RIKSDAGENS SVAR 98/2012 rd

RSv 98/2012 rd - RP 108/2012 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om Konkurrens- och konsumentverket samt till vissa lagar som har samband med den

Ärende

Regeringen har till riksdagen överlämnat sin proposition med förslag till lag om Konkurrens- och konsumentverket samt till vissa lagar som har samband med den (RP 108/2012 rd).

Beredning i utskott

Ekonomiutskottet har i ärendet lämnat sitt betänkande (EkUB 9/2012 rd).

Beslut

Riksdagen har antagit följande lagar:

Lag

om Konkurrens- och konsumentverket

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 kap.

Bestämmelser om Konkurrens- och konsumentverket

1 §

Ansvarsområde

För att genomföra konkurrens- och konsumentpolitiken, säkerställa att marknaden fungerar, verkställa konkurrenslagen (948/2011) och genomföra Europeiska unionens konkurrensregler samt för att trygga konsumenternas ekonomiska och rättsliga ställning finns Konkurrens- och konsumentverket. Vid Konkurrens- och konsumentverket finns det en konsumentombudsman.

2 §

Uppgifter

Konkurrens- och konsumentverket

1) lägger fram förslag och tar initiativ till främjande av konkurrensen, till avveckling av konkurrensbegränsande bestämmelser och föreskrifter samt till utveckling av konsumentpolitiken och konsumentskyddet,

2) sköter de uppgifter som verket har enligt konkurrenslagen och utövar tillsyn över att de beslut som fattats med stöd av konkurrenslagen iakttas,

3) främjar och genomför konsumentupplysning och konsumentfostran,

4) utför undersökningar, utredningar och jämförelser som hänför sig till verkets ansvarsområde,

5) sköter andra uppgifter som det föreskrivs att verket ska sköta eller som ålagts verket.

I fråga om de uppgifter inom tillsynen över efterlevnaden av lagstiftningen som ska skötas av konsumentombudsmannen gäller vad som särskilt föreskrivs om dem. Konsumentombudsmannen får framlägga förslag och ta initiativ till ändring av lagstiftningen i syfte att avhjälpa brister som denne upptäckt vid tillsynen.

Närmare bestämmelser om Konkurrens- och konsumentverkets uppgifter får utfärdas genom förordning av statsrådet.

3 §

Ledning och beslutanderätt

Konkurrens- och konsumentverket leds av en generaldirektör som utnämns av statsrådet. Generaldirektören ansvarar för utveckling av verksamheten och för att verksamheten ger resultat och att målen nås.

Vid Konkurrens- och konsumentverket finns det dessutom två överdirektörer som utnämns av statsrådet. Den ena av överdirektörerna är chef för ansvarsområdet för konkurrensfrågor och den andra överdirektören är chef för ansvarsområdet för konsumentfrågor. Den överdirektör som är chef för ansvarsområdet för konsumentfrågor är konsumentombudsman.

Generaldirektören avgör de ärenden som ska avgöras av Konkurrens- och konsumentverket, om det inte föreskrivs eller i arbetsordningen bestäms att någon annan tjänsteman ska avgöra dem.

Generaldirektören fastställer Konkurrens- och konsumentverkets arbetsordning.

Generaldirektören får i enskilda fall förbehålla sig rätten att avgöra ett ärende som annars på basis av arbetsordningen ska avgöras av en underlydande tjänsteman. Generaldirektören får inte förbehålla sig rätten att avgöra tillsynsärenden som enligt vad som föreskrivs hör till konsumentombudsmannens uppgifter.

Närmare bestämmelser om ledning och beslutanderätt får utfärdas genom förordning av statsrådet.

4 §

Övervakarnas oberoende

Konsument- och konkurrensverkets tillsynsfunktioner i konkurrensärenden och konsumentärenden ska ordnas så att verkets och konsumentombudsmannens oberoende och opartiskhet vid skötseln av de tillsynsuppgifter som ankommer på dem tryggas.

5 §

Delegation

Vid Konkurrens- och konsumentverket kan det finnas en delegation. Delegationen tillsätts av arbets- och näringsministeriet.

Bestämmelser om delegationens uppgifter och sammansättning får utfärdas genom förordning av statsrådet.

6 §

Skyldighet att lämna uppgifter

En näringsidkare är skyldig att lämna Konkurrens- och konsumentverket uppgifter om minutförsäljningspriser på konsumtionsnyttigheter och konsumenttjänster för de undersökningar, utredningar och jämförelser som avses i 2 § 1 mom. samt att lämna konsumentombudsmannen uppgifter för de tillsynsuppgifter som avses i 2 § 2 mom. Konkurrens- och konsumentverket får bestämma att uppgifter ska lämnas även till regionförvaltningsverken.

Konkurrens- och konsumentverket och konsumentombudsmannen kan förena skyldigheten att lämna uppgifter med vite. Bestämmelser om föreläggande och utdömande av vite finns i viteslagen (1113/1990).

7 §

Uppgifternas prioritetsordning

Konkurrens- och konsumentverket i fråga om konsumentärenden och konsumentombudsmannen ska vara verksamma i synnerhet inom de områden som har avsevärd betydelse för konsumenterna eller inom vilka det kan antas att problem som gäller konsumenternas ställning förekommer mest allmänt.

2 kap.

Särskilda bestämmelser om konsumentombudsmannen

8 §

Rätt att utföra inspektioner

Konsumentombudsmannen har rätt att utföra inspektioner i näringsidkares lokaler, om detta är behövligt för att utreda en sådan överträdelse inom gemenskapen som avses i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2006/2004 om samarbete mellan de nationella tillsynsmyndigheter som ansvarar för konsumentskyddslagstiftningen ("förordningen om konsumentskyddssamarbete"), eller för att få en sådan överträdelse att upphöra. Inspektioner får dock inte utföras i lokaler som används för permanent boende.

Polisen ska lämna konsumentombudsmannen handräckning för utförande av inspektioner enligt 1 mom.

9 §

Konsumentombudsmannens förhandlingsplikt

När konsumentombudsmannen observerar att en näringsidkare vidtagit en lagstridig åtgärd ska konsumentombudsmannen försöka förmå näringsidkaren att frivilligt avstå från den. Vid behov ska konsumentombudsmannen vidta de tvångsåtgärder som ärendet kräver eller föra ärendet till domstol.

10 §

Förbud som meddelas av konsumentombudsmannen

Om konsumentombudsmannen har rätt att förbjuda ett lagstridigt förfarande med stöd av någon annan lag, ska ett förbud eller ett interimistiskt förbud meddelas på det sätt som anges i denna paragraf.

Konsumentombudsmannen får meddela förbud i ärenden som inte har avsevärd betydelse för tillämpning av lag eller i övrigt. Ett förbud förfaller, om den som förbudet gäller inom en utsatt tid om minst åtta dagar efter att ha fått del av beslutet, skriftligen eller hos Konkurrens- och konsumentverket muntligen meddelar att han motsätter sig förbudet.

Konsumentombudsmannen får meddela ett interimistiskt förbud, om det på grund av ärendets omfattning eller förfarandets snabba verkan eller av något annat särskilt skäl är behövligt att skyndsamt hindra ett förfarande som avses i 1 mom. Konsumentombudsmannen ska föra ett beslut om interimistiskt förbud till marknadsdomstolen inom tre dagar från det att beslutet meddelades vid äventyr att förbudet annars förfaller.

Konsumentombudsmannen får förena ett förbud med vite. Beslut om utdömande av vite fattas av marknadsdomstolen.

11§

Begäran om utlåtande

Innan konsumentombudsmannen meddelar ett i 10 § avsett förbud eller interimistiskt förbud eller för ett ärende till marknadsdomstolen ska konsumentombudsmannen begära utlåtande av Finansinspektionen, om ärendet gäller

1) ett av Finansinspektionens tillsynsobjekt, ett utländskt tillsynsobjekt eller dess filial eller en utländsk försäkringsmäklare enligt 45 § i lagen om Finansinspektionen (878/2008),

2) marknadsföring av värdepapper som avses i värdepappersmarknadslagen (495/1989).

12 §

Beslutanderätt

Konsumentombudsmannen får i ärenden där praxis i fråga om lagens tillämpning är vedertagen överföra beslutanderätt på en underlydande tjänsteman samt förordna en underlydande tjänsteman att på konsumentombudsmannens vägnar föra talan eller bistå en konsument vid domstol.

13 §

Bistående av konsumenter

Konsumentombudsmannen får bistå eller förordna en underlydande tjänsteman att bistå en konsument i skötseln av ett enskilt ärende, om detta är viktigt med tanke på tillämpningen av lagen och konsumenternas allmänna intresse eller om en näringsidkare inte iakttar konsument-tvistenämndens beslut.

