RIKSDAGENS SVAR 94/2007 rd

RSv 94/2007 rd - RP 138/2007 rd

Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av lagen om olycksfallsförsäkring och av vissa lagar som har samband med den

Ärende

Regeringen har till riksdagen överlämnat sin proposition med förslag till lag om ändring av lagen om olycksfallsförsäkring och av vissa lagar som har samband med den (RP 138/2007 rd).

Beredning i utskott

Social- och hälsovårdsutskottet har i ärendet lämnat sitt betänkande (ShUB 19/2007 rd).

Beslut

Riksdagen har antagit följande lagar:

Lag

om ändring av lagen om olycksfallsförsäkring

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i lagen av den 20 augusti 1948 om olycksfallsförsäkring (608/1948) 41 § 6 mom., sådant det lyder i lag 723/2002,

ändras 28 § 6 mom., 35 § 1 mom., 53 § 6 mom., 53 i § 4 mom., 58 §, 60 § 1 och 2 mom., 60 b § 1 mom. och 64 b §,

sådana de lyder, 28 § 6 mom. och 60 § 2 mom. i lag 1365/2004, 35 § 1 mom. och 58 § i lag 1204/1996, 53 § 6 mom. i lag 388/2007, 53 i § 4 mom. i lag 484/2007, 60 § 1 mom. i lag 1234/2005, 60 b § 1 mom. i lag 1367/2006 och 64 b § i nämnda lag 723/2002, samt

fogas till lagen en ny 60 c § som följer:

28 §

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Om årsarbetsförtjänsten underskrider 9 211,76 euro höjs den till 9 211,76 euro. Årsarbetsförtjänsten höjs dock inte, om arbetstagaren vid tiden för olycksfallet fick

1) full invalidpension som beviljats tills vidare och som avses i de lagar som nämns i 3 § i lagen om pension för arbetstagare (395/2006),

2) sjukpension som beviljats tills vidare och som avses i folkpensionslagen (568/2007),

3) full invalidpension som beviljats med stöd av den tidigare lagstiftning som avses i 1 § 2 mom. i lagen om införande av lagen om pension för arbetstagare (396/2006),

4) invalidpension som beviljats med stöd av den tidigare lagstiftning som avses i 1 § 3 mom. i lagen om införande av folkpensionslagen (569/2007),

5) full olycksfallspension som bestäms enligt denna lag och som beviljats tills vidare eller motsvarande ersättning enligt trafikförsäkringslagen, eller

6) ålderspension enligt den lagstiftning som avses i 1—4 punkten och arbetstagaren vid tiden för olycksfallet hade fyllt 65 år.

35 §

En försäkringsanstalt som bedriver försäkring enligt denna lag ska ha kalkyleringsgrunder i vilka det bestäms hur försäkringspremierna kalkyleras. Kalkyleringsgrunder ska utarbetas särskilt för obligatorisk försäkring enligt denna lag, för försäkring för arbetstiden enligt 57 § 1 och 4 mom. och för fritidsförsäkring enligt 57 § 2 och 3 mom.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

53 §

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Vid behandlingen av ärenden i besvärsnämnden för olycksfallsärenden tillämpas förvaltningsprocesslagen, om inte något annat föreskrivs särskilt. Om det behövs för att ett ärende ska kunna utredas, hålls muntlig förhandling i besvärsnämnden för olycksfallsärenden på det sätt som bestäms i 37 § i förvaltningsprocesslagen. Det som i 38 § i förvaltningsprocesslagen bestäms om muntlig förhandling i förvaltningsdomstolen på begäran av en enskild part gäller muntlig förhandling i besvärsnämnden för olycksfallsärenden. I fråga om offentlighet vid rättegång i besvärsnämnden för olycksfallsärenden och nämndens sammansättning när ett ärende som gäller offentlighet vid rättegång avgörs gäller det som bestäms i lagen om offentlighet vid rättegång i förvaltningsdomstolar (381/2007). Närmare bestämmelser om besvärsnämnden för olycksfallsärenden och kostnaderna för denna kan utfärdas genom förordning av statsrådet. Besvärsnämnden fastställer sin egen arbetsordning.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

