl, kan miljötillståndsverket bestämma att beslutet skall verkställas oberoende av att ändring söks. Fullföljdsdomstolen kan på motsvarande sätt besluta att det överklagade beslutet skall verkställas innan ärendet avgörs eller att ett beslut om verkställighet av beslutet skall upphöra att gälla. Över ett sådant beslut av förvaltningsdomstolen som enbart gäller verkställighet och genom vilket verkställigheten av det överklagade beslutet förbjuds eller avbryts får besvär anföras hos högsta förvaltningsdomstolen endast i samband med huvudsaken.

_______________

Denna lag träder i kraft den                                    20   .

På sökande av ändring i ett beslut som meddelats av en förvaltningsmyndighet före denna lags ikraftträdande tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet. När ett egentligt tillståndsbeslut meddelas efter denna lags ikraftträdande tillämpas dock 2 kap. 26 § 6 mom. och 26 a §.

_______________

Helsingfors den 21 juni 2005

​​​​​​​