I sådana fall som avses i 1 mom. får konsumentombudsmannen besluta att de rättegångskostnader som uppkommer för konsumenten själv, eller motpartens rättegångskostnader som konsumenten åläggs att betala, helt eller delvis ska betalas med medel som reserverats för Konkurrens- och konsumentverkets omkostnader.

Om en näringsidkare som är konsumentens motpart i ett fall som avses i 1 mom. förlorar målet vid en rättegång, är näringsidkaren skyldig att i enlighet med de grunder som gäller för ersättning av rättegångskostnader parter emellan betala staten ersättning för skäliga kostnader för bistående av konsumenten.

14 §

Gruppklagomål

Konsumentombudsmannen får på eget initiativ som gruppklagomål till konsumenttvistenämnden föra tvistemål som hör till nämndens behörighet och som kan behandlas som gruppklagomål i enlighet med lagen om konsumenttvistenämnden (8/2007).

15 §

Grupptalan

Konsumentombudsmannen får väcka grupptalan i enlighet med vad som närmare föreskrivs i lagen om grupptalan (444/2007).

16 §

Ändringssökande

I konsumentombudsmannens beslut i ärenden som hör till marknadsdomstolens behörighet eller som gäller bistående av konsumenter enligt 13 §, anförande av gruppklagomål enligt 14 § eller väckande av grupptalan enligt 15 § får ändring inte sökas genom besvär. I fråga om sökande av ändring gäller i övrigt vad som föreskrivs i förvaltningsprocesslagen (586/1996) eller i någon annan lag.

3 kap.

Ikraftträdande

17 §

Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den                                    20     .

Genom denna lag upphävs lagen om konkurrensverket (711/1988) och lagen om Konsumentverket (1056/1998).

18 §

Övergångsbestämmelser

Konkurrens- och konsumentverket fortsätter Konkurrensverkets och Konsumentverkets verksamhet. De ärenden som är anhängiga hos Konkurrensverket och Konsumentverket vid ikraftträdandet av denna lag och ämbetsverkens gällande åtaganden och avtal samt de rättigheter och skyldigheter som följer av dem överförs till Konkurrens- och konsumentverket.

Hänvisningar i någon annan lag eller i bestämmelser som utfärdats med stöd av den till lagen om konkurrensverket eller lagen om Konsumentverket, som upphävs genom denna lag, ska när denna lag har trätt i kraft avse denna lag. Hänvisningar i någon annan lag eller i bestämmelser som utfärdats med stöd av den till Konkurrensverket eller Konsumentverket, ska när denna lag har trätt i kraft avse Konkurrens- och konsumentverket.

Åtgärder som krävs för verkställigheten av denna lag får vidtas innan lagen träder i kraft.

_______________

Lag

om ändring av konkurrenslagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i konkurrenslagen (948/2011) 8—11 §, 12 § 3 mom., 14 § 1 och 2 mom., 15 § 1 mom., 16 § 1 och 2 mom., 17 §, 18 § 1 mom., 19 § 1 mom., 20 § 3 mom., 22 § 3 mom., 23 § 1, 2 och 5 mom., 25 och 26 §, 29 § 1 mom., 30 och 31 §, 32 § 1 och 2 mom., 33 § 1 och 2 mom., 34 och 35 §, 36 § 1 och 3 mom., 37 § 1, 3 och 5 mom., 38 § 1, 3 och 4 mom., 39—41 §, 44 § 1 mom., 45 §, 46 § 1 mom. samt 49 § som följer:

8 §

Förbud mot genomförande av en konkurrensbegränsning

Ett villkor som har tagits in i avtal, stadgar eller beslut eller som har fogats till andra rättshandlingar eller regleringar och som strider mot 5 eller 7 § eller mot artikel 101 eller 102 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt eller mot ett föreläggande, förbud eller åläggande som har meddelats av marknadsdomstolen eller av Konkurrens- och konsumentverket eller mot ett temporärt förbud eller åläggande som har meddelats av Konkurrens- och konsumentverket, får inte tillämpas eller verkställas, om inte marknadsdomstolen beslutar något annat.

9 §

Föreläggande om att upphöra med en konkurrensbegränsning och skyldighet att leverera en nyttighet

Om en konkurrensbegränsning är förbjuden enligt 5 eller 7 § eller artikel 101 eller 102 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, kan Konkurrens- och konsumentverket

1) förelägga en näringsidkare eller en sammanslutning av näringsidkare att upphöra med ett förfarande som är förbjudet enligt 5 eller 7 § eller artikel 101 eller 102 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, och

2) ålägga en näringsidkare att leverera en nyttighet till en annan näringsidkare på villkor som motsvarar dem som denne erbjuder andra näringsidkare i samma ställning.

10 §

Åtaganden

Konkurrens- och konsumentverket kan genom sitt beslut göra de åtaganden som erbjudits av de näringsidkare och sammanslutningar av näringsidkare som deltagit i en misstänkt konkurrensbegränsning bindande för de berörda näringsidkarna, om det är möjligt att genom dessa åtaganden undanröja den konkurrensbegränsande arten av en verksamhet. Konkurrens- och konsumentverket kan ta upp ärendet till ny behandling, om ett sakförhållande som låg till grund för beslutet har ändrats i något väsentligt avseende, om de berörda näringsidkarna åsidosätter sina åtaganden eller om beslutet har grundat sig på ofullständiga, oriktiga eller vilseledande uppgifter som parterna har lämnat.

11 §

Återkallande av gruppundantagsförmån

Konkurrens- och konsumentverket kan, i enlighet med artikel 29.2 i rådets förordning (EG) nr 1/2003 om tillämpning av konkurrensreglerna i artiklarna 81 och 82 i EG-fördraget, beträffande ett avtal, ett beslut av en sammanslutning av näringsidkare eller ett samordnat förfarande av näringsidkare, inom Finlands territorium återkalla en fördel enligt kommissionens gruppundantagsförordning, om avtalet, beslutet eller det samordnade förfarandet inom Finlands territorium eller i en sådan del av det som har en väl avgränsad geografisk marknads alla särdrag har verkningar som är oförenliga med artikel 101.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt.

12 §

Påföljdsavgift för konkurrensbegränsning

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Påföljdsavgiften bestäms av marknadsdomstolen på framställning av Konkurrens- och konsumentverket. Avgiften ska betalas till staten.

14 §

Befrielse från påföljdsavgift i kartellfall

En näringsidkare som deltagit i en konkurrensbegränsning ska inte åläggas att betala någon påföljdsavgift då det är fråga om en sådan i 5 § eller i artikel 101 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt avsedd hemlig konkurrensbegränsning mellan konkurrenter genom vilken inköps- eller försäljningspriser eller andra affärsvillkor fastställs, produktion eller försäljning begränsas eller marknader, kunder eller inköpskällor delas upp, om näringsidkaren

1) lämnar uppgifter och bevis på basis av vilka Konkurrens- och konsumentverket kan förrätta en i 35 eller 36 § avsedd inspektion, eller

2) efter en i 35 eller 36 § avsedd inspektion lämnar uppgifter och bevis på basis av vilka Konkurrens- och konsumentverket kan konstatera att en överträdelse av 5 § eller artikel 101 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt har skett.

I de situationer som avses i 1 mom. förutsätter befrielse från påföljdsavgift dessutom att näringsidkaren har lämnat uppgifterna och bevisen enligt 1 och 2 punkten innan Konkurrens- och konsumentverket fått uppgifterna via andra kanaler.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

15 §

Nedsättning av påföljdsavgiften i kartellfall

Andra näringsidkare än de som på basis av 14 § beviljats befrielse från påföljdsavgift och som har deltagit i en konkurrensbegränsning som avses i 14 § 1 mom., får nedsättning i påföljdsavgiften om de lämnar Konkurrens- och konsumentverket uppgifter och bevis som är betydelsefulla med tanke på konstaterandet av att det föreligger en konkurrensbegränsning eller av dess hela vidd eller natur innan Konkurrens- och konsumentverket fått uppgifterna via andra kanaler. Påföljdsavgiften sänks enligt följande:

1) med 30—50 procent för den näringsidkare som är den första att lämna uppgifter,

2) med 20—30 procent för den näringsidkare som är den andra att lämna uppgifter,

3) i andra fall än de som avses i 1 och 2 punkten med högst 20 procent.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

16 §

Villkor för befrielse från påföljdsavgift och nedsättning av påföljdsavgiften i kartellfall

För att kunna bli beviljad befrielse från påföljdsavgift enligt 14 § eller nedsättning av påföljdsavgiften enligt 15 § ska näringsidkaren dessutom

1) upphöra med sitt deltagande i konkurrensbegränsningen omedelbart efter en ansökan enligt 17 § 1 mom. till Konkurrens- och konsumentverket,

2) samarbeta med Konkurrens- och konsumentverket under hela utredningen av konkurrensbegränsningen,

3) avstå från att förstöra sådana bevis som omfattas av ansökan innan ansökan enligt 17 § 1 mom. lämnas in eller efter det att ansökan har lämnats in, och

4) hemlighålla innehållet i en ansökan enligt 17 § 1 mom. och det faktum att näringsidkaren har inlämnat en ansökan eller överväger att inlämna en ansökan.