53 i §

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

På revision av besvärsnämnden för olycksfallsärenden tillämpas det som i revisionslagen (459/2007) föreskrivs om revisors oberoende ställning, jäv och tystnadsplikt samt om entledigande av revisor och revisors avgång. Besvärsnämndens plenum väljer årligen en revisor och en revisorssuppleant. Revisorn och revisorssuppleanten ska vara av Centralhandelskammaren godkända revisorer (CGR). Besvärsnämnden för olycksfallsärenden fastställer i plenum bokslutet samt beviljar förvaltningssektionen ansvarsfrihet. Besvärsnämnden för olycksfallsärenden ska delge Försäkringsinspektionen det fastställda bokslutet. Om bokslutet visar underskott eller överskott i förhållande till den fastställda budgeten, ska skillnaden beaktas i grunderna för den justitieförvaltningsavgift som bestäms för det följande året.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

58 §

Försäkringsanstalterna är skyldiga att årligen till Olycksfallsförsäkringsanstalternas Förbund betala en avgift för att täcka kostnader som föranleds av andra uppgifter än sådana som finansieras enligt 60 b § 1 mom. Avgiftens grunder fastställs av social- och hälsovårdsministeriet på ansökan av förbundet för högst tre år i sänder. Försäkringsanstalterna redovisar avgifterna till förbundet. Närmare bestämmelser om redovisningen av avgifterna utfärdas genom förordning av social- och hälsovårdsministeriet.

60 §

De belopp som anges i 10 § 2 mom., 11 §, 12 § 1 mom., 28 § 6 mom., 35 a §, 53 § 5 mom. och 60 a § 4 mom. justeras kalenderårsvis med den lönekoefficient som anges i 96 § i lagen om pension för arbetstagare. De belopp som anges i 16 § 3 mom., 20 § 2—4 mom. och 20 a § 2—4 mom. justeras kalenderårsvis med det arbetspensionsindex som anges i 98 § i lagen om pension för arbetstagare. De justerade beloppen avrundas så att de i 20 § 2—4 mom., 20 a § 2—4 mom. och 60 a § 4 mom. angivna beloppen avrundas till närmaste cent, de i 10 § 2 mom., 12 § 1 mom. och 35 a § angivna beloppen avrundas till närmaste hela euro samt de i 11 §, 16 § 3 mom., 28 § 6 mom. och 53 § 5 mom. angivna beloppen avrundas till närmaste hela tio euro.

Olycksfallspension, fortlöpande menersättning och familjepension justeras kalenderårsvis med arbetspensionsindexet enligt 98 § i lagen om pension för arbetstagare.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

60 b §

Försäkringsbolag som bedriver försäkring enligt denna lag ska varje år delta i finansieringen av de kostnader som avses i denna paragraf i proportion till premieinkomsten på det sätt som anges i 2—7 mom. (fördelningssystemet). Med premieinkomst avses i denna paragraf en sådan premieinkomst för en försäkring enligt denna lag som ingår i försäkringsbolagets resultaträkning. De kostnader som finansieras är

1) kostnader för olycksfall som inträffat i oförsäkrat arbete enligt 10 § 2 mom. och 11 §, från vilka dragits av de avgifter som tagits ut med stöd av 36 §,

2) kostnader som föranleds av uppgifter som försäkringsbolaget på bonings- eller vistelseorten ska sköta enligt ett internationellt fördrag som är bindande för Finland,