Trots 1 mom. 1 punkten får dock näringsidkaren under Konkurrens- och konsumentverkets ledning fortsätta att delta i konkurrensbegränsningen i den omfattning som det anses nödvändigt för att säkerställa framgången med de inspektioner som avses i 35 och 36 §.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

17 §

Förfarandet vid befrielse från påföljdsavgift och nedsättning av påföljdsavgiften i kartellfall

Ansökan om befrielse från påföljdsavgift enligt 14 § och nedsättning av påföljdsavgiften enligt 15 § ska göras hos Konkurrens- och konsumentverket. Konkurrens- och konsumentverket kan fastställa en frist inom vilken sökanden ska lämna Konkurrens- och konsumentverket de uppgifter och bevis som avses i 14 §.

Konkurrens- och konsumentverket beviljar näringsidkaren en villkorlig befrielse från påföljdsavgift efter det att näringsidkaren har lämnat uppgifterna och bevisen enligt 14 § till Konkurrens- och konsumentverket. Konkurrens- och konsumentverket tar inte ställning till andra ansökningar enligt 14 § i samma ärende innan verket har avgjort huruvida en villkorlig befrielse från påföljdsavgiften ska beviljas den näringsidkare som först inlämnat en ansökan. Om näringsidkaren har inlämnat eller har för avsikt att inlämna en ansökan om befrielse från påföljd i samma ärende enligt 14 § 1 mom. 1 punkten till Europeiska kommissionen eller den behöriga myndigheten i en annan av Europeiska unionens medlemsstater, kan villkorlig befrielse beviljas på basis av en förkortad ansökan.

Förfarandet avslutas med att Konkurrens- och konsumentverket meddelar ett skriftligt beslut om huruvida näringsidkaren uppfyller samtliga villkor enligt 14 eller 15 och 16 §.

De uppgifter och bevis som har lämnats till Konkurrens- och konsumentverket för erhållande av befrielse enligt 14 § eller nedsättning av påföljdsavgiften enligt 15 § får inte användas till annat ändamål än för behandlingen vid Konkurrens- och konsumentverket, i marknadsdomstolen eller i högsta förvaltningsdomstolen av ett ärende som gäller ett föreläggande om att upphöra med en konkurrensbegränsning eller en skyldighet att leverera en nyttighet enligt 9 §, ett beslut om åtagande enligt 10 §, återkallande av gruppundantagsförmån enligt 11 § eller en framställning om påföljdsavgift enligt 12 §.

18 §

Nedsättning av påföljdsavgiften i andra än kartellfall

Då det är fråga om någon annan konkurrensbegränsning än en sådan som avses i 14 § 1 mom., kan Konkurrens- och konsumentverket göra en framställning om påföljdsavgift som är lägre än den annars skulle vara för en näringsidkare eller en sammanslutning av näringsidkare eller avstå från en framställning om påföljdsavgift, om näringsidkaren eller sammanslutningen av näringsidkare i en betydande utsträckning har bistått Konkurrens- och konsumentverket med utredningen av en konkurrensbegränsning.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

19 §

Preskription av påföljdsavgiften

Påföljdsavgift får inte bestämmas för överträdelse av bestämmelserna i 5, 7, 25 eller 27 § eller i artikel 101 eller 102 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, om inte framställning till marknadsdomstolen har gjorts inom fem år från den dag då överträdelsen inträffade, eller vid fortsatt överträdelse inom fem år från den dag då överträdelsen upphörde. Konkurrens- och konsumentverkets åtgärder för utredning av konkurrensbegränsningen avbryter preskriptionstiden som då börjar löpa från början.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

20 §

Skadestånd

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Rätten till skadestånd preskriberas om skadeståndstalan inte har väckts inom tio år från den dag då överträdelsen inträffade, eller vid fortsatt överträdelse inom tio år från den dag då överträdelsen upphörde. Om skadeståndskravet baserar sig på en konkurrensbegränsning som Konkurrens- och konsumentverket genom sitt beslut konstaterat strida mot förbudet enligt 1 mom. eller om vilken verket har gjort en framställning till marknadsdomstolen för bestämmande av påföljdsavgift, anses rätten till skadestånd dock inte ha preskriberats förrän ett år har förflutit från det att det beslut som meddelats i ärendet vunnit laga kraft.

22 §

Tillämpningsområde

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bestämmelserna om tillsyn över företagsförvärv tillämpas inte, om företagsförvärvet hör till tillämpningsområdet för rådets förordning (EG) nr 139/2004 om kontroll av företagskoncentrationer ("EG:s koncentrationsförordning"), om inte Europeiska kommissionen hänskjuter ärendet till Konkurrens- och konsumentverket med stöd av artikel 4.4 eller artikel 9 i den förordningen.

23 §

Anmälan om företagsförvärv

Företagsförvärv enligt 22 § ska anmälas till Konkurrens- och konsumentverket efter det att avtal ingåtts, bestämmanderätt förvärvats eller ett offentligt köpeanbud enligt 6 kap. 3 § i värdepappersmarknadslagen (495/1989) offentliggjorts men dock innan förvärvet har verkställts. Företagsförvärvet kan också anmälas till Konkurrens- och konsumentverket omedelbart efter det att parterna med tillräcklig säkerhet kan visa att de har för avsikt att genomföra ett företagsförvärv.

Sådant företagsförvärv på vilket bestämmelserna i 3 eller 10 kap. i lagen om arbetspensionsförsäkringsbolag (354/1997), 11 kap. i lagen om pensionsstiftelser (1774/1995) eller 12 kap. i lagen om försäkringskassor (1164/1992) tillämpas, ska anmälas till Konkurrens- och konsumentverket när parterna i förvärvsavtalet har fått kännedom om Finansinspektionens samtycke eller om att Finansinspektionen inte motsätter sig förvärvet. Någon anmälan om företagsförvärv behöver dock inte göras om Finansinspektionen, i enlighet med vad som bestäms i någon lag som nämns ovan i detta moment, av Konkurrens- och konsumentverket begärt ett utlåtande angående förvärvet och om Konkurrens- och konsumentverket i sitt utlåtande har ansett att det inte föreligger något hinder för godkännande av förvärvet.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bestämmelser om Konkurrens- och konsumentverkets befogenheter att förrätta inspektioner i samband med behandlingen av ärenden som rör tillsyn över företagsförvärv finns i 33, 35, 37, 38 och 46 §.

25 §

Förbud mot företagsförvärv och ställande av villkor för företagsförvärv

Marknadsdomstolen kan på framställning av Konkurrens- och konsumentverket förbjuda eller förordna om hävande av ett företagsförvärv eller ställa villkor för fullföljande av företagsförvärvet, om företagsförvärvet på ett märkbart sätt hindrar konkurrensen på den finländska marknaden eller på en avsevärd del av den, särskilt på grund av att förvärvet resulterar i uppkomst eller förstärkning av dominerande marknadsställning.

Marknadsdomstolen kan på framställning av Konkurrens- och konsumentverket utöver vad som avses i 1 mom. förbjuda också ett sådant företagsförvärv på elmarknaden som resulterar i att den sammanräknade mängd elektricitet som med 400 volts spänning överförs i distributionsnätet av parterna i företagsförvärvet och av sådana sammanslutningar eller anläggningar som bedriver distributionsnätsverksamhet och som står i ett sådant förhållande till parterna som avses i 24 § 1—3 mom. överskrider 25 procent av den mängd elektricitet som på motsvarande sätt överförs i hela landet.

Om sådant hindrande av konkurrensen som avses i 1 mom. eller sådana skadliga verkningar av ett företagsförvärv som avses i 2 mom. i denna paragraf kan undvikas genom att villkor uppställs för fullföljande av företagsförvärvet, ska Konkurrens- och konsumentverket i stället för att göra en framställning om saken förhandla och förordna om sådana villkor som ska iakttas. Konkurrens- och konsumentverket kan inte förordna om sådana villkor för ett företagsförvärv som den som anmält företagsförvärvet inte godkänner.

26 §

Behandlingsfrister

Konkurrens- och konsumentverket ska pröva en anmälan om företagsförvärv omedelbart. Initialt ska Konkurrens- och konsumentverket avgöra om fortsatt utredning ska företas i saken. Om Konkurrens- och konsumentverket inte meddelar beslut om fortsatt utredning inom en månad från det att anmälan togs emot, anses företagsförvärvet ha blivit godkänt. Fristen börjar inte löpa om anmälan har väsentliga brister.

Om Konkurrens- och konsumentverket inte uppställer några villkor för eller gör någon framställning om förbud mot företagsförvärvet inom tre månader från det att verket fattade beslut om fortsatt utredning, anses företagsförvärvet ha blivit godkänt. Marknadsdomstolen kan förlänga fristen med högst två månader.

Om parterna i ett företagsförvärv eller sådana parter som står i ett i 24 § 1—3 mom. avsett förhållande till dem inte inom utsatt tid lämnar de uppgifter som Konkurrens- och konsumentverket begärt på basis av 33 § eller om de uppgifter som lämnas är väsentligen bristfälliga eller felaktiga, förlängs de behandlingsfrister som avses i 1 och 2 mom. i denna paragraf. Behandlingsfristen förlängs med det antal dagar som uppgifterna försenas med räknat från den dag som ursprungligen utsattes för lämnandet av uppgifterna. Konkurrens- och konsumentverket fattar ett beslut om förlängning av behandlingsfristen.

29 §

Företagsförvärv i marknadsdomstolen

I ett ärende där Konkurrens- och konsumentverket har gjort en framställning om förbud mot företagsförvärv ska marknadsdomstolen meddela sitt beslut inom tre månader från det att framställningen gjordes. I annat fall anses företagsförvärvet ha blivit godkänt.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

30 §

Ändring av beslut om företagsförvärv

Konkurrens- och konsumentverket kan på ansökan undanröja ett villkor som ställts för fullföljande av ett företagsförvärv eller lindra villkoret med anledning av att förhållandena på marknaden väsentligt har förändrats eller av något annat vägande skäl.

Trots ett tidigare beslut kan marknadsdomstolen på framställning av Konkurrens- och konsumentverket förbjuda ett företagsförvärv eller bestämma att det ska hävas eller uppställa villkor för fullföljande av förvärvet, om parterna i förvärvet har lämnat oriktiga eller vilseledande uppgifter som haft väsentlig betydelse för avgörandet i saken eller om förvärvet har verkställts i strid med 25 eller 27 §. Dessutom krävs det att Konkurrens- och konsumentverkets framställning om ny behandling delges parterna i förvärvsavtalet inom ett år från det att beslutet vann laga kraft eller från det att företagsförvärvet verkställdes.

31 §

Behandling av ärenden vid Konkurrens- och konsumentverket

Konkurrens- och konsumentverket ska reda ut konkurrensbegränsningar och deras verkningar. Konkurrens- och konsumentverket ska vidta åtgärder för att undanröja en konkurrensbegränsning eller dess skadliga verkningar, om verket anser att en näringsidkare eller en sammanslutning av näringsidkare begränsar konkurrensen på ett sätt som avses i 5 eller 7 § eller i artikel 101 eller 102 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt och det är behövligt att vidta åtgärder för tryggande av en sund och fungerande konkurrens på marknaden.

32 §

Ärendenas angelägenhetsordning och lämnande av ett ärende utan prövning

Konkurrens- och konsumentverket ska ställa sina uppgifter i angelägenhetsordning.

Konkurrens- och konsumentverket lämnar ett ärende utan prövning, om

1) det inte kan anses sannolikt att det är fråga om en förbjuden konkurrensbegränsning enligt 5 eller 7 § eller artikel 101 eller 102 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

2) konkurrensen på marknaden i fråga totalt sett kan anses fungera trots den misstänkta konkurrensbegränsningen, eller

3) den begäran om åtgärd som lämnats in helt klart saknar grund.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

33 §

Näringsidkarnas skyldighet att lämna upplysningar

En näringsidkare och en sammanslutning av näringsidkare ska på uppmaning av Konkurrens- och konsumentverket ge verket alla de uppgifter och handlingar som behövs för utredning av en konkurrensbegränsnings innehåll, ändamål och verkningar samt för utredning av konkurrensförhållandena och för bedömning av ett företagsförvärv som avses i 4 kap.

En näringsidkare och en sammanslutning av näringsidkare ska på uppmaning av Konkurrens- och konsumentverket också lämna uppgifter och handlingar för utredning av om näringsidkaren eller sammanslutningen av näringsidkare innehar en dominerande marknadsställning.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

34 §

Kallelse att höras

Om det är nödvändigt för att samla in uppgifter om föremålet för en utredning har Konkurrens- och konsumentverket rätt att kalla in och höra en företrädare för en näringsidkare eller en sammanslutning av näringsidkare eller någon annan som av grundad anledning kan misstänkas ha varit aktiv vid genomförandet av en konkurrensbegränsning. Konkurrens- och konsumentverket får protokollföra de svar som det får. Bestämmelser om hörande finns i förvaltningslagen (434/2003).

35 §

Inspektioner i näringsidkares affärslokaler

Behöriga tjänstemän vid Konkurrens- och konsumentverket och regionförvaltningsverket har rätt att förrätta inspektioner i de affärs- och lagerlokaler samt av markområden och fordon som en näringsidkare har i sin besittning för att övervaka att denna lag och de bestämmelser som utfärdats med stöd av den följs samt för att bedöma företagsförvärv som avses i 4 kap. Konkurrens- och konsumentverket är skyldigt att på begäran av Europeiska kommissionen förrätta inspektioner så som bestäms i Europeiska unionens rättsakter.

Konkurrens- och konkurrensverket biträder kommissionen vid inspektioner så som bestäms i Europeiska unionens rättsakter.

36 §

Inspektioner i andra lokaler

För att utöva tillsyn över efterlevnaden av denna lag och de bestämmelser som utfärdats med stöd av den har Konkurrens- och konsumentverkets och regionförvaltningsverkets tjänstemän rätt att förrätta inspektioner också i andra lokaler än sådana som avses i 35 §, om det finns grundad anledning att misstänka att där förvaras bokföring eller andra handlingar som har samband med affärsverksamheten och föremålet för inspektionen och som kan ha betydelse för att ett allvarligt brott mot 5 eller 7 § eller artikel 101 eller 102 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt ska kunna bevisas.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Tillstånd hos marknadsdomstolen ska inhämtas i förväg av Konkurrens- och konsumentverket till en sådan inspektion som avses i 1 mom. och av Europeiska kommissionen till en sådan inspektion som avses i 2 mom. Marknadsdomstolen kan förbjuda en inspektion om den skulle vara godtycklig eller alltför långtgående. När marknadsdomstolen prövar om den planerade inspektionen är godtycklig eller alltför långtgående, ska marknadsdomstolen särskilt beakta hur allvarlig den misstänkta konkurrensbegränsningen är, betydelsen av den bevisning som avses, den berörda näringsidkarens medverkan samt den rimliga sannolikheten för att de räkenskaper och affärshandlingar som inspektionen avser förvaras i de lokaler för vilka tillstånd begärs.

37 §

Förfarandet vid inspektioner

Näringsidkare och sammanslutningar av näringsidkare ska för inspektioner ge Konkurrens- och konsumentverkets, regionförvaltningsverkets eller Europeiska kommissionens tjänstemän eller personer som dessa bemyndigat tillträde till affärs- och lagerlokaler, markområden och fordon som de har i sin besittning. De tjänstemän som förrättar inspektion har rätt att granska och ta kopior av näringsidkarnas och sammanslutningarnas affärskorrespondens, bokföring, dataregistreringar och andra handlingar och data som kan ha betydelse för tillsynen över att denna lag samt de bestämmelser som utfärdats med stöd av den följs.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Vid förrättande av inspektion i andra lokaler än de som avses i 35 § har Europeiska kommissionens, Konkurrens- och konsumentverkets och regionförvaltningsverkets tjänstemän de befogenheter som följer av 1 mom., men de har inte de befogenheter som anges i 2 mom.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Europeiska kommissionen, Konkurrens- och konsumentverket och regionförvaltningsverken kan vid inspektioner biträdas av andra personer som de har bemyndigat därtill.

38 §

Näringsidkarens rätt att försvara sig

Konkurrens- och konsumentverket ska meddela den näringsidkare som är föremål för en utredning vilken ställning denna har i utredningen och för vilken gärning denna misstänks. Näringsidkaren har rätt att få informationen så snart detta kan ske utan men för utredningen av en konkurrensbegränsning.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Konkurrens- och konsumentverket får använda de upplysningar som erhållits på basis av 33—36 § endast till det ändamål för vilket de har samlats in, om inte Konkurrens- och konsumentverket har inlett en ny utredning. En näringsidkare är inte skyldig att ge Konkurrens- och konsumentverket handlingar som innehåller konfidentiell brevväxling mellan en utomstående juridisk rådgivare och dennas klient. När en näringsidkare besvarar de frågor som Konkurrens- och konsumentverket ställt kan näringsidkaren inte åläggas att erkänna att näringsidkaren gjort sig skyldig till ett brott mot 5 eller 7 § eller mot artikel 101 eller 102 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt.