3) kostnader som försäkringsbolaget betalar varje kalenderår och som består av

a) indexhöjningar av olycksfallspensioner, fortlöpande menersättningar, familjepensioner, engångsersättningar, begravningshjälp samt av men-, kläd- och ledarhundstillägg,

b) sådana i 15, 15 a och 15 b § föreskrivna sjukvårdsersättningar och sjukvårdsavgifter som betalas ut när över nio år förflutit från ingången av det första kalenderåret efter den dag då olycksfallet inträffade,

c) sådana rehabiliteringsersättningar som avses i 7 § i lagen om rehabilitering som ersätts enligt lagen om olycksfallsförsäkring och som betalas ut när över nio år förflutit från ingången av det första kalenderåret efter den dag då olycksfallet inträffade,

d) ersättningar för sådana yrkessjukdomar som ersätts enligt yrkessjukdomslagen (1343/1988), förutsatt att det vid sjukdomens framträdande förflutit minst fem år från den exponering som senast kunnat orsaka sjukdomen,

e) kostnader som avses i 14 § 4 mom. och som ersatts i samband med misstanke om en i d-punkten avsedd yrkessjukdom.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

60 c §

Om försäkringsbestånd till följd av delning eller överlåtelse av försäkringsbestånd har överförts från ett försäkringsbolag till ett annat, ska de faktiska och kalkylerade premieinkomster samt ersättningar enligt fördelningssystemet som hänför sig till de överförda försäkringarna, liksom den del av det fördelningssaldo som fastställts för det år som föregår fördelningsåret vilken motsvarar beloppet av dessa försäkringar, anses höra till det försäkringsbolag som försäkringsbeståndet överförts till när en i 60 b § 4 mom. avsedd kalkyl görs upp och fördelningsposterna enligt paragrafens 5 mom. fastställs.

64 b §

En försäkringsanstalt och Olycksfallsförsäkringsanstalternas Förbund har rätt att i arbetsgivarens handlingar granska riktigheten av de uppgifter som omfattas av arbetsgivarens skyldighet enligt denna lag att lämna uppgifter. En försäkringsanstalt och Olycksfallsförsäkringsanstalternas Förbund har rätt att få handräckning av polisen och andra myndigheter för att få de ovan avsedda uppgifterna.

En försäkringsanstalt, Olycksfallsförsäkringsanstalternas Förbund och en besvärsinstans enligt denna lag har rätt att avgiftsfritt få de uppgifter som de enligt denna lag och 13 b § i lagen om klientavgifter inom social- och hälsovården har rätt att få. Om de uppgifter som avses i 64 a § 1 mom. 1 och 2 punkten begärs i en viss form och detta medför merkostnader för den som lämnar ut uppgifterna ska merkostnaderna ersättas.

En i 2 mom. avsedd instans som begär uppgifter om en skadad persons hälsotillstånd har rätt att få dessa uppgifter i den form som specificerats i begäran om uppgifter. Den som lämnar ut uppgifterna har då rätt att i fråga om de uppgifter som den lämnat ut med stöd av 64 a § 1 mom. 3 punkten få en skälig ersättning av den som begärt uppgifterna för det arbete och de kostnader som utlämnandet förorsakat.

En yrkesutbildad person som avses i lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården har rätt att få en skälig ersättning för utlåtanden som ges på basis av den skyldighet att lämna uppgifter som föreskrivs i 64 a § 1 mom. 3 punkten. Utlåtandet ska ges på en blankett enligt formulär som godkänts av Olycksfallsförsäkringsanstalternas Förbund. Om utlåtandet har givits av en person inom den hälso- och sjukvård som anordnas av en kommun eller en samkommun betalas ersättningen till kommunen eller samkommunen.

_______________

Denna lag träder i kraft den                                   20  .

Vid tillämpningen av denna lag motsvarar de i 28 § 6 mom. angivna beloppen 2004 års indexnivå.

Det ersättningsansvar som med stöd av 60 b § 1 mom. 1 och 2 punkten frigörs i fråga om försäkringsbolag som bedriver försäkring enligt denna lag överförs vid lagens ikraftträdande till bolagets bolagsspecifika fördelningssaldo, om vilket bestäms i 3 mom. i nämnda paragraf.

Bestämmelserna i 60 b § 1 mom. 3 d- och 3 e-punkten tillämpas på yrkessjukdomar som avses yrkessjukdomslagen och på kostnader som föranleds av misstanke om yrkessjukdom, om den exponering som senast kunnat orsaka en yrkessjukdom skett efter lagens ikraftträdande.