En näringsidkare har rätt att bli hörd innan Konkurrens- och konsumentverket gör en framställning om påföljdsavgift eller fattar ett beslut i vilket det konstaterar att ett förfarande i strid med 5 eller 7 § eller med artikel 101 eller 102 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt förekommit. Konkurrens- och konsumentverket ska underrätta näringsidkaren skriftligen om de invändningar som verket kommit med mot omständigheter som uppdagats vid undersökningen jämte motiveringar. Konkurrens- och konsumentverket ska sätta ut en skälig tid inom vilken näringsidkaren antingen skriftligen eller muntligen kan framföra sina synpunkter till Konkurrens- och konsumentverket.

39 §

Utlämnande av sekretessbelagda handlingar till Kommunikationsverket

Utöver vad som föreskrivs i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet har Konkurrens- och konsumentverket rätt att lämna ut en sådan sekretessbelagd handling som avses i 24 § i den lagen och som verket fått eller upprättat i samband med skötseln av sina uppgifter enligt denna lag till Kommunikationsverket, om det är nödvändigt för skötseln av Kommunikationsverkets uppgifter.

40 §

Utlämnande av handlingar till konkurrensmyndigheterna i ett annat land

Bestämmelser om utlämnande av sekretessbelagda handlingar som innehas av Konkurrens- och konsumentverket till en utländsk konkurrensmyndighet finns i 30 § i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet.

41 §

Regionförvaltningsverkets uppgifter

Regionförvaltningsverket ska utreda konkurrensförhållanden och konkurrensbegränsningar samt på uppdrag av Konkurrens- och konsumentverket vidta andra åtgärder för främjande av konkurrensen inom sitt verksamhetsområde.

44 §

Överklagande

Ett beslut som Konkurrens- och konsumentverket har meddelat med stöd av denna lag får överklagas hos marknadsdomstolen i den ordning som föreskrivs i förvaltningsprocesslagen. Ett beslut som Konkurrens- och konsumentverket har meddelat med stöd av 26 § 1 mom. eller 45 § 1 mom. och ett beslut om förrättande av inspektion enligt 35 § får inte överklagas genom besvär. Ett beslut som Konkurrens- och konsumentverket har meddelat med stöd av 17 § 3 mom. eller 26 § 3 mom. får inte överklagas särskilt genom besvär. Den som anmäler ett företagsförvärv får inte anföra besvär över ett beslut som Konkurrens- och konsumentverket meddelat med stöd av 25 § och genom vilket Konkurrens- och konsumentverket har bestämt att de villkor som anmälaren har ställt ska iakttas. Ett beslut som Konkurrens- och konsumentverket har meddelat med stöd av 9—11 eller 33 § ska iakttas trots att besvär har anförts, om inte marknadsdomstolen bestämmer något annat.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

45 §

Temporära bestämmelser

Om det är behövligt att omedelbart förhindra tillämpning eller genomförande av en konkurrensbegränsning, kan Konkurrens- och konsumentverket meddela ett temporärt förbud mot tillämpning och genomförande. Konkurrens- och konsumentverket kan också temporärt ålägga en näringsidkare att leverera nyttigheter till en annan näringsidkare på villkor som motsvarar dem som denna erbjuder andra näringsidkare.

Konkurrens- och konsumentverket ska fatta beslut i huvudsaken och göra en framställning till marknadsdomstolen enligt 12 § 3 mom. om bestämmande av påföljdsavgift inom 60 dagar från det att ett temporärt beslut har meddelats. På ansökan av Konkurrens- och konsumentverket inom ovan nämnda tid kan marknadsdomstolen förlänga tidsfristen. Om Konkurrens- och konsumentverket inte inom föreskriven tid fattar beslut i huvudsaken eller gör framställning till marknadsdomstolen, förfaller förbudet eller åläggandet.

Innan Konkurrens- och konsumentverket utfärdar ett temporärt förbud eller åläggande ska verket ge näringsidkaren eller sammanslutningen av näringsidkare tillfälle att bli hörd, om inte något annat följer av att saken är brådskande eller av andra särskilda orsaker.

46 §

Vite

Konkurrens- och konsumentverket kan förena de villkor, förelägganden, förbud eller ålägganden som verket meddelat med stöd av denna lag med vite. Vitet döms ut av marknadsdomstolen.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

49 §

Hörande av Konkurrens- och konsumentverket

Då domstolen behandlar ett mål som gäller en konkurrensbegränsning ska den ge Konkurrens- och konsumentverket tillfälle att höras.

Vid behandlingen av en skadeståndstalan enligt 20 § 1 mom. kan domstolen begära utlåtande av Konkurrens- och konsumentverket.

_______________

Denna lag träder i kraft den                                    20     .

_______________

Lag

om ändring av 12 § i postlagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i postlagen (415/2011) 12 § 2 mom. som följer:

12 §

Överföring av koncession

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Koncessionshavaren kan begära förhandsbeslut om återkallande av koncessionen enligt 1 mom. Statsrådet ska fatta beslut inom två månader från det att ansökan har inkommit till statsrådet. Om orsaken till förändringen av bestämmanderätten är ett företagsköp som ska anmälas till Konkurrens- och konsumentverket enligt konkurrenslagen (948/2011) eller till Europeiska kommissionen enligt rådets förordning (EG) nr 139/2004 om kontroll av företagskoncentrationer (”EG:s koncentrationsförordning”), ska statsrådets beslut ges inom två månader från det att ärendet som gäller företagsköpet har avgjorts på ett lagakraftvunnet sätt.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

_______________

Denna lag träder i kraft den                                    20     .

_______________

Lag

om ändring av 44 § i lagen om stark autentisering och elektroniska signaturer

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om stark autentisering och elektroniska signaturer (617/2009) 44 § 2 mom. som följer:

44 §

Myndighetssamarbete och rätt att lämna information

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

När Kommunikationsverket och dataombudsmannen utför uppgifter enligt denna lag ska de vid behov samarbeta på lämpligt sätt med Finansinspektionen och Konkurrens- och konsumentverket samt med varandra.

_______________

Denna lag träder i kraft den                                    20     .

_______________

Lag

om ändring av 17 § i lagen om auktion av vissa radiofrekvenser

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen av auktion av vissa radiofrekvenser (462/2009) 17 § 4 mom. som följer:

17 §

Ändring och återkallande av koncession

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Statsrådet kan återkalla en koncession, om en överföring av koncessionen enligt 16 § 2 mom. inte uppfyller de villkor som i 16 § 1 mom. ställs på en överföring. En koncessionshavare som gör en överföring av en koncession enligt 16 § 2 mom. kan begära ett förhandsbeslut om behovet av att återkalla koncessionen. Koncessionsmyndigheten ska meddela ett beslut inom två månader från det att ansökan anlände till myndigheten. Om förändringen i det bestämmande inflytandet beror på ett företagsförvärv som enligt konkurrenslagen (948/2011) ska meddelas till Konkurrens- och konsumentverket eller enligt rådets förordning (EG) nr 139/2004 om kontroll av företagskoncentrationer (”EG:s koncentrationsförordning”) till kommissionen, ska koncessionsmyndigheten meddela ett beslut senast inom två månader från den dag då företagsförvärvsärendet har avgjorts genom ett beslut som vunnit laga kraft.

_______________

Denna lag träder i kraft den                                    20     .

_______________

Lag

om ändring av 12 och 113 § i kommunikationsmarknadslagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i kommunikationsmarknadslagen (393/2003) 12 § 4 mom. och 113 §, sådana de lyder, 12 § 4 mom. i lag 463/2009 och 113 § i lag 363/2011, som följer:

12 §

Återkallande och överföring av koncession

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Koncessionshavaren kan begära förhandsbeslut om återkallande av koncessionen enligt 3 mom. Koncessionsmyndigheten ska meddela ett beslut inom två månader från det att ansökan anlände till myndigheten. Om förändringen i det bestämmande inflytandet beror på ett företagsförvärv som enligt konkurrenslagen (948/2011) ska meddelas till Konkurrens- och konsumentverket eller enligt rådets förordning (EG) nr 139/2004 om kontroll av företagskoncentrationer (”EG:s koncentrationsförordning”) till kommissionen, ska koncessionsmyndigheten meddela ett beslut senast inom två månader från den dag då företagsförvärvsärendet har avgjorts genom ett beslut som vunnit laga kraft.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

113 §

Utlämnande av sekretessbelagda handlingar till Konkurrens- och konsumentverket och konsumentombudsmannen

Utöver vad som föreskrivs i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999) har kommunikationsministeriet och Kommunikationsverket rätt att till Konkurrens- och konsumentverket och konsumentombudsmannen lämna ut sekretessbelagda handlingar som de har tagit emot eller upprättat i samband med fullgörandet av uppgifterna enligt denna lag, om detta är nödvändigt för att Konkurrens- och konsumentverket eller konsumentombudsmannen ska kunna sköta sina uppgifter.