_______________

Lag

om ändring av 3 a § i yrkessjukdomslagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i yrkessjukdomslagen av den 29 december 1988 (1343/1988) 3 a § 1 mom., sådant det lyder i lag 1366/2004, som följer:

3 a §

Om en yrkessjukdom framträder under en tid för vilken arbetstagaren har rätt till pension på grund av arbetsoförmåga, ålderdom eller arbetslöshet enligt den tidigare lagstiftning som avses i lagen om pension för arbetstagare (395/2006) eller i 1 § 2 mom. i lagen om införande av lagen om pension för arbetstagare (396/2006) eller till arbetslöshetspension enligt den tidigare lagstiftning som avses i 1 § 3 mom. i lagen om införande av folkpensionslagen (569/2007) fastställs årsarbetsförtjänsten, med avvikelse från 28 § i lagen om olycksfallsförsäkring, enligt den årsarbetsförtjänst som arbetstagaren hade innan det arbete avslutades för vilket arbetstagaren fick nämnda pension, och genom att den sålunda erhållna årsarbetsförtjänsten justeras till indexnivån det år yrkessjukdomen framträtt med den lönekoefficient som anges i 96 § i lagen om pension för arbetstagare. Nedsättning av arbetsförmågan på grund av yrkessjukdom fastställs på motsvarande sätt utan hinder av 17 § 3 mom. och 18 § i lagen om olycksfallsförsäkring genom att man bedömer arbetstagarens förmåga att efter yrkessjukdomen utföra det arbete för vilket han eller hon fick nämnda pension. Härvid beaktas inte vad som föreskrivs i andra meningen i 28 § 6 mom. i lagen om olycksfallsförsäkring.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

_______________

Denna lag träder i kraft den                                   20  .

_______________

Lag

om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i en lag om ändring av lagen om olycksfallsförsäkring

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen av den 30 december 2004 om ändring av lagen om olycksfallsförsäkring (1365/2004) 2 och 3 mom. i ikraftträdandebestämmelsen som följer:

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Denna lag tillämpas också på sådan olycksfallspension, menersättning, familjepension samt men-, kläd- och ledarhundstillägg, livränta, skadestånd som utges i ett för allt i stället för livränta, försörjningspension och hjälplöshetstillägg som betalas för tiden efter denna lags ikraftträdande och vars betalning grundar sig på sådana bestämmelser i lagen om olycksfallsförsäkring som gällde före denna lags ikraftträdande eller på bestämmelser i lagen av den 12 april 1935 om arbetares olycksfallsförsäkring (152/1935). Indexjustering enligt denna lag görs i grundbeloppet av en ovan nämnd ersättning och grundbeloppet bestäms enligt det år olycksfallet inträffade eller yrkessjukdomen framträdde och justeras till 2004 års indexnivå enligt de indexjusteringsbestämmelser som gäller vid denna lags ikraftträdande. När livränta, skadestånd som utges i ett för allt i stället för livränta, försörjningspension och hjälplöshetstillägg indexjusteras enligt denna lag används arbetspensionsindexet enligt 98 § i lagen om pension för arbetstagare (395/2006).

Denna lags 16 § 5 mom. tillämpas också på olycksfallspension som betalas på grund av olycksfall som inträffat och yrkessjukdom som framträtt före denna lags ikraftträdande samt på livränta som betalas på grund av sådana bestämmelser i lagen om olycksfallsförsäkring som gällde före den 1 januari 1982 och bestämmelser i lagen av den 12 april 1935 om arbetares olycksfallsförsäkring så att en engångsförhöjning görs från och med den 1 januari 2010. Engångsförhöjningen görs i livräntans grundbelopp. Förhöjningsprocenten bestäms på samma sätt som i 16 § 5 mom. enligt hur gammal arbetstagaren är den 1 januari 2010. Försäkringsanstalterna deltar i kostnaderna för den engångsförhöjning som avses i detta moment på det sätt som föreskrivs i 60 b §.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

_______________

Denna lag träder i kraft den                                   20  .