_______________

Denna lag träder i kraft den                                    20     .

_______________

Lag

om ändring av 13 § i lagen om televisions- och radioverksamhet

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om televisions- och radioverksamhet (744/1998) 13 § 3 mom., sådant det lyder i lag 306/2010, som följer:

13 §

Överföring av koncession och förändringar i den faktiska bestämmanderätten

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Anmälan om sådan överföring eller förändring som avses i 1 och 2 mom. ska omedelbart göras till koncessionsmyndigheten. Koncessionshavaren kan begära ett förhandsbeslut i ärendet. Koncessionsmyndigheten ska meddela ett beslut senast inom två månader från det att anmälan eller ansökan anlände till myndigheten. Om förändringen i det bestämmande inflytandet beror på ett företagsförvärv som enligt konkurrenslagen (948/2011) ska meddelas till Konkurrens- och konsumentverket eller enligt rådets förordning (EG) nr 139/2004 om kontroll av företagskoncentrationer (”EG:s koncentrationsförordning”) till kommissionen, ska koncessionsmyndigheten meddela ett beslut senast inom två månader från den dag då företagsförvärvsärendet har avgjorts genom ett beslut som vunnit laga kraft.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

_______________

Denna lag träder i kraft den                                    20     .

_______________

Lag

om ändring av lagen om arbetspensionsförsäkringsbolag

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om arbetspensionsförsäkringsbolag (354/1997) 7 § 3 mom., rubriken för 28 b § och 28 b § 3 mom., 28 c § samt 29 § 4 mom., sådana de lyder, 7 § 3 mom., rubriken för 28 b § och 28 b § 3 mom. och 28 c § i lag 524/2008 samt 29 § 4 mom. i lag 442/2012, som följer:

7 §

Ägarkontroll

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Finansinspektionen ska be Konkurrens- och konsumentverket om ett utlåtande över en sådan anmälan som avses i 1 mom., om förvärvet omfattas av den tillsyn över företagsförvärv som avses i konkurrenslagen (948/2011).

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

28 b §

Finansinspektionens konkurrenstillsyn

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Finansinspektionen och Konkurrens- och konsumentverket ska samarbeta med varandra på ett ändamålsenligt sätt.

28 c §

Remissförfarande

Konkurrens- och konsumentverket ska begära utlåtande av Finansinspektionen när verket behandlar en konkurrensbegränsning som huvudsakligen gäller arbetspensionsförsäkringsverksamhet.

29 §

Arbetspensionsförsäkringsbolags fusion, överlåtelse av försäkringsbeståndet till ett annat arbetspensionsförsäkringsbolag och delning

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Finansinspektionen ska be Konkurrens- och konsumentverket om ett utlåtande över en sådan ansökan som avses i 1 mom., om det arrangemang som avses i ansökan omfattas av den tillsyn över företagsförvärv som avses i konkurrenslagen.

_______________

Denna lag träder i kraft den                                    20     .

_______________

Lag

om ändring av 41 § i elmarknadslagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i elmarknadslagen (386/1995) 41 §, sådan den lyder delvis ändrad i lag 1172/2004, som följer:

41 §

Lagens förhållande till konkurrenslagstiftningen

Om ett ärende som elmarknadsmyndigheten behandlar gäller ett förfarande som kan bryta mot bestämmelserna om konkurrensbegränsningar i konkurrenslagen (948/2011), får elmarknadsmyndigheten hänskjuta ärendet för behandling i enlighet med konkurrenslagen till den del det är fråga om konkurrensbegränsningar.

När konkurrensbegränsningar på elmarknaden och deras skadliga effekter bedöms ska också denna lag och med stöd av den utfärdade bestämmelser och föreskrifter beaktas.

Konkurrens- och konsumentverket ska årligen offentliggöra en berättelse om tillämpningen av konkurrenslagen på elmarknaden. Berättelsen ska lämnas till Europeiska kommissionen i enlighet med internationella informationsförpliktelser som är bindande för Finland.

_______________

Denna lag träder i kraft den                                    20     .

_______________

Lag

om ändring av 135 § i lagen om försäkringskassor

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om försäkringskassor (1164/1992) 135 § 3 mom., sådant det lyder i lag 420/2003, som följer:

135 §

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Finansinspektionen ska be Konkurrens- och konsumentverket om ett utlåtande över en sådan ansökan som avses i 1 mom., när det arrangemang som avses i ansökan omfattas av den tillsyn över företagsförvärv som avses i konkurrenslagen (948/2011).

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

_______________

Denna lag träder i kraft den                                    20     .

_______________

Lag

om ändring av 102 § i lagen om pensionsstiftelser

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om pensionsstiftelser (1774/1995) 102 § 4 mom., sådant det lyder i lag 421/2003, som följer:

102 §

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Finansinspektionen ska be Konkurrens- och konsumentverket om ett utlåtande över en sådan ansökan som avses i 1 mom., om det arrangemang som avses i ansökan omfattas av den tillsyn över företagsförvärv som avses i konkurrenslagen (948/2011).

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

_______________

Denna lag träder i kraft den                                    20     .

_______________

Lag

om ändring av 29 § i beredskapslagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i beredskapslagen (1552/2011) 29 § 1 mom. som följer:

29 §

Övervaknings- och upplysningsskyldighet

För tryggande av befolkningens försörjning under undantagsförhållanden som avses i 3 § 1—3 punkten är en näringsidkare skyldig att på begäran underrätta arbets- och näringsministeriet, Konkurrens- och konsumentverket, regionförvaltningsverket och en magistrat som med stöd av lagen om konsumentrådgivning (800/2008) ger konsumentrådgivning om situationen beträffande en sådan konsumtionsnyttighets efterfrågan och utbud som omfattas av dagligvaruförsörjningen och som är av avsevärd betydelse för befolkningens försörjning och folkhälsan. Näringsidkaren ska dessutom, om detta är nödvändigt med tanke på prisövervakningen, i begärd omfattning uppge en nyttighets pris eller prissättningsgrund och förändringar i den.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

_______________

Denna lag träder i kraft den                                    20     .

_______________

Lag

om ändring av 85 § i betaltjänstlagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i betaltjänstlagen (290/2010) 85 § 3 mom. som följer:

85 §

Meddelande av förbud i konsumentskyddsärenden

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Konsumentombudsmannen får meddela förbud som avses i 1 mom. och interimistiska förbud i enlighet med vad som i lagen om Konkurrens- och konsumentverket (     /     ) föreskrivs om förbud som meddelas av konsumentombudsmannen.

_______________

Denna lag träder i kraft den                                    20     .

_______________

Lag

om ändring av lagen om tillhandahållande av tjänster

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om tillhandahållande av tjänster (1166/2009) 16, 17 och 19 § som följer:

16 §

Administrativ kontaktpunkt

Konkurrens- och konsumentverket är den kontaktpunkt som avses i artikel 28.2 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/123/EG om tjänster på den inre marknaden (tjänstedirektivet).

17 §

Skyldighet att anmäla risk för allvarlig skada

Om den behöriga myndigheten upptäcker sådana omständigheter i anslutning till en tjänst som kan orsaka allvarlig skada för människors hälsa eller säkerhet eller för miljön i Finland eller i en annan stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, ska myndigheten anmäla detta till Konkurrens- och konsumentverket, som ansvarar för användningen av den varningsmekanism som avses i artikel 32 i tjänstedirektivet.

19 §

Tillsyn

Konsumentombudsmannen övervakar att 7—10 § i denna lag följs i kontakterna mellan en tjänsteleverantör och en konsument. I fråga om skötseln av tillsynsuppgiften, rätten att bestämma påföljder och förandet av ärenden till marknadsdomstolen gäller bestämmelserna i 2 kap. i konsumentskyddslagen (38/1978) samt i lagen om Konkurrens- och konsumentverket (     /     ).

_______________

Denna lag träder i kraft den                                    20     .

_______________

Lag

om ändring av lagen om paketreserörelser

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om paketreserörelser (939/2008) 4 § 1 mom., 5 § 1 och 3 mom., 6 och 8 §, 9 § 1 mom., 10 och 11 §, 12 § 2 mom., 13 §, 14 § 1 mom., 15—17 §, 19 § 2 mom., 21 § och 22 § 1 mom., av dem 14 § 1 mom. sådant det lyder i lag 1535/2009, samt

fogas till 1 § ett nytt 3 mom. som följer:

1 §

Tillämpningsområde

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Denna lag gäller inte näringsidkare som etablerat sig i en annan stat som hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och som tillfälligt idkar paketreserörelse i Finland.

4 §

Registret över paketreserörelser

Konkurrens- och konsumentverket ska föra ett register över dem som idkar paketreserörelse (registret över paketreserörelser). Var och en har rätt att få uppgifter ur registret.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

5 §

Registeranmälan och anmälan om ändringar

Den som har för avsikt att idka paketreserörelse ska göra en skriftlig anmälan om detta till Konkurrens- och konsumentverket för införande i registret. Anmälan får också lämnas elektroniskt.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Ändringar i de uppgifter som införts i registret ska utan dröjsmål anmälas till Konkurrens- och konsumentverket skriftligen. Anmälan får också lämnas elektroniskt. En anmälan om att någon upphör med att idka paketreserörelse ska innehålla en redogörelse för de ersättningsanspråk och betalningsförpliktelser som kan komma att fullgöras ur säkerheten.

6 §

Förutsättningar för registrering

Konkurrens- och konsumentverket ska registrera den som gjort en anmälan enligt 5 § 1 mom. som idkare av paketreserörelse, om

1) anmälaren har rätt att idka näring i Finland,

2) anmälaren, när det är fråga om en fysisk person, har uppnått myndighetsåldern, inte har försatts i konkurs och inte har fått sin handlingsbehörighet begränsad, och

3) anmälaren har fullgjort skyldigheten enligt denna lag att ställa säkerhet.

8 §

Avförande ur registret

Konkurrens- och konsumentverket ska avföra en idkare av paketreserörelse ur registret, om de förutsättningar för registrering som anges i 6 § inte längre finns eller om den registrerade har upphört med sin verksamhet. En idkare av paketreserörelse ska ges tillfälle att bli hörd innan han avförs ur registret.

9 §

Ställande av säkerhet

En researrangör ska, för den händelse att researrangören blir insolvent, hos Konkurrens- och konsumentverket ställa en av verket godkänd säkerhet som tryggar

1) returtransport av resenärerna, om transporten har ingått i avtalet,

2) ersättning till konsumenten för den avgift som betalats före resans början om resan inställs eller för den del av priset som motsvarar den avbrutna delen av resan om resan avbryts, samt

3) inkvartering av resenärerna på resmålet fram till returtransporten, om inkvartering har ingått i avtalet.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

10 §

Befrielse från skyldigheten att ställa säkerhet

Konkurrens- och konsumentverket kan helt eller delvis befria en idkare av paketreserörelse från skyldigheten att ställa säkerhet, om

1) inga avgifter tas ut hos konsumenten för paketresor eller tjänster i anslutning till dessa innan resan påbörjas, eller

2) det i paketresan inte ingår transport och det inte föreligger någon risk för att resan avbryts i en situation där idkaren av paketreserörelse blir insolvent.

Konkurrens- och konsumentverket ska återkalla befrielsen om det inte längre finns någon grund för den.

11 §

Godtagbar säkerhet

Som säkerhet ska godkännas en borgen, annan garantiförbindelse eller försäkring

1) vars utfärdare har sin hemort i en stat som hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet,

2) vars ansvarsbelopp kan bedömas räcka till för de prestationer som avses i 9 § 1 mom.,

3) som upphör att gälla tidigast tre månader från den tidpunkt då Konkurrens- och konsumentverket av den som har ställt säkerheten har fått skriftlig anmälan om att den upphör, och

4) som på yrkande av Konkurrens- och konsumentverket, så snart en idkare av paketreserörelse har försatts i konkurs eller Konkurrens- och konsumentverket annars har konstaterat att en idkare av paketreserörelse är insolvent, kan tas i anspråk för fullgörelse av en betalningsförpliktelse som säkerheten omfattar.

12 §

Användning av säkerheten

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Beslut om användningen av säkerheten fattas av Konkurrens- och konsumentverket. Konkurrens- och konsumentverket bestämmer en dag före vilken resenären ska kräva att säkerheten används till betalning av hans eller hennes fordran.

13 §

Skyldighet att anmäla ändringar som påverkar säkerheten

Den som idkar paketreserörelse ska utan dröjsmål till Konkurrens- och konsumentverket anmäla sådana ändringar i verksamhetens art eller omfång som kan påverka skyldigheten att ställa säkerhet eller godkännandet av säkerheten.

14 §

Tillsyn

Konkurrens- och konsumentverket samt, enligt Konkurrens- och konsumentverkets anvisningar, regionförvaltningsverken och polismyndigheterna övervakar att denna lag och de bestämmelser och föreskrifter som har utfärdats med stöd av den följs.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

15 §

Tvångsmedel

Om någon idkar paketreserörelse utan att ha blivit registrerad som idkare av paketreserörelse eller om någon som idkar paketreserörelse utan att ha ställt säkerhet utövar verksamhet för vilken säkerhet krävs, kan Konkurrens- och konsumentverket förbjuda rörelseidkaren att fortsätta denna verksamhet.

Om den säkerhet som ställts av en idkare av paketreserörelse inte längre kan godkännas, kan Konkurrens- och konsumentverket uppmana rörelseidkaren att inom utsatt tid ställa ny säkerhet. Om ny säkerhet inte ställs inom den utsatta tiden, kan Konkurrens- och konsumentverket förbjuda rörelseidkaren att fortsätta den verksamhet för vilken säkerhet krävs.

Om en idkare av paketreserörelse försummar en skyldighet enligt 13 §, 14 § 2 mom. eller 19 §, kan Konkurrens- och konsumentverket uppmana rörelseidkaren att inom en utsatt tid fullgöra sin skyldighet.

Konkurrens- och konsumentverket kan förena ett förbud eller en uppmaning som avses i denna paragraf med vite.

16 §

Tvångsmedel i vissa gränsöverskridande fall

Konkurrens- och konsumentverket kan vidta åtgärder enligt 15 § även på ansökan av en sådan utländsk myndighet eller organisation som avses i 2 § i lagen om gränsöverskridande förbudsförfarande (1189/2000), om verksamhet som har sitt ursprung i Finland strider mot bestämmelserna i artikel 7 i rådets direktiv 90/314/EEG om paketresor, semesterpaket och andra paketarrangemang, sådana de har genomförts nationellt i den lag som blir tillämplig.

17 §

Anhängiggörande av förbudsföreläggande utomlands

Bestämmelser om Konkurrens- och konsumentverkets rätt att anhängiggöra förbudsföreläggande i en annan stat som hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet finns i lagen om gränsöverskridande förbudsförfarande.

19 §

Revisor och bokföring

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bland de upplysningar som lämnas till Konkurrens- och konsumentverket ska på begäran finnas ett utlåtande av en revisor som avses i 1 mom.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

21 §

Ändringssökande

Ett beslut som Konkurrens- och konsumentverket har meddelat med stöd av 8 och 10—12 § ska iakttas även om det överklagas, om inte besvärsinstansen bestämmer något annat.

22 §

Delegationen för paketresefrågor

I anslutning till Konkurrens- och konsumentverket finns en delegation för paketresefrågor som tillsätts av arbets- och näringsministeriet för tre år i sänder.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

_______________

Denna lag träder i kraft den                                    20     .

_______________

Lag

om ändring av 2 § i lagen om konsumentrådgivning

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om konsumentrådgivning (800/2008) 2 § 1 mom. som följer:

2 §

Ordnande av konsumentrådgivning

Konkurrens- och konsumentverket svarar för den allmänna ledningen, styrningen och tillsynen av konsumentrådgivningen.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

_______________

Denna lag träder i kraft den                                    20     .

_______________

Lag

om ändring av 26 § i lagen om tillhandahållande av informationssamhällets tjänster

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om tillhandahållande av informationssamhällets tjänster (458/2002) 26 § 2 mom. som följer:

26 §

Tillsyn och tillsynsmyndighetens rätt att få uppgifter

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

En tjänsteleverantör är trots sekretessbestämmelserna på begäran skyldig att lämna Kommunikationsverket uppgifter som behövs för tillsynen. Bestämmelser om konsumentombudsmannens rätt att få uppgifter finns i lagen om Konkurrens- och konsumentverket (     /     ).

_______________

Denna lag träder i kraft den                                    20     .

_______________

Lag

om ändring av lagen om behandling av vissa marknadsrättsliga ärenden

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om behandling av vissa marknadsrättsliga ärenden (1528/2001) 2 § 4 punkten, 3 § 1 mom. 1 punkten och 10 § 1 mom. som följer:

2 §

Marknadsrättsliga ärenden

Marknadsdomstolen behandlar ärenden som hör till dess behörighet enligt

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

4) lagen om Konkurrens- och konsumentverket ( / ),

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

3 §

Anhängiggörande av ärenden

Vid marknadsdomstolen anhängiggörs ett ärende som behandlas med stöd av

1) konsumentskyddslagen, lagen om Konkurrens- och konsumentverket, 13 § 1 mom. i lagen om indrivning av fordringar eller lagen om televisions- och radioverksamhet på ansökan av konsumentombudsmannen,

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

10 §

Behandling av ärenden enligt lagen om otillbörligt förfarande i näringsverksamhet

Marknadsdomstolen ska genast delge konsumentombudsmannen en ansökan som avses i 3 § 1 mom. 3 punkten. Konsumentombudsmannen ska inom 30 dagar efter att han fått kännedom om ansökan meddela marknadsdomstolen om han med stöd av konsumentskyddslagen eller lagen om Konkurrens- och konsumentverket har för avsikt att vidta åtgärder med anledning av ärendet.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

_______________

Denna lag träder i kraft den                                    20     .