_______________

Lag

om ändring av 16 § i lagen om besvärsnämnden för arbetspensionsärenden

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen av den 26 augusti 2005 om besvärsnämnden för arbetspensionsärenden (677/2005) 16 § 4 mom., sådant det lyder i lag 483/2007, som följer:

16 §

Grunderna för besvärsnämndens ekonomi

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

På revision av besvärsnämnden tillämpas det som i revisionslagen (459/2007) föreskrivs om revisors oberoende ställning, jäv och tystnadsplikt samt om entledigande av revisor och revisors avgång. Besvärsnämndens plenum väljer årligen en revisor och en revisorssuppleant, varav den ena ska vara av Centralhandelskammaren godkänd revisor (CGR) och den andra ska vara revisor inom den offentliga förvaltningen och ekonomin (OFR). Besvärsnämnden fastställer i plenum bokslutet samt beviljar förvaltningssektionen ansvarsfrihet. Besvärsnämnden ska delge Försäkringsinspektionen det fastställda bokslutet. Om bokslutet visar underskott eller överskott i förhållande till den fastställda budgeten, ska skillnaden beaktas i grunderna för den justitieförvaltningsavgift som bestäms för det följande året.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

_______________

Denna lag träder i kraft den                                   20  .

_______________

Lag

om ändring av 168 § i lagen om pension för arbetstagare

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen av den 19 maj 2006 om pension för arbetstagare (395/2006) 168 § 2 mom., sådant det lyder i lag 1121/2006, som följer:

168 §

Uppgörande av beräkningsgrunder

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Grunderna för beräkning av ansvarsskulden och pensionsansvaret ska omfatta grunderna för det tilläggsförsäkringsansvar som är bundet till aktieavkastningen. Beräkningsgrunderna ska uppgöras så att det till aktieavkastningen bundna tilläggsförsäkringsansvaret kan minska pensionsanstaltens ansvarsskuld eller pensionsansvar med högst ett belopp som uppgår till tio procent av den ansvarsskuld som avses i 10 § 2 mom. i lagen om beräkning av solvensgränsen för pensionsanstalter och om täckning av ansvarsskulden (1114/2006). Från detta belopp ska emellertid dras av det utjämningsbelopp och det på försäkringstagarna fördelade tilläggsförsäkringsansvar som avses i 14 § i lagen om arbetspensionsförsäkringsbolag, det utjämningsbelopp som avses i 79 § i lagen om försäkringskassor, den ansvarsskuld som uppstår av det tillläggspensionsskydd som avses i 32 § 5 mom. i lagen om införande av lagen om pension för arbetstagare (396/2006) samt ansvarsskulden enligt 138 § i lagen om pension för företagare (1272/2006) och 29 § i lagen om införande av lagen om pension för företagare (1273/2006). Det till aktieavkastningen bundna tilläggsförsäkringsansvaret ska vid varje pensionsanstalt vara lika stort i förhållande till den ovan nämnda ansvarsskulden. Grunden för den årliga förändringen av det till aktieavkastningen bundna tillläggsförsäkringsansvaret utgörs av andelen enligt aktiernas genomsnittliga årsavkastning av tiondelen av den ansvarskuld som avses ovan. Den årliga förändringen granskas innan en eventuell minskning har gjorts till följd av tillämpningen av 170 och 171 §. I beräkningsgrunderna ska tas in den årliga utjämningen mellan pensionsanstalterna av det till aktieavkastningen bundna tilläggsförsäkringsansvarets relativa andel som ett led i utredningen av kostnaderna enligt 179 §. Om det till aktieavkastningen bundna tilläggsförsäkringsansvaret efter utjämningen underskrider den ovan nämnda nedre gränsen på tio procent, ska underskridningen kompletteras genom minskning av respektive pensionsanstalts ofördelade tilläggsförsäkringsansvar eller tilläggsförsäkringsansvar.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

_______________

Denna lag träder i kraft den                                   20  .

Beräkningsgrunden för det till aktieavkastningen bundna tilläggsförsäkringsansvaret enligt 168 § 2 mom. tillämpas dock redan från och med den 1 januari 2007.

_______________

Helsingfors den 27 november 2007