_______________

Lag

om ändring av 2 och 4 § i lagen om gränsöverskridande förbudsförfarande

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om gränsöverskridande förbudsförfarande (1189/2000) 2 § 2 mom. och 4 § 1 mom., sådana de lyder, 2 § 2 mom. i lag 753/2010 samt 4 § 1 mom. i lag 789/2009, som följer:

2 §

Utländska myndigheters och organisationers rätt att anhängiggöra ärenden i Finland

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Ett yrkande som avses i 1 mom. handläggs av marknadsdomstolen. Yrkanden som gäller förbjudande av verksamhet som strider mot artikel 21 i det direktiv som nämns i 1 § 2 mom. 4 punkten eller mot det direktiv som nämns i momentets 6 punkt handläggs dock av Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet så som föreskrivs i läkemedelslagen (395/1987) och förbjudande av verksamhet som strider mot artikel 7 i det direktiv som nämns i momentets 5 punkt av Konkurrens- och konsumentverket så som föreskrivs i lagen om paketreserörelser (939/2008).

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

4 §

Rätt till anhängiggörande i en annan EES-stat

Konsumentombudsmannen, Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet, Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården, Konkurrens- och konsumentverket, Kommunikationsverket och Finansinspektionen har rätt att i ärenden som faller under respektive tillsynsbehörighet yrka att verksamhet som avses i 1 § 1 mom. 2 punkten förbjuds, om verksamheten kränker konsumenternas av myndigheterna skyddade allmänna intressen i Finland.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

_______________

Denna lag träder i kraft den                                    20     .

_______________

Lag

om ändring av lagen om ekonomisk rådgivning och skuldrådgivning

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om ekonomisk rådgivning och skuldrådgivning (713/2000) 2 § 1 mom. samt 4 och 7 §, av dem 2 § 1 mom. och 7 § sådana de lyder i lag 1522/2009, som följer:

2 §

Ordnande av ekonomisk rådgivning och skuldrådgivning

Konkurrens- och konsumentverket har hand om den allmänna ledningen och styrningen av den ekonomiska rådgivningen och skuldrådgivningen samt tillsynen över dem.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

4 §

Ersättning av statens medel

Ersättning till den som ordnar ekonomiska rådgivningstjänster och skuldrådgivningstjänster betalas av statens medel enligt grunder som arbets- och näringsministeriet fastställer på framställning av Konkurrens- och konsumentverket. Ersättningen bestäms så att den motsvarar kostnaderna för ändamålsenlig produktion av tjänsterna.

7 §

Utlämnande av uppgifter

Den som producerar ekonomiska rådgivningstjänster och skuldrådgivningstjänster är skyldig att för uppföljningen och tillsynen samt för fastställandet av ersättningen lämna regionförvaltningsverket och Konkurrens- och konsumentverket behövliga uppgifter om sin verksamhet.

_______________

Denna lag träder i kraft den                                    20     .

_______________

Lag

om ändring av 14 § i lagen om indrivning av fordringar

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om indrivning av fordringar (513/1999) 14 § 3 mom., sådant det lyder i lag 1538/2001, som följer:

14 §

Meddelande av förbud

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Konsumentombudsmannen kan meddela ett förbud som avses i 13 § 1 mom. eller meddela ett interimistiskt förbud med iakttagande av vad som i lagen om Konkurrens- och konsumentverket (     /     ) föreskrivs om förbud som meddelas av konsumentombudsmannen.

_______________

Denna lag träder i kraft den                                    20     .

_______________

Lag

om ändring av 2 och 7 kap. i lagen om bostadsköp

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om bostadsköp (843/1994) 2 kap. 19 § 1 mom. samt 7 kap. 6 och 7 §, sådana de lyder i lag 795/2005, som följer:

2 kap.

Köparens skydd under byggnadsfasen

19 §

Säkerhet för den händelse att en stiftande delägare inte kan fullgöra sin prestationsskyldighet

En stiftande delägare ska innan bostadsaktierna bjuds ut till försäljning se till att det till förmån för aktiebolaget och köparna av bostadsaktier som säkerhet för den stiftande delägarens insolvens i överensstämmelse med denna paragraf tecknas en för ändamålet lämplig försäkring eller att det ges en bankgaranti eller någon annan garanti enligt de villkor som Konkurrens- och konsumentverket fastställer. Försäkringen eller garantin ska gälla i tio år efter det att byggnadstillsynsmyndigheten har godkänt byggnaden för användning. Om en statlig eller kommunal myndighet är stiftande delägare, är den dock inte skyldig att arrangera säkerhet för sin insolvens.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

7 kap.

Särskilda stadganden

6 §

Anvisning om säkerheter

Konkurrens- och konsumentverket ska utarbeta en anvisning om säkerheter som avses i 2 och 4 kap. och i samråd med kommunernas byggnadstillsynsmyndigheter se till att de som bygger eller låter bygga bostäder har tillgång till anvisningen innan byggnadsarbetet påbörjas.

7 §

Intyg över insolvenssäkerhet

Stiftande delägare och andra i 4 kap. avsedda säljare ska se till att byggnadstillsynsmyndigheten i samband med slutsyn tillställs ett intyg över insolvenssäkerhet som ställts enligt 2 kap. 19 § eller 4 kap. 3 a §. Den som förvarar skyddsdokument eller i 4 kap. 3 a § avsedda fall den som beviljat säkerhet ska på begäran utfärda ett intyg över säkerheten. Av intyget ska framgå vilket byggnadsprojekt intyget gäller, vilket slags säkerhet som har ställts och till förmån för vem säkerheten gäller. Bestämmelser om byggnadstillsynsmyndighetens skyldighet att underrätta Konkurrens- och konsumentverket om att intyg saknas finns i Finlands byggbestämmelsesamling.

_______________

Denna lag träder i kraft den                                    20     .

_______________

Lag

om ändring av 30 kap. 3 a § i strafflagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i strafflagen (39/1889) 30 kap. 3 a § 1 mom. 2 punkten, sådan den lyder i lag 940/2008, som följer:

30 kap.

Om näringsbrott

3 a §

Paketreserörelseförseelse och paketreserörelsebrott

Den som uppsåtligen eller av grov oaktsamhet

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

2) utan att ha ställt säkerhet idkar sådan paketreserörelse för vilken det enligt 9 § i lagen om paketreserörelser krävs säkerhet eller som lämnar Konkurrens- och konsumentverket oriktiga uppgifter om en omständighet som inverkar på behovet av säkerhet eller godkännandet av säkerhet eller underlåter att uppge en sådan omständighet och därmed försvagar resenärernas ekonomiska trygghet,

ska, om inte strängare straff för gärningen föreskrivs någon annanstans i lag, för paketreserörelseförseelse dömas till böter.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

_______________

Denna lag träder i kraft den                                    20     .

_______________

Lag

om ändring av konsumentskyddslagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i konsumentskyddslagen (38/1978) 2 kap. 17 § 2 mom., 3 kap. 3 § 2 mom. och 7 kap. 51 § 1 mom.,

sådana de lyder, 2 kap. 17 § 2 mom. i lag 561/2008, 3 kap. 3 § 2 mom. i lag 1547/2001 samt 7 kap. 51 § 1 mom. i lag 746/2010, som följer:

2 kap.

Marknadsföring samt förfaranden i kundrelationer

17 §

Att meddela förbud

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Konsumentombudsmannen kan meddela förbud som avses i 16 § och interimistiska förbud på det sätt som föreskrivs i 10 § i lagen om Konkurrens- och konsumentverket (     /     ).

3 kap.

Reglering av avtalsvillkor

3 §

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Konsumentombudsmannen kan meddela i 2 § avsedda förbud eller interimistiska förbud i enlighet med vad som bestäms i lagen om Konkurrens- och konsumentverket.

7 kap.

Konsumentkrediter

51 §

Tillsynsmyndigheter

Tillsynen över att bestämmelserna i detta kapitel följs utövas av konsumentombudsmannen och Konkurrens- och konsumentverket och av regionförvaltningsverken såsom distriktsförvaltningsmyndigheter underställda Konkurrens- och konsumentverket, samt av Finansinspektionen när kreditgivaren är ett av Finansinspektionens tillsynsobjekt.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

_______________

Denna lag träder i kraft den                                 20     .

_______________

Helsingfors den 6 november 